Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt"

Transkript

1 Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens forordning 543/2011, Bekendtgørelse nr af 24/ April 2014

2 Kolofon Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Muligheder for sammenlægning af producent-organisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt Generelle retningslinjer Ansøgningsprocedure Ansøgninger Ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer Ansøgning om organisationssammenlægning Kontrol Administrativ kontrol Fysisk kontrol Meddelelse om godkendelse af sammenlægning

4 1. Indledning I dette dokument fremlægges bestemmelser og retningslinjer for producentorganisationers (PO ers) muligheder for sammenlægning (fusion) i henhold til EU s markedsordning for frugt og grønt. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 herefter RFO 1308/2013 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) herefter RFO 1234/2007 Kommissionens gennemførselsforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager herefter KFO 543/2011 Bekendtgørelse 1113 af 24/11/2008 om støtte til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer inden for frugt- og grøntsagssektoren herefter BEK 1113/2008 Denne vejledning har som formål at afklare de nationale guidelines som følge af fortolkninger af ovenstående på det foreliggende grundlag. 2. Muligheder for sammenlægning af producentorganisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt Sammenlægning af producentorganisationer indebærer to dele. Dels en organisationssammenlægning, dels en sammenlægning af driftsprogrammer. For så vidt angår sammenlægning af driftsprogrammer, kan det ske via en af følgende tre modeller 1 : a) Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet b) Den sammenlagte producentorganisation kører videre med de oprindelige programmer separat frem til 1. januar året efter sammenlægningen c) Medlemsstaten kan imødekomme en velbegrundet ansøgning fra producentorganisationerne om at fortsætte sideløbende med separate driftsprogrammer indtil deres udløb. Dette indebærer, at godkendte programmer for hver af de producentorganisationer, der ønsker sammenlægning, for den indeværende periode gennemføres sideløbende af den nye sammenlagte producentorganisation. I tabel 1 er opstillet de særlige krav og konsekvenser, som er forbundet med hver af de tre modeller for sammenlægning. 1 KFO 543/2011, art. 29 4

5 A: Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet B: Sammenlægning af driftsprogrammer fra 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet C: Opretholdelse af driftsprogrammer i den indeværende periode Krav Konsekvenser Krav Konsekvenser Krav Konsekvenser Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af igangværende driftsprogrammer (aktioner). Sagsbehandlingstid: PO er (medlemsgodkendelse) + NAER (behandling i forhold til almindelige gældende regler, normal sagsbehandlingstid: To måneder). Særlig/individuel stillingtagen til evt. tilbagebetalingskrav for evt. medlemmer, der melder sig ud. Fælles referenceomsætning beregnes straks og for den samme referenceperiode. Opretholde og gennemføre det igangværende driftsprogramår. Samme procedure som normalt. Der skal ikke udregnes ny referenceomsætning for det indeværende driftsprogramår, da referenceomsætningen for de igangværende programmer er godkendt. Opretholde forskellige driftsprogrammer for hver af de PO er, der indgår i sammenlægningen i hele den oprindelige godkendte periode. Velbegrundet ansøgning. Opgøre tre forskellige referenceomsætninger for hele perioden, hvor der i hele perioden kan redegøres for, hvilke medlemmer, der har bidraget til hver enkelt af de separate referenceomsætninger (der skal dog være éns regnskabsperiode). Konkret skøn afgør om, der kan gives godkendelse. Samlet ansøgning om kommende driftsprogramår pr. 15. oktober. Udarbejde fælles strategi (herunder investeringsplan) for hele den indeværende periode. Beregning af fælles referenceomsætning og for den samme referenceperiode (inkl. dokumentation for beregningsmetode). Samlet ansøgning om kommende driftsprogramår pr. 15. oktober. Udarbejde fælles strategi (og investeringsplan) for de resterende år af driftsprogrammet indsendes 15. oktober. Beregning af fælles referenceomsætning og for den samme referenceperiode (inkl. dokumentation for beregningsmetode). Tabel 1: Krav og konsekvenser ved de tre mulige scenarier for sammenlægning af producentorganisationer og disses driftsprogrammer Separate ansøgninger om kommende driftsprogram pr. 15. oktober. Videreføre og gennemføre tre separate strategier samt investeringsplaner. Se ovenfor. 5

6 3. Generelle retningslinjer Der gælder nogle generelle retningslinjer, uanset hvilken af ovenstående muligheder der søges om sammenlægning på baggrund af. Retningslinjerne drejer sig dels om proceduren for sammenlægningen, og dels om de dokumenter, der skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Således gør følgende sig gældende: Sammenlægningen skal være vedtaget på hver af de respektive producentorganisationers generalforsamlinger i henhold til de respektive producentorganisationers vedtægters bestemmelser om vedtagelse af opløsning. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for hver af de sammenlagte producentorganisationers vedtagelse af sammenlægningen; herunder dokumentation for indkaldelse til generalforsamling med dagsordenspunkter, referat fra generalforsamlingen inklusiv afstemningsresultat. Der skal fremsendes fælles medlemslister og fælles oversigt over investeringer (inventarliste) og det skal heraf fremgå, hvilken af de oprindelige producentorganisationer, som hvert enkelt af medlemmerne tidligere var medlem af. Der skal fremsendes fælles vedtægter for den sammenlagte producentorganisation. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke produkter den sammenlagte producentorganisation ønsker at være anerkendt for samt, hvilke produkter de oprindelige producentorganisationer var anerkendt for. Der skal fremsendes en samlet beskrivelse af den nye samlede organisation (et nyt dossier), hvoraf det skal fremgå, hvordan den nye sammenlagte producentorganisation er struktureret og planlægger og gennemfører sine aktiviteter (se nærmere nedenfor). Der skal fremsendes en skriftlig aftale, der er underskrevet af den tegningsberettigede fra hver af de producentorganisationer, der slår sig sammen. Det skal fremgå entydigt af denne kontrakt, at den nye organisation, der dannes ved sammenlægningen, træder i stedet for disse producentorganisationer samt, at den nye organisation overtager de oprindelige producentorganisationers rettigheder og forpligtigelser. Der skal være afholdt en stiftende generalforsamling, og der skal fremsendes et referat herfra. Den sammenlagte producentorganisation skal sikre den samlede overvågning og evaluering af det/de driftsprogram/driftsprogrammer, som gennemføres. Dette skal som almindeligvis foregå via de relevante indikatorer, der er anført i den nationale strategi. Der kan dog forekomme særlige krav for en sammenlagt producentorganisation, idet denne skal kunne redegøre for og varetage statistikindrapportering både bagudrettet for de tidligere separate organisationer, og fremadrettet for den sammenlagte producentorganisation. Som udgangspunkt skal der indrapporteres separat for hver af de sammenlagte producentorganisationer, så længe de ikke har et fælles driftsprogram. Særligt om dossier Der skal foreligge et opdateret dossier, der beskriver producentorganisationens struktur og aktiviteter, herunder blandt andet, hvordan den sammenlagte PO varetager sine funktioner i relation til o Kendskab til medlemmernes produktion o Indsamling, sortering, oplagring, og emballering af medlemmernes produktion o Forretningsmæssig og budgetmæssig forvaltning o Centraliseret bogholderi og faktureringssystem Vedtægter og dossier beskriver driften i organisationen og skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, da det er grundlaget for NaturErhvervstyrelsens godkendelse af organisationen. Det er afgørende om den nye sammenlagte organisation kan opfylde sine forpligtigelser, samt at der er redegjort for organisation og processer i forbindelse med sammenlægningen og for aktiviteterne efter sammenlægningen. Der skal anvendes NaturErhvervstyrelsens skabelon til udfyldelse af dossier. Såfremt der opstår en overgangsperiode fra ønsket sammenlægningstidspunkt og til den endelig godkendelse fra NaturErhvervstyrelsen foreligger, skal producentorganisationen i sit dossier redegøre for, hvordan priserne vil blive fastlagt i denne overgangsperiode og for øvrige relevante særlige forhold, der vil gøre sig gældende i overgangsperioden. Såfremt producentorganisationen benytter sig af outsourcing af denne aktivitet, skal redegørelsen relatere sig til den konkrete outsourcingaftale. 6

7 4. Ansøgningsprocedure 4.1. Ansøgninger Ansøgning om sammenlægning af producentorganisationer sker som to separate ansøgninger. Den ene ansøgning relaterer sig til sammenlægningen af driftsprogrammerne og den anden del drejer sig om sammenlægningen af organisationerne Ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer Uanset om sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra sammenlægningstidspunktet (mulighed a) eller fra den 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (mulighed b) skal der indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de 3-5-årige driftsprogrammer for hver af de organisationer, der sammenlægges. De producentorganisationer, der indgår i sammenlægningen skal således udarbejde et nyt samlet 3-5- årigt driftsprogram. I begge tilfælde skal der også indsendes en samlet ansøgning om det kommende driftsprogramår, når sammenlægningen er godkendt. Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet (a) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra sammenlægningstidspunktet (mulighed a), skal der samtidigt indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de aktiviteter, der er planlagt i det indeværende driftsprogramår. Derudover skal udarbejdes og indsendes en fælles strategi og investeringsplan for hele den indeværende driftsprogramperiode (den 3 5 årige periode). Der skal i forbindelse med ændringsanmodningerne anvendes NaturErhvervstyrelsens ansøgningsskemaer. Der skal således indsendes følgende: - Skema B: Strategi mv. - Skema J: Aktionsbeskrivelse - Skema C: Ændringsanmodning med aktionsbeskrivelser - Skema H: Aktionsoversigt - Tilbud for de enkelte investeringer - Rammeaftaler (såfremt der er tale om rådgivningsaftaler) Det skal af de indsendte skemaer fremgå: - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der videreføres uændret - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der ændres (budgetændringer, indholdsmæssige ændringer eller ændring af deltagende medlemmer) - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der tages ud af programmet, og dermed ikke gennemføres - hvilke nye aktioner, der tilføjes programmet Det skal for de aktioner, der relaterer sig til de allerede godkendte driftsprogrammer for de oprindelige producentorganisationer fremgå, hvilke af de oprindelige driftsprogrammer (og producentorganisationer) aktionerne relaterer sig til. Sammenlægning af driftsprogrammer fra 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (b) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra den 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (mulighed b) skal der ikke indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de aktiviteter, der er planlagt i det indeværende driftsprogramår. Først på ansøgningstidspunktet for den kommende periode skal der indsendes en samlet fælles ansøgning, hvori der skal fremgå den fælles strategi og investeringsplan for de resterende år af driftsprogramperioden, samt en detaljeret oversigt over de ønskede investeringer i det kommende driftsprogramår. Kollektivitetskravet gælder som udgangspunkt i forhold til hvert af de separate driftsprogrammer og til disse driftsprogrammers oprindeligt tilknyttede medlemmer. Som for driftsprogrammer for ikke sammenlagte 7

8 producentorganisationer gælder der, at hvis en producentorganisation finder det berettiget kan der dispenseres for krav til kollektivitet. Dette skal dog forhåndsgodkendes af NaturErhvervstyrelsen i ansøgning om godkendelse eller i en ændringsanmodning 2 Der skal redegøres for alle aktionerne i de forskellige driftsprogrammer i forhold til deres gennemførsel i det indeværende år, og herunder, hvorvidt og hvordan organisationssammenlægningen i givet fald får konsekvens for gennemførslen af aktionerne, samt i givet fald, hvilken konsekvens dette har for de deltagende producenter fra hver af de oprindelige separate producentorganisationer. Det skal sikres, at der reelt gennemføres forskellige driftsprogrammer relateret til de oprindelige producentorganisationers godkendte driftsprogrammer. Herunder, at medlemmerne fra hver af de oprindelige producentorganisationer ikke drager fordel af den/de andre oprindelige producentorganisationers driftsprogrammer. Sammenlægning af driftsprogrammer, når den indeværende driftsprogramperiode er udløbet (c) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer først sker, når den indeværende periodes 3 5 årige driftsprogrammer er gennemført (mulighed c) skal der ikke indsendes ændringsanmodning om sammenlægning af driftsprogrammer, men blot indsendes en fælles samlet ansøgning om driftsprogram for den periode, der kommer efter den igangværende 3-5 årige periode inden ansøgningsfristen for den nye periode. For hvert af de resterende år i den indeværende driftsprogramperiode, skal der hvert år indsendes tre separate ansøgninger med opdatering af strategi og investeringsplan samt detaljeret oversigt over de ønskede investeringer i det kommende driftsprogramår. Kollektivitetskravet gælder som udgangspunkt i forhold til hvert af de separate driftsprogrammer og til disse driftsprogrammers oprindeligt tilknyttede medlemmer. Som for driftsprogrammer for ikke sammenlagte producentorganisationer, gælder der, at hvis en producentorganisation finder det berettiget kan der dispenseres for krav til kollektivitet. Dette skal dog forhåndsgodkendes af NaturErhvervstyrelsen i ansøgning om godkendelse eller i en ændringsanmodning 3 Der skal redegøres for alle aktionerne i de forskellige driftsprogrammer i forhold til deres gennemførsel i den indeværende 3-5-årige periode, og herunder, hvorvidt og hvordan organisationssammenlægningen i givet fald får konsekvens for gennemførslen af aktionerne, samt i givet fald, hvilken konsekvens dette har for de deltagende producenter. Det skal sikres, at der reelt gennemføres forskellige driftsprogrammer relateret til de oprindelige producentorganisationers godkendte driftsprogrammer. Herunder, at medlemmerne fra hver af de oprindelige producentorganisationer ikke drager fordel af den/de andre oprindelige producentorganisationers driftsprogrammer. Generelle regler vedrørende sammenlægning af driftsprogrammer Ansøgningen om sammenlægning af driftsprogrammer skal indeholde de elementer, som normalt kræves ved en ændringsanmodning og det sammenlagte driftsprogram skal leve op til de krav som almindeligvis gør sig gældende for sammensætningen af driftsprogrammer under EU s markedsordning for frugt og grøntsager. Herunder blandt andet: Dokumentation for samlet referenceomsætning, der danner baggrund for støtteloftet for de driftsprogrammer, der søges om sammenlægning af - Regnskaber - Medlemslister, hvoraf hvert enkelt medlems bidrag til referenceomsætningen fremgår - Beregning og opgørelse af samlet referenceomsætning - Revisorattest på referenceomsætningen I forbindelse med opgørelse af referenceomsætning, skal denne principielt opgøres for den samme periode for alle de producentorganisationer, der indgår i den nye sammenlagte producentorganisation. Såfremt de 2 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 3 samt National strategi, kapitel 3.2.1, særligt pkt. 1.1, 2.1, 2.2, 3 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 3 samt National strategi, kapitel 3.2.1, særligt pkt. 1.1, 2.1, 2.2, 8

9 organisationer, der sammenlægges har opereret med forskellige regnskabsperioder/referenceperioder, skal de snarest muligt ændre praksis, således at deres regnskaber har samme periode. Dette kan indebære, at det for en periode vil være nødvendigt, at producentorganisationen kan fremvise en ekstraordinær redegørelse for, hvordan referenceomsætningen/referenceomsætningerne kan genfindes i de respektive regnskaber og/eller, at der kan være en del af den periode som tidligere har ligget til grund for beregningen af referenceomsætningen, som ikke vil kunne indgå i den fremtidige beregning af referenceomsætningen. Producentorganisationerne skal i sådan et tilfælde til hver en tid kunne redegøre for beregningen og sammensætningen af deres referenceomsætning, og hvordan denne relaterer sig til de oprindelige producentorganisationer og disses medlemmer. I dossieret (nævnt ovenfor) anføres (i punkt 2, e, f, g) de forskellige producentorganisationers referenceomsætning for de tre seneste år, og der vedlægges desuden dokumentation herfor i form af medlemslister og årsregnskaber. Balancekrav Kommissionens forordning 543/2011, art. 55 stk. 5 samt Rådets forordning nr. 1308/2013 artikel 33 indeholder en række krav omkring balance mellem de forskellige foranstaltninger. Der er tillige fastsat regler i den nationale strategi, kapitel 3. For danske producentorganisationer gælder følgende balancekrav: 1. Et driftsprogram skal minimum indeholde 4 foranstaltninger 2. Foranstaltningerne 1 og 2 må tilsammen maksimum udgøre 65 % af de årlige investeringer under et driftsprogram 3. Udgifter der vedrører miljøvenlig håndtering af emballage må højst udgøre 20 % af de årlige investeringer under et driftsprogram 4. Kriseforanstaltninger må højst udgøre en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af et driftsprogram 5. Det er obligatorisk, at alle driftsprogrammer indeholder et miljømål. Et driftsprogram skal afse mindst 10 % af udgifterne til miljøaktioner. Dette krav opgøres som et gennemsnit over hele driftsprogrammets periode. Idet der sammenlægges forskellige producentorganisationers driftsprogrammer, er det særligt vigtigt, at de ansøgende producentorganisationer er opmærksomme på, at balancekravene overholdes for det nye fælles driftsprogram. Krav om tilbagebetaling Producentorganisationer skal følge de investeringer, der er foretaget på medlemmernes bedrifter, idet der som hovedregel vil være krav om tilbagebetaling af fællesskabsstøtte i tilfælde af, at medlemmer forlader producentorganisationen 4. Dette kan være særligt relevant i forbindelse med sammenlægning af flere forskellige producentorganisationer, idet der kan forekomme en situation hvor et eller flere medlemmer ikke ønsker at fortsætte i den sammenlagte producentorganisation. Der henvises i den forbindelse til de almindelige regler i forhold til tilbagebetaling for investeringer, i tilfælde af at medlemmer forlader producentorganisationen 5. Finansiel bistand fra Unionen Det skal bemærkes, at efter anmodning fra en producentorganisation kan den finansielle støtte fra Unionen udgøre 60 % af de udgifter, der reelt er afholdt (mod de normale 50 %) for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, der er det første, der forelægges af en anerkendt producentorganisation, som er fremkommet ved en sammenlægning af to anerkendte producentorganisationer 6. 4 BEK 1113/2008, 16, stk.1 samt KFO 543/2011, artikel 60, stk. 6 5 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 5 og 6, samt bilag III i vejledning om tilskud til producentorganisationer og driftsfonde, april RFO 1308/2013, artikel 34, stk. 3, litra d 9

10 Det er således den sammenlagte producentorganisation, der skal anmode om, at aktionerne finansieres med finansiel støtte fra Unionen. NaturErhvervstyrelsens endelige vurdering af en eventuel anmodning afhænger af en forespørgsel til Kommissionen i forhold til, hvordan denne bestemmelse skal fortolkes. Udbetaling af støtte vil ske til den sammenlagte producentorganisation. Øvrige krav Udover de ansøgningsskemaer, som er udviklet af NaturErhvervstyrelsen skal ansøgere indsende en følgeskrivelse med en officiel anmodning om sammenlægningen, hvoraf det fremgår tydeligt, hvilken af de tre muligheder for sammenlægning, der anmodes om. Udover ovenstående gælder desuden uændret de øvrige krav som stilles til sammensætningen af producentorganisationers driftsprogrammer. Der henvises i den forbindelse til forordningsgrundlaget (som nævnt indledningsvist), den nationale strategi 2011, version 2, bekendtgørelse 1113/2008 samt NaturErhvervstyrelsens udgivelser: - Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer, april Miljøpositivlisten, version pr. december Ansøgning om organisationssammenlægning Ansøgningen om sammenlægning af de oprindelige producentorganisationer, skal indeholde de elementer, der er beskrevet under ovenstående punkt 3 (generelle retningslinjer). Den nye sammenlagte producentorganisation skal leve op til samtlige anerkendelseskriterier, herunder gælder, at NaturErhvervstyrelsen efter anmodning kan godkende den eller de juridiske personer, der søger om anerkendelse som sammenlagt producentorganisation, for så vidt disse blandt andet a) består af producenter fra frugt og grøntsektoren 7 b) er oprettet på initiativ fra producenterne 8 c) de forfølger et bestemt mål, der har mindst ét af formålene beskrevet i forordning (EU) nr. 1308/2013, artikel 152, stk. 1 litra c d) de har et mindsteantal medlemmer og/eller dækker en mindstemængde eller -værdi af salgbar produktion 9. I Danmark er der følgende minimumskrav: 15 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst fem millioner kr. eller 5 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst 10 millioner kr. 10 e) de forelægger tilstrækkelig garanti for, at den kan udføre sine aktiviteter behørigt, både i henseende til varighed og effektivitet, tilrådighedsstillelse af menneskelig, materiel og faglig støtte til dens medlemmer samt til koncentration af udbuddet 11 Øvrige krav Udover ovenstående gælder uændret de øvrige krav som stilles til anerkendelsen af producentorganisationer. Der henvises i den forbindelse til forordningsgrundlaget (som nævnt indledningsvist), den nationale strategi 2011, version 2, bekendtgørelse 1113/2008 samt NaturErhvervstyrelsens udgivelser: - Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt og grøntsagssektoren, juni RFO 1308/2013, artikel 152, stk. 1, litra a, jf. artikel 1, stk. 2 8 RFO 1308/2013, artikel 152, stk. 1, litra b 9 RFO 1308/2013, artikel 154, stk. 1, litra b 10 BEK 1113 af 2008, 3 11 RFO 1308/2013, artikel 154, stk. 1, litra c 10

11 Producentorganisationer, der søger om sammenlægning bedes indsende en følgeskrivelse til ansøgning om sammenlægning af producentorganisationer for så vidt angår organisationssammenlægningen, således, at det fremgår tydeligt, hvad der ansøges om. 5. Kontrol Som når der i øvrigt søges om godkendelse af et driftsprogram eller om udbetaling af støtte til et driftsprogram gælder der også i forbindelse med ansøgninger om sammenlægninger, at producentorganisationen forpligter sig til at bidrage til national og eventuel fællesskabskontrol. NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Projektdesign foretager den administrative kontrol, mens NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Koordinering udfører den fysiske kontrol hos producentorganisationen og eventuelt hos dens medlemmer. Kontrollen omfatter blandt andet anerkendelseskriteriernes opfyldelse samt krav til sammensætning af driftsprogrammer, herunder strategi og investeringsplan. Der henvises i den forbindelse til de øvrige vejledninger på området samt de gældende forordninger, bekendtgørelser og den nationale strategi. Det er ikke tilstrækkeligt, at de oprindelige separate producentorganisationer er anerkendt. Organisationsstrukturen ændres ved sammenlægningen i forhold til væsentlige anerkendelseskriterier såsom medlemmer og dermed referenceomsætning, hovedaktiviteten og muligvis ændres også formålet med producentorganisationen, da dette eventuelt genovervejes med indtrædelsen af nye medlemmer fra andre producentorganisationer Administrativ kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud foretager den administrative kontrol af ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer og producentorganisationer. Ved den administrative kontrol undersøger vi om ansøgningerne/ansøgerne opfylder alle krav, der stilles i forordningerne, bekendtgørelserne og den nationale strategi. Der vil både blive foretaget en kontrol af overholdelsen af anerkendelseskriterier og en kontrol af overholdelsen af kravene til sammensætningen af driftsprogrammerne. Den administrative kontrol vil blandt andet omhandle: - Kontrol af selskabsoplysninger - Godkendelse af produkter - Godkendelse af vedtægter - Kontrol af oplysninger i årsrapporten - Kontrol af medlemslisten og inventarlisten - Kontrol af oplysninger om selskabets varetagelse af opgaven som producentorganisation - Kontrol af oplysninger om hvilke faciliteter, som selskabet stiller til rådighed for producenterne - Kontrol af konkurrenceretlige hensyn 5.2. Fysisk kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Koordinering udfører fysisk kontrol af ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer og producentorganisationer. Som en del af den fysiske kontrol, vil Center for Kontrol, Koordinering særligt fokusere på, om anerkendelseskriterierne er overholdt i den nye sammenlagte producentorganisation efter indgåelsen af sammenlægning af de oprindelige producentorganisationer. Derudover vil den fysiske kontrol blandt andet kontrollere om der er udmeldte medlemmer og om de investeringer, der er placeret hos dem eventuelt er blevet omplaceret. 6. Meddelelse om godkendelse af sammenlægning Når NaturErhvervstyrelsen har gennemgået de indsendte ansøgninger, vil ansøger få meddelelse om, hvorvidt ansøgningerne kan imødekommes. Først fra dette tidspunkt, er sammenlægningen godkendt. 11

12 Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt 2014 ISBN: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax:

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere