Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug"

Transkript

1 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug FORSIKRING 100 ÅR 1908 Årsrapport 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Femårsoversigt Koncern... 4 Femårsoversigt... 5 Ledelsesberetning... 6 Ledelsespåtegning... 9 Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Brancheregnskab Noter Delegerede... 32

3 KONCERNOVERSIGT REGISTRERING:, Dansk Jordbrug CVR-nr A/S Ejendomsselskabet for CVR-nr GARTNERNES FORSIKRING GS Egenkapital: 78,5 millioner kroner Aktivitet: Skadeforsikringsvirksomhed 2 100% A/S Ejendomsselskabet for Egenkapital: 33,8 millioner kroner Aktivitet: Ejendomsvirksomhed ADRESSE: Struergade Tåstrup Telefon Telefax

4 LEDELSE BESTYRELSE: Gartneriejer Kaj Nielsen formand Gartneriejer Søren Kjeldgaard næstformand Gartneriejer Jørgen Petersen Gartneriejer Remy Christiansen Gartneriejer Leif Jensen Gartneriejer Erwin Hansen Forsikringskonsulent John Schlüter (valgt af medarbejderne) Forsikringschef Michael Strange (valgt af medarbejderne) Fuldmægtig Henning Sternbæk (valgt af medarbejderne) Tillidshverv Næstformand Søren Kjeldgaard er tillige medlem af bestyrelsen i GASA Group A/S. 3 DIREKTION: Lisbet Bromann Jensen adm. direktør I henhold til lov om finansielle virksomheder har bestyrelsen godkendt, at Lisbet Bromann Jensen tillige er direktør i: A/S Ejendomsselskabet for og bestyrelsesmedlem i: Gensidig Forsikring Forsikringsselskabernes Forening af 1923 REVISION: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

5 FEMÅRSOVERSIGT - KONCERN HOVEDTAL (t.kr.) Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomk Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat brutto Afløbsresultat f.e.r Fors.mæssige hensættelser Forsikringsaktiver Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat 0,1-0,7-0,8-4,3-21,9 Egenkapitalforrentning i procent Regnskabspraksis blev ændret i Hoved- og nøgletal for 2003 og 2004 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis.

6 FEMÅRSOVERSIGT - GARTNERNES FORSIKRING GS HOVEDTAL (t.kr.) Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomk Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat brutto Afløbsresultat f.e.r Fors.mæssige hensættelser Forsikringsaktiver Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat 0,1-0,7-0,8-4,3-21,9 Egenkapitalforrentning i procent Solvensdækning 2,76 2,71 2,47 2,08 1,33 Regnskabspraksis blev ændret i Hoved- og nøgletal for 2003 og 2004 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis. Solvensdækning for året 2003 er ikke tilrettet effekten af fusionen mellem og Jordbrugets Arbejdsskadeforsikring A/S pr. 1. januar 2005.

7 LEDELSESBERETNING 6 Hovedaktivitet driver skadeforsikringsvirksomhed med hovedvægt på kunder med direkte eller indirekte tilknytning til gartnerierhvervet og tilknyttede erhverv. Selskabet tegner erhvervs- og privatforsikringer inden for alle hovedområder. Selskabet er landsdækkende og servicerer kunderne via assurandører og formidlere rundt omkring i Danmark, samt fra hovedkontoret i Tåstrup. Koncernregnskabet 2007 omfatter moderselskabet Gartnernes Forsikring GS og datterselskabet A/S Ejendomsselskabet for. I det efterfølgende vil datterselskabet blive betegnet som Ejendomsselskabet. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. I henhold til overgangsreglerne i regnskabsbekendtgørelsen er tal i femårsoversigten for årene 2003 og 2004 alene tilrettet skemakrav. Endvidere henvises til afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Resultatet for 2007 Koncernens resultat for 2007 udviser et overskud på 10,8 mio. kr. efter skat. Resultatet er tilfredsstillende og på niveau med forventningerne til året udmeldt i årsrapporten Resultatet for 2007 svarer til en forrentning af egenkapitalen på 15%. Koncernens forsikringstekniske resultat er på 14,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,9 mio. kr. i forhold til året før. Resultatet skyldes et meget tilfredsstillende skadeforløb og en tilpasning af selskabets reassuranceprogrammer. Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk rente er på 0,1 mio. kr. et fald på 8,2 mio. kr. i forhold til Nedgangen, som skyldes uroen på de finansielle markeder ultimo 2007, skal ses i lyset af, at afkastet året før var påvirket af positive kursreguleringer på koncernens aktiebeholdninger på 7,9 mio. kr. Præmier Bruttopræmieindtægten i koncernen er på 149,7 mio. kr. i 2007, hvilket er en nedgang på 1,3% i forhold til Den væsentligste årsag til faldet i præmieindtægten skyldes nedsættelse af selskabets præmier på autoforsikringer med 15% pr. 1. april Den samlede effekt af præmienedsættelsen er ca. 3,0 mio. kr. i Endvidere havde selskabets portefølje af arbejdsskadeforsikringer indtegnet gennem andre selskaber også i 2007 en faldende præmieindtægt. Selskabets bestand af privatforsikringer (eksklusiv autoforsikringer) er steget med 5% i 2007 mens bestanden af erhvervsforsikringer (eksklusiv auto- og arbejdsskadeforsikringer) er steget med 3%. Sammenlagt er der et fald i selskabets bestand af forsikringer på 1% som følge af præmienedsættelsen på autoforsikringer og afgangen af arbejdsskadeforsikringer. Skader Bruttoerstatningerne beløber sig til 87,3 mio. kr. mod 93,4 mio. kr. i Faldet skyldes primært, at selskabet i 2007 havde færre store brandskader end tilfældet var i På trods af vejrligsskader i begyndelsen af året og store nedbørsmængder i juni og juli måned var skadeforløbet generelt godt i Kun forløbet af selskabets bestand af haglskadeforsikringer på friland havde et decideret dårligt skadeforløb. Efter fradrag af reassurandørernes andel af bruttopræmier og erstatninger andrager skadeprocenten for egen regning 67% mod 70% i Driftsomkostninger Koncernens erhvervelses- og administrationsomkostninger steg med 3 mio. kr. i Stigningen skyldes, at selskabet i årets løb har renoveret store dele af sine lokaler på hovedkontoret. Endvidere er selskabets personaleomkostninger steget som følge af flere medarbejdere i Herudover har der i 2007 været et fald i provisioner fra reassurance på 1,6 mio. kr. i forhold til 2006 grundet omlægning af selskabets reassurance på autoforsikringer. Koncernens samlede driftsomkostninger andrager således 30,3 mio. kr. mod 25,6 mio. kr. året før. Genforsikring er via omfattende reassuranceprogrammer betryggende genforsikret. Resultatet af genforsikring i 2007 er en omkostning på 20,9 mio. kr. mod en omkostning på 21,4 mio. kr. i Afgivne præmier faldt fra 33,3 mio. kr. i 2006 til 23,1 mio. kr. i Faldet er et resultat af omlægninger af reassurancekontrakterne i forhold til ikke mindst den ovenfor omtalte ændring af reassuranceprogrammet på auto. Selskabet har herefter udelukkende non-propertionale kontrakter.

8 Det gode skadeforløb i 2007 har bevirket, at modtagne erstatninger på reassurancekontrakter er faldet fra 10,3 mio. kr. i 2006 til 2,2 mio. kr. i Investeringsafkast Resultatet af koncernens investeringsvirksomhed før overførsel til forsikringsteknisk rente er 7,2 mio. kr. mod 14,5 mio. kr. i Den markante nedgang i investeringsafkastet skyldes negative kursreguleringer på koncernens beholdning af danske og udenlandske aktier som følge af de voldsomme fald på finansmarkederne i 4. kvartal P.g.a. realiserede kursgevinster medio året, blev kursreguleringerne på aktiebeholdningerne dog samlet set positive i 2007, men kun med 0,4 mio. kr. i forhold til de ekstraordinært høje positive kursreguleringer på kr. 7,9 mio. kr. i Stigende renter resulterede ligesom i 2006 også i negative kursreguleringer på koncernens beholdning af obligationer, nemlig med 4,8 mio. kr. i 2007 mod 5,4 mio. kr Årets resultat af investeringsvirksomhed er isoleret set utilfredsstillende, men markedsforholdene taget i betragtning acceptabelt. Ejendomsselskabet Resultatet af Ejendomsselskabet er et overskud på 1,0 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. i Også i ejendomsselskabet skyldes resultatnedgangen aktienedturen ultimo året. I 2006 kunne selskabet således konstatere positive kursreguleringer på 1,1 mio. kr. mod 0 mio. kr. i Herudover har der i året været foretaget større udvendige vedligeholdelsesarbejder på domicilejendommen. Afkastkravet til domicilejendommen er fastholdt på 6,5% i lighed med 2006, og afkastkravet til investeringsejendommen er fastholdt på 5,5%, ligeledes som i Selskabets erhvervslejemål Struergade 22 har stået tomt siden 31. oktober Lejemålet forventes først udlejet igen medio Skatteforhold er sambeskattet med datterselskabet, og opgørelsen af den skattepligtige indkomst udviser et overskud, hvilket har medført en skatteudgift på 3,5 mio. kr. på koncernbasis. Udskudt skatteaktiv ultimo 2007 på 2,0 mio. kr. vedrører alene forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier i balancen. Aktuelt skatteaktiv ultimo 2007 på 2,0 mio. kr. vedrører tilgodehavende i forbindelse med for meget afregnet a conto skat vedrørende Egenkapital Koncernens egenkapital, der er sammenfaldende med moderselskabets, andrager ultimo ,5 mio. kr. mod 67,7 mio. kr. ultimo Gartnernes Forsikring har gennem hele året overholdt gældende solvenskrav og været i Finanstilsynets grønne lys. Det betyder, at selskabet mindst kan modstå selv en meget negativ udvikling på de finansielle markeder med bl.a. et samtidigt aktiekursfald på 30%, en ugunstig renteændring på 1-1,43 procentpoint og et fald i ejendomspriserne på 12%. Risikostyring Selskabets investeringer foretages i henhold til den af bestyrelsen besluttede og beskrevne investeringspolitik, som har til formål at sikre et solidt og stabilt afkast mod en begrænset risiko. Investeringspolitikken indeholder derfor begrænsninger omkring sammensætningen af selskabets investeringsaktiver og sikrer, at den totale risiko omkring selskabets investeringsaktiver afpasses selskabets finansielle styrke. Selskabets acceptpolitik indeholder regler for, hvilke typer og hvilke størrelser af risici, der kan indtegnes. Endvidere indeholder acceptpolitikken en beskrivelse af, hvilke typer og størrelser af risici, der kan godkendes på de forskellige niveauer i organisationen. Acceptpolitikken skal sikre, at der ikke tegnes uønskede risici angående såvel type som størrelse. Løbende foretages der en vurdering af risikoen for kumul som følge af fysisk placering eller hændelse, som kan ramme større dele af porteføljen. Til at afdække risikoen ved store enkelt skadebegivenheder og forhindre, at en tilfældig ophobning af større skader kan medføre et uacceptabelt tab af kapital, har selskabet tegnet betryggende reassurance til afdækning af disse risici. Det samlede reassuranceprogram, som blandt andet indeholder fastlæggelse af selskabets egetbehold ved forskellige skadebegivenheder, vedtages hvert år af selskabets bestyrelse. Behovet for reassurance vurderes løbende på baggrund af erfaringer med programmets effektivitet, ligesom marked- 7

9 8 serfaringer, selskabets kapitalberedskab samt priserne for reassurance indgår i vurderingen. De af selskabet nedfældede og i organisationen forankrede forretningsgange og politikker sikrer, at der er den fornødne adskillelse mellem udførende og kontrollerende funktioner, for at minimere de operationelle risici. Forretningsgange og politikker er afstemt efter selskabets størrelse, således at der er en betryggende balance mellem risiko og de indbyggede kontrolelementer. Ved løbende gennemgang foretages review af koncernens politikker og forretningsgange for at sikre, at disse er tidssvarende og fyldestgørende. Væsentlige begivenheder i 2007 Med virkning pr. 1. april 2007 nedsatte selskabet præmierne på private bilforsikringer med 15%. Nedsættelsen af præmien skete med baggrund i faldende erstatningsprocenter på koncernens portefølje af bilforsikringer over den seneste årrække. Den samlede værdi af præmienedsættelsen er på ca. 4,0 mio. kr. årligt, hvoraf den resultatmæssige effekt i 2007 var på ca. 3,0 mio. kr. Ultimo 2006 indgik koncernen aftale med softwarehuset Edlund om udarbejdelse af nyt forsikringssystem. Projektet har lagt beslag på mange ressourcer, hvilket har medført en øget arbejdsmængde for såvel deltagerne i projektet som koncernens øvrige medarbejdere. Første trin af en successiv overgang til det ny system forventes at ske medio Selskabet har som led i udarbejdelsen af fælles nye solvensregler for forsikringsbranchen i EU (Solvency II) deltaget i prøveberegninger benævnt QIS III. Deltagelsen har givet indsigt i det igangværende arbejde omkring de kommende solvensregler, som forventes at træde i kraft 2012, og selskabet forventer ligeledes at deltage i forestående QIS IV prøveberegninger. Udover de nugældende Europæiske solvensregler Solvency I er danske forsikringsselskaber fra 2007 blevet underlagt særlige danske regler om individuelt solvensbehov, som en overgang til Solvency II. Finanstilsynets vejledning om individuelt solvensbehov foreskriver, at selskabet ved opgørelsen af sit kapitalbehov skal forholde sig til alle væsentlige risici som kan ramme selskabet, og gennem effektiv risikostyring og måling begrænse og sprede disse risici, for hvilke det er bestyrelsens og direktionens ansvar at sikre tilstedeværelsen af den tilstrækkelige kapital. Foranlediget af de nye regler om individuel solvens er alle selskabets retningslinier og forretningsgange blevet efterprøvet, ligesom flere forskellige beregningsmodeller og metoder tilsikrer, at lever op til de stadigt stigende myndighedskrav. Forventninger til 2008 I 2008 har Gartnernes Forsikring 100 års jubilæum, og også i jubilæumsåret forventes et godt resultat - dog forventes resultatet af investeringsforretningen i lighed med 2007 at være præget af uro på de finansielle markeder. Med baggrund i en skærpet konkurrencesituation forventes bruttopræmieindtægterne at være på samme niveau som i En mindre afgang i porteføljen af erhvervs- og arbejdsskadeforsikringer forventes opvejet af en fortsat tilgang på privatsegmentet samt en forventet stigning i porteføljen af autoforsikringer som følge af præmienedsættelsen. Implementering af det nye forsikringssystem vil ske trinvis og vil medio 2008 omfatte selskabets portefølje af autoforsikringer og arbejdsskadeforsikringer. Ultimo 2008/primo 2009 forventes selskabets portefølje af privatforsikringer at følge, og selskabets erhvervsforsikringer forventes overført til forsikringssystemet i løbet af Skiftet af forsikringssystem skal lette administrationen og sikre en bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer samt sikre, at selskabet også i fremtiden kan tilbyde konkurrencedygtige forsikringer til selskabets kunder. I forbindelse med skift af forsikringssystem er det påregnet, at omkostningsprocenten vil stige, indtil fordelene ved den nye teknologi kapitaliserer sig. I anledning af selskabets 100 års jubilæum vil der blive iværksat forskellige tiltag og aktiviteter i løbet af året. Bl.a. vil der pr. 1. juli 2008 ske bortfald af det gennem flere år opkrævede væksthusgebyr. Selve jubilæet vil blive markeret ved en større festlighed den 8. november 2008 i Cirkusbygningen i København. Usikkerhed på de finansielle markeder formodes at påvirke investeringsresultatet for 2008 i negativ retning. Under forudsætning af et i øvrigt normalt skadeforløb forventer ledelsen for 2008 et positivt resultat i størrelsesordenen 8,5-10,0 mio. kr. efter skat. Resultatdisponering Årets resultat, 10,8 mio. kr., foreslås overført til overført resultat.

10 LEDELSESPÅTEGNING LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 31. december 2007 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og selskabets vedtægter. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Høje Taastrup, den 26. marts DIREKTION: Lisbet Bromann Jensen. adm. direktør 9 BESTYRELSE: Kaj Nielsen Søren Kjeldgaard Jørgen Petersen formand næstformand Remy Christiansen Leif Jensen Erwin Hansen John Schlüter Michael Strange Henning Sternbæk

11 REVISIONSPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 10 Til medlemmerne i, Dansk Jordbrug. Vi har revideret årsrapporten for Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 omfattende femårsoversigter, ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, brancheregnskab og noter. Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Birkerød, den 26. marts 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Keld Danielsen Statsaut.revisor Morten Jørgensen Statsaut.revisor

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Tal i 5-års oversigten for år 2003 til 2007 er udarbejdet i henhold til de for perioden gældende regnskabsregler. Dog er tallene for år 2003 og 2004 alene tilpasset opstillingsformen i henhold til senest gældende regnskabsbekendtgørelse. Med virkning fra 1. januar 2005 blev Gartnernes Forsikring GS og Jordbrugets Arbejdsskadesforsikring A/S fusioneret. Solvens i femårsoversigten er ikke tilrettet fusionen for året Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Gartnernes Forsikring GS og datterselskabet A/S Ejendomsselskabet for. Koncernregnskabet er udarbejdet ved sammendrag af de reviderede årsrapporter for de enkelte selskaber. Der er ved sammendraget foretaget eliminering af koncerninterne transaktioner, mellemværender og aktiebesiddelser. Koncerninterne transaktioner Moderselskabet varetager administrationen af datterselskabet. Administrationsvederlaget afregnes på omkostningsdækkende basis. Øvrige ydelser, der leveres til såvel koncerneksterne som koncerninterne aftagere, herunder intern husleje og forsikringsdækninger, afregnes på markedsvilkår. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes til Danmarks Nationalbanks offentliggjorte valutakurs på balancedagen. Indtægter og udgifter i fremmed valuta indregnes til de på transaktionstidspunktet gældende valutakurser. Valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Principper for indregning Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. I forbindelse med opgørelse af erstatningshensættelser, foretages skøn omkring pengestrøm og forventet ressourcetræk til behandling af ej afsluttede sager. Disse skøn bliver brugt ved beregning af diskontering af hensættelser og hensættelse af skadebehandlingsomkostninger på ej afsluttede skader. Det er ledelsens vurdering, at de usikkerheder der er forbundet med ovenstående skøn, ikke er af væsentlig betydning for årsrapporten. RESULTATOPGØRELSEN Præmieindtægter for egen regning Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier reguleret for bevægelserne i præmiehensættelserne, svarende til en periodisering efter forsikringernes dækningsperiode. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente indeholder et beregnet renteafkast af den forsikringsmæssige drift, som fremkommer som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind- og udbetalinger. Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes et gennemsnit af de af fondsbørsen offentliggjorte renter for obligationer med en restløbetid på under 3 år. Den del af årets ændring af erstatningshensættelserne, som kan henføres til, at hensættelserne er nedsat ved diskontering, fradrages i den beregnede forsikringstekniske rente. Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag af de fra genforsikringen refunderede erstatninger, reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser. I erstatningsudgifterne indregnes direkte og indirekte omkostninger. Indirekte omkostninger opgøres med udgangspunkt i en skønnet ressourcefordeling baseret på træk af medarbejderressourcer. Den del af erstatningsudgifterne, som kan henføres til diskontering, overføres til den forsikringstekniske rente, mens den del, der kan henføres til ændret diskonteringssats, er overført til kursreguleringer. Erstatningsudgifterne f.e.r. omfatter således kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de 11

13 12 i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger f.e.r. vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes ikrafttræden. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, herunder afgifter til offentlige myndigheder, samt årets afskrivninger på inventar, edb-anlæg, biler og domicilejendom. Datterselskabets andel af fællesadministrationen modregnes i de forsikringsmæssige driftsomkostninger. Endvidere modregnes provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber. Den andel af administrationsomkostningerne, der er direkte eller indirekte relaterede til skadebehandlingsomkostninger, er overført til bruttoerstatninger. Indtægter fra dattervirksomhed Indtægter og udgifter fra dattervirksomheden medtages i moderselskabets resultatopgørelse efter equity-metoden, hvilket medfører, at årets nettoresultat i moderselskabet bliver identisk med koncernens nettoresultat samt, at der vil være sammenfald mellem koncernens og moderselskabets egenkapital. Renteindtægter og udbytter m.v. Resultat af investeringsvirksomhed indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og modtagne udbytter af aktier. Kursreguleringer Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab ved salg og værdiregulering af værdipapirer og ejendomme, samt realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i investeringsafkastet. Opskrivning af domicilejendom, der ikke modsvarer tidligere nedskrivninger, føres direkte via egenkapitalen. Kursgevinster og -tab på værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, hvis de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret. Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurs. Transaktioner i årets løb omregnes til transaktionsdagens valutakurs. Transaktionsomkostninger er indeholdt i købs- og salgssummer. Afledte finansielle instrumenter Koncernen anvender valutalån og dertil knyttet rente- og valutaswap. Alle kontrakter måles til dagsværdi. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller finansielle udgifter og i balancen som periodeafgrænsningsposter. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Depotgebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af investeringsaktiverne, medtages under denne post i resultatopgørelsen. Overført til forsikringsteknisk rente Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres den del, som kan henføres til forsikringsdriften. Skat Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Selskabet er sambeskattet med datterselskabet A/S Ejendomsselskabet for. Der foretages fuld koncernintern fordeling af skat, således at selskabet skal betale for anvendelse af eventuelt negativ skattepligtig indkomst fra datterselskabet, ligesom selskabet modtager refusioner herfra for datterselskabets anvendelse af eventuelt skattemæssigt underskud i moderselskabet. Aktuel skat er beregnet på basis af a conto-skatteordningen. Udskudt skat hensættes med 25% af tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat. Negative forskelle (skatteaktiver) og skattemæssige underskud medtages i opgørelsen af udskudt skat, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse kan udnyttes i fremtiden og kun med den værdi, hvortil de forventes udnyttet.

14 BALANCEN Immaterielle aktiver Goodwill Anskaffet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger baseret på beregnet dagsværdi på balancedagen. Der foretages årlig test for værdiforringelse, og eventuel nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen. Software Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller til eventuel lavere genindvindingsværdi. Software afskrives lineært over den forventede levetid dog højst 8 år. Afskrivningsperioden regnes fra ibrugtagelse. Ved opgørelsen af kostprisen indregnes alle omkostninger, som kan henføres til udviklingen af software, og som sandsynligvis vil frembringe økonomiske fordele til koncernen. Alle øvrige omkostninger udgiftsføres løbende. Af- og nedskrivninger indregnes under administrationsomkostninger. Inventar, edb-anlæg og biler m.v. Aktiverne værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over de forventede brugstider under hensynstagen til den forventede restværdi. De forventede brugstider vurderes til at være følgende: Biler, 4 år Inventar, 5 8 år EDB-anlæg, 4 år Domicilejendom Posten omfatter ejendomme som selskabet helt eller delvis benytter til egen drift. Domicilejendommen måles til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med fradrag af akkumulerede afskrivninger og værdireguleringer. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinier om afkastmetoden, hvilket betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordinære driftsbudget og et af ledelsen fastsat afkastkrav. Afskrivninger beregnes under hensyntagen til forventet brugstid, som antages at være 50 år, og restværdi. Værdireguleringer af domicilejendommen foretages direkte på egenkapitalen, dog foretages opskrivninger, der modsvarer tidligere nedskrivninger, via resultatopgørelsen. Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, føres ligeledes via resultatopgørelsen. Investeringsejendom Investeringsejendommen måles til dagsværdi på vurderingstidspunktet. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinier om afkastmetoden, hvilket betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordinære driftsbudget og et af ledelsen fastsat afkastkrav. Værdireguleringer af investeringsejendommen indregnes i resultatopgørelsen for det regnskabsår, hvor ændringen opstår. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi efter equity-metoden. Dette medfører, at kapitalandelene optages i balancen til virksomhedernes indre værdi, og at resultatet medtages i resultatopgørelsen under investeringsvirksomhed. Såfremt kapitalandelene i tilknyttede virksomheder opskrives til en højere værdi end anskaffelsessummen, henlægges via resultatdisponeringen et til opskrivningen svarende beløb til en særlig reserve for nettoopskrivning under egenkapitalen. Andre finansielle investeringsaktiver Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi på handelsdatoen. Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen, optages forpligtigelse i balancen svarende til værdien af afregningsprisen. Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for alle handler. Udtrukne obligationer værdiansættes til dagsværdi. Unoterede kapitalandele værdiansættes til en skønnet markedsværdi med udgangspunkt i det senest foreliggende årsregnskab for den pågældende virksomhed. Andre udlån, herunder pantesikrede udlån, værdiansættes til en skønnet markedsværdi på balancetidspunktet. Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser er opgjort som de beløb, som i henhold til indgåede forsikringskontrakter kan forventes modtaget fra genforsikringsselskaber. Genforsikringsandele optages til diskonteret værdi ved anvendelse af den af Finanstilsynet fastsatte variable rentestruktur. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne... 13

15 14 Hensættelser til forsikringskontrakter Præmiehensættelser Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som efter bedste skøn må forventes at skulle betales i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de indgåede forsikringskontrakter. Præmiehensættelsen udgør som minimum summen af den andel af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som efter bedste skøn må forventes at skulle betales i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen. Erstatningshensættelsen indeholder endvidere de direkte og indirekte omkostninger, som efter bedste skøn må forventes at skulle afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningsforpligtigelserne. Erstatningshensættelserne opgøres sag-for-sag ud fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysninger på opgørelsestidspunktet. Der foretages endvidere et erfaringsmæssig skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for en sag-til-sag vurdering, samt til forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for årsrapportens udarbejdelse. Hensættelsen estimeres primært ved hjælp af statistiske metoder på baggrund af de historiske udbetalingsforløb. Erstatningshensættelserne diskonteres med den variable rentestruktur, som løbende fastsættes af Finanstilsynet. De væsentligste forudsætninger og skøn, der anvendes ved opgørelsen af erstatningshensættelserne er, foruden erstatningsbeløb, betalingsstrøm ved udbetaling og forventede omkostninger til færdigbehandling af erstatningskravet. Hensættelser for løbende ydelser for egen regning Hensættelserne for løbende ydelser vedrørende arbejdsskade omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættelserne er opgjort efter fastrentemetoden, baseret på en grundlagsrente på 2,00%. Hensættelsen opgøres individuelt, idet der for hver enkelt forsikring foretages en vurdering af udbetalingernes varighed. Test af hensættelsernes tilstrækkelighed Erstatningshensættelserne er efterprøvet ved aktuarmæssige metoder og under hensyntagen til at forsøge at undgå såvel afløbstab som afløbsgevinst. Hensættelserne udgør således på tidspunktet for deres opgørelse, det bedste skøn over de fremtidige erstatningsudgifter vedrørende dette og tidligere skadeår. BRANCHEREGNSKABER Bruttodriftsomkostninger omfatter de til branchen direkte henførbare omkostninger samt en andel af øvrige omkostninger, som er fordelt på de enkelte brancher i forhold til bruttopræmieindtægten. Resultat af afgiven forretning indeholder genforsikringens andel af bruttopræmier, bruttoerstatninger og provisioner.

16 RESULTATOPGØRELSE Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note FORSIKRINGSVIRKSOMHED Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehens Præmieindtægter f.e.r. i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genfors.andel af erstatningshens Erstatningsudgifter f.e.r. i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikring Forsikringsmæssige driftsomkostn. f.e.r. i alt Forsikringsteknisk resultat

17 RESULTATOPGØRELSE Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note INVESTERINGSVIRKSOMHED Indtægter fra tilknyttet virksomhed Indtægter fra investeringsejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat ÅRETS RESULTAT

18 BALANCE PR Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note AKTIVER Immaterielle aktiver Inventar, edb-anlæg, biler mv Domicilejendom Materielle aktiver, i alt Investeringsejendom Kapitalandel i tilknyttet virksomhed Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktuelt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt AKTIVER I ALT

19 BALANCE PR Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note PASSIVER Grundfond Sikkerhedsfond Overført resultat Egenkapital i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser for løbende ydelser Hensættelser til forsikringskontrakter Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtigelser Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelser... Selskabet har afgivet en støtteerklæring overfor penge-... institut for A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes... Forsikring GS Investeringsaktiver med regnskabsmæssig værdi... på t.kr. er registreret til sikkerhed for... forsikringsmæssige hensættelser.

20 Koncern EGENKAPITALFORKLARING (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital Periodens resultat BRANCHEREGNSKAB Brand og Arbejds- Anden (1.000 kr.) løsøre skade direkte (erhverv) forsikring Opkrævet bruttopræmie Bruttopræmieindtægt Bruttoerstatningsudgift Bruttodriftsomkostninger Res. af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente FORS.TEKNISK RESULTAT Antallet af skader Gns. erstatning for indtrufne skader Erstatningsfrekvens (procent) Bruttopræmieindtægt Danmark Andre EU-lande

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

2010 Å R S R A P P O R T

2010 Å R S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 11 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 212 Årsrapport 212 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 212 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 212 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 213 Årsrapport 213 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 213 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 213 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere