Historien fra før Zimbabwe hed Rhodesia: Imperialisme, kolonisering og oprindelige samfund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien fra før Zimbabwe hed Rhodesia: Imperialisme, kolonisering og oprindelige samfund."

Transkript

1 Historien fra før Zimbabwe hed Rhodesia: Imperialisme, kolonisering og oprindelige samfund. Fra frihedskamp til diktatur, Zimbabwe 2009 AF Hans Erik Stolten, MA Ph.D Meget tyder på, at menneskets forgængere (både tidlige hominider og f.eks. homo sapiens rhodesiensis), så vel som moderne mennesker (homo sapiens sapiens), udvikledes først i Afrika, og de sidstnævnte har da også befolket det nuværende Zimbabwe i over år. Forfædrene til Zimbabwes største folkegruppe, nutidens shona-folk, indvandrede fra nord omkring 300 e.kr. De fortrængte khoisanfolkene (hottentotter og buskmænd) fra højlandet og begyndte at udvinde og handle kobber, guld, tin, jern og elfenben i området mellem floderne Zambezi og Limpopo. De byggede monumentale stenstrukturer med en teknik, der kulminerede i byen Zimbabwe, der lå tæt ved det nutidige Masvingo og måske rummede indbyggere. Great Zimbabwe var et handelskongedømme, der blomstrede fra ca til ca. 1500, hvor det beherskede store dele af det område, der i dag udgør Zimbabwe og Mozambique, indtil kongeriget blev splittet i et nordlige rige under Mwene Mutapa (Monomatapa) og et sydligt regeret rige af Changamire og andre dynastier, der strakte sig ud til Det indiske ocean. Hvide historikere vægrede sig længe mod at tro på, at Great Zimbabwes store stenbygningsværker kunne være skabt af sorte afrikanere. Man tilskrev dem forvildede, hvide opdagelsesrejsende eller arabiske handelsmænd, selv om man senest i 1906 havde dokumentation for, at de blev bygget af shonaer, mens det var middelalder i Europa. Arkæologiske levninger i form af persiske skåle, arabisk glas og kinesisk Mingporcelæn tyder på et globaliseret handelsmønster fra længe før de første hvide sejlede ind i det indiske ocean. Et af shonaernes tidlige handelsknudepunkter lå ved Mapungubwe i den nuværende Limpopo-provins i det nordlige Sydafrika. Arkæologer fra University of Pretoria udgravede allerede i 1932 rigt forarbejdede, tusind år gamle guldfund sammen med gravgaver, der afslørede et socialt differentieret klassesamfund. Opdagelsen af denne ind- Side 1 af 6

2 fødte kultur, der nu er optaget på Unescos verdensarvliste, blev imidlertid holdt hemmelig for offentligheden indtil for nylig, fordi den modsagde apartheidregimets fremstilling af de sorte afrikanere som primitive og historieløse. I 1498 bragte Vasco da Gama en flåde op langs Afrikas østkyst og i tiden efter koloniserede portugiserne kystområderne i det nuværende Mocambique og smadrede de swahili-arabiske havnebyer længere nordpå med kanonild, mens de forgæves forsøgte at overtage kontrollen med handlen på det indiske ocean fra araberne. De kom i konflikt med Changamire, hvilket, sammen med udpining af naturmiljøet, medvirkede til dynastiets svækkelse. Det lykkedes dog i 1690 erne at fordrive portugiserne fra Zimbabwes indland, der herefter, under navnet Roszvi, forblev udenfor europæisk kontrol i de næste tohundrede år. Midt i 1800-tallet indvandrede Zimbabwes i dag næststørste etniske gruppe, ndebelefolket (matabele på shonasproget), fra syd. Som følge af det sydafrikanske zuluriges ekspansion og centralisering i begyndelsen af 1820 erne (det blodige begivenhedsforløb kaldes for mfecane) flygtede en del af høvding Mzilikazis khumalo-klan fra kong Shakas overherredømme. Stammen udvandrede i første omgang til det nuværende Lesotho og derfra nordpå til Johannesburg/Pretoria-området. Herfra blev de imidlertid igen fortrængt, dels af griquaerne (et farvet blandingsfolk, der også kaldte sig selv for basters eller bastards), dels af de hvide, afrikaanstalende boere (der formodentlig også ville kunne rubriceres som et farvet blandingsfolk), som under deres kolonisering af Sydafrika (kaldet Det store træk) trængte frem og grundlage Transvaalrepublikken. Nedebelerne blev besejret af boerne i slagene ved Vegkop og Mosega i I 1837 vandrede Mzilikazi videre med sit folk længere nordpå til den sydvestlige del af det nuværende Zimbabwe, hvor han i 1840 slog sig ned i, hvad der senere blev kendt som Matabeleland. Han etablerede sin hovedstad nær det senere Bulawayo, hvorfra han angreb shonaerne. Mzilikazis stat havde mange organisationsformer tilfælles med zuluriget. Han ledede en militariseret, plyndrende nation uden faste grænser. Hans søn og efterfølger, Lobengula, styrkede efter 1868 matabelestammens magt betydeligt og mange af de omkringboende sotho- og shonastammer blev absorberet i den stærkeste, indfødte militærstat i denne del af Afrika. Migrationsprocessen blev afspejlet i stammens kulturelle hegemoni. Matabelestatens undersåtter var inddelt i en slags etniske kaster, nemlig overklassen af folk med oprindelig nguni-oprindelse fra Zululand, mellemklassen af folk med sotho- og tswana-oprindelse fra det nordlige Sydafrika og underklassen bestående af det nye områdes oprindelige shona-indbyggere, der blev pålagt at betale tribut. Mændene fra de forskellige kaster blev inddelt i aldersopdelte regimenter, som levede i befæstede byer. Mens shonaerne overvejende var agerbrugere, hvilede nedebelernes økonomi mest på kvæghold. Det muliggjorde en spændt sameksistens. Et shona-forsøg på at få støtte fra den portugisiske kolonimagt i Mozambique løb i 1880 erne ud i sandet, og i stedet overtog Det engelske imperium initiativet i området i form af Cecil Rhodes British South African Company. Fra sydvest fra den nordlige del af Kapkolonien og Bechuanaland - førte Rhodes en velbevæbnet pionerkolonne på 700 mand frem til indlandet, der på dette tidspunkt var kendt som South Zambezia. Nedebelerne måtte give territoriale indrømmelser til ankommende hvide farmere og mineinteressenter. BSAC underminerede systematisk Lobengulas magt og Rhodes Side 2 af 6

3 kunne presse ham til ulige mineralkoncessioner. Fra 1889 blev BSAC befuldmægtiget af den engelske regering til at inddrive skatter og sørge for lov og orden i området med base i nybyggerbyen Salisbury (det nuværende Harare). I 1893 blev matabelerne besejret (Matabele War) og delt op i distrikter, administreret af kompagniet. I blev de atter besejret efter en rejsning af væbnet modstand (Matabele Rebellion), der også fik tilslutning fra shonaerne. En stor del af del af afrikanerne blev herefter drevet sammen i reservater. I 1895 fik territoriet formelt navnet Rhodesia, hvilket i 1901 blev ændret til Southern Rhodesia. Kolonialismen som system Det var nu et privat firma, der styrede området, men ligesom under Det hollandske Ostindiske Kompagnis styre af Sydafrika fra 1652 til 1796, de koncessionerede firmaer, der udplyndrede Congo under den belgiske Kong Leopolds private styre fra 1880 erne til 1908, det engelskdominerede Companhia de Mozambique omkring 1900 og for den sags skyld det danske Vestindisk-guineisk Kompagni, skete det i fuld samforståelse med moderlandet. Det var en form for rå og uforpligtende kolonialisme, der, sammen med missionsstationernes ideologiske disciplinering af de uciviliserede indfødte, banede vejen for kolonimagtens egentlige overtagelse af landet under mere ordnede former, når tiden viste sig moden. De regerende i moderlandet udliciterede retten til at udnytte svagere samfund og fik andel i overskuddet uden selv at risikere ret meget. Kapitalinteresser i hjemlandet, nybyggernes desperate grådighed og kristen fundamentalisme gik hånd i hånd under dannelsen af et verdenssystem domineret af vesten. Sociologen Max Weber postulerede senere, at de angelsaksiske landes protestantiske etik havde gjort vesten overlegen indenfor videnskab, kultur og statsadministration. I dag ved vi, at mange af hans konkrete beviser var faktuelt forkerte. Indtil omkring 1500 var adskillige ikke-vestlige kulturer faktisk konkurrencedygtige på deres egne vilkår, men nogle vestlige lande udviklede på dette tidspunkt en overlegen teknologi med hensyn til håndskydevåben og artilleri. Denne magt blev gennem de følgende århundreder brugt til at overføre rigdomme fra Afrika, Latinamerika og Asien. Det, der i dag opfattes som den egentlige kolonialisme, nemlig den omkostningstunge, statslige kolonikontrol, var egentlig kun nødvendig i de perioder, hvor de vestlige nationalstater konkurrerede mest intensivt indbyrdes om formel, territoriel kontrol over verdens ressourcer, især i perioden 1870 til 1945, samt i perioden umiddelbart herefter, hvor mange af de underkuede folkeslags kamp for selvstændighed kulminerede. Siden 1960 er den tredje verdens lande blevet selvstændige aktører på det globale marked, men de fleste af dem har fortsat været underlagt en mere subtil, postkolonial dominansstruktur, hvor vesten gennem overlegen kapitalophobning, protektionisme, tolddiktater, erhvervsstøtte, låne- og investeringskontrol, varestandarder, statslig ulandsbistand, bestikkelse og klientgørelse, har opretholdt en ulige international arbejdsdeling. Denne historie har resulteret i en skæv, global velstandsfordeling, der hovedsageligt grundet den hjemlige arbejderbevægelses mellemkomst - også har betrygget almindelige vestlige borgeres velfærd og dermed muliggjort stabilt demokrati i verdens rige lande. Kan man forestille sig, at historien kunne være forløbet fundamentalt anderledes? Kontrafaktuel historietænkning er altid problematisk. De oprindelige samfund var ikke specielt humane, der findes næppe mange eksempler i historien på, at menneskesamfund har undladt at udnytte magtoverlegenhed til egen fordel, og selv Karl Marx var Side 3 af 6

4 bevidst om, at kolonierne måtte bringes gennem kapitalismens udviklingsstadium, trods de forkrøblende virkninger dette havde på deres kultur. Det engelske imperium i det sydlige Afrika På trods af brutal inddrivelse af hytteskatter, samt pligt til slavelignende tvangsarbejde for de, der ikke kunne betale skat, gav koloniadministrationen hyppigt underskud. Dette var ingen ulykke, da det oftest kunne tørres af på moderlandets almindelige skatteydere. Geostrategisk stormagtspolitik spillede utvivlsomt en rolle for Englands imperieekspansion, men systemets egentlige omdrejningspunkt var udnyttelsen af ekstra billig arbejdskraft til udvinding/dyrkning af lettilgængelige råvarer, der kunne sejles til hjemlandet, bibringes merværdi gennem forarbejdning i hjemlandets industrier, og måske endda sælges af de involverede firmaer som færdigvarer i kolonierne (i nogle tilfælde efter at disse var blevet tvangsmæssigt afindustrialiseret). Det startede som merkantilisme, men fortsatte efter at England var blevet den ivrigste fortaler for frihandel. I 1920 erne kontrollerede engelske mine- og handelsselskaber stadig en stor del af økonomien i hele det sydlige Afrika, men i Rhodesia var tiden blevet moden til at supplere den private sektor med en regelret, administrativ infrastruktur til støtte for en mere udviklet, lokal økonomi. Ved en folkeafstemning i 1922 valgte de hvide indbyggere med snævert flertal at danne en selvstyrende koloni indenfor det britiske imperium frem for at lade sig indlemme i Sydafrika (som trods selvstændigheden i 1910, var nært knyttet til England i det mindste indtil 1931). British South African Companys charter ophævedes i 1923, og Sydrhodesia blev herefter formeldt annekteret af Storbritannien som en kronkoloni med udvidet magt til det lokale settlersamfund. Gennem første halvdel af det tyvende århundrede blev raceadskillelsespolitikken, segregation, stadig mere systematiseret. Selv om koloniens forfatning ikke officielt var racistisk, opnåede kun ganske få sorte stemmeret i praksis og Southern Rhodesia Native Affairs Department, der blev ledet direkte fra London, havde ingen indvendinger. Efter krav fra de hvide kolonister gennemførtes fra 1931 en række landfordelingslove, som tildelte de hvide landmænd 75 procent af højlandets bedste jord. Dette medførte, at 75 procent af al jord kontrolleret af sorte lå i lavlandsområder, der mest var egnet til kreaturgræsning. Sorte, der blev boende på den jord, de hvide havde stjålet, måtte arbejde som landarbejdere for en hvid farmer og supplere med en lille jordlod som en slags fæstebønder. Landloven ødelagde det ellers konkurrencedygtige sorte landbrug, umuliggjorde sortes køb af god jord og tvang samtidig flere sorte ud på det frie arbejdsmarked. Efterhånden begyndte mange afrikanere at arbejde i byerne eller som migrantarbejdere i Sydafrikas miner, men de fleste søgte at fastholde tilknytningen til en eksistens som landbrugere i landsbyer med smågårde (kraals) og denne traditionelle struktur er fortsat almindelig. Hver familie har en cirkel af huse omkring en central kvægfold. Hovedafgrøden i dette subsistenslandbrug udgøres af majs, mens kvæg mest holdes for mælkens skyld, samt gives som brudepriser. Mændene tager sig af kvægholdet, mens kvinderne passer markerne. Patriarkalske former med flerkoneri er fortsat ret udbredt. Manden fordeler jorden blandt sine koner, og den ældste søn af den første hustru er hovedarving. Side 4 af 6

5 Migrantarbejdet Et særligt element i Zimbabwes udvikling er vandrearbejdet, der gennem årene har knyttet landets befolkning og økonomi til Sydafrika. Mange historikere mener, at det først og fremmest var den engelskejede mineindustris behov for store mænger af billige lønarbejdere, der definerede kolonialismens former i store dele af det sydlige Afrika. Både ødelæggelsen af høvdingedømmernes sammenhængskraft og fordrivelsen af de sorte fra landbrugsområderne frigjorde nye arbejdere. Hollænderne havde importeret slaver til Sydafrika lige fra Senere indførte englænderne indiske kontraktarbejdere til Natals sukkerplantager og kinesere til minerne, men langt de fleste af Sydafrikas vandrearbejdere kom fra Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Botswana, Swaziland, Malawi, Zambia og selve Sydafrika. Det udviklede sig til et system af "indre kolonialisme", hvor både de engelske investorer og de hvide enklaver i Afrika udnyttede hundredtusindvis af delvis tvangsrekrutterede sorte arbejdere. På grund af arbejdernes fortsatte, periodevise tilknytning til subsistenslandbruget i deres reservater, kunne man nøjes med at betale dem en løn under eksistensminimum og uden udgifter til finansiering af deres sociale rammebetingelser. Også Rhodesias egen krom- og asbestudvinding tiltrak investeringer og arbejdskraft og i 1934 indførtes en arbejdsmarkedslovgivning, der, efter sydafrikansk forbillede, udelukkede sorte fra overenskomstforhandlinger, samtidig med at hvide arbejdstagere sikredes høje lønninger. I 1936 og 1957 vedtoges en registreringslovgivning, der, i lighed med de sydafrikanske paslove, tilpassede de sorte arbejderes frie bevægelighed til de geografiske områder, hvor de hvide arbejdsgivere havde brug for dem. Til gengæld var kolonimagtens simultane forsøg på at skabe en loyal, indfødt elite gennem missionsuddannelserne kun delvis vellykket. Tværtimod udviklede de sorte lærerstuderende her et begrænset frirum for moderne, afrikansk nationalisme. I 1934 stiftedes Bulawayo African National Congress (BANC) i protest mod jordlovene og den privilegerede valgret. Det hvide mindretals kamp for egne privilegier I 1953 blev Sydrhodesia (nuværende Zimbabwe) sammensmeltet med Nordrhodesia og Nyasaland (der ikke var selvstyrende, men såkaldt direkte forvaltede kronkolonier) til kolonien Federation of Rhodesia and Nyasaland (også kaldet Den centralafrikanske føderation). Ideen fra engelsk side var nok at svække de gammelracistiske elementer relativt, men i realiteten blev Sydrhodesias farmere dominerende på det udvidede marked, og da føderationens premierminister søgte at imødekomme moderate afrikanske krav, afsatte de ham. Det havde vist sig profitabelt for farmerne at eksportere tobak i stedet for at dyrke fødevarer og for at dække et voksende forsyningsunderskud indskrænkede man fællesejet af reservatjorden til fordel for privat brugsret for en mindre gruppe af sorte. Derved blev mange vandrearbejderes forbindelse til jorden brudt og denne proletarisering affødte nye protester i byerne. I sidste halvdel af 1950 erne voksede mere radikale afrikanske frihedsbevægelser frem opmuntret af ANCs trodskampagner i Sydafrika (bl.a. Youth League og Southern Rhodesian National Congres). Koloniregeringen forbød den ene efter den anden, og i 1962 måtte bevægelsens leder, Joshua Mqabuko Nkomo, oprette eksilhovedkvarter i Tanzania (Tanganyika), der netop havde opnået uafhængighed. Side 5 af 6

6 Fra 1923 til 1962 blev Sydrhodesia regeret næsten ubrudt af Rhodesia Party, men i 1962 dannedes det racistiske Rhodesian Front, RF, der opnåede fuld opbakning fra det hvide mindretal, som var skræmt både af de voksende sorte protester og af koloniens nye 1961-forfatning, der udvidede den sorte stemmeret en smule og forsøgsvist tillod sorte at sidde på de samme parkbænke som hvide. De hvide rhodesieres forbillede var fortsat Sydafrika, der i 1961 havde forladt Commonwealth og omdøbt sig selv til republik under parolen "separate development". RF satte selvstændighed på dagsordenen, men selv om partiets leder, Winston Field, vandt de hvides valg overlegent og blev premierminister, accepterede Storbritannien ikke selvstændighedskravet. Grundet en fordelagtig indvandringspolitik nærmede den hvide befolkningsgruppe sig i løbet af 1960 erne de , mens de da 4 millioner sorte i stigende grad følte sig undertrykt af dette lille mindretal. Selv de traditionelle høvdinge, som kolonimagten havde opfundet og betalt, begyndte at blive skeptiske. I 1961 var den sorte nationalistorganisation Zapu blevet stiftet af Nkomo, og i 1963 udsplittedes det mere radikale Zanu under Ndabaningi Sithole og Robert Gabriel Mugabe. Zanu udviklede sig i stigende grad til at varetage shona-interesser, mens Zapu fik det meste af sin støtte fra ndebelerne. Storbritannien opløste føderationen igen i 1963 for at give selvstændighed til de nye nationer Zambia og Malawi, hvor den nationale og panafrikanske sorte bevægelse på dette tidspunkt stod forholdsvis stærkere. Sydrhodesia blev nægtet selvstændighed fra England, fordi det hvide mindretal afviste at give de sorte nogen form for indflydelse. Efterhånden, som England opgav den direkte kontrol med kolonierne, gik man mere entusiastisk ind for et friere arbejdsmarked, som ikke begrænsede købekraften til det tidligere moderlands produkter til et lille privilegeret mindretal og samtidig var et bæredygtigt forhold til de nye stater blevet vigtigt for samhandelen. I 1964 blev den indfødte, hvide nationalist Ian Smith valgt til leder for Rhodesian Front og til premierminister. Aldrig i tusind år ville de sorte komme til magten, som han udtrykte det. Han forbød Zanu og Zapu og fængslede mange sorte ledere og medlemmer. Den 11. november 1965 udstedte Smith en ensidig uafhængighedserklæring efter mislykkede forhandlinger med England. England indførte straks sanktioner og fra 1968 blev disse gjort obligatoriske af FN. I 1970 erklærede Rhodesia sig som selvstændig republik i forbindelse med en forfatningsændring. Selv om ingen lande anerkendte det uafhængige Rhodesia, blev sanktionspolitikken ikke fulgt af Sydafrika og de portugisiske nabokolonier, og de blev derfor aldrig effektive. Tværtimod gik det udmærket med økonomien under 60 ernes højkonjunktur, og Smiths protektionisme skærmede de hvides levevilkår, indtil omkostningerne til krigen mod afrikanerne begyndte at fattiggøre landet. De sorte frihedsbevægelser reagerede på uafhængighedserklæringen og fængslingerne ved at overgå til væbnet kamp, og de første militære sammenstød fandt sted i april 1966, hvor Zanu angreb politiet ved Chinhoyi (Sinoia). I de følgende år opererede Zanu fra Tanzania og Mozambique støttet af Frelimo, mens Zapu opererede fra Zambia. Frihedskampen blev eskaleret fra 1972 og yderligere fra 1975, hvor Frelimo kom til magten i Mozambique. Side 6 af 6

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid

Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid Hans Erik Stolten Hvorfor er Sydafrikas historie vigtig? Fascinerende mikrokosmos, der kan give svar på globale problemer i forbindelse

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Hvordan man stopper Zimbabwes inflation

Hvordan man stopper Zimbabwes inflation Hvordan man stopper Zimbabwes inflation Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF STEVE H HANKE, THE CATO INSTITUTE Dårlig politik fra Zimbabwes regering tvinger Zimbabwes nationalbank til at printe

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1

Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Fælles: - Kort om baggrunden for prøven. - Fælles formalia om prøven - herunder opgivelser og prøveafviklingen.

Læs mere

GLOBALE KOMPOSITIONER

GLOBALE KOMPOSITIONER www.verdensmusikbanken.dk GOBAE KOMPOSITIONE GOBAE KOMPOSITIONE Musiker og komponist une Thorsteinsson rejste i 2011 rundt i verden i 6 mdr. for at komponere, indspille, og producere musik og musikvideoer

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

I dag er der i Ghana konsensus om at inddele landets nyere historie i tre perioder:

I dag er der i Ghana konsensus om at inddele landets nyere historie i tre perioder: Det moderne Ghana Af, lektor, Egedal Gymnasium & HF Den britiske koloni, Gold Coast, blev til Ghana den 6. marts 1957. Ghana blev dermed den første europæiske koloni syd for Sahara, som blev til en selvstændig

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Slaver, kolonisering og imperialisme

Slaver, kolonisering og imperialisme Slaver, kolonisering og imperialisme Hoflivet Ludvig 14.: Staten, det er mig" Enevælden dominerede Europa i 1600- og 1700-tallet Fuldt udviklet i første omgang hos Ludvig 14. (Frankrig) Hoffet blev centrum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Sydafrika NATUR, MILJØ OG MENN ESKER PETER BEJDER. Sydafrika - NATUR, MILJØ OG MENNESKER. Sydafrika natur, miljø og

Sydafrika NATUR, MILJØ OG MENN ESKER PETER BEJDER. Sydafrika - NATUR, MILJØ OG MENNESKER. Sydafrika natur, miljø og Omslag-:Layout 1 23/2/1 1.1 Side 1 GEOGRAFISKE BRÆNDPUNKTER GEOGRAFISKE BRÆNDPUNKTER Peter Bejder mennesker tager dig med til Sydafrika og fortæller om samspillet mellem mennesker og natur. Der er fokus

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Martin Paldam Om mig se: http://www.martin.paldam.dk 1 Ud fra den nye bog: Oplysningens Verden. Aarhus Universitetsforlag. Den skulle I alle have!

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Malawi - en politisk og økonomisk oversigt Kathrine Toftkær Larney. Malawi. En politisk og økonomisk oversigt af Kathrine Toftkær Larney

Malawi - en politisk og økonomisk oversigt Kathrine Toftkær Larney. Malawi. En politisk og økonomisk oversigt af Kathrine Toftkær Larney Malawi - en politisk og økonomisk oversigt Kathrine Toftkær Larney Malawi En politisk og økonomisk oversigt af Kathrine Toftkær Larney Malawi En politisk og økonomisk oversigt af Kathrine Toftkær Larney

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Europa i verden (side 204-209)

Europa i verden (side 204-209) Europa i verden (side 204-209) Karakteriser perioden Beskriv situationen i Europa omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i Europa omkring periodens afslutning Hvordan var Europa blevet anderledes

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Segregation i Sydafrika

Segregation i Sydafrika Dette projekt er udarbejdet af gruppe 20: Betina Malmroes: 54807 Line Wissing: 54804 Rasmus Christensen: 55388 Nicklas Iversen: 54905 Vejleder: Peter Skriver Husnummer P11 Anslag: 122815 Segregation i

Læs mere

+ = Fotograf Workshop i Zimbabwe af Eric Witzgall, september, 2012

+ = Fotograf Workshop i Zimbabwe af Eric Witzgall, september, 2012 Fotograf Workshop i Zimbabwe af Eric Witzgall, september, 2012 I december 2011 var jeg i Zimbabwe for at producere et indslag til TV-Showet Danmarks Indsamling. Her fik jeg et lille indblik i den lokale

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i:

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i: Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin Med disse opgaver kan du fordybe dig i: 1. Byg, vin og ris 2. Hydrotermfigurer og dyrkning af byg, vin og ris 3. Råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela

Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela Kapitel 4 Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela Historisk tilbageblik. Kapstaden blev i opdagelsesrejsernes tid en særdeles vigtig havn, hvor hollænderne allerede i

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere