GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL. Den store Acceleration kan det fortsætte?"

Transkript

1 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Den store Acceleration kan det fortsætte?

2 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Klimaforandringerne er igang Det økologiske fodaftryk er 1,8 gange større end den globale kapacitet In DK er forbruget 14 % større end EU gennemsnittet CO2 belastningen i DK er 3-4 større end det globale gennemsnit per indbygger og i top 5 i verden Vi løber tør for Ressourcer!!

3 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Det globale økosystem bliver påvirket irreversibelt An overview of the manmade impacts which can effect the global ecosystem irreversible and current status Katherine Richardson et al Det nationale billede Vi mister fortsat biodiversitet Vi finder kemikaler I alle vandløb og fjorde Vores natur har ikke god økologisk tilstand Et stort overload med N og P pågår fortsat Ved kraftig regn tilføres naturen i stigende omfang store mængder kemikalier fra byerne

4 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Af den nationale ressourcestrategi fremgår det, at den Grønne omstilling skal ske i forhold til o Energiforbrug / produktion o Cirkulære / lukkede ressourcekredsløb o Optimering af ressourceanvendelsen på den enkelte virksomhed o Øget genbrug / genanvendelse o Dialog med leverandører mhp. minimering af spild o Industriel symbiose (udveksling af ressourcer mellem to eller flere virksomheder). o Anvendelse af overskudsvarme o Fælles indkøb, transport m.v. o Udveksling af ressourcer mellem virksomheder og andre aktører evt. i området Initiativerne i ressourcestrategien målrettet industrien viser, at DK kun kommer i mål, hvis Industrien tager førertrøjen på. Kan industrien leve op til denne forventning?

5 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Cirkulær Økonomi DERFOR Globalt er potentialet ved en grønnere økonomi enormt. I den seneste analyse, som Ellen MacArthur Foundation og McKinsey har udgivet i 2014, vurderes det, at der er et overordnet potentiale i cirkulær økonomi på mia. kroner om året, og store, globale virksomheder som Philips, Apple, Coca Cola og Renault er involveret i arbejdet med cirkulær økonomi I Danmark arbejder virksomheder som Vestas og Carlsberg med cirkulær økonomi, og en tilsvarende dansk analyse estimerer, at der kan spares syv mia. kroner ved at løfte de mindst ressourceeffektive danske industrivirksomheder op på middelniveau. -

6 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Cirkulære og bæredygtige forretningsmodeller Miljøstying LCA Cirkulær (Arne Remmen, AAU)

7 Lukning af ressourcekredsløb GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL

8 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL (Arne Remmen, AAU)

9 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Kommunerne som katalysator og partner Som Miljømyndighed oplever Kommunerne, at virksomheder har svært ved at finde tid og viden til at drive en omstillings-proces KTC MIG Udfordringen er at særlig, små og mellemstore virksomheder har fokus på deres kerneforretning og ikke har den fornødne tid eller viden til at realisere de potentialer, der måtte ligge i en bedre udnyttelse af overskydende ressourcer. Grøn omstillingstiltag kræver i modsætning til traditionel innovation samspil mellem mange eksterne parter involveret, indsigt i forskelligartet lovgivning, og fordre sammenkoblinger i cirkulære ressourceloop mellem udbyder og indkøber af ressourcerne Der skal altså hjælp til for at komme i mål!! Erhvervsstyrelsen AAU

10 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Grøn Omstilling handler om en holistisk tilgang By og bolig Grøn produktion Kommunen Grønt forbrug Natur genopretning Grøn Mobilitet Grøn forsyning

11 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Bæredygtighedsstrategien Erhvervsstrategien

12 GRØN OMSTILLING VORES NYE MÅL Hovedkonceptet for en Grøn Omstilling Industrisamfundet Velfærdssamfundet Viden samfundet grøn omstilling Miljø politik 1 i 1 Social politik Økono misk politik 2 i 1 Uddannelse erhvervspolitik affaldsindustri 3 i 1 Cradle to Cradle Grønne produkter CSR Global konkurrence om ressourcer 1. Klode Hinandens Forudsætning for succes Forhandling Samarbejde Partnerskaber Vi får flere gevinster ud af samme investering

13 Den holistiske kommune er en forudsætning!! En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen M!!! Nye værktøjer Og tilpasset sagsbehandling

14 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Kun strategier og indsatser som lever op til Bæredygtig heds- Strategien i 1 princippet 3 i 1 princippet Indsatser i BS skal understøtte en samtidig social, miljø og økonomisk gevinst (mindst 2 af 3) Integration i kerneydelser Indsatser i BS skal være integreret i minimum 2 forvaltningers eksisterende kerneydelser Opleves presserende Indsatserne skal gerne løse udfordringer som forvaltningerne har fokus på indenfor egne forvaltninger

15 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Proces Bæredyg tighedsstrategi Fælles forståelse for udfordrin gerne Fælles forståelse af forvalt ningernes rolle i belastning Byråds vedtaget hoved Principper Udformning af idekatalog for strategier og indsatser Involverende proces Bæredygtighedsstrategien er 1 af 4 overordnede planer der gælder for alle Oplæg i topledelse om bæredygtig heds udfordringer Kortlægning sammen af kerneydelser hvor der kan vær 3 i 1 Udarbejdelse af oplæg til 3 i 1 tiltag af TMF/SBU

16 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Proces Bæredygtig heds strategi Valg af fælles 3 i 1 strategier og indsatser Politisk godkend else af oplæg i fag udvalg Høring af oplæg til BS strategi i alle udvalg Ekstern dialog med Klimaråd Grønt råd og Erhvervsrepræsentanter Involverende proces Godkendelse af oplæg til fælles strategier og indsatser i direktørgruppen Udarbejdelse af oplæg til BS strategi i TMF/SBU arbejdsgruppe Præsentation af BS strategi i hver forvaltning med fokus på deres 3 i 1 strategier og indsatser og accept heraf som oplæg til Udvalgsbehandling Seminar med eksterne parter mhp input til strategi og indsatser

17 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Proces Bæredyg tig heds strategi Oplæg til endelig BS strategi Politisk godkend else af oplæg i Fag udvalg Formel ekstern høring af BS strategi Byrådet vedtager BS strategi efter indstilling fra fag udvalg Involve rende proces Oplæg fra direktørgruppen til endelig BS strategi på basis af Udvalgs og eksterne parter input SBU rådmand forelægger endeligt oplæg Offentlig høring af BS strategi Endelig BS strategi vedtages Strategier og indsatser forankres i sektor planer

18 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen Eksem pler fra BS strategi at håndtere regnvandet i alle byudviklings- og anlægsprojekter, så det tager højde for klimaforandringerne og samtidig bidrager til at forøge biodiversiteten eller understøtter andre bæredygtighedstemaer. at fremme og dokumentere biodiversitet ved by- og boligudvikling. at sikre, bl.a. gennem lokalplanlægningen, at indretningen af byrummene gør det let for borgere og fx turister at sortere affald og cykle rundt i byen. at informere om energieffektivisering, håndtering af regnvand og affald, samt miljøfarlige byggematerialer i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

19 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen at begrænse energiforbruget og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder i kommunens bygninger og øvrige drift. Eksem pler fra BS strategi at samarbejde med den finansielle sektor for aktivt at understøtte flere lokale pilotprojekter inden for bæredygtighed. at skabe kommunale initiativer omkring jobtræningsmuligheder med fokus på bæredygtighed. at fremme samarbejde med relevante parter om optimal anvendelse af biomasse. at fremme samarbejde med den private sektor om håndtering af regnvand og spildevand med henblik på udvikling og udnyttelse af erhvervspotentialer. at øge andelen af økologiske fødevarer anvendt i kommunens storkøkkener, kantiner og institutioner til 60% inden 2020

20 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen at etablere en Grøn Jobbank med ledige, som har eller opkvalificeres med bæredygtighedskompetencer, som erhvervslivet kan rekruttere fra evt. som en deleordning. Eksem pler fra BS strategi at styrke bæredygtighedskompetencerne ved at integrere bæredygtighed, energi og ressourcer i de eksisterende lokale skole- og uddannelsesplaner. at fremme bæredygtigt landbrug, herunder øget produktion og afsætning af økologiske produkter. at anvende kommunale og private arealer til dyrkning af økologiske produkter ( landshare ), og etablering af sociale fællesskaber omkring kredsløbstanken (have til mave) at involvere skolerne i genopretningsprojekter og adoption af vandhuller og vandløb.

21 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen For at skabe forandring hos målgruppen skal forvaltningen afspejle målgruppens miljøhelhed!!! Vi bliver først interessante, når vi kan tilføre merværdi Den grønne Miljø Forvalt ning Spilde vand til recipient Grund vand Jord forure ning VVM bygge sag Industri Miljø Affald Miljø godkend else Habitat vurde ring

22 En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen For at skabe forandring hos målgruppen skal forvaltningen afspejle målgruppens miljøhelhed!!! Vi bliver først interessante, når vi kan tilføre merværdi Den grønne Miljø Forvalt ning Vand løb Miljø Virksom hed Land brug Opgaverne i afdelingerne er defineret af lovgivning og fag-faglighed Faglighed på tværs i matrix f.eks ny funktion bæredygtighed og projektorganisering af de store opgaver I N D U S T R I B Y M I L J Ø L A N D M I L J Ø B O R G E R M I L J Ø Afdelinger og opgaver er defineret af målgruppen for miljøindsatsen V A N D

23 Den holistiske kommune er en forudsætning!! En Helhedsorientering af alle forvaltninger i kommunen M!!! Nye værktøjer Og tilpasset sagsbehandling

24 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Bæredygtigheds katalog anvendes ved udarbejdelse af lokalplanerne By og Boliger 1. niveau Landskabet og Naturen 2. niveau De menneskeskabte rammer 3. niveau Valg af løsninger der fremmer bæredygtighed

25 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Bæredygtigheds katalog anvendes ved udarbejdelse af lokalplanerne Landskabet og Naturen Byrum f.eks orienteres mod solen By og bolig Udearealerne f.eks. de økologiske spredningskorridore bevares og styrkes Byggeri f.eks. placeres så der sikres naturlig afstrømning af regnvandet Mobility f.eks. Vejene forhindre ikke let fremkomlighed for børn

26 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Bæredygtigheds katalog anvendes ved udarbejdelse af lokalplanerne De menneskeskabte rammer Byrum f.eks. Mulighed for leg og sport i byrummet Udearealerne f.eks. Beplantningen består af hjemmehørende arter som fremmer biodiversiteten Byggeri f.eks. Bygningen afskærmer for trafikstøj i de sårbare opholdsområder inde og ude Mobilitet f.eks. Buslinje giver adgang til service By og Bolig

27 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Bæredygtigheds katalog anvendes ved udarbejdelse af lokalplanerne Løsninger, der fremmer bæredygtighed Byrum f.eks. Regnvand anvendes lokalt til at fremme biodiversitet, klimatilpasning og rekreation Udearealer f.eks. Biofaktoren for området forøges Byggeri f.eks. Byggeriet er opført i henhold til bæredygtigheds standarden DGNB og lever op til LavEnergistandarden Mobilitet f.eks. Elstandere til Elbiler er integreret i området. By og Bolig

28 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Blomsten En oversigt over resultaterne fra Bæredygtighedsvurderingen

29 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Prioritering af Bæredygtigheds tiltagene I samarbejde med bygherre og kommende brugere afvejes de forskellige bæredygtighedstiltag Eksempel på prioritering fra Eternitten

30 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Den samlede planproces Start-up debat analyse høring plan - gennemførsel OPSTART DEBAT ANALYSE PRIORITERING FORSLAG HØRING PLAN REALISERING

31 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Gavner Miljømyndigheden den grønne omstilling? De globale udfordringer Klimaforandringerne er i gang behov for reduktioner på % ifht Affaldsbjergene vokser i hele verden Kemikalierne ødelægge vores natur og truer vores sundhed Ressourcemangel eksplosion i priserne Naturen kollapser med tab af biodiversitet (1 art pr. måned) og levesteder for dyr og mennesker forringes Fokus i den lokale miljøregulering I meget ringe grad Fokus på at sikre genbrug mængder og typer reguleres ikke Ingen regulering af anvendelse og mængder kun regulering af den direkte belastning fra en lille delmængde Ingen regulering Ingen fokus (Grønne indkøb?)

32 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling Helhed i service som afspejler virksomhedens miljøhelhed Erhvervs Kontor AAU Grøn forvalt ning Grøn omstilling Job center Energi center

33 Nye værktøjer og tilpasset sagsbehandling NBE giver hjælpen til virksomhederne Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling understøtter en grøn omstilling Bistand til bæredygtig Innovation grønne produkter Bistand til ressourceeffektivitetsprojekter Bistand til at finde offentlige støttemidler Mulighed for at deltage i virksomhedsnetværk mhp erfa.udveksling og virksomheds virksomhedssamarbejder Gratis bistand fra jobtræningspersoner, studerende, professorer og sagsbehandler til arbejdet Virksomhederne forpligtiger sig til : Samarbejde om en forretningsplan for Bæredygtighed at gennemføre konkrete bæredygtige innovations projekter

34 NBE s Produkter Partnerskabsprojekter -Ressourceeffektivitet -Grønne produkter -Grøn kommunikation -Industriel symbiosis Forretningsplan for bæredygtig udvikling Support enheden 1) Erhvervskontoret 2) Miljø (incl affald) 3) Universitet (prof + stud) 4) Energikonsulenter 5)JobCenter Seminarer om værktøjer/viden -Substitution af kemikalier -Industriel symbiosis -Miljøkommunikation -Carbon footprint beregninger -Ressourceeffektivitet Personaleressourcer -Studerende -Grøn jobtræning = Grønne Jobs -Miljøsagsbehandlere -Forskning

35 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark NBE s regionale opbygning fra 2015 NBE bestyrelsen NBE netværksmedlem NBE Sekretariat Bæredygtigheds Screening NBE INNO NBE Indkøb NBE kommuni kation NBE Business NBE cirkulær NBE Byg Virksomhedsprojekterne forudsætter Kommune medlemskab og kontingentbetaling fra virksomhederne

36 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark NBE fra 2015 Intern organisering som sikre levering af produkterne til virksomhederne Etablering af ekspertgrupper NBE BYG Tovholder: Aalborg Kommune Byggebranchen, bygherrer, AAU, kommuner (byggeri + miljø), UCN, Smartcity, Energikonsulenter NBE CIRKULAR Industri symbiose Tovholder: AAU Virksomheder (afsættere, modtager og udvikling), Kommuner (affaldsafd.), AAU, Energikonsulenter NBE Business - forretningsmodeller og produktionsoptimering Tovholder: Aalborg Virksomheder, Energi konsulenter, AAU, kommuner NBE INNO - Produktinnovation Tovholder: AAU NBEN virksomheder, erhvervskonsulenter, kommuner, AAU Kommunikation SMV fokus Tovholder: Hjørring Virksomheder, erhvervskonsulenter, kommuner, andre netværk og internationale partnere, INDKØB Tovholder: Aalborg Kommune Off. Indkøbafdelinger, eksterne eksperter

37 Resultater i NBE Ressourceeffektivitet og reduceret miljøbelastning Reduktion i Energi og vand forbrug Produktorienteret miljøstyring Kemikaliestyring Indkøb og substitution Affaldsstyring og reduktion Hjælp til at indfører konkrete Clean tech tiltag Industriel symbiosis Affald til Ressourcer Grønne Produkter Carbon Footprint på udvalgte produkter Miljøkommunikation Eco-Design Cradle til Cradle produktudvikling Grønne indkøb baseret på og i samspil med de offentlige indkøb 70 virksomheder på 3 år.

38 Aalborg kommune Projektkoordinator Deltager i virksomhedens projektgruppe Deltager i alle faser af samarbejdet og fastholder alle parter daglig sparingspartner og innovator skal optræde som innovator for virksomheden understøtte i ansøgning af eksterne midler Understøtte med jobtræningspersoner Virksomheden Skal etablerer en projektgruppe forpligtige sig til at opstille mål og gennemfører konkrete tiltag Udarbejde en forretningsplan indenfor de 2 første år Allokerer ressourcer til samarbejdet Aalborg Universitet ogg EnergiKonsulent Deltage i alle screeninger og projektformuleringer Deltage i alle innovationsprojekter på virksomhederne Studerende gennemfører deres projekter på virksomhederne

39 SMART CITY Aalborg Bæredygtighed er SMART Byrådet har besluttet at igangsætte en Smart City Aalborg satsning med fokus på synergi imellem teknologi, samfund og borgere med følgende delmål: Et bæredygtigt Aalborg: skal bidrage til opfyldelse af bæredygtigheds- og klimastrategi Et innovativt Aalborg: skal bidrage med løsninger, der giver lokal beskæftigelse og konkurrencefordele for Erhvervslivet Et aktivt Aalborg: skal aktivt involvere borgerne som medskabere i projekter og løsninger

40 SMART CITY Aalborg Bæredygtighed er SMART Smart City Aalborg fyrtårnsprojekter Satsningen opbygges som et antal fyrtårnsprojekter. Byrådet har prioriteret følgende fyrtårnsprojekter i 2014/2015: Open Data Lab Smart City 9220 Horizon 2020 Digital infrastruktur til borgere og virksomheder Industriel symbiose Grønne agenter

41 Ressourceeffektivitet for plast I cirkulært loop / NBE projekt Boligforening plast affald detailhandel plast affald Cradle to Cradle for produktet Indsamlet Plast affald Sorteret plast affald Område loop Virksom heds loop Genanvendes Forarbejdning in house Genforarbejdning eksternt Genforarbejdning Industriel symbioses genbruges genbruges genbruges

42 Køkken affald Affalds kværne Integration mellem affald og energi og mobilitet landbruget Boligforeninger Grundejer foreninger Transport Produktion Produktion af biogas og GrønEL Biogas busser Krematorie

43 Organisk affald og Grøn EL anvendes til Grøn mobility Biogas transport Biogas buses on same ticket Ligth Train Ev bikes on same ticket Car sharing on same ticket Integration af lokal energy og offentlig transport medieret af IKT løsning (SMART Mobility)

44 Den holistiske kommune er en forudsætning ER DET LET?? Hvad er svært ved den holistiske kommune? De andre forvaltninger/forvaltningsgrene deltager i processen, men er mest committet til at prioritere egne sektor opgaver Modvirker dette : Erhvervsservice - en indgang Evaluering af fremgang årligt NBE forening/ som stiller krav til byrådet Optræder som intern gratis Hus konsulent F.eks økologi og grønne indkøb Find et fælles sprog Samskabelse (social) og partnerskaber (Teknik, Økonomi)

45 Den holistiske kommune er en forudsætning ER DET LET?? Hvad er svært ved den holistiske kommune? Der er ikke ressourcer til at gennemføre nye tiltag Modvikrer dette : Erhvervsservice - erhvervsmidler aktivieres Grøn omstillings midler ansøges i EU og Staten Brugerbetaling, når del af godkendelse eller tilsyn MiljøLEAN af opgaverne ressourcer, der hvor der er miljø Partnerskaber etableres med eksterne 3 i 1 projekter med øvrige forvaltninger Differentieret miljøregulering Bæredygtighed i sagsbehandlingen Energi i tilsynet

46 Den holistiske kommune er en forudsætning ER DET LET?? Hvad er svært Vi er sektororienteret Efteruddannelse i bæredygtighed Efteruddannelse i innovator/koordinatorrollen Projektorientering af opgaverne En sagsbehandler har sags - koordineringen i forhold til ansøger -GIS arbejdsplads med prædefineret kort lag Ledelsen stiller krav til helhedsorienteret sagsbehandling og definerer forventningerne til indholdet Faglige funktioner med alle afdelinger står for udviklingen og implementering af nye opgaver - godkendelser og tilsyn -Kvalitetsledelse -bæredygtighed

47 Kommunerne tror på at løsningen af de globale udfordringer skal være vækstdriver Hvad kan vi gøre her og NU - NY lovgivning på vej Processen Anmeldeordningen består af fem elementer: 1) forhåndsdialog, 2) digital anmeldelse, 3) sagsbehandling, 4) afgørelse og 5) styrket tilsyn. Forhåndsdialog Godkendelsesmyndigheden tilbyder virksomheden en forhåndsdialog, hvor der vejledes målrettet om gældende regler og den digitale selvbetjeningsløsning. Forhåndsdialogen sikrer, at anmeldelsen bliver så fyldestgørende som muligt, og at fremtidige udviklingsmuligheder og eventuelle begrænsninger bliver vendt.

48 Kommunerne tror på at løsningen af de globale udfordringer skal være vækstdriver Hvad kan i gøre her og NU Virksomhederne tilbydes en forhåndsdialog som indeholder dialog om grønne omstillingsmuligheder 1. Energiforbrug / produktion 2. Cirkulære / lukkede ressourcekredsløb 3. Optimering af ressourceanvendelsen på den enkelte virksomhed 4. Øget genbrug / genanvendelse 5. Dialog med leverandører mhp. minimering af spild 6. Industriel symbiose (udveksling af ressourcer mellem to eller flere virksomheder). 7. Anvendelse af overskudsvarme 8. Fælles indkøb, transport m.v. 9. Udveksling af ressourcer mellem virksomheder og andre aktører evt. i området Udgifterne dækkes af brugerbetalingen / miljøgebyret Har aldrig oplevet, at virksomhederne ikke fik udbytte af deres miljøgebyr

Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte? Den store Acceleration kan det fortsætte? Klimaforandringerne er igang The 3 Øko kriser Det økologiske fodaftryk er 1,8 gange større end den globale kapacitet In DK er forbruget 14 % større end EU gennemsnittet

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Teknik- og Miljøforvaltningen. Den store Acceleration kan det fortsætte? Den store Acceleration kan det fortsætte? De 3 kriser Det nationale billede Vi mister biodiversitet The Global Ecosystem is effected irreversible En oversigt over den menneskeskabte miljøbelastning som

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Den store Acceleration kan det fortsætte? Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt Den store Acceleration kan det fortsætte? SMART CITY Aalborg Bæredygtighed er SMART EU s strategi for at blive verdens mest bæredygtige, ressourceeffektive

Læs mere

Ressourcerne slipper op. De globale økosystemer kan tippe. Klimaet forandres negativt

Ressourcerne slipper op. De globale økosystemer kan tippe. Klimaet forandres negativt Ressourcerne slipper op Klimaet forandres negativt Oversigt over menneskeskabte belastning som kan tippe det globale Økosystem samt nuværende status Katherine Richardson et al. 2009 Nature De globale økosystemer

Læs mere

DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser

DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser Stop knappen vil den virke? Erfaringerne fra landbrugsområdet viser, at ansøgningen uanset om den er fyldestgørende

Læs mere

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Vandplanerne Miljøregulering af virksomheder og landbruget Jordforurening og jordflytning Drikkevand og Grundvandsbeskyttelse Affaldsmyndighed Beskyttelse

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm. Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne.

Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm. Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne. Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne. EU initiativer der understøtter en grøn omstilling : HORISONT 2020 forskning

Læs mere

Fokus for Aalborg ved meddelelse af Miljøgodkendelser Miljølovgivningens krav Fremme af Grøn Omstilling En indgang god erhvervsservice

Fokus for Aalborg ved meddelelse af Miljøgodkendelser Miljølovgivningens krav Fremme af Grøn Omstilling En indgang god erhvervsservice Fokus for Aalborg ved meddelelse af Miljøgodkendelser Miljølovgivningens krav Fremme af Grøn Omstilling En indgang god erhvervsservice For at sikre dette fokus på : Fagligt indhold Samarbejdsprocessen

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBEN) www.nben.dk NBEN - projektet begyndte jan. 2012 NBE er et offentligt - privat samarbejde mellem Aalborg og Hjørring Kommune, kommunernes erhvervsafdelinger,

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser.

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser. Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark August 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder om

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 16.30 Velkomst v/ Chef Lars Olsen, Hjørring Kommune 16.40 Aalborg Portland v/ Director Michael Lundgaard Thomsen 16.55

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Generalforsamling i NBE Velkommen

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Generalforsamling i NBE Velkommen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Generalforsamling i NBE Velkommen Den 20. april 2016 NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK Generalforsamling - Program 20. april 2016

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

Bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen NBE MORGENMØDE: Bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune Programmet for i dag www.nben.dk 7.30 Velkomst og introduktion af deltagerne 7.45 Hvorfor bæredygtighed i byggeriet er vigtigt for Aalborg Kommune

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling en målrettet

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Hvad kan jeg fortælle om? Arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi, ved regionale ressourceloops med henblik på at understøtte skabelsen af arbejdspladser i regionen.

Fremme af en cirkulær økonomi, ved regionale ressourceloops med henblik på at understøtte skabelsen af arbejdspladser i regionen. August 2017 Fremme af en cirkulær økonomi, ved regionale ressourceloops med henblik på at understøtte skabelsen af arbejdspladser i regionen. Baggrund - bilag med fakta og tal om cirkulær økonomi samt

Læs mere

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr.

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik og Miljøudvalget KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen CO 2 -neutral i 2025 København har som mål at blive verdens

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling

Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling Gitte Krasilnikoff, 20. maj 2014 Dagens program 1. Hvorfor grøn omstilling og bæredygtig? 2. Grøn forretning som vejen til vækst 3. Virksomhedscases

Læs mere

Udviklingen af Miljø er naturligt forankret omkring de fælles Visioner for forvaltningen.

Udviklingen af Miljø er naturligt forankret omkring de fælles Visioner for forvaltningen. Strategiplan 2015 Udviklingen af Miljø er naturligt forankret omkring de fælles Visioner for forvaltningen. Opgaverne Vi står i spidsen for en bæredygtig omstilling ved, at vi integrerer vores virksomhedsdrift,

Læs mere

Morgen netværksmøde i samarbejde med Frederikssund Klimaråd. Torsdag d. 4. maj 2017, Femhøj, Jægerspris

Morgen netværksmøde i samarbejde med Frederikssund Klimaråd. Torsdag d. 4. maj 2017, Femhøj, Jægerspris Morgen netværksmøde i samarbejde med Frederikssund Klimaråd Torsdag d. 4. maj 2017, Femhøj, Jægerspris 1 8:30 Bjørn Tving Stauning, Frederikssund Klimaråd Velkomst 8:40 Tyge Kjær, Roskilde Universitet

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kursus i NBE. Velkommen

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kursus i NBE. Velkommen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Kursus i NBE Velkommen Kursus i NBE Den 17. marts 2016 Velkommen Program for NBE kursus den 17. marts 2016 8.30 Velkomst og introduktion til dagen +

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Baggrundsnotat 29. oktober 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi

Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi Flemming Besenbacher Formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi Bestyrelsesformand, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere