VEJLEDNING om anerkendelse af producentorganisationer og tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde indenfor frugt- og grøntsagssektoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING om anerkendelse af producentorganisationer og tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde indenfor frugt- og grøntsagssektoren."

Transkript

1 Vejledning nr. 2. Mkt April 1997 VEJLEDNING om anerkendelse af producentorganisationer og tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde indenfor frugt- og grøntsagssektoren. Retsgrundlaget for Det Europæiske Fællesskabs ordning om anerkendelse af producentorganisationer og om tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde er angivet i bilag 1. Produkter omfattet af markedsordningen for frugt og grønt er angivet i bilag 2. Indledning Anerkendelse af producentorganisationer betyder, at producentorganisationen kan ansøge om tilskud til driftsfonde indenfor frugt- og grøntsagssektoren. Producentorganisationen forpligter sig samtidig til at lade medlemsstatens kontrolmyndigheder og EU-kommissionen udføre kontrol. Ligeledes er producentorganisationen forpligtiget til at give EU-direktoratet statistiske oplysninger, som EU-direktoratet skal videresende til Kommissionen. DEL 1 Producentorganisationer. 1.1 En producentorganisation er en juridisk person, der er oprettet på initiativ af producenter af produkter indenfor følgende kategorier: - frugt og grøntsager - frugt - grøntsager - produkter bestemt til forarbejdning - citrusfrugter - nødder - svampe 1.2 En producentorganisation har til formål:

2 - at sikre planlægning af produktionen og tilpasning til efterspørgsel, navnlig hvad angår mængde og kvalitet, - at fremme koncentrationen af udbuddet og markedsføringen af medlemmernes produktion, - at reducere produktionsomkostningerne og regulere produktionspriserne, - at fremme dykningsformer, produktionsmetoder og affaldshåndteringer, der er miljøvenlige, navnlig hvad angår beskyttelse af kvaliteten af vand, jord og landskab og bevarelse og/eller fremme af biologisk mangfoldighed, 1.3 Producentorganisationens vedtægter skal forpligte de tilsluttede producenter til: - at anvende de regler, producentorganisationen har vedtaget for kendskab til produktionen, for produktion, for afsætning og for miljøbeskyttelse, - for så vidt angår produktionen af hver af de nævnte produktkategorier i en given bedrift kun at være medlem af én enkelt producentorganisation, - at afsætte hele deres produktion af de pågældende produkter gennem producentorganisationen. Hvis producentorganisationen tillader det, kan producenter, der er medlem, dog på vilkår, som fastsættes af organisationen: - foretage salg fra deres bedrift direkte til forbrugeren til dennes personlige brug af højst 25% af deres produktion for så vidt angår producentorganisationer for frugt og grøntsager, og af højst 20% for så vidt angår producenter, der er medlem producentorganisationer for andre kategorier af produkter, - selv eller gennem en anden producentorganisation, der er udpeget af deres egen producentorganisation, afsætte produkter, som udgør en beskeden mængde i forhold til den mængde, der kan afsættes gennem deres egen producentorganisation, - gennem en anden producentorganisation, der er udpeget af deres egen producentorganisation, afsætte produkter, som på grund af deres kendetegn ikke normalt hører med til deres egen organisations forretningsmæssige aktiviteter, - efter forlæggelse af sagen for Forvaltningskomitéen for Frugt og Grøntsager kan producenter få tilladelse til undtagelsesvis, i aftagende grad og som en overgangsforanstaltning indtil den 31. december 1999 at indgå direkte kontrakter med forarbejdningsvirksomheder for visse produkter, Producentorganisationens vedtægter skal endvidere forpligte medlemmerne til: 2

3 - at give producentorganisationen de oplysninger, den ønsker til statistiske formål, og som bl.a. kan vedrøre areal, høst, udbytte og direkte salg, - at betale vedtægtsbestemte finansielle bidrag til iværksættelse og finansiering af driftsfonden, 1.4 Producentorganisationens vedtægter skal indeholde bestemmelser: - om nærmere regler for fastlæggelse, vedtagelse og ændring af bestemmelser i pkt. 1.3 pind 1, - om, at medlemmerne skal betale de finansielle bidrag, der er nødvendige til finansieringen af producentorganisationen, - til sikring af, at de tilsluttede producenter på demokratisk vis udøver kontrol med deres organisation og dens beslutninger, princippet 1 producent 1 stemme skal gælde, - om sanktioner såvel for overtrædelse af de vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. manglende betaling af finansielle bidrag, som for overtrædelse af producentorganisationens regler, - om optagelse af nye medlemmer, herunder en minimumsperiode for medlemsskab, - om de regnskabsmæssige og budgetmæssige regler, der kræves, for at organisationen kan fungere, og 1.5 En producent skal være tilsluttet en producentorganisation i mindst ét år. Udmeldelse skal skriftligt meddeles organisationen senest den 31. maj med virkning fra den 1. januar det følgende år. 1.6 Medlemsstaterne anerkender producentsammenslutninger, der anmoder herom, som producentorganisationer, såfremt: - de opfylder betingelserne i stk. 1.4 angående producentorganisationer og i den henseende bl.a. godtgør, at de repræsenterer et mindste antal producenter og en mindste omsætning af den markedsegnede produktion, jf. pkt. 2, - de frembyder tilstrækkelig garanti med hensyn til gennemførelsen, varigheden og effektiviteten af deres indstats, - de reelt gør det muligt for deres medlemmer at opnå fornøden teknisk bistand til anvendelse af miljøvenlige dyrkningsmetoder, - de reelt dels stiller sådanne tekniske faciliteter til rådighed for deres medlemmer, som er nødvendige til oplagring, emballering og afsætning af produkterne, dels sikrer en passende handels-, regnskabs- og budgetmæssig forvaltning af de opgaver, de påtager sig 3

4 1.7 Som producentorganisationer kan endvidere anerkendes andre producentorganisationer end dem, der er omhandlet i stk. 1.1, som bestod inden den 1. januar 1997, og som var anerkendt i henhold til forordning (EØF) nr. 1035/ Når medlemsstaterne anerkender ovennævnte producentorganisationer i henhold til afsnit 1.7 i denne vejledning, finder betingelserne i stk. 1.2 og hvis relevant stk. 1.3 anvendelse. 1.9 Producentorganisationer, der er anerkendt tidligere og inden den 1. januar 1997 kan ansøge om opretholdelse af anerkendelse som producentorganisation (se pkt. 4.1) Overgangsperioden, der er på to år, kan forlænges til fem år, såfremt den pågældende organisation - senest på en given dato inden udløbet af to-års-perioden forelægger en handlingsplan for anerkendelse i henhold til stk i forbindelse med fremlæggelsen af planen godtgør, at den har oprettet en driftsfond - forpligter sig til at gennemføre handlingsplanen, inden de fem år er gået, idet den manglende gennemførelse medfører sanktioner, der fastsættes af medlemsstaten. En producentorganisation, som ikke længere opfylder ovennævnte betingelser, mister uanset årsagen og tidspunktet sin status på de betingelser, der er nævnt i del III (Kontrol og sanktioner). 2. Antal producenter og omsætning. - Mindsteantallet af producenter er i Danmark fastsat til 15 producenter af frugt og grønt og 5 producenter af svampe. - Mindsteomsætningen af markedsegnet produktion er i Danmark fastsat til 0,5 mio. ECU/år for frugt og grønt og til 0,25 mio. ECU/år for svampe. Ved markedsegnet produktion forstås: Den produktion, der leveres af producentorganisationens medlemmer, og som markedsføres i henhold til forordningens bestemmelser, forhøjet med tilbagekøbene for de produkter, for hvilke der søges om anerkendelse. 3. Omsætning. En producentorganisations omsætning som følge af salg af medlemmernes produktion må ikke være mindre end den omsætning, der følger af organisationens øvrige aktiviteter. Akti- 4

5 viteter i forbindelse med produktion og eventuelt forædling af andre landbrugsprodukter tages ikke i betragtning. Dette betyder, at producentorganisationens regnskab skal vise, hvor stor en omsætning medlemmerne dækker. Medlemmernes omsætning skal være større end omsætningen af øvrige aktiviteter (f.eks. salg af importerede varer og emballageomsætning). 4. Ansøgning om anerkendelse. 4.1 Ansøgning om anerkendelse af tidligere godkendte producentorganisationer bedes indsendt til EU-direktoratet senest den 22. maj 1997 Godkendelse af driftsfonde skal været foretaget inden den 30. juni se DEL II. 4.2 Ansøgning om anerkendelse af nye producentorganisationer skal sendes til EU-direktoratet, Kampmannsgade 3, 1780 København V 4.3 Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, for hvilken produktkategori der ansøges om anerkendelse. Til ansøgningen skal vedlægges vedtægter og regnskaber, samt øvrige dokumenter, der måtte dokumentere, at de i vejledningen nævnte betingelser for godkendelse som producentorganisation er opfyldt. 5

6 DEL II Tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde indenfor frugt- og grøntsagssektoren Retsgrundlaget for Det Europæiske Fællesskabs ordning om tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde indenfor frugt- og grønsagssektoren er angivet i bilag Fællesskabsstøtte. Der kan ydes fællesskabsstøtte til producentorganisationer, som opretter en driftsfond Driftsfonden finansieres af bidrag fra producentorganisationens medlemmer på grundlag af de frugt- og grønsagsmængder, som reelt er markedsført, eller værdien heraf, og af ovennævnte fællesskabsstøtte Driftsfonden kan kun anvendes til følgende formål: - Finansiering af tilbagekøb fra markedet. - Finansiering af et godkendt driftsprogram. - Udbetaling af godtgørelse ved tilbagekøb af produkter, der ikke er nævnt i bilag II i vejledningen, kan kun finde sted, såfremt produkterne opfylder de gældende normer. - Ydelse af et tillæg til EF-tilbagekøbsgodtgørelsen. Ved tilbagekøb må den samlede godtgørelse ikke overstige grænserne for de maksimale tilbagekøbspriser, der anvendes for produktionsåret 1995/ Den del af driftsfonden, der kan anvendes til finansiering af tilbagekøb, må ikke overstige 60% det første år, 55% det andet år, 50% det tredje år, 45% det fjerde år, 40% det femte år og 30% det sjette år regnet fra den dato, hvor de nationale myndigheder har godkendt det første driftsprogram Den finansielle fællesskabsstøtte kan højst udgøre 50% af de reelt afholdte faktiske udgifter Den finansielle støtte kan højst udgøre 4% af værdien af producentorganisationens afsatte produktion, hvis den samlede finansielle støtte udgør mindre end 2% af alle producentorganisationers omsætning. For at sikre, at denne grænse overholdes, udbetales der et forskud på 2%, og reststøtten udbetales, så snart det samlede beløb for støtteansøgningerne er godkendt. Fra 1999 forhøjes satsen fra 4% til 4,5%, og satsen for den samlede omsætning forhøjes fra 2% til 2,5%. 2. Driftsprogrammer 6

7 2.1. Udkast til driftsprogrammer skal omfatte flere af de tiltag, der er producentorganisationens formål, samt nogle af følgende: - Forbedre produkternes kvalitet. - Øge produkternes handelsværdi. - Iværksætte salgsfremmende foranstaltninger. - Etablere driftsgrene med økologiske produkter. - Fremme integreret produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder. - Nedbringe tilbagekøbene Udkast til driftsprogrammer skal endvidere indeholde: - Programmets varighed. - Beskrivelse af udgangssituationen med hensyn til produktion, afsætning og materiel. - De mål, der er opstillet for driftsprogrammet, under hensyn til produktions- og afsætningsmulighederne. - De aktioner der skal iværksættes, og de midler der skal anvendes for at nå målene i hvert år, hvor programmet gennemføres. - Finansielle aspekter: beregningsmåde og beløbsstørrelser, regler for forsyning af driftsfonden, budget og tidsplan for gennemførelsen af aktionerne for hvert år, hvor programmet gennemføres Udkast til driftsprogrammer må ikke vedrøre: - Administrative udgifter og forvaltningsudgifter. - De mængder, der produceres af organisationens medlemmer uden for EU. - Indkomst- eller pristillæg, bortset fra etårige udbetalinger i forbindelse med udviklingen af et nyt produkt. - Reklamekampagner for individuelle varemærker. - Aktioner, der kan skabe konkurrencefordrejende vilkår i producentorganisationens øvrige erhvervsaktiviteter, aktioner eller foranstaltninger, som bringer fordel til producentorganisationens øvrige erhvervsaktiviteter, finansieres i forhold til deres anvendelse af sektorer eller produkter, som producentorganisationens anerkendelse omfatter Udkast til driftsprogram tages kun i betragtning, hvis det ledsages af producentorganisationens skriftlige tilsagn om, at bestemmelserne i Rådsforordning (EF) nr. 2200/96 vil blive overholdt. Ligeledes skal der fremlægges skriftligt tilsagn om, at der ikke modtages både fællesskabsstøtte og national støtte for de foranstaltninger og/eller de aktioner, som EF yder støtte til i henhold til denne forordning. Endvidere skal der fremlægges bevis for, at der er oprettet en driftsfond, herunder bevis for, at producentorganisationen har oprettet en konto i et pengeinstitut. Kontoen må udelukkende benyttes til transaktioner i forbindelse med programmets gennemførelse, forvaltning af driftsfonden og finansiering af tilbagekøb fra markedet. 3. Anmodning om godkendelse af driftsprogrammer 7

8 3.1. Udkast til driftsprogrammer skal fremsendes til EU-direktoratet hvert år senest den 15. september. Et driftsprogram, der godkendes inden den 15. december, iværksættes fra den efterfølgende 1. januar. Iværksættelsen af et driftsprogram, der godkendes efter den 15. december, udskydes et år. Producentorganisationer, der er anerkendt i henhold til forordning (EØF) nr. 1035/72, og som har ansøgt om opretholdelse af anerkendelse, kan indtil den 30, juni 1997 fremsende udkast til driftsprogrammer, hvis gyldighedsperiode kan begrænses til den 31. december 1998, såfremt organisationerne forpligter sig til at indgive et nyt driftsprogram inden den 15. september I udkastet til driftsprogram angives overslag for driftsfonden på grundlag af gennemsnittet af værdien af den produktion, der blev afsat i 1994, 1995 og Driftsprogrammer skal være flerårige inden for mindst 3 år og højst 5 år. 4. Ændringer af driftsprogrammer 4.1. Producentorganisationerne kan ansøge om ændringer af driftsprogrammerne hvert år senest den 15. september med iværksættelse den efterfølgende 1. januar. En ændring kan omfatte videreførelse af driftsprogrammet, såfremt programmets samlede varighed ikke overstiger 5 år. 4.2 Ændringsansøgning skal ledsages af fuldstændig dokumentation. 4.3 EU-direktoratet træffer afgørelse om ansøgning om programændringer inden den 15. december. Alle ændringsansøgninger, som der ikke er truffet afgørelse om inden nævnte frist, betragtes som afvist. 5. Ansøgning om fællesskabsstøtte 5.1 Ansøgninger om fællesskabsstøtte eller restbeløbet heraf indsendes på én gang senest den 31. januar året efter det år, som ansøgningerne vedrører. 5.2 Ansøgningerne skal ledsages af dokumentation, som bekræfter: - Værdien af den afsatte produktion, der opgøres ab producentorganisation eller emballeret eller tilberedt produkt, men ikke forarbejdet. - Mængden af den afsatte produktion. - De finansielle bidrag, som medlemmerne faktisk har indbetalt til driftsfonden. - Udgifter i forbindelse med driftsprogrammet. - Den andel af driftsfonden, der er bestemt til tilbagekøb fra markedet. 6. Ansøgning om forskud 8

9 Hvis en producentorganisation ansøger herom, kan der udbetales forskud på den del af driftsfonden, som er bestemt til at finansiere driftsprogrammet. 6.1 Forskudsansøgninger skal indgives i januar, april, juli og oktober. De skal omfatte overslagene som følge af driftsprogrammet for den tremåneders periode, der begynder i den måned, hvor forskudsansøgningen indgives. Det samlede forskudsbeløb, der udbetales for et år, må ikke overstige 2% af den endelige værdi af den produktion, der blev afsat året før, nedsat med overslaget over udgifterne til tilbagekøb fra markedet. 7. Sikkerhedsstillelse 7.1 Forskuddet udbetales kun, hvis der stilles en sikkerhed på 110% af forskuddet. Ansøgninger om frigivelse af sikkerhed kan indgives i løbet af året og skal ledsages af passende dokumentation. Det beløb, der frigives, svarer til 80% af forskudsbeløbet. Delansøgninger om støtte til tilbagekøb kan mod passende dokumentation indgives samtidig med ansøgninger om frigivelse af sikkerheden. En delansøgning må kumulativt med tidligere ansøgninger kun vedrøre beløb og mængder, som overholder de forordningsbestemte begrænsninger (Rådsforordning 2200/96, artikel 15, stk. 3, næstsidste afsnit, og artikel 23, stk. 3 og 4). 7.2 Sikkerheden stilles på betingelser, der er fastsat i de fælles gennemgørelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (Kommissionsforordning nr. 2220/85). Sikkerheden kan stilles i form af en maksimalgaranti eller en enkeltstående garanti. Garantibreve skal affattes som vist i bilag Det primære krav er, at driftsprogrammet gennemføres under overholdelse af de fastsatte bestemmelser. Hvis det primære krav ikke overholdes, eller hvis driftsprogrammet misligholdes i alvorlig grad, inddrages sikkerheden, og der kan også anvendes andre sanktioner. Hvis andre krav ikke overholdes, inddrages sikkerheden i forhold til omfanget af den uregelmæssighed, der er konstateret. 9

10 DEL III Kontrol og sanktioner Ved at forelægge en anerkendelsesplan for EU-direktoratet forpligter producentorganisationen sig til at underkaste sig national kontrol og fællesskabskontrol. Plantedirektoratet kontrollerer regelmæssigt, om producentorganisationerne overholder betingelserne for anerkendelse, og anvender, hvis dette ikke er tilfældet, sanktioner over for disse organisationer og træffer om nødvendigt beslutning om tilbagekaldelse af anerkendelsen. Når det er relevant at foretage kontrol i form af stikprøver, sørger medlemsstaterne for gennem arten og hyppigheden af de foretagne prøver og på grundlag af risikoanalyse, at kontrollen er repræsentativ, samt at den står i passende forhold til mængden af de frugt- og grøntsagsprodukter, der markedføres eller opbevares med henblik på markedsføring. Modtageren skal tilbagebetale det dobbelte af de uretmæssigt udbetalte beløb, forhøjet med en rente, som beregnes for perioden mellem udbetaling og tilbagebetaling, hvis kontrollen viser, at den faktiske værdi af den afsatte produktion er lavere end det beløb, der lægges til grund ved beregningen af den finansielle fællesskabsstøtte, eller driftsfonden har fået tilført midler på en måde, som ikke stemmer overens med bestemmelserne. Ligeledes skal modtageren tilbagebetale nævnte beløb, hvis driftsprogrammet er blevet iværksat på en måde, der ikke opfylder betingelserne for medlemsstatens godkendelse. 10

11 Bilag 1 Retsgrundlag. Rådsforordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager, med senere ændringer. Kommissionsforordning (EF) nr. 412/97 af 3. Marts 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådsforordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår anerkendelse af producentorganisationer. Kommissionsforordning (EF) nr. 411/97 af 3. marts 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådsforordning (EF) nr. 2200/96, for så vidt angår driftsprogrammer og driftsfonde og finansiel fællesskabsstøtte. Kommissionsforordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter. 11

12 Bilag 2 Produkter omfattet af markedsordningen for frugt og grøntsager. KN-kode Varebeskrivelse Tomater, friske eller kølede 0703 Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, frisk eller kølede 0704 Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arten), friske eller kølede 0705 Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede 0706 Gulerødder, turnips, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede Agurker og asier, friske eller kølede 0708 Bælgfrugter, også ubælgede, friske eller kølede ex 0709 Andre grøntsager, friske eller kølede, undtagen grøntsager henhørende under pos , , , og ex 0802 Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede, undtagen arecanødder (betelnødder) og kolanødder, henhørende under pos Pisang, friske ex Pisang, tørrede Figner, friske Ananas Avocadoer Guavabær, mango og mangostaner 0805 Citrusfrugter, friske eller tørrede Druer, friske, til spisebrug Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papaya), friske 0808 Æbler, pærer og kvæder, friske 0809 Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), blommer og slåen, friske 0810 Andre frugter, friske Blandinger udelukkende af nødder under pos 0801 og Johannesbrød 12

Tilskud til driftsprogrammer

Tilskud til driftsprogrammer Tilskud til driftsprogrammer Frugt & Grønt Vejledning år 1999/2000 Oktober 1999 VEJLEDNING om godkendelse af producentorganisationer og tilskud til driftsprogrammer og driftsfonde indenfor frugt- og grøntsagssektoren.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011 Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren Juni 2011 Kolofon Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

FORORDNINGER. 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1

FORORDNINGER. 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt. Version 1 September 2014

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt. Version 1 September 2014 Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt Version 1 September 2014 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1528 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.3.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik IP/09/443 Bruxelles, den 19. marts 2009 Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik Europa-Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) 7257/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 13. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 136 AGRIFIN 27 AGRIORG 29 DELACT 48 Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 15.6.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 157/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %.

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for projekttilskud, virksomhed / helh Kategori: Producentorganisationer Dato: 10. juli 2012 Miljøpositivliste

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 10. juli 2009 (OR. en) 10433/09 AGRILEG 87

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 10. juli 2009 (OR. en) 10433/09 AGRILEG 87 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2009 (OR. en) 10433/09 AGRILEG 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om afvisning af at optage metam i bilag I til direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af Sukker uden for kvote September 2016 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. august 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere