PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed"

Transkript

1 PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen

2 Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og Foreningen Nydansker. Kurset udbydes i AMU-regi af Niels Brock Business College og via Københavns SundhedsAkademi. Se mere om tilbuddet her: Baggrund Andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Danmark stiger, og undersøgelser viser tydeligt, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Det betyder, at flere ældre nydanske borgere bliver brugere af ældreplejen. Der er derfor behov for at inddrage denne forandring i tilrettelæggelsen af ældreplejens tilbud. Udviklingen medfører nye krav til ældreplejens medarbejdere og den vante rytme. Ledelsen, plejepersonalet og samarbejdet omkring de daglige rutiner vil blive udfordret, og der vil være behov for opkvalificering og viden for at undgå konflikter og utilstrækkelighed i forhold til de eksisterende tilbud. Eksempler herpå kan være almindelige rutiner som faglig sundheds- og sygdomsafklaring, samtale med beboer og familiemedlemmer, madvaner, underholdning og adspredelse. Viden om mangfoldighed er med til at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til de rette opgaver. Det skal sikre jobtilfredshed, brugertilfredshed og godt arbejdsmiljø. Kursets formål At skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledelse kan håndtere etnisk mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke og en ressource At udvikle ældreplejen til at tilgodese nuværende og fremtidige udfordringer relateret til nydanske ældre At nydanske medarbejdere bliver en naturlig del af personalesammensætningen, og at deres særlige kulturelle kompetencer kommer virksomheden til gode

3 Om Kurset Undervisningsform Der bliver arbejdet med korte oplæg efterfulgt af styret opgaveløsning, som afrundes med gruppebaseret fremlæggelse og fælles debat. Kursisterne vil gradvist blive inddraget undervejs i forløbet, når de vinder tryghed og engagement i emnet. I den pædagogiske tilgang vil samarbejde og kommunikation naturligt blive udfordret, udviklet og styrket. Slutproduktet bliver konkrete anbefalinger for følgende 3 områder: Pleje- og omsorgstilbud til nydanske ældre Dialog og samarbejde med pårørende Personalepolitik for en etnisk mangfoldig medarbejdergruppe Anbefalingerne formuleres af medarbejdere i dialog med ledelsen og vil være tilpasset det pågældende arbejdssted. Kurset begynder med og afsluttes med en effektmåling i forhold til medarbejdernes generelle tilgang til og viden om emnet. Effektmålingen indgår i processen under Tema 4.

4 Tema 1: Holdninger & værdier En hel undervisningsdag samt et 4 timers undervisningsforløb. Lektion 1: Interkulturel viden Kulturelle kompetencer Hvad er en kulturel kompetence, og hvordan ser den ud i hverdagen i ældreplejen? Hvordan oplever plejehjemmets medarbejdere behovet for kulturelle kompetencer? Hvad sker der i forholdet mellem medarbejdere og danske borgere, når medarbejderen ikke har den fornødne kulturelle kompetence? Kan hensynet til kulturelle kompetencer misbruges af borgerne? Kulturelle sygdoms- og sundhedsopfattelser Hvad er sygdoms- og sundhedsopfattelser, og hvor meget spiller borgernes egne opfattelser ind på samarbejdet omkring sundhed og pleje? Hvorledes tilpasser medarbejderne indsatsen i forhold disse forskellige typer af opfattelser? Hvad er medarbejdernes oplevelse af nydanske borgeres sygdoms- og sundhedsopfattelser? Hvad skal der til for at etablere et samarbejde med de nydanske borgere, som er lige så godt, som det samarbejde medarbejderne har med de etnisk danske borgere? Flerkulturel åbenhed I hvor høj grad skal plejehjem tilpasse sig borgerne - hvilke rammer mener medarbejderne gælder? Hvordan tager medarbejderne beslutning i hverdagen vedr. kulturel tilpasning af services? Er det OK at tilpasse plejehjem efter særlige hensyn hos borgere? Interkulturelle kompetencer Brugen af interkulturelle kompetencer i mødet med det der forekommer anderledes. Hvordan sikres den individuelle tilgang i mødet med ældre nydanskere? Lektion 2: Mangfoldighed Flerkulturel åbenhed I privatlivet vælger vi selv vores holdning til mangfoldighed - på arbejdspladsen er det vores ledelse, der bestemmer.

5 Serviceloven betinger, at alle brugere, der har retten til ældrepleje, får en service, der er tilpasset borgernes personlige behov. Hvordan oplever medarbejderne kravene til kulturel tilpasning sådan som serviceloven er udfærdiget? I hvor høj grad mener medarbejderne, at de har brug for flerkulturel viden for at løse deres opgave professionelt? Plads til forskellighed Erfaringer med mangfoldighed i sundhedsvæsnet udfordringer og cases set fra både fra borger- og medarbejderperspektiv. Hvem har ansvaret for at sætte de rette rammer i hverdagen? Hvilken indflydelse har udfordringerne på de sundhedsansattes jobtilfredshed? Antidiskriminatorisk tilgang Hvad er diskrimination og hvilke krav eksisterer der til ligebehandling? Hvem bliver diskrimineret? Og hvem diskriminerer? Kan danskere diskriminere hinanden (kønsdiskrimination, mobning, handicappede osv.) Forskel på bevidst og ubevist diskrimination præsenteres med eksempler og efterfølgende debat. Hvad gør man, hvis man oplever diskrimination på sin arbejdsplads?

6 Tema 2: Nydanske ældre på plejehjem 3 undervisningsforløb af 4 timers varighed inkl. pauser Lektion 3: Mangfoldighed hos ældre borgere Det individuelle møde Det individuelle møde og forskelligheder hos ældre borgere. Hvordan finder man ud af, hvad den enkelte beboer ønsker og har brug for? Fælles refleksioner og eksempler hentet fra dagligdagen, hvor der tages individuelle hensyn. Hvad kunne være særlige ønsker eller individuelle hensyn i mødet med nydanske ældre? Brainstorming. Forskelligheder blandt ældre Forskelligheder hos nydanskere, selvom de fx er muslimer eller fra samme land. Hvilke forskelligheder kan der fx være blandt tyrkiske ældre medborgere? Film med nydanske ældre som beskriver deres forventninger og ønsker til ældrelivet, ældreplejen og et liv på plejehjem. Drøftelse af filmen. Nydanske ældres forventninger og ønsker til ældreplejen Fremlæggelse af resultater fra rapporter om etniske ældres ønsker og forventninger til livet på plejehjem. Hvordan kan nydanske ældres ønsker og forventninger håndteres på afdelingen? Hvad er muligt på jeres plejehjem og hvor er der forhindringer? Hvad kan man gøre for at overvinde forhindringerne på kort og på langt sigt? Refleksioner og drøftelser skal munde ud i afdelingens formulerede anbefalinger i forhold til pleje og omsorg af ældre nydanskere. Lektion 4: Samarbejde med pårørende Samarbejde med pårørende generelt Hvordan sikrer vi i dagligdagen et godt samarbejde med pårørende generelt? Eksempler fra egen praksis, samt refleksioner over det gode møde med pårørende. Hvad kunne være særligt i forhold til samarbejde og mødet med pårørende til nydanske ældre? Deltagerne byder ind med erfaringer, oplevelser og/eller forestillinger.

7 Modelprojekt Nydanske ældres pårørendes ønsker og forventninger til ældreplejen Præsentation af undersøgelsesresultater fra fokusgruppeinterview med pårørende til ældre nydanskere. Herunder generelle tanker og overvejelser vedr. ældre nydanskeres ældreliv, forhold til hjemmepleje og plejehjem. Drøftelse af det præsenterede: Hvad gjorde særligt indtryk af det fremlagte? Hvad overraskede og undrede? Film hvor der fortælles om at være pårørende til et ældre nydansk familiemedlem. Overvejelser, bekymringer og spekulationer i forhold til deres liv som ældre i Danmark og et eventuelt liv på plejehjem. Drøftelse af filmen. Det gode samarbejde med pårørende til nydanske ældre Hvordan sikres et godt møde og samarbejde med pårørende til nydanske ældre. Deltagerne skal tænke muligheder og gode ideer. Refleksioner og drøftelser skal ende ud i formulerede anbefalinger vedr. samarbejdet med pårørende til nydanske ældre. Lektion 5: Interkulturelle kompetencer Etnisk mangfoldig medarbejdergruppe En etnisk mangfoldig medarbejdergruppe. Hvad kan der være af henholdsvis fordele og ulemper herved? Deltagerne reflekterer over og drøfter dette spørgsmål Hvordan kan fordelene udnyttes konstruktivt. Der skrives eventuelt tilføjelser til de anbefalinger, som deltagerne formulerede, ved de sidste to undervisningsgange. Interkulturelle kompetencer del 2 Hvordan sikres den individuelle tilgang i mødet med ældre nydanskere?

8 Tema 3: Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen 3 undervisningsforløb af 4 timers varighed inkl. pauser Lektion 6: Mangfoldighed en del af arbejdspladsens fællesramme Alle bidrager til mangfoldigheden på arbejdspladsen En virksomhed i Danmark består som oftest primært af mennesker (udover computere, møbler og hjælpemidler). Derfor er medarbejderne på godt og ondt = arbejdspladsen. Prøv at se på medarbejdernes kompetencer i forhold til alder. Er der noget yngre medarbejdere håndterer anderledes end ældre kolleger og omvendt? Prøv at kortlæg mangfoldigheden på jeres arbejdsplads. Mangfoldighed som guideline og værdi for individuelle løsninger En fælles politik sikrer medarbejderne, at de handler i overensstemmelse med virksomhedens ønske. Eksempel på forskellige guidelines præsenteres. 5 primære argumenter for at prioritere mangfoldigheden: Mangel på arbejdskraft i fremtiden, herunder den demografiske udvikling Nydanskere blandt kollegerne styrker den kulturelle kompetence og sikrer en bedre dialog med de nydanske brugere i plejesektoren Mangfoldighedsindsatser skaber dialog brugergrupper imellem og nedbryder fordomme til gavn for trivsel og dialog Indsatsen sikrer, at arbejdspladsen ikke oplever overtrædelser af diskrimination og ligebehandlingslovgivningen Arbejdspladsen fremstår som et godt eksempel i en national indsats for bedre erhvervsforhold for nydanskere. Dette løfter den positive omtale og rekrutteringsmulighederne. Mangfoldighed et spørgsmål om samarbejde ml. medarbejdere og ledelse Indsatser fungerer bedst, hvis medarbejdere og ledere er enige Indsatser fungerer bedst, hvis der er klare mål Indsatser fungerer bedst, hvis der er en klar ansvarsfordeling Indsatser fungerer bedst, hvis der følger ressourcer (tid, penge, uddannelse) med de udfordringer, der skal løses Indsatser giver det bedste resultat, hvis de evalueres

9 Indsaser giver det bedste resultat, hvis målene er realistiske Lektion 7: Værktøj der forandrer En fælles politik eller retningslinier for mangfoldighed Konkret drøftelse af rammer og muligt indhold en koncentreret session om de bagvedliggende rammer for den konkrete indsats. Rekruttering - justering af den nuværende praksis? Kan/skal ledelsen bakke op omkring mangfoldigheden, når de ansætter? Skal ledelsen have konkrete mål, og skal medarbejderne inddrages i denne proces? Kan medarbejderne bidrage positivt på anden vis? Mentorindsats og løbende fastholdelse Gennemgang af mentorrollen og forskellige modeller Erfaringer fra andre virksomheder Hvad vil være det bedste design for mentorrollen i ældreplejen? Hvem skal være mentor, og hvad skal det give af fordele? Hvad kan man gøre for at fastholde nydanske medarbejdere Nye medarbejdere giver nye ideer hvis der er plads De nye brugere passer ikke altid til de tilbud, som eksisterer i plejesektoren - eksempler Hvordan designer man nye tilbud, hvordan får man den rigtige viden? Mangfoldighed giver flere forskellige kompetencer og måder at bruge dem på Hvordan inddrager man medarbejdernes kompetencer - også nydanske medarbejderes kompetencer?

10 Lektion 8: Samarbejde Lær om jer selv, når andre ikke forstår jer Når nydanskere (eller danskere) ikke forstår, hvordan I gør, eller gør opgaverne forkert fordi de ikke har forstået instruktionerne, så overvej om I er gode nok til at instruere En øvelse i at forklare bedre om sig selv og opgaverne. Eksempler på når nydanske medarbejdere og danske medarbejdere misforstår hinanden. Eksemplet kaffekassen Hvordan lærer man at kommunikere bedre hos jer? Hvilke problemer kommer I til at opleve, og hvordan løser I dem? Med udgangspunkt i 10 gode råd opstilles en række problemstillinger, og effekten afprøves. Hvor går grænsen? Der er nogen der vil misforstå, eller skabe konflikt - hvor går grænsen? Hvad gør man, når udfordring bliver til konflikt? Retningslinier for løsninger når samarbejdet går galt. Hvem tager initiativet til løsning? Hvordan sikrer I, at alle lærer Hvorledes inddrages medarbejderne bedst i forhold til ovenstående indsatser, læring og viden?

11 Tema 4: Afslutning og opsamling 1 undervisningsforløb af 7 timers varighed inkl. pauser Lektion 9: Plads til forskellighed Opfølgning på temaområder 1, 2 og 3 Endelig formulering af de forskellige anbefalinger (nydanske ældre, pårørende og personalepolitik) Evaluering af kompetenceudviklingsforløbet, herunder effektmåling.

12 Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Projektet fungerer som et modelprojekt, der efterfølgende udbydes til øvrige ældreplejeenheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Kurset udbydes i AMU-regi af Niels Brock Business College og via Københavns SundhedsAkademi, hvor det er en del af klippekortsmodellen på linie med øvrige efter- og videreuddannelsestilbud. Se mere om tilbuddet her: For mere information kontakt: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København Sjællandsgade København N Projektleder Mia Henriksen Fatum Tlf Udgivet september 2007

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere