GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL. Den store Acceleration kan det fortsætte?"

Transkript

1 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Den store Acceleration kan det fortsætte?

2 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Klimaforandringerne er igang Det økologiske fodaftryk er 1,8 gange større end den globale kapacitet In DK er forbruget 14 % større end EU gennemsnittet CO2 belastningen i DK er 3-4 større end det globale gennemsnit per indbygger og i top 5 i verden Vi løber tør for Ressourcer!!

3 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Det globale økosystem bliver påvirket irreversibelt An overview of the manmade impacts which can effect the global ecosystem irreversible and current status Katherine Richardson et al Det nationale billede Vi mister fortsat biodiversitet Vi finder kemikaler I alle vandløb og fjorde Vores natur har ikke god økologisk tilstand Et stort overload med N og P pågår fortsat Ved kraftig regn tilføres naturen i stigende omfang store mængder kemikalier fra byerne

4 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Af den nationale ressourcestrategi fremgår det, at den Grønne omstilling skal ske i forhold til o Energiforbrug / produktion o Cirkulære / lukkede ressourcekredsløb o Optimering af ressourceanvendelsen på den enkelte virksomhed o Øget genbrug / genanvendelse o Dialog med leverandører mhp. minimering af spild o Industriel symbiose (udveksling af ressourcer mellem to eller flere virksomheder). o Anvendelse af overskudsvarme o Fælles indkøb, transport m.v. o Udveksling af ressourcer mellem virksomheder og andre aktører evt. i området Initiativerne i ressourcestrategien målrettet industrien viser, at DK kun kommer i mål, hvis Industrien tager førertrøjen på. Kan industrien leve op til denne forventning?

5 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Cirkulær Økonomi DERFOR Globalt er potentialet ved en grønnere økonomi enormt. I den seneste analyse, som Ellen MacArthur Foundation og McKinsey har udgivet i 2014, vurderes det, at der er et overordnet potentiale i cirkulær økonomi på mia. kroner om året, og store, globale virksomheder som Philips, Apple, Coca Cola og Renault er involveret i arbejdet med cirkulær økonomi I Danmark arbejder virksomheder som Vestas og Carlsberg med cirkulær økonomi, og en tilsvarende dansk analyse estimerer, at der kan spares syv mia. kroner ved at løfte de mindst ressourceeffektive danske industrivirksomheder op på middelniveau. -

6 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Cirkulære og bæredygtige forretningsmodeller Miljøstying LCA Cirkulær (Arne Remmen, AAU)

7 Lukning af ressourcekredsløb GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL

8 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL (Arne Remmen, AAU)

9 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Kommunerne som katalysator og partner Som Miljømyndighed oplever Kommunerne, at virksomheder har svært ved at finde tid og viden til at drive en omstillings-proces KTC MIG Udfordringen er at særlig, små og mellemstore virksomheder har fokus på deres kerneforretning og ikke har den fornødne tid eller viden til at realisere de potentialer, der måtte ligge i en bedre udnyttelse af overskydende ressourcer. Grøn omstillingstiltag kræver i modsætning til traditionel innovation samspil mellem mange eksterne parter involveret, indsigt i forskelligartet lovgivning, og fordre sammenkoblinger i cirkulære ressourceloop mellem udbyder og indkøber af ressourcerne Der skal altså hjælp til for at komme i mål!! Erhvervsstyrelsen AAU

10 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Grøn Omstilling handler om en holistisk tilgang By og bolig Grøn produktion Kommunen Grønt forbrug Natur genopretning Grøn Mobilitet Grøn forsyning

11 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Bæredygtighedsstrategien Erhvervsstrategien

12 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Hovedkonceptet for en Grøn Omstilling Industrisamfundet Velfærdssamfundet Viden samfundet grøn omstilling Miljø politik 1 i 1 Social politik Økono misk politik 2 i 1 Uddannelse erhvervspolitik affaldsindustri 3 i 1 Cradle to Cradle Grønne produkter CSR Global konkurrence om ressourcer 1. Klode Hinandens Forudsætning for succes Forhandling Samarbejde Partnerskaber Vi får flere gevinster ud af samme investering

13 Den holistiske kommune er en forudsætning!! En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen M!!! Nye værktøjer Og tilpasset sagsbehandling

14 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Kun strategier og indsatser som lever op til Bæredygtig heds- Strategien i 1 princippet 3 i 1 princippet Indsatser i BS skal understøtte en samtidig social, miljø og økonomisk gevinst (mindst 2 af 3) Integration i kerneydelser Indsatser i BS skal være integreret i minimum 2 forvaltningers eksisterende kerneydelser Opleves presserende Indsatserne skal gerne løse udfordringer som forvaltningerne har fokus på indenfor egne forvaltninger

15 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Proces Bæredyg tighedsstrategi Fælles forståelse for udfordrin gerne Fælles forståelse af forvalt ningernes rolle i belastning Byråds vedtaget hoved Principper Udformning af idekatalog for strategier og indsatser Involverende proces Bæredygtighedsstrategien er 1 af 4 overordnede planer der gælder for alle Oplæg i topledelse om bæredygtig heds udfordringer Kortlægning sammen af kerneydelser hvor der kan vær 3 i 1 Udarbejdelse af oplæg til 3 i 1 tiltag af TMF/SBU

16 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Proces Bæredygtig heds strategi Valg af fælles 3 i 1 strategier og indsatser Politisk godkend else af oplæg i fag udvalg Høring af oplæg til BS strategi i alle udvalg Ekstern dialog med Klimaråd Grønt råd og Erhvervsrepræsentanter Involverende proces Godkendelse af oplæg til fælles strategier og indsatser i direktørgruppen Udarbejdelse af oplæg til BS strategi i TMF/SBU arbejdsgruppe Præsentation af BS strategi i hver forvaltning med fokus på deres 3 i 1 strategier og indsatser og accept heraf som oplæg til Udvalgsbehandling Seminar med eksterne parter mhp input til strategi og indsatser

17 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Proces Bæredyg tig heds strategi Oplæg til endelig BS strategi Politisk godkend else af oplæg i Fag udvalg Formel ekstern høring af BS strategi Byrådet vedtager BS strategi efter indstilling fra fag udvalg Involve rende proces Oplæg fra direktørgruppen til endelig BS strategi på basis af Udvalgs og eksterne parter input SBU rådmand forelægger endeligt oplæg Offentlig høring af BS strategi Endelig BS strategi vedtages Strategier og indsatser forankres i sektor planer

18 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Eksem pler fra BS strategi at håndtere regnvandet i alle byudviklings- og anlægsprojekter, så det tager højde for klimaforandringerne og samtidig bidrager til at forøge biodiversiteten eller understøtter andre bæredygtighedstemaer. at fremme og dokumentere biodiversitet ved by- og boligudvikling. at sikre, bl.a. gennem lokalplanlægningen, at indretningen af byrummene gør det let for borgere og fx turister at sortere affald og cykle rundt i byen. at informere om energieffektivisering, håndtering af regnvand og affald, samt miljøfarlige byggematerialer i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

19 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen at begrænse energiforbruget og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder i kommunens bygninger og øvrige drift. Eksem pler fra BS strategi at samarbejde med den finansielle sektor for aktivt at understøtte flere lokale pilotprojekter inden for bæredygtighed. at skabe kommunale initiativer omkring jobtræningsmuligheder med fokus på bæredygtighed. at fremme samarbejde med relevante parter om optimal anvendelse af biomasse. at fremme samarbejde med den private sektor om håndtering af regnvand og spildevand med henblik på udvikling og udnyttelse af erhvervspotentialer. at øge andelen af økologiske fødevarer anvendt i kommunens storkøkkener, kantiner og institutioner til 60% inden 2020

20 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen at etablere en Grøn Jobbank med ledige, som har eller opkvalificeres med bæredygtighedskompetencer, som erhvervslivet kan rekruttere fra evt. som en deleordning. Eksem pler fra BS strategi at styrke bæredygtighedskompetencerne ved at integrere bæredygtighed, energi og ressourcer i de eksisterende lokale skole- og uddannelsesplaner. at fremme bæredygtigt landbrug, herunder øget produktion og afsætning af økologiske produkter. at anvende kommunale og private arealer til dyrkning af økologiske produkter ( landshare ), og etablering af sociale fællesskaber omkring kredsløbstanken (have til mave) at involvere skolerne i genopretningsprojekter og adoption af vandhuller og vandløb.

21 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen For at skabe forandring hos målgruppen skal forvaltningen afspejle målgruppens miljøhelhed!!! Vi bliver først interessante, når vi kan tilføre merværdi Den grønne Miljø Forvalt ning Spilde vand til recipient Grund vand Jord forure ning VVM bygge sag Industri Miljø Affald Miljø godkend else Habitat vurde ring

22 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen For at skabe forandring hos målgruppen skal forvaltningen afspejle målgruppens miljøhelhed!!! Vi bliver først interessante, når vi kan tilføre merværdi Den grønne Miljø Forvalt ning Vand løb Miljø Virksom hed Land brug Opgaverne i afdelingerne er defineret af lovgivning og fag-faglighed Faglighed på tværs i matrix f.eks ny funktion bæredygtighed og projektorganisering af de store opgaver I N D U S T R I B Y M I L J Ø L A N D M I L J Ø B O R G E R M I L J Ø Afdelinger og opgaver er defineret af målgruppen for miljøindsatsen V A N D

23 Den holistiske kommune er en forudsætning!! En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen M!!! Nye værktøjer Og tilpasset sagsbehandling

24 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Bæredygtigheds katalog anvendes ved udarbejdelse af lokalplanerne By og Boliger 1. niveau Landskabet og Naturen 2. niveau De menneskeskabte rammer 3. niveau Valg af løsninger der fremmer bæredygtighed

25 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Bæredygtigheds katalog anvendes ved udarbejdelse af lokalplanerne Landskabet og Naturen Byrum f.eks orienteres mod solen By og bolig Udearealerne f.eks. de økologiske spredningskorridore bevares og styrkes Byggeri f.eks. placeres så der sikres naturlig afstrømning af regnvandet Mobility f.eks. Vejene forhindre ikke let fremkomlighed for børn

26 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Bæredygtigheds katalog anvendes ved udarbejdelse af lokalplanerne De menneskeskabte rammer Byrum f.eks. Mulighed for leg og sport i byrummet Udearealerne f.eks. Beplantningen består af hjemmehørende arter som fremmer biodiversiteten Byggeri f.eks. Bygningen afskærmer for trafikstøj i de sårbare opholdsområder inde og ude Mobilitet f.eks. Buslinje giver adgang til service By og Bolig

27 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Bæredygtigheds katalog anvendes ved udarbejdelse af lokalplanerne Løsninger, der fremmer bæredygtighed Byrum f.eks. Regnvand anvendes lokalt til at fremme biodiversitet, klimatilpasning og rekreation Udearealer f.eks. Biofaktoren for området forøges Byggeri f.eks. Byggeriet er opført i henhold til bæredygtigheds standarden DGNB og lever op til LavEnergistandarden Mobilitet f.eks. Elstandere til Elbiler er integreret i området. By og Bolig

28 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Blomsten En oversigt over resultaterne fra Bæredygtighedsvurderingen

29 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Prioritering af Bæredygtigheds tiltagene I samarbejde med bygherre og kommende brugere afvejes de forskellige bæredygtighedstiltag Eksempel på prioritering fra Eternitten

30 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Den samlede planproces Start-up debat analyse høring plan - gennemførsel OPSTART DEBAT ANALYSE PRIORITERING FORSLAG HØRING PLAN REALISERING

31 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Gavner Miljømyndigheden den grønne omstilling? De globale udfordringer Klimaforandringerne er i gang behov for reduktioner på % ifht Affaldsbjergene vokser i hele verden Kemikalierne ødelægge vores natur og truer vores sundhed Ressourcemangel eksplosion i priserne Naturen kollapser med tab af biodiversitet (1 art pr. måned) og levesteder for dyr og mennesker forringes Fokus i den lokale miljøregulering I meget ringe grad Fokus på at sikre genbrug mængder og typer reguleres ikke Ingen regulering af anvendelse og mængder kun regulering af den direkte belastning fra en lille delmængde Ingen regulering Ingen fokus (Grønne indkøb?)

32 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Helhed i service som afspejler virksomhedens miljøhelhed Erhvervs Kontor AAU Grøn forvalt ning Grøn omstilling Job center Energi center

33 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling NBE giver hjælpen til virksomhederne Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling understøtter en grøn omstilling Bistand til bæredygtig Innovation grønne produkter Bistand til ressourceeffektivitetsprojekter Bistand til at finde offentlige støttemidler Mulighed for at deltage i virksomhedsnetværk mhp erfa.udveksling og virksomheds virksomhedssamarbejder Gratis bistand fra jobtræningspersoner, studerende, professorer og sagsbehandler til arbejdet Virksomhederne forpligtiger sig til : Samarbejde om en forretningsplan for Bæredygtighed at gennemføre konkrete bæredygtige innovations projekter

34 NBE s Produkter Partnerskabsprojekter -Ressourceeffektivitet -Grønne produkter -Grøn kommunikation -Industriel symbiosis Forretningsplan for bæredygtig udvikling Support enheden 1) Erhvervskontoret 2) Miljø (incl affald) 3) Universitet (prof + stud) 4) Energikonsulenter 5)JobCenter Seminarer om værktøjer/viden -Substitution af kemikalier -Industriel symbiosis -Miljøkommunikation -Carbon footprint beregninger -Ressourceeffektivitet Personaleressourcer -Studerende -Grøn jobtræning = Grønne Jobs -Miljøsagsbehandlere -Forskning

35 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark NBE s regionale opbygning fra 2015 NBE bestyrelsen NBE netværksmedlem NBE Sekretariat Bæredygtigheds Screening NBE INNO NBE Indkøb NBE kommuni kation NBE Business NBE cirkulær NBE Byg Virksomhedsprojekterne forudsætter Kommune medlemskab og kontingentbetaling fra virksomhederne

36 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark NBE fra 2015 Intern organisering som sikre levering af produkterne til virksomhederne Etablering af ekspertgrupper NBE BYG Tovholder: Aalborg Kommune Byggebranchen, bygherrer, AAU, kommuner (byggeri + miljø), UCN, Smartcity, Energikonsulenter NBE CIRKULAR Industri symbiose Tovholder: AAU Virksomheder (afsættere, modtager og udvikling), Kommuner (affaldsafd.), AAU, Energikonsulenter NBE Business - forretningsmodeller og produktionsoptimering Tovholder: Aalborg Virksomheder, Energi konsulenter, AAU, kommuner NBE INNO - Produktinnovation Tovholder: AAU NBEN virksomheder, erhvervskonsulenter, kommuner, AAU Kommunikation SMV fokus Tovholder: Hjørring Virksomheder, erhvervskonsulenter, kommuner, andre netværk og internationale partnere, INDKØB Tovholder: Aalborg Kommune Off. Indkøbafdelinger, eksterne eksperter

37 Resultater i NBE Ressourceeffektivitet og reduceret miljøbelastning Reduktion i Energi og vand forbrug Produktorienteret miljøstyring Kemikaliestyring Indkøb og substitution Affaldsstyring og reduktion Hjælp til at indfører konkrete Clean tech tiltag Industriel symbiosis Affald til Ressourcer Grønne Produkter Carbon Footprint på udvalgte produkter Miljøkommunikation Eco-Design Cradle til Cradle produktudvikling Grønne indkøb baseret på og i samspil med de offentlige indkøb 70 virksomheder på 3 år.

38 Aalborg kommune Projektkoordinator Deltager i virksomhedens projektgruppe Deltager i alle faser af samarbejdet og fastholder alle parter daglig sparingspartner og innovator skal optræde som innovator for virksomheden understøtte i ansøgning af eksterne midler Understøtte med jobtræningspersoner Virksomheden Skal etablerer en projektgruppe forpligtige sig til at opstille mål og gennemfører konkrete tiltag Udarbejde en forretningsplan indenfor de 2 første år Allokerer ressourcer til samarbejdet Aalborg Universitet ogg EnergiKonsulent Deltage i alle screeninger og projektformuleringer Deltage i alle innovationsprojekter på virksomhederne Studerende gennemfører deres projekter på virksomhederne

39 SMART CITY Aalborg Bæredygtighed er SMART Byrådet har besluttet at igangsætte en Smart City Aalborg satsning med fokus på synergi imellem teknologi, samfund og borgere med følgende delmål: Et bæredygtigt Aalborg: skal bidrage til opfyldelse af bæredygtigheds- og klimastrategi Et innovativt Aalborg: skal bidrage med løsninger, der giver lokal beskæftigelse og konkurrencefordele for Erhvervslivet Et aktivt Aalborg: skal aktivt involvere borgerne som medskabere i projekter og løsninger

40 SMART CITY Aalborg Bæredygtighed er SMART Smart City Aalborg fyrtårnsprojekter Satsningen opbygges som et antal fyrtårnsprojekter. Byrådet har prioriteret følgende fyrtårnsprojekter i 2014/2015: Open Data Lab Smart City 9220 Horizon 2020 Digital infrastruktur til borgere og virksomheder Industriel symbiose Grønne agenter

41 Ressourceeffektivitet for plast I cirkulært loop / NBE projekt Boligforening plast affald detailhandel plast affald Cradle to Cradle for produktet Indsamlet Plast affald Sorteret plast affald Område loop Virksom heds loop Genanvendes Forarbejdning in house Genforarbejdning eksternt Genforarbejdning Industriel symbioses genbruges genbruges genbruges

42 Køkken affald Affalds kværne Integration mellem affald og energi og mobilitet landbruget Boligforeninger Grundejer foreninger Transport Produktion Produktion af biogas og GrønEL Biogas busser Krematorie

43 Organisk affald og Grøn EL anvendes til Grøn mobility Biogas transport Biogas buses on same ticket Ligth Train Ev bikes on same ticket Car sharing on same ticket Integration af lokal energy og offentlig transport medieret af IKT løsning (SMART Mobility)

44 Den holistiske kommune er en forudsætning ER DET LET?? Hvad er svært ved den holistiske kommune? De andre forvaltninger/forvaltningsgrene deltager i processen, men er mest committet til at prioritere egne sektor opgaver Modvirker dette : Erhvervsservice - en indgang Evaluering af fremgang årligt NBE forening/ som stiller krav til byrådet Optræder som intern gratis Hus konsulent F.eks økologi og grønne indkøb Find et fælles sprog Samskabelse (social) og partnerskaber (Teknik, Økonomi)

45 Den holistiske kommune er en forudsætning ER DET LET?? Hvad er svært ved den holistiske kommune? Der er ikke ressourcer til at gennemføre nye tiltag Modvikrer dette : Erhvervsservice - erhvervsmidler aktivieres Grøn omstillings midler ansøges i EU og Staten Brugerbetaling, når del af godkendelse eller tilsyn MiljøLEAN af opgaverne ressourcer, der hvor der er miljø Partnerskaber etableres med eksterne 3 i 1 projekter med øvrige forvaltninger Differentieret miljøregulering Bæredygtighed i sagsbehandlingen Energi i tilsynet

46 Den holistiske kommune er en forudsætning ER DET LET?? Hvad er svært Vi er sektororienteret Efteruddannelse i bæredygtighed Efteruddannelse i innovator/koordinatorrollen Projektorientering af opgaverne En sagsbehandler har sags - koordineringen i forhold til ansøger -GIS arbejdsplads med prædefineret kort lag Ledelsen stiller krav til helhedsorienteret sagsbehandling og definerer forventningerne til indholdet Faglige funktioner med alle afdelinger står for udviklingen og implementering af nye opgaver - godkendelser og tilsyn -Kvalitetsledelse -bæredygtighed

47 Kommunerne tror på at løsningen af de globale udfordringer skal være vækstdriver Hvad kan vi gøre her og NU - NY lovgivning på vej Processen Anmeldeordningen består af fem elementer: 1) forhåndsdialog, 2) digital anmeldelse, 3) sagsbehandling, 4) afgørelse og 5) styrket tilsyn. Forhåndsdialog Godkendelsesmyndigheden tilbyder virksomheden en forhåndsdialog, hvor der vejledes målrettet om gældende regler og den digitale selvbetjeningsløsning. Forhåndsdialogen sikrer, at anmeldelsen bliver så fyldestgørende som muligt, og at fremtidige udviklingsmuligheder og eventuelle begrænsninger bliver vendt.

48 Kommunerne tror på at løsningen af de globale udfordringer skal være vækstdriver Hvad kan i gøre her og NU Virksomhederne tilbydes en forhåndsdialog som indeholder dialog om grønne omstillingsmuligheder 1. Energiforbrug / produktion 2. Cirkulære / lukkede ressourcekredsløb 3. Optimering af ressourceanvendelsen på den enkelte virksomhed 4. Øget genbrug / genanvendelse 5. Dialog med leverandører mhp. minimering af spild 6. Industriel symbiose (udveksling af ressourcer mellem to eller flere virksomheder). 7. Anvendelse af overskudsvarme 8. Fælles indkøb, transport m.v. 9. Udveksling af ressourcer mellem virksomheder og andre aktører evt. i området Udgifterne dækkes af brugerbetalingen / miljøgebyret Har aldrig oplevet, at virksomhederne ikke fik udbytte af deres miljøgebyr

Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte? Den store Acceleration kan det fortsætte? De 3 kriser Det nationale billede Vi mister biodiversitet The Global Ecosystem is effected irreversible En oversigt over den menneskeskabte miljøbelastning som

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER PIONEERED BY: ENERGI DATA BRUGER VAND RESILIENCE LAB DENMARK ER ET QUATTRO HELIX SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSITUTIONER,

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

J k a o k b o b Maa a g COWI

J k a o k b o b Maa a g COWI Jakob Maag Jakob Maag COWI Analyse af danske styrkepositioner indenfor teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier Jakob Maag Miljøspecialist, COWI 2 Undersøgelsen Analyse udført

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting.

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting. LC Guide 2014-2020 Aldrig tidligere har Danmark og EU afsat så mange penge i form af tilskud, lån og garantier til Små og Mellemstore virksomheder til skabelse af udvikling, vækst og indtjening som i perioden

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere