Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi"

Transkript

1 Kommissorium Bæredygtighedsstrategi November 2018

2 Formål: Bæredygtighedsstrategi afløser Bæredygtighedsstrategi , som byrådet vedtog i foråret 2016 og som har haft stor betydning for den lokale indsats for en bæredygtig udvikling, både som en integreret del af kommunens planlægning og forskellige projekter, men også i form af konkrete bæredygtighedsaktiviteter i kommunen, erhvervslivet og detailhandelen. Gennem bæredygtighedsstrategierne lever Aalborg Kommune op til forpligtelserne for en bæredygtig udvikling jf. Aalborg Commitments og planlovens bestemmelser, om at kommunerne skal udarbejde lokale strategier for en bæredygtig udvikling, hvert 4. år med følgende formål: 1. Mindskelse af miljøbelastningen. 2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse. 3. Fremme biologisk mangfoldighed 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet. 5. Fremme et samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, sundhed, uddannelse, kulturelle og økonomiske forhold. Bæredygtighedsstrategierne har hidtil været kommunens overordnede plan for Aalborg Kommunes miljø-, natur- og klimapolitik og sikrede sammenhæng og helhed i den kommunale planlægning både på miljø, natur og klimaområdet. Seneste Bæredygtighedsstrategi blev fulgt op af Bæredygtighedsplan som fortsat er under implementering i de enkelte forvaltninger. Alle kommunens fagudvalg har vedtaget egne handleplaner, der afrapporteres samlet til byrådets orientering én gang om året. Som noget nyt indarbejdes FN s verdensmål for en bæredygtig udvikling (SDG) i Bæredygtighedsstrategi FN s verdensmål, der blev vedtaget af FN s generalforsamling i 2015, omsættes til relevante strategiske mål for Aalborg Kommune og udpejer mål, som kommunens forvaltninger skal integrere i deres kerneopgaver, både internt i forvaltningerne og eksternt med deres samarbejdspartnere. Tematisering: Bæredygtighedsstrategi lægger sig tæt op at temaerne fra de tidligere Bæredygtighedsstrategier, idet disse temaer fortsat omfatter de væsentligste udfordringer i relation til en bæredygtig udvikling for Aalborg Kommune. Strategiens tematisering suppleres med FN s verdensmål for en bæredygtig udvikling for at sikre en styrket global fokus. De 17 verdensmål dækker den brede bæredygtighedsdefinition, i form af miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Verdensmålene indeholder 169 delmål, og i Bæredygtighedsstrategien identificeres de delmål, der er

3 direkte linket til Aalborg Kommunes kerneforretninger / velfærdsydelser (hver del af organisationen) og hvor en indsats i Aalborg Kommune kan gøre den største forskel lokalt og globalt. For disse delmål opstilles strategiske mål for hver del af kerneforretningen. De fire såkaldte biosphere mål Livet på land (SDG 15), Livet i havet (SDG14), Klima (SDG 13) og Rent drikkevand(sdg 6), har en helt særlig status blandt de 17 mål, idet opfyldelsen af disse 4 mål, er en nødvendig forudsætning for, at de øvrige mål kan opfyldes, og/eller at det giver mening at opfylde de øvrige mål. Den særlige status indebærer, at der i Bæredygtighedsstrategien vil være fokus på, at der for alle dele af Aalborg Kommunes kerneforretninger / velfærdsydelser og myndighedsopgaver vedtages strategiske mål som fremmer en opfyldelse af disse 4 biosphere mål. I den offentlige debat kan man godt få det indtryk, at ikke alle målene er relevante for alle, at det afhænger af hvem man er, og hvad man laver. Det er derfor afgørende, at understrege, at FN netop lægger stor vægt på at fremhæve, at Verdensmålene er indbyrdes forbundne og hinandens forudsætninger. Bæredygtighedsstrategien sikrer, at implementeringen af verdensmålene i de kommunale kerneforretninger sker ved, at kerneforretningerne udvikles for at fremme alle verdensmålene og disses delmål, dog med en særlig fokus, der hvor udvikling af kerneforretningen kan gøre den største forskel lokalt og globalt. I offentligheden opleves i flere tilfælde, at FN s verdensmål tilpasses til kerneopgaverne. (eks. vores kerneopgave opfylder mål 4,8 og 12) Bæredygtighedsstrategien forankres bredt. Strategien skal sikre, at de kommunale beslutninger og aktiviteter som, i væsentligt omfang, påvirker FN s bæredygtighedsmål samtænkes og

4 koordineres, så fokus er på fælles løsninger, der skaber synergier mellem politikområderne målrettet fremme af FN s bæredygtighedsmål. Det er også vigtigt at strategien udarbejdes og forankres i et samarbejde med kommunens interessenter, herunder borgerne, erhvervsliv og interesseorganisationer mv. Formålet er at sikre, at strategien danner grundlag for efterfølgende partnerskaber med de centrale sektorer i Aalborg omkring implementering af strategien. Verdensmålet Partnerskaber (SDG 17) med det øvrige samfund, er det verdensmål, der skaber sammenhæng mellem de øvrige verdensmål. Partnerskaber for implementering er således centrale for at kunne omsætte verdensmålene til handling. Derfor udarbejdes og forankres Bæredygtighedsstrategien i et samarbejde med kommunens interessenter, herunder borgerne, erhvervsliv og interesseorganisationer mv. Ud over partnerskaber med de centrale sektorer i kommunen, vil Bæredygtighedsstrategien skulle udmøntes via: Klima og Vandplanlægning Erhvervsplan Energistrategi 2030 Landdistriktspolitik Kønsligestillingspolitik Sundhedspolitik Miljøplanlægning (affald, drikkevand, spildevand) Handicappolitik Politik for seniorliv Børn og unge politik Tryg Aalborg Beskæftigelsespolitik Indkøbspolitik Kommunal byplanlægning Strategier for de kommunalt ejet selskaber Strategien vil blive målrettet flg. tværgående tematisering: Bæredygtig By og Boligudvikling (SDG 11 og 13) Bæredygtig Mobilitet (SDG 9, 11 og 13) Bæredygtig Forsyning (SDG 6, 7, 12 og 13) Borgere og det gode liv (SGD 1-5, 10 og 16) Cirkulær økonomi og Grøn Vækst (SDG 8,9 og 12) Natur og Miljø (SDG 13-15) Målopfyldelse og dokumentation.

5 Der udarbejdes konkrete indikatorer for de fastsatte strategiske mål, så målopfølgning bliver synlig og konkret. Status på implementering forelægges byrådet til orientering hvert 2. år. Proces: Hver fagforvaltning er ansvarlig for at igangsætte en proces til identifikation af delmål (fra verdensmålene), der er linket direkte til deres kerneforretning og efterfølgende udpege strategiske fokusområder og fastlægge strategiske mål. For de 4 biosphere mål skal alle forvaltninger fastlægge strategiske mål. Udgangspunktet her kunne være de Bæredygtigheds handlingsplaner, som fagudvalgene vedtog i efteråret 2017 / foråret På baggrund af fagforvaltningernes input, udarbejdes en samlet statusrapport for Aalborg Kommunes implementering af verdensmålene, som danner baggrund for en fælles drøftelse af status og strategiske mål i byrådet. Det forventede resultat af byrådets drøftelse er en færdig liste med strategiske fokusområder og mål. Herefter udarbejdes 1. udkast til Bæredygtighedsstrategi, som drøftes på dialogmøde(r) med eksterne interessenter, da en stærk og relevant Bæredygtighedsstrategi, forudsætter at den er baseret på og forankret hos alle de sektorer, som har indflydelse på Aalborg Kommunes udvikling. Råd for Bæredygtig Udvikling (fra Verdensmål til Hverdagsmål) For at sikre en stærk involvering i udformningen af de strategiske mål og indsatser i den forestående Bæredygtighedsstrategi nedsættes et Råd for Bæredygtig Udvikling. Rådets opgave vil være løbende at komme med forslag og anbefalinger til udvalget i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. Rådet sammensættes af følgende deltagere: Formand: Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen Næstformand: Næstformand i Miljø- og Energiudvalget 2-3 medlemmer af Byrådet Formand for NBE (virksomhed) 2 medlemmer fra Erhvervslivet 1 medlem fra Landbruget 2 medlemmer fra NGO organisationerne 2 medlemmer fra AAU 1 medlem fra øvrige Uddannelsesinstitutionerne 1 medlem fra Boligforeningerne 1 medlem fra private Boligdeveloperne 1 fra Aalborg Havn 1 fra Business Aalborg

6 Formandsskabet i Limfjordsrådet De konkrete personer som skal repræsentere medlemsgrupperne udpeges af /inviteres til deltagelse af Udvalget, der hvor ovenstående ikke giver sig selv. Derudover vil det øvrige byråd blive involveret i arbejdet med udarbejdelse af strategien, idet udvalgene, ligesom det var tilfældet ved udarbejdelse af den nugældende strategi, vil blive anmodet om at udarbejde forslag til strategiske mål for egne ansvarsområder. Der skal vedtages en kommunikationsplan, der fastlægger en grundig formidling af processen internt i kommunen såvel som eksternt blandt samarbejdspartnere, borgere og andre interessenter. Tidsplan: Arbejdet med Bæredygtighedsstrategien koordineres med øvrig planlægning via direktørgruppen. Processen forventes at få et meget komprimeret forløb, efter følgende overordnede tids- og aktivitets plan. Tid 2019 Januar Februar Marts BS Aktiviteter Forvaltninger identificerer delmål linket til kerneforretningen og udpeger egne strategiske fokusområder og mål. Forvaltninger identificerer delmål linket til kerneforretningen og udpeger egne strategiske fokusområder og mål. Materialet samles og statusrapport udarbejdes. April Statusrapport for implementering af verdensmålene drøftes i byrådet der samtidigt fastlægger de strategiske fokusområder og mål. Maj Udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategi Juni Udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategi Juli - August Udarbejdelse af indikatorer for strategiske mål og forslag til kommunikationsplan. September Første udkast til Bæredygtighedsstrategi foreligger Oktober Dialogmøder med eksterne interessenter November Høringsrunde i fagudvalg December Byrådet vedtager Bæredygtighedsstrategi Organisering: Administrativ styregruppe:

7 Direktørgruppen / PK Gruppen Projektledelse Miljø- og Energiforvaltningen, Bæredygtighed og Udvikling Arbejdssgruppe Tværkommunal arbejdsgruppe nedsættes med repræsentanter fra alle forvaltninger. Repræsentanterne sikres mandat til at varetage egen forvaltnings interesser.

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi Punkt 5. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 2016-000983 Forvaltningen indstiller til, At Forvaltningens forslag til bæredygtighedsmål og -indsatser

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den 09.06.2016 kl. 10.00-11.50 Stigsborg Brygge 5, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af Planstrategi 2016

Læs mere

Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020

Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020 Punkt 2. Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020 2019-024287 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender som foreløbigt plangrundlag Status på Aalborg uden Affald Forslag til

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den

Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den Det Udenrigspolitiske Nævn 2018-19 UPN Alm.del - Bilag 133 Offentligt 31.01.2019 Samlenotat vedrørende dop 5 - Rådsmødet (GAC) den 19.02.19 Dagsordenspunkt 5: Kommissionens refleksionspapir vedr. et bæredygtigt

Læs mere

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi.

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi. Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-,

Læs mere

Udkast til Kommissorium for: Bæredygtighedsstrategi

Udkast til Kommissorium for: Bæredygtighedsstrategi Udkast til Kommissorium for: Bæredygtighedsstrategi 2016-20 29. april 2015 1 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2016-20 afløser Bæredygtighedsstrategi 2013-16, som byrådet vedtog i foråret 2013 og som har

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi Aalborg Bygger Bro

Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi Aalborg Bygger Bro Punkt 3. Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - Aalborg Bygger Bro 2018-091346 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at drøfter forslag til Erhvervsstrategi for 2019-2022 Aalborg

Læs mere

Notat om borgerinddragelse

Notat om borgerinddragelse 13. maj Sagsbeh.:PS J.nr.: 00.15.10-G01-11-17 Vej Park og Miljø Notat om borgerinddragelse Som en del af arbejdet med at udforme en handlingsplan for, hvordan Frederiksberg skal integrere FNs verdensmål

Læs mere

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T:

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T: Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Agenda 21 strategi 2020-24 Forslag Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Forord Hedensted Kommune ønsker en bæredygtig vækst og velfærd. Det gør vi blandt andet ved

Læs mere

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune Mere liv på landet Mere liv på landet Haderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem visioner og strategier, kommuneplan, politikker,

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber.

Ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber. Punkt 13. Ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber. 2014-4126. Magistraten indstiller, at byrådet godkender ejerstrategier for Aalborg Havn A/S og selskaberne under Miljø- og Energiforvaltningen som

Læs mere

Baggrund for og formål med notatet Dette notat er udarbejdet som opfølgning på, at Byrådet den 13. september 2018 drøftede følgende forslag:

Baggrund for og formål med notatet Dette notat er udarbejdet som opfølgning på, at Byrådet den 13. september 2018 drøftede følgende forslag: Center for Plan & Miljø Dato 20. marts 2019 j./sagsnr. 01.02.25-P22-1-19 Notat om verdensmål Baggrund for og formål med notatet Dette notat er udarbejdet som opfølgning på, at Byrådet den 13. september

Læs mere

Limfjorden i balance. En masterplan for fremme af en bæredygtig udvikling af Limfjorden

Limfjorden i balance. En masterplan for fremme af en bæredygtig udvikling af Limfjorden En masterplan for fremme af en bæredygtig udvikling af Limfjorden Masterplan Limfjorden i balance Overordnede principper Masterplanen fokuserer på Limfjordsrådets kerneområder og FN s verdensmål Kommunerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) Punkt 6. Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) 2019-004751 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til byrådet orientering om Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP

Læs mere

Strategiplan Aalborg Renovation

Strategiplan Aalborg Renovation Strategiplan 2020-2023 Aalborg Renovation Udgiver: Aalborg Renovation Udgivelse: April 2019 Sagsnr.: 2019-014444 Dok.nr.: Titel: Strategiplan Aalborg Renovation 2020-2023 Foto: Tekst: Side 2 af 9 1. Kort

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Sundheds- og

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Sundheds- og Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 08.02.2017 kl. 09.00-15.00 Sundheds- og Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Besigtigelse af byggepladser 2 3 Godkendelse af Årshjul for

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning Strategiplan 2017-2020 Miljø- og Energiplanlægning Udgiver: Aalborg Forsyning Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Udgivelse: Sagsnr.: 2016-002282 Dok.nr.: 2016-002282-1 2 1 Indledning Strategiplanen

Læs mere

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vejgaard

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vejgaard Punkt 6. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vejgaard 2019-020527 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender igangsætning af ovennævnte fordebat i perioden 26.

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Strategi og FN s 17 verdensmål

Strategi og FN s 17 verdensmål Strategi og FN s 17 verdensmål - Hvad har FN s verdensmål at gøre med dansk planlægning? Byggelovsdag 2018 Britt Vorgod Pedersen, Bychef Gladsaxe Kommune FN - 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling FN

Læs mere

Fredericia STRATEGI FOR EN. grøn generation. Kommunen, hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling

Fredericia STRATEGI FOR EN. grøn generation. Kommunen, hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling Fredericia STRATEGI FOR EN grøn generation Kommunen, hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling November 2016 2 FORORD Fredericia Byråd vedtog i 2015 Bæredygtighedsstrategi 2016-2019,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune FORMÅL At udarbejde forslag til revision af Kolding

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

Udkast: Projektoplæg vedrørende visionsproces for Aalborg Kommune MAR18

Udkast: Projektoplæg vedrørende visionsproces for Aalborg Kommune MAR18 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Borgmesterkontoret Sagsnr./Dok.nr. 2018-004065 / 2018-004065-32 Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: LBS 22-03-2018

Læs mere

Aarhusfortælling og Aarhusmål

Aarhusfortælling og Aarhusmål Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Aarhusfortælling og Aarhusmål 2018-2021 1. Resume Byrådet har drøftet en revision af Aarhusfortællingen,

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Notat. 3. januar Økonomi. Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen

Notat. 3. januar Økonomi. Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen Notat Forvaltning: Økonomi Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. januar 2011 Udfærdiget af: AlC Vedrørende: Visionspolitikker 2010 13 Proces og indhold Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen Byrådet vedtog i juni

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst 0 Fællesforvaltning Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2017 Sagsid Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst Notatet er et oplæg til drøftelse af processen mod en ny Vision 2025 for velfærd

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG

KOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG KOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt 12 lokaludvalg i 10 bydele efter bestemmelsen i den kommunale

Læs mere

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Baggrund På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget: at der nedsættes et forum bestående af skoleledere,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Formål Situation Politik Planer. Procesgrundlag. Syddjurs Kommune. Udvikling af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Formål Situation Politik Planer. Procesgrundlag. Syddjurs Kommune. Udvikling af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik Formål Situation Politik Planer Procesgrundlag Udvikling af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2019-2022 Syddjurs Kommune August 2018 Indhold 1. Baggrund og forståelse af opgaven 2. Formålet med erhvervs-

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Kommissorium for Klimarådet i Roskilde Kommune

Kommissorium for Klimarådet i Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 192199 Brevid. 2734217 Ref. TKS/ANJ Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk 30. januar 2018 Kommissorium for Klimarådet i Roskilde Kommune Formål og baggrund

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

NOTAT. Formål med notatet. Baggrund. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik,

NOTAT. Formål med notatet. Baggrund. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik, Bilag 1. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen NOTAT Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik, behandling Dato: 19. december 2017 Af: Trine Wulff Larsen og Michael Jensen Formål

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bæredygtighedsudvalgets kommissorium

Bæredygtighedsudvalgets kommissorium Bæredygtighedsudvalgets kommissorium Side 1 af 6 Indledning Bæredygtighedsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd den 24. januar 2018. Byrådet har fastlagt følgende overordnede rammer for udvalgets arbejde:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

DE ALMENE BOLIGER OG FN S VERDENSMÅL

DE ALMENE BOLIGER OG FN S VERDENSMÅL DE ALMENE BOLIGER OG FN S VERDENSMÅL Fra Verden til de almene boliger FNs verdensmål Regeringens handlingsplan https://www.verden smaalene.dk/fakta/ verdensmaalene Kommunernes munernes udmøntning BLs ARBEJDE

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Ejerstrategi for Morsø Forsyning. Gældende pr. 1. januar 2019

Ejerstrategi for Morsø Forsyning. Gældende pr. 1. januar 2019 Ejerstrategi for Forsyning Gældende pr. 1. januar 2019 1 Kommune ønsker som ejer af Forsyning A/S at udøve et aktivt ejerskab og indgå i et samarbejde med Forsyning, med henblik på at fremme forudsætningerne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Internationale principper. for Aalborg Kommune

Internationale principper. for Aalborg Kommune Internationale principper for Aalborg Kommune 2018-2021 De internationale principper for Aalborg Kommune sætter dagsordenen for, at vi kan blive bedre og opnå mere ved aktivt at inddrage internationale

Læs mere

Revitalisering af Udvalget for mangfoldighed og ligestilling

Revitalisering af Udvalget for mangfoldighed og ligestilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesteren Afdeling Dato Den 19. oktober 2017 1. Resume Byrådet vedtog i 1988 at nedsætte et ligestillingsudvalg, som i 2015 ændrede navn til Udvalget

Læs mere

Visionsseminar Visionsseminar, marts 2019 :: Dag 1

Visionsseminar Visionsseminar, marts 2019 :: Dag 1 Visionsseminar 2019 Visionsseminar, 13.-14. marts 2019 :: Dag 1 Velkommen Velkommen Morgendagens program Eksterne oplæg Visionsseminar, 13.-14. marts 2019 :: Dag 1 Paneldebat og spørgsmål Visionsseminar,

Læs mere

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi 2020-2023 Regionsrådets budgetaftale 2019 Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder.

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

NBE 2020 Strategi: Bæredygtig erhvervsudvikling, der fremmer cirkulær økonomi.

NBE 2020 Strategi: Bæredygtig erhvervsudvikling, der fremmer cirkulær økonomi. NBE 2020 Strategi: Bæredygtig erhvervsudvikling, der fremmer cirkulær økonomi. 1. UDVIDELSE Udvidelsen af netværket til at omfatte engagerede nordjyske virksomheder og samtlige nordjyske kommuner. En gradvis

Læs mere

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi Procesplan for revision af Sundhedspolitik 2011 15 og Kronikerstrategi En sundhedspolitik og en kronikerstrategi sætter fælles rammer og mål for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde

Læs mere

Der er modtaget svar fra to borgere og fra Lokal Agenda 21 Gladsaxe.

Der er modtaget svar fra to borgere og fra Lokal Agenda 21 Gladsaxe. Notat: Miljøudvalget 31.10.2013 Pkt. 81, bilag 1 Katja Mesterton 01-10-2013 Høringssvar til CO 2 og Miljøplanen Bilag til Miljøudvalgets dagsorden CO 2 - og Miljøplanen har været i høring i perioden 7.

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens virksomhedsdrift. Det kan være genbrug af materialer og ressourcer,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 formulering Bornholms Regionskommune skal arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Strategiplan Aalborg Renovation

Strategiplan Aalborg Renovation Strategiplan 2020-2023 Aalborg Renovation Udgiver: Aalborg Renovation Udgivelse: April 2019 Sagsnr.: 2019-014444 Dok.nr.: Titel: Strategiplan Aalborg Renovation 2020-2023 Foto: Tekst: Side 2 af 10 1. Kort

Læs mere

Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune

Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune Ringsted Kommunes styrings- og politikkoncept skal grundlæggende bruges til at sikre, at der er en rød tråd fra kommunens vision til den service, som borgere,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København INDSTILLING Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte første udkast til

Læs mere

CSR Strategi for Vejen Forsyning A/S

CSR Strategi for Vejen Forsyning A/S CSR Strategi for Vejen Forsyning A/S 2019 2022 Indhold Indledning... 3 1. Strategi for samfundsansvar for Vejen Forsyning i perioden 2019-2022... 4 1.2 Processen frem mod strategien... 4 1.3 Driftsikkerhed

Læs mere

Bilag 2 Status på Bæredygtighedsplan Forvaltning: Borgmesterens Forvaltning Dato: Status pr. 1. marts 2018

Bilag 2 Status på Bæredygtighedsplan Forvaltning: Borgmesterens Forvaltning Dato: Status pr. 1. marts 2018 Bilag 2 Status på Bæredygtighedsplan 2017-20 Forvaltning: Borgmesterens Forvaltning Dato: Status pr. 1. marts 2018 Handlingsnumre refererer til Bæredygtighedsplan 2017-20 med tilhørende bilag Farvekoden

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere