Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt"

Transkript

1 Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens forordning 543/2011, Bekendtgørelse nr af 24/ April 2014

2 Kolofon Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Muligheder for sammenlægning af producent-organisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt Generelle retningslinjer Ansøgningsprocedure Ansøgninger Ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer Ansøgning om organisationssammenlægning Kontrol Administrativ kontrol Fysisk kontrol Meddelelse om godkendelse af sammenlægning

4 1. Indledning I dette dokument fremlægges bestemmelser og retningslinjer for producentorganisationers (PO ers) muligheder for sammenlægning (fusion) i henhold til EU s markedsordning for frugt og grønt. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 herefter RFO 1308/2013 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) herefter RFO 1234/2007 Kommissionens gennemførselsforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager herefter KFO 543/2011 Bekendtgørelse 1113 af 24/11/2008 om støtte til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer inden for frugt- og grøntsagssektoren herefter BEK 1113/2008 Denne vejledning har som formål at afklare de nationale guidelines som følge af fortolkninger af ovenstående på det foreliggende grundlag. 2. Muligheder for sammenlægning af producentorganisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt Sammenlægning af producentorganisationer indebærer to dele. Dels en organisationssammenlægning, dels en sammenlægning af driftsprogrammer. For så vidt angår sammenlægning af driftsprogrammer, kan det ske via en af følgende tre modeller 1 : a) Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet b) Den sammenlagte producentorganisation kører videre med de oprindelige programmer separat frem til 1. januar året efter sammenlægningen c) Medlemsstaten kan imødekomme en velbegrundet ansøgning fra producentorganisationerne om at fortsætte sideløbende med separate driftsprogrammer indtil deres udløb. Dette indebærer, at godkendte programmer for hver af de producentorganisationer, der ønsker sammenlægning, for den indeværende periode gennemføres sideløbende af den nye sammenlagte producentorganisation. I tabel 1 er opstillet de særlige krav og konsekvenser, som er forbundet med hver af de tre modeller for sammenlægning. 1 KFO 543/2011, art. 29 4

5 A: Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet B: Sammenlægning af driftsprogrammer fra 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet C: Opretholdelse af driftsprogrammer i den indeværende periode Krav Konsekvenser Krav Konsekvenser Krav Konsekvenser Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af alle PO er (organisationssammenlægning) straks Sammenlægning af igangværende driftsprogrammer (aktioner). Sagsbehandlingstid: PO er (medlemsgodkendelse) + NAER (behandling i forhold til almindelige gældende regler, normal sagsbehandlingstid: To måneder). Særlig/individuel stillingtagen til evt. tilbagebetalingskrav for evt. medlemmer, der melder sig ud. Fælles referenceomsætning beregnes straks og for den samme referenceperiode. Opretholde og gennemføre det igangværende driftsprogramår. Samme procedure som normalt. Der skal ikke udregnes ny referenceomsætning for det indeværende driftsprogramår, da referenceomsætningen for de igangværende programmer er godkendt. Opretholde forskellige driftsprogrammer for hver af de PO er, der indgår i sammenlægningen i hele den oprindelige godkendte periode. Velbegrundet ansøgning. Opgøre tre forskellige referenceomsætninger for hele perioden, hvor der i hele perioden kan redegøres for, hvilke medlemmer, der har bidraget til hver enkelt af de separate referenceomsætninger (der skal dog være éns regnskabsperiode). Konkret skøn afgør om, der kan gives godkendelse. Samlet ansøgning om kommende driftsprogramår pr. 15. oktober. Udarbejde fælles strategi (herunder investeringsplan) for hele den indeværende periode. Beregning af fælles referenceomsætning og for den samme referenceperiode (inkl. dokumentation for beregningsmetode). Samlet ansøgning om kommende driftsprogramår pr. 15. oktober. Udarbejde fælles strategi (og investeringsplan) for de resterende år af driftsprogrammet indsendes 15. oktober. Beregning af fælles referenceomsætning og for den samme referenceperiode (inkl. dokumentation for beregningsmetode). Tabel 1: Krav og konsekvenser ved de tre mulige scenarier for sammenlægning af producentorganisationer og disses driftsprogrammer Separate ansøgninger om kommende driftsprogram pr. 15. oktober. Videreføre og gennemføre tre separate strategier samt investeringsplaner. Se ovenfor. 5

6 3. Generelle retningslinjer Der gælder nogle generelle retningslinjer, uanset hvilken af ovenstående muligheder der søges om sammenlægning på baggrund af. Retningslinjerne drejer sig dels om proceduren for sammenlægningen, og dels om de dokumenter, der skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Således gør følgende sig gældende: Sammenlægningen skal være vedtaget på hver af de respektive producentorganisationers generalforsamlinger i henhold til de respektive producentorganisationers vedtægters bestemmelser om vedtagelse af opløsning. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for hver af de sammenlagte producentorganisationers vedtagelse af sammenlægningen; herunder dokumentation for indkaldelse til generalforsamling med dagsordenspunkter, referat fra generalforsamlingen inklusiv afstemningsresultat. Der skal fremsendes fælles medlemslister og fælles oversigt over investeringer (inventarliste) og det skal heraf fremgå, hvilken af de oprindelige producentorganisationer, som hvert enkelt af medlemmerne tidligere var medlem af. Der skal fremsendes fælles vedtægter for den sammenlagte producentorganisation. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke produkter den sammenlagte producentorganisation ønsker at være anerkendt for samt, hvilke produkter de oprindelige producentorganisationer var anerkendt for. Der skal fremsendes en samlet beskrivelse af den nye samlede organisation (et nyt dossier), hvoraf det skal fremgå, hvordan den nye sammenlagte producentorganisation er struktureret og planlægger og gennemfører sine aktiviteter (se nærmere nedenfor). Der skal fremsendes en skriftlig aftale, der er underskrevet af den tegningsberettigede fra hver af de producentorganisationer, der slår sig sammen. Det skal fremgå entydigt af denne kontrakt, at den nye organisation, der dannes ved sammenlægningen, træder i stedet for disse producentorganisationer samt, at den nye organisation overtager de oprindelige producentorganisationers rettigheder og forpligtigelser. Der skal være afholdt en stiftende generalforsamling, og der skal fremsendes et referat herfra. Den sammenlagte producentorganisation skal sikre den samlede overvågning og evaluering af det/de driftsprogram/driftsprogrammer, som gennemføres. Dette skal som almindeligvis foregå via de relevante indikatorer, der er anført i den nationale strategi. Der kan dog forekomme særlige krav for en sammenlagt producentorganisation, idet denne skal kunne redegøre for og varetage statistikindrapportering både bagudrettet for de tidligere separate organisationer, og fremadrettet for den sammenlagte producentorganisation. Som udgangspunkt skal der indrapporteres separat for hver af de sammenlagte producentorganisationer, så længe de ikke har et fælles driftsprogram. Særligt om dossier Der skal foreligge et opdateret dossier, der beskriver producentorganisationens struktur og aktiviteter, herunder blandt andet, hvordan den sammenlagte PO varetager sine funktioner i relation til o Kendskab til medlemmernes produktion o Indsamling, sortering, oplagring, og emballering af medlemmernes produktion o Forretningsmæssig og budgetmæssig forvaltning o Centraliseret bogholderi og faktureringssystem Vedtægter og dossier beskriver driften i organisationen og skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, da det er grundlaget for NaturErhvervstyrelsens godkendelse af organisationen. Det er afgørende om den nye sammenlagte organisation kan opfylde sine forpligtigelser, samt at der er redegjort for organisation og processer i forbindelse med sammenlægningen og for aktiviteterne efter sammenlægningen. Der skal anvendes NaturErhvervstyrelsens skabelon til udfyldelse af dossier. Såfremt der opstår en overgangsperiode fra ønsket sammenlægningstidspunkt og til den endelig godkendelse fra NaturErhvervstyrelsen foreligger, skal producentorganisationen i sit dossier redegøre for, hvordan priserne vil blive fastlagt i denne overgangsperiode og for øvrige relevante særlige forhold, der vil gøre sig gældende i overgangsperioden. Såfremt producentorganisationen benytter sig af outsourcing af denne aktivitet, skal redegørelsen relatere sig til den konkrete outsourcingaftale. 6

7 4. Ansøgningsprocedure 4.1. Ansøgninger Ansøgning om sammenlægning af producentorganisationer sker som to separate ansøgninger. Den ene ansøgning relaterer sig til sammenlægningen af driftsprogrammerne og den anden del drejer sig om sammenlægningen af organisationerne Ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer Uanset om sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra sammenlægningstidspunktet (mulighed a) eller fra den 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (mulighed b) skal der indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de 3-5-årige driftsprogrammer for hver af de organisationer, der sammenlægges. De producentorganisationer, der indgår i sammenlægningen skal således udarbejde et nyt samlet 3-5- årigt driftsprogram. I begge tilfælde skal der også indsendes en samlet ansøgning om det kommende driftsprogramår, når sammenlægningen er godkendt. Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet (a) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra sammenlægningstidspunktet (mulighed a), skal der samtidigt indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de aktiviteter, der er planlagt i det indeværende driftsprogramår. Derudover skal udarbejdes og indsendes en fælles strategi og investeringsplan for hele den indeværende driftsprogramperiode (den 3 5 årige periode). Der skal i forbindelse med ændringsanmodningerne anvendes NaturErhvervstyrelsens ansøgningsskemaer. Der skal således indsendes følgende: - Skema B: Strategi mv. - Skema J: Aktionsbeskrivelse - Skema C: Ændringsanmodning med aktionsbeskrivelser - Skema H: Aktionsoversigt - Tilbud for de enkelte investeringer - Rammeaftaler (såfremt der er tale om rådgivningsaftaler) Det skal af de indsendte skemaer fremgå: - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der videreføres uændret - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der ændres (budgetændringer, indholdsmæssige ændringer eller ændring af deltagende medlemmer) - hvilke af de allerede godkendte aktioner, der tages ud af programmet, og dermed ikke gennemføres - hvilke nye aktioner, der tilføjes programmet Det skal for de aktioner, der relaterer sig til de allerede godkendte driftsprogrammer for de oprindelige producentorganisationer fremgå, hvilke af de oprindelige driftsprogrammer (og producentorganisationer) aktionerne relaterer sig til. Sammenlægning af driftsprogrammer fra 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (b) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer sker fra den 1. januar året efter sammenlægningstidspunktet (mulighed b) skal der ikke indsendes en ændringsanmodning om sammenlægning af de aktiviteter, der er planlagt i det indeværende driftsprogramår. Først på ansøgningstidspunktet for den kommende periode skal der indsendes en samlet fælles ansøgning, hvori der skal fremgå den fælles strategi og investeringsplan for de resterende år af driftsprogramperioden, samt en detaljeret oversigt over de ønskede investeringer i det kommende driftsprogramår. Kollektivitetskravet gælder som udgangspunkt i forhold til hvert af de separate driftsprogrammer og til disse driftsprogrammers oprindeligt tilknyttede medlemmer. Som for driftsprogrammer for ikke sammenlagte 7

8 producentorganisationer gælder der, at hvis en producentorganisation finder det berettiget kan der dispenseres for krav til kollektivitet. Dette skal dog forhåndsgodkendes af NaturErhvervstyrelsen i ansøgning om godkendelse eller i en ændringsanmodning 2 Der skal redegøres for alle aktionerne i de forskellige driftsprogrammer i forhold til deres gennemførsel i det indeværende år, og herunder, hvorvidt og hvordan organisationssammenlægningen i givet fald får konsekvens for gennemførslen af aktionerne, samt i givet fald, hvilken konsekvens dette har for de deltagende producenter fra hver af de oprindelige separate producentorganisationer. Det skal sikres, at der reelt gennemføres forskellige driftsprogrammer relateret til de oprindelige producentorganisationers godkendte driftsprogrammer. Herunder, at medlemmerne fra hver af de oprindelige producentorganisationer ikke drager fordel af den/de andre oprindelige producentorganisationers driftsprogrammer. Sammenlægning af driftsprogrammer, når den indeværende driftsprogramperiode er udløbet (c) Såfremt sammenlægningen af driftsprogrammer først sker, når den indeværende periodes 3 5 årige driftsprogrammer er gennemført (mulighed c) skal der ikke indsendes ændringsanmodning om sammenlægning af driftsprogrammer, men blot indsendes en fælles samlet ansøgning om driftsprogram for den periode, der kommer efter den igangværende 3-5 årige periode inden ansøgningsfristen for den nye periode. For hvert af de resterende år i den indeværende driftsprogramperiode, skal der hvert år indsendes tre separate ansøgninger med opdatering af strategi og investeringsplan samt detaljeret oversigt over de ønskede investeringer i det kommende driftsprogramår. Kollektivitetskravet gælder som udgangspunkt i forhold til hvert af de separate driftsprogrammer og til disse driftsprogrammers oprindeligt tilknyttede medlemmer. Som for driftsprogrammer for ikke sammenlagte producentorganisationer, gælder der, at hvis en producentorganisation finder det berettiget kan der dispenseres for krav til kollektivitet. Dette skal dog forhåndsgodkendes af NaturErhvervstyrelsen i ansøgning om godkendelse eller i en ændringsanmodning 3 Der skal redegøres for alle aktionerne i de forskellige driftsprogrammer i forhold til deres gennemførsel i den indeværende 3-5-årige periode, og herunder, hvorvidt og hvordan organisationssammenlægningen i givet fald får konsekvens for gennemførslen af aktionerne, samt i givet fald, hvilken konsekvens dette har for de deltagende producenter. Det skal sikres, at der reelt gennemføres forskellige driftsprogrammer relateret til de oprindelige producentorganisationers godkendte driftsprogrammer. Herunder, at medlemmerne fra hver af de oprindelige producentorganisationer ikke drager fordel af den/de andre oprindelige producentorganisationers driftsprogrammer. Generelle regler vedrørende sammenlægning af driftsprogrammer Ansøgningen om sammenlægning af driftsprogrammer skal indeholde de elementer, som normalt kræves ved en ændringsanmodning og det sammenlagte driftsprogram skal leve op til de krav som almindeligvis gør sig gældende for sammensætningen af driftsprogrammer under EU s markedsordning for frugt og grøntsager. Herunder blandt andet: Dokumentation for samlet referenceomsætning, der danner baggrund for støtteloftet for de driftsprogrammer, der søges om sammenlægning af - Regnskaber - Medlemslister, hvoraf hvert enkelt medlems bidrag til referenceomsætningen fremgår - Beregning og opgørelse af samlet referenceomsætning - Revisorattest på referenceomsætningen I forbindelse med opgørelse af referenceomsætning, skal denne principielt opgøres for den samme periode for alle de producentorganisationer, der indgår i den nye sammenlagte producentorganisation. Såfremt de 2 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 3 samt National strategi, kapitel 3.2.1, særligt pkt. 1.1, 2.1, 2.2, 3 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 3 samt National strategi, kapitel 3.2.1, særligt pkt. 1.1, 2.1, 2.2, 8

9 organisationer, der sammenlægges har opereret med forskellige regnskabsperioder/referenceperioder, skal de snarest muligt ændre praksis, således at deres regnskaber har samme periode. Dette kan indebære, at det for en periode vil være nødvendigt, at producentorganisationen kan fremvise en ekstraordinær redegørelse for, hvordan referenceomsætningen/referenceomsætningerne kan genfindes i de respektive regnskaber og/eller, at der kan være en del af den periode som tidligere har ligget til grund for beregningen af referenceomsætningen, som ikke vil kunne indgå i den fremtidige beregning af referenceomsætningen. Producentorganisationerne skal i sådan et tilfælde til hver en tid kunne redegøre for beregningen og sammensætningen af deres referenceomsætning, og hvordan denne relaterer sig til de oprindelige producentorganisationer og disses medlemmer. I dossieret (nævnt ovenfor) anføres (i punkt 2, e, f, g) de forskellige producentorganisationers referenceomsætning for de tre seneste år, og der vedlægges desuden dokumentation herfor i form af medlemslister og årsregnskaber. Balancekrav Kommissionens forordning 543/2011, art. 55 stk. 5 samt Rådets forordning nr. 1308/2013 artikel 33 indeholder en række krav omkring balance mellem de forskellige foranstaltninger. Der er tillige fastsat regler i den nationale strategi, kapitel 3. For danske producentorganisationer gælder følgende balancekrav: 1. Et driftsprogram skal minimum indeholde 4 foranstaltninger 2. Foranstaltningerne 1 og 2 må tilsammen maksimum udgøre 65 % af de årlige investeringer under et driftsprogram 3. Udgifter der vedrører miljøvenlig håndtering af emballage må højst udgøre 20 % af de årlige investeringer under et driftsprogram 4. Kriseforanstaltninger må højst udgøre en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af et driftsprogram 5. Det er obligatorisk, at alle driftsprogrammer indeholder et miljømål. Et driftsprogram skal afse mindst 10 % af udgifterne til miljøaktioner. Dette krav opgøres som et gennemsnit over hele driftsprogrammets periode. Idet der sammenlægges forskellige producentorganisationers driftsprogrammer, er det særligt vigtigt, at de ansøgende producentorganisationer er opmærksomme på, at balancekravene overholdes for det nye fælles driftsprogram. Krav om tilbagebetaling Producentorganisationer skal følge de investeringer, der er foretaget på medlemmernes bedrifter, idet der som hovedregel vil være krav om tilbagebetaling af fællesskabsstøtte i tilfælde af, at medlemmer forlader producentorganisationen 4. Dette kan være særligt relevant i forbindelse med sammenlægning af flere forskellige producentorganisationer, idet der kan forekomme en situation hvor et eller flere medlemmer ikke ønsker at fortsætte i den sammenlagte producentorganisation. Der henvises i den forbindelse til de almindelige regler i forhold til tilbagebetaling for investeringer, i tilfælde af at medlemmer forlader producentorganisationen 5. Finansiel bistand fra Unionen Det skal bemærkes, at efter anmodning fra en producentorganisation kan den finansielle støtte fra Unionen udgøre 60 % af de udgifter, der reelt er afholdt (mod de normale 50 %) for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, der er det første, der forelægges af en anerkendt producentorganisation, som er fremkommet ved en sammenlægning af to anerkendte producentorganisationer 6. 4 BEK 1113/2008, 16, stk.1 samt KFO 543/2011, artikel 60, stk. 6 5 KFO 543/2011, artikel 60, stk. 5 og 6, samt bilag III i vejledning om tilskud til producentorganisationer og driftsfonde, april RFO 1308/2013, artikel 34, stk. 3, litra d 9

10 Det er således den sammenlagte producentorganisation, der skal anmode om, at aktionerne finansieres med finansiel støtte fra Unionen. NaturErhvervstyrelsens endelige vurdering af en eventuel anmodning afhænger af en forespørgsel til Kommissionen i forhold til, hvordan denne bestemmelse skal fortolkes. Udbetaling af støtte vil ske til den sammenlagte producentorganisation. Øvrige krav Udover de ansøgningsskemaer, som er udviklet af NaturErhvervstyrelsen skal ansøgere indsende en følgeskrivelse med en officiel anmodning om sammenlægningen, hvoraf det fremgår tydeligt, hvilken af de tre muligheder for sammenlægning, der anmodes om. Udover ovenstående gælder desuden uændret de øvrige krav som stilles til sammensætningen af producentorganisationers driftsprogrammer. Der henvises i den forbindelse til forordningsgrundlaget (som nævnt indledningsvist), den nationale strategi 2011, version 2, bekendtgørelse 1113/2008 samt NaturErhvervstyrelsens udgivelser: - Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer, april Miljøpositivlisten, version pr. december Ansøgning om organisationssammenlægning Ansøgningen om sammenlægning af de oprindelige producentorganisationer, skal indeholde de elementer, der er beskrevet under ovenstående punkt 3 (generelle retningslinjer). Den nye sammenlagte producentorganisation skal leve op til samtlige anerkendelseskriterier, herunder gælder, at NaturErhvervstyrelsen efter anmodning kan godkende den eller de juridiske personer, der søger om anerkendelse som sammenlagt producentorganisation, for så vidt disse blandt andet a) består af producenter fra frugt og grøntsektoren 7 b) er oprettet på initiativ fra producenterne 8 c) de forfølger et bestemt mål, der har mindst ét af formålene beskrevet i forordning (EU) nr. 1308/2013, artikel 152, stk. 1 litra c d) de har et mindsteantal medlemmer og/eller dækker en mindstemængde eller -værdi af salgbar produktion 9. I Danmark er der følgende minimumskrav: 15 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst fem millioner kr. eller 5 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst 10 millioner kr. 10 e) de forelægger tilstrækkelig garanti for, at den kan udføre sine aktiviteter behørigt, både i henseende til varighed og effektivitet, tilrådighedsstillelse af menneskelig, materiel og faglig støtte til dens medlemmer samt til koncentration af udbuddet 11 Øvrige krav Udover ovenstående gælder uændret de øvrige krav som stilles til anerkendelsen af producentorganisationer. Der henvises i den forbindelse til forordningsgrundlaget (som nævnt indledningsvist), den nationale strategi 2011, version 2, bekendtgørelse 1113/2008 samt NaturErhvervstyrelsens udgivelser: - Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt og grøntsagssektoren, juni RFO 1308/2013, artikel 152, stk. 1, litra a, jf. artikel 1, stk. 2 8 RFO 1308/2013, artikel 152, stk. 1, litra b 9 RFO 1308/2013, artikel 154, stk. 1, litra b 10 BEK 1113 af 2008, 3 11 RFO 1308/2013, artikel 154, stk. 1, litra c 10

11 Producentorganisationer, der søger om sammenlægning bedes indsende en følgeskrivelse til ansøgning om sammenlægning af producentorganisationer for så vidt angår organisationssammenlægningen, således, at det fremgår tydeligt, hvad der ansøges om. 5. Kontrol Som når der i øvrigt søges om godkendelse af et driftsprogram eller om udbetaling af støtte til et driftsprogram gælder der også i forbindelse med ansøgninger om sammenlægninger, at producentorganisationen forpligter sig til at bidrage til national og eventuel fællesskabskontrol. NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Projektdesign foretager den administrative kontrol, mens NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Koordinering udfører den fysiske kontrol hos producentorganisationen og eventuelt hos dens medlemmer. Kontrollen omfatter blandt andet anerkendelseskriteriernes opfyldelse samt krav til sammensætning af driftsprogrammer, herunder strategi og investeringsplan. Der henvises i den forbindelse til de øvrige vejledninger på området samt de gældende forordninger, bekendtgørelser og den nationale strategi. Det er ikke tilstrækkeligt, at de oprindelige separate producentorganisationer er anerkendt. Organisationsstrukturen ændres ved sammenlægningen i forhold til væsentlige anerkendelseskriterier såsom medlemmer og dermed referenceomsætning, hovedaktiviteten og muligvis ændres også formålet med producentorganisationen, da dette eventuelt genovervejes med indtrædelsen af nye medlemmer fra andre producentorganisationer Administrativ kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud foretager den administrative kontrol af ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer og producentorganisationer. Ved den administrative kontrol undersøger vi om ansøgningerne/ansøgerne opfylder alle krav, der stilles i forordningerne, bekendtgørelserne og den nationale strategi. Der vil både blive foretaget en kontrol af overholdelsen af anerkendelseskriterier og en kontrol af overholdelsen af kravene til sammensætningen af driftsprogrammerne. Den administrative kontrol vil blandt andet omhandle: - Kontrol af selskabsoplysninger - Godkendelse af produkter - Godkendelse af vedtægter - Kontrol af oplysninger i årsrapporten - Kontrol af medlemslisten og inventarlisten - Kontrol af oplysninger om selskabets varetagelse af opgaven som producentorganisation - Kontrol af oplysninger om hvilke faciliteter, som selskabet stiller til rådighed for producenterne - Kontrol af konkurrenceretlige hensyn 5.2. Fysisk kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Koordinering udfører fysisk kontrol af ansøgning om sammenlægning af driftsprogrammer og producentorganisationer. Som en del af den fysiske kontrol, vil Center for Kontrol, Koordinering særligt fokusere på, om anerkendelseskriterierne er overholdt i den nye sammenlagte producentorganisation efter indgåelsen af sammenlægning af de oprindelige producentorganisationer. Derudover vil den fysiske kontrol blandt andet kontrollere om der er udmeldte medlemmer og om de investeringer, der er placeret hos dem eventuelt er blevet omplaceret. 6. Meddelelse om godkendelse af sammenlægning Når NaturErhvervstyrelsen har gennemgået de indsendte ansøgninger, vil ansøger få meddelelse om, hvorvidt ansøgningerne kan imødekommes. Først fra dette tidspunkt, er sammenlægningen godkendt. 11

12 Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU s markedsordning for frugt og grønt 2014 ISBN: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax:

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer

Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Maj 2013 Kolofon Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Denne vejledning er udarbejdet af Center for Projektilskud i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere