Udbud af erhvervsgrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af erhvervsgrunde"

Transkript

1 Udbud af erhvervsgrunde Grundene udbydes offentlig til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni Frederiksdal: Erhvervsgrund på ca kvm. Køber vil være forpligtiget til at opføre og drive transformatorstation med henblik på at sikre elforsyningen i området. Udbydes til højstebydende med mindste pris på kr. 25,27 pr. kvm. Paderup: Grund på Marsvej til anvendelse for parkering og stiareal. Ca. 750 kvm. Udbydes til højstebydende med mindste pris på kr. 200 pr. kvm. Kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle. Salgsmateriale indeholdende salgs- og udbudsvilkår, kan hentes på: eller fås ved henvendelse til: Randers Kommune Erhverv og Udvikling Laksetorvet 8900 Randers C Eller ved mail til eller på telefon / De indkomne tilbud vil blive løbende behandlet fra den Randers Kommune Første annoncering i Randers Amtsavis

2

3 1 Tinglysningsafgift: XXX kr. Ejerlav: Sdr. Borup By, Haslund Matr. nr.: delnr. 3 af 3a m.fl. Beliggende: Frederiksdalvej, 8940 Randers SV Anmelder: RANDERS KOMMUNE Erhverv & Udvikling Laksetorvet 8900 Randers C Tlf K Ø B S A F T A L E Randers Kommune sælger og endeligt overdrager herved til grunden del nr. 3 af matr. nr. 3a, 3i, Sdr. Borup By, Haslund, 7 aq, 7ho, 7hp, 7hq, Vorup By, Vorup, med et areal på ca m², heraf vej 0 m², beliggende Frederiksdalvej, 8940 Randers SV ifølge vedhæftede rids af Januar 2010 Randers Kommune. Grunden sælges, som den er og forefindes, med træer, plantninger, bevoksninger, vejbelægninger mv. Grunden sælges endvidere med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere. Med hensyn til servitutter og andre byrder på ejendommene, hvorfra grunden bliver udstykket, henvises til tingbogen. I forbindelse med grundens udstykning vil der ved servituterklæring blive taget stilling til, hvilke servitutter der hviler på den pågældende ejendom. Køber er pligtig at respektere de servitutter, der påhviler det solgte areal, samt sådanne servitutter, som måtte blive pålagt ejendommen som en betingelse for udstykning.

4 2 Grunden sælges efter offentligt udbud og aftalegrundlaget består udover nærværende købsaftale af: udbudsannonce af i Randers Amtsavis Randers Kommunes generelle vilkår for salg af erhvervsjord, oktober Købers tilbud af XXX Køber erklærer ved sin underskrift af have modtaget kopi af hele aftalegrundlaget, der udover nærværende skøde ikke tinglyses. I tilfælde af uoverensstemmelser har skødet forrang. I øvrigt sker overdragelsen på følgende vilkår: 1. Købesummen udgør kroner XXX skriver kroner XXX, der berigtiges således: 1. Kontant pr. overtagelsesdag kr. XXX I alt kr. XXX Hvis grundens areal efter udstykning afviger fra m2, berigtiges forskellen kontant med XXX kr. pr. m². Grunden overtages af køberen den 1. marts 2010 med hvilken dag som skæringsdag der skal udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse. Indtil den solgte grund er selvstændigt ansat til ejendomsværdi, betaler køberen på anfordring den del af de stamparcellen påhvilende skatter og afgifter, som forholdsvis falder på den solgte grund Grunden sælges i øvrigt uden ansvar for sælgeren for mangler af nogen art, bortset fra adkomstmangel. Sælgers ansvarsfraskrivelse vedrører jordbundsforholdene og miljøforurening. Køberens opmærksom henledes på reklamationsreglerne i Randers Kommunes generelle vilkår for salg af erhvervsjord, oktober 2009, litra f. Grunden er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej, 3-4 etape, som køber ved sin underskrift erklærer sig bekendt med

5 3 Køberen er forpligtet til senest 1. marts 2012 at påbegynde bebyggelse af grunden og at fuldføre byggeriet inden for rimelig tid efter påbegyndelsen. Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand, og kommunen har tilbagekøbsret til grunden eller det areal, der agtes solgt, for den ved dette skøde fastsatte pris uden tillæg af renter eller andet og med fradrag af de af kommunen afholdte tinglysningsafgifter vedrørende såvel salg som tilbagekøb, dersom bebyggelsen ikke påbegyndes og fuldføres som angivet i stk. 1. På grunden må der alene opføres og drives en transformatorstation eller lignende anlæg til brug for områdets elektricitetsforsyning. Grunden skal for købers regning beplantes efter nærmere anvisning fra sælger. Beplantningen skal ske senest samtidig med færdiggørelsen af ovennævnte anlæg. Hvis køber har haft udgifter til forbedring af grunden godtgøres disse kun, hvis grundsælger finder det berettiget. Bestemmelserne i nærværende post 5 begæres tinglyst som servitutstiftende på den solgte grund med Randers Byråd som påtaleberettiget. Grunden sælges i udstykket og hovedbyggemodnet stand. I øvrigt henvises til Randers Kommunes generelle vilkår for salg af erhvervsjord, oktober Grunden overdrages i ubehæftet stand, og der påhviler ikke i øvrigt grunden gæld af nogen art. 8. I henhold til 8 i lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007 om sommerhuse og campering mv. erklærer køberen herved, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, idet de solgte arealer skal anvendes til erhvervsformål i form af tekniske installationer til elektricitetsforsyning. 9.

6 4 Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter parternes bedste skøn XXX kr. 10. Nærværende skøde er betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens udstykningstilladelse. Når betingelserne er opfyldt, er sælgeren pligtig at udstede endeligt skøde. 11. De med denne overdragelse forbundne udgifter til tinglysning af skøde afholdes af parterne i forening. Køberen afholder udgifterne til udstykning af den solgte grund, medens hver af parterne i øvrigt afholder udgifter til egne rådgivere. Som køber: Randers, den Som sælger: RANDERS BYRÅD, den Henning Jensen Nyhuus Borgmester Bent Peter Larsen Kommunaldirektør

7 GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Følgende vilkår er gældende for alle handler, hvor Randers Kommune sælger erhvervsjord beliggende i Randers Kommune. A. Udgifter indeholdt i den kontante købesum. B. Udgifter, der skal betales af køber udover den kontante købesum. C. Betalingsvilkår og berigtigelse. D. Salgsform. G. Reservation af grunde. F. Servitutter. H. Mangler ved grunden. A. Udgifter indeholdt i den kontante købesum. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, er følgende udgifter indeholdt i købesummen: anlæg af adgangsveje med gadebelysning anlæg af kloak med brønd for regnvand og spildevand anlagt indtil 1 meter fra skel mod adgangsveje etablering af vandforsyning med fremføring af stik til skel overordnet etablering af elforsyning berigtigelse af handlen, herunder udarbejdelse af skøde varetages af kommunen tinglysningsafgift af skødet arkæologiske forundersøgelser, medmindre museet konkret skønner det overflødigt B. Udgifter, der skal betales af køber udover den kontante købesum. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal køberen udover købesummen betale følgende: Alle beløbene er gældende indtil udgangen af Tilslutningsbidrag til kloakforsyning. Beløbet udgør kr kr. excl. moms pr. påbegyndt 800 m 2 grund areal. Ved grunde større end m 2 kan der efter et konkret skøn ydes en reduktion for efterfølgende arealer efter nærmere aftale mellem køber og Randers Spildevand A/S. Tilslutningsbidrag til el, vand og varme. Der henvises til de relevante leverandører. Byggetilladelser. Se vedhæftede takstblad for byggesagsbehandlinger pr. 1. april Udstykningsomkostninger. Udgiften består dels i omkostninger til landinspektørsalær og dels i afgift til Staten. Udgiften varierer, da den er afhængig af grundens størrelse og konkrete fysiske forhold. Typisk vil priserne udgøre: o m 2 ca kr. o m 2 ca kr. o m 2 ca kr. o m 2 ca kr. C. Betalingsvilkår og berigtigelse. Alle handler berigtiges kontant, hvilket vil sige, at køberen selv skal fremskaffe hele købesummen og at køberens finansieringsomkostninger er kommunen uvedkommende.

8 Ved handlens indgåelse betales et depositum svarende til 10 pct. af købesummen, dog minimum et beløb svarende til de anslåede udgifter til udstykning, jf. punkt B. Restkøbesummen betales kontant pr. overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen aftales maksimalt tre måneder fra aftalens indgåelse. Såfremt køber stiller uigenkaldelig bankgaranti for restkøbesummens betaling, kan overtagelsesdagen fastsættes til seks måneder fra aftalens indgåelse. Købers opmærksomhed henledes på, at pantehæftelser (eks. kreditforenings- og banklån) først kan tinglyses på den købte grund, når udstykningssagen er gennemført. Kommunen vil efter en konkret vurdering være indstillet på at udstede en garanti for, at udstykningen gennemføres som forudsat samt tillade tinglysning af pantehæftelser i stamparcellen mod vished for at pantet relakseres, når udstykningen er tilendebragt. D. Salgsform. Som alt overvejende hovedregel udbydes kommunens grunde til salg efter offentlig bekendtgørelse. Reglerne herom findes i Udbudsbekendtgørelsen (bekt. nr. 472 af ). Efter førstegangsudbuddet overgår grundene til salg efter løbende udbud. Grundene udstykkes så vidt muligt efter nærmere aftale med køberen. Handlen er som udgangspunkt ikke indgået før skødet er underskrevet af såvel køber som sælger. G. Reservation af grunde. Der kan ved det løbende udbud ske reservation af en grund, således køber får tid til at undersøge grunden, kontakte pengeinstitut m.v. Retsvirkninger af en reservation: Reservation af en erhvervsgrund kan højest opnås for 3 måneder, og udløber automatisk, hvis ikke den forlænges. Reservationen bekræftes skriftligt. Reservationen kan forlænges i højest 3 måneder af gangen, hvis ikke der er andre reservationer i kø. En reservation medfører, at grunden reserveres i perioden til den af kommunen fastsatte mindstepris, og at den reserverede grund som udgangspunkt ikke sælges til anden side i reservationsperioden Dette udgangspunkt fraviges, hvis der fra anden side fremkommer købsønske i reservationsperioden. Hvis reservanten fastholder sit købsønske tilbyder kommunen alle reservanter mulighed for at afgive supplerende bud i én samlet budrunde. Buddene skal være højere end den fastsatte mindstepris. Der gives de bydende en frist på 7 hverdage til at fremkomme med supplerende bud. Grunden sælges herefter til højestbydende Reservationen udelukker dog ikke, at kommunen kan afhænde grunden, hvis dette sker til en køber, som kommunen i øvrigt vil kunne afhænde til uden offentligt udbud. Eksempler på sådanne købere er staten, andre kommuner/kommunale fællesskaber og institutioner m.v. som kommunen lovligt kan støtte. Ligeledes indebærer en reservation ikke en købsret; kommunen kan således helt undlade at sælge en reserveret grund. F. Servitutter. Udover de på grunden tinglyste servitutter, vil der på hver enkelt grund blive tinglyst vilkår om følgende: Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand. Byggeri på grunden skal være påbegyndt inden to år fra overtagelsesdagen og færdiggøres i rimelig tid herefter. Kommunen har tilbagekøbsret, men ikke pligt, til grunden, hvis byggefristen ikke overholdes. Kommunes tilbagekøbspris vil maksimalt udgøre den udbudte mindstepris, således købers eventuelle overbud fortabes. Er grunden solgt efter udbud uden angivelse af mindstepris, udgør tilbagekøbssummen det laveste beløb af enten den offentlige ejendomsvur-

9 dering eller den faktiske, oprindelige handelspris. Kommunens omkostninger ved salg samt tilbageskødning afholdes af køberen. Beløbet modregnes i tilbagekøbssummen. H. Mangler ved grunden. De almindelige mangelsbeføjelser indebærer, at køber ved ukendte mangler vil kunne kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Beløbets størrelse skal ikke udgøre den faktiske udgift til udbedring så som ekstrafundering, men et anslået værditab køber lider ved at have købt en grund med en ukendt og ikke uvæsentlig mangel. Der foretages almindeligvis ikke boreprøver i forbindelse med udbud af erhvervsjord, medmindre kommunen er vidende om, at jordbundsforholdene er særligt vanskelige i det pågældende område. I de tilfælde kommunen måtte vælge at få foretaget boreprøver, forelægges køber ved udbuddet den geotekniske rapport på grundene og opfordres til selv at foretage yderligere undersøgelser. Krav på afslag som følge af vanskelige funderingsforhold skal rettes inden fire måneder fra overtagelsesdagen. Kravet skal dokumenteres ved en geoteknisk rapport. Kommunen betaler udgiften til rapportens udarbejdelse, hvis dette konkret aftales inden rapporten udarbejdes og hvis kommunen er enig i, at funderingsforholdene berettiger til et afslag i købesummen. Arkæologiske forhold på grunden er ikke at betragte som en mangel. Købers opmærksomhed henledes på, at såfremt der i grunden findes fortidsminder skønt en arkæologisk forundersøgelse ikke har vist tegn herpå, betaler Staten i medfør af Museumsloven udgifterne til en eventuel udgravning, men ikke udgifter som følge af byggeriets forsinkelse. Randers Kommune bekoster som udgangspunkt en arkæologisk forundersøgelse inden et grund sættes i udbud. Skulle en sådan undersøgelse undtagelsesvist ikke have fundet sted, bærer køber enhver risiko for arkæologiske forhold på grunden. Eventuelle udleverede planskitser for området herunder i lokalplaner er alene at opfatte som hensigtserklæringer og dermed ikke en garanti for områdets endelige udformning. Vedtagelse 09/225 Byrådet 26. oktober 2009 kl. 17:00 Tiltrådt.

10 Byggesagsgebyrer pr. 1. april Simple konstruktioner Byggetilladelse eller anmeldelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger... kr. pr. m 2 Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på... kr. 35, ,00 2 Enfamiliehuse og sommerhuse Byggetilladelse eller anmeldelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning ved fritliggende og sammenbyggede huse med lodret lejlighedsskel... kr. pr. m 2 Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på... kr. NB: Overdækkede arealer og åbne overdækkede arealer medregnes som etageareal ved gebyrberegning. 35, ,00 3 Ikke kompliceret industri- og lagerbebyggelse Byggeriet omfattes kun af BR-08, kap. 2 og 5. (herunder jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger, inkl. silo) Byggetilladelse eller anmeldelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning... kr. pr. m 2 For byggeri ud over m 2...kr. pr. m 2 Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på... kr. 35,00 17, ,00 4 Andre faste konstruktioner Faste konstruktioner, som ikke er egentlige bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Byggetilladelse eller anmeldelse ved nyopførelse samt ved ændring eller udskiftning af: Skiltning, tribune (< 50 m 2 ) og legepladsredskaber... kr. Minivindmølle.. kr. Tele-/mobilantenne, -mast, vindmølle mv.... kr , , ,00 5 Øvrigt byggeri (herunder jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger), hvor byggeriet omfattes af hele BR-08. (Se 3) Byggetilladelse eller anmeldelse ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning af erhverv og bygninger til særlige formål, i henhold til byggelovens 11, indtil m 2... kr. pr. m 2 For byggeri ud over m 2...kr. pr. m 2 Dog skal der altid betales et minimumsgebyr på... kr. 39,00 19, ,00 6 Mindre skilte, markiser, vinduesudskiftninger, tagdækningsændringer mv. i henhold til Midtbylokalplan 309 m.fl., som forudsætter byggetilladelse, er gebyrfri... kr. 0,00 7 Lovliggørelse af byggeri... kr. normalgebyr ,00 8 Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse... kr ,00 9 Dispensation uden anmeldelse eller tilladelse... kr ,00

11 Tilbudsformular for Grund til transformatorstation ved Frederiksdalvej etape 4. Undertegnede Navn: Adresse: Telefon: Der erklærer at være bekendt med de skriftlige salgsvilkår for ovennævnte ejendom(e) afgiver herved følgende tilbud på kr. m 2 grund. (mindstepris 25,27 kr./m 2 ) Ønsket placering Tilbuddet er bindende indtil 1. marts Hvis tilbuddet accepteres af Randers Byråd, kan kommunen forlange, at der senest 14 dage herefter stilles bankgaranti på anfordringsvilkår for tilbudsbeløbet, der efterfølgende skal betales kontant pr. overtagelsesdagen. Underskrift/stempel (såfremt tilbudsgiver er et selskab skal tegningsunderskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen vedlægges) Indsendes i lukket kuvert mærket Grund til transformatorstation ved Frederiksdalvej etape 4. til Randers Kommune, Erhverv og Udvikling, Laksetorvet, 8900 Randers C. Desuden kan køber benytte fax nr til afgivelse af bindende købstilbud.

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø

Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune udbyder nu ca. 172.000 m² erhvervsjord i erhvervsområde nær motorvej E 20, afkørsel 37. Tilbud sendes til Sorø Kommune,

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

UDKAST KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

UDKAST KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede UDKAST KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 3bp Gørløse by Gørløse på 2.878 m 2, som indtegnet på kort til denne købsaftale.

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010.

Måleblad. Udstykning m.v. af matr. nr. 1n. Tendrup By, Hornslet. Kommune: Syddjurs Kommune. Peter Jensen. Opmålt i: oktober 2010. Opmålingsdistrikt 95 04 Måleblad Ifølge lovbekendtgørelse nr. 494 af 12.6.2003 er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere