RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN"

Transkript

1 RAPPORT FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDVALGSTUR TIL BERLIN november 2010 Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rehabilitering og genoptræning Borgeren tilbage i eget hjem Alternative boformer Sunde borgere i en sund by Fagligt program Besøg i parlamentet i Berlin Borgeren tilbage i eget hjem Besøg på Brandenburger Klinik Wandlitz Alternative boformer Besøg på DETA-MED Alternative boformer Besøg hos Schwulen Beratung Alternative boformer Sonnenhaus Sunde borgere i en sund by Badeschiff Sunde borgere i en sund by Mellowpark Evaluering Rammerne for turen De enkelte besøg Det videre arbejde Deltagerliste Fra udvalget: Dorthe Laustsen (SF), Thomas Medom (SF), Kate Runge (V), Peder Udengaard (S), Anne Mette Villadsen (K) & Hanne Vinther (S). Fra forvaltningen: Direktør Hosea Dutschke, Bygningschef Jan Radzewicz, Fuldmægtig Otto Ohrt, Forvaltningschef Mads Gammelmark & Forvaltningschef Kirstine Markvorsen. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 2 af 15

3 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget var fra den november 2010 på studietur til Berlin. Emnerne for udvalgsturen var: Tema 1: Tema 2: Tema 3: Rehabilitering og genoptræning - Borgeren tilbage i eget hjem Alternative boformer Sunde borgere i en sund by 1.1 Rehabilitering og genoptræning Borgeren tilbage i eget hjem Århus Kommune har ansvaret for genoptræning efter sygehusudskrivning samt generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver. Århus Kommune indgår sammen med praksissektoren og sygehusene både i driften og udviklingen på sundhedsområdet. Opgavefællesskabet betyder, at parterne er blevet mere afhængige af hinanden. Det betyder, at ændringer i en myndighed får hurtigt afledte konsekvenser i en anden myndighed. Ovenstående betyder, at Århus Kommune skal være klar til at indgå i løsningen af flere og nye behandlingsopgaver, og indgå i udviklingen af nye samarbejds- og samspilsmodeller med regionen om opgaveløsningen på sundhedsområdet. De accelererede patientforløb har resulteret i, at kommunernes hjemmepleje har fået flere opgaver også behandlingsopgaver. Det ses bl.a. i forhold til den store gruppe af borgere med kronisk sygdom og i forhold til borgere, der har været i kirurgisk behandling. Århus Kommune har begyndende erfaringer med behandling i eget hjem dels via samarbejdet med geriatrisk afdeling, dels via de accelererede patientforløb, hvor borgeren udskrives tidligere i forløbet. Et af formålene med udvalgsturen var derfor at hente yderligere inspiration til dette arbejde. 1.2 Alternative boformer I Danmark er det normen, at borgerne blandes i pleje- og ældreboligbyggerierne. Diskussionen om at bygge boliger for bestemte grupper af borgere er dog blevet relevant i forbindelse med den modernisering af pleje- og ældreboligmassen, som mange kommuner står overfor. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 3 af 15

4 For eksempel stiger andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, og undersøgelser viser, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Det betyder, at flere ældre nydanske borgere bliver brugere af ældreplejen. Der er derfor behov for at inddrage denne forandring i tilrettelæggelsen af ældreplejens tilbud og ligeledes overveje, om og hvordan boligudformningen skal tage højde for dette. Mange interesseorganisationer forsøger desuden at påvirke kommunerne til at bygge boliger, der netop imødekommer de specielle behov, som deres brugere har. Her kan der være tale om forskellige fysiske og psykiske diagnoser, men også forskellige interessefællesskaber har været nævnt i debatten. Ensomhed blandt ældre er desuden et tema, som bliver mere og mere aktuelt. Tal fra Ensomme Gamles værn viser, at mindst personer i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Tager man dem med, som indimellem føler sig forladt er tallet Ensomheden viser sig desuden at være værst blandt de borgere, som er over 80 år. Borgernes store mangfoldighed stiller nye krav til ældreplejens medarbejdere og de fysiske rammer. Samarbejdet omkring de daglige rutiner bliver kontant udfordret, og der er behov for opkvalificering og viden for at undgå utilstrækkelighed i de eksisterende tilbud. Udfordringen er derfor, hvordan Århus Kommune håndterer forskelligheden og samtidig sikrer, at de boformer, kommunen vælger, er med til at skabe fællesskaber, der kan forebygge ensomhed blandt ældre. Udvalgsturen skulle derfor også gerne give inspiration til at diskutere løsninger og muligheder for at skabe nye fællesskaber og samtidig bibeholde mangfoldigheden i ældreplejen. 1.3 Sunde borgere i en sund by Udgangspunktet i Århus Kommunes sundhedspolitik er, at Århus Kommune skal understøtte en sund livsstil hos borgerne. Det betyder også, at sundhed skal tænkes ind i byplanlægningen, hvis vi ønsker en by, der opfordrer til leg og bevægelse. Indretningen af vores byrum er dog ofte meget konventionel. I Berlin var målet at se eksempler på, hvordan sundhedsfremme bliver tænkt ind i byrummet, hvilket gerne skulle give inspiration til, hvordan Århus kan skabe et byrum og et landskab med nye, bredere og alternative udfoldelsesmuligheder. Hvilket kunne være arkitektoniske projekter af forskellig størrelse og betydning eller nye anvendelsesmuligheder af byens pladser, parker og gader. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 4 af 15

5 2.0 Fagligt program TIRSDAG D. 9. NOVEMBER Afrejse fra Danmark, Århus. ONSDAG D. 10. NOVEMBER 9.00 Brandenburg Klinik Wandlitz v. Professor og Doktor Michael Jöbges, Leder Michael Schneider & Leder af Rehabiliteringen Eric Herschel Badeschiff v. Arkitekt Gilbert Wilk Parlamentsbesøg i Berlin v. Repræsentanter fra Landesparlamentet Sylvia von Stieglitz (FDP), Ûlker Radziwill (SPD) & Dr. Wolfgang Albers (Die Linke) TORSDAG D. 11. NOVEMBER Besøg på DETA - MED v. Daglig leder Juta Herbrechtsmeier Mellowpark v. Marketingschef Jens Verner Schwulen Beratung Berlin v. Administrerende direktør Marcel de Groot & Medarbejder Ulli Pollack FREDAG D. 12. NOVEMBER 9.30 Sonnenhaus v. Eva og Aribert Engel som repræsentanter for generationen af bedsteforældre, Anita Engelmann som repræsentant for generationen af forældre, Max Opitz og Maik Tramer som repræsentanter for generationen af børn, samt Max Opitz. Afrejse fra Tyskland, Berlin. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 5 af 15

6 2.1 Besøg i parlamentet i Berlin Parlamentet i Berlin Udvalget besøgte Berlins Landesparlament, hvor tre repræsentanter fra Landesparlamentet i Berlin tog imod udvalget. De tre repræsentanter var: Sylvia von Stieglitz (FDP): Ældreordfører Ûlker Radziwill (SPD): Socialordfører Dr. Wolfgang Albers (Die Linke): Sundhedsordfører Alle tre repræsentanter gjorde rede for den meget trængte økonomiske situation for Berlin. Alene i renter har Berlin en gæld på 6,2 mio. euro om dagen. Trods den økonomiske situation var der dog en række tiltag, som kunne give inspiration i en dansk kontekst: 1) Tyskland har en større tradition for inddragelse af civilsamfundet i den offentlige service, og dette er også et element, der i Berlin inddrages, i løsningsmulighederne i forhold til manglende hænder. 2) Velfærdsteknologiske løsninger indgår også i arbejdet med at løse fremtidens udfordringer. Eksempelvis har man fået integreret et kaldesignal i de ældres nødkald, så dyre nødkald kan spares samtidig med, at der skabes større tryghed hos de ældre. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 6 af 15

7 3) Berlin-modellen Berlin har 200 plejehjem, og heraf har 35 en læge. Dette betyder færre indlæggelser og bedre løsninger ude lokalt, hvilket er noget man arbejder med at udbrede til resten af plejehjemmene. 4) Fælles informationscentraler for ældre Flere ældre føler sig utilpasse eller usikre ved at skulle henvende sig til de offentlige myndigheder. Derfor har man oprettet en række informationscentraler, hvor kun ældre kan henvende sig, og hvor de ældre får hjælp til at finde ud af forskellige spørgsmål. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 7 af 15

8 2.2 Borgeren tilbage i eget hjem Besøg på Brandenburger Klinik Wandlitz Brandenburg Klinik Wandlitz, Brandenburgallee 1, Bernau-Waldsiedlung. Telefon: (030) Udvalget besøgte rehabiliteringsparken i Wandlitz, som er bygget op ude i det gamle Stasihovedkvarter. Parken indeholder 7 klinikker som har 1000 sengepladser, hvoraf 150 er deciderede sygehussenge. Opgaverne i forhold til genoptræningen for borgerne vindes gennem licitation i hele Tyskland. Et af hovedproblemerne i den tyske genoptræningsindsats er finansieringen af genoptræningsindsatsen. Genoptræningsindsatserne afhænger af de satser, som de enkelte sygekasser betaler. Derfor kan der ofte være et enormt tovtrækkeri vedrørende finansieringsansvaret. Til gengæld arbejder klinikken med en meget smidig og faglig interessant facemodel, hvor borgeren genoptræning ændres i takt med, hvilken fase borgeren er i. Denne fasemodel er vedlagt som bilag A. På hjælpemiddelområdet er det også et problem, at der er flere betalere. Forskellige hjælpemidler er betalt af forskellige kasser, hvilket godt kan give problemer for den helhedsorienterede indsats. Af interessante tiltag i Tyskland på hjælpemiddelområdet blev vi introduceret til en 2-årig uddannelse som medicinsk produktrådgiver, som er en mere teknisk sundhedsuddannelse, der står for at visitere borgerne til ydelserne. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 8 af 15

9 2.3 Alternative boformer Besøg på DETA-MED DETA-MED Tagespfleinrichtung Turmstrass 21, Berlin DETA-MED var udvalgets første besøg under temaet alternative boformer. DETA-MED er et dagplejehjem for indvandrere med tyrkisk baggrund. Som det blandt andet fremgår af billedet, gør daghjemmet meget ud af at bevare og beskæftige sig med borgernes kulturelle arv, hvilket især er vigtigt for de ældre tyrkiske indvandrere, der ikke har levet hele deres liv i Tyskland. Besøget gav anledning til at diskutere, hvorvidt der skal tages hensyn til kulturelle mindretal i indretningen af den kommunale pleje. Er det hensigtsmæssigt at samle kulturelle mindretal for at sikre gode fællesskaber blandt ældre, så man sikrer sig mod eksempelvis ensomhed hos ældre, eller vil sådanne tiltag være uhensigtsmæssig, da vi også skal undgå polarisering blandt ældre? Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 9 af 15

10 2.4 Alternative boformer Besøg hos Schwulen Beratung Mommsenstraße Berlin Charlottenburg Udvalgets andet besøg vedrørende alternative boformer var hos organisationen Schwulen Beratung, som er en organisation, der arbejder for homoseksuelles rettigheder i det tyske samfund. De to repræsentanter for organisationen, administrerende direktør Marcel de Groot og medarbejder Ulli Pollack, gav et indblik i diskriminationen af homoseksuelle i Berlin. Her fik vi indblik i organisationens arbejde med at danne netværk og rådgive og hjælpe mennesker med den diskrimination, som de møder fra omverdenen. De to repræsentanter fremlagde desuden planerne for et hus, hvor der skal bo ældre homoseksuelle borgere. Tanken er at skabe et fælles hus og et fællesskab blandt ældre homoseksuelle, så der tages hånd om den ensomhed og den fremmedgjorthed, som mange ældre homoseksuelle føler. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 10 af 15

11 2.5 Alternative boformer Sonnenhaus Sonnenhaus e.v. Niederschöneweide, Flutstrasse 1 wie/musterprojekt/sonnenhaus/index.php Det sidste stop i forhold til emnet Alternative boformer var Sonnenhaus, som er et kollektiv på tværs af generationer. Hver enkel familie har deres egen lejlighed i komplekset, men man har fælles regler og fællesaftener i huset. Den yngre generation gjorde især opmærksom på muligheden for at bruge bedsteforældrene aktivt i forhold til børnepasning osv., men den ældre generation gav udtryk for det dejlige evd at kunne holde sig i gang og stadig have en funktion i familien. Sonnenhaus kan således siges at være et moderne bevis på nogle af de karaktertræk, man ser hos den sydeuropæiske velfærdsstat, hvor familien betyder meget, og hvor man her har bygget et helt lejlighedskompleks til formålet. I en dansk kontekst understregede besøget nødvendigheden af, at vi tænker anderledes i forhold til boliger til ældre. De ældre skal have en funktion og en aktiv hverdag, hvis de ikke skal nedslides på fysisk og psykisk. Et samarbejde med boligforeningerne i forhold til at sikre mangfoldigheden på tværs af generationer blev drøftet som en mulighed. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 11 af 15

12 2.6 Sunde borgere i en sund by Badeschiff Sonnenhaus e.v. Niederschöneweide, Flutstrasse 1 wie/musterprojekt/sonnenhaus/index.php Badeschiff er et søbad I Berlin en swimming pool placeret i floden Spree. BADESCHIFF blev udviklet af AMP Architectos sammen med arkitekten Gil Wilk og blev bygget af kunstneren Susanne Lorenz. Badeschiff er et af de hotteste steder i Berlin: en swimming pool med open-air bar, koncertsted, panoramaudsigt og scene adgang. Om vinteren er der sauna, wellness og kurbad. Vi blev vist rundt af arkitekten Gilk Wilk. Badeschiff er et eksempel på, hvorledes man med relativt få midler (2 mio.) kan skabe et åndehul midt inde I byen, hvor især de unge kan boltre sig. Aarhus som by ligger ud til have tog har I forvejen mange muligheder i den retning. Det nye byggeri på havnen har også allerede I løbet af sommeren haft lignende tilløb, og mulighederne for at få forskellige miljøer på de nye havnearealer blev diskuteret og drøftet. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 12 af 15

13 2.7 Sunde borgere i en sund by Mellowpark An der Wuhlheide 256, Berlin Mellowpark er en aktivitetspark, hvor mange frivillige er gået sammen om at skabe aktiviteter og et aktivt miljø midt i Berlin. Området er plaget af en række højreekstremistiske grupperinger, der især forsøger at rekruttere blandt de unge. Initiativet er derfor også ment som et alternativ til de unge, så de ikke går og keder sig og dermed bliver fristet af at blive en del af et højreekstremt miljø. Parken danner rammen om en række aktiviteter lige fra skateboardramper, forhindringsbaner, koncerter osv. Vi så en række af aktiviteterne og fik desuden et indblik i det frivillige arbejde i parken. Især det demokratiske element, hvor de unge har meget stor indflydelse på beslutninger gav anledning til nogle overvejelser mht. lignende tiltag I Aarhus. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 13 af 15

14 3.0 Evaluering Deltagerne på udvalgsturen blev stillet 3 spørgsmål: 1: tre gode ting ved turen. 2: 3 mindre gode ting ved turen og 3: tre ting de vil arbejde videre med. 3.1 Rammerne for turen Der er bred enighed om, at hotellet og opholdet I Berlin var positivt. Selve logistikken og den megen transport mellem stederne især om torsdagen er der kritik af, omend enkelte påpeger, at det også gav mulighed for at opleve lidt af Berlin. Generelt er der også kritik af, at der ikke var mere tid til at opleve Berlin. Selve emnerne for turen er deltagerne begejstrede for, men det bliver også nævnt, at emnerne ligger for langt fra hinanden, og at emnerne er for langt fra kerneopgaverne I Sundhed og Omsorg. Omvendt er der også ros til en anderledes studietur, end den der traditionelt arrangeres. 3.2 De enkelte besøg Evalueringen af de enkelte steder bærer meget præg af de enkelte deltageres interesser. Alle besøg bliver af mindst to deltagere rost. Der er dog generelle tendenser: 1) Besøget I Rehabiliteringsklinik Wandlitz er det mest populære besøg og besøget i parlamentet det mindst populære. 2) Det er især medarbejderne fra forvaltningen, der roser Wandlitz, hvorimod politikerne er noget mere spredte. 3) Mellowparkbesøget deler vandene med enten megen ros eller kritik. 4) Besøget hos Schwulen Beratung og DETA-MED får ros, hvorimod færre hæfter sig ved besøget I Sonnenhaus og Badeschiff. 3.3 Det videre arbejde Flere nævner, at de med inspiration fra Wandlitz vil arbejde videre med rehabiliteringsopgaven I samarbejde med Region Midtjylland. Specifikt nævnes faseopdelingen på Wandlitz som en mulighed. Andre hæfter sig ved nogle af de lidt anderledes ting fra udvalgsturen. Arbejdet med at sikre mangfoldigheden og mulighederne for forskellige fællesskaber I ældreplejen bliver nævnt, herun- Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 14 af 15

15 der muligheden for et netværk for homoseksuelle, boformer med flere generationer og dagpladser på plejeområdet. Til sidst nævnes det også, at muligheden for demokratisk involvering af borgerne I sammenkobling med udvikling af et sundt bymiljø også er en mulighed, der kan arbejdes videre med. Magistratens 3. afdeling, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune Side 15 af 15

16 Regnskab for udvalgets studietur til Berlin d november 2010 Hotel Ellington, ophold ,37 Forestilling Chamäleon 3.463,60 Klartext, tolkning 6.234,43 Fortæring ,60 SAS, fly ,00 Lufthavnsbus, tur/retur 1.575,00 Transport i Berlin 6.807,20 Gaver 3.144,00 Diverse 203,54 Oplæg 2.402,00 Diæter I alt ,74 Pris pr. deltager: 9.850,34 11 Deltagere: Rådmand Dorthe Laustsen, Thomas Medom, Kate Runge, Peder Udengaard, Anne Mette Villadsen, Hanne Vinther, Hosea Dutschke, Jan Radzewicz, Mads Gammelmark, Kirstine Markvorsen, Fuldmægtig Otto Ohrt.

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fra 117 til 2. Saxild skal være noget unikt. De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor 28.06.2010

Fra 117 til 2. Saxild skal være noget unikt. De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor 28.06.2010 28.06.2010 Næsten ingen ubesatte stillinger: Fra 117 til 2 Saxild skal være noget unikt De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor Rundt Om holder sommerferie. Nyhedsbrevet er på

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

"På kanten Ældreomsorg og migration

På kanten Ældreomsorg og migration "På kanten Ældreomsorg og migration "Kvalitet i ældreomsorgen", Nordens Velfærdscenter 2. juni 2015 Nordatlantens Brygge Anne Leonora Blaakilde, lektor, Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 Deltagerliste Thomas Medom Alderman Social Affairs and Employment +45 27 51 79 61 Hans Halvorsen Chairman +45 21 66 81 03 Hüseyin Arac Vice Chairman +45 22 90 62 90

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Check-in lukker 40 minutter før afgang dvs. kl. 9.40. Alle mødes ved gate (se informationstavlerne for gate nr.)

Check-in lukker 40 minutter før afgang dvs. kl. 9.40. Alle mødes ved gate (se informationstavlerne for gate nr.) Til: Sundhedsudvalget Sundhedsudvalgets studietur til Norge 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 - Oslo 8. maj 2013 Brevid: 2030536 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Kl. 9.50 Alle mødes i terminal 3 ved SAS.

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere