Status for lovforslag m.v. 2014/2015. December-redegørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for lovforslag m.v. 2014/2015. December-redegørelsen"

Transkript

1 Status for lovforslag m.v. 2014/2015 December-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om en kontantydelse Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT-registeret Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlægning af refusionssystemet) Forslag til lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Ændring af udlændingeloven m.v. (Opfølgning på regeringens udspil om au pair-området) Ændring af lovgivningen på arbejdsskadeområdet (Opfølgning på rapporten fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet) Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Sikkerhedskort for ansatte i bygge- og anlægsbranchen) Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og andre love Erhvervs- og vækstministeren Ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed

2 2 Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD)) Ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og konsekvensændringer som følge af forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, samt implementering af indskydergarantidirektivet (DGS)) Ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v., modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed samt gennemførsel af boligkreditdirektivet Lov for Færøerne om kapital og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR-loven for Færøerne) Lov for Grønland om kapital og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR-loven for Grønland) Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) Ændring af lov om finansiel virksomhed (Implementering af Solvens IIdirektivet) Lov om ændring af årsregnskabsloven Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. samt forskellige andre love samt ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører (Lempelse af dispensationsbestemmelse i lukkeloven, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører) Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven) Lov om udbud Jan I

3 3 Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Redegørelser Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2015 Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen Redegørelse om Danmarks digitale vækst Apr II Finansministeren Lov om tillægsbevilling for finansåret 2014 Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser m.v. til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening i bølge 4) Finanslov for finansåret 2016 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 Aug II Aug II Forsvarsministeren Lov om net- og informationssikkerhed Justitsministeren Ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne Lovforslag om fremtidsfuldmagter

4 4 Lovforslag som opfølgning på handlingsplanen om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Ændring af lov om dansk indfødsret (Digital selvbetjeningsløsning ved ansøgning om dansk indfødsret) Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Eurodac II-forordningen Lovforslag om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel Ændring af partiregnskabsloven (Opfølgning på betænkning fra ekspertudvalget) Ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn Ændring af udlændingeloven (Opfølgning på den humanitære redegørelse og kompetenceændring i relation til sager om humanitære opholdstilladelser) Lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed (Opfølgning på udvalgsarbejdet fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger) Ændring af retsplejeloven (Revision af logningsreglerne) Lovforslag om meddelelse af indfødsret Apr II Redegørelse Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen Kirkeministeren Ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

5 5 Klima-, energi- og bygningsministeren Ændring af undergrundsloven m.v. (Gennemførelse af resterende del af offshoresikkerhedsdirektivet Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Tilpasning af støtteordninger til elektricitet fra husstandsvindmøller, solcelleanlæg og visse andre anlæg til Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi Ændring af lov om elforsyning (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) Ændring af lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling (Udnyttelse af synergieffekter mellem fjernvarme og fjernkøling og kommuners adgang til at varetage varmeforsyningsvirksomhed Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder Lov om national ordning vedr. geotermi Redegørelse Energipolitisk redegørelse Apr II Kulturministeren Lovgivning vedrørende bekæmpelse af matchfixing Jan I Miljøministeren Ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning (Opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger på naturområdet) Lov om Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram Ændring af lov om vandforsyning m.v. (Modernisering af loven)

6 6 Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og planloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed) Lovgivning vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold Ministeren for by, bolig og landdistrikter Ændring af lov om almene boliger og planloven m.v. (Blandet boligsammensætning) Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen) Ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Nedrivning af hele afdelinger) Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler) Ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Ændring af lov om almene boliger m.v. (Effektivisering af den almene boligsektor) Jan I Jan I Jan I Redegørelse Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse Apr II

7 7 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane Ændring af adoptionsloven, lov om social service og forældreansvarsloven (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke) Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl. ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder) Ændring af lov om social service (Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere) Ændring af lov om social service (Forenkling af voksenbestemmelserne) Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011til FN s konvention om barnets rettigheder Udvidelse af Udbetaling Danmarks myndighedsopgaver med administration af nye kommunale områder samt indhentning af oplysninger fra udlandet og datasamkøring til brug for kontrol på blandt andet kommunale ydelsesområder Ændring af lov om social service (Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme) Ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje) Modernisering af adoptionsloven (Fremtidssikring af det danske adoptionssystem) Ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed Mar I

8 8 Redegørelse Redegørelse og perspektiv og handlingsplan for ligestilling Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Plantedække Ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod sex med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur Ændring af landbrugsstøtteloven (Præcisering af EU-støtteordninger omfattet af loven, obligatorisk digital kommunikation, bestyrelsessammensætning i landbrugets fonde og formkrav til klager) Ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbestemmelse Jan I Ministeren for sundhed og forebyggelse Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Revision af psykiatriloven Ændring af lov om røgfri miljøer (Udskydelse af revisionsbestemmelse) Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme (Præcisering af delegation til aftaleindgåelse under det udvidede fri sygehusvalg, præcisering af befordringsordninger, krav om offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens påbud og betegnelsen embedslæger udgår som led i en tydeliggørelse af Sundhedsstyrelsens opgaver) Ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning

9 9 Skatteministeren Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder- /datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og lagerbeskatning af valutakursændringer Ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnage-skatteordningen med en række specialskibe) Ændring af skattekontrolloven (Gennemførelse af ændring af rentebeskatningsdirektivet) Ændring af momsloven (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner importeret fra lande uden for EU) Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og ligningsloven (Justeringer af spillovgivningen) Ændring af lov om afgift af elektricitet (Tilpasninger til engrosmodellen) Ændring af reklameafgiftsloven (Tilpasning af undtagelsesbestemmelser Lovgivning vedrørende opfølgning på den tværministerielle task force om skattely Ændring af aktieavancebeskatningsloven (Succession til erhvervsdrivende fonde) Mar I Statsministeren Redegørelse Redegørelse om rigsfællesskabet 2015 Apr I

10 10 Transportministeren Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Anvendelse af egne chauffører, aflønning af udenlandske chaufførvikarer) Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark Lov om udbygning af Rute 23 syd om Regstrup Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro Ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København - Ringsted over Køge (Anlæg af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station) Jernbanelov Uddannelses- og forskningsministeren Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af SVU-ordningen) Ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Ingen krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlægning af eksisterende uddannelser) Ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser) Ændring af SU-loven og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Udbud af adgangskurser til ingeniøruddannelserne og lignende tekniske uddannelser, statens uddannelsesstøtte til supplering som enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed Lovgivning vedrørende opfølgning på Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

11 11 Udenrigsministeren Ændring af lov om udenrigstjenesten Redegørelser Sikkerhedspolitisk redegørelse Redegørelse om EU Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri Redegørelse om OSCE og Danmarks deltagelse heri Redegørelse om indsatsen mod terrorisme Maj II Undervisningsministeren Lov om kommunale internationale grundskoler Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Tilskud til specialundervisning på frie skoler Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Ændring af de gymnasiale uddannelseslove (Opfølgning på eftersyn af de gymnasiale uddannelser og krav til prøveresultater i udvalgte fag ved optagelse på gymnasiale uddannelser Økonomi- og indenrigsministeren Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Overgangsordning og initiale tilpasninger i udligningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

12 12 Ændring af lov om offentlig støtte til politiske partier m.v. (Revision af reglerne om offentlig partistøtte) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov om kommunale og regionale valg (Juniortilforordnede) Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til visse grupper af forfulgte)

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN...

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12

LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 NOVEMBER 2011 REGERINGEN LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 november 2011 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN...

Læs mere

Regeringens lovkatalog - hjemmeside

Regeringens lovkatalog - hjemmeside NOTAT Regeringens lovkatalog - hjemmeside Regeringens lovkatalog - hjemmeside... 1 Beskæftigelsesministeren... 3 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Finansministeren... 8 Justitsministeren... 9 Klima-,

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 Den 7. oktober 2014 DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 1. Overordnet vurdering Regeringen har i dag fremlagt sit lovkatalog for den kommende samling. Udmøntning af politiske aftaler Der mangler nye

Læs mere

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 3. oktober 2006 Regeringen STATSMINISTERENS REDEGØRELSE I FOLKETINGET TIRSDAG DEN 3. OKTOBER 2006 SKRIFTLIG DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtagne love i Folketinget 2009-10

Vedtagne love i Folketinget 2009-10 1 Vedtagne love i Folketinget 2009-10 18. møde Torsdag den 19. november kl. 10:00 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba,

Læs mere

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. 12. møde - Torsdag den 17. november 2011 kl. 10.00 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5: Forespørgsel til udenrigsministeren om det arabiske forår. - Af Søren Espersen (DF)m.fl(Anmeldelse 15.11.2011).

Læs mere

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 66. møde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25: Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration

Læs mere

regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010

regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 REGERINGEN Juni 2010 regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 REGERINGEN Juni 2010 Forord I folketingsåret 2009-2010 har håndteringen af den økonomiske

Læs mere

78. møde. Torsdag den 16. april 2015 (D) 1

78. møde. Torsdag den 16. april 2015 (D) 1 Torsdag den 16. april 2015 (D) 1 78. møde Torsdag den 16. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 36: Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006 Forord Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå

Læs mere

REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004

REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 Regeringen Redaktionens afslutning 26. maj 2004 Forord Inden vi tog fat på dette folketingsår fremlagde regeringen i august 2003 et supplerende regeringsgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Regeringens resultater. Folketingsåret 2012/13

Regeringens resultater. Folketingsåret 2012/13 Regeringens resultater Folketingsåret 2012/13 Maj 2013 2 Regeringens resultater Folketingsåret 2012/13 Maj 2013 6 Forord Den økonomiske krise har vist sig både længere og dybere, end mange troede. Selvom

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget Fttm001.fm Page 1 Friday, October 8, 2004 4:21 PM (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1 1. møde Tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 12.00 Aldersformanden (Svend Auken): Velkommen til det nye folketingsår.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love m.v.

Forslag. Lov om ændring af forskellige love m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Juni 2008 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Regeringen Redaktionens afslutning 3. juni 2008 Forord Folketingsåret 2007-2008 har været

Læs mere

Aftale om en vækstpakke

Aftale om en vækstpakke Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014)... 3 2. Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Læs mere

Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12

Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012 2 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012 2 Forord Regeringen vil bringe Danmark ud af krisen med vores solidariske velfærdssamfund

Læs mere

Folketingsåret 2013-2014 åbnede vanen tro med statsministerens tale og med en fremlæggelse af regeringens lovforslag for det kommende folketingsår.

Folketingsåret 2013-2014 åbnede vanen tro med statsministerens tale og med en fremlæggelse af regeringens lovforslag for det kommende folketingsår. Notat 02. oktober 2013 Dokumentnr.: 288543 Lovprogram for folketingsåret 2013-2014 Folketingsåret 2013-2014 åbnede vanen tro med statsministerens tale og med en fremlæggelse af regeringens lovforslag for

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 103. møde Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 41 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2004 Juni 2005 Juni 2005 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2004 Juni 2005 Regeringen Redaktionens afslutning 10. juni 2005 1 2 Forord Folketingsåret 2004-2005 er

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 36. møde Torsdag den 16. december 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Ida

Læs mere