ØKOSYSTEMTJENESTER FRA GRØN PRODUKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKOSYSTEMTJENESTER FRA GRØN PRODUKTION"

Transkript

1 ØKOSYSTEMTJENESTER FRA GRØN PRODUKTION MARIANNE THOMSEN PHD, SENIOR SCIENTIST HEAD OF RESEARCH UNIT, ECOINDUSTRIAL SYSTEM ANALYSIS (EISA) SCIENCE PROGRAM COORDINATOR, SUSTAINABLE RESOURCE FLOWSAINABLE RESOURCE FLOWS WASTE SECTOR EXPERT, NATIONAL EMISSION INVENTORY SECTION ON EMISSION MODELING AND ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY (EMMI) DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS FREDERIKSBORGVEJ ROSKILDE AARHUS

2 FORSKNINGSPROGRAM - BÆREDYGTIGE RESSOURCE STRØMME Forskningsprogrammet leverer forskningsunderstøttet rådgivning af myndigheder, kommuner og andre interessenter og fokuserer specifikt på følgende temaer: Tema 1. Økosystemernes tjenester, fremtidens arealanvendelse og ressourceeffektivitet Tema 2. Udnyttelse og recirkulering af biomasseaffald fra landbrugsproduktion og husholdninger Tema 3. Udnyttelse af økosystem tjenester i havet - makroalger, muslinger og fiskeri

3 GRØN PRODUKTION DESIGNET TIL BESKYTTELSE AF MILJØ OG KLIMA Teknologier produkter serviceydelser Teknologieffektivitet mere for mindre Produkt biobaseret kontra fossilt baseret - produktkvalitet Serviceydelse Ressourceforvaltningsmodeller som understøtter bevarelse af økosystemers sundhed og tjenester

4 BÆREDYGTIG EFFEKTIVITET Ressource effektivitet (Flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt Europa under Europa 2020-strategien) Mere produkt for mindre forbrug af ressourcer Adfærdsændringer hos producenter og forbrugere Teknologiforbedringer, Ændringer indenfor visse sektorer Økoeffektivitet - Økoinnovation Mindre ressourceforbrug, øget energieffektivitet, mindre emissioner Bæredygtig ressource effektivitet Biobaseret produktion fra økosystembevarende cirkulære ressourcestrømme (= grøn produktion) Tekniske nærrigsstofstrømme i closed loop systemer

5 GRØN PRODUKTION LINEÆR TILPASSET PRIMÆR GRØN Potential sustainable - self-supplying (self-feeding) - multifunctional circular production system Household waste Sludge Slurry Green/blue biomass Green Technologies Blue biomass production Biogas Ethanol Fertilizers Metal recovery Protein /other Aquatic ecosystem health and services Agricultural soil ecosystem health and services N,P effluents

6 TEMA 1. ØKOSYSTEMERNES TJENESTER, FREMTIDENS AREALANVENDELSE OG RESSOURCEEFFEKTIVITET RESSOURCER FOR MEGET OG FOR LIDT

7 BÆREDYGTIG RESSOURCE EFFEKTIVITET LCA udvidet med samfundsøkonomiske analyser systemgrænser bestemt af ressourcestrømmen/-ene Netværksanalyse til kvantificering og dimensionering af ressourcestrømmene kombineret med LCA til kvantificering af kvaliteten af input og output

8 NETVÆRKSANALYSE SYSTEM NIVEAU INDIKATORER 1) Total System Throughput (TST) Den samlede ressourcemængde der udveksles indenfor netværket og siger noget systemets vækstpotentiale. 2) Average Mutual Information (AMI) Information om konfigurationen af strømmene i et netværk. Netværk sammensat af mange redundante forbindelser har et lavere AMI værdier end netværk kendetegnet ved mere stiv og lineær struktur. 3) Ascendency (A) = TST x AMI kombinerer oplysninger om både vækst og udvikling. Effektive netværk minimerer forskellen mellem det samlede ressourcemænge i omløb og forbruget. 4) Development Capacity (C) = TST x AMI max er den maksimale A værdi, der kan opnås givet den samlede mængde af ressourcer udvekslet i systemet. 5) Overhead (O) siger noget om frihedsgraderne i organiseringen af ressourcestrømmene i netværkssystemet (export, import, tab) 6)The Finn Cycling Index (FCI) kvantificerer hvorstor en del af ressourcestrømmen som recirkuleres ud af TST

9 NETVÆRKSANALYSE - ET REDSKAB TIL BÆREDYGTIG RESSOURCEFORVALTNING ØKOSYSTEMTJENESTER I SMARTE BYER Innovativ vandforvaltning brug af regnvand som ressource (1) Water Supplier, Public (2) Water Supplier, Private (3) Public Service (4) Households (5) Industry (6) Energy Production (7) Waste Water Treatment. I, Import; E, Export; D, Dissipativ Erstatning af drikkevand med regnvand Vandregulering fra en grøn infrastruktur - grønne tage - Grønne korridorer og bassiner I, Import E, Export; D, Dissipation Økosystem baserede tilgange til klimatilpasning - muligheder og konflikter i byområder [ØKOKLIM] Inddragelse af økosystemtjenesten vandregulering fra grønne tage [inno-mt, kontaktperson: Marianne Thomsen, ØKOKLIM, kontaktperson: Marianne Zanderson,

10 DEN GRØNBLÅ STRUKTUR I BYOMRÅDER - ØKOSYSTEMTJENESTER I SMARTE BYER - 30 % eller næsten 900 km² af Storkøbenhavn er bebygget eller befæstet mens grønblå arealer omfatter omkring 37 % af regionen km² ikke er bebygget eller befæstet

11 DEN GRØNBLÅ STRUKTUR I BYOMRÅDER - ØKOSYSTEMTJENESTER I SMARTE BYER - Arealmæssige økosystemtjenester som fx retention af vand involverer private, industrielle såvel som offentligt ejede arealer og aktører - -Der er behov forskelligartede policy instrumenter til at skabe rammen om fremtidens ressourceforvaltning og økosystemtjenester i smarte byer - Økofors projektet ser på de infrastruktur og arealmæssige økosystemtjenester der kan realiseres fra en grønblå struktur i form af funktionerne: Naturkvalitet/biodiversitet, luftkvalitet og retention af regnvand [Økofors, kontaktperson: Gregor Levin,

12 TEMA 2. UDNYTTELSE OG RECIRKULERING AF BIOMASSEAFFALD FRA LANDBRUGSPRODUKTION OG HUSHOLDNINGER

13 ET STRATEGISK PROJEKT OM LOKALISERING AF BIOGAS Udgangspunkt: Policy mål for husdyrgødning Grøn vækst: op til 50% af husdyrgødningen skal bioforgasses i 2020 Anslået 50 kommuner skal finde plads til biogasanlæg Kriterier for lokalisering, fra NSTs biogassekretariat: Husdyrtæthed (og lokaliseringsplaner for store husdyrbrug) Transportveje Afstand til beboelse Bevaringsværdige landskaber og beskyttede områder naturgasledninger

14 RESSOURCESTRATEGIEN Her lægges vægt på større anvendelse af det organiske affald til biogas konvertering. Efterfølgende er det interessant at analysere scenarier for : potentielle lokaliteter for biogasanlæg, givet at substratet kan bestå af såvel husdyrgødning som organisk affald, Under kriterier for transportafstand og anlægstørrelser, Under hensyn til andre plantemaer Miljø- og energi effekter ift. en reference med udbringning og forbrænding, inkl. luftemissioner, energi og jordkvalitet

15 EKSEMPEL: RUMLIGE ASPEKTER Potentielle lokaliteter for biogasanlæg, jvf (kommuneplan 2013) Bedrifter i 15 km kørselsafstand på vej Hvilke emissionseffekter er der af denne transport, ift til udbringning Næste skridt: inddragelse af husholdningsaffald 15

16 C I FORSKELLIGE BIOMASSE FRAKTIONER Gg C, Kilde: Beregnet ud fra de nationale emissionsopgørelser, Malene Nielsen, Kajta Hjelgaard, Rikke Albrektsen, Steen Gyldenkærne

17 ENERGI OG RESSOURCEEFFEKTIVITET -RECIRKULERING AF FOSFOR I BIOFORGASSET BIOMASSE Household waste Sludge Slurry Green/blue biomass Innovative Technologies Biogas Fertilizers Metal recovery C p, biomasse medfører C Me/P, biomasse Agricultural soil ecosystem health and services øget produktkvalitet et spørgsmål om teknologier samt innovativ udvekslingen af ressourcestrømme imellem aktører

18 Tilbageførsel af nærringsstoffer og carbon til landbrugsjord Teknologi Produkt - Serviceydelse Hvordan får vi en langtidsholdbar udvikling i landbrugsjordenes C-indhold Fjernelse af den let omsættelige fraktion til energiformål Bibeholde/øge den svært nedbrydelige fraktion som jordforbedring Betydningen af forbehandling Termisk behandling - Bioforgasning Biogas og Biochar -Biogas og org. restprodukt Let nedbrydelig. pulje 100% recalcitrant C Mid. nedbrydelig. pulje Svær nedbrydelig. pulje Direkte udbringning af gylle: 65% let nedbrydeligt C, 45 % middel Udbringning af bioforgasset gylle: 85% middel nedbrydeligt C 15% svært nedbrydeligt C Biochar øger jordens evne til at opbevare næringsstoffer og herved mindske fx tab af N. Bioforgasset organisk materiale understøtter jordens biodiversitet idet det har et højere indhold af alfatiske funktionelle strukturer

19 KLIMA MITIGERING Udbringning af gylle, slam (bioforgasset sammen med husholdningsaffald) Hvilke krav skal der stilles til produkt og proces? En afvejning mellem mange formål

20 BÆREDYGTIG RESSOURCEEFFEKTIVITET Gødningsproduktkvalitet er central LCA/LCIA kan meget, men aldrig alene! Eutrofiering, Udtømning af fossile ressourcer og klima forandringer Tilbageførsel af overskydende nærringsstoffer fra grønt affald til jord Substitution af syntetiske med naturlige organiske gødningsprodukter Human, ferskvands-, marin- og terrestrisk (øko-) toksicitet Øget re-allokering af tekniske nærringsstoffer (kritiske såvel som tungmetaller) Ressourcestrømme og teknologi kombinationer er vigtige Tidshorisont for klima og miljøvurderinger er et afgørende punkt

21 RESSOURCESTRØMME PÅ TVÆRS AF SEKTORER EXTERNALITETER

22 UNDGÅEDE SUNDHEDSOMKOSTNINGER SOM FUNKTION AF KVALITETEN AF GØDNINGSPRODUKTER Markedsværdi af handelsgødning er 12 kr/kg P Værdien af eksternaliteter forbundet med udbringning af organiske gødningsprodukter er per kg P på mellem 0.1 og 4 kr/kg P svarende til mellem 1 og 34 % af handelsgødningsværdien

23 JORDSYSTEMETS ØKOSYSTEMTJENESTER EU har identificeret flere trusler mod jordbundens biodiversitet og jordens økosystemtjenester og en EU-Jord temastrategien er under udarbejdelse. Jordens økosystemtjenester er forbundne: primærproduktion, fotosyntese, næringsstofkredsløb og vand cykling, er alle forskellige aspekter af de samme biologiske processer.

24 BIODIVERSITET OG ØKOSYSTEMFUNKTIONER Institut for Miljøvidenskab, AU, (http://envs.au.dk/) har stor erfaring i EU-projekter og deltager i 11 EU FP7-projekter og 1 Marie Curie ITN. Instituttets bidrager med integrerede analyser og modeller indenfor områderne: miljø mikrobiologi, bioteknologi og kemi, luftforurening og transport, emissioner og modellering, klimaforandringer, mitigering og tilpasning, livscyklus analyse, miljøøkonomi, sociologi og politisk analyse. ITN Trainbiodiverse FP7 EcoFINDERS FP7 OpenNess BESAFE 24

25 TEMA 3. UDNYTTELSE AF ØKOSYSTEM TJENESTER I HAVET - MAKROALGER, MUSLINGER OG FISKERI

26 MAKROALGE BIORAFFINERING THE MAB3 SYSTEM (WWW.MAB3.DK) GRØN PRODUKTION FRA BLÅ BIOMASSE Input: cultivation system (lines, buoys, water, nutrients, etc.) Input: boats, trucks fuels Input: construction and building materials, enzymes, energy and electricity, water Inputs Material and energy Product#1 Macroalgae cultivation and harvesting Algae Transport Algae MAB3 MacroalgaeBiorefinery Product#2 Transport and distribution of algae based Bioethanol, protein and value added products Output CO2eq Other outputs Emissions in air and water Output CO2eq Other outputs Emissions in air and water Output CO2eq Other output Emission in air, water and soil Output CO2eq Other output Emission in air, water and soil Seghetta et al., LCA study of the MAB3 biorefinery concept. Journal of Cleaner Production, (in prep.) System boundary

27 GRØN PRODUKTION FRA MAB3 PRELIMINARY MARGIN CALCULATION TEKNOLOGI - BIOINDUSTRI Price ( /kg) Weight Scenario Scenario Scenario Scenario (kg) 1 a 2 b 1 2 Wet algae Cost Value added products (Fucoidan) Ethanol Protein Income Amino acids Fertilizers Margin a Scenario 1: Price of macroalgae from Watson, L. and Dring, M., Business plan for the establishment of a seaweed hatchery & grow-out farm. Irish sea Fisheries Board, pp 41. b Scenario 2: Price of macroalgae from Michael Bo Rasmussen personal communication.

28 MAB3 ØKOSYSTEMTJENESTER GRØN PRODUKTION FRA BLÅ BIOMASSE Include ecosystem services in LCA Carbon storage Climate mitigation Reduction of eutrophication Saccharina latissima min max GWP CO2 eq Min CO2eq Max Carbon content (g /kg dry weight) Nitrogen content (g / kg dry weight) CO2 assimilated (g / kg dry weight) N2O assimilated (g / kg dry weight) Total (g CO2 eq /kg algae dry weight) C and N content Gevaert et al Den velfærdsøkonomiske gevinst af økosystem services i form af N- fiksering og CO2 optag i dyrkningsfasen svarer til 10-37% af prisen på råvaren

29 GRØN PRODUKTION FRA BLÅ BIOMASSE CIRKULÆRE RESSOURCESTRØMME OG ØKOSYSTEM SERVICES Factors to be considered to establish a cultivation of Laminaria digitata and Saccharina latissima in Denmark Seghetta, M., Bruhn, A., Carstensen, J., Hasler, B., Bastianoni, S. & Thomsen, M.

30 GRØN PRODUKTION FRA BLÅ BIOMASSE NÆRRINGSSTOF FORVALTNINGSMODEL Balance and cycle of emissions of Nitrogen and Phosphorus in the Danish sea/freshwater. 21 Water districts Flow of N and P in 2012 Sources: Natural background Agriculture WWTP Rainwater Industry Scattered houses Fish farms Aquaculture Feedback: Retention Macroalgae growth

31 GRØN PRODUKTION FRA BLÅ BIOMASSE MAB3 ECOSYSTEM SERVICES - MITIGATION POTENTIAL NITROGEN Assimilated nitrogen from cultivation of 1km 2 of macroalgae Productivity 5 Mg DM / ha

32 GRØN PRODUKTION FRA BLÅ BIOMASSE MAB3 ECOSYTEM SERVICES - MITIGATION POTENTIAL PHOSPHORUS Assimilated Phosphorus from cultivation of 1km 2 of macroalgae Productivity 5 Mg DM / ha

33 GRØN PRODUKTION FRA BLÅ BIOMASSE PRELIMINARY FINDINGS Wild species distributions Optimum salinity for wild growth No significant effect of N and P Cultivation In Danish waters nutrients are not a direct limiting factors for the algae growth Indirect effect, e.g. nutrients presence as suspended particulate matter, affect the secchi depth and consequently productivity Limiting factors for providing effective ecosystem services, i.e. recirculation of nutrients: Area available for cultivation macroalgae Productivity of cultivation site Potentiale for CO 2 opsparing under dyrkning og samtidig reduktion af eutrofieringsniveau samt vandkvalitetsforbedring MAB3 er økonomisk bæredygtigt

34 FREMTIDENS BIOINDUSTRIER BIOTEKNOLOGIER-BIOPRODUKTER OG SERVICES Household waste Metal recovery Biogas Sludge Slurry Green/blue biomass Green Technologies Fertilizers Ethanol Protein /other Agricultural soil ecosystem health and services Blue biomass production N,P effluents Aquatic ecosystem health and services

35 BÆREDYGTIG RESSOURCEEFFEKTIVITET

36 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Abstrac Steffen Hansen Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for

Læs mere

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand En operativ vejledning til de danske vandselskaber Miljøprojekt nr. 1661, 2015 Titel: Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Forfattere: Mette Dam

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv A A R H US Uffe Jørgensen, Peter Sørensen, Anders Peter Adamsen og Inge T. Kristensen U N I V ERS I T E T Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv Det Jordbrugs

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SAMSØ

HANDLINGSPLAN FOR SAMSØ Styrkelse af investeringer i biogas teknologier for små vedvarende energianlæg på øer HANDLINGSPLAN FOR SAMSØ Rapport D7.2 Jan Jantzen og Søren Hermansen Samsø Energi- og Miljøkontor (SEMK),

Læs mere

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse FEBRUAR 2015 NATURERHVERVSTYRELSEN Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om affald fremmer genanvendelse i hjemmet Affald generelt

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

Udnyttelse af industrielle organiske restprodukter i en mere bæredygtig og vedvarende energiproduktion i Danmark

Udnyttelse af industrielle organiske restprodukter i en mere bæredygtig og vedvarende energiproduktion i Danmark Udnyttelse af industrielle organiske restprodukter i en mere bæredygtig og vedvarende energiproduktion i Danmark Use of industrial organic residues in production of more sustainable and renewable energy

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam. Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder

Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam. Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder September 2008 Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Titel: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af

Læs mere

DYRKNING OG ANVENDELSE AF ALGER I DANMARK

DYRKNING OG ANVENDELSE AF ALGER I DANMARK HavetsHus DYRKNING OG ANVENDELSE AF ALGER I DANMARK DENNE RAPPORT OPRIDSER MULIGHEDERNE FOR STORSKALA TANGPRODUKTION I DANMARK SAMT FORRETNINGSPOTEN- TIALERNE I UDNYTTELSE AF BIOMASSEN TIL EN RÆKKE FOR-

Læs mere

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr.

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer Faglig rapport fra DMU nr. 750 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 John Kornerup Bang og Henrik Dissing Bringer 2015 Målene nyt liv til bæredygtig udvikling? Marginalisering af bæredygtig udvikling Mål 7 s politiske udfordring

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK

cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK Den 2. maj 2012 CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK Baggrund Dette notat har til intention at fremlægge en række repræsentative cases for cirkulær økonomi. Det indeholder

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere