MILJØGODKENDELSE Og Tilladelse til direkte udledning af spildevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE Og Tilladelse til direkte udledning af spildevand"

Transkript

1 Virksomheder J.nr. MST Ref. hechr/perbe/subjo Den 15. juni 2016 MILJØGODKENDELSE Og Tilladelse til direkte udledning af spildevand For: A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia Matrikel nr.: 730a, Fredericia Bygrunde CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 1.2 J. nummer: MST Godkendelsen omfatter: Udledning af vand fra tæthedsprøvning af tømt og rengjort olietank på havneterminalen, Kongensgade 113, 7000 Fredericia Dato: 15. juni 2016 Godkendt: Henning Christiansen Annonceres den 15. juni 2016 Klagefristen udløber den 13. juli 2016 Søgsmålsfristen udløber den 15. december 2016 Godkendelsen udløber den 31. december 2016 Miljøstyrelsen Strandgade København K / Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering... 5 Planforhold og beliggenhed... 5 A. Begrundelse for vilkår... 6 B. Basistilstandsrapport Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag iljøgodkendelsen Listepunkt BREF Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige gældende godkendelser og påbud Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1: Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste

3 1. INDLEDNING A/S Dansk Shell (efterfølgende Shell) har renset, inspiceret og vedligeholdt tank 8420 på havneterminalen, Kongensgade 113, 7000 Fredericia. For at tæthedsprøve tanken, ønskes tanken fyldt med havvand, som pumpes ind fra havnen. Efter tæthedsprøvningen ønskes vandet udledt til havnen gennem slanger ført over kaj. Det udledte vand kan indeholde mindre rester af olie. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at vandet ikke giver anledning til forurening af vandet i Lillebælt. Tanken er rengjort og vandet fra tæthedsprøvningen indeholder derfor kun minimale mængder af olie. Der er endvidere tale om en engangshandling, som ikke kan give anledning til en længerevarende og blivende jordforurening. På denne baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at tæthedsprøvningen ikke er omfattet af reglerne om basistilstandsrapport. 3

4 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 / bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed udledning af vand fra tæthedsprøvning af tank 8420 placeret på Shells havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia. Godkendelsen er gældende frem til udgangen af Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 1 Vand fra tæthedsprøvning af tank 8420 skal udledes over kaj på det i ansøgningen angivne sted. 2 Der skal udtages en prøve af det indpumpede havvand, som skal analyseres for indhold af olie. Der skal under udpumpning af havvandet udtages 5 prøver af vandet jævnt fordelt over udpumpningsperioden. Prøverne skal analyseres for olie. 3 Vandprøverne i vilkår 2 skal analyseres på et akkrediteret laboratorium efter en metode med en detektionsgrænse på ikke over 10 µg/l. 4 Analyseresultaterne skal indsendes til Miljøstyrelsen senest 2 uger efter, at Shell har modtaget dem fra laboratoriet. Sammen med resultaterne sendes oplysninger om start og sluttidspunkt for tømning af tanken og prøvetagningstidspunkter. 5 Havvand må ikke fyldes længere op end til underkanten af tanktag. 6 Tanken skal skylles grundigt med rent ferskvand, f.eks. drikkevand, efter at havvandet er pumpet ud. Vandet fra skylningen kan udledes til havnen på samme måde som havvandet. 7 Inden ibrugtagning suges vand fra tankbunden. Vandet udledes gennem eksisterende olieudskiller til forsyningsselskabets renseanlæg. 4

5 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. De vedtagne BAT konklusioner bekriver ikke denne type operationer. Det er oplyst, at tanken inden påfyldning af havvand er renset to gange. Vandet indeholder således kun meget små spor af olie. Der er tidligere målt olieindhold i vand fra tilsvarende tæthedsprøvninger af andre tanke. Den seneste måling viste et indhold på 83 µg/l. Det er almindeligt antaget, at olieindhold af denne størrelsesorden ikke kan reduceres yderligere ved anvendelse af olieudskiller. Det er f.eks. bekrevet i DHI rapport til Lynettefællesskabet (Måleprogram for regnvand fra parkeringsanlæg, august 2011): Den lave oliekoncentration i regnvandet (højest 0,25 mg/l) gør, at en olieudskiller ikke vil kunne reducere koncentrationen yderligere. De bedste olieudskillere (klasse 1) skal kunne rense vandet ned til 5 mg/l. Andre rensemetoder til olieholdigt vand er beskrevet i Miljøprojekt nr. 609 fra 2001: Reduktion af mineralsk olie i spildevand. Ingen af de heri beskrevne rensemetoder bringer indholdet i det rensede vand under 1 mg/l. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at udledningen kan betragtes som BAT. Olie er et blandingsprodukt af mange forskellige stoffer, og det er derfor svært at finde data for giftigheden af olie i vand. Miljøstyrelsen har fundet data for olies giftighed i enkelte datablade for olieprodukter. Generelt er den laveste koncentration for giftighed for vandlevende organismer omkring 1 mg/l for akut giftvirkning og gange lavere for kronisk giftvirkning. Fra tilsvarende tankrensninger er der målt en oliekoncentration i vand fra tæthedsprøvning på omkring 0,1 mg/l. På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte udledning ikke efter fortynding ved udledningsstedet kan skade havmiljøet. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Havneterminalen er beliggende på Skanse Odde med havnefront mod syd. Terminalen afslutter dermed udstrækningen af Fredericia Havn mod øst i havnens nordlige ende. Terminalen er etableret på opfyldt havneområde, hvor der ikke er drikkevandsinteresser. Området er klassificeret som område med jordforurening. Området, hvor Havneterminalen er placeret, er i lokalplanrammerne i Fredericia Kommunes Kommuneplan udlagt til erhvervsformål klasse 4-6 (B.E.1). I området findes et antal tanke samt faciliteter til varetagelse af lastning og losning af tankskibe med gas og olieprodukter, herunder råolie. Området er af national og regional interesse og forbeholdes til ind- og udskibning af råolie og raffinaderiprodukter. Nærværende godkendelse ændrer ikke ved forhold, som er reguleret af kommuneplanen. Der er ingen lokalplan for området, hvor havneterminalen er beliggende. 5

6 Havneterminalen er beliggende i kloakopland F3-16, Shell i Fredericia kommunes gældende spildevandsplan. Området er separatkloakeret, hvor spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning. Da overfladevandet fra Shells Havneterminal ikke er rent og derfor betragtes som processpildevand, er der i praksis kun udledning af proces og sanitetsspildevand fra havneterminalen. Vandet fra tæthedsprøvningen skal således principielt ledes til forsyningsselskabets renseanlæg. Fredericia Kommune har ikke i sit høringssvar krævet vandet afleveret til forsyningsselskabets renseanlæg med henvisning til spildevandsplanen. Ved en tilsvarende tæthedsprøvning af en anden tank, er der foretaget målinger, som viser at indholdet af total kulbrinter (olie) i det udledte vand var 83 µg/l. Det er ikke forventeligt, at forsyningsselskabets renseanlæg kan rense indholdet af kulbrinter yderligere. Kravværdien i afløb fra Fredericia Spildevand er 1 mg/l for olie. Miljøstyrelsen har derfor valgt at give en tilladelse til direkte udledning. Havneterminalen er beliggende 1,9 km fra natura 2000-område nr. 111, Røjle Klint og Kasmose Skov. Området omfatter kun terrestriske naturtyper og arter, og kan derfor ikke påvirkes af en udledning af spildevand. Afstanden til natura 2000-områder med akvatiske naturtyper og arter er mere end 10 km. De nærmeste er 108 Æbelø, havets syd for og Nærå, og 112 Lillebælt (områderne vist på kort i bilag C). På grund af den lille mængde olie, den store fortynding, der sker inden habitatområderne og at der ikke er tale om en permanent udledning, vurderer Miljøstyrelsen, at udledningen ikke kan skade habitatområderne. A. Begrundelse for vilkår Shell har rengjort tanken 2 gange forud for inspektion og vedligeholdelse. Da oliedampe kan være eksplosive og giftige, er det nødvendigt, at tanken er grundigt rengjort inden inspektion og vedligeholdelse. På denne baggrund antager Miljøstyrelsen, at vandet fra tæthedsprøvningen har en renhed svarende til vandet fra seneste tæthedsprøvning af en anden tank. På denne baggrund er der ikke stillet vilkår om rensning af vandet inden udledning, da gængse rensemetoder ikke kan forventes at have nogen effekt, jf. afsnit 3.1. Miljøstyrelsen har ingen indvendinger mod det foreslåede udledningssted, hvor der må forventes at være en tilstrækkelig opblanding af det udledte vand. Det foreslåede udledningssted er fastholdt i vilkår 1. Ved tidligere tæthedsprøvninger af tanke har Shell foretaget en måling af olieindhold i det indpumpede vand og en prøve af det udledte vand. Da olie generelt ikke er blandbart med vand, kan koncentrationen i vandet teoretisk være ujævnt fordelt i tanken. Miljøstyrelsen ønsker dette belyst ved, at der i løbet af tømningen skal udtages i alt 5 prøver til analyse for olieindhold. Begrundelsen for dette er også, at Shell ønsker en permanent tilladelse til udledning af vand fra tæthedsprøvning af virksomhedens tanke. Miljøstyrelsen har med denne afgørelse kun truffet beslutning om én tømning af tank 8420, men vil bl.a. på baggrund af analyseresultaterne for denne tømning indarbejde en generel godkendelse til udledning af vand fra tæthedsprøvninger i den revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, som er i gang. 6

7 I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er der ikke foreskrevet metoder til analyse af olie i vand. Der findes endvidere ikke anbefalinger til analysemetode på hjemmesiden for Naturstyrelsens referencelaboratorium for miljømålinger. Der er derfor ikke stillet krav til analysemetode i vilkår 3, men kun til en detektionsgrænse svarende til målinger foretaget ved seneste tæthedsprøvning af en tank. Vilkårene 5 7 er stillet med henblik på at sikre mod tæringer i tanken som følge af brug af havvand til tæthedsprøvningen. B. Basistilstandsrapport Efter godkendelsesbekendtgørelsens 15 skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med miljøgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens 33. Shell er omfattet af bilag 1, listepunkt 1.2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har vurderet, at Shell det aktelle projekt ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, idet der er tale om håndtering af havvand med et meget lille indhold af olie. Endvidere er der tale om en engangshandling. Det ansøgte kan derfor ikke forurene jord og grundvand. Shell er i forbindelse med igangværende revurdering af miljøgodkendelser i gang med at lave en basistilstandsrapport. Da det således vurderes, at tæthedsprøvningen af tanken ikke kan give anledning til forurening af jord og grundvand, er der ikke stillet vilkår til sikring af jord og grundvand. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Fredericia Kommune har udtalt sig omkring vandplanforhold, hvor miljøtilstanden i Lillebælt er vurderet som dårlig økologisk tilstand. Fredericia Kommune er endvidere af den opfattelse, at vandet bør renses i olieudskiller, inden det ledes til Lillebælt. Fredericia Kommune ønsker desuden, at der i forbindelse med valg af udledningssted tages hensyn til kommunens nærliggende badestrande, således at der ikke er risiko for forureningsproblemer. Endeligt ønsker Fredericia Kommune, at Fredericia Spildevand og Energi A/S adviseres inden restvand fra tankens bund ledes til kloak. Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til kommunens udtalelse: Som det er beskrevet i afsnit 3.1 er det almindeligt antaget, at olieudskillere ikke har nogen effekt ved lave koncentrationer. Miljøstyrelsen har derfor ikke stillet krav om brug af olieudskiller. 7

8 Selv om der findes en badestrand cirka 600 m fra udledningspunktet, er det Miljøstyrelsens vurdering, at udledningen ikke har en betydning for badevandskvaliteten. Olieindholdet er så lavt, at det ikke kan danne film på vandet selv inden fortynding i havet. Med den store fortynding, der sker inden badestranden, vil der heller ikke være sundhedsfare på grund af olien. Miljøstyrelsen har derfor accepteret, at vandet udledes på det ansøgte sted. Udledning af restvand fra tankbunden til forsyningsselskabets renseanlæg er reguleret i Shells tilslutningstilladelse og er således et forhold mellem Shell og Fredericia Kommune, som Miljøstyrelsen ikke kan stille vilkår om Udtalelse fra borgere mv. Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på hjemmesiden den 2. maj Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen Udtalelse fra virksomheden Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos Shell. Shell har ikke haft kommentarer til udkastet. 8

9 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurdering af miljøgodkendelse af havneterminalen fra 29. august 2011 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. Nærværende godkendelse tidsbegrænses til udgangen af Listepunkt 1.2: Raffinering af mineralolie og gas (s) BREF Til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt 1.2 er tilknyttet Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas (BREF REF). Ved miljøgodkendelse eller revurdering heraf danner denne BREF grundlaget for vurdering af virksomhedens anvendelse af BAT. I denne sammenhæng kan det i større eller mindre udstrækning være relevant også at inddrage følgende BREF: BAT-reference dokumenter (BREF er): Raffinaderier (Refining and Mineral Oil Gas, REF) Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT) Tværgående BAT-reference dokumenter (BREF er) Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage) Energieffektivitet (Energy Efficiency) Industrielle kølesystemer (Industrial Cooling Systems) Referencedokumenter uden BAT-konklusioner (vejledende) Generelle overvågningsprincipper (Monitoring of emissions frem IEDinstallations, MON) Revurdering Revurdering af godkendelsen er igangsat på baggrund af vedtagne BAT konklusioner. Revurderingen forventes afsluttet i 2016 og vil indeholde frister for følgende revurderinger. 9

10 4.1.5 Risikobekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3-virksomhed. Det aktuelle projekt omfatter ikke stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen, og det vurderes samtidigt, at håndteringen af tæthedsprøvningen ikke ændrer faren i forhold til processer omfattet af risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 1, pkt. 1, så er den ansøgte ændring eller udvidelse omfattet af bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). Da det er miljøstyrelsens vurdering, at udledningen af testvand ikke kan være til skade for miljøet (se afsnit 3) er den heller ikke omfattet af krav om screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt Habitatdirektivet Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000-område nr. 111, Røjle Klint og Kasmose Skov og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit Øvrige gældende godkendelser og påbud Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse/r fortsat: Miljøgodkendelse til rensning af forurenet jord på Shell-raffinaderiet dateret 7. juni 1999 Samlet miljøgodkendelse af Shell-raffinaderiet i Fredericia, 26. januar 2000 Revurdering af miljøgodkendelse for Shell-Raffinaderiet Fredericia, 14. februar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse. Flytning af tank 8428 på A/S Dansk Shell s Havneterminal i Fredericia, 27. november 2013 Miljøgodkendelse til udstyr af blanding af bioethanol i benzin, 3. september 2009 Miljøgodkendelse til udstyr af blanding af FAME (Fatty Acid Methyl Ester) i diesel, 29. september 2010 Miljøgodkendelse og påbud: Etablering af faciliteter til import af råolie fra Shells havneterminal på adressen Kongensgade 113, 7000 Fredericia, 21. juni 2012 Revurdering af miljøgodkendelse for aktiviteter på Shell Havneterminal i Fredericia, 21. marts 2012 Påbud om inspektionsfrekvenser for tanke på havneterminalen, 4. februar 2015 Påbud om ændring af vilkår om lugt for Shell Havneterminalen, 8. marts 2013 Påbud om egenkontrol med fortrængningsluft fra skibes tanke, 5. marts 2013 Påbud om ændring af vilkår C6 og C5 i miljøgodkendelse af A/S Dansk Shell Havneterminalen dateret 5. december Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på 10

11 Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM- ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den 13. juli Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Fredericia Kommune, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening, 11

12 BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 12

13 Ansøgning Ansvarlig myndighed Miljøstyrelsen Sagsnummer: Tilknyttet myndighed Fredericia Kommune Indsendt af Lis Rasmussen Egeskovvej FredericiaFredericia Telefon CVR / RID CVR: RID: Indsendt: :40 Ansøgningsnr.: MaID Indsendelse nr.: 2 Fase: Ansøgning Ansøgning om Miljøgodkendelse/anmeldelse Projekt: Klassifikation: Aktiviteter Tæthedsprøvning af tk 8420 Ingen klassifikationer Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed Sted(er) Virksomheder Virksomhed Ansøgere Lis Rasmussen Egeskovvej FredericiaFredericia Telefon:

14 Indholdsfortegnelse. Samlet oversigt over.... bilag..... i. indsendelsen Oversigt over..... dokumentation pr.... fase Som.... del.... af.. ansøgningen Ændringer til.. sagen Dokumentation Angiv..... CVR..... og... P-nummer Ansøger og... ejerforhold Vælg..... listebetegnelse for... virksomhedens aktiviteter Angiv..... myndighed på... den..... eksisterende godkendelse Myndighed på... godkendelsen Oplys..... hvilke miljømæssige forhold ændringerne har.... indflydelse på Forholdet til.. VVM Beskriv det.... ansøgte projekt Er.. din.... virksomhed en... risikovirksomhed? Risikovirksomhed: Kontaktperson for... risikoforhold Basistilstandsrapport Forslag til.. vilkår og... egenkontrol Foranstaltninger ved.... virksomhedens ophør Ikke-teknisk resume Andre relevante oplysninger Tidligere indsendelser

15 Samlet oversigt over bilag i indsendelsen Bilag med versionskode Miljøstyrelsens accept af tæthedsprøvning af tank 8428 med havvand [DOK3...pdf SHA1:F31E7DEBCB40642E5D9ABE8F91C76C68D735A7E Tegning af udledningssted.pdf SHA1:7E1D6EC1E0E6CCF8FB64FC87CB3455BF677A93F7 SV Vedr Shell- Raffinaderiet Fredericia Trykprøvning af tk 8428 med havvand - analyserapporter.msg SHA1:069A67E3C621C606CD73694A9B3AEC9A13C42ADF Vedr. Shell- Raffinaderiet Fredericia. Trykprøvning af tk med havvand - analyserapporter..msg SHA1:705B705C5FC4C62F47CF2C ED3 Refereret fra Beskriv det ansøgte projekt Forslag til vilkår og egenkontrol Beskriv det ansøgte projekt Forslag til vilkår og egenkontrol Forslag til vilkår og egenkontrol Oversigt over dokumentation pr. fase Som del af ansøgningen Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes. Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation x x Angiv CVR og P-nummer x x Ansøger og ejerforhold x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter x x Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse x x x Myndighed på godkendelsen Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på Forholdet til VVM x x Beskriv det ansøgte projekt x x Er din virksomhed en risikovirksomhed? Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer Risikovirksomhed: Risiko aktivitet Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold x x Basistilstandsrapport x x x Forslag til vilkår og egenkontrol x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør x x Ikke-teknisk resume x Andre relevante oplysninger Ændringer til sagen Dokumentation Titel Fase Ændring Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning ændret Side 1 ud af 6

16 Forslag til vilkår og egenkontrol Ansøgning ændret Angiv CVR og P-nummer CVR-nummer P-nummer Ansøger og ejerforhold Formularfelt Ansøgers navn Udfyldt værdi A/S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet Vejnavn Egeskovvej 265 Vejnummer Postnummer 7000 By Virksomhedens navn Fredericia A/S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet Vejnavn Egeskovvej 265 Vejnummer Postnummer 7000 By Fredericia Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre Bemærkning Kontaktperson Lis Rønnow Rasmussen Vejnavn Egeskovvej 265 Vejnummer Postnummer 7000 By Fredericia Telefonnummer Mailadresse Er ejer forskellig fra ansøger? Eventuelle yderligere bemærkninger Ansøgningen angår aktivitet på adressen Kongensgade 113, 7000 Fredericia Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter Hovedaktivitet Bilag 1, Listepunkt 1.2, Energiindustri, Raffinering Biaktiviteter Ingen valgt Side 2 ud af 6

17 Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse Formularfelt Marker i boksen, hvis Miljøstyrelsen er myndighed på din eksisterende godkendelse Eventuelle yderligere bemærkninger Udfyldt værdi True Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed Myndighed på godkendelsen Hovedaktivitet Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på Formularfelt Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)? Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden? Ændringer til oversigtsplan og driftstid? Skal der indsendes nyt tegningsmateriale? Nye oplysninger om virksomhedens produktion? Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)? Ændring i forhold til udledning til luft? Ændring i forhold til spildevand? Ændring i forhold til støj? Ændring i forhold til affald? Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand? Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol? Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld? Nye oplysninger om virksomhedens ophør? Ændringer til det Ikke-teknisk resumé? Udfyldt værdi Ja [Kode: true] Ja [Kode: true] Forholdet til VVM Formularfelt Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Udfyldt værdi Hvis ja, angiv punktet på bilag 1 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Eventuelle yderligere bemærkninger Projektet angår udelukkende brug af havvand til tæthedsprøvning af tank efter inspektion og vedligehold Side 3 ud af 6

18 Redegørelse: I forbindelse med at tk. 8420, placeret på Shell s havneterminal på Skanseodden i Fredericia har været tømt og renset og der er foretaget inspektion og vedligehold på tanken, skal denne tæthedsprøves inden den atter kan tages i brug. Til dette formål påregnes i lighed med tidligere praksis indtaget en mængde på ca m³ havvand fra Lillebælt. Efter afsluttet tæthedsprøvning påregnes vandet ledt tilbage til Lillebælt som uforurenet vand. For at undgå korrosion skylles efter med forskvand, som ligeledes påregnes udledt til Lillebælt. A/S Dansk Shell s tæthedstest/sætningstest baseres på at havvand tages ind i tk via pumper. Efter afsluttet test ledes vandet tilbage til havet. Der udtages prøver af havvandet før det tages ind i tanken og igen inden udledning fra tanken. A/S dansk Shell har tidligere foretaget en risikovurdering ved anvendelse af havvand til tæthedstest af ståltanke og fundet at der ikkke er nogen risiko for korrosion såfremt flg. foretages: En En Der fyldes kun med havvand til underkant af tanktag Tanken skylles grundigt med ferskvand efter afslutning af test Inden ibrugtagning suges tankens bund rend for ferskvand, så den er tør inden ibrugtagning Vandet, der suges fra tankbunden, udledes via olieudskiller til Fredericia Spildevand og Energi A/S. kopi af tilsynsmyndighedens accept af en identisk tæthedsprøvning foretaget på tk vedhæftes. Der anmodes hermed om tilsynsmyndighedens snarlige accept af ovenfor beskrevne. Supplerende oplysninger: Miljøstyrelsen foreslår i anmodning om supplerende oplysninger af 11. maj 2016 at Shell i forbindelse med udledningen af havvandet efter tæthedsprøvning af tk skal anvende en koalescensudskiller for at hindre evt olierester i at blive udledt til Lillebælt. I Beskriv det ansøgte projekt den forbindelse understreges at den tank, der skal tæthedsprøves ER RENGJORT TO GANGE og at der udtages og analyseres en prøve af vandet, inden vandet tilledes Lillebælt. Se i øvrigt vedhæftede analyserapporter og accept af disse fra marts 2014, vedhæftet under punktet egenkontrol. Vedhæftet er plantegning over hvor havvandet tænkes indtaget og udledt igen. Bilag Miljøstyrelsens accept af tæthedsprøvning af tank 8428 med havvand [DOK3...pdf Tegning af udledningssted.pdf Er din virksomhed en risikovirksomhed? Formularfelt Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Udfyldt værdi Ja [Kode: true] Eventuelle yderligere bemærkninger Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold Formularfelt Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig Udfyldt værdi Jesper Schmidt-Hansen HSSE- manager Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold Angiv evt. mailadresse Schmidt-Hansen, Eventuelle yderligere bemærkninger Basistilstandsrapport Side 4 ud af 6

19 Redegørelse: Ja, virksomheden er omfattet af kravet om basistilstandsrapport. Basistilstandsrapporter for hhv. Raffinaderiet og Havneterminalen er under udarbejdelse. Forslag til vilkår og egenkontrol Redegørelse: Der Der udtages prøver af havvandet før det tages ind i tanken og igen inden udledning fra tanken. Prøverne analyseres for olieindhold. Se vedhæftede eksempel på analyserapporter fra prøver før og efter tæthedsprøvning af tk i 2014 efter accept fra Miljøstyrelsen. Bilag Miljøstyrelsens accept af tæthedsprøvning af tank 8428 med havvand [DOK3...pdf SV Vedr Shell- Raffinaderiet Fredericia Trykprøvning af tk 8428 med havvand - analyserapporter.msg Vedr. Shell- Raffinaderiet Fredericia. Trykprøvning af tk med havvand - analyserapporter..msg Foranstaltninger ved virksomhedens ophør Redegørelse: Ikke relevant i dette tilfælde Ikke-teknisk resume Redegørelse: I forbindelse med at tk. 8420, placeret på Shell s havneterminal på Skanseodden i Fredericia har været tømt og renset og der er foretaget inspektion og vedligehold på tanken, skal denne tæthedsprøves inden den atter kan tages i brug. Til dette formål påregnes i lighed med tidligere praksis indtaget en mængde på ca m³ havvand fra Lillebælt. Efter afsluttet tæthedsprøvning påregnes vandet ledt tilbage til Lillebælt som uforurenet vand. For at undgå korrosion skylles efter med forskvand, som ligeledes påregnes udledt til Lillebælt. A/S Dansk Shell s tæthedstest/sætningstest baseres på at havvand tages ind i tk via pumper. Efter afsluttet test ledes vandet tilbage til havet. Der udtages prøver af havvandet før det tages ind i tanken og igen inden udledning fra tanken. A/S dansk Shell har tidligere foretaget en risikovurdering ved anvendelse af havvand til tæthedstest af ståltanke og fundet at der ikkke er nogen risiko for korrosion såfremt flg. foretages: Der fyldes kun med havvand til underkant af tanktag Tanken skylles grundigt med ferskvand efter afslutning af test Inden ibrugtagning suges tankens bund rend for ferskvand, så den er tør inden ibrugtagning Vandet, der suges fra tankbunden, udledes via olieudskiller til Fredericia Spildevand og Energi A/S. En kopi af tilsynsmyndighedens accept af en identisk tæthedsprøvning foretaget på tk vedhæftes. Der anmodes hermed om tilsynsmyndighedens snarlige accept af ovenfor beskrevne. Andre relevante oplysninger Redegørelse: Tilladelsen ønskes givet til fremtidig brug af samme praksis i forbindelse med tæthedsprøvninger af tanke på raffinaderiets havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia. Tidligere indsendelser Indsendt dato Fase Fil Side 5 ud af 6

20 :14 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/ebae2e7e-60a4-49e6-8e3d-f61eca407ae8 Side 6 ud af 6

21 Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:

22 Havneterminalen er markeret med rødt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Målforhold 1:25000 Dato Forvaltning Miljøstyrelsen Afdeling Virksomheder

23 Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 14

24 Målforhold 1: Dato Forvaltning Miljøstyrelsen Afdeling Virksomheder Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Signaturforklaring Natura 2000

25 Bilag D: Lovgrundlag Referenceliste Love Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 19. november Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr af 23. november Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 514 af 27. mal 2016 Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 16. december 2015 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 372 af 25. april 2016 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr af 29. december 2015 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 153 af 25. februar 2016 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr af 16. december 2015 med senere ændringer Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr af 16. december Vejledninger fra Miljøstyrelsen Miljøgodkendelsesvejledningen - Vejledning nr af 1. januar 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 Nr. 2/2011, Vejledning om miljøkrav til store olielagre (http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2011/07/ pdf) Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 609, Reduktion af mineralsk olie i spildevand BREF-noter Se oversigt på:

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: AGA A/S Adresse: C.F. Tietgens Vej 16. Miljøgodkendelsen omfatter: Tillæg til

MILJØGODKENDELSE. For: AGA A/S Adresse: C.F. Tietgens Vej 16. Miljøgodkendelsen omfatter: Tillæg til AGA A/S C. F. Tietgens Vej 16 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1270-02112 Ref. hebec/subjo Den 18.august 2017 Tillæg til MILJØGODKENDELSE Supplement til Miljøgodkendelse af 21. oktober 2009 For:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N. Vilkårsændringen omfatter: Transport af halmballer til biomasseværket.

MILJØGODKENDELSE. For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N. Vilkårsændringen omfatter: Transport af halmballer til biomasseværket. Virksomheder J.nr. MST-1270-02341 Ref. surhe/ulsee Den 19. september 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N Matrikel nr.: CVR-nummer: 55133018 P-nummer:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-001839 Ref. haeje/alsko Den 15. december 2015 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 For:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskibning af spildevand på Shells Havneterminal i Fredericia

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskibning af spildevand på Shells Havneterminal i Fredericia Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1270-01592 Ref. tiska/perbe Den 27. februar 2015 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskibning af spildevand på

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse. For: pk Chemicals, Hårlev

Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse. For: pk Chemicals, Hårlev Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse For: pk Chemicals, Hårlev Ref. BJENS / dossu J.nr. MST-1270-02434 MILJØGODKENDELSE Tillægsgodkendelse For: pk Chemicals, Hårlev Hårlev Mark 2 4652 Hårlev Matrikel nr.:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING. Vilkårsændringen omfatter: Ændring af vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse for etape 6.2.

VILKÅRSÆNDRING. Vilkårsændringen omfatter: Ændring af vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse for etape 6.2. Nordgroup a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01664 Ref. jemma/anved Den 29.april 2015 Sendt til nord@nordgroup.eu MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Nordgroup a/s, ændring af vilkår

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Påbud om at udarbejde basistilstandsrapport for Cheminova

Påbud om at udarbejde basistilstandsrapport for Cheminova Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre CVR 12760043 Virksomheder J.nr. MST-1271-00381 Ref. antkr/anjro/mabag Den 1. september 2016 Sendt med digital post til CVR 12760043 Påbud om at udarbejde basistilstandsrapport

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31, 2300 København S. Godkendelsen omfatter:

MILJØGODKENDELSE. For: I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31, 2300 København S. Godkendelsen omfatter: I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1270-01912 Ref. ANBRI/DIBIV Den 14. april 2016 MILJØGODKENDELSE For: I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31, 2300

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: I/S Amager Ressourcecenter Vindmøllevej 6, 2300 København S. Godkendelsen omfatter:

MILJØGODKENDELSE. For: I/S Amager Ressourcecenter Vindmøllevej 6, 2300 København S. Godkendelsen omfatter: I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1270-01912 Ref. ANBRI/DIBIV Den 14. april 2016 MILJØGODKENDELSE For: I/S Amager Ressourcecenter Vindmøllevej 6, 2300

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Produktledningen kan og har været anvendt til produkter, hvor farlige stoffer i henhold til risikobekendtgørelsen er indeholdt.

Produktledningen kan og har været anvendt til produkter, hvor farlige stoffer i henhold til risikobekendtgørelsen er indeholdt. Nordgroup a/s Att. Miljørådgiver Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1271-00257 Ref. Johje/Jaflo Den 3. februar 2015 Nordgroup a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. Afgørelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N

MILJØGODKENDELSE. For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N Virksomheder J.nr. MST-1270-02340 Ref. surhe/ulsee Den 19. september 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N Matrikel nr.: CVR-nummer: 55133018 P-nummer:

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Som varslet med brev af 8. dec meddeles hermed midlertidig vilkårsændring som påbud til Asnæsværket- Dong Energy Thermal Power A/S.

Som varslet med brev af 8. dec meddeles hermed midlertidig vilkårsændring som påbud til Asnæsværket- Dong Energy Thermal Power A/S. Dong Energy A/S, Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Att: Iris Belinda Haastrup Virksomheder J.nr. MST-1270-02113 Ref. emibm/hecla Den 15/12 2016 Sendt til digital postkasse cvr nr. 27446469 Vilkårsændring

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Ishøj Kommune Indsendt af Jan Amby Søhesten 1C 1 2635 Ishøj E-mail: ja@ak83.dk Telefon 43660819 CVR / RID CVR:10357136-RID:72299995 Indsendt: 23-02-2016 10:23 Ansøgningsnr.: MaID-2016-86

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S 1.0 Introduktion Billund Vand A/S har med brev af den 27.3. 2017 fremsendt

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Haderslev Kommune Indsendt af Ved Havnen 15 6100 Haderslev E-mail: rufo@haderslev.dk Telefon 21178746 CVR / RID CVR:29189757- RID:1285845566527 Indsendt: 18-01-2016 10:37 Ansøgningsnr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Køge Jorddepot Adresse: Nordhavnsvej 36-40

MILJØGODKENDELSE. For: Køge Jorddepot Adresse: Nordhavnsvej 36-40 Virksomheder J.nr. MST-1270-01377 Ref. ANLHH/MOLUT Den 26. maj 2015 MILJØGODKENDELSE For: Køge Jorddepot Adresse: Nordhavnsvej 36-40 Postnummer by: 4600 Køge Matrikel nr.: 315, 316, 317, 318, 319, 320

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01947 Ref. Ulsee/lonha 26. juli 2016 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: I/S Reno-Nord Energianlægget Hobro Hvedemarken 13, 9500 Hobro Matrikel nr.: 5 fg Hegedal, Hobro Jorder

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Ansøgningen er modtaget som et tillæg til den eksisterende spildevandstekniske beskrivelse for Novo Nordisk Pharmatech A/S.

Ansøgningen er modtaget som et tillæg til den eksisterende spildevandstekniske beskrivelse for Novo Nordisk Pharmatech A/S. Novo Nordisk Pharmatech A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Att.: Miljøafdelingen, Henriette Lentz Sendt pr. e-mail hnle@novonordiskpharmatech.com Virksomheder Ref. gibud / rukso Den 13. september 2016 Afgørelse

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Frese Metal- og Stålstøberi A/S Strudsbergsvej 2, 4200 Slagelse

MILJØGODKENDELSE. For: Frese Metal- og Stålstøberi A/S Strudsbergsvej 2, 4200 Slagelse Frese Metal- & Stålstøberi A/S Strudsbergsvej 2 4200 Slagels Virksomheder J.nr. MST-1270-01945 Ref. AMJ/SOEAN Den 13. juli 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Frese Metal- og Stålstøberi A/S Strudsbergsvej

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Sendes pr. digital mail til: CVR nr. 36876115 Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sirius Havnedepot,

Læs mere

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen.

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen. Kara/Noveren Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde Sendt til CVR-nr: 13507406 som digital post Virksomheder J.nr. MST-1272-00614 Ref. clben/anbri Den 5. marts 2015 Påbud om dioxinmåling under

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

MILJØGODKENDELSE tillæg og RISIKOACCEPT

MILJØGODKENDELSE tillæg og RISIKOACCEPT Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10, 5 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1270-01861 Ref. kalar/chccl Den 31. marts 2016 MILJØGODKENDELSE tillæg og RISIKOACCEPT For: Danske Olieberedskabslagre

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Torstein Fjordbak Vestbanegade 5 9800 Hjørring Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: tf@bundgaard-ark.dk

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere