LEJEKONTRAKT. EJENDOM: Adresse: Ovnstrupvej Dybvad. Matrikelnummer: Matrikelnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT. EJENDOM: Adresse: Ovnstrupvej 6 9352 Dybvad. Matrikelnummer: 0009. Matrikelnummer:"

Transkript

1 LEJEKONTRAKT EJENDOM: Adresse: Ovnstrupvej Dybvad 0034r 0037d 0008n 0034q 0006t 0006a 0008h 0006n 0006u 0008s 0009 UDLEJER: Kristian Søndergaard Jensen Ovnstrupvej Dybvad CPR: **** Underskrevet i henhold til fuldmagt af: CVR: Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet fremsendes til tinglysning på grundlag af en til Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet fremsendt fuldmagt. LEJER: TOTAL E&P DENMARK, FILIAL AF TOTALE&P DENMARK B.V., HOLLAND Nyhavn København K :55:21 Side 1 af 9

2 CVR: Køberandel: 0/1 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: CVR: Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet fremsendes til tinglysning på grundlag af en til Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet fremsendt fuldmagt. PÅTALEBERETTIGET: TOTAL E&P DENMARK, FILIAL AF TOTALE&P DENMARK B.V., HOLLAND Nyhavn København K CVR: SERVITUT TEKST: Lejekontrakt med tillæg Undertegnede Gårdejer Kristian Søndergaard Jensen Ovnstrupvej Dybvad (i det følgende kaldet lodsejer) bestemmer herved med virkning for mig selv og de til enhver tid efterfølgende ejere af ejendommen matr.nr. 6 a m.fl. den mellemste del, Skæve, beliggende Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad, i Frederikshavn Kommune, følgende: 1. Selskabet Total E&P Denmark B.V., CVR.nr , herefter benævnt Total, er berettiget til at leje en nærmere beskreven del af matr.nr. 6 a den mellemste del, Skæve, i perioden fra 3. kvartal 2012, det vil sige fra l. oktober 2012 (dog med respekt af høst af de på arealet værende afgrøder) til og med 30. september Total skal anvende det lejede til at foretage efterforskningsboring og teste undergrundens indhold. Total er berettiget til på arealet at foretage indretning og etablere belægning på enhver måde, alt under forudsætning af, at det pågældende anlæg godkendes af myndighederne. Det er således Totals opgave og pligt at sørge for, at alle fornødne myndighedsgodkendelser fore ligger, inden noget arbejde på arealet påbegyndes. Ved aftalens slut skal arealet leveres tilbage til lodsejeren i samme stand, som den, hvori den blev overdraget, idet alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af Total. Såfremt det måtte blive fornødent under arbejdets gang at ændre boreområdets størrelse, herunder etablere yderligere adgangsvej, forpligter Total sig til at betale for de yderligere arealer, der bliver inddraget :55:21 Side 2 af 9

3 2. Ved afregning af erstatning for tabt indtjening på grund af udlejningen, tages udgangspunkt i Landsaftalen af 2012 mellem Elektricitets-selskaberne og Landboforeningerne (Elanlæg på land- brugsjord 2012) med hensyn til udregning af erstatningsbeløb og øvrige forhold i denne forbindelse. 3. Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem parterne, skal sagen afgøres efter Dansk Ret og ved voldgift i Danmark. 4. Den af Wel1Perform AJS udleverede skitse over det område, der ønskes lejet, er kun til foreløbig orientering, og placeringen og udstrækningen af det planlagte boreområde vil fremgå af et kort, der udarbejdes for Totals regning. Inden, der foretages fysiske indgreb på ejendommen i form af anlæggelse af boreplads, etablering af veje etc., skal det fulde erstatnings- og lejebeløb overføres til lodsejerens bankkonto. Det bemærkes, at udgifter af enhver art i forbindelse med anlæggelse af borepladsen, herunder også efterlevelse af museumsloven og lignende, er lodsejeren uvedkommende, idet disse opgaver løses af Total, og ved eventuel gravning af arkæologiske søgerender inden lejemålet træder i kraft, ydes der erstatning til lodsejeren for markskader i henhold til Landsaftalen. 5. Når prøveboringen og testningen er afsluttet, vil det lejede område i overensstemmelse med Dansk Lov blive bragt tilbage til det oprindelige udseende og godkendt af lodsejeren og eventuelle myndigheder før tilbageleveringen senest 14 dage efter det tidspunkt, hvor Total har meddelt lodsejeren, at projektet er afsluttet. 6. Hvis prøveboringen resulterer i fund af kulbrinter, kan der forhandles om længere tids leje efter de retningslinjer, der fremgår af den mellem parterne indgåede Hensigtserklæring fra 1O. juli Vedrørende det lejedes størrelse bemærkes, at det lejede vil omfatte et sammenhængende areal på mindst ca. 2 ha ( m 2) på den aftalte jordlod. 8. Såfremt der under lejeperioden skulle opstå ønske fra Totals side om at benytte visse af lodsejerens faciliteter eller anlæg i forbindelse med boreaktiviteterne, vil sådanne ydelser blive aftalt mellem lodsejeren og Total og honoreres separat. 9. Med hensyn til erstatningens størrelse fremgår denne af den mellem parterne den 1O. juli 2012 underskrevne hensigtserklæring :55:21 Side 3 af 9

4 Nærværende lejeaftale kan på Totals begæring tinglyses servitutstiftende på lodsejerens ejendom, matr.nr. 6 a m.fl. den mellemste del, Skæve, beliggende Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad. Med hensyn til servitutter og pantegæld henvises til ejendommens blad i tingbogen. Såfremt nærværende lejeaftale tinglyses, kan lejeaftalen på lodsejerens begæring begæres aflyst efter den 1. januar 2015, såfremt parterne ikke inden da har indgået nogen ny aftale. 11. Udgifterne i forbindelse med oprettelse og tinglysning af nærværende lejeaftale afholdes af Total. Brønden, den 9. august Som udlejer: Kristian Søndergaard Jensen Suresnes, den 14. august Som lejer: B. Courme TILLÆG TIL LEJEKONTRAKT Gårdejer Kristian Søndergaard Jensen Ovnstrupvej Dybvad ("Lodsejer") og Total E&P Denmark B.V. CVR c/o TotalDenmark AIS Aldersrogade 6 C 2100 København Ø ("lejer") har i dag indgået dette tillæg ( Tillæg ) til den mellem parterne indgåede lejekontrakt af 2012 ('lejekontrakten") vedrørende en nærmere beskreven del af martr.nr.6a Den Mellemste Del, Skæve. 1. Lejekontraktens varighed 1.1 Hvis Lejers planlagte efterforskningsboring og mulige efterfølgende testproduktion forsinkes, er Lejer berettiget til at kræve lejeforholdet forlænget med den tidsperiode, der er nødvendig for at gennemføre den planlagte efterforskningsboring og mulige efterfølgende testproduktion. 2. Forpligtelser og rettigheder over det lejede 2.1 Lodsejer erklærer, at der på tidspunktet for underskrift på Lejekontrakten og Tillægget ikke påhviler, og at Lodsejer ikke i hele Lejekontraktens løbetid fremadrettet vil indgå, forpligtelser (herunder pantegæld og andre hæftelser) eller rettigheder (herunder brugsrettigheder, deklarationer eller servitutter) over det lejede, der er til ulempe eller til hinder for lejers brug af det lejede. Lodsejer og Lejer er enige om, at Lodsejer i Lejekontraktens løbetid kan stifte ny institutionel gæld (fx kreditforenings gæld og pengeinstitut gæld) samt omlægge bestående institutionelgæld. 3. Lejemålets brug 3.1 Lodsejer er forpligtet til i fornødent omfang at bistå Lejer uden unødig forsinkelse med at indhente myndighedsgodkendelser, og at underskrive alle de fornødne dokumenter, fx ansøgning om byggetilladelse og :55:21 Side 4 af 9

5 vandafledningstilladelse, hvor lodsejers underskrift er nødvendig, til brug for Lejers indhentelse af myndighedsgodkendelser. 4. Lovvalg og værneting 4.1 Parterne aftaler hermed til erstatning af bestemmelsen i lejekontraktens punkt 3, at Lejekontrakten og Tillægget er underlagt dansk ret, og at enhver tvist, der udspringer af Lejekontrakten og Tillægget, skal afgøres efter dansk ret og ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. 5. Øvrigt 5.1 Ud over ovenstående gælder Lejekontrakten i alle dens ord og punkter. Dato: 22/ For Lodsejer: Kristian Søndergaard Jensen Dato: 21/ For Lejer: Jean-Francois Pages Tillæg 2 til lejekontrakt Gårdejer Kristian Søndergaard Jensen Ovnstrupvej Dybvad ( Lodsejer ) og Total E&P Denmark B.V. CVR-nr Nyhavn 43, København K. ( Lejer ) har indgået dette tillæg til den mellem parterne indgåede lejekontrakt af 14. august 2012 samt tillæg hertil af 22. august 2012 vedrørende del af matr.nr. 6 a, den mellemste del, Skæve. 1. Lejemålets omfang Lejemålet udvides fra de oprindelige m2 med m2, hvorefter det omfatter m2 som angivet på luftfoto, der er bilag til nærværende tillæg. Det samlede lejemål, omfatter herefter følgende arealer: Boreplads m2 Nødudgang 14 m2 Adgang til boreplads 37 m2 Udkørsel 15 m2 Vejrstation 2 m2 Udvidelse af vej 833 m2 Sti m2 I alt m2 2. Ikrafttræden og ophør Nærværende tillæg træder i kraft 9. august Det samlede lejemål ophører 31. december Dog er der mulighed for at aftale forlængelse af lejeforholdet i overensstemmelse med det gældende kontraktgrundlag, herunder den mellem parterne indgåede hensigtserklæring af 13. juli Lejebetaling Som betaling for leje/kompensation/ulempeerstatning har Lodsejer modtaget betaling fuldt ud. 4. Øvrigt Bortset fra ovenstående gælder det oprindelige kontraktgrundlag fortsat. Lejer er berettiget til at tinglyse udvidelsen og forlængelsen af lejemålet i overensstemmelse med lejekontraktens pkt. 10, :55:21 Side 5 af 9

6 idet Lodsejer dog først kan begære lejeaftalen aflyst efter 1. maj 2016, såfremt parterne ikke inden da har indgået en ny aftale eller en forlængelse af nugældende aftale. Dato: 10/ For Lodsejer: Kristian Søndergaard Jensen Dato 10/ For lejer: Bruno Courme FØLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Realkreditpantebrev EUR DLR Kredit A/S Dato/løbenummer: DKK Dato/løbenummer: DKK Dato/løbenummer: DKK Dato/løbenummer: DKK Dato/løbenummer: DKK Dato/løbenummer: Realkreditpantebrev EUR Nykredit Realkredit A/S Dato/løbenummer: Realkreditpantebrev EUR Rentesats: 1, % :55:21 Side 6 af 9

7 Låntype: Særlige lånevilkår: Kontantlån Rentetilpasning Refinansiering Inkonvertibel Kontantlån Mulighed for afdragsfrihed DLR KREDIT A/S FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Servitutter tinglyst til og med respekteres. ERKLÆRINGER: Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse ikke nødvendig Godkendelse af tinglysning af servitutten fra kommunalbestyrelsen er ikke fornøden. Årsagen hertil er: Servitutten regulerer forhold, der ikke kan optages bestemmelser om i en lokalplan. BILAG: Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: 1e17eeef-b26e-4672-b94f-6276b621c510 GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund. gml-fil Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: 9dfb007a-69f0-4df6-a caa73b72e Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). e-rids Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: d6-480c de9-005cd544b77f Andet. bilag til lejekontrakt Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder. ANMELDER: Bech-Bruun Langelinie Allé København Ø CVR: Kontaktoplysninger: Charlotte Bach Larsen, :55:21 Side 7 af 9

8 Anmelders sagsnummer: cbl lejekontrakt-del af Ovnstrupvej 6, Dybvad SENDES OGSÅ TIL: E-post: Sagsreference: TINGLYSNINGSAFGIFT: Afgift: Afgiftspligtigt beløb: DKK 0 DKK STORKUNDENUMMER: Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning. RESULTAT AF TINGLYSNING EJENDOM: Adresse: Ovnstrupvej Dybvad 0034r 0037d 0008n 0034q 0006t 0006a 0008h 0006n :55:21 Side 8 af 9

9 0006u 0008s 0009 STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :21:24 DOKUMENTTYPE: Lejekontrakt DATO/LØBENUMMER: :55:21 Side 9 af 9

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Adresse: Hjertegræsvej 22 0005do Adresse: Hjertegræsvej 16 0005ds Adresse: Hjertegræsvej 12 0005du Adresse: Hjertegræsvej 18 0005dr Adresse: Hjertegræsvej 14 0005dt

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi II 89-13765/284 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi og om leje af standplads nr. på Testcenteret Østerild 2 Lejeaftale (i det følgende "Lejeaftalen") 1.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010.

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010. Opmålingsdistrikt 95 04 Måleblad Ifølge lovbekendtgørelse nr. 494 af 12.6.2003 er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere