RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN"

Transkript

1 RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN november 2010 Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rehabilitering og genoptræning Borgeren tilbage i eget hjem Alternative boformer Sunde borgere i en sund by Fagligt program Besøg i parlamentet i Berlin Borgeren tilbage i eget hjem Besøg på Brandenburger Klinik Wandlitz Alternative boformer Besøg på DETA-MED Alternative boformer Besøg hos Schwulen Beratung Alternative boformer Sonnenhaus Sunde borgere i en sund by Badeschiff Sunde borgere i en sund by Mellowpark Evaluering Rammerne for turen De enkelte besøg Det videre arbejde Deltagerliste Fra udvalget: Dorthe Laustsen (SF), Thomas Medom (SF), Kate Runge (V), Peder Udengaard (S), Anne Mette Villadsen (K) & Hanne Vinther (S). Fra forvaltningen: Direktør Hosea Dutschke, Bygningschef Jan Radzewicz, Fuldmægtig Otto Ohrt, Forvaltningschef Mads Gammelmark & Forvaltningschef Kirstine Markvorsen. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 2 af 15

3 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget var fra den november 2010 på studietur til Berlin. Emnerne for udvalgsturen var: Tema 1: Tema 2: Tema 3: Rehabilitering og genoptræning - Borgeren tilbage i eget hjem Alternative boformer Sunde borgere i en sund by 1.1 Rehabilitering og genoptræning Borgeren tilbage i eget hjem Århus Kommune har ansvaret for genoptræning efter sygehusudskrivning samt generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver. Århus Kommune indgår sammen med praksissektoren og sygehusene både i driften og udviklingen på sundhedsområdet. Opgavefællesskabet betyder, at parterne er blevet mere afhængige af hinanden. Det betyder, at ændringer i en myndighed får hurtigt afledte konsekvenser i en anden myndighed. Ovenstående betyder, at Århus Kommune skal være klar til at indgå i løsningen af flere og nye behandlingsopgaver, og indgå i udviklingen af nye samarbejds- og samspilsmodeller med regionen om opgaveløsningen på sundhedsområdet. De accelererede patientforløb har resulteret i, at kommunernes hjemmepleje har fået flere opgaver også behandlingsopgaver. Det ses bl.a. i forhold til den store gruppe af borgere med kronisk sygdom og i forhold til borgere, der har været i kirurgisk behandling. Århus Kommune har begyndende erfaringer med behandling i eget hjem dels via samarbejdet med geriatrisk afdeling, dels via de accelererede patientforløb, hvor borgeren udskrives tidligere i forløbet. Et af formålene med udvalgsturen var derfor at hente yderligere inspiration til dette arbejde. 1.2 Alternative boformer I Danmark er det normen, at borgerne blandes i pleje- og ældreboligbyggerierne. Diskussionen om at bygge boliger for bestemte grupper af borgere er dog blevet relevant i forbindelse med den modernisering af pleje- og ældreboligmassen, som mange kommuner står overfor. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 3 af 15

4 For eksempel stiger andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, og undersøgelser viser, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Det betyder, at flere ældre nydanske borgere bliver brugere af ældreplejen. Der er derfor behov for at inddrage denne forandring i tilrettelæggelsen af ældreplejens tilbud og ligeledes overveje, om og hvordan boligudformningen skal tage højde for dette. Mange interesseorganisationer forsøger desuden at påvirke kommunerne til at bygge boliger, der netop imødekommer de specielle behov, som deres brugere har. Her kan der være tale om forskellige fysiske og psykiske diagnoser, men også forskellige interessefællesskaber har været nævnt i debatten. Ensomhed blandt ældre er desuden et tema, som bliver mere og mere aktuelt. Tal fra Ensomme Gamles værn viser, at mindst personer i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Tager man dem med, som indimellem føler sig forladt er tallet Ensomheden viser sig desuden at være værst blandt de borgere, som er over 80 år. Borgernes store mangfoldighed stiller nye krav til ældreplejens medarbejdere og de fysiske rammer. Samarbejdet omkring de daglige rutiner bliver kontant udfordret, og der er behov for opkvalificering og viden for at undgå utilstrækkelighed i de eksisterende tilbud. Udfordringen er derfor, hvordan Århus Kommune håndterer forskelligheden og samtidig sikrer, at de boformer, kommunen vælger, er med til at skabe fællesskaber, der kan forebygge ensomhed blandt ældre. Udvalgsturen skulle derfor også gerne give inspiration til at diskutere løsninger og muligheder for at skabe nye fællesskaber og samtidig bibeholde mangfoldigheden i ældreplejen. 1.3 Sunde borgere i en sund by Udgangspunktet i Århus Kommunes sundhedspolitik er, at Århus Kommune skal understøtte en sund livsstil hos borgerne. Det betyder også, at sundhed skal tænkes ind i byplanlægningen, hvis vi ønsker en by, der opfordrer til leg og bevægelse. Indretningen af vores byrum er dog ofte meget konventionel. I Berlin var målet at se eksempler på, hvordan sundhedsfremme bliver tænkt ind i byrummet, hvilket gerne skulle give inspiration til, hvordan Århus kan skabe et byrum og et landskab med nye, bredere og alternative udfoldelsesmuligheder. Hvilket kunne være arkitektoniske projekter af forskellig størrelse og betydning eller nye anvendelsesmuligheder af byens pladser, parker og gader. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 4 af 15

5 2.0 Fagligt program TIRSDAG D. 9. NOVEMBER Afrejse fra Danmark, Århus. ONSDAG D. 10. NOVEMBER 9.00 Brandenburg Klinik Wandlitz v. Professor og Doktor Michael Jöbges, Leder Michael Schneider & Leder af Rehabiliteringen Eric Herschel Badeschiff v. Arkitekt Gilbert Wilk Parlamentsbesøg i Berlin v. Repræsentanter fra Landesparlamentet Sylvia von Stieglitz (FDP), Ûlker Radziwill (SPD) & Dr. Wolfgang Albers (Die Linke) TORSDAG D. 11. NOVEMBER Besøg på DETA - MED v. Daglig leder Juta Herbrechtsmeier Mellowpark v. Marketingschef Jens Verner Schwulen Beratung Berlin v. Administrerende direktør Marcel de Groot & Medarbejder Ulli Pollack FREDAG D. 12. NOVEMBER 9.30 Sonnenhaus v. Eva og Aribert Engel som repræsentanter for generationen af bedsteforældre, Anita Engelmann som repræsentant for generationen af forældre, Max Opitz og Maik Tramer som repræsentanter for generationen af børn, samt Max Opitz. Afrejse fra Tyskland, Berlin. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 5 af 15

6 2.1 Besøg i parlamentet i Berlin Parlamentet i Berlin Udvalget besøgte Berlins Landesparlament, hvor tre repræsentanter fra Landesparlamentet i Berlin tog imod udvalget. De tre repræsentanter var: Sylvia von Stieglitz (FDP): Ældreordfører Ûlker Radziwill (SPD): Socialordfører Dr. Wolfgang Albers (Die Linke): Sundhedsordfører Alle tre repræsentanter gjorde rede for den meget trængte økonomiske situation for Berlin. Alene i renter har Berlin en gæld på 6,2 mio. euro om dagen. Trods den økonomiske situation var der dog en række tiltag, som kunne give inspiration i en dansk kontekst: 1) Tyskland har en større tradition for inddragelse af civilsamfundet i den offentlige service, og dette er også et element, der i Berlin inddrages, i løsningsmulighederne i forhold til manglende hænder. 2) Velfærdsteknologiske løsninger indgår også i arbejdet med at løse fremtidens udfordringer. Eksempelvis har man fået integreret et kaldesignal i de ældres nødkald, så dyre nødkald kan spares samtidig med, at der skabes større tryghed hos de ældre. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 6 af 15

7 3) Berlin-modellen Berlin har 200 plejehjem, og heraf har 35 en læge. Dette betyder færre indlæggelser og bedre løsninger ude lokalt, hvilket er noget man arbejder med at udbrede til resten af plejehjemmene. 4) Fælles informationscentraler for ældre Flere ældre føler sig utilpasse eller usikre ved at skulle henvende sig til de offentlige myndigheder. Derfor har man oprettet en række informationscentraler, hvor kun ældre kan henvende sig, og hvor de ældre får hjælp til at finde ud af forskellige spørgsmål. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 7 af 15

8 2.2 Borgeren tilbage i eget hjem Besøg på Brandenburger Klinik Wandlitz Brandenburg Klinik Wandlitz, Brandenburgallee 1, Bernau-Waldsiedlung. Telefon: (030) Udvalget besøgte rehabiliteringsparken i Wandlitz, som er bygget op ude i det gamle Stasihovedkvarter. Parken indeholder 7 klinikker som har 1000 sengepladser, hvoraf 150 er deciderede sygehussenge. Opgaverne i forhold til genoptræningen for borgerne vindes gennem licitation i hele Tyskland. Et af hovedproblemerne i den tyske genoptræningsindsats er finansieringen af genoptræningsindsatsen. Genoptræningsindsatserne afhænger af de satser, som de enkelte sygekasser betaler. Derfor kan der ofte være et enormt tovtrækkeri vedrørende finansieringsansvaret. Til gengæld arbejder klinikken med en meget smidig og faglig interessant facemodel, hvor borgeren genoptræning ændres i takt med, hvilken fase borgeren er i. Denne fasemodel er vedlagt som bilag A. På hjælpemiddelområdet er det også et problem, at der er flere betalere. Forskellige hjælpemidler er betalt af forskellige kasser, hvilket godt kan give problemer for den helhedsorienterede indsats. Af interessante tiltag i Tyskland på hjælpemiddelområdet blev vi introduceret til en 2-årig uddannelse som medicinsk produktrådgiver, som er en mere teknisk sundhedsuddannelse, der står for at visitere borgerne til ydelserne. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 8 af 15

9 2.3 Alternative boformer Besøg på DETA-MED DETA-MED Tagespfleinrichtung Turmstrass 21, Berlin DETA-MED var udvalgets første besøg under temaet alternative boformer. DETA-MED er et dagplejehjem for indvandrere med tyrkisk baggrund. Som det blandt andet fremgår af billedet, gør daghjemmet meget ud af at bevare og beskæftige sig med borgernes kulturelle arv, hvilket især er vigtigt for de ældre tyrkiske indvandrere, der ikke har levet hele deres liv i Tyskland. Besøget gav anledning til at diskutere, hvorvidt der skal tages hensyn til kulturelle mindretal i indretningen af den kommunale pleje. Er det hensigtsmæssigt at samle kulturelle mindretal for at sikre gode fællesskaber blandt ældre, så man sikrer sig mod eksempelvis ensomhed hos ældre, eller vil sådanne tiltag være uhensigtsmæssig, da vi også skal undgå polarisering blandt ældre? Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 9 af 15

10 2.4 Alternative boformer Besøg hos Schwulen Beratung Mommsenstraße Berlin Charlottenburg Udvalgets andet besøg vedrørende alternative boformer var hos organisationen Schwulen Beratung, som er en organisation, der arbejder for homoseksuelles rettigheder i det tyske samfund. De to repræsentanter for organisationen, administrerende direktør Marcel de Groot og medarbejder Ulli Pollack, gav et indblik i diskriminationen af homoseksuelle i Berlin. Her fik vi indblik i organisationens arbejde med at danne netværk og rådgive og hjælpe mennesker med den diskrimination, som de møder fra omverdenen. De to repræsentanter fremlagde desuden planerne for et hus, hvor der skal bo ældre homoseksuelle borgere. Tanken er at skabe et fælles hus og et fællesskab blandt ældre homoseksuelle, så der tages hånd om den ensomhed og den fremmedgjorthed, som mange ældre homoseksuelle føler. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 10 af 15

11 2.5 Alternative boformer Sonnenhaus Sonnenhaus e.v. Niederschöneweide, Flutstrasse 1 wie/musterprojekt/sonnenhaus/index.php Det sidste stop i forhold til emnet Alternative boformer var Sonnenhaus, som er et kollektiv på tværs af generationer. Hver enkel familie har deres egen lejlighed i komplekset, men man har fælles regler og fællesaftener i huset. Den yngre generation gjorde især opmærksom på muligheden for at bruge bedsteforældrene aktivt i forhold til børnepasning osv., men den ældre generation gav udtryk for det dejlige evd at kunne holde sig i gang og stadig have en funktion i familien. Sonnenhaus kan således siges at være et moderne bevis på nogle af de karaktertræk, man ser hos den sydeuropæiske velfærdsstat, hvor familien betyder meget, og hvor man her har bygget et helt lejlighedskompleks til formålet. I en dansk kontekst understregede besøget nødvendigheden af, at vi tænker anderledes i forhold til boliger til ældre. De ældre skal have en funktion og en aktiv hverdag, hvis de ikke skal nedslides på fysisk og psykisk. Et samarbejde med boligforeningerne i forhold til at sikre mangfoldigheden på tværs af generationer blev drøftet som en mulighed. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 11 af 15

12 2.6 Sunde borgere i en sund by Badeschiff Sonnenhaus e.v. Niederschöneweide, Flutstrasse 1 wie/musterprojekt/sonnenhaus/index.php Badeschiff er et søbad I Berlin en swimming pool placeret i floden Spree. BADESCHIFF blev udviklet af AMP Architectos sammen med arkitekten Gil Wilk og blev bygget af kunstneren Susanne Lorenz. Badeschiff er et af de hotteste steder i Berlin: en swimming pool med open-air bar, koncertsted, panoramaudsigt og scene adgang. Om vinteren er der sauna, wellness og kurbad. Vi blev vist rundt af arkitekten Gilk Wilk. Badeschiff er et eksempel på, hvorledes man med relativt få midler (2 mio.) kan skabe et åndehul midt inde I byen, hvor især de unge kan boltre sig. Aarhus som by ligger ud til have tog har I forvejen mange muligheder i den retning. Det nye byggeri på havnen har også allerede I løbet af sommeren haft lignende tilløb, og mulighederne for at få forskellige miljøer på de nye havnearealer blev diskuteret og drøftet. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 12 af 15

13 2.7 Sunde borgere i en sund by Mellowpark An der Wuhlheide 256, Berlin Mellowpark er en aktivitetspark, hvor mange frivillige er gået sammen om at skabe aktiviteter og et aktivt miljø midt i Berlin. Området er plaget af en række højreekstremistiske grupperinger, der især forsøger at rekruttere blandt de unge. Initiativet er derfor også ment som et alternativ til de unge, så de ikke går og keder sig og dermed bliver fristet af at blive en del af et højreekstremt miljø. Parken danner rammen om en række aktiviteter lige fra skateboardramper, forhindringsbaner, koncerter osv. Vi så en række af aktiviteterne og fik desuden et indblik i det frivillige arbejde i parken. Især det demokratiske element, hvor de unge har meget stor indflydelse på beslutninger gav anledning til nogle overvejelser mht. lignende tiltag I Aarhus. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 13 af 15

14 3.0 Evaluering Deltagerne på udvalgsturen blev stillet 3 spørgsmål: 1: tre gode ting ved turen. 2: 3 mindre gode ting ved turen og 3: tre ting de vil arbejde videre med. 3.1 Rammerne for turen Der er bred enighed om, at hotellet og opholdet I Berlin var positivt. Selve logistikken og den megen transport mellem stederne især om torsdagen er der kritik af, omend enkelte påpeger, at det også gav mulighed for at opleve lidt af Berlin. Generelt er der også kritik af, at der ikke var mere tid til at opleve Berlin. Selve emnerne for turen er deltagerne begejstrede for, men det bliver også nævnt, at emnerne ligger for langt fra hinanden, og at emnerne er for langt fra kerneopgaverne I Sundhed og Omsorg. Omvendt er der også ros til en anderledes studietur, end den der traditionelt arrangeres. 3.2 De enkelte besøg Evalueringen af de enkelte steder bærer meget præg af de enkelte deltageres interesser. Alle besøg bliver af mindst to deltagere rost. Der er dog generelle tendenser: 1) Besøget I Rehabiliteringsklinik Wandlitz er det mest populære besøg og besøget i parlamentet det mindst populære. 2) Det er især medarbejderne fra forvaltningen, der roser Wandlitz, hvorimod politikerne er noget mere spredte. 3) Mellowparkbesøget deler vandene med enten megen ros eller kritik. 4) Besøget hos Schwulen Beratung og DETA-MED får ros, hvorimod færre hæfter sig ved besøget I Sonnenhaus og Badeschiff. 3.3 Det videre arbejde Flere nævner, at de med inspiration fra Wandlitz vil arbejde videre med rehabiliteringsopgaven I samarbejde med Region Midtjylland. Specifikt nævnes faseopdelingen på Wandlitz som en mulighed. Andre hæfter sig ved nogle af de lidt anderledes ting fra udvalgsturen. Arbejdet med at sikre mangfoldigheden og mulighederne for forskellige fællesskaber I ældreplejen bliver nævnt, herun- Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 14 af 15

15 der muligheden for et netværk for homoseksuelle, boformer med flere generationer og dagpladser på plejeområdet. Til sidst nævnes det også, at muligheden for demokratisk involvering af borgerne I sammenkobling med udvikling af et sundt bymiljø også er en mulighed, der kan arbejdes videre med. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 15 af 15

16 Regnskab for udvalgets studietur til Berlin d november 2010 Hotel Ellington, ophold ,37 Forestilling Chamäleon 3.463,60 Klartext, tolkning 6.234,43 Fortæring ,60 SAS, fly ,00 Lufthavnsbus, tur/retur 1.575,00 Transport i Berlin 6.807,20 Gaver 3.144,00 Diverse 203,54 Oplæg 2.402,00 Diæter I alt ,74 Pris pr. deltager: 9.850,34 11 Deltagere: Rådmand Dorthe Laustsen, Thomas Medom, Kate Runge, Peder Udengaard, Anne Mette Villadsen, Hanne Vinther, Hosea Dutschke, Jan Radzewicz, Mads Gammelmark, Kirstine Markvorsen, Fuldmægtig Otto Ohrt.

UDVALGSTUR TIL BERLIN

UDVALGSTUR TIL BERLIN UDVALGSTUR TIL BERLIN 9.-12. november 2010 1 INDHOLD UDVALGSTUREN 2010... 2 PROGRAM... 3 DELTAGERLISTE... 7 TEMA 1: REHABILITERING OG GENOPTRÆNING BORGEREN TILBAGE I EGET HJEM... 8 1) BRANDENBURG KLINIK

Læs mere

Indstilling. Status på den sundhedspolitiske indsats og anbefalinger til ny sundhedspolitik Resume

Indstilling. Status på den sundhedspolitiske indsats og anbefalinger til ny sundhedspolitik Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 29. september 2010 Status på den sundhedspolitiske indsats 2008-09 og anbefalinger til ny sundhedspolitik -2014 Århus Kommune Sundhedsstaben

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006.

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. september 2006 Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Ændret organisering af korttidspladser 1. Resume I henhold til Servicelovens

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Spørgsmål 1: Hvordan er forholdet mellem fastansatte og vikarer på lokalcenter Ceres og i vore plejeboliger generelt?

Spørgsmål 1: Hvordan er forholdet mellem fastansatte og vikarer på lokalcenter Ceres og i vore plejeboliger generelt? Byrådsservice Den 25. september 2012 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Svar på 10 dages forespørgsel fra Byrådsmedlem for Konservative Anne Mette Villadsen om ledelse og plejen

Læs mere

HHX indsats Rusmidler og trivsel

HHX indsats Rusmidler og trivsel HHX indsats Rusmidler og trivsel Et samarbejde mellem Handelsgymnasierne i Aarhus og Folkesundhed Aarhus Efteråret 2015 Politisk opbygning RÅDMAND Jette Skive DIREKTØR Hosea Dutschke SUNDHED ØKONOMI STRATEGI

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Enhver klage fra en borger

Enhver klage fra en borger Actionkonference i århus FOA-formand til debatmøde på Lokalcenter Tranbjerg Ældresagens natteravne i Århus Enhver klage fra en borger er en gave Forebyggende hjemmebesøg fra de nye sundhedsklinikker Århus

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg 1. Resume Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling ønsker,

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem.

Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem. Oplæg til etablering af De Voksnes Hus Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem. De Voksnes Hus er et sted hvor den ældre, pårørende og medarbejdere trives i

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle!

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Otto Ohrt, og jeg er til daglig leder af vores Sundhedsudviklingsenhed i Aarhus Kommune.

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

EUTOPIA. Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel

EUTOPIA. Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel EUTOPIA Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel Er blevet til med støtte fra Ensomme Gamles Værn Intention 7 INDHOLD Forord

Læs mere

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store politiske

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017 Fremtidens ældre ønsker

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft. Sag 22: Nye fælles løsninger - caféer som samlende kraft Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V og K om tryghed på byens torve 1. Konklusion På byrådsmøde den 14. september 2016 drøftedes et forslag fra Venstres og Det Konservative

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Inspiration til aktiviteter i jeres kommune. Året for aktiv aldring og Generationernes

Inspiration til aktiviteter i jeres kommune. Året for aktiv aldring og Generationernes Inspiration til aktiviteter i jeres kommune Året for aktiv aldring og Generationernes Dag Kære kommune Dette inspirationskatalog er udarbejdet i samarbejde med en række af de større interesseorganisationer

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken

til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken REFERAT til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken Til stede Jan Radzewicz (JR) Poul L. Ellekrog (PE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Kate

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4009 Jour. nr.: 2004/00785-008 Ref.: Hanne

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Referat fra Ældrerådets 7. ordinære møde den 14 april 2015 kl. 09.00 til ca. 12.30 I Frichsparken, lokale 1.86

Referat fra Ældrerådets 7. ordinære møde den 14 april 2015 kl. 09.00 til ca. 12.30 I Frichsparken, lokale 1.86 Referat fra Ældrerådets 7. ordinære møde den 14 april 2015 kl. 09.00 til ca. 12.30 I Frichsparken, lokale 1.86 Til stede: Kate Runge (KR) Eigil Ege (EE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Arne Pedersen (AP)

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Vi gider ikke løftede pegefingre,

Vi gider ikke løftede pegefingre, Kandidater til lederpriser In s. 2 Vi gider ikke løftede pegefingre, Shanghai søger men hjælp i Aarhus Frivillige i Aarhus får egen Fakta og fordomme blev smidt på bordet den 18. august, hvor Sundhed og

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere