Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september )"

Transkript

1 Nr februar 2002 Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september ) Kapitel 1 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne Kapitel 2 Dispensation fra ægteskabsbetingelserne Kapitel 3 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne, hvis en part har statsborgerret eller bopæl i udlandet Kapitel 4 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne for finske, islandske, norske eller svenske statsborgere Kapitel 5 Ægteskabsattest til brug ved indgåelse af ægteskab i udlandet Kapitel 6 Borgerlig vielse Kapitel 7 Ikrafttrædelse I medfør af 11, 12, stk. 3, 18, stk. 3 og 4, og 54 i anordning nr. 37 af 22. januar 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning fastsættes: Kapitel 1 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne 1. Prøvelse af betingelserne for indgåelse af ægteskab foretages af præsten, sysselmanden eller byrådsformanden. Stk. 2. Prøvelsen foretages på det sted, hvor en af parterne bor. Har ingen af parterne bopæl på Færøerne, foretages prøvelsen på det sted, hvor en af parterne opholder sig. Stk 3. Prøvelsesmyndigheden og Rigsombudsmanden kan bestemme, at dokumenter, der er nødvendige for prøvelsen, og som ikke er affattet på færøsk, dansk eller et andet nordisk sprog, skal oversættes. Udgiften hertil afholdes af parterne, uanset om de har bopæl her i riget eller ej. Prøvelsesmyndigheden og Rigsombudsmanden kan bestemme, at der skal indbetales et beløb til sikkerhed for betalingen. Disse regler finder ikke anvendelse, hvis parterne selv lader dokumenterne oversætte ved en autoriseret translatør. Stk. 4. Prøvelsesmyndigheden og Rigsombudsmanden kan tilkalde tolk. Udgiften herved skal afholdes af parterne, hvis ingen af dem har bopæl her i riget. Dette gælder dog ikke, hvis parterne er nordiske statsborgere. I øvrigt finder stk. 3,3. pkt., tilsvarende anvendelse. 2. Hver af parterne skal forevise fødsels-, dåbs- eller navneattest. Hvis dette ikke er muligt, skal navn og fødselsdato godtgøres ved andet offentligt dokument, der viser navnets rette stavemåde, f.eks, pas eller førerbevis. 3. Hver af parterne skal på en særlig blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden, oplyse: 1) Sit fulde navn, adresse, fødselsdag samt fødselsregistreringssted. 2) Hvilket efternavn den pågældende ønsker efter vielsen. 3) Sit statsborgerforhold. 4) Hvem den pågældende skal giftes med. 5) Om den pågældende er umyndiggjort. 6) Om den pågældende og den anden part er beslægtede i ret op- og nedstigende linje eller er hel- eller halvsøskende, og om nogen af dem har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje. 7) Om den ene part er adopteret af den anden. 8) Om den pågældende tidligere har indgået ægteskab.

2 9) Om den pågældende har eller venter børn med en anden mand eller kvinde. Der skal også gives oplysning om adoptivbørn, men ikke om børn, som er bortadopteret. Stk. 2. Det skal af erklæringen fremgå, at den anden part er gjort bekendt med denne. Hvis den ene part antager den anden parts efternavn, skal det fremgå af erklæringen, at den anden part har givet sit samtykke dertil. 4. Den, som er under 18 år og ikke tidligere har været gift, skal godtgøre, at forældrene samtykker i ægteskabets indgåelse. Stk. 2. Hvis den ene af forældrene er død, sindssyg eller åndssvag eller uden del i forældremyndigheden, eller hvis den pågældendes erklæring ikke kan indhentes uden særlig vanskelighed eller forsinkelse, er den andens samtykke tilstrækkeligt. Grunden til, at kun den ene af forældrenes samtykke foreligger, skal oplyses over for prøvelsesmyndigheden. Stk 3. Gælder det i stk. 2 anførte begge forældre, kræves samtykke fra den eller dem, der har forældremyndigheden. Dokumentation for forældremyndigheden skal forevises for prøvelsesmyndigheden. 5. Den, som er under 18 år, skal forevise tilladelse fra Rigsombudsmanden til indgåelse af ægteskabet, jf Den, som er umyndiggjort, skal godtgøre, at værgen samtykker i ægteskabets indgåelse. Værgebeskikkelsen skal forevises for prøvelsesmyndigheden. 7. Erklæringerne efter 3-4 og 6 skal være udstedt indenfor de sidste 4 uger før indleveringen til prøvelsesmyndigheden. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger særlige grunde til, at indleveringen er blevet udsat, f.eks, at erklæringen har været anvendt ved ansøgning om ægteskabstilladelse jf Hvis forældre eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. 4, eller værgen, jf. 6, har nægtet at samtykke i ægteskabets indgåelse, skal der forevises ægteskabstilladelse fra Rigsombudsmanden, jf Har nogen af parterne været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje, skal der forevises ægteskabstilladelse fra Rigsombudsmanden, jf Har nogen af parterne tidligere indgået ægteskab, skal der forevises bevis for, at det tidligere ægteskab er opløst ved skilsmisse eller omstødelse, eller for, at den tidligere ægtefælle er død. Stk 2. Bevis for, at det tidligere ægteskab er opløst ved færøsk eller dansk skilsmissebevilling, føres ved forevisning af bevillingen. Stk 3. Bevis for, at det tidligere ægteskab er opløst ved færøsk eller dansk dom til skilsmisse eller omstødelse, føres ved forevisning af en udskrift af dommen. Udskriften skal være forsynet med en attest fra byretten om, at ankestævning ikke er udtaget inden ankefristens udløb, eller attest om, at ankefristen er udløbet, og at anken alene vedrører vilkår for skilsmissen. Udskrifter af landsretsdomme skal være ledsaget af en tilsvarende attest fra Højesterets Justitskontor. I stedet for sådanne attester kan der forevises bevis for, at den tidligere ægtefælle har givet afkald på anke, eller at anken vil blive begrænset til at gælde vilkår. Stk 4. Er det tidligere ægteskab opløst ved islandsk skilsmissebevilling, skal bevillingen foreligge i original eller i genpart bekræftet af vedkommende sysselmand. Er ægteskabet opløst ved norsk skilsmissebevilling, skal den originale bevilling fra en fylkesmand i Norge om, at skilsmisse er bevilget på en bestemt dag, forevises. Bekræftelse (legalisering) af underskrifter kræves ikke. Stk 5. Er det tidligere ægteskab opløst ved dom til skilsmisse eller omstødelse afsagt i Finland, Island, Norge eller Sverige, skal der forevises domsudskrift forsynet med erklæring om, at dommen er retskraftig. Denne erklæring afgives af vedkommende domstol. Bekræftelse (legalisering) af

3 underskrifter kræves ikke. Stk 6. Er det tidligere ægteskab i parternes levende live opløst i udlandet uden for de nordiske lande, skal prøvelsesmyndigheden forelægge sagen for Rigsombudsmanden. Stk 7. Bevis for den tidligere ægtefælles død føres ved forevisning af dødsattest eller attest fra skifteretten. Ved dødsfald i udlandet forevises dødsattest udstedt af vedkommende udenlandske offentlige myndighed eller indberetning fra dansk diplomatisk repræsentation i vedkommende land. Stk. 8. Bevis for den tidligere ægtefælles død kan ligeledes føres ved forevisning af udskrift af dødsformodningsdom. Udskriften skal være forsynet med en attest fra vedkommende byret om, at ankestævning ikke er udtaget inden ankefristens udløb. Udskrifter af landsretsdomme skal være ledsaget af en tilsvarende attest fra Højesterets Justitskontor. Stk 9. Kan der ikke tilvejebringes bevis for en tidligere ægtefælles død som nævnt i stk. 7 og 8, skal prøvelsesmyndigheden forelægge sagen for Rigsombudsmanden. 11. Den, som tidligere har indgået ægteskab, skal, hvis det tidligere ægteskab er opløst ved skilsmisse eller omstødelse, forevise 1) skifteretsattest om, at fællesboet er eller har været under offentligt skifte, 2) bodelingsoverenskomst, hvoraf det fremgår, at privat skifte er afsluttet, 3) erklæring fra den tidligere ægtefælle om, at den pågældende ikke har bodelingskrav mod den ægtefælle, som ønsker at indgå ægteskab, 4) dom til skilsmisse, separation eller omstødelse eller bevilling til skilsmisse eller separation, hvoraf det fremgår, at fællesboet mellem ægtefællerne er delt, eller at alle ejendele i ægteskabet var særeje, 5) tinglyst ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere ægteskab var særeje, 6) bevis for, at den tidligere ægtefælle har indgået nyt ægteskab her i riget, 7) samrykke fra den tidligere ægtefælle til indgåelse af ægteskab, selvom fællesboet ikke er delt, eller 8) tilladelse fra Rigsombudsmanden, jf. 17. Stk. 2. Hvis det tidligere ægteskab er ophørt ved død, skal der forevises 1) skifteretsattest om, at fællesboet er eller har været under offentligt skifte, 2) skifteretsattest om, at fællesboet er udleveret til privat skifte samt erklæringer fra samtlige arvinger efter afdøde eller fra disses fuldmægtige om, at skifte er afsluttet, 3) skifteretsattest om, at afdøde intet efterlod sig, 4) skifteretsattest om, at boet er udlagt til dækning af udgifterne ved begravelsen, 5) skifteretsattest om, at boet er udlagt efter 10, stk. 2, i skifteloven, 6) skifteretsattest om, at fællesboet er udlagt til den længstlevende ægtefælle efter 62 b, stk. 2, i skifteloven, 7) erklæring fra samtlige arvinger efter afdøde om, at de giver afkald på skifte, 8) skifteretsattest eller tinglyst ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere ægteskab var særeje, 9) dokumenter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-5 og 7, hvis ægtefællerne var separerede på tidspunktet for dødsfaldet, og den efterlevende ægtefælle erklærer, at samlivet ikke har været genoptaget, 10) samtykke fra samtlige arvinger efter afdøde eller fra disses fuldmægtige til indgåelse af ægteskab, selvom boet endnu ikke er skiftet, eller 11) tilladelse fra Rigsombudsmanden, jf Indsigelse mod indgåelse af ægteskabet fremsættes over for prøvelsesmyndigheden, der afgør, om indsigelsen er berettiget. 13. Når ægteskabsbetingelserne er opfyldt, udleverer prøvelsesmyndigheden en attest herom

4 (prøvelsesattest), hvis vielsen skal foretages af en anden myndighed. Attesten skal afleveres til vielsesmyndigheden, jf. 25, stk. 1. Kapitel 2 Dispensation fra ægteskabsbetingelserne 14. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at den pågældende er under 18 år, sendes til Rigsombudsmanden. Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af: 1) Dokumentation for begge parters navn og fødselsdato, jf. 2. 2) Oplysning om og så vidt muligt dokumentation for begrundelsen for ansøgningen, f.eks. a) at kvinden er gravid, b) at en af parterne har et barn, der skal medtages i ægteskabet, eller c) at parterne har flet bolig. 3) Samtykkeerklæring fra forældre eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. 4, eller ansøgning efter 15. 4) Så vidt muligt dokumenterede oplysninger om parternes økonomiske forhold. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgningen er begrundet med graviditet eller med, at en af parterne har et barn, der skal medtages i ægteskabet. 15. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at forældre eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. 4, eller værgen, jf. 6, har nægtet samtykke hertil, sendes til Rigsombudsmanden. Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af dokumentation for parternes navn og fødselsdato, jf. 2, og for eventuel afgørelse om værgemål samt indeholde så vidt muligt dokumenterede oplysninger om begrundelsen for ansøgningen. 16. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at den ene af parterne har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje, sendes til Rigsombudsmanden. Ansøgningen skal være ledsaget af dokumentation for det tidligere ægteskabs ophør, jf. 10. Det skal endvidere oplyses, om der er fællesbørn i det tidligere ægteskab. I bekræftende fald skal børnenes alder og opholdssted oplyses. 17. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at offentligt skifte ikke er påbegyndt eller privat skifte afsluttet, sendes til Rigsombudsmanden. Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af dokumentation for det tidligere ægteskabs ophør, jf. 10, og indeholde oplysning om begrundelsen for ansøgningen. Kapitel 3 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne, hvis en part har statsborgerret eller bopæl i udlandet 18. I tilfælde, hvor ægteskab ønskes indgået under ophold på Færøerne, uanset at parterne eller en af dem er bosat i udlandet, gælder reglerne i kapitel 1, jf. dog stk Stk. 2. Prøvelsesattest til en part, der ikke har statsborgerret i et af de nordiske lande, må kun udstedes, hvis den pågældende opholder sig lovligt på Færøerne. Prøvelsesmyndigheden kan kræve, at den pågældende godtgør at have lovligt ophold på Færøerne. Stk. 3. Hvis en part har statsborgerret og bopæl i udlandet, og det er prøvelsesmyndigheden bekendt, at det påtænkte ægteskab er ubetinget forbudt i det land, hvor parten har statsborgerret eller bopæl, må prøvelsesattest ikke udstedes. Stk. 4. Prøvelsesmyndigheden kan pålægge en part, som har bopæl i udlandet, at fremlægge dokumentation for, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, herunder at fremvise dokumentation fra det

5 land, hvor den pågældende har statsborgerret, eller hvor den pågældende har bopæl. Stk. 5. Samtykke fra forældre, eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. 4, eller værgen, jf. 6, er unødvendigt, hvis sådant samtykke ikke kræves efter loven i det land, hvor den pågældende har bopæl. Personer, der er fyldt 18 år, skal ikke have samtykke fra forældrene, uanset at dette kræves efter loven i det land, hvor den pågældende har bopæl. Stk. 6. Har prøvelse af ægteskabsbetingelserne for den part, der ikke har statsborgerret i et af de andre nordiske lande, rundet sted i et af disse lande, er fornyet prøvelse af ægteskabsbetingelserne for den pågældende unødvendig, jf. 25, stk. 2. Stk. 7. Hvis prøvelsesattest ikke kan udstedes efter stk. 3, skal prøvelsesmyndigheden forelægge sagen for Rigsombudsmanden. Stk. 8. For statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige gælder reglerne i kapitel 4. Kapitel 4 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne for finske, islandske, norske eller svenske statsborgere 19. Har en part statsborgerret i et af de andre nordiske lande, prøves betingelserne for ægteskabets indgåelse for dennes vedkommende efter færøsk ret, hvis en af parterne er bosat på Færøerne. Ellers sker prøvelsen efter loven i det land, hvor den pågældende har statsborgerret. Statsborgerlandets lov skal altid anvendes, hvis den pågældende anmoder derom. 20. Skal retten til at indgå ægteskabet prøves efter statsborgerlandets lov, kan prøvelsesmyndigheden kræve, at retten til at indgå ægteskabet godtgøres ved ægteskabsattest udstedt af statsborgerlandets myndigheder. Foreligger en sådan attest, er yderligere prøvelse for den pågældende part unødvendig. Stk. 2. Ægteskabsattest udstedes af: 1) Finland: en befolkningsregisterfører (borgerlig eller kirkelig myndighed). 2) Island: en sysselmand, en islandsk ambassade eller legation. 3) Norge: en borgerlig vigselsmand, Bårne- og familiedepartementet, en norsk ambassade eller legation. 4) Sverige: en skattemyndighed, Udenrigsdepartementet, en svensk ambassadør, gesandt eller konsul. Stk 3. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, medmindre andet er bestemt i attesten. Kapitel 5 Ægteskabsattest til brug ved indgåelse af ægteskab i udlandet 21. Attest for en på Færøerne bosat dansk statsborger til brug ved vielse i udlandet om, at der efter færøsk ret ikke er noget til hinder for, at den pågældende indgår ægteskab, udfærdiges af prøvelsesmyndigheden, jf. 1, stk. 1, på det sted, hvor den pågældende bor. Stk 2. Har den pågældende ikke bopæl på Færøerne, udfærdiges attesten af prøvelsesmyndigheden på det sted, hvor den pågældende opholder sig. Stk. 3. Har den pågældende ikke bopæl eller ophold på Færøerne, udfærdiges attesten af prøvelsesmyndigheden på det sted, hvor den pågældende senest har boet eller opholdt sig. Stk. 4. Kan reglerne i stk. 1-3 ikke anvendes, udfærdiges ægteskabsattest af Torshavn Kommune. Det samme gælder, hvis ægteskabsattest ønskes udstedt for en person, der ikke har dansk statsborgerret. 22. Ansøgeren skal efter reglerne i 2-11 godtgøre, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er opfyldt. 23. En ægteskabsattest er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

6 Kapitel 6 Borgerlig vielse 24. Borgerlig vielse foretages af sysselmanden eller byrådsformanden. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer kan skriftligt bemyndige en eller flere personer til på deres ansvar at foretage vielse. Stk. 3. Vielse skaf foretages, uanset hvor parterne har bopæl. 25. Ved henvendelse om vielse skal parterne medbringe prøvelsesattest efter 13 om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis vielsen foretages af den myndighed, der har foretaget prøvelsen. Attesten skal være udstedt eller prøvelsen afsluttet inden for de sidste 4 måneder. Indgås ægteskabet, må prøvelsesattesten ikke udleveres til parterne. Stk stedet for færøsk eller dansk prøvelsesattest kan forevises attest fra finske, islandske, norske eller svenske myndigheder om, at der ikke foreligger hindringer for ægteskabets indgåelse. Dette gælder, uanset om parterne har statsborgerret i et af de nordiske lande. Attesten skal være udstedt indenfor de sidste 4 måneder og være udstedt af; 1) Finland: en befolkningsregisterfører (borgerlig eller kirkelig myndighed). 2) Island: en præst eller en borgerlig myndighed, der er berettiget til at foretage vielser. 3) Norge: en præst, en borgerlig vielsesmyndighed, en embedsmand i udenrigstjenesten, en sømandspræst, der er berettiget til at foretage vielser, eller en forstander i et registreret trossamfund med vielsesbemyndigelse. 4) Sverige: en skattemyndighed ) Borgerlig vielse foregår i vielsesmyndighedens embedslokale. Såfremt vielsen ønskes foretaget et andet sted inden for vielsesmyndighedens område, kan Rigsombudsmanden efter anmodning give tilladelse dertil. 27. Vielsen foretages i vielsesmyndighedens åbningstid. Dog skal vielse efter forudgående begæring foretages om lørdagen i tiden mellem kl. 9 og kl. 12. Parternes ønsker om tidspunktet skal så vidt muligt imødekommes, og hvis vielsesmyndigheden er villig hertil, kan vielsen foretages på andre tidspunkter. 28. Der skal være offentlig adgang til vielsen, der skal foregå i overværelse af mindst to vidner. Der er intet til hinder for, at parternes slægtninge er vidner. 29. Vielsen foregår på færøsk eller dansk efter parternes ønske. Forstår en af parterne ikke færøsk eller dansk, skal der træffes foranstaltninger, der sikrer, at parten forstår vielseshandlingen. Vielsesmyndigheden kan tilkalde tolk, jf. 33, stk Er der på grund af en af parternes sygdom alvorlig fare for, at en udsættelse af vielsen vil medføre, at denne ikke kan finde sted, hvilket så vidt muligt skal godtgøres ved lægeerklæring, kan vielse foretages, selvom prøvelsesmyndigheden ikke eller kun delvis har foretaget prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Vielsesmyndigheden skal i det omfang, det efter forholdene må anses for forsvarligt, foretage prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter kapitel 1. Parterne skal skriftligt eller mundtligt erklære, at der ikke på grund af slægtskab eller tidligere ægteskab er noget til hinder for ægteskabet, jf. anordningens 5 og Vielse må aldrig foretages, såfremt det er vielsesmyndigheden bekendt, at ægteskabsbetingelserne ikke er opfyldt. Stk 2. Reglerne i 18, stk. 3 og 7, finder tilsvarende anvendelse. 32. Straks efter vielsen udleverer vielsesmyndigheden en vielsesattest til parterne.

7 33. Vielsen foretages uden udgift for parterne. Tillades vielse foretaget på et andet sted end normalt, jf. 26, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed. Stk. 2, Er vielsen foretaget med tolk, jf. 29, og har ingen af parterne bopæl på Færøerne eller i Danmark, skal udgiften herved afholdes af parterne. Dette gælder dog ikke for nordiske statsborgere. Prøvelsesmyndigheden eller vielsesmyndigheden kan bestemme, at der skal indbetales et beløb til sikkerhed for betalingen. Kapitel 7 Ikrafttrædelse 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.marts Justitsministeriet, den 7. februar 2002 LENE ESPERSEN / Christian Strøyer 1) Teksturin er lýstur í Kunngerðablaðið B 2002 á síðu 83. 2) Broytt við bekendtgørelse nr. 927 frá 14. september 2004, har 2 er soljóðandi: Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Ægteskabserklæring. Vejledning. Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor. CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn

Ægteskabserklæring. Vejledning. Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor. CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn Udfyldes af kommunen Dato 26.06.2017 Ægteskabserklæring Sagsidentifikation - KLE 23.01.02G01

Læs mere

Kapitel 1 Hvem behandler en sag om vielse, og hvilke dokumenter er nødvendige

Kapitel 1 Hvem behandler en sag om vielse, og hvilke dokumenter er nødvendige Vejledning om behandling af ægteskabssager Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Hvem behandler en sag om vielse, og hvilke dokumenter er nødvendige 1.1. Stedlig kompetence hvor i landet skal sagen behandles 1.2.

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager

Vejledning om behandling af ægteskabssager Børne- og Socialministeriet Familier Sagsnummer 2016-8805 mjo 29. december 2016 Udkast til Vejledning om behandling af ægteskabssager Indholdsfortegnelse 1. Hvem behandler en sag om vielse, og hvilke dokumenter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 38 af 15/01/2007 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Senere ændringer til forskriften Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1052 af 12/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Ankestyrelsen, Familieretsafd. j.nr. 2012-800-00022

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Journalnummer (udfyldes af Rigsombuddet) Ansøgning om godkendelse som adoptant Rigsombudsmanden på Færøerne Jeg/vi søger om at blive godkendt til adoption af (sæt et kryds): Et barn formidlet gennem DIA

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

PROCEDUREVEJLEDNING OM. Nødvielse og vielse på sygelejet 1

PROCEDUREVEJLEDNING OM. Nødvielse og vielse på sygelejet 1 PROCEDUREVEJLEDNING OM Nødvielse og vielse på sygelejet 1 En kirkelig vielse holdes for at lyse Guds velsignelse over to menneskers kærlighed til hinanden. En vielse har ligeledes en lang række juridiske

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Udkast til. (Ændringer som følge af værgemålsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Udkast til. (Ændringer som følge af værgemålsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovafdelingen Dato: 17. november 2008 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2007-7701-0004 Dok.: SBE40543 Udkast til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område.

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 543 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. juli 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om pas m.v 1)

Bekendtgørelse om pas m.v 1) Nr. 958 21. september 2004 Kapitel 1 Pastvang samt ud- og indrejse Kapitel 2 Udstedelse af pas Kapitel 3 Ekstra pas Kapitel 4 Personer under 18 år Kapitel 5 Fællespas Kapitel 6 Gyldighedstid og betaling

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Vejledning om separation og skilsmisse

Vejledning om separation og skilsmisse Social- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-2131 mjo/bgn 30. maj 2013 Vejledning om separation og skilsmisse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvilke sager skal statsforvaltningen behandle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1096 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Den Nordiske Dødsbokonvention

Den Nordiske Dødsbokonvention Den Nordiske Dødsbokonvention Som affattet ved bekendtgørelse nr. 976 af 26/08/2015 Den nye BEK 976/2015 Den gamle BEK 348/1976 Artikel 1 ændret helt Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere