HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329"

Transkript

1 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen, med baggrund i vedtægterne, husordenen og lejeloven, ser sig nødsaget til, at tage sanktioner i brug, som er ubehagelige for alle parter. Det er derfor en god ide, at læse husordenen grundigt igennem, så man er klar over de regler, der er gældende for afdelingen. Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 16. september 2014 i henhold til Lov om leje af almene boliger.

2 Afdelingsbestyrelsen Vælges blandt afdelingens beboere for 2 år ad gangen, og består af 3 medlemmer, hvoraf den ene er formand. Afdelingsbestyrelsens opgaver er blandt andet, at formidle kontakten mellem beboerne og administrationsselskabet. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes vejlede beboerne, udarbejde budgetter i samråd med Fællesadministrationen af 2009 (FA09) og i øvrigt se til at alt foregår i god harmoni uden at være "politibetjente". Afdelingsbestyrelsens træffetid er Første mandag i lige måneder kl i Stævnen. Ejendomsfunktionærens træffetid er: Mandag til fredag kl På kontoret i nr. 321 i stuen. Telefonnr.: På hverdage mellem 8.00 og 15.00, kan der udenfor træffetiden lægges besked på kontorets telefonsvarer. Affald Ud over Hvidovre kommunes affaldsregulativ gælder følgende regler: Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldsposer. Dette gælder også tomme dåser o.lign., hvad enten de smides i affaldsskakt eller i containerne. Flasker, glas, aviser, reklamer o.lign. må absolut ikke kastes i affaldsskakten. Skarpe genstande må ikke bortkastes i affaldsposer. HUSK også venligst at lukke skakt- og containerlåget, for at undgå dårlig lugt. Store ting, som f.eks. papkasser og kasserede brugsgenstande, skal afleveres i de dertil indrettede storskralderum. Haveaffald skal afleveres i det dertil indrettede rum ved garagepladsen, og må ikke være indpakket. VIS HENSYN TIL DIN NABO - undgå i videst mulig omfang, at benytte skakterne i weekender og på helligdage. Aflevering af kasserede møbler mv. skal aftales med afdelingens ejendomsfunktionær. Engangssprøjter skal emballeres forsvarligt, så andre ikke kan stikke sig på dem. Maling og andre kemikalier må ikke kastes i skakt eller container, men der aftales med ejendomsfunktionæren, hvor det skal afleveres. Det kan også afleveres direkte på genbrugspladserne i kommunen. Det samme gælder for akkumulatorer og batterier. Såfremt ovennævnte ikke overholdes, og afdelingen som følge heraf bliver opkrævet ekstra bod, vil den pågældende beboer blive opkrævet boden. Side 2 af 7

3 Afløb fra vask og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør, bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Derfor - kast aldrig bleer, vat o.lign. i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværligt og bekosteligt. Såfremt tilstopningen skyldes forkert brug, vil man selv komme til at betale. Da vand er meget dyrt, er det meget vigtigt, at man melder til ejendomsfunktionæren, hvis der er vandhaner der drypper eller toilettet løber. Altaner og altankasser Det er tilladt at anbringe altankasser, når eventuelle anvisninger følges (iflg. politivedtægten skal disse være anbragt forsvarligt, og ikke være til gene for andre). For at undgå, at afløb på altaner stoppes, så der kan opstå vandskader, skal afløbene holdes rene. Barnevogne, cykler knallerter, mv. Af hensyn til brandvæsenet og ambulancetjeneste, er det ikke tilladt, at sætte barnevogne, cykler o. lign. i opgange og på altangange. De bedes parkeret på de dertil indrettede steder. Bilvask Bilvask skal ske på den dertil indrettede plads (gavlen ved nr. 327). HUSK AT SPARE PÅ VANDET. Døre Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne med kiler o. lign. For at undgå, at uvedkommende får adgang, skal døre med porttelefon altid være aflåst. For at undgå indbrud og hærværk - vær opmærksom på, hvem Du lukker ind. Elevatorer I opgang 327 og 329 er der elevatorer. Det skal indskærpes, at disse behandles efter forskrifterne, dvs. at man ikke overbelaster dem i henhold til opslagene i elevatorerne. Det er forbudt at blokere de automatiske sikkerhedsdøre. Vær opmærksom på, at der ikke kommer snavs i dørens styrerille. Fordring af dyr og fugle Det er forbudt at fodre dyr og fugle på græsset og i gården. (Se afsnittet om skadedyr). Side 3 af 7

4 Fyrværkeri Det er ikke tilladt, at afbrænde fyrværkeri i ejendommen, i opgangene eller fra altanerne. Det er således kun tilladt at afbrænde fyrværkeri fra afdelingens udvendige fællesarealer. Glasforsikring HVIDOVREBO har ikke tegnet kollektiv glasforsikring, derfor skal man selv betale, hvis man slår en rude i stykker udenfor lejligheden. Normalt vil skaden blive dækket af Deres familieforsikring. Grill Der må ikke grilles på altaner eller svalegange. Der må grilles i haver og på fælles arealer, når tørke eller andre forbud ikke er gældende. Der skal dog tages hensyn til de øvrige beboere. Husk vandkande. Haver har et antal nyttehaver, som kan lejes for et år ad gangen, således at beboerne evt. kan beslutte, at arealet skal bruges til andet formål. Udlejningen sker gennem FA 09, i den rækkefølge man er skrevet op. Det påhviler lejeren at holde haven i pæn stand, at klippe hæk (den må højst være 120 cm). Der må ikke plantes træer og buske, som kan skygge eller genere naboen. Der må ikke plantes træer og buske, som kan skygge eller genere naboen, eventuelle bygninger, skal inden opførelse, godkendes af FA09. Da vi alle skal spare på vandet, er vanding med vandspreder ikke tilladt. Husdyr Det er IKKE tilladt at holde hunde, katte og større dyr, dog er det tilladt at have én inde kat, såfremt dette er påført lejekontrakten. Forudsætningen er, at katten bliver registreret hos FA 09. Såfremt der sker skade på lejligheden som følge af kattehold, vil udbedring af skaden ske for lejerens regning Affald fra kattebakke m.m. skal afleveres forsvarligt indpakket i skralderummet. Skriftlig tilladelse til pasning af hunde & katte i en aftalt periode, kan fås ved henvendelse til FA 09. Det er ikke tilladt at lufte dyr på afdelingens arealer. Side 4 af 7

5 Komfurer, køle skabe & tekniske installationer Med de tekniske installationer i lejligheden, er der som regel brugsanvisninger. Følges disse brugsanvisninger, vil man kunne spare sig for mange ærgrelser. Normal vedligeholdelse betales af afdelingen. Behandles komfur og køleskab forkert, så der opstår skader, må man selv betale for reparation eller udskiftning. Fejl på installationer skal meldes til ejendomsfunktionæren. Ændringer i lejlighedens El- & VVS-installationer må kun foretages efter forudgående skriftlig tilladelse fra FA09 og af autoriserede firmaer. Såfremt De opdager fejl på installationer, komfur eller køleskab, udenfor normal arbejdstid, skal De kontakte vagten. Hvis De selv rekvirere montører, vil regningen blive tilsendt Dem. Leg og lege redskaber Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- & murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller de grønne områder. Boldspil er forbudt på garageplads og ved parkeringspladserne. Det er forbudt at skyde med bue & pil, kaste med kniv, skyde med luftbøsser o.lign. farligt legetøj. Forældre er normalt økonomisk ansvarlige for hærværk begået af deres børn. Maskiner Vis hensyn men: det er tilladt at bruge støjende maskiner og værktøj på hverdage fra kl , lørdage fra kl og søndage fra kl Er man i indflytningsperioden nødt til at arbejde (støje) uden for de nævnte tidspunkter, bedes de nærmeste naboer underrettes herom. Da bebyggelsens vægge og lofter er af beton, er det muligt - for et mindre beløb - at låne en borehammer hos afdelingens ejendomsfunktionær. Motorkørsel mv. Vi har børn i afdelingen - så derfor, af hensyn til sikkerheden, anmodes beboerne om hensynsfuld kørsel og i øvrigt i overensstemmelse med færdselsloven. Vi skal også anmode beboerne om, at de henstiller til deres gæster om, at udvise samme hensynsfuldhed. Musik & fester Tag venligst hensyn til naboerne, når der benyttes fjernsyn, musikanlæg & musikinstrumenter. I de sene aftentimer bør der udvises særligt hensyn, dvs. at der skal dæmpes ned, så de øvrige beboeres nattero ikke forstyrres. Skal man have fest, er det almindeligt, at de omkringboende bliver orienteret, og er indforstået med, "støj" efter kl Side 5 af 7

6 Parkering Parkering af personbiler, motorcykler og knallerter må ikke finde sted på boligområdet udenfor de pladser, der indrettet til det. Lastvogne, trailere, campingvogne og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på boligområdet eller afdelingens parkeringspladser. Campingvogne må dog parkeres i op til 48 timer under klargøring, såfremt de ikke generer den normale parkering. Pulterrum & kælderrum Pulterrum og kælderrum bedes holdt lukkede og aflåst, også selv om de ikke benyttes. Vinduer holdes også lukkede. ER DER I DERES RUM TEKNISKE INSTALLATIONER, KAN EKSTRANØGLE FORLANGES DEPONERET HOS EJENDOMSFUNKTIONÆREN. Radiator & varme Radiatorerne er termostatstyret, og bør i vintertiden aldrig være helt lukkede, men stå på mindst 1, også ved udluftning. Skadedyr Observere De skadedyr (hvepseboer, kakerlakker, mosegrise, rotter, væggetøj mv.) bedes De omgående underrette ejendomsfunktionæren herom. Skiltning & reklamer Har man behov for at opsætte skilte og reklamer, kan dette lade sig gøre, såfremt FA 09 har givet skriftlig tilladelse. Navneskilte kan opsættes, hvis udformningen er godkendt. Navneskilt ved indflytning er gratis, men det er tilladt at ændre navneskilt, idet man selv betaler en evt. udskiftning. Teltslagning Det er tilladt at opslå telte og festbaldakiner på fællesarealerne. Af hensyn til græsset, dog højst 2 døgn på samme plads. Af hensyn til græsslåmaskinerne, bedes De påse at alle pløkke fjernes. TV, telefon og internet Afdelingen er tilsluttet YouSee kabel tv og Cirque bolignet. Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale kabler og stik. Yousee kabel tv grundpakken kan fravælges mod et gebyr. Tæppebankning Bankning og børstning af tæpper må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til øvrige beboere. Side 6 af 7

7 Udluftning For at undgå fugtdannelser og dermed følgende ødelæggelse af vinduer, træværk, tapet og maling, bør der foretages en effektiv udluftning gennem vinduer og døre - 5 til 10 minutter - gerne flere gange om dagen. Vask & tøjtørring Det forventes, at man efterlader vaskerummet i samme stand, som man selv ønsker at overtage det i, dvs. at man rydder op efter sig, fjerner affald mv. Tørrerum må højst benyttes 24 timer efter vask. I afdeling 4 har vi besluttet, at vi kollektivt betaler for at vaske. Det er derfor strengt forbudt, at vaske for andre end de til husstanden hørende personer. Vinduer Beboerne sørger selv for, at vinduerne i lejligheden og tilhørende pulterrum/kælderrum er forsynet med hele ruder. Ændring af lejligheden Foretager man ændringer af sin lejlighed, kræves der forudgående skriftlig tilladelse af FA09. FA09, afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionæren er altid villige til at hjælpe beboerne til rette, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med denne husorden. Husk at afdelingsbestyrelsen har åbningstid hver anden måned, hvor beboeren altid kan henvende sig, hvis der opstår problemer. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Side 7 af 7

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere