Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej Allingåbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro"

Transkript

1 Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej Allingåbro Byg og Miljø Dato: Reference: Mai Hansen Direkte telefon: Journalnr.: 14/16744 Fornyet og udvidet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende matrikel nr. 1c Tårup By, Auning, Jupiter ID: VV-nr.: DGU nr.: Norddjurs Kommune har modtaget din ansøgning om fornyet og udvidet indvindingstilladelse fra markvandingsanlæg på matrikel nr. 1c Tårup By, Auning. Der er ansøgt om at indvinde op til m 3 grundvand årligt til markvanding, samt m 3 grundvand årligt til kreaturvanding på eng. Der gives her tilladelse til m 3 grundvand årligt til markvanding og m 3 grundvand årligt til kreaturvanding på eng, med baggrund i arealstørrelsen og de afgrøder der dyrkes herpå. Der har tidligere været meddelt tilladelse til markvanding fra anlægget. Tilladelsen blev givet første gang den 5. oktober 1977, med en årlig indvinding på m 3 /år. Tilladelsen er efterfølgende fornyet den 29. september Boringen er placeret på matr. nr. 1c Tårup By, Auning. Afgørelse Norddjurs Kommune meddeler hermed tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring med DGU. nr Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Det oppumpede grundvand må bruges til markvanding og kreaturvanding på eng på ejendommen. Hvis grundvandet skal anvendes til andre formål skal Norddjurs Kommune ansøges herom. 2. Der må indvindes op til m 3 grundvand om året. 3. Den oppumpede vandmængde skal måles med timetæller 2. Timepumpningen fra boringen må ikke overstige 45 m 3 /t. 4. Der skal udtages en forenklet kontrol hvert 2. år 3, hvor der dyrkes grøntsager på arealerne. Prøven skal udtages af et akkrediteret 4 laboratorium. 5. Pumperne må ikke udskiftes til større ydelse uden tilladelse. 6. Vandspejlsændringen i boringen skal måles 2 gange årligt, før og efter vandingssæsonen. Målingen må kun foretages, når vandspejlet er i ro (afbrudt pumpedrift). Pejleresultaterne skal ikke indsendes, men opbevares og vedlægges ansøgningen når tilladelsen skal fornyes 5. 1 Lovbekendtgørelse nr af 30.september 2013 om vandforsyning m.v Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 292 af 26/03/2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 8 stk. 1 4 Bekendtgørelse nr. 292 af 26/03/2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 24 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 7. Indenfor en radius af 5 meter omkring boringen må der ikke ske jordbearbejdning, gødes, bruges pesticider eller på anden vis bruges eller oplægges midler, der kan forurene grundvandet. 8. Anlægget skal holdes forskriftsmæssigt indrettet på ejerens foranledning og regning. Fejl og mangler, der påtales af myndigheden, skal straks udbedres. 9. Boringen skal sløjfes såfremt tilladelsen bortfalder eller tilbagekaldes eller hvis boringen bliver overflødig. Dette gælder ligeledes hvis boringen falder sammen, og der skal udføres en eller flere erstatningsboringer. Sløjfningen skal ske senest 1 år efter tilladelsens bortfald 6. Tilladelsen gælder i 15 år, og udløber den 1. juli Ejer er erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. 7 Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes 8. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde tilladelsen uden erstatning, når indvindingen ikke er sket indenfor et sammenhængende tidsrum af 5 år 9. Tilsynsmyndigheden kan ved behov forlange foretaget bakteriologiske og supplerende kemiske undersøgelser af vandet 10. Forinden væsentlige ændringer af indvindingens formål eller omfang 11 samt ved ejerskifte skal tilsynsmyndigheden underrettes. Udbedring/ændring af anlægget må ikke ske uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden 12. Omkring indvindingsanlægget fastlægges et boringsnært beskyttelsesområde, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og radius 150 m. Inden for dette område vil det være forbudt at aflede spildevand eller på anden vis tilføre, nedgrave, udlede eller oplægge stoffer, der kan forurene grundvandet. 13 Denne afgørelse er alene givet ud fra den lovgivning og de bestemmelser, der administreres af Norddjurs Kommune, og der er således ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav. Offentliggørelse af ansøgning Ansøgningen har været annonceret i uge 17, 2015 i Lokalavisen Norddjurs. Der er ikke modtaget indsigelser i forbindelse med offentliggørelsen. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 6 Lovbekendtgørelse nr af 30.september 2013 om vandforsyning m.v Lovbekendtgørelse nr af 30.september 2013 om vandforsyning m.v Lovbekendtgørelse nr af 30.september 2013 om vandforsyning m.v Lovbekendtgørelse nr af 30.september 2013 om vandforsyning m.v Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Lovbekendtgørelse nr af 30.september 2013 om vandforsyning m.v Lovbekendtgørelse nr af 30.september 2013 om vandforsyning m.v Lovbekendtgørelse 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 22 2

3 Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Norddjurs Kommune i klageportalen senest den 30. juni 2015 kl Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Når man klager, skal man betale et gebyr på 500 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis: 1. klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis - der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller - klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Oplysninger i sagen Borings UTM-koordinater X: ,07 Y: ,78 (UTM-zone 32, EUREF89). Arealer Ejendommens samlede areal udgør 121 ha. De samlede arealer der kan vandes fra dette anlæg, er på 40 ha og omfatter matr. nr. 1c, 8d, 1i (del af) Tåstrup By, Auning. Matrikel nr. 5k, 4c, 4f, 4d, 8b (del af), 1b (del af), 3b (del af) Tøjstrup By, Vejlby, jf. bilag 1. Der dyrkes græs og korn på arealerne, på 5 ha dyrkes der gulerødder/grøntsager ca. hvert 2. år. Af de nævnte arealer er 14,4 ha forpagtede: Del af matr. nr. 1i Tårup By, Auning forpagtes efter mundtlig aftale på ubestemt tid af Holger Rytter Pedersen, Gjesingvej 17, 8963 Auning. Matr. nr. 8d Tårup By, Auning, samt del af matr. nr. 8b og 1b Tøjstrup By, Vejlby forpagtes af Henning Bang Henningsen, Elkjærslundvej 8, 8961 Allingåbro indtil 31- december 2018 inkl. købsaftale. 3

4 Del af matr. Nr. 3b Tøjstrup By, Vejlby forpagtes efter mundtlig aftale i ca. 20 år af Poul H. Søgaard, Elkjærslundvej 6, 8961 Allingåbro. Der meddeles her tilladelse til en årlig indvinding på m 3 til markvanding, hvor der tildeles m 3 årligt for arealer med almindelige landbrugsafgrøder og m 3 /år for arealer med frilands gartneriafgrøder. Desuden meddeles tilladelse til m 3 /år til vanding af kreaturer på eng. En samlet årlig indvindingsmængde på m 3. Boringen Boringen er udført i 1977 af Per Smed Sørensen, Randers. Den er udført som en uforet kalkboring. Boringen møder kalken 33 meter under terræn og er ført til en dybde til 43 meter under terræn. Prøvepumpningen viste en sænkning på 6,3 meter ved pumpning på 40 m 3 pr. time i 24 timer. Indvindingsanlæg Indvindingsanlægget består af en dykpumpe af mærket Grundfos SP 46-3-C, der yder 45 m 3 /t ved 21 mvs. I serie hermed er der monteret en trykforøgerpumpe, der yder 45 m³/t ved ukendt mvs. Anlæggets samlede ydelse er 45 m³/t. Fordelingsanlægget, der er nedgravet, består af ca m ø 110 mm PVC rør. På ledningsnettet er afsat 14 stk. hydranter. Norddjurs Kommunes bemærkninger Tilsyn med anlægget Der blev ført tilsyn med anlægget den 13. oktober 2014, hvor der ved besigtigelsen blev konstateret flere mangler ved anlægget. Ved opfølgende tilsyn den 12. januar var de påtalte forhold bragt i orden. VVM-screening Der er foretaget en VVM-screening af den endelige markvandingstilladelse, og der er truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt, jf. afgørelse af den 2. juni 2015 journal nr. 14/ Hydrogeologisk vurdering Der er foretaget en hydrogeologisk vurdering for at vurdere eventuel konsekvens af den øgede indvinding fra m 3 /år til m 3 /år. Geologi og hydrogeologi: Boring DGU har indtag i kalken, hvis overflade ligger 33 m.u.t. Boringen går gennem 17 m silt og ler, og 13 m smeltevandssand, jf. bilag 2. Figur 1 viser et øst-vestligt snit gennem boringen fra strømningsmodellen 14. Figur 1. Vest Øst profilsnit gennem boring DGU nr Profilet er i alt ca. 5 km. Rødlige farver: sand. Mørkgøn: Silt/ler og grå: kalk. Grundvandet har i kalken en vestlig til nordvestlig strømningsretning mod Alling Å, figur Naturstyrelsen [2015]. Grundvandskortlægningen. Hydrologisk strømningsmodel for Djurs Vest / Randers Syd. Af Alectia A/S. 4

5 Figur 2: Grundvandsstrømningen. Grundvandssænkning: Der er foretaget beregninger af grundvandspotentialet ved en indvinding på hhv m 3 /år og m 3 /år fra boring DGU nr Ud til ca m fra boringen vil man kunne få en sænkning på ca. 5 cm i kalken og påvirkningen er ca. 10 cm ved 300 m afgrænsningen, figur 3. Figur 1: Grundvandssænkning i kalken ved en forøgelse af indvindingen fra til m3/år. 5

6 Figur 2 viser ændringer i grundvandsspejlet ved en forøgelse af indvindingen fra til m 3 /år fra boring DGU nr Man ser at den maksimale forøgelse er 1-2 cm i to områder; skoven m SØ for indvindingsboringen og øst for Tårup ca m SØ for indvindingsboringen. Grunden til denne påvirkning er heterogene forhold for ler i undergrunden og nær terræn, og sænkningen er relateret til sandede formationer direkte i kontakt til kalkmagasinet. Figur 2: Grundvandssænkning i kalken ved en forøgelse af indvindingen fra til m3/år. Forureningskilder Nærmeste permanente forureningskilder i form af tanke, gødningsopbevaring og så videre vurderes at befinde sig mere end 50 meter fra anlægget. Anlæg til husspildevand indenfor 300 meters radius til markvandingsboringen er følgende: Tøjstrupvejen 12 - ifølge OIS Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Ikke yderligere oplysninger. Tøjstrupvejen 14 - ifølge OIS Anden type afløb. Ikke yderligere oplysninger. Tøjstrupvej 16 ifølge OIS Anden type afløb. Ikke yderligere oplysninger. Tøjstrupvej 18 ifølge OIS Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Ikke yderligere oplysninger. Løvenholmvej 3 ifølge OIS Anden type afløb. Ikke yderligere oplysninger. Løvenholmvej 1 ifølge OIS Anden type afløb. Ikke yderligere oplysninger. Løvenholmvej 2 ifølge OIS Anden type afløb. Ikke yderligere oplysninger. Løvenholmvej 6 ifølge OIS Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Ikke yderligere oplysninger. Elkjærslundvej 1 Ingen afløb. Elkjærslundvej 2 - ifølge OIS Anden type afløb. Tagvand ledes til Tøjstrup Bæk syd for ejendommen og sanitært vand ledes til samletank. 6

7 Elkjærslundvej 4 ifølge OIS Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Ikke yderligere oplysninger. Smedevej 1 - ifølge OIS Anden type afløb. Udløb til afløbsledning og videre til Tøjstrup Bæk. Nærmeste V2- kortlagte grunde ligger udenfor 1000 meters zonen omkring markvandingsboringen: - Lokalitets nr Grusgrav Tårupvej 46, losseplads, drift af affaldsbehandlingsanlæg. Der er fundet benzen, chloroform, fyringsolie, lossepladsgas, toluen og xylen på lokaliteten. Beliggende ca. 1,7 km syd for markvandingsboringen. - Lokalitets nr Granbakkevej 28A, Drift af affaldsbehandlingsanlæg. Der er fundet zink på lokaliteten. Beliggende ca. 2,1 km vest for markvandingsboringen. Potentialekort over området viser at grundvandsstrømningen har en vestlig til nordvestlig strømningsretning. Norddjurs Kommune vurderes hermed at de to V2-kortlagte grunde ikke vil påvirke indvindingen fra markvandingsboringen. Nærmeste V1- kortlagte grunde ligger udenfor meters zonen fra markvandingsboringen: - Lokalitets nr Løvenholmvej 17, Maskinindustri. Grunden kan være forurenet. Beliggende ca. 2,5 km øst for markvandingsboringen. Øvrige boringer Nærmeste øvrige markvandingsanlæg er følgende: - DGU nr Tilhørende Egon Bech Jensen, Elkjærlundvej 2 (tilladelse m 3 /år). Beliggende ca. 250 m nord. - DGU nr Tilhørende Finn Hvid Rasmussen, Elkjærlundvej 4 (tilladelse m 3 /år). Beliggende ca. 400 m nordøst. - DGU nr Tilhørende Sonja Jensen, Tårupvej 27 (tilladelse m 3 /år). Beliggende ca. 680 m syd. Der er en ejendom med egen vandforsyning til husholdning indenfor meters radius omkring markvandingsboringen. Den hydrogeologiske vurdering konkluderer, at der er en begrænset påvirkning (< 5 cm) af de øvrige indvindingsanlæg. Alment vandværk Nærmeste indvinding fra alment vandværk er indvindingsboringen tilhørende Tårup Vandværk. Denne er beliggende nord for Tårup ca. 980 m syd for markvandingsboringen. Den hydrogeologiske vurdering konkluderer, at der er en begrænset påvirkning (< 5 cm) af indvindingsboringen tilhørende Tårup Vandværk. Vandløb Nærmeste vandløb, Tøjstrup Bæk, er beliggende ca. 20 m nord for markvandingsboringen, dette vandløb er 3-beskyttet. Derudover er der Tårup Bæk, ca. 260 m vest for markvandingsboringen. Den hydrogeologiske vurdering konkluderer, at der ingen påvirkning af vandløbsafstrømningen ved den øgede årlige indvindingsmængde. Beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens 3 Der er flere beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens 3 indenfor en radius af 1000 m til indvindingen, jf. bilag 3. Afstanden til nærmeste fra markvandingsboringen er: 3 beskyttet sø ca. 250 m syd/sydvest, ca. 350 m syd/sydvest, ca. 860 m sydvest, ca. 940 m sydvest, ca. 410 m øst, ca. 540 m øst, ca. 650 m øst, ca. 920 m øst. 3 beskyttet mose ca. 220 m syd/sydvest, ca. 400 m øst, ca. 620 m øst.. 3 beskyttet eng ca. 460 m øst 7

8 Den hydrogeologiske vurdering konkluderer, at der ingen påvirkning er af 3 områderne indenfor 1000 m til markvandingsboringen. Bilag IV-arter Der er følgende bufferzone for bilag IV-arter indenfor en radius på 1000 meter til markvandingsboringen: Odder, omkring Tøjstrup Bæk, dækkende markvandingsboringen og en del af de vandede arealer. Andre padder er fundet på lokaliteter ca. 870 m og ca. 940 m sydvest for markvandingsboringen. Fortidsmindebeskyttelse Der er en rundhøj ca. 840 m sydøst for markvandingsboringen og i forbindelse med de sydøstlige vandede areal. Der er ingen øvrige fortidsminder indenfor 1000 meters radius omkring markvandingsboringen. Habitatområder Nærmeste Natura 2000 er Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov som ligger ca. 5,1 km øst for markvandingsboringen. Nærmeste bufferzone til bilag IV-arter dækker markvandingsboringen og en del af de vandede arealer, bufferzone til odder langs Tøjstrup Bæk. Det er vurderet at indvinding fra boringen ikke påvirker denne og evt. andre arters levesteder uacceptabelt. Norddjurs Kommune har på denne baggrund vurderet, at det ansøgte ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt, derfor skal der ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Den hydrogeologiske vurdering bekræfter endvidere dette. Afgørelsen er truffet med hjemmel i habitatbekendtgørelsen 15. Kommuneplan og vandplan Indvindingen er beliggende i hovedvandopland 1.6 Djursland. Området er ikke kommune- eller lokalplanlagt. Indvindingen ligger indenfor et område der er udpeget med drikkevandsinteresse, OD. I OD-områder kan markvanding normalt tillades, dog under hensynstagen til de begrænsninger, der kan følge af behovet for vandindvinding til drikkevandsformål og med hensyn til natur- og vandkvalitetsmålsætninger. Med venlig hilsen Mai Hansen Jordbrugsteknolog Bilag: 1. Arealer der kan vandes 2. Geologi 3. Områder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 15 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 7 8

9 Kopi sendt til: Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Sportsfiskerforbundet Sportsfiskerforbundet lokalafdeling Friluftsrådet Friluftsrådet lokalafdeling Jægerforbundet Forbrugerrådet Auning Vandværket, v/ Allan Kvist, Sdr Fælledvej 23, 8963 Auning Matr. ejere indenfor 150 m - Lars Meilvang, Vestervang 40, 4., -4043, 8000 Århus C - Else Marie Voetmann Meilvang, Tårupvej 25, 8963 Auning - Kate Susanne Simonsen, Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro - Winnie Lenskjold Schwartz Richardt, Løvenholmvej 2, 8961 Allingåbro - Thomas Mike Sloth L. Mogensen, Løvenholmvej 6, 8961 Allingåbro 9

10 Bilag 1: Arealer der kan vandes (skraveret areal), ledningsanlæg og hydranter (stjerner). Boring (blå cirkel). Forpagtet areal (orange afgrænsning). 10

11 Bilag 2: Geologi (borerapport fra Jupiter databasen) 11

12 12

13 Bilag 3: 3-beskyttet natur 13

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere