Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt"

Transkript

1 D a t o : Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9. oktober 2014 om aktindsigt. Du klager over, at Regions Hovedstaden har undtaget to dokumenter med titlen Sikkerhedsreview af Bookingssytem og et dokument med titlen Praj fra en medgravid, fra aktindsigt. Statsforvaltningens vurdering Statsforvaltningen har gennemgået de indsendte bilag og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en begrundelse for, at Statsforvaltningen ikke rejser en tilsynssag. T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a S a g s n u m m e r. : S A G S B E H A N D L E R : T o r s t e n P e d e r s e n T e l e f o n : E A N - N r s k r i v t i l o s v i a b o r g e r. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Baggrunden for Statsforvaltningens vurdering Ved af 22. september 2014 anmodede du om aktindsigt i alle akter vedrørende Rigshospitalet og Region Hovedstadens undersøgelse af påstået læk af personfølsomme oplysninger til ugebladet. Ved afgørelser af henholdsvis den 1. og 9. oktober 2014 undtog Region Hovedstaden med henvisning til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, blandt andet tre dokumenter. Ved af 9. oktober 2014 begrundede Regionen sin afgørelse således: De to dokumenter ( og ) omfatter begge interne mails vedførende foreløbige og ufuldst ændige overvejelser om kring reveiw af sikkerheden hvorfor de ikke er om fattet af aktindsigtsadgangen i OFL 23, st k. 1, nr. 1. 1

2 Tilsvarende gælder for dokument nr I dette tilfælde kan jeg dog oplyse, at der tale om et uverificerbart rygte, som netop pga. den m anglen de verificering ikke er indgået i sagens behandling. Du har ved af henholdsvis den 7. og 24. oktober blandt andet anført, at dokumenterne Sikkerhedsreview af Bookingsyst emet kan indeholde oplysninger om faktiske forhold, som du efter offentlighedslovens 28 har ret til aktindsigt i, og at dokumentet Praj fra en medgravid må være enten modtaget fra en ekstern part, eller indeholde oplysninger fra en ekstern part. Den 5. november 2014 modtog Statsforvaltningen sagen fra Region Hovedstaden. Regionen udtalte i denne forbindelse blandt andet, at regionen havde fundet, at dokumenterne Sikkerhedsreview af Bookingssystemmet i kke var omfattet af offentlighedslovens 26, nr. 3, idet de alene indeholdte afklarende spørgsmål omkring it-systemer i forbindelse med, at Datatilsynet ville foretage en inspektion af Rigshospitalet. Regionen udtalte endvidere, at selv om dokumentet Praj fra medgravid indeholdt faktuelle oplysninger, havde regionen ikke fundet, at doku mentet omfattet af offentlighedslovens 26, nr. 2, og 28, stk. 1, idet der ikke var tale om en afgørelsessag, og idet oplysningerne ikke var relevante for sagens udfald. Regionen udtalte tillige, at regionen havde overvejet, om der skulle gives aktindsigt i dokumenterne efter meroffentlighedsprincippet i offentlighed slovens 14. Regionen havde i sin vurdering heraf lagt afgørende vægt på de beskyttelseshensyn, herunder beskyttelsen af den offentlige forvaltning s indledende og foreløbige arbejde, der ligger til grund for offentlighedslovens 23. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører efter regionslovens 30-31, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1, tilsyn med, at regionerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder forskrifter der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Det er derfor ikke alle love, Statsforvaltningen fører tilsyn med, at regionerne overholder. Er der ikke tale om lovbrud, men a lene om en regional adfærd, som borgeren for eksempel finder urimelig, krænkende, uhensigtsmæssig eller i strid med god forvaltningsskik, har Statsforvaltningen heller ikke kompetence i sagen. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn, og vi beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen er derfor ikke en klageinstans. Det følger af regionslovens 31, jf. kommunestyrelseslovens 48a, at Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger oplysninger, der giver os grundlag for at antage, at regionen har overtrådt den lovgivning, som vi påser overholdelsen af. Vi modtager mange henvendelser fra borgere, som mener, at en kommune eller region har brudt loven. Statsforvaltningen undersøger ikke alle disse henvendelser. Vi skal beslutte, om en henvendelse giver tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Vi vurderer, om sagens oplysninger giver grund til at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed, som ikke er bagatelagtig. Vi vurderer selv, i 2

3 hvilket omfang der er grundlag for at iværksætte undersøgelser i en sag og i givet fald omfanget af disse. Retsregler Retten til aktindsigt Retten til aktindsigt i offentli g myndigheders dokumenter fremgår af offentlighedslovens 7, som har følgende ordlyd: 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en m yndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt om fatter med de i nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, regist re og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokument er. Stk. 3. Retten til aktindsigt efter st k. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v., gælder først fra dagen efter afsen delsen af dokum entet. Interne dokumenter Reglerne om undtagelse af interne dokumenter fra aktindsigt findes i offentlighedsloven 23, stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 23. Retten til akt indsigt om fatter ikke interne dokumenter. Som int erne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, [ ] I lovforslaget til offentlighedsloven (Lovforslag 144 fremsat den 7. februar 2013), er det blandt andet anført under de specielle bemærkninger til 23: Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-3, har til formål at sikre en beskyttelse af forvaltningsmyndighedernes interne og polit i ske beslutningsproces samt de forskellige stadier af disse processer. Herudover har bestemmelserne til formål at sikre en beskyttelse af de offentligt ansattes arbejdsvilkår derved, at de sikres adgang til på en fri og formløs m åde at foretage deres overve jelser og udføre det forberedende arbejde, uden det pres en event uel senere offentliggørelse af ufærdige eller foreløbige overvejelser kan udgøre. Ved afgørelsen af, om forskellige enheder skal anses som en del af samme myndighed eller som selvst ændige my ndigheder, skal der navnlig t ages udgangspunkt i en organisatorisk præget vurdering af forholdet mellem de pågældende enheder. Der kan i den forbindelse bl.a. lægges vægt på, om den pågældende adm inist rative enheds opgaver er klart afgrænsede fra andre adm inistrative enheders, om enheden varetager om fattende og selvst ændige opgaver, om enheden er undergivet andre enheders instruktionsbeføjelse, om der er rekursadgang til en anden enhed, om enheden træffer 3

4 afgørelse på egne vegne, og hvilken grad af selvst æn dighed, enheden indtager, jf. betænkningens kapitel 16, pkt. 2.2 (side 519 f. ) og pkt (side 576 ff. ). I den sammenhæng bemærkes, at det i overensstemmelse med grun dsætningen om den komm unale og regionale enhedsforvaltning gælder, at brevveksling mellem en komm unalbest yrelse ( regionsråd) og dennes udvalg, afdelinger og an dre organer eller mellem disse organer indbyrdes bet ragtes som intern, dvs. der er tale om brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme m yndighed (»intern«afgivelse). Der henvises til bet ænkningens kapitel 16, pkt. 2.3 (side 529 f. ) og pkt (side 578 ff. ). Aktindsigt i visse interne dokumenter Retten til aktindsigt omfatter visse interne dokumenter. Dette følger af offentlighedslovens 26, som har følgende or dlyd: 26. Retten t il aktindsigt om fatter uanset 23, st k. 1, interne dokumenter, som foreligger i endelig form, når 1) dokumenterne alene gengiver indholdet af den endelige beslutnin g vedrørende en sags afgørelse, 2) dokumenterne alene indeholder en g engivelse af oplysninger, som der har været pligt til at notere efter 13, 3) dokumenterne er selvst ændige dokumenter, der er udarbejdet for at tilvejebringe bevism æssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omst ændigheder, 4) dokumenterne indeholder generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sagstyper eller 5) dokumenterne indeholder en systematiseret gengivelse af praksis på bestemte sagsom råder. Ekstraheringspligt Retten til aktindsigt omfatter visse oplysninger i interne dokumenter. Dette følger af offentlighedslovens 28, som har følgende ordlyd: 28. Retten t il aktindsigt i dokumenter om fat tet af 23, 24, st k. 1, 25 og 27, nr. 1-4, om fatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det om fang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er om fattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. St k. 1 gælder ikke, i det om fang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. I lovforslaget til offentlighedsloven (Lovfo rslag 144 fremsat den 7. februar 2013), er følgende blandt andet anført under de specielle bemærkninger til 28: Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestem melsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige 4

5 fakt uelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevism æssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. [ ] Kravet om, at oplysninge n skal være relevant for sagen, indebærer i øvrigt, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der som sådan er relevante, men som fra en overordnet betragtning er af uvæsentlig betydning for sagen (de kan siges at være ligegyldige), ikke skal ekstraheres. Der gælder således en bagatelgrænse for de oplysninger, der skal ekstraheres. Bedømmelsen af, om en oplysning om en sags faktiske grundlag er af relevans for sagen, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Den n ævnte relevansvurdering skal foret ages i forhold til det tidspunkt, hvor akt indsigten begæres, men som nævnt skal ikke blot oplysninger, som en myndighed har lagt til grund, men også oplysninger, der taler im od myndighedens beslutning, ekst raheres. Meroffentlighed Princippet om meroffentlighed findes i offentlighedslovens 14. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre om fang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. I lovforslaget til offentlighedsloven (Lovforslag 14 4 fremsat den 7. februar 2013), er følgende blandt andet anført under de specielle bemærkninger til 14: Myndighederne er eft er bestemmelsen alene forpligtet til af egen drift at overveje, om der kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, mens myndighederne efter bestemmelsen ikke er forpligtet til at give aktindsigt. I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side t ages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågælden de dokumenter og oplysninger, og på den anden side st yrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbeste mmelse og andre lovlige hensyn. Afgørende for Statsforvaltningens vurdering Statsforvaltningen har gennemgået de indsendte bilag og har beslu ttet ikke at rejse en tilsynssag, jf. kommunestyrelseslovens 48 a. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Region Hovedstaden har overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af. 5

6 Vi henviser til, at de tre dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, er korrespondance mellem medarbejdere på Rigshospitalet og i Region Hovedstaden, som ifølge regionens afgørelser af 1. og 9. oktober 2014 ikke er afgivet til udenforstående. Vi henviser endvidere til, at vi finder, at dokumenterne ikke indeholder oplysninger af en sådan karakter, at dokumenterne og oplysningerne er omfattet offentlighedslovens 26 og 28. jf. i øvrigt regionens afgørelser. Endelig henviser vi til, at Region Hovedstaden har overvejet at meddele aktindsigt i dokumenterne efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 14, og at regionen har afvejet din interesse i at få aktindsigt mod de hensyn, der ligger til grund for offentlighedslovens 23. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Region Hovedstaden. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Torsten Pedersen 6

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere