Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser"

Transkript

1 Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv København V T F E W Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner skal dansk landbrug reducere tons kvælstof i recipienten inden udgangen af 2015 og yderligere tons inden udgangen af I den tekniske forhøring fra 14. januar 2010 indgik tons kvælstof, der skulle reduceres via omsættelige markedskvoter inden udgangen af Miljøministeren har siden valgt at udskyde dette krav til Ved at udsætte kravet om de tons kvælstof har miljøministeren samtidig mindsket de samfundsøkonomiske konsekvenser. Arbejdspladser sikres, men ikke på bekostning af miljøet Notatet viser, hvad en (gen)indførelse af de tons kan betyde Miljøinvesteringerne skal være omkostningsneutrale for landbruget Implementeringen af markedsomsættelige kvoter er et generelt reduktionstiltag, hvor miljøeffekten først slår igennem efter lang tid, modsat målrettede tiltag hvor effekten indtræffer hurtigt. Det betyder, at de fastholdte danske arbejdspladser ved at udsætte implementeringen, ikke sker på bekostning af miljøet. Tiden frem til 2027 skal bruges til at forbedre miljøteknologien til målrettede reduktionsmuligheder. Beregningsgrundlag I dette notat præsenteres de samfundsøkonomiske konsekvenser af at (gen)indføre et reduktionskrav på tons i recipienten, hvor reduktionsfordelingen er fastholdt ved de omsættelige markedskvoter, som blev skitseret i den tekniske forhøring. Det betyder, at kvoterne er geografisk fastholdt på samme niveau, således at den samlede reduktion for landbruget er omkring tons kvælstof i recipienten. En sådan udmøntning vil for mange landmænd betyde, at der ikke længere er økonomisk grundlag for videre drift. Omfattende miljøinvesteringer skal foretages, hvis ikke vandplanerne i den nuværende form skal koste danske arbejdspladser som vil forsvinde til udlandet. Lånemarkedet er fortsat relativt låst. Det betyder, at selv investeringer, der på sigt med stor sandsynlighed er selvfinansierende, eller investeringer der kan bidrage til at øge rentabiliteten af tidligere investeringer, er svære at få lån til.

2 Baggrund Vandrammedirektivet Vandrammedirektivet er et EU-direktiv, hvis formål er at sikre såkaldt god økologisk tilstand i søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande. Direktivet implementeres i Danmark med den politiske aftale om Grøn Vækst, ifølge hvilken der skal ske en reduktion af kvælstofudledningen fra landbruget på omkring tons i recipienten i De såkaldte målrettede virkemidler andrager tons heraf med virkning inden udgangen af 2015, hvilket skal ske via ændringer i gødskningsloven (der er ændret), etablering af N-vådområder, generelle randzoner langs søer og vandløb mv. Tidslinje Dato Hvilket Miljøminister Karen Ellemann udskyder kravet om at reducere de tons kvælstof via omsættelige kvælstofskvoter til Miljøminister Karen Ellemann sender de 23 vandplaner i høring. Det samlede reduktionskrav er tons kvælstof inden I forbindelse med Grøn Vækst 2.0 oprettes et såkaldt kvoteudvalg, der skulle undersøge konsekvenserne af de markedsomsættelige kvælstofkvoter, svarende til tons kvælstof i recipienten Karen Ellemann, ny Miljøminister Miljøminister Troels Lund Poulsen sender 23 vandplaner i teknisk forhøring. Det samlede reduktionskrav er tons kvælstof i recipienten inden udgangen af Side 2 af 6

3 Beskæftigelseskonsekvenser af vandplanerne Danmark er på mange måder et vandrigt land. Kystlinjen hører til Europas længste med sine over km., hvilket skyldes de mange øer, søer og fjorde. Der findes over søer (kilde DMU, 1999) med deraf mange tilknyttede vandløb. Vandplanerne rammer skævt Diversiteten kombineret med en geografisk differentieret husdyrbestand bevirker, at de økonomiske konsekvenser af vandplanerne rammer skævt. Konsekvenser vil være, at mange landmænd i områder med store reduktionskrav reelt vil opleve en de facto ekspropriation af deres bedrifter. En videreførelse af produktionen vil i praksis være umulig, fordi arealtilliggenderne er så hårdt beskåret, at størrelsesøkonomien i husdyrproduktion ikke længere er til stede, hvilket i praksis betyder, at allerede foretagne investeringer i produktionsapparatet ikke længere kan udnyttes fuldt ud, men måske kun halvt, hvilket vil medføre konkurs. De fleste af de 23 vandplaner rammer hårdt. I det følgende er der kun fokuseret på følgende to områder: Limfjorden (1.2) Lillebælt/Jylland (1.11) Limfjordsområdet skal reducere mest jobs tabes i Limfjordsområdet For begge områder vurderes de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de målrettede tiltag at være marginale. Limfjordsområdet (1.2) har et landbrugsareal på hektar og et reduktionskrav af kvælstof ved recipienten på tons via målrettede tiltag samt et reduktionskrav på tons med endnu ikke besluttede virkemidler, men forventeligt via markedsomsættelige kvoter. Beregningerne viser med udtagning af landbrugsjord og husdyr, at jobs i landbruget forsvinder i kommunerne i Limfjordsområdet, at yderligere jobs i afledte sektorer går tabt, så der i alt forsvinder arbejdspladser i området som følge af vandplanerne. Side 3 af 6

4 Økonomiske konsekvenser (Limfjorden), pr DE antal beskæftigede Primær Forarbejdning Afledte I alt Værditilvækst mio. kr. Eksport Kvæg Svin Øvrige I alt Anm.: Afrundede tal Kilde: Landbrug & Fødevarer Lillebælt/Jylland (1.11) har et landbrugsareal på hektar og et reduktionskrav af kvælstof ved recipienten på 618 tons og et reduktionskrav på tons med endnu ikke besluttede virkemidler, men forventeligt via markedsomsættelige kvoter jobs tabes i Lillebælt/Jylland Området ved Lillebælt/Jylland er relativt hårdt ramt med i alt tabte arbejdspladser ved den nuværende forventede udformning af vandplanerne. Inden for landbruget tabes 600 jobs, 600 i forarbejdningsvirksomheder og yderligere 400 i afledte støtteerhverv. Økonomiske konsekvenser (Lillebælt/Jylland), pr DE antal beskæftigede Værditilvækst mio. kr. Eksport Primær Forarbejdning Afledte I alt Kvæg Svin Øvrige I alt Anm.: Afrundede tal Kilde: Landbrug & Fødevarer arbejdspladser flytter til udlandet De samlede beskæftigelsesmæssige konsekvenser af vandplanerne i Danmark rammer skævt. Vandrige områder som Limfjordsområdet og Lillebælt/Jylland skal reducere relativt meget kvælstof med deraf negative konsekvenser for beskæftigelse og økonomisk vækst. Samlet set vil de 23 vandplaner alt andet lige fjerne arbejdspladser fra Danmark. Alene i forarbejdningssektoren (slagterier, mejerier mv.) ville tabet være beskæftigede. Økonomiske konsekvenser (Danmark), pr DE antal beskæftigede Værditilvækst mio. kr. Eksport Primær Forarbejdning Afledte I alt Kvæg Svin Øvrige I alt Kilde: Landbrug & Fødevarer Side 4 af 6

5 Appendiks I: Reduktionsopgørelsen er tvivlsom Miljøministeriets har i de fremlagte vandplaner valgt at bruge det såkaldte ålegræsværktøj som indikator for vandmiljøets kvalitet. Med andre ord, anvendes en levende plante til at vurdere, om reduktionsmålene er nået. Ålegræs eller Almindelig Bændeltang (zostera marina), er en plante, der fortrinsvis lever i lavvandede farvande, hvor lyset er godt, og bunden er sandet eller mudret. Miljøministeriet antager at ålegræs ulig resten af jordens vækster ikke tilpasser sig omgivelserne men undersøgelser viser, at modellen og faktiske målinger ikke stemmer overens Med valget af ålegræs har man fra Miljøministeriets side antaget, at en sådan levende indikator, ulig alle andre levende vækster og skabninger på jorden, ikke vil tilpasse sig ændrede leveforhold. Forudsætningen bygger på, at der er en konstant sammenhæng mellem kvælstofmængden i vandet og ålegræssets udbredelse. Jo mindre kvælstof desto mere vækst i ålegræsset, og dermed kan ålegræsset vokse (ud) på dybere vand, og man kan vende tilbage til forekomster, som fandtes for ca. 100 år siden (referenceperioden). Forskning viser imidlertid, at sammenhængen mellem ålegræssets vækst og kvælstofoptag har ændret sig. Ålegræsset har med andre ord tilpasset sig de givne forhold, således at omdannelsen af kvælstof i forbindelse med fotosyntesen/respirationen ikke er den samme som tidligere. Dermed kan man ikke sammenligne tidligere tiders ålegræsniveau med i dag og deraf slutte, om et givent reduktionsmål er nået. Andre forhold end blot kvælstof formodes at indvirke på ålegræssets vækst, herunder vandtemperatur og vandets saltindhold, som også varierer over tid. Ålegræsværktøjet fungerer ikke i virkeligheden Anm.: Kurven for Ålegræs-værktøjet er baseret på den teoretiske modelberegning. Kilde: Flemming Møhlenberg, Plantekongres 2011 Undersøgelser af Limfjorden og visse andre østjyske fjorde og vande viser, at ålegræs som redskab til at måle om reduktionerne er nået ikke harmonerer med de faktiske reduktioner. I perioden er ålegræsset reelt gået 1,0 m tilbage og ikke 0,8 m frem, som værktøjets formel ellers foreskriver. Side 5 af 6

6 Appendiks II: Arealer der skal tages ud af drift Oplandene belastes forskelligt som følge af vandplanerne. I tabellen nedenfor angives den procentvise arealudtagning for at kunne indfri målene. Udtagning af arealer i vandplanerne No. Vandplansområde Procent 1.11 Lillebælt/Jylland Limfjorden Det Sydfynske Øhav Horsens Fjord Smålandsfarvandet Odense Fjord Århus Bugt Randers Fjord Mariager Fjord Nissum Fjord Isefjord og Roskilde Fjord Ringkøbing Fjord Lillebælt/Fyn Storebælt Østersøen Kalundborg Nordlige Kattegat, Skagerrak Djursland Vadehavet Øresund Køge Bugt Bornholm Vidå-Kruså... 0 Kilde: Videncenter For Landbrug (VFL) Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E Leif Nielsen København V F W Finn Christensen

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Abstrac Steffen Hansen Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Læs mere

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013.

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 27. juni 2013, J.nr. 3601- Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

Analyse 8. oktober 2013

Analyse 8. oktober 2013 8. oktober 2013. En effektiv dansk klimaplan Af Jens Hauch Hovedkonklusioner Danmark kan kun påvirke det globale klima meget lidt, men man kan argumentere for, at Danmark som velstående land har en moralsk

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3 Ind i mellem hader vi at få ret For nogle mennesker er det at få ret en drivende kraft. Jeg skal være den første til at erkende, at vores vidtberømte

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark Investeringspakke Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark 1 Danmark befinder sig i en investeringskrise Udenlandske virksomheder går i stigende grad uden om Danmark,

Læs mere