interactive board. We used surveys as empirical data to find out what the interactive board should contain. We also used communication theory and the

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "interactive board. We used surveys as empirical data to find out what the interactive board should contain. We also used communication theory and the"

Transkript

1 Resumé 1

2 Denne rapport undersøger, hvordan man via et interaktivt board i Roskilde by kan informere borgere og besøgende om eværdigheder og begivenheder, samt lave et design der bidrager til at byen bindes bedre sammen. Vi finder det interessant, at en by der har så mange seværdigheder, ikke har et samlingspunkt for informationerne omkring disse seværdigheder og begivenheder, og dette vil vi derfor tage fat på i denne rapport. Vi har benyttet Pierre Bourdieus teori omkring habitus samt Mark Prenskys teori og undersøgelser omkring unges vaner i forhold til teknologi. Vi bruger ligeledes teori omkring digitalisering af samfundet til at underbygge argumentet for et interaktivt board i byrummet. Vi benytter spørgeskemaundersøgelser som empiri i forhold til, hvad dette interaktive board skal indeholde. Vi bruger kommunikationsteori og begrebet affordance til at analysere hvordan man bedst muligt kan kommunikere sit budskab ud. Vi har designet et interaktivt board, der har til formål at informere borgere og besøgende i Roskilde by på en let og overskuelige måde, samtidig med at det opfylder Roskilde Byråds vision om at tilføje nye og spændende elementer til byen, men stadig bibeholde det eksisterende udtryk. Ud fra vores undersøgelser og teori har vi samlet set fundet ud af, at der er et behov og et ønske for vores design, og det stemmer overens med Roskilde Byråds vision om at skabe en dynamisk bymidte. Abstract This study examines how to communicate information about sights and attractions in the city through an interactive board in a way that is easy for citizens and visitors to use and understand. It also examines how to make a design that contributes to Roskilde city councils vision about wanting to connect the city in a better way. We find it interesting that a city with so many sights and attractions does not have a place where all this information is gathered and accessible at once, and this will be adressed in this study. We have used Pierre Bourdieu s theory about habitus and Mark Prenskys theory and other studies about the younger generations habits regarding their use of technology. We also use theories on the technological development of the cities to support our choice about making an 2

3 interactive board. We used surveys as empirical data to find out what the interactive board should contain. We also used communication theory and the concept of affordance to analyze how to communicate the message to the users. We have designed an interactive board, which aims to inform citizens and visitors in the city of Roskilde in an easy and manageable way, but at the same time aims to contribute to Roskilde city councils vision about innovating the city, and simultaneously maintain its existing appearance. Based on our studies and theory, we have found out that there is a need and a wish for our design, and it meets Roskilde city councils vision of creating a new dynamic city centre. 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé Abstract Forord Kapitel 1: Indledning 1.2 Motivation 1.3 Problemformulering 1.4 Arbejdsspørgsmål 1.5 Rapportdesign 1.6 Humtek trekanten Subjektivitet, Teknologi og Samfund Design og Konstruktion 1.7 Definition af Interaktion 1.8 Afgrænsning Økonomisk afgrænsning Afgrænsning af målgruppe Afgrænsning af begrebet hærværk Afgrænsning af strømforsyning til boardet Kapitel 2: Roskildes dynamiske bymidte 2.1 Roskildes Byråds vision 2.2 Hvorfor et interaktivt board? Teknologiens udvikling Digitalisering af samfundet Hvad kan det interaktive board som en smartphone ikke kan? Kapitel 3: Hvordan påvirker teknologien mennesket i dag? 3.1 Teknologi og mennesker 4

5 3.2 Generation Digital Natives og Digital Immigrants 3.3 Teknologiens indflydelse på mennesket og dennes betydning fo vores projekt Kapitel 4: Hvem er modtagerne og hvorfor? 4.1 Definition af kommunikation set ud fra en funktionalistisk tilgang 4.2 Redegørelse for begrebet Affordance 4.3 Massekommunikation 4.4 Kanyleteorien og to-trins-hypotesen. Kapitel 5: Metode 5.1 Den kvantitative tilgang 5.2 Den kvalitative tilgang 5.3 Valgte metoder Kvalitativt ustruktureret enkeltinterview Spørgeskemaundersøgelse på internettet Spørgeskemaundersøgelse på gaden i Roskilde og Roskilde Gymnasium Lydoptagelse og transkription Kapitel 6: Empiri i praksis 6.1 Kvalitativt ustruktureret enkeltinterview med Rune Stæhr 6.2 Spørgeskemaundersøgelser i Roskilde Pilotundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 6.3 Spørgeskemaundersøgelse på Facebook 6.4 Spørgeskemaundersøgelse på Roskilde Gymnasium 6.5 Lydoptagelse og transkription i praksis Kapitel 7: Analyse og diskussion 7.1 Analyse af skærmdesign ud fra borgere og besøgendes behov Hvilke tendenser er der inden for de adspurgtes tilgange til informationssøgning? Hvilke informationer ønsker borgere og besøgende at vide noget om? 5

6 7.1.3 Hvordan kan vores information kommunikeres bedst ud til borgere og besøgende? 7.2 Det interaktive boards placering 7.3 Diskussion af stationær vs. mobil enhed Kapitel 8: Design 8.1 Designovervejelser og proces Vores grundlæggende idé Implementering af Facebook 8.2 Skærmdesign på det interaktive board 8.3 Fysisk udformning af boardet 8.2 Designproces 8.3 Designevaluering 8.4 Designevaluering Four-step metoden til evaluering af produktet Kapitel 9: Metodisk refleksion 9.1 Roskilde Byråds vision 9.2 Kvalitativ og kvantitativ metode 9.3 Brugen af vores empiri Kapitel 10: Konklusion Kapitel 11: Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag 1: Transkription af interview med Rune Stæhr Bilag 2: Første spørgeskemaundersøgelse i Roskilde og på Facebook Bilag 3: Bearbejdet første spørgeskemaundersøgelse i Roskilde og på Facebook Bilag 4: Bearbejdet spørgeskemaundersøgelse fra Facebook 6

7 Bilag 5: Bearbejdet spørgeskemaundersøgelse fra Roskilde Bilag 6: Bearbejdet spørgeskemaundersøgelse fra Roskilde Gymnasium Bilag 7: Samlet bearbejdet spørgeskemaundersøgelse Bilag 8: Bearbejdet spørgeskemaundersøgelse baseret på alder Bilag 9: Roskildes udviklingsprogram Forord Denne rapport er et resultat af vores tværfaglige semesterprojekt udarbejdet på 1. semester fra den 9. september til den 14. december 2012 på Humanistisk-teknologisk Bacheloruddannelse. Vi vil gerne takke vores vejleder Charlotte Grum for de effektive og inspirerende vejledningstimer. Ligeledes vil vi gerne takke Roskilde Kommunes kommunikationschef Rune Stæhr for hans interesse i vores projekt, samt for at give os inspirationen og motivationen til at arbejde videre på vores idé. Vi vil også takke de to klasser vi besøgte på Roskilde Gymnasium for at deltage engageret i vores spørgeskemaundersøgelse, og bestyrelsen for at lade os benytte undervisningstiden. Afslutningsvis vil vi takke Gimle for at få lov til at bruge deres logo som eksempel i vores skærmdesign. Kapitel 1: Indledning Med en historie der går helt tilbage til Vikingerne, er Roskilde en af Danmarks ældste byer. I dag er der ca indbyggere, og hvert år er der ca besøgende til de to største attraktioner, nemlig Vikingeskibsmuseet og Roskilde Domkirke. Ligeledes bliver der hvert år tiltrukket over mennesker til Roskilde festival (Wikipedia: Roskilde). Byen byder på alt fra ældre attraktioner til nyere seværdigheder, musikalske oplevelser og spændende kulturelle oplevelser. Roskilde Byråds vision er, at byens image som et købstadsmiljø og dens arkitektoniske udtryk bliver bibeholdt, mens der stadig søges innovative initiativer til at fornye bybilledet og gøre det mere spændende for både borgere og besøgende i byen (Roskilde kommune, 2010). I byen ligger der store pladser som Stændertorvet og Hestetorvet. Pladserne er idéelle for nye tiltag og kan binde byens seværdigheder og begivenheder sammen, og i denne sammenhæng er deres mission også at skabe en dynamisk bymidte i samarbejde. Dette ønsker de at gøre i 7

8 samarbejde med aktører fra byen, som har lyst til at medvirke til idéudviklingen af kreativt byliv (udviklingsprogram, 2012: 21). Kultustrøget er et af Byrådets nyeste tiltag med henblik på at binde byen sammen. Dog er Kulturstrøget et relativt ukendt fænomen i Roskilde, da det ikke er synliggjort i bybilledet, og derfor er der få borgere og besøgende der er klar over strøgets eksistens (Idé og konceptkatalog 2012). 1.2 Motivation Motivationen, der ligger til grundlag for udarbejdelse af denne rapport, startede med en undren omkring manglende information om seværdigheder og begivenheder i byrummet, da vi på baggrund af egne erfaringer føler, at der mangler elementer som kan guide både besøgende og borgere rundt i byen. Vi erfarede, at Roskilde turistbureau tidligere har opstillet 3 informationsskærme i byrummet, som blev fjernet primært på grund af hærværk og manglende information om deres eksistens. Derudover erfarede vi, at Roskilde Byråds nuværende vision har fokus på problemstillingen omkring manglende sammenhæng i bybilledet og uvidenhed omkring Kulturstrøget i byen. Dette motiverede os til at finde en løsning på problemet. Vi har valgt Roskilde by som vores lokation, da de er meget åbne overfor nye idéer og input fra borgerne (Ibid). Vi synes derfor, at det vil være en spændende by at arbejde i. Vi vil forsøge at bidrage med et nytænkende og anderledes tiltag i byrummet, som kan give information omkring alle seværdigheder og begivenheder og binde byen bedre sammen. Dette bringer os frem til problemformuleringen: 1.3 Problemformulering Hvordan kan vi via et interaktivt board gøre borgere og besøgende i Roskilde mere bevidste om byens seværdigheder og begivenheder, og samtidig sørge for at lave et design, som stemmer overens med Roskilde Byråds intention om at binde byen bedre sammen? 1.4 Arbejdsspørgsmål 8

9 For at kunne besvare problemformuleringen har vi opsat nogle præciserende arbejdsspørgsmål: - Hvordan forstås interaktion? - Hvad kan et interaktivt board som en smartphone ikke kan? - Hvad er et godt design i forhold til målgruppen? - Hvordan påvirkes den yngre generations hverdagsliv af teknologiske artefakter? - Hvordan fungerer vores interaktive board som designløsning? 1.5 Rapportdesign Kapitel 1: Indledning: Dette kapitel er indledningen til rapporten, hvor problemfeltet bliver introduceret som en del af den indledende tekst. Dette leder hen til vores motivation med en forklaring af, hvorfor vi finder denne problemstilling interessant, hvorefter vi har opstillet vores problemformulering og tilhørende arbejdsspørgsmål. Efterfølgende har vi i afsnittet HumTek trekanten beskrevet vores anvendelse af dens tværfaglige dimensioner. Vi har dernæst forklaret vores obligatoriske dimension Design og konstruktion og vores supplerende dimension Subjektivitet, teknologi og samfund. Vi har derefter defineret begrebet interaktion, og hvilken betydning det har i forhold til vores projekt. Dernæst har vi redegjort og argumenteret for vores afgrænsninger inden for økonomi, målgruppe, hærværk og strømforsyning. Afslutningsvis har vi kort redegjort for vores designovervejelser. Kapitel 2: Roskildes Dynamiske Bymidte: I dette kapitel vil vi redegøre for Roskilde Byråds vision og deres tre indsatsområder til forbedring af bymidten på baggrund af deres handleplan og udviklingsprogram fra Vi vil redegøre for dette for at få en forståelse for vores valg af fokusområde. Vi vil derefter argumenter for vores valg af et interaktivt board med inddragelse af Joseph Schumpeter og Gordon Moores teori om den teknologiske udvikling og digitalisering af samfundet. Dernæst vil vi redegøre for smartphonens kompetencer, og derefter diskutere mulighederne for vores interaktive board. Kapitel 3: Hvordan påvirker teknologien mennesket idag: I dette kapitel vil vi med udgangspunkt i Pierre Bourdieu, Marc Prensky og forskerteamet DREAM fra Syddansk Universitet beskrive menneskets udvikling i forhold til teknologien og hvordan denne har en 9

10 større indflydelse end nogensinde på menneskets hverdag. Kapitel 4: Hvem er modtagerne og hvorfor: I dette kapitel vil vi redegøre for, hvordan man laver et godt design med inddragelse af begrebet affordance. Dernæst vil vi med udgangspunkt i blandt andet Harold Laswells kommunikationsteori redegøre for hvordan vi kan formidle vores budskab bedst muligt. Afslutningsvis vil vi redegøre forskellen mellem kanyleteorien og to-trinshypotesen, da vi vil inddrage af begge i vores projekt. Kapitel 5: Metode: I dette kapitel redegør vi for vores valg af den kvalitative og kvantitative tilgang. Dernæst vil vi redegøre og argumentere for vores valgte metoder til indsamling af empiri i form af enkeltinterview og spørgeskemaundersøgelse på Facebook, Roskilde Gymnasium og Roskilde gågade. Kapitel 6: Empiri i praksis: Vi vil i dette kapitel redegøre for, hvordan vi har brugt de metoder, vi har valgt og hvordan processen forløb i praksis. Kapitel 7: Analyse og diskussion: Kapitlet er delt op i tre afsnit Det første afsnit omhandler, hvordan vores skærm skal designes ud fra den empiri, vi har indsamlet omkring borgere og besøgendes behov. I det næste afsnit vil vi analysere, hvorvidt vores interaktive board kan tilbyde borgere og besøgende en mere simplificeret tilgang til informationssøgning. I det sidste afsnit vil vi se på om vores interaktive board kan tilbyde et innovativt design samt bibeholde byens eksisterende udtryk. Kapitel 8: Design: I dette kapitel beskriver vi først vores designovervejelser og proces. Derefter vil vi redegøre for vores grundlæggende idé samt overvejelserne omkring implementering af Facebook som en del af vores skærmdesign. Dernæst vil vi redegøre for vores skærmdesign og boardets fysiske udformning. Dette er vores endelige designforslag. Afslutningsvis vil vi evaluere vores design med inddragelse af Four-step metoden og DSR. 10

11 Kapitel 9: Metodisk reflektion: I dette kapitel reflekterer vi over, vores valgte metoder, hvordan vi har anvendt dem, hvilke metoder vi kunne have valgt, og hvilken effekt det ville have haft på vores projekt. Kapitel 10: Konklusion: I dette kapitel besvarer vi vores problemformulering. Kapitel 11: Perspektivering: I dette kapitel reflekterer vi over vores projekt i forhold til, hvad vi kunne have gjort anderledes, og hvad vi kunne have fortsat med, hvis vi havde haft længere tid. 1.6 HumTek trekanten Vi vil i dette afsnit illustrere HumTek-dimensionen Mennesker, teknologi og design samt redegøre for vores problemstillings relevans i forhold til den tværfaglige vinkel på den Humanistisk-teknologiske Bacheloruddannelse. I illustrationen ses humtek-trekantens tre elementer, og hvordan vi har valgt at anvende dem i vores projekt. Hum-tek trekanten danner grundlaget for vores uddannelse, og derfor laver vi et 11

12 projekt, hvor alle tre elementer indgår. I det første element Mennesker, har vi i vores projekt, med borgere og besøgende i Roskilde at gøre. Disse mennesker er vores valgte målgruppe, og deres behov vil ligge til grundlag for vores skærmdesign. I det andet element Design har vi vores interaktive boards fysiske udformning. Dette er et vigtigt element i vores projekt, da boardets udformning skal være i overensstemmelse med Roskildes eksisterende bygninger og købstadsmiljø. Det sidste element er Teknologi og dette er vores interaktive boards skærmdesign. Skærmdesign betyder her, hvilke elementer der vil fremgå på skærmen, og hvilke valgmuligheder brugerne har på boardet. Dette vil være baseret på vores undersøgelser af borgere og besøgendes behov Design og Konstruktion Vi har på 1. semester haft kurset Design og Konstruktion. Dette er den obligatoriske del af vores semesterprojekt. Det er derfor den semesterbinding, der er grundstenen i vores projekt, og vores problemstilling er dermed udarbejdet ud fra denne. Der findes en regel for hvordan semesterbindingen i Design og Konstruktion kan opfyldes og den lyder således: [...] rapporten indeholder en god beskrivelse af og refleksion over jeres designprodukt og hvilke metoder I har brugt til at udvikle det (Haldrup, 2010). Vi vil altså som udgangspunkt bruge dette kursus til at skabe et design af et interaktivt board, og samtidig bruge det til at beskrive, hvilke metoder vi har brugt og reflektere over vores produkt Subjektivitet, teknologi og samfund Vores supplerende dimension på 1. semester er Subjektivitet, teknologi og samfund, som har fokus på relationen mellem mennesker, teknologier, kulturer og samfund (Studieordning for Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse, 9, stk.5). Dette kursus [...]fokuserer på designprocessers subjektive og sociale dimensioner og på, hvilken betydning artefakter og strukturer har for subjekter i hverdagslivet (Ibid). Vi har i vores projekt inddraget sociologiske teorier for at belyse problemstillingen omkring artefakters påvirkning på den yngre generations hverdagsliv. 12

13 1.7 Definition af begrebet interaktion Vores egen definition er, at interaktion er at interagere. For eksempel når man fysisk trykker på boardet og finder informationer. Der er ikke tale om interaktion mellem mennesker, da der ikke sidder en person et sted og forvalter oplysningerne. Det er udelukkende interaktion mellem bruger og maskine. Almindeligvis vil interaktion, i samfundsmæssige perspektiver, forstås som en social proces (Qvist, Samfundslex, 2006: 199). Men i denne sammenhæng vil vores forståelse af interaktion være på baggrund af forholdet mellem menneske og datamaskine. Rolf Molich, ekspert i brugervenlighed, mener, at enhver interaktion med en datamaskine skal være let at lære og effektivt at bruge (Rolf Molich, Brugervenligt webdesign 2000: 31). Han beskriver i sin bog Brugervenligt Webdesign, hvordan, kvalitetssikring af produkt og kommunikation indvirker til at brugeren accepterer en interaktion. Han mener, at så snart brugeren føler sig i menneskelig dialog med maskinen er brugervenlig interaktion opfyldt (ibid: 73). Så selvom en samfundsforståelse af begrebet interaktion kan være anderledes, er den alligevel gældende, hvis man tager højde for, at den sociale proces foregår mellem menneske og datamaskine. Så snart brugeren accepterer datamaskinen som menneskelig, er der tale om interaktion, dette vil ske ved, at den svarer på det, brugeren beder den om. Thomas Markussen beskriver i hans Phd-afhandling Conceptual Blends in Interaction Design. Toward a Cognitive Semiotic Framework for Online Meaning Construction and Embodied Interaction, at den envejskommunikation, der var før i tiden fra fjernsynet til borgeren, nu har ændret sig til at inddrage brugeren så meget, at det kan kaldes en interaktion (Folkmann, Danish Center of Design). Markussen mener, at så snart vi går hen og rører ved en brugervenlig skærm, som på en ipad, og i vores tilfælde et touchboard, er vi i en interaktion med datamaskinen. Det er nemlig hele oplevelsen, der gør mødet mellem maskine og menneske til interaktion. Dette skaber tryghed hos brugeren, når mødet bliver livligt og menneskeligt. Udviklingen beskriver Thomas Markussen således: Det handler i sidste ende om at skabe mere æstetiske og sanserige oplevelser gennem digitale produkter (Folkmann, Danish Center of Design). 13

14 Samlet set, er interaktion en handlingsaccept, fra brugerens side, af tilfredsstillende reaktion på en given artefakt. Det vil sige, at så snart man foretager sig noget og får en ønsket respons, er der tale om interaktion. Dette skyldes, at det føles som en menneskelig kommunikation, hvor man spørger og får et svar, og ikke er en dialog. Det er med denne forståelse af begrebet interaktion, at vi tager udgangspunkt til udarbejdelsen af vores design af det interaktive board i Roskilde. 1.8 Afgrænsning I projektet er vi underlagt en tidsmæssig begrænsning i perioden 5. september 2012 til og med 20. december 2012 til udarbejdelse af rapporten. Derudover har vi lavet afgrænsning inden for økonomi, hærværk, målgruppe og strømforsyning. Dette vil vi redegøre og argumentere for i de følgende afsnit Økonomisk afgrænsning Det økonomiske aspekt er i forhold til vores projekt ikke relevant, da vi har fokus på designprocessen. Vi vælger derfor at lave en økonomisk afgrænsning, da vi har begrænsede ressourcer. Vi har valgt at fokusere på de vigtigste elementer i designprocessen frem for det økonomiske aspekt med betaling af materialer, reklamer, lancering, producering og i sidste ende også vedligeholdelse af vores interaktive board. Hvis projektet bliver en realitet i samarbejde med Roskilde Kommune, kommer vi ikke til at have indflydelse på det økonomiske aspekt Afgrænsning af målgruppe Da vi startede vores projektforløb havde vi en idé om, at vores interaktive board skulle være tilgængeligt for alle borgere og besøgende i Roskilde. Vores opfattelse var ligeledes, at eftersom vores board skulle stå i byrummet, kunne vi ikke lave en afgrænsning af vores målgruppe. Derfor valgte vi, at vores daværende målgruppe skulle være i alle aldre. Ved valget af denne målgruppe erfarede vi, at der ville opstå nogle problemer med hensyn til brugerne af det interaktive board. Hvis vi valgte den meget brede målgruppe, var vi nødsaget til at simplificere vores design, således at den ældre generation også kunne bruge boardet. Da den yngre generation er opvokset med teknologien, har de naturligt en lettere tilgang til at bruge 14

15 teknologi, som for eksempel et interaktivt board (Prensky, 2001). De unge, [ ] kommer fra en generation, som er vokset op med en computer. De er en generation, som kan kommunikere ubegrænset på nettet med mange venner samtidig. En generation, hvor mobiltelefonen er uundværlig og konstant inden for rækkevidde. Man taler om dem som nogle, der generelt mestrer alle former for moderne teknologier (Nielsen, 2009:5). Mette Lykke Nielsen, forsker på Center for Ungdomsforskning og Marc Prensky, amerikanske forfatter og taler, taler begge for at den ældre generation, i modstæning til den yngre ikke er vokset op med moderne teknologi, og kan derfor ikke formodes at kunne anvende teknologien på lige fod med de unge. Dette vil vi uddybe i afsnit 3.2 om Digital Natives og Digital Immigrants. Vi har på baggrund af dette valgt at lave en afgrænsning af målgruppen til: Borgere og besøgende mellem 15 og 35 år Afgrænsning af hærværk Vi har ligeledes valgt at lave en afgrænsning af fænomenet hærværk på baggrund af samme årsag som den økonomiske afgrænsning for at holde fokus på designprocessen. Hærværk skal i denne rapport forstås som fysisk vold mod byrummets elementer og ikke som graffiti, da det kan opfattes som både hærværk og kunst, og dette ønsker vi ikke at berøre i projektet Afgrænsning af strømforsyning til boardet Vi har også valgt at afgrænse os fra strømforsyning til boardet, da dette ikke er fokuspunktet i rapporten, og ikke vil have nogen effekt eller betydning for vores design. Udover dette har vi ingen indflydelse på byens strømforsyning. Vi har gjort os tanker om, hvorvidt det interaktive board skulle forsynes med strøm, og at det ville være optimalt at have nogle solsensorer i taget som kunne opfange solstrålerne, og skabe energi på den måde. Det ville være en energibesparende og bæredygtig måde at drive boardet på. Samtidig har vi også gjort os overvejelser om en alternativ løsning, ved at få trukket nogle el-ledninger og kabler under jorden. 15

16 Kapitel 2: Roskildes Dynamiske Bymidte I dette afsnit vil vi kort redegøre for Roskilde Byråds vision og tre indsatsområder for bymidten med udgangspunkt i Roskildes handleplanen og udviklingsprogram, som er to rapporter udviklet i 2012 til visualisering og realisering af planen (Roskilde Handleplan, 2012) (Roskilde udviklingsprogram, 2012). Vi vil argumentere for vores valg af område for placeringen af interaktivt board, og hvorfor vores design er relevant som en sammenkobling mellem byens aktiviteter og det interaktive boards placering i byrummet. Derudover vil vi inddrage teorier om digitalisering af samfundet og teknologiens historie, som understøtter argumentet for den digitale platform som designløsning. 2.1 Roskilde Byråds Vision Strategien for Den Dynamiske Bymidte blev udarbejdet i 2005 af Roskilde Byråd med fokus på det liv, der leves i byens rum (Stændertorvets konkurrenceprogram, 2010:3). Visionen er at forbedre bymidten, hvor kommunen i løbet af de næste 4 år, blandt andet vil forsøge at realisere en lang række midlertidige og permanente aktiviteter samt investere i bymidten (Udviklingsplan, 2012:2). Roskildes handleplan har fokus på tre indsatsområder Mere og bedre bymidte, Mere liv i bymidten og Bedre tilgængelighed. Mere og bedre bymidte Roskilde Byråd har fokus på at forbedre Stændertorvet, Sortebrødre Plads og Kulturstrøget. 16

17 (Illustration: Handleplan, 2012:5) Dog er deres første prioritering at omdanne og forskønne Stændertorvet, hvor de vil arbejde på at realisere et forslag til torvets fremtid fra idékonkurrencen i Intentionen er [...] at torvet skal kunne danne ramme om et levende bymiljø og være i harmoni med og have en god sammenhæng til de historiske omgivelser, samtidig med at det har sit eget nutidige udtryk. (Handleplan, 2012:5). Sortebrødre Plads skal ombygges, så det bliver et mødested mellem kultur og handel og giver en flot ankomst til bymidten. Ligeledes vil Roskilde forsøge at lave et samarbejde mellem de eksisterende aktører som ligger på Kulturstrøget, som skal danne grundlag for nye aktiviteter og sætte fokus på de mindre attraktioner i byen (Ibid:5). Roskilde Kommune regner med, at arbejdet på Stændertorv vil være realiseret i udgangen af 2016, men at Kulturstrøgets ombygning kan strække sig til 2020 (Se bilag 7: Den dynamiske Bymidte - realisering af principper, Udviklingsplan 2012). Mere liv i bymidten Gennem samarbejde med forskellige aktører inden for kulturaktiviteter ønskes der en større og langt bredere initiativtagen fra Roskilde Byråd. I april 2012 synliggjorde 6 kulturinstitutioner Kulturstrøget gennem et event, som efterfølgende udkom som en brochure (Handleplan, 2012: 4). Der nævnes ikke yderligere, hvad det har indeholdt, men Byrådet beskriver det som værende et af de første skridt mod et samarbejde mellem de forskellige aktører, der har muligheder og 17

18 redskaber til at skabe mere mangfoldighed, aktivitet og liv i byen. Bedre tilgængelighed Som et led i denne udvikling og initiativtagen er det vigtigt med offentlig og privat transport. Specielt da det ikke er alle, der bor i området omkring kulturstrøget. Dette vil Roskilde kommune gøre gennem nye A-bus linjer og parkeringshuse (Handleplan, 2012:4). Vi vil anvende punktet Mere og bedre bymidte i vores analyse, som vi kommer ind på i kapitel Hvorfor et interaktivt board? I det næste afsnit vil vi forsøge at redegøre for den teknologiske udvikling og digitalisering af samfundet for, at få en forståelse for valget af det interaktive board frem for en kampagne eller brochure. Derefter vil vi argumentere for, hvorfor et interaktivt board i byrummet kan binde byens seværdigheder og kulturelle liv sammen Teknologiens udvikling Teknologien udvikler sig hele tiden. Siden 1980 erne har computeren været tilgængelig for det almindelige menneske, og siden da har udviklingen af menneskets brug af teknologi taget fart, hvilke vi vil uddybe nedenfor. Man kan i dag sige, at jo yngre man er, jo bedre er man til at bruge denne teknologi, da man som barn i dag får denne viden om brug af teknologi ind med modermælken (Prensky 2009:1). Ifølge Dansk Statistik var der i år 2010, 88% af den danske befolkning, der havde adgang til en computer i hjemmet. I 2008 var antallet af danskere med adgang til computere i hjemmet på 85%. Det er altså i de senere år blevet klart, at teknologien udvikler sig eksponentielt, en udvikling som Gordon Moore allerede forudså tilbage i 1960 erne. Han skabte Moore s lov, der den dag i dag stadigvæk holder stik (Den Store Danske, Gordon Moore s lov,). Moore s lov beskriver: [...] at en computers beregningskraft bliver dobbelt så god samtidig med at prisen halveres hver 1 1/2 år. (Dansk Metal, 2005: 64). Moore s lov bruges i største omfang, når det gælder computerchips, men benyttes samtidig i form af teknologisk udvikling. 18

19 (Evolution: Moore s Law, Wikipedia) Billedet viser en Osborne Executive bærbar computer fra Ved siden af den ligger en Apple iphone fra Den bærbare computer vejer ca. 100 gange så meget, er næsten 500 gange så stor i volumen, i forhold til Iphonen, og så koster den omkring 10 gange så meget (Ibid). Men en anden teori, der også taler for denne eksponentielle udvikling, er S-kurven: 19

20 (Dansk Metal, 2005, figur 9. S-kurver, der illustrerer den markedsmæssige implementeringshastighed: 60) S-kurven har to afgørende punkter: 5% og 20%. Førstnævnte er et udtryk for, at hvis ca. 5% af en given forsamling (eller markedet) har hørt om en ide, et produkt, en tjeneste eller lignende, er det sandsynligt, at der kan skabes grobund for yderligere promovering og salg mv. Med 5% er der opnået accept, men en succes kræver hårdt arbejde både før og efter. Når det lykkedes at opnå et faktuelt salg eller en accept svarende til en markedsandel på 20% er der [næsten] garanteres succes for et regulært massemarked. (Dansk Metal, 2005: 58). Man kan altså udlede af modellen, at efter elektricitetens indpas foregår accepten af de nye medier hurtigere. Modellen viser også, at accepten ud i fremtiden vil foregå hurtigere end den gør i dag. En anden teoretiker, der taler om dette udviklingsfænomen, er Joseph Schumpeter som var økonom og professor ved forskellige universiteter i tiden (Den store danske 2010). Han udviklede en model, der hedder Schumpeters bølger: Schumpeters model viser 5 bølger i tiden fra 1785 til Hver bølge repræsenterer et paradigmeskifte, hvor verdensordenen nedbrydes, og der samtidig skabes en ny. Dette kan anskueliggøres ved at se på udviklingen af en række teknologiske opfindelser fra vandkraft, udnyttelse af jern og tekstilfremstilling i midten af 1700-årene over de efterfølgende bølger frem til den nuværende såkaldte 5. bølge, der består af digitale netværker, software og nye medier i perioden (Dansk Metal, 2005: 65). 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Grundlæggende kommunikationsteori og praksis. v/ Henriette Lungholt 26.8-2013

Grundlæggende kommunikationsteori og praksis. v/ Henriette Lungholt 26.8-2013 Grundlæggende kommunikationsteori og praksis v/ Henriette Lungholt 26.8-2013 Øvelse: Hvad kan vi gøre ved problemet? Cyklisternes livsverden Vi kan også sige det på andre måder Målgruppens behov og livsverden

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

simple mob le Mobile Marketing værktøjer

simple mob le Mobile Marketing værktøjer simple mob le Mobile Marketing værktøjer Eksempel på SMS konkurrence SMS konkurrence ydelser på overfor målgruppen. Konkurrencer på mobilen er populært og kan bruges til at skaffe nye kunder med. De fleste

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Toke Haunstrup Christensen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Green Cities / Smarte byer teknologi og mennesker, 23. oktober 2014 Hvorfor

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere