RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN"

Transkript

1 RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN november 2010 Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rehabilitering og genoptræning Borgeren tilbage i eget hjem Alternative boformer Sunde borgere i en sund by Fagligt program Besøg i parlamentet i Berlin Borgeren tilbage i eget hjem Besøg på Brandenburger Klinik Wandlitz Alternative boformer Besøg på DETA-MED Alternative boformer Besøg hos Schwulen Beratung Alternative boformer Sonnenhaus Sunde borgere i en sund by Badeschiff Sunde borgere i en sund by Mellowpark Evaluering Rammerne for turen De enkelte besøg Det videre arbejde Deltagerliste Fra udvalget: Dorthe Laustsen (SF), Thomas Medom (SF), Kate Runge (V), Peder Udengaard (S), Anne Mette Villadsen (K) & Hanne Vinther (S). Fra forvaltningen: Direktør Hosea Dutschke, Bygningschef Jan Radzewicz, Fuldmægtig Otto Ohrt, Forvaltningschef Mads Gammelmark & Forvaltningschef Kirstine Markvorsen. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 2 af 15

3 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget var fra den november 2010 på studietur til Berlin. Emnerne for udvalgsturen var: Tema 1: Tema 2: Tema 3: Rehabilitering og genoptræning - Borgeren tilbage i eget hjem Alternative boformer Sunde borgere i en sund by 1.1 Rehabilitering og genoptræning Borgeren tilbage i eget hjem Århus Kommune har ansvaret for genoptræning efter sygehusudskrivning samt generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver. Århus Kommune indgår sammen med praksissektoren og sygehusene både i driften og udviklingen på sundhedsområdet. Opgavefællesskabet betyder, at parterne er blevet mere afhængige af hinanden. Det betyder, at ændringer i en myndighed får hurtigt afledte konsekvenser i en anden myndighed. Ovenstående betyder, at Århus Kommune skal være klar til at indgå i løsningen af flere og nye behandlingsopgaver, og indgå i udviklingen af nye samarbejds- og samspilsmodeller med regionen om opgaveløsningen på sundhedsområdet. De accelererede patientforløb har resulteret i, at kommunernes hjemmepleje har fået flere opgaver også behandlingsopgaver. Det ses bl.a. i forhold til den store gruppe af borgere med kronisk sygdom og i forhold til borgere, der har været i kirurgisk behandling. Århus Kommune har begyndende erfaringer med behandling i eget hjem dels via samarbejdet med geriatrisk afdeling, dels via de accelererede patientforløb, hvor borgeren udskrives tidligere i forløbet. Et af formålene med udvalgsturen var derfor at hente yderligere inspiration til dette arbejde. 1.2 Alternative boformer I Danmark er det normen, at borgerne blandes i pleje- og ældreboligbyggerierne. Diskussionen om at bygge boliger for bestemte grupper af borgere er dog blevet relevant i forbindelse med den modernisering af pleje- og ældreboligmassen, som mange kommuner står overfor. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 3 af 15

4 For eksempel stiger andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, og undersøgelser viser, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Det betyder, at flere ældre nydanske borgere bliver brugere af ældreplejen. Der er derfor behov for at inddrage denne forandring i tilrettelæggelsen af ældreplejens tilbud og ligeledes overveje, om og hvordan boligudformningen skal tage højde for dette. Mange interesseorganisationer forsøger desuden at påvirke kommunerne til at bygge boliger, der netop imødekommer de specielle behov, som deres brugere har. Her kan der være tale om forskellige fysiske og psykiske diagnoser, men også forskellige interessefællesskaber har været nævnt i debatten. Ensomhed blandt ældre er desuden et tema, som bliver mere og mere aktuelt. Tal fra Ensomme Gamles værn viser, at mindst personer i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Tager man dem med, som indimellem føler sig forladt er tallet Ensomheden viser sig desuden at være værst blandt de borgere, som er over 80 år. Borgernes store mangfoldighed stiller nye krav til ældreplejens medarbejdere og de fysiske rammer. Samarbejdet omkring de daglige rutiner bliver kontant udfordret, og der er behov for opkvalificering og viden for at undgå utilstrækkelighed i de eksisterende tilbud. Udfordringen er derfor, hvordan Århus Kommune håndterer forskelligheden og samtidig sikrer, at de boformer, kommunen vælger, er med til at skabe fællesskaber, der kan forebygge ensomhed blandt ældre. Udvalgsturen skulle derfor også gerne give inspiration til at diskutere løsninger og muligheder for at skabe nye fællesskaber og samtidig bibeholde mangfoldigheden i ældreplejen. 1.3 Sunde borgere i en sund by Udgangspunktet i Århus Kommunes sundhedspolitik er, at Århus Kommune skal understøtte en sund livsstil hos borgerne. Det betyder også, at sundhed skal tænkes ind i byplanlægningen, hvis vi ønsker en by, der opfordrer til leg og bevægelse. Indretningen af vores byrum er dog ofte meget konventionel. I Berlin var målet at se eksempler på, hvordan sundhedsfremme bliver tænkt ind i byrummet, hvilket gerne skulle give inspiration til, hvordan Århus kan skabe et byrum og et landskab med nye, bredere og alternative udfoldelsesmuligheder. Hvilket kunne være arkitektoniske projekter af forskellig størrelse og betydning eller nye anvendelsesmuligheder af byens pladser, parker og gader. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 4 af 15

5 2.0 Fagligt program TIRSDAG D. 9. NOVEMBER Afrejse fra Danmark, Århus. ONSDAG D. 10. NOVEMBER 9.00 Brandenburg Klinik Wandlitz v. Professor og Doktor Michael Jöbges, Leder Michael Schneider & Leder af Rehabiliteringen Eric Herschel Badeschiff v. Arkitekt Gilbert Wilk Parlamentsbesøg i Berlin v. Repræsentanter fra Landesparlamentet Sylvia von Stieglitz (FDP), Ûlker Radziwill (SPD) & Dr. Wolfgang Albers (Die Linke) TORSDAG D. 11. NOVEMBER Besøg på DETA - MED v. Daglig leder Juta Herbrechtsmeier Mellowpark v. Marketingschef Jens Verner Schwulen Beratung Berlin v. Administrerende direktør Marcel de Groot & Medarbejder Ulli Pollack FREDAG D. 12. NOVEMBER 9.30 Sonnenhaus v. Eva og Aribert Engel som repræsentanter for generationen af bedsteforældre, Anita Engelmann som repræsentant for generationen af forældre, Max Opitz og Maik Tramer som repræsentanter for generationen af børn, samt Max Opitz. Afrejse fra Tyskland, Berlin. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 5 af 15

6 2.1 Besøg i parlamentet i Berlin Parlamentet i Berlin Udvalget besøgte Berlins Landesparlament, hvor tre repræsentanter fra Landesparlamentet i Berlin tog imod udvalget. De tre repræsentanter var: Sylvia von Stieglitz (FDP): Ældreordfører Ûlker Radziwill (SPD): Socialordfører Dr. Wolfgang Albers (Die Linke): Sundhedsordfører Alle tre repræsentanter gjorde rede for den meget trængte økonomiske situation for Berlin. Alene i renter har Berlin en gæld på 6,2 mio. euro om dagen. Trods den økonomiske situation var der dog en række tiltag, som kunne give inspiration i en dansk kontekst: 1) Tyskland har en større tradition for inddragelse af civilsamfundet i den offentlige service, og dette er også et element, der i Berlin inddrages, i løsningsmulighederne i forhold til manglende hænder. 2) Velfærdsteknologiske løsninger indgår også i arbejdet med at løse fremtidens udfordringer. Eksempelvis har man fået integreret et kaldesignal i de ældres nødkald, så dyre nødkald kan spares samtidig med, at der skabes større tryghed hos de ældre. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 6 af 15

7 3) Berlin-modellen Berlin har 200 plejehjem, og heraf har 35 en læge. Dette betyder færre indlæggelser og bedre løsninger ude lokalt, hvilket er noget man arbejder med at udbrede til resten af plejehjemmene. 4) Fælles informationscentraler for ældre Flere ældre føler sig utilpasse eller usikre ved at skulle henvende sig til de offentlige myndigheder. Derfor har man oprettet en række informationscentraler, hvor kun ældre kan henvende sig, og hvor de ældre får hjælp til at finde ud af forskellige spørgsmål. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 7 af 15

8 2.2 Borgeren tilbage i eget hjem Besøg på Brandenburger Klinik Wandlitz Brandenburg Klinik Wandlitz, Brandenburgallee 1, Bernau-Waldsiedlung. Telefon: (030) Udvalget besøgte rehabiliteringsparken i Wandlitz, som er bygget op ude i det gamle Stasihovedkvarter. Parken indeholder 7 klinikker som har 1000 sengepladser, hvoraf 150 er deciderede sygehussenge. Opgaverne i forhold til genoptræningen for borgerne vindes gennem licitation i hele Tyskland. Et af hovedproblemerne i den tyske genoptræningsindsats er finansieringen af genoptræningsindsatsen. Genoptræningsindsatserne afhænger af de satser, som de enkelte sygekasser betaler. Derfor kan der ofte være et enormt tovtrækkeri vedrørende finansieringsansvaret. Til gengæld arbejder klinikken med en meget smidig og faglig interessant facemodel, hvor borgeren genoptræning ændres i takt med, hvilken fase borgeren er i. Denne fasemodel er vedlagt som bilag A. På hjælpemiddelområdet er det også et problem, at der er flere betalere. Forskellige hjælpemidler er betalt af forskellige kasser, hvilket godt kan give problemer for den helhedsorienterede indsats. Af interessante tiltag i Tyskland på hjælpemiddelområdet blev vi introduceret til en 2-årig uddannelse som medicinsk produktrådgiver, som er en mere teknisk sundhedsuddannelse, der står for at visitere borgerne til ydelserne. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 8 af 15

9 2.3 Alternative boformer Besøg på DETA-MED DETA-MED Tagespfleinrichtung Turmstrass 21, Berlin DETA-MED var udvalgets første besøg under temaet alternative boformer. DETA-MED er et dagplejehjem for indvandrere med tyrkisk baggrund. Som det blandt andet fremgår af billedet, gør daghjemmet meget ud af at bevare og beskæftige sig med borgernes kulturelle arv, hvilket især er vigtigt for de ældre tyrkiske indvandrere, der ikke har levet hele deres liv i Tyskland. Besøget gav anledning til at diskutere, hvorvidt der skal tages hensyn til kulturelle mindretal i indretningen af den kommunale pleje. Er det hensigtsmæssigt at samle kulturelle mindretal for at sikre gode fællesskaber blandt ældre, så man sikrer sig mod eksempelvis ensomhed hos ældre, eller vil sådanne tiltag være uhensigtsmæssig, da vi også skal undgå polarisering blandt ældre? Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 9 af 15

10 2.4 Alternative boformer Besøg hos Schwulen Beratung Mommsenstraße Berlin Charlottenburg Udvalgets andet besøg vedrørende alternative boformer var hos organisationen Schwulen Beratung, som er en organisation, der arbejder for homoseksuelles rettigheder i det tyske samfund. De to repræsentanter for organisationen, administrerende direktør Marcel de Groot og medarbejder Ulli Pollack, gav et indblik i diskriminationen af homoseksuelle i Berlin. Her fik vi indblik i organisationens arbejde med at danne netværk og rådgive og hjælpe mennesker med den diskrimination, som de møder fra omverdenen. De to repræsentanter fremlagde desuden planerne for et hus, hvor der skal bo ældre homoseksuelle borgere. Tanken er at skabe et fælles hus og et fællesskab blandt ældre homoseksuelle, så der tages hånd om den ensomhed og den fremmedgjorthed, som mange ældre homoseksuelle føler. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 10 af 15

11 2.5 Alternative boformer Sonnenhaus Sonnenhaus e.v. Niederschöneweide, Flutstrasse 1 wie/musterprojekt/sonnenhaus/index.php Det sidste stop i forhold til emnet Alternative boformer var Sonnenhaus, som er et kollektiv på tværs af generationer. Hver enkel familie har deres egen lejlighed i komplekset, men man har fælles regler og fællesaftener i huset. Den yngre generation gjorde især opmærksom på muligheden for at bruge bedsteforældrene aktivt i forhold til børnepasning osv., men den ældre generation gav udtryk for det dejlige evd at kunne holde sig i gang og stadig have en funktion i familien. Sonnenhaus kan således siges at være et moderne bevis på nogle af de karaktertræk, man ser hos den sydeuropæiske velfærdsstat, hvor familien betyder meget, og hvor man her har bygget et helt lejlighedskompleks til formålet. I en dansk kontekst understregede besøget nødvendigheden af, at vi tænker anderledes i forhold til boliger til ældre. De ældre skal have en funktion og en aktiv hverdag, hvis de ikke skal nedslides på fysisk og psykisk. Et samarbejde med boligforeningerne i forhold til at sikre mangfoldigheden på tværs af generationer blev drøftet som en mulighed. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 11 af 15

12 2.6 Sunde borgere i en sund by Badeschiff Sonnenhaus e.v. Niederschöneweide, Flutstrasse 1 wie/musterprojekt/sonnenhaus/index.php Badeschiff er et søbad I Berlin en swimming pool placeret i floden Spree. BADESCHIFF blev udviklet af AMP Architectos sammen med arkitekten Gil Wilk og blev bygget af kunstneren Susanne Lorenz. Badeschiff er et af de hotteste steder i Berlin: en swimming pool med open-air bar, koncertsted, panoramaudsigt og scene adgang. Om vinteren er der sauna, wellness og kurbad. Vi blev vist rundt af arkitekten Gilk Wilk. Badeschiff er et eksempel på, hvorledes man med relativt få midler (2 mio.) kan skabe et åndehul midt inde I byen, hvor især de unge kan boltre sig. Aarhus som by ligger ud til have tog har I forvejen mange muligheder i den retning. Det nye byggeri på havnen har også allerede I løbet af sommeren haft lignende tilløb, og mulighederne for at få forskellige miljøer på de nye havnearealer blev diskuteret og drøftet. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 12 af 15

13 2.7 Sunde borgere i en sund by Mellowpark An der Wuhlheide 256, Berlin Mellowpark er en aktivitetspark, hvor mange frivillige er gået sammen om at skabe aktiviteter og et aktivt miljø midt i Berlin. Området er plaget af en række højreekstremistiske grupperinger, der især forsøger at rekruttere blandt de unge. Initiativet er derfor også ment som et alternativ til de unge, så de ikke går og keder sig og dermed bliver fristet af at blive en del af et højreekstremt miljø. Parken danner rammen om en række aktiviteter lige fra skateboardramper, forhindringsbaner, koncerter osv. Vi så en række af aktiviteterne og fik desuden et indblik i det frivillige arbejde i parken. Især det demokratiske element, hvor de unge har meget stor indflydelse på beslutninger gav anledning til nogle overvejelser mht. lignende tiltag I Aarhus. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 13 af 15

14 3.0 Evaluering Deltagerne på udvalgsturen blev stillet 3 spørgsmål: 1: tre gode ting ved turen. 2: 3 mindre gode ting ved turen og 3: tre ting de vil arbejde videre med. 3.1 Rammerne for turen Der er bred enighed om, at hotellet og opholdet I Berlin var positivt. Selve logistikken og den megen transport mellem stederne især om torsdagen er der kritik af, omend enkelte påpeger, at det også gav mulighed for at opleve lidt af Berlin. Generelt er der også kritik af, at der ikke var mere tid til at opleve Berlin. Selve emnerne for turen er deltagerne begejstrede for, men det bliver også nævnt, at emnerne ligger for langt fra hinanden, og at emnerne er for langt fra kerneopgaverne I Sundhed og Omsorg. Omvendt er der også ros til en anderledes studietur, end den der traditionelt arrangeres. 3.2 De enkelte besøg Evalueringen af de enkelte steder bærer meget præg af de enkelte deltageres interesser. Alle besøg bliver af mindst to deltagere rost. Der er dog generelle tendenser: 1) Besøget I Rehabiliteringsklinik Wandlitz er det mest populære besøg og besøget i parlamentet det mindst populære. 2) Det er især medarbejderne fra forvaltningen, der roser Wandlitz, hvorimod politikerne er noget mere spredte. 3) Mellowparkbesøget deler vandene med enten megen ros eller kritik. 4) Besøget hos Schwulen Beratung og DETA-MED får ros, hvorimod færre hæfter sig ved besøget I Sonnenhaus og Badeschiff. 3.3 Det videre arbejde Flere nævner, at de med inspiration fra Wandlitz vil arbejde videre med rehabiliteringsopgaven I samarbejde med Region Midtjylland. Specifikt nævnes faseopdelingen på Wandlitz som en mulighed. Andre hæfter sig ved nogle af de lidt anderledes ting fra udvalgsturen. Arbejdet med at sikre mangfoldigheden og mulighederne for forskellige fællesskaber I ældreplejen bliver nævnt, herun- Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 14 af 15

15 der muligheden for et netværk for homoseksuelle, boformer med flere generationer og dagpladser på plejeområdet. Til sidst nævnes det også, at muligheden for demokratisk involvering af borgerne I sammenkobling med udvikling af et sundt bymiljø også er en mulighed, der kan arbejdes videre med. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 15 af 15

16 Regnskab for udvalgets studietur til Berlin d november 2010 Hotel Ellington, ophold ,37 Forestilling Chamäleon 3.463,60 Klartext, tolkning 6.234,43 Fortæring ,60 SAS, fly ,00 Lufthavnsbus, tur/retur 1.575,00 Transport i Berlin 6.807,20 Gaver 3.144,00 Diverse 203,54 Oplæg 2.402,00 Diæter I alt ,74 Pris pr. deltager: 9.850,34 11 Deltagere: Rådmand Dorthe Laustsen, Thomas Medom, Kate Runge, Peder Udengaard, Anne Mette Villadsen, Hanne Vinther, Hosea Dutschke, Jan Radzewicz, Mads Gammelmark, Kirstine Markvorsen, Fuldmægtig Otto Ohrt.

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog Dialogforum Nordjyllands temadag 2013 Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet Hvidbog Indholdsfortegnelse Forord... 3 Program for temadagen... 4 Fælles oplæg vedr. diagnosers rolle og betydning generelt...

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund

Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund - hvad bliver der gjort? Ida-Elisabeth Andersen, Anne Weber og Henriette Pedersen TEKNOLOGIRÅDET 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 1.0. Generelt aktivitetsniveau...4

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere