Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A"

Transkript

1 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A

2 Dansk A Hf Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser, herunder læreplanerne. Denne Vejledning/Råd og vink indeholder forklarende kommentarer til nogle af disse bestemmelser, men indfører ikke nye bindende krav. Desuden gives eksempler på god praksis samt anbefalinger og inspiration, og den udgør dermed et af ministeriets bidrag til faglig og pædagogisk fornyelse. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. 1. IDENTITET OG FORMÅL Identitet Formål Metoder Funktionel tekstlæsning FAGLIGE MÅL OG FAGLIGT INDHOLD Faglige mål Kernestof Det sproglige stofområde... 6 Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik... 6 Argumentationsanalyse... 7 Retorisk analyse... 8 Kommunikationsanalyse Det litterære stofområde... 8 Tekster fra folkeviserne og frem til i dag... 9 Værklæsning Kanonforfatterne Genrebegreber Litteraturteori og litterær metode Litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger Det mediemæssige stofområde Nyhedstekster Dokumentartekster Fiktionstekster Visuelle udtryksformer Et værk i form af et større afrundet medieprodukt Nyhedskriterier Fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A

3 Mundtlig udtryksfærdighed Skriftlig udtryksfærdighed Udtryksfærdighed og andre fag Supplerende stof TILRETTELÆGGELSE Didaktiske principper Det skriftlige arbejde It Formidling med it-værktøjer Virtuelle arbejdsformer Elektroniske programmer Samspil med andre fag Større skriftlig opgave EVALUERING Løbende evaluering Prøveformer Den skriftlige prøve Den mundtlige prøve Bedømmelseskriterier Den skriftlige prøve Den mundtlige prøve Karakterbeskrivelser Vejledende karakterbeskrivelser til den skriftlige prøve Vejledende karakterbeskrivelser ved den mundtlige prøve Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A

4 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I danskundervisningen finder samspillet mellem kerneelementerne sprog, litteratur og kommunikation sted i det faglige arbejde med tekster fra fagets tre stofområder: det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde. Fagets tekstbegreb omfatter dels tekster, som kursisterne læser, hører og ser (fiktive, ikke-fiktive, mundtlige og skriftlige tekster, herunder medietekster), dels de tekster, som kursisterne selv producerer (skriftlige tekster og mundtlige oplæg). Overalt interesserer faget sig i en integreret bevægelse for, hvad tekster siger, hvordan de siger det, og hvilken kommunikationssituation de indgår i. I tekstlæsningen, i bred betydning, indgår sprog, litteratur og medier i et analytisk samspil. Det er et kendetegn for faget, at det har rod i universitetets forskningsbaserede danskfag. Det betyder, at analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering er teoretisk og metodisk funderet og litteratur-, kultur- og receptionshistorisk forankret. I tekstproduktionen, den skriftlige og mundtlige fremstilling, anvender kursisterne tekstkendskab og færdigheder fra de tre stofområder i deres konkrete udtrykspraksis. Bl.a. inddrages erfaringer med virkningsfuld, retorisk bevidst og præcis formidling i flere medier. 1.2 Formål Fagets to overordnede formål, det dannelsesmæssige og det studieforberedende, nås ved, at kursisterne dels opnår kendskab til centrale danske fiktive og ikke-fiktive værker samt færdighed i at afdække betydning og funktion, dels opnår færdighed i at give disse læsninger mundtligt og skriftligt udtryk. Tekstanalysen inddrager skønlitterære tekster, medietekster og hverdagens skriftlige og mundtlige brugstekster med vægt på disses virkemidler, betydning, perspektiveringsmuligheder, reception og funktion. I tekstproduktionen vægtes i særlig grad sprogrigtighed, grammatisk korrekthed, udtryksevne og kommunikative færdigheder over for bestemte målgrupper i og uden for klasseværelset. Med fokus på anvendeligheden arbejdes der danskfagligt med begreber, metoder, færdigheder, viden og projekter, der udbygger kursisternes studiekompetence, samtidig med at de opnår et personligt, dannelsesmæssigt udbytte i form af kritisk sans, kulturhistorisk indsigt, æstetisk opmærksomhed samt praktiske færdigheder i at håndtere relevante typer af tekster og medier og i at kommunikere sikkert, præcist og målrettet i forskellige situationer. Ikke mindst beskæftigelsen med skønlitterære tekster og moderne medietekster har ud over at bidrage til opfyldelsen af de faglige mål tillige en rolle at spille i forhold til kursistens egen livssituation og selvforståelse. Undervisningen kan derfor i arbejdet med de faglige mål og det faglige indhold, når det er naturligt, tage sigte på et sådant personligt, identitetsdannende udbytte. 1.3 Metoder Danskfagets overordnede metode er den grundige tekstlæsning, og det gælder på tværs af de tre stofområder. Metoden er karakteristisk ved en vekselvirkning eller balancegang mellem en særlig opmærksomhed på tekstens enkeltdele og et helhedsorienteret syn på tekstens samlede udtryk og indhold og kommunikationssituation. I den forstand er dansk et hermeneutisk fag. I mødet med og undersøgelsen af tekstens meningsstrukturer udfordres og udvikles kursistens forestillings- og forståelseshorisont. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 1

5 Når der tales om fagets metoder i flertal, er der tale om forskellige analysestrategier, forskellige måder at møde tekster på. Metoderne er forskellige i kraft af, at det er forskellige instanser i eller uden for teksten, der prioriteres særlig højt. En enkel og for kursisterne operationel model kan illustrere, at fokus uanset teksttype og stofområde kan ligge enten i teksten selv, dens afsender, dens modtager eller dens omverden; altså de forhold, teksten refererer til, eller den kommunikationssituation, teksten optræder i: Nedenstående oversigt illustrerer, hvordan tre teksttyper kan gøres til genstand for hver af de 4 former for metodisk fokus. METODEFOKUS ANALYSESTRATEGI Type Tekst Afsender Modtager Omverden SPROG Politisk tale Detaljeret undersøgelse af stilfigurer Talen som udtryk for politikerens positioneringskamp i sit parti Appelformernes påvirkning af talerens tilhængere og modstandere Valgkampen og dens propagandakanaler LITTERATUR Digt (f.eks. Jeppe Aakjær: Jens Vejmand) Analyse af indre og ydre komposition Jeppe Aakjærs egen sociale baggrund Læsernes medfølelse eller mangel på samme Social indignation som karakteristisk træk ved det folkelige gennembruds tekster MEDIER Nyhedsindslag i tv-avis Billedkomposition og klippeteknik Journalistens hensigt, f.eks. at lave en solohistorie Seernes identifikation i kraft af billedbrugen Nyhedskriterier hvad gav denne nyhed plads i nyhedslandskabet? Denne overordnede oversigts forskellige positioner indbefatter de mere specifikke analysestrategier, som vi benytter os af i faget. Hertil hører eksempelvis retorisk analyse (sprog), biografisk læsning (litteratur) og mediesociologisk analyse (medier). 1.4 Funktionel tekstlæsning Anvendelsesorienteringen på hf viser sig i danskfaget bl.a. i den funktionelle tekstlæsning. Den lægger vægt på at anskue teksten i dens konkrete kommunikationssituation, hvor teksten bruges til noget af Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 2

6 diverse modtagere. Både sproglige, litterære og mediemæssige tekster har en funktion, der kan indkredses i denne grundmodel: Afsender Tekst Modtager 1 Modtager 2 Tekstlæsningen sætter fokus på tekstens virkemidler og søger at indkredse dens betydningspotentiale, der realiseres forskelligt i mødet med modtager 1, 2 osv. Modellen dækker det komplekse samspil mellem afsenderens omverden, hensigt og forestilling om en idealmodtager, tekstens virkemidler og medie samt forskellige modtageres omverden, hensigter, afkodninger og anvendelser. I praksis betyder det, at man i undervisningen typisk kan tage udgangspunkt i kursisternes umiddelbare receptioner af en given tekst og gradvist udvide deres forståelse af, at samme tekst opfattes forskelligt, og at modtagerne altid bevidst eller ubevidst søger at anvende teksten til noget, f.eks. ved en reception, der er formativ (horisontudvidende), diversiv (underholdende, æstetisk) eller konfirmativ (bekræftende). I takt med kursisternes voksende kompetence i tekstlæsning og perspektivering hen gennem kurset kan de opbygge en stadig mere nuanceret indsigt i de mange faktorer, der indgår i tekstlæsningen, og som gør de sproglige, litterære og mediemæssige tekster til dynamiske led i både den enkeltes liv og i den kulturelle udvikling. Den enkelte dansklærer afgør selv, i hvor høj grad den enkelte tekst anskues funktionelt, og i hvilket omfang der f.eks. inddrages konkrete receptioner (svarmail, anmeldelse, tolkning, illustration, seermåling m.m.), men den funktionelle læsning danner en rød tråd hen gennem kurset, så kursisternes opmærksomhed jævnligt rettes mod teksternes mulige funktioner over for forskellige modtagere. Dette kommunikative og receptive fokus beskrives nærmere under de enkelte stofområder i afsnit Faglige mål og fagligt indhold De faglige mål i dansk er snævert forbundet med fagets kernestof. Målene angiver, hvordan kursisterne skal kunne arbejde med andres og egne tekster, mens kernestoffet angiver, hvilke konkrete teksttyper og analytiske værktøjer de skal præsenteres for. 2.1 Faglige mål De faglige mål formulerer et målniveau for den dygtige kursist. Målene gennemgås her i de fire grupper, de naturligt falder i. De første fem mål relaterer sig til det sproglige stofområde samt til kursisternes mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed. Kursisterne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 3

7 dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed Kursisterne skal altså kunne skrive og tale korrekt og med bevidsthed om den konkrete formidlingssituation. Det vil sige, at de er i stand til at afpasse form og indhold efter modtagerne, mediet og formålet med kommunikationen. Desuden skal de have en basal viden om grammatik og stilistik, dels med henblik på, at deres formidlingsmæssige valg kan være bevidste og velbegrundede, og dels med henblik på deres tekstanalytiske færdigheder. Ligesom det gælder for tekstlæsningens metoder (se afsnit 1.3), er det overordnet karakteristiske for de tekstproduktive teknikker, at de varierer fra at have et teksthelheds- og kontekstorienteret fokus til et detailorienteret fokus. Det er et mål for undervisningen i tekstproduktion, at kursisterne bliver i stand til at kombinere disse teknikker, så de producerede tekster bliver sprogligt korrekte og klart kommunikerende. Se endvidere afsnit om mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. De næste tre mål skitserer forventninger til, hvordan kursisterne skal kunne arbejde med tekster i dansk: demonstrere viden om fagets identitet og metoder analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier Undervisningen skal lægge vægt på at udlægge fagets identitet og i praksis demonstrere og udfolde dets metoder for kursisterne. Kursisterne skal opnå en forståelse af, at vi i dansk ser på, hvad tekster betyder og samtidig på, hvordan de betyder det, og hvilken funktion de har. Kursisterne skal vide, at det har betydning, at vi i den analytiske tekstlæsning går metodisk til værks, dvs. ikke uden plan slår ned på tilfældigt valgte detaljer. Når der er tale om litterære tekster, herunder også fiktionstekster fra det mediemæssige stofområde, skal kursisterne kunne foretage en metodisk bevidst analyse, fortolkning og perspektivering, ligesom de tilsvarende skal kunne foretage en metodisk bevidst analyse og vurdering af ikke-fiktive tekster. Både perspektiveringen og vurderingen inddrager teksternes kommunikative funktion, deres omverden og deres muligheder for at blive brugt til noget. At analyserne er metodisk bevidste, betyder, at kursisterne er opmærksomme på og kan redegøre for, at og hvordan det i teksten opdagede afhænger af, hvad man ser efter. Et mål peger eksplicit ind i det litterære stofområde: demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Det er alene de teksttyper og de litterære perioder, som kernestoffet angiver, man skal kunne forholde sig til fra et litteraturhistorisk perspektiv. Den funktionelle tekstlæsning åbner her for, at man ikke kun fokuserer på, hvordan samtiden typisk må antages at have opfattet teksten (f.eks. en naturalistisk læs- Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 4

8 ning af en naturalistisk tekst), men også kan inddrage eksempelvis en typisk nutidig reception (f.eks. en postmoderne læsning af samme naturalistiske tekst). Herved kommer der et større historisk perspektiv ind i samspillet mellem tekst, kultur og samfund, samtidig med at man kommer kursisternes umiddelbare receptioner i møde. Endelig relaterer to faglige mål sig til det mediemæssige stofområde: demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. For den første målformulerings vedkommende optræder teksterne som genstande for tekstarbejde under inddragelse af kommunikationssituation og funktion. Den anden målformulering afspejler, at nogle medier også spiller den rolle i danskfaget, at de skal kunne anvendes som informationskilder. Undervisningen skal sætte kursisterne i stand til selv at søge, finde og anvende informationer bl.a. på websites og i elektroniske opslagsværker. Kursisterne må derfor f.eks. kunne orientere sig på websites opbygget efter forskellige principper og med forskellige afsenderforhold, og de må kunne anvende web- og materialesøgningsformularer med sproglig bevidsthed og snilde. 2.2 Kernestof Kernestoffet består af stofområderne sprog, litteratur og medier, samt af mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. Stofområdernes vægtning, 2:2:1, markerer, med hvilken vægt det enkelte stofområde forventes at indgå i den daglige undervisning, og desuden er denne vægtning udgangspunktet for fordelingen mellem sproglige, litterære og mediemæssige spørgsmål til mundtlig eksamen. I den daglige undervisning vil det være naturligt, at stofområderne integreres, fordi der er oplagte muligheder for at tilrettelægge forløb, hvor tekster - og især analysestrategier - går på tværs. Fælles for stofområderne er det kommunikative og receptive fokus arbejdet med tekster med fokus på, hvilken sammenhæng de indgår i, og hvordan de virker. De tre stofområder udpeger en række teksttyper, som kursisterne skal møde i danskundervisningen, og de udpeger samtidig en række analytiske værktøjer, som kursisterne skal kunne anvende i arbejdet med disse teksttyper. Modellen nedenfor viser stofområdernes teksttyper og analytiske værktøjer. TEKSTTYPER ANALYTISKE VÆRKTØJER SPROG LITTERATUR MEDIER Et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte såvel som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang (se nærmere i afsnit 2.2.1) Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik Argumentationsanalyse Retorisk analyse Kommunikationsanalyse Et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster (se nærmere i afsnit 2.2.2) Genrebegreber Litteraturteori og litterær metode Litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger Medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier (se nærmere i afsnit 2.2.3) Nyhedskriterier Fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 5

9 Der er, både hvad tekster og analytiske værktøjer angår, tale om et minimum, og det er naturligvis tilladt også at arbejde med andre teksttyper og analytiske værktøjer i beskæftigelsen med bestemte faglige mål. Det centrale er, at der i centralt stillede prøver kan forudsættes viden om og færdigheder i forlængelse af elementer, som nævnes i kernestoffet. Udover stofområderne sprog, litteratur og medier indgår mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed i kernestoffet. Her er fagets produktive aktiviteter og teknikker samlet. I praksis vil det være naturligt at arbejde med kursisternes mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed i tilknytning til det receptive arbejde med tekster fra de tre stofområder. Det er vigtigt at understrege, at pindene i kernestoffet ikke hver især skal opfattes som obligatoriske forløb. Kun de få steder i læreplanen, hvor ordet forløb er anført, er man som underviser forpligtet på, at stoffet er blevet behandlet i et afgrænset forløb. Alle andre steder kan stoffet integreres med andet arbejde i forløb, hvor flere pinde er i spil Det sproglige stofområde Det sproglige stofområde har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte såvel som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang (læreplanen, 2.2). Det er en bred vifte af teksttyper, der kan finde vej til det sproglige stofområde. Det centrale er, at kursisterne møder tekster fra forskellige genrer, og at teksterne både er talte og trykte. I udvælgelsen af teksterne er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke analytiske værktøjer kursisterne skal kunne anvende i stofområdet. I det sproglige stofområde er der tale om følgende: Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik Argumentationsanalyse Retorisk analyse Kommunikationsanalyse. Det vil i lyset af disse fire elementer være naturligt, at ikke-fiktive tekster spiller en dominerende rolle i arbejdet med det sproglige stofområde. Dog vil det være oplagt, at fiktionstekster supplerer de ikkefiktive tekster i forbindelse med stilistisk analyse. Som eksempel på oplagte teksttyper til argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse kan nævnes henholdsvis tekster med et overbevisende formål og tekster med et formidlende formål. Til første kategori hører blandt andet reklame- og kampagnemateriale, politiske taler og anmeldelser. Til den anden kategori kan høre alt fra baggrundsartikler fra aviser til brugsanvisninger og uddrag fra litteraturhistorier og portrættekster. Nedenfor uddybes de fire analytiske værktøjer i det sproglige stofområde. Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik Kursisterne skal ifølge læreplanens faglige mål kunne beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber. Videre skal kursisterne kunne dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund (læreplanen, 2.1). Dette indebærer, at kursisterne Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 6

10 skal blive bevidste om, at sproget i teksten opererer med et udbygget system af signaler, der mere eller mindre vellykket markerer relationen mellem tekstens dele, både semantisk og logisk. I og med at grammatikken har en rolle at spille i forbindelse med læserens udbytte af tekster, må det tilstræbes, at kursisterne efterhånden forstår værdien af et grammatisk beredskab. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt, at der i fagene anvendes en fælles grammatisk terminologi. Kursisterne skal trænes i at forstå og skelne mellem sprogets grundlæggende niveauer i tekster, herunder eksempelvis at kunne dokumentere indblik i: sætningsbygning sætningens led sætningsleddenes indre relationer ordklasser grammatiske funktioner. Kursisterne bør i arbejdet med grammatik og sprogrigtighed trænes i brugen af de hjælpemidler, der er til rådighed på området, f.eks. forskellige ordbøger og opslagsværker og Dansk Sprognævns hjemmeside I arbejdet kan interaktive sprogprogrammer desuden tages i anvendelse. Programmerne har den fordel, at kursisten i sit eget tempo og på sit eget niveau kan tilegne sig viden om eksempelvis sprogets opbygning. Undervisningen i stilistik kan fokusere på brugen af stilistiske virkemidler i alle danskfagets teksttyper (eksempelvis på karakteristiske skrivemåder i både ældre og nyere skønlitterære tekster og i faglige tekster), og det vil her være naturligt at koble til øvelser med kursisternes egen tekstproduktion. Den enkelte dansklærer vurderer selv, hvilken stilistisk terminologi kursisterne skal præsenteres for, og hvor omfattende terminologien skal være. Man kan eksempelvis have som mål, at kursisterne skal kunne skelne mellem personlig stil, høj stil og lav stil, identificere de centrale troper (f.eks. metafor, sammenligning, personificering), et antal figurer (f.eks. rim, rytme, gentagelser, modsætninger, dramatiske effekter) samt karakterisere det særlige stilistiske præg, som ordklasseanvendelse og syntaks i en tekst skaber. Argumentationsanalyse Den enkelte dansklærer vurderer selv, hvilken argumentationsanalytisk terminologi kursisterne skal præsenteres for, og hvor omfattende terminologien skal være. Der kan eksempelvis fokuseres på forskelle mellem den strengt logiske argumentation, som kendetegner den videnskabelige og filosofiske bevisførelse, og den form for argumentation og de overbevisningstricks, der i mere dagligdags sammenhænge og f.eks. i læserbreve og reklamer bruges til at begrunde synspunkter med og holdnings- og adfærdspåvirke. Kursisterne kan således trænes i at skelne mellem generaliserende, definerende, konstaterende, vurderende og eksemplificerende udsagn. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 7

11 Kursisternes evner til at analysere andres argumentation og overtalelsesstrategier kan med fordel søges overført til deres egen tekstproduktion i argumenterende genrer, så de får et kritisk blik på deres egne argumenter og strategier. (Se afsnit om mundtlig udtryksfærdighed). Retorisk analyse Retorisk analyse er ligesom argumentationsanalyse et redskab, som kursisterne kan få glæde af både i mødet med andres tekster og i arbejdet med egne. Den enkelte dansklærer vurderer selv, hvilken retorisk terminologi kursisterne skal præsenteres for, og hvor omfattende terminologien skal være. Oversigten over forarbejdningsfaserne i en talers arbejde med sin tale er velegnet som en introduktion til retorikken og/eller i forbindelse med kursisternes egne mundtlige oplæg. Grundappelformerne etos, logos og patos er et andet oplagt fokus - med stor overføringsværdi til arbejdet med tekster både i det litterære og det mediemæssige stofområde. Undervisningen kan fokusere på, at forskellige kommunikationssituationer kalder på bestemte appelformer. Herved styrkes kursisternes bevidsthed om sprogteksters funktionelle aspekt omkring hensigten med fremstillingen, og i hvilket omfang den informerer, påvirker eller underholder. Kommunikationsanalyse Den enkelte dansklærer vurderer selv, hvilken kommunikationsanalytisk terminologi kursisterne skal præsenteres for, og hvor omfattende terminologien skal være. Kursisterne skal vide, at kommunikationsanalysen beskæftiger sig med indkodning af betydning i meddelelser og afkodning af meddelelsers betydning. Forskellige kommunikationsmodeller og deres mangler og fortrin kan inddrages som udgangspunkt for eller perspektivering af analysen af konkrete offentlige eller private ytringer og ytringsformer. Man bør introducere kursisterne for modeller, der har fokus på modtagersiden og typisk omfatter et element af modtagerens aktive, gentagne afkodninger/genafkodninger og tolkninger/omtolkninger og eventuelle feedback. I kommunikationsanalysen af sproglige tekster kan man inddrage den pragmatiske analyse, der betoner sproglige udsagns vekslende betydning og funktion i forskellige situationer. Samme udsagn kan fungere som flere forskellige sproghandlinger i en given kontekst, ligesom samme udsagn kan fungere som flere forskellige sproghandlinger i forskellige kontekster Det litterære stofområde Det litterære stofområde har som sit genstandsfelt et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med norske og svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i oversættelse (læreplanen, 2.2). Som det fremgår i citatet fra læreplanen, skal kursisterne i det litterære stofområde møde en bred vifte af tekster. Teksterne skal udvælges, så de samlet set er repræsentative både historisk og genremæssigt. Den altovervejende del af teksterne er danske, men undervejs i forløbet skal norske og svenske tekster på originalsproget og verdenslitteratur i oversættelse indgå. Den enkelte lærer bestemmer selv, om der skal være afgrænsede forløb med henholdsvis norsk/svensk og verdenslitteratur. Det er én mulighed. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 8

12 En anden mulighed er at lade disse ikke-danske tekster indgå løbende i den daglige undervisning, når det i et givent forløb er relevant. I udvælgelsen og arbejdet med teksterne er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke analytiske værktøjer kursisterne skal kunne anvende i stofområdet. I det litterære stofområde er der tale om følgende: Genrebegreber Litteraturteori og litterær metode Litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger Disse tre analytiske værktøjer behandles umiddelbart efter en gennemgang af stofområdets obligatoriske teksttyper. Tekster fra folkeviserne og frem til i dag Stofområdets historiske spredning indbefatter, at kursisterne skal møde tekster fra følgende tidsafsnit og genrer: Folkevise, eventyr, salme og komedie Tekster fra oplysningstid og romantik Et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag, herunder realistiske og modernistiske tekster (læreplanen, 2.2). Den enkelte dansklærer vælger selv teksterne og bestemmer selv, hvordan den fornødne spredning og variation opnås, hvor mange tekster der gennemgås, samt hvor mange der gennemgås grundigt, og hvor mange der inddrages mere orienterende. De tre pinde kan kombineres på forskellig måde, så man eksempelvis læser en komedie fra oplysningstiden og en salme fra romantikken eller fra vore dage. Hovedsagen er, at der læses så mange og så varierede tekster, at kursisterne opnår det fornødne indblik i tiden før 1870 og den nuancerede forståelse af de forskellige realistiske og modernistiske retninger i tiden fra 1870 til i dag. Traditionelle betegnelser som naturalisme, folkelig realisme, socialrealisme og nyrealisme falder ind under realismebegrebet som det bruges her. Betegnelser som ekspressionisme, surrealisme, dadaisme, futurisme, konfrontationsmodernisme, systemdigtning, konkretisme, postmodernisme, minimalisme, metafiktion, genreekspansion og hybridtekster falder ind under modernismebegrebet som det bruges her. Det er ikke et krav, at der læses eksempler på alle disse realisme- og modernismeformer, men det forventes, at kursisterne opnår et overordnet kendskab til såvel realistiske som modernistiske tekster og evt. til forskellige blandingsformer. I tilrettelæggelsen af den historiske læsning er der mange muligheder. Det er muligt at læse kronologisk fremadskridende eller kronologisk bagud eller med fokus på temaer eller genrer. En systematisk tilbagevenden til et begrænset antal nøgletekster med en vis historisk spredning vil kunne understøtte kursisternes orientering i litteraturhistorien. I den historiske læsning lægges der naturligt vægt på, hvordan teksterne er produkter af deres tid og spejler de herskende livsholdninger, men man kan også supplere med et bredere funktionelt perspektiv, Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 9

13 hvor teksterne læses med vægt på deres modsætningsfyldte eller oprørske potentiale, og hvor teksterne kan få nye dimensioner i mødet med en senere tids læsere. Værklæsning Der skal ifølge læreplanen læses mindst fem værker inden for kategorierne roman, novellesamling, digtsamling, drama eller ræsonnerende prosa. Det er naturligvis tilladt at læse mere end fem værker, og man kan med fordel afvikle andre dele af kernestoffet samtidig med, at man læser værker. Den enkelte lærer sikrer, at udvælgelsen af værkerne afspejler den historiske og genremæssige spredning, som gælder for stofområdet. Et værk er i læreplanssammenhæng en tekst eller en samling tekster, der første gang udkom som bog forfattet af én forfatter, og som udgør og fra forfatterens side er tænkt som en afsluttet, kunstnerisk helhed. Man kan dog også læse en længere, afrundet tekst, der oprindeligt udkom som del af en anden udgivelse, som selvstændigt værk f.eks. Steen St. Blichers En Landsbydegns Dagbog (fra tidsskrift), Herman Bangs Ved Vejen (fra novellesamling) og Christian Kampmanns Visse hensyn (fra romanserie). Af de fem værker skal de tre læses af hele klassen og gennemgås i fællesskab. Her kommer man i dybden med en større tekst og kan nærliggende inddrage det funktionelle aspekt i form af flere autentiske læsninger, f.eks. en oprindelig anmeldelse og en nutidig tolkning, så tekstens betydningspotentiale og virkelige virkning udfoldes konkret og anskueligt. Af de fem værker skal to værker ifølge læreplanen vælges individuelt af den enkelte kursist og valget godkendes af læreren. Med sin godkendelse markerer læreren, at det pågældende værk har faglig relevans og er knyttet til et fagligt forløb. Tilknytningen til et fagligt forløb kan etableres på flere måder. Oplagt er det at lade kursisterne vælge værker, der matcher et forløb, som klassen arbejder med på det pågældende tidspunkt. Tilknytningen kan dog også bestå i, at det valgte værk knytter an til allerede afviklede forløb. Kursisten skal mundtligt eller skriftligt dokumentere sit arbejde med hvert af disse to værker. Samme værk kan vælges af flere kursister og læses og afløses gruppevis. Den skriftlige afløsning kan ske som skriftlig aflevering til læreren eller til klassen (f.eks. ved at det skriftlige produkt lægges i klassens konference eller på en hjemmeside). Kravene til den skriftlige afløsning kunne f.eks. være, at den indledes med et (kort) referat, indeholder en tekstbehandlende del samt afslutningsvis foretager en funktionel perspektivering eller en art anmeldelse af værket, herunder en motiveret vurdering af værket og en perspektivering til det respektive faglige forløb. Den skriftlige dokumentation for arbejdet med teksten indgår i kursistens skriftlige arbejde i faget. Den mundtlige afløsning kan foregå via en samtale om værket med læreren, hvor tilrettelæggelsen af klasseaktiviteterne giver rum for en sådan aktivitet, eller som et (kortere) selvstændigt oplæg om værket for klassen. Fremlæggelsen kan f.eks. indeholde et kort referat, en omtale af værkets formelle træk, en påpegning af værkets centrale temaer og receptionsmuligheder samt afslutningsvis en personlig vurdering af tekstens anvendelighed. Det mundtlige oplæg kan på denne måde indgå i arbejdet med mundtlig fremstilling. Se FAQ om de individuelt læste værker på Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 10

14 Kanonforfatterne Kursisterne skal i løbet af kurset stifte bekendtskab med mindst én tekst af hver af forfatterne: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg. Der stilles ikke direkte krav om, at teksterne af kanonforfatterne alle skal læses, analyseres, fortolkes og perspektiveres lige indgående. Kursisterne skal på et fagligt grundlag stifte bekendtskab med dem. Overværelsen af en teateropførelse af en Holberg-komedie kan derfor (i relation til det obligatoriske forfatterkrav) være fyldestgørende, når den indgår i et undervisningsforløb og her udsættes for en relevant danskfaglig behandling. Det er kendetegnende for kanonforfattere, at de har bevaret deres aktualitet og fascinationskraft, fordi deres tekster rummer mange betydningsmuligheder, som gør teksterne relevante for senere perioders læsere. I denne forbindelse kan man med fordel inddrage eksempler på eftertidens reception, f.eks. i form af filmatisering, tolkning, illustration eller litteraturhistorisk omtale. Kursisterne kan også indkredse det billede, nutiden tegner af den enkelte forfatter i offentligheden ud fra statuer, portrætter, mindeplader, frimærker, museer, litteraturhistorier, fødselsdagsartikler m.m. Nedenfor uddybes de tre analytiske værktøjer i det litterære stofområde. Genrebegreber De i læreplanen nævnte obligatoriske litterære genrer er folkevise, eventyr, salme, roman, drama (og specifikt komedie), novelle, digt og ræsonnerende prosa. Kursisterne skal kende de definerende træk ved disse genrer, og de bør have en bevidsthed om graden af deres spændvidde. Der vil ofte, hvor det litterære stofområde grænser op til eller overlapper med det sproglige stofområde og det mediemæssige stofområde, være anledning til, at kursisterne stifter bekendtskab med begrebet genrehybrid og med nogle konkrete eksempler herpå, f.eks. romanbiografi, historisk roman, erindringsroman, oplevelsesjournalistik og faktion. Her lægger den funktionelle læsning op til overvejelser over, i hvor høj grad genren styrer læseoplevelsen, og i hvor høj grad læserpositionen styrer genrebestemmelsen. Det er ikke et krav, at kursisterne kender en bestemt række indholds- eller formbestemte undergenrebetegnelser som f.eks. tryllevise, udviklingsroman, krimi, sonet eller bekendelseslyrik, men det er hensigtsmæssigt, hvis kursisterne kender dette niveau af genrebegreber og dets relation til niveauet med de obligatoriske genrebegreber. Når der i eksamenssammenhæng bedes om en genremæssig perspektivering eller placering, vil kursisten skulle kunne udpege de konkrete træk ved en tekst, der synes at placere denne tekst sammen med lignende tekster i en bestemt genre samt evt. også nogle konkrete træk, der synes at give denne placering modstand. Hvor et eller flere begreber blandt de obligatoriske er oplagte at anvende, vil det forventes, at kursisten kan gøre det, men herudover er der ikke krav om, at det er et særligt sæt genrebetegnelser eller betegnelser for blandingsformer, der anvendes. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 11

15 Litteraturteori og litterær metode Som en helt central del af det faglige arbejde står analyse, fortolkning og perspektivering af først og fremmest skønlitterære tekster. Der stilles ikke krav om kendskab til eller anvendelse af bestemte litterære metoder, men det er afgørende, at kursisterne præsenteres for et rigt facetteret begrebsapparat samt en række analytiske værktøjer, og at de opnår sikkerhed i at anvende disse på et historisk bredt og genremæssigt varieret tekstmateriale. En særlig vægt har den modtagerorienterede tilgang, hvor forfatteren ses som en afsender af teksten, der formidles via et medie til konkrete modtagere med større eller mindre effekt. Man kan inddrage eksempler på, hvordan formidlingen foretages af forlæggere, boghandlere, anmeldere, lærere, bibliotekarer, prisuddelere, forskere m.m. i en litterær institution med betydelig økonomisk støtte. Kursisterne kan indsamle eksempler på, hvordan den enkelte forfatter optræder i offentligheden med interviews, portrætter, kritik, fødselsdagsarrangementer m.m., og hvordan nogle tekster opnår at blive genbrugt i flere sammenhænge i samtid og eftertid, f.eks. af senere forfattere, der digter videre, citerer, modsiger eller moderniserer. Kursisterne skal introduceres for og arbejde med centrale begreber til beskrivelse af tekstens organisering og brug af sproglige virkemidler, herunder eksempelvis tekstens stil og elementer som komposition, fortællerinstans, synsvinkel samt begreberne analyse, fortolkning og perspektivering. Kursisterne skal opnå et sikkert teoretisk kendskab til disse størrelser og på baggrund heraf kunne foretage en metodisk bevidst tekstanalyse. Det skal stå klart for kursisterne, at man i sin danskfaglige tilgang til en tekst altid forholder sig metodisk (i modsætning til den i ikke-faglige sammenhænge lige så legitime, anderledes oplevelsesorienterede tilgang, hvor man ikke nærmer sig teksten med særlige greb), og at teksten kan give forskellige svar, alt efter hvilke modtagergrupper der læser den, og hvilke typer af spørgsmål der stilles til den. Litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger Der læses uddrag af danske litteraturhistoriske fremstillinger (om tekster, forfattere, genrer, perioder mv.), der inddrager relevante hovedtræk af udviklingen i samfund, kultur og bevidsthedsformer. Fremstillingerne skal ikke fremstå som en facitliste, men som et sæt interessante, åbnende og perspektiverende kommentarer til de udvalgte tekster og forfatterskaber. I den forbindelse forudsættes det, at man ikke kan nøjes med én litteraturhistorisk fremstilling, men undervejs efter behov inddrager forskellige, med hver deres vinkel og grundlæggende idé. Også historiske redegørelser er præget af deres tid og kan bygge på ensidige opfattelser og ubevidste fordomme, og det kan være oplysende at sammenligne flere litteraturhistoriers forskellige principper, periodeinddelinger, udeladelser, grupperinger og vurderinger af forfattere og enkeltværker. Hovedvægten ligger på dansk litteraturhistorie, men det er oplagt også at inddrage de internationale forudsætninger i form af verdenslitteratur (og herunder skandinavisk litteratur) og i form af centrale religiøse, filosofiske, æstetiske og kulturelle bevægelser i det øvrige Europa. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 12

16 2.2.3 Det mediemæssige stofområde Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier (læreplanen, 2.2). Som det fremgår af citatet fra læreplanen, skal kursisterne i det mediemæssige stofområde møde et bredt mediemæssigt tekstfelt. Tekstfeltet skal naturligvis afstemmes efter stofområdets vægtning i faget. Kursisterne skal have mødt de teksttyper, som er nævnt i citatet ovenfor, men der er ingen krav til, at der har fundet en særlig fordybelse sted i mødet med alle disse teksttyper. Ligeledes er det ikke et krav, at kursisterne har mødt eksempelvis dokumentartekster i både avis, radio og tv. Ved begrebet medietekst forstås i læreplanen en tekst fra et elektronisk og/eller massemedielt kredsløb eller en tekst fra et mere privat orienteret socialt medium som f.eks. chat eller blog. Desuden indgår mere traditionelle trykte journalistiske tekster og ikke-masseproduceret billedkunst også i det mediemæssige stofområde. Mange kursister har et stort forbrug af og et stort kendskab til tekster i særligt elektroniske billed- og multimedier. I det danskfaglige arbejde med mediestoffet kan kursisterne dels bringe denne erfaringshorisont i anvendelse og dels få lejlighed til at stifte bekendtskab med medier og mediegenrer, de ikke kender i forvejen, og med metoder til kritisk analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af medietekster. Vægten i det danskfaglige arbejde med medier ligger på aflæsningen af konkrete medietekster, på undersøgelsen af de anvendte forløbsformer og virkemidler, på teksternes betydning og virkning samt på teksternes, teknologiernes og mediegenrernes samspil med kultur og samfund. Til det danskfaglige arbejde med det mediemæssige stofområde har faget i kraft af sin sproglige og litterære analysepraksis allerede en terminologi og en række metoder til afdækningen af medieteksternes æstetiske former og deres betydning. En stor del af terminologien fra den sproglige analyse, f.eks. vedrørende forskellige mundtlige udtryksgenrer og talehandlinger, kan anvendes også i arbejdet med hverdagslige tekster fra sociale medier, og en stor del af terminologien fra den litterære analyse, f.eks. vedrørende forløbskomposition, miljø- og personkarakteristik og fortælleforhold, kan med fordel anvendes også i arbejdet med fortællende medietekster som f.eks. dokumentartekster og fiktionstekster. Hertil kommer kommunikationsanalysens fokus på modtagere og virkning. Ud fra deres egne erfaringer med mediernes virkning og ud fra deres viden om massekommunikation kan kursisterne gradvist udvikle en større forståelse for mediernes samfundsmæssige funktion (f.eks. kan undervisningen efter behov inddrage de økonomiske interesser, de kollektive producenter, den politiske regulering, de store sammensatte modtagergrupper, den målelige effekt og den ofte markante feedback i offentligheden). I udvælgelsen af teksterne er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke analytiske værktøjer kursisterne skal kunne anvende i stofområdet. I det mediemæssige stofområde er der tale om følgende: Nyhedskriterier Fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 13

17 Disse to analytiske værktøjer behandles umiddelbart efter en gennemgang af stofområdets obligatoriske teksttyper. Nyhedstekster Nyhedsgenrerne findes i en mangfoldighed af medier. I en danskfaglig sammenhæng er det interessante, hvordan nyhederne sprogligt udformes og disponeres afhængigt af mediet, og hvilken betydning denne udformning har for vores reception af nyhederne og for vores oplevelse af den verden, der rapporteres om. Kursisterne skal stifte bekendtskab med forskellige nyhedsgenrer som f.eks. interviewet, reportagen, featuren og kommentaren, og når de betragter mere end ét medium, vil de kunne se, at de forskellige nyhedsgenrer præsenteres forskelligt i f.eks. dagblade, tv, radio og på internettet. I et forløb om nyhedsgenrer vil man kunne undersøge tv-nyhedsudsendelsens bevidst planlagte nyheds- mix og nyheds- flow og web-avisens tilbud om en anden grad af valgfrihed til selv at prioritere og navigere. Nyhedsteksterne har også deres egen teksthistorie, der kan bruges forløbsstrukturerende eller inddrages i forbindelse med den historiske litteraturlæsning. Den kan fortælles fra fremvæksten af avismediet i 1800-tallet, eller helt fra middelalderens omrejsende skjalde og frem til vores tids flermediale journalistik. Dokumentartekster I arbejdet med dokumentarbegrebet skal kursisterne opnå kendskab til dokumentaren som en medietekst, der tager udgangspunkt i virkelige begivenheder, virkelige miljøer og virkelige personer samt dens forhold til tilgrænsende genrer som f.eks. nyhedsgenrerne, biografien og den historiske roman. Kursisterne kan undersøge dokumentarisk anlagte radiomontager med fokus på deres billedskabende brug af lyd, deres forløbs- og fortælleforhold og deres forskelligartede blandingsforhold mellem fakta og fiktion. Tv-dokumentarer, realityserier, -magasiner og shows kan analyseres med fokus på grader af iscenesættelse og brug af filmiske virkemidler m.h.t. billedæstetik, klipning, persontegning, forløbsstrukturer og fortællerholdninger og med fokus på deres præg af sagsorienteret information hhv. seerorienteret underholdning. Fiktionstekster Fiktionstekster inden for det mediemæssige stofområde findes i mange forskellige genrer og formater. Det kan dreje sig om spillefilm, kortfilm, tv-film og tv-serier, radiodramaer samt diverse former for hyperfiktioner og interaktive fiktioner. Arbejdet med læsning af levende billeder kan oplagt baseres på arbejde med læsning af faste billeder, hvor basal billedæstetisk terminologi vedr. billedtyper, kommunikationsforhold, motiver, udsnit, perspektiv, farver og linjeføring er behandlet. De væsentligste formelle elementer, der føjer sig til, når perspektivet er levende billeder, er kamerabevægelser, klipning, lyd og forløbsstruktur. Korte formater som kort- og novellefilm og helt korte formater som reklamefilm, der afvikler deres historier meget økonomisk og stramt, er velegnede teksttyper, som det er overkommeligt at lave dybdegående analyser af. I hyperfiktioner og spil kan lydeffekter, billedæstetik og plot analyseres, og det kan undersøges, hvorledes modtagerdobbeltrollen som modtagende læser og aktiv, vælgende spiller påvirker oplevelsen. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 14

18 Visuelle udtryksformer I undervisningen kan visuelle udtryksformer af mange forskellige typer inddrages og undersøges, uden at målet nødvendigvis er en egentlig, selvstændig billedanalyse, og kursisterne er ikke forpligtet på et bestemt billedanalytisk begrebsapparat, endsige på en kunsthistorisk paratviden. Men det er nødvendigt, at analysen af tekster fra de billedbærende medier medtænker det bidrag til den tekstlige helhed, som billedsiden leverer. En danskfaglig billedlæsning kan beskæftige sig med forhold som: Kommunikationssituation Intenderet brug og betydning Fascinationskraft Mulige forsøg på manipulation med beskueren Forholdet mellem førstehåndsindtryk og dybere betydningslag Eventuelle intertekstuelle relationer til f.eks. andre billeder eller til film, litterære tekster eller mytiske eller populære forestillinger Påvirkning af forskellige beskuergrupper. Visuelle udtryksformer vil særligt ofte kunne behandles i tilknytning til arbejdet med sprog eller litteratur. F.eks. indgår billedsiden ofte i samspil med verbaltekstsiden i reklamer og annoncers kommunikationsstrategi og retoriske appelstruktur. Kunstbilleder og plakater er eksempler på visuelle udtryksformer, som med fordel kan inddrages i f.eks. den historiske litteraturlæsning, og de findes derfor også i de litteraturhistoriske fremstillinger. Illustrationer er eksempler på receptioner, og ved at sammenligne illustrationer til samme tekst kan man få et anskueligt indtryk af ændringer i eftertidens oplevelse af teksten. Et værk i form af et større afrundet medieprodukt Medieværket kan være en spillefilm, et computerspil, dagens avis eller et ugeblad fra a til z, en aftenprogramflade på en radio- eller tv-kanal, en omfattende hjemmeside, en cd-rom, en interaktiv fortælling. Der er tale om medieprodukter, der ikke hurtigt kan overskues, men kræver en nærmere gennemgang af de forskellige mere eller mindre selvstændige enkeltdele, inden man kan sammenfatte og fortolke eller karakterisere den samlede betydning og funktion. Hvorvidt en kortere dokumentarudsendelse eller en episode i en tv-serie vil kunne regnes for et medieværk, afhænger af graden af fordybelse. Der er tale om en værklæsning på linje med den litterære, og det er hensigten, at læsningen ligger på et lignende niveau med hensyn til nærlæsning, overblik og perspektivering, herunder påvirkningen af forskellige modtagergrupper. Nedenfor uddybes de to analytiske værktøjer i det mediemæssige stofområde. Nyhedskriterier Kursisterne skal i hovedtræk kende og forstå den praktiske anvendelse af de almindeligst forekommende nyhedskriterier, når f.eks. nyhedssektioner i dagblade eller nyhedsudsendelser i radio eller tv skal planlægges og enkeltnyheder prioriteres. Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 15

19 I tillæg til de klassiske kriterier vil det ofte være relevant at undersøge, om supplerende, mindre reflekterede nyhedskriterier, som f.eks. billedkriteriet (Er der gode billeder i denne sag?) eller eksklusivitetskriteriet (Er vi de første/de eneste med denne historie?), kan have spillet ind på placering og/eller prioritering af en konkret, analyseret tekst. Fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper Fiktions- og faktakoder er betegnelser for særlige virkemidler, der har betydning for, om en tekst opfattes som fiktion eller som fakta. Ultranære billedudsnit, perspektiver langt fra normalperspektivet, stærkt farvet lyssætning, dramatisk klipning og underlægningsmusik er stærke fiktionskoder, og hvis disse kombineres med et faktuelt indhold, opstår særlige faktionsformer. Andre faktionsformer opstår, når opdigtede historier fortælles på måder, vi forbinder med faktareportage. Kursisterne kan trænes i at analysere og vurdere sådanne blandingsformer i de mange medietekster, der ikke holder sig til enten at fortælle fiktive historier med fiktionskoder eller berette om faktiske forhold med faktionskoder. Figuren nedenfor illustrerer fire forskellige fiktions- og faktapositioner, som kursisterne med fordel kan præsenteres for: Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed Arbejdet med mundtlighed og skriftlighed skal sætte kursisterne i stand til at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst. Der arbejdes med en vifte af mundtlige og skriftlige formidlingsformer, hvoraf nogle rækker ind i andre fag (læreplanen, 2.2). Undervisningen i mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed har til formål at gøre kursisterne til gode sprogbrugere med sans for sproglige nuancer, der gør formidlingen målrettet og effektiv. I arbejdet med produktion af tekster udvikler de deres sans for formidlingssituationen og den hertil hørende fornemmelse for ordvalg, sproglig variation, stilniveau, rytme og klarhed i opbygningen af sproglige meningshelheder. Det er naturligt, at mange af de forhold, der gælder for det sproglige udtryk, er fælles for mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed. I undervisningen illustreres det, hvordan det klare, umisforståelige sproglige udtryk er nøje knyttet til kommunikationens konkrete hensigt, modtager og genre. Kursisterne trænes i at skelne mellem og vurdere forskellige udtryksformer som eksempelvis det personligt prægede udtryk og den fagligt argumenterende fremstilling. Til mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed er knyttet følgende tre elementer: Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 16

20 Et forløb om mundtlighed Et forløb om skriftlighed Mundtlige oplæg og tekstproduktion. Disse elementer behandles undervejs i beskrivelserne af det mundtlige og skriftlige arbejde nedenfor. Mundtlig udtryksfærdighed I arbejdet med mundtlig fremstilling fremhæver de faglige mål følgende to fremstillingsformer: holde oplæg og argumentere for et synspunkt (2.1). I arbejdet kan indgå forskellige former for envejskommunikation (f.eks. tale, oplæg, foredrag), tovejskommunikation (f.eks. samtale, interview) og flervejskommunikation (f.eks. debat, diskussion), hvor bl.a. kursistens argumentationsfærdigheder kan trænes. I forbindelse med mundtlige oplæg og foredrag øver kursisterne den selvstændige, sammenhængende fremlæggelse for en større gruppe; det er vigtigt, at de opnår færdighed i såvel mindre, afgrænsede oplæg som i større og mere komplekse foredrag. Det er hensigtsmæssigt, at kvalificerede lærerforedrag demonstrerer, hvordan man kan formidle et fagligt stof. I tilknytning til det løbende arbejde med mundtlig udtryksfærdighed afvikles i første halvdel af kurset et særligt tilrettelagt forløb om mundtlighed, hvor kursisterne præsenteres for og øver forskellige mundtlige genrer. Forløbet kan struktureres som en eller flere sammenhængende blokdage eller placeres over et par uger i de almindelige dansktimer. Det vigtige er, at kursisterne introduceres til mundtlighed på en sådan måde, at enkeltelementer fra kurset senere kan trækkes frem, uddybes og nuanceres. Kursisterne præsenteres for egnede teknikker og redskaber i forbindelse med forberedelse, afvikling og evaluering af mundtlige fremstillinger. De kan ligeledes introduceres til forskellige retoriske virkemidler og arbejde med mundtlighed både i forbindelse med reception og produktion. I forløbet kan indgå elementer som eksempelvis: arbejde med forskellige mundtlige udtryksformer og kommunikationssituationer med særligt fokus på forskellige talegenrer arbejde med teknikker, der kan anvendes i retorikkens klassiske faser af arbejdet med oplæg og taler (i forbindelse med at indsamle og strukturere stoffet samt formgive, øve og fremføre talen) hensigtsmæssig brug af tavle, OHP og præsentationsprogram bevidsthed om rum, stemme, kropssprog og tilhørerreaktioner. Forløbet skal igangsætte en proces, hvor kursisterne bliver vant til og sikre i at udtrykke sig mundtligt, med brug af nogle redskaber, der kan hjælpe dem til at vælge en passende udtryksform. Det særligt tilrettelagte forløb kan naturligvis ikke stå alene. Der er behov for et systematisk arbejde med mundtlighed, hvor der gradvist stilles større krav - ikke kun til det mundtlige udtryk, men i lige så høj grad til indholdet og formidlingsbevidstheden. Skriftlig udtryksfærdighed Vedrørende arbejdet med skriftlig fremstilling fremhæver de faglige mål centrale fremstillingsformer som: redegørelse, diskussion, analyse, fortolkning og perspektivering i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng (2.1). Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 17

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Det sproglige stofområde i dansk

Det sproglige stofområde i dansk Af Maja Bødtcher-Hansen, Skt. Annæ Gymnasium oplægsholder om det sproglige stofområde på det fagdidaktiske kursus i dansk & Susan Mose, fagkonsulent i dansk på stx og hf. i dansk er indlysende anvendeligt

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund Jan Horn Petersen Tekst - analyse Genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Jan Horn Petersen Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014 Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf Anders Østergaard 10. september 2014 Hvad er det digitale forsøg? Valgfrit alternativ til den ordinære hfprøve i skriftlig dansk - foreløbig! - De

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere