En række fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En række fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger,"

Transkript

1 Graviditet og arbejdsmiljø på tandklinikker Anders Bjerre Mikkelsen, Erling Østergaard, Bodil M. Jakobsen, Bodil Bach, Lene Birk Laursen, Henning Leedgaard og Inger Schaumburg Den muligt fosterskadende effekt af en række fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger, som er knyttet til arbejdet på tandklinikker, diskuteres på baggrund af nuværende viden. Idet denne viden sammenholdes med det forventede niveau for eksponering ved arbejdet, foretages en risikovurdering i relation til gravide klinikansatte. Risiko for fosterskadende påvirkninger findes især knyttet til anvendelse af kemiske stoffer som lattergas, kviksølv/amalgam, kloroform, organiske opløsningsmidler inkl. methylmethacrylat, kresol og klorkresol, klorfenol samt tinorganiske forbindelser. Der kan i dag ikke peges på tilstrækkeligt effektive arbejdshygiejniske foranstaltninger ved arbejdet med lattergas, methylmethacrylat og chloroform, og gravide bør helt undlade at arbejde med disse stoffer. Af stor betydning for den generelle forebyggelse af fosterskader er en øget forskning og udvikling mhp. stoffer med mindre fosterskadende effekt. På den enkelte tandklinik vil etablering og kontrol af rum- og procesventilation samt sanering af det anvendte produktsortiment være vigtige indsatsområder. Artiklen bringes som parallelpublikation i Tandlægernes Nye Tidsskrift. En række fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger, som optræder ved arbejde i tandklinikken, er mistænkt fosterskadende. Dagpengeloven (1) giver den gravide ansatte ret til fraværsmelding hvis de fosterskadende påvirkninger ikke kan nedbringes og hvis der ikke er muligheder for omplacering. Den gravides egen læge skaber grundlag for beslutningen vedr. fraværsmelding gennem en vurdering af den risiko der er knyttet til de konkrete arbejdsforhold. Lægen kan vælge at henvise den gravide til en arbejdsmedicinsk klinik, der så foretager vurderingen. Siden 1994 har alle arbejdsgivere, som beskæftiger gravide eller ammende, haft pligt til at foretage en vurdering af arbejdsmiljøet (2, 3). I 1993 henvistes 13 gravide klinikassistenter (men ingen tandlæger) til landets arbejdsmedicinske klinikker (4). Af disse blev seks fraværsmeldt. Fem af henvisningerne var til Arbejds- og miljømedicinsk afdeling (AMA) i Skive hvilket førte til kontakter med tandlægeforeningerne og med HK, som organiserer klinikassistenterne. Organisationerne gav udtryk for at der blandt medlemmerne rådede en betydelig usikkerhed mht. vurderingen af især de kemiske påvirkninger i relation til graviditet og at der var brug for et informationsmateriale. AMA tog efterfølgende initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe mhp. udarbejdelsen af et sådant materiale. Gruppens udgangspunkt er at raske gravide ikke uden vægtig grund skal udelukkes fra deres arbejde. Et godt arbejdsmiljø vil i de fleste tilfælde overflødiggøre fraværsmelding og andre særforanstaltninger for gravide og i øvrigt være til fordel for alle på klinikken. Nærværende artikel skal derfor ses i sammenhæng med andre og mere generelle vejledninger vedr. tandklinikkers arbejdsmiljø, udgivet af Arbejdsmiljøfondet, Branchesikkerhedsråd 11 samt tandlægeforeningerne (5-7). Den er tænkt som en informations- og inspirationskilde for tandklinikkerne og kan ikke erstatte en vurdering med udgangspunkt i den enkelte kliniks konkrete forhold. Fosterskadende stoffer og arbejdshygiejne i tandklinikker I det følgende fremlægges grundlaget for en risikovurdering af en række kemiske produkter fra tandklinikområdet. Der vil på næsten enhver klinik forekomme produkter ud over de her udvalgte. Det vil da være nødvendigt at søge yderligere oplysninger fra leverandørens datablade og brugsanvisninger (som desværre oftest mangler information om indholdsstoffernes virkning på fosteret), fra Arbejdstilsynets publikationer, bl.a. vedr. den landsdækkende indsats :»Arbejdsmiljø og sunde børn«(8-10), og fra håndbøger o.l. (11, 12). Det skal kort uddybes hvad en arbejdsmedicinsk risikovurdering af et kemisk produkt bygger på i denne sammenhæng: 236

2 Fig. 1. Brug af lattergas kræver god ventilation på klinikken i form af almen ventilation, udsugning fra masken samt processug. Da gruppen indtil nu ikke har set et processug der kunne forhindre udslip til lokalet, anbefales at gravide ikke deltager i behandlinger hvor der anvendes lattergas. Fig. 1. Analgesia using nitrous oxide. Know ventilation systems have proved insufficient, pregnant women are therefore advised against assisting at the dentist s chair when nitrous oxide is being used. * information der kan belyse de anvendte stoffers skadelige virkning på foster samt de doser der skal til før skade opstår, og * information om den konkrete anvendelsessituation, og dermed om det omfang i hvilket der kan ske en optagelse i kroppen ved indånding, gennem huden og evt. gennem munden. Lattergas Lattergas anvendes på klinikken som analgesimiddel ved tandbehandlinger (Fig. 1). If. en ny opgørelse foretaget af Tandlægernes Nye Landsforening (TNL) anvender de kommunalt ansatte tandlæger i Danmark lattergas 0-28 gange om ugen (gennemsnit: 4,2 gange/uge) (13). Der er ingen oplysninger om forbruget hos privatpraktiserende tandlæger, men det er vores indtryk at det varierer meget efter andelen af børnepatienter og efter klinikkens traditioner på dette område. Gassen består af ilt og dinitrogenoxid (kvælstofforilte). Under behandlingen er det totale minutvolumen for voksne patienter typisk ca. 8 l/min. Op til ca. 40 % af blandingen er dinitrogenoxid. På selve masken findes et retursug som fjerner udåndingsluften. Kapaciteten er oftest l/min. Lattergassens toksikologi I flere befolkningsundersøgelser er der vist en sammenhæng mellem erhvervsmæssig udsættelse for anæstesigasser (lattergas, halothan m.fl.) og en forøgelse i antallet af spontane aborter samt medfødte misdannelser (14). Undersøgelserne er baseret på erhvervsmæssigt arbejde på operationsstuer, og baggrunden for disse resultater er det daværende høje eksponeringsniveau af anæstesigasser. Nye undersøgelser har vist at hvis udsættelsen for anæstesigasser holdes på et minimum, ses der ikke en erhvervsmæssigt betinget forøgelse i antallet af spontane aborter. Hvis der anvendtes masker med retursug var der ikke en forøget risiko for spontan abort blandt kvindelige klinikassistenter der blev udsat for lattergas. Hvis der anvendtes masker uden retursug, og hvis udsættelse fandt sted i tre eller flere timer ugentligt, sås derimod i undersøgelsen en forøget risiko for spontan abort. I dyreforsøg er der fundet fosterskader ved udsættelse for meget høje koncentrationer af lattergas (10, 14). Risiko for fosterskader hos gravide klinikassistenter og tandlæger afhænger derfor af om man udsættes for høje koncentrationer af lattergas, eller om man begrænser belastningen til et minimum. Arbejdstilsynet har sat tal på det maksimalt tilladte udslip af dinitrogenoxid i form af en grænseværdi for stoffet. Denne grænseværdi blev i 1994 sænket fra 100 ppm til 50 ppm. Grænseværdien angiver at den gennemsnitlige belastning af dinitrogenoxid gennem en arbejdsdag (otte timer) ikke må overstige 50 ppm. Selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration over en otte timers arbejdsdag ikke overstiger grænseværdien, må luftkoncentrationen, målt som en gennemsnitskoncentration over en periode på højst 15 min., dog aldrig overskride to gange grænseværdien. Ser vi specielt på dampe af organiske opløsningsmidler, har Arbejdstilsynet opstillet den tommelfingerregel at gravides udsættelse højst må ligge på 1/10 af det almindeligt gældende niveau (8). Reglen kan også anvendes for det i sin virkning beslægtede dinitrogenoxid. Gravides gennemsnitlige udsættelse over en arbejdsdag bør altså ligge under 5 ppm. Når lattergas anvendes, er der mulighed for udslip til rummet i følgende typiske situationer: 1) hvis masken ikke slutter tæt til ansigtet under hele behandlingen, 2) hvis patienten mundånder eller taler, og 3) hvis der er utætheder i selve tilledningsudstyret. Mange målinger fra praktiske behandlingssituationer viser at der altid under en behandling er udslip af dinitrogenoxid til lokalet, og samtidig at tandlægens udsættelse er væsentlig større end klinikassistentens (4). Ofte sker afgivelsen som kortvarige, store udslip fordi masken forskydes, eller patienten mundånder eller taler. Substitution Det er i mange situationer muligt helt eller delvist at erstatte lattergas i behandlingen. Lattergas kan evt. FAGLIGE ARTIKLER 237

3 Graviditet og arbejdsmiljø anvendes initialt mens en lokalbedøvelse lægges. Ved en sådan kombination skal man dog være opmærksom på at patienten vil udånde dinitrogenoxid i lang tid efter doseringsophør. Det vil derfor være nødvendigt at lade patienten beholde masken med ren ilt på under hele behandlingsforløbet. Der må fortsat arbejdes på at finde alternativer til lattergas. Musikterapi er en mulighed der bør undersøges nærmere. Forholdsregler til nedbringelse af forurening af rumluften Der kan gøres en del for at mindske udslip af lattergas under en analgesi (5-7). Her skal fremhæves: * Det er vigtigt at vælge masker der passer til patienten. Klinikken skal råde over masker i flere størrelser. * Maskerne skal være bløde så de kan formes på ansigtet, og de skal helst have en formbar næseklemme. * Patienten skal instrueres grundigt inden behandlingen mhp. at undgå mundånding og samtale under analgesien. Hvis patienten ikke kan undlade at mundånde, er lattergasanalgesi en uegnet metode til denne patient. * Tilledningssystemet, dvs. alle rør- og slangesamlinger fra flaskerne til masken skal regelmæssigt (fx hver måned) undersøges for utætheder. Dette kan gøres med en lækagespray eller et elektronisk gassporeapparat. Et udslip af gas til rumluften kan ikke helt forhindres. If. bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning (15) skal der ved arbejdsprocesser hvor der sker udvikling af skadelige forureninger etableres mekanisk udsugning der såvidt muligt fjerner forureningen på det sted den udvikles. Et punktudsug i patientens åndingszone er en mulighed. En anden mulighed kunne være en øgning af retursugets kapacitet og anvendelse af dobbeltmaske. Pilotforsøg med to punktudsugningssystemer tyder på at det er muligt at reducere forureningen betydeligt, men det er gruppens opfattelse at de nuværende sugesystemers udformning skal forbedres væsentligt før det er realistisk at forestille sig at systemerne kan give gravide den tilstrækkelige sikkerhed. Yderligere skal der på klinikken etableres mekanisk rumventilation med udsugning af den forurenede luft samt tilførsel af frisk erstatningsluft af passende temperatur. Et luftskifte på min. 4-6 gange i timen giver god effekt, men den optimale værdi af luftskiftet bør overvejes ud fra de konkrete forhold. AMA i Skive fik i 1996 foretaget korttidsmålinger i et tandlægehus uden mekanisk ventilation. To analgesier i et klinikrum medførte at koncentrationerne af dinitrogenoxid i reception, teknikrum og køkken inden for den følgende time nåede % af grænseværdien (50 ppm). Omplacering af en gravid klinikassistent var således udelukket, og en fraværsmelding blev nødvendig mens ventilationsforholdene blev forbedret. Konklusion Det er gruppens vurdering at det indtil videre ikke vil være tilrådeligt at lade gravide deltage i behandlinger hvor der anvendes lattergas. Hvis klinikken i øvrigt lever op til de forholdsregler der er skitseret ovenfor, kan den gravide vende tilbage til klinikrummet når patienten er gået. Hvis klinikken ikke lever op til de krav der er anført ovenfor, specielt mht. rumventilation, vil det ikke være forsvarligt at lade den gravide komme ind i lokalet før dette er grundigt udluftet. Dette kan tage halve og hele timer. Under ugunstige forhold sker der en spredning af lattergas mellem rummene i klinikken således at alle rum bliver forurenede når der anvendes lattergas i ét af lokalerne. Fraværsmelding kan da blive nødvendig. I tvivlstilfælde må foretages en konkret vurdering ud fra lokaleforhold, ventilation og lattergasforbrug med bistand fra fx arbejdsmedicinsk klinik. Tandfyldningsmaterialer Sølvamalgam Sølvamalgam til tandfyldning er en blanding af kviksølv og et metalpulver indeholdende sølv, kobber, zink og tin. Amalgamen blandes lige før brug (Fig. 2). Komponenterne kan købes i ampuller, indeholdende både pulver og kviksølv, eller det kan doseres og blandes i en dentomat. Toksikologi Kviksølvdampe optages let via luftvejene og Fig. 2. Dentomat til fremstilling af amalgam. Maskinen anbringes på en bakke for at undgå kviksølvspild. Spild kan være en vigtig kilde til forurening af rumluften. Gravide kan arbejde med amalgam, deltage ved udboring af amalgamfyldninger osv., men det forudsætter foranstaltninger mod udsættelse for kviksølv. Fig. 2. A»Dentomat«used for the preparation of amalgam. Spilled mercury may be an important source of contamination of the air in the dental clinic. A pregnant woman may carry out operations involving amalgam, but only when the necessary preventive measures are inforced. 238

4 huden. Når kviksølv er optaget i kroppen kan det passere moderkagen og kan gå over i modermælken. Undersøgelser af menstruationsforhold hos kvinder har givet mistanke om øget forekomst af uregelmæssigheder hos kviksølvudsatte. I flere undersøgelser er fundet øget aborthyppighed hos kviksølvudsatte kvinder, men resultaterne har ikke været entydige. I dyreforsøg har kviksølvdampe medført fosterdød og betydelig dødelighed af afkom, lav fødselsvægt samt nedsat fertilitet (10). Kviksølv bør derfor betragtes som et reproduktionsskadende stof for mennesker. Grænseværdien for kviksølv er meget lav, 0,05 mg/m 3, og den er varslet nedsat til 0,025 mg/m 3 ved næste revision af grænseværdilisten. Kviksølv må i dag kun bruges til fyldninger i kindtænder hvor der er slid på fyldningen, samt til retrograd rodfyldning. Pr. 1. januar 1999 skal brugen af kviksølv til tandfyldninger helt ophøre, forudsat der er udviklet egnede alternativer. Eksponering I1986 fandt man i en undersøgelse af blodprøver fra 130 danske tandlæger at halvdelen havde en kviksølvkoncentration under 20 nmol/l. Hos en kontrolgruppe af 40 bloddonorer var den tilsvarende værdi 10 nmol/l. Fire procent af tandlægerne havde værdier over 50 nmol/l (16). Normalværdier i befolkningen ligger i intervallet 8,5-37 nmol/l. Hos ni af 12 gravide klinikassistenter, henvist til AMA i Skive i , blev der taget blodprøve til kviksølvbestemmelse. Alle værdier lå i det ovenfor angivne normalområde. Skandinaviske undersøgelser peger på at klinikkens indretning og hygiejniske standard har væsentlig indflydelse på de kviksølvkoncentrationer man kan måle enten i luften i kliniklokalerne eller i urinen hos personalet. Det har betydning om der er trægulv eller et gulvmateriale med glat, sprækkefri overflade og om der er mekanisk rumventilation eller ikke. Spild af kviksølv på gulvet findes at være en vigtig kilde til personalets eksponering. Forholdsregler Kviksølv og uafbundet amalgam må under ingen omstændigheder berøres med fingrene, og dampene må ikke indåndes. Angående arbejdshygiejniske forholdsregler henvises til supplerende kilder (5-7). Man skal især være opmærksom på følgende risikosituationer: Påfyldning af dentomat bør foregå i ventileret lokale, evt. under punktsug. Brug en tragt så spild kan undgås, og anbring dentomaten på en bakke med kanter så forureningen fra et spild kan begrænses. Brug engangshandsker under påfyldningen. Udboring af amalgamfyldninger skal foregå under maksimal køling med vandspray og brug af unitens stærksug. Spild af kviksølv skal straks opsamles. Der anvendes en gåsefjer såfremt underlaget er glat. Den sammenfejede dråbe kan opsamles med blyfolie eller det store kliniksug (NB store sug må kun bruges såfremt der er en amalgamudskiller på sugesystemet). Opsamlet affald og overskudsamalgam opbevares under vand i brudsikker beholder med låg. Kviksølv/amalgam skal være dækket af mindst 3 cm vand i beholderen. Klinikkens gulv må ikke have revner og sprækker og må ikke være tæppebelagt. Det rengøres omhyggeligt. Støvsugning undgås. Amalgamrester og kviksølv skal fjernes fra instrumenter og kassette inden rengøringen for at forhindre at det varme rengøringsvand får kviksølvet til at fordampe. Dette gøres lettest med det store sug, inden instrumenterne fjernes fra klinikken. Amalgampistolen kan indeholde kviksølvdråber indvendigt bag stemplet. Den kan adskilles og renses i ultralydsapparat. Vandet i ultralydsapparatet suges op med unitens stærksug. Konklusion Gravide kan arbejde med kviksølv og amalgam under iagttagelse af ovenstående forholdsregler. Uheldige arbejdsmetoder i forbindelse med uhensigtsmæssige, uventilerede lokaler kan give øget eksponering for kviksølv. Spørgsmålet om fraværsmelding afgøres i så tilfælde bedst på baggrund af en konkret vurdering med inddragelsen af fx arbejdsmedicinsk klinik. Plastfyldningsmaterialer Disse indeholder tungtflygtige acrylat- og methacrylatforbindelser som ikke ved normalt klinikarbejde vurderes at medføre risiko for fosteret. Materialerne kan derimod give allergi ved hudkontakt og skal derfor håndteres med omhu. Engangshandsker vil kunne give en kortvarig beskyttelse (nogle få min.) mod hudkontakt og bør altid anvendes. Konklusion Det er gruppens vurdering at der ingen specifik risiko er for gravide ved arbejde med plastfyldningsmaterialer. Gravide kan arbejde med materialerne på samme betingelser som ikke-gravide, dvs. ved gode arbejdshygiejniske forhold (5, 7). Glasionomercementer Disse indeholder polyacrylsyre og i nogle tilfælde methacrylatforbindelser. Materialerne vurderes ikke at medføre risiko for fosteret. Materialerne skal håndteres efter samme retningslinier som plastfyldningsmaterialerne. Vedr. gravide: Samme konklusion som for plastmaterialer. Materialer til rodbehandling Formolkresolmetoden De aktive stoffer heri er formaldehyd samt kresoler, som ofte FAGLIGE ARTIKLER 239

5 Graviditet og arbejdsmiljø indgår i blandingen med et højt procentindhold. Der er ikke påvist reproduktionsskadende effekt af formaldehyd hos forsøgsdyr, men stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Det er desuden allergent. Håndtering skal tage hensyn hertil (17). Kresolforbindelserne i materialet må betragtes som stoffer med mistænkt reproduktionsskadende effekt, men dog kun ved høje koncentrationsniveauer. Ved formolkresolbehandlinger anvendes kun få dråber af blandingen. Det er muligt at anvende materialet uden at røre det med fingrene, men der vil være formaldehyd og kresoldampe i luften mens behandlingen står på. Materialet bør kun anvendes i vel ventilerede lokaler, og hvis det anvendes regelmæssigt, bør der etableres punktsug som kan trækkes hen over arbejdsstedet. Engangshandsker vil kunne give en kortvarig beskyttelse (nogle få min.) mod hudkontakt og bør altid anvendes. Konklusion Formolkresolmetoden bør søges erstattet med rodfyldningsmetoder der gør brug af mindre farlige stoffer. Det er gruppens anbefaling at gravide så vidt muligt undgår at anvende det kresolholdige materiale, og hvis anvendelse er nødvendig, kun under forudsætning af at de ovenfor beskrevne arbejdshygiejniske foranstaltninger er truffet. Kloroperka Dette består af guttaperkapulver og kloroform, evt. anvendes guttaperkapoints, der opblødes i kloroform (Fig. 3). Kloroform er vist reproduktionsskadende i dyreforsøg ved koncentrationer ned til 30 ppm og skal derfor betragtes som reproduktionsskadende for mennesker ved lave koncentrationer (10). Kloroform er endvidere optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer (18). Kloroform fordamper hurtigt fra frie overflader, og det kan optages gennem huden. Materialet kan og bør erstattes med et mindre farligt rodfyldningsmateriale. Hvis det anvendes, bør der være rumventilation samt punktsug som kan trækkes hen over arbejdsstedet. Engangshandsker giver kun en meget kortvarig beskyttelse ved hudkontakt. Konklusion Gruppens anbefaling er at gravide ikke deltager ved brug af kloroperka. Kamferfenol Præparatet anvendes som desinficerende og lokalt smertestillende middel, fx på paperpoints i rodkanalen. Præparatet indeholder klorfenol som mistænkes for at være reproduktionsskadende i høje koncentrationer. Enhver form for hudkontakt bør undgås. Der bør altid bruges instrumenter til håndtering af paperpoints og vatpellets påført midlet. Punktudsug der kan trækkes hen over arbejdsstedet, bør anvendes. Konklusion Gruppens anbefaling er at gravide kun anvender kamferfenol hvis de ovenfor beskrevne arbejdshygiejniske foranstaltninger er truffet. Øvrige rodfyldningsmaterialer Disse indeholder stoffer der kan have langtidsskadende effekter. En del produkter indeholder eugenol. Der findes ingen undersøgelser som viser at eugenol påvirker reproduktionen. Eugenol er et organisk opløsningsmiddel, er lokalirriterende og kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Der anbefales samme arbejdshygiejniske foranstaltninger som ved kamferfenol. Konklusion Det er gruppens vurdering at der ingen specifik risiko er for gravide ved arbejde med sædvanlige, små mængder eugenolbaserede produkter. Fig. 3. Udrøring af rodfyldningsmaterialet kloroperka. Der bruges kloroform som er kræftfremkaldende og reproduktionsskadende. Det er gruppens anbefaling at gravide ikke håndterer dette materiale hvis anvendelse bør reduceres mest muligt. Fig. 3. Preparation of the root filler»chloroperka«using chloroform. This substance is carcinogenic and a reproductive toxin. A pregnant woman should not handle this substance. Aftryks- og protesematerialer Silikoneaftryksmaterialer Disse består af en pasta og en hærder som sammenblandes umiddelbart før brug. For visse produkters vedkommende indeholder hærderen organiske tinforbindelser. Organiske tinforbindelser skal betragtes som muligt reproduktionsskadende. Især di- og trialkyltinforbindelser er mistænkt for at kunne give fosterskader (10, 19). Tinforbindelserne fordamper ikke ved stuetemperatur, men de kan optages gennem 240

6 skader opstår (8). I nogle tilfælde har børn af toluensniffende mødre været svært udviklingshæmmede (10). Opløsningsmidlerne bør derfor betragtes som reproduktionsskadende for mennesker. Risiko for reproduktionsskader kan dog normalt anses for ubetydelig hvis belastningen er under 1/100 af den koncentration der giver effekt i dyreforsøg. En hundrededel af effektkoncentrationen bringer os ned mod 1/10 af stoffernes grænseværdi i god overensstemmelse med Arbejdstilsynets tommelfingerregel (se ovenfor). Stofferne fordamper let ved stuetemperatur, og de kan optages gennem huden. Der bør i første række søges en substitution af produkterne. Hvis dette ikke er muligt, må de anvendes i overensstemmelse med forskrifterne (5-7). Fig. 4. Adhæsiv påføres engangsske. Adhæsiver indeholder almindeligvis organiske opløsningsmidler som fx xylen. Det er gruppens anbefaling at gravide i mindst muligt omfang anvender adhæsiver. Hvis det sker, skal det være i et velfungerende udsugningsskab. Fig. 4. Application of adhesive to a tray. Adhesives are, in general, based on organic solvents. Their use by pregnant women should be minimized, and the process should only be carried out in a wellvented exhaust box. huden. Tinholdige materialer bør søges substitueret med ikke-tinholdige. Silikoneaftryksmaterialer bør generelt blandes med redskaber, så hudkontakt undgås. Engangshandsker kan give en kortvarig hudbeskyttelse. Konklusion Det er gruppens vurdering at der ingen specifik risiko er for gravide ved anvendelse af ikke-tinholdige produkter. Gravide bør kun anvende tinholdige produkter hvis de ovenfor beskrevne arbejdshygiejniske foranstaltninger er truffet. Konklusion Gruppens anbefaling er at gravide i mindst muligt omfang anvender opløsningsmiddelbaserede adhæsiver. Det bør i givet fald kun ske når der forefindes boks eller skab med velfungerende udsug. Endvidere anvendes engangsbeskyttelseshandsker af nitril. Disse giver en kortvarig beskyttelse. Protesematerialer De traditionelle materialer til fremstilling og reparation af proteser er et pulver (polymethylmethacrylat) og en væske som fortrinsvis indeholder stoffet methylmethacrylat (Fig. 5). Dette stof er vist fosterskadende i dyreforsøg ved høje koncentrationer (1.000 ppm). Man har ingen viden om den skadende effekt fra ppm ned til 100 ppm hvor der ikke ses nogen fosterskadende effekt. Methylmethacrylat bør af for- Alginataftryksmaterialer Disse betragtes ikke som reproduktionsskadende. Der kræves ikke særlige forholdsregler for gravide. Adhæsiver til aftryksskeer I forbindelse med aftryktagning anvendes ofte adhæsiver som smøres eller sprayes i bunden af skeen inden aftryksmassen anbringes (Fig. 4). Adhæsiverne indeholder forskellige organiske opløsningsmidler, hvoraf flere er erkendt reproduktionsskadende i dyreforsøg, fx xylen og toluen (10). Også befolkningsundersøgelser indicerer en sådan sammenhæng. Erhvervsmæssig udsættelse for opløsningsmidler og forekomst af spontan abort er vist i flere undersøgelser, men eksponeringsniveauet skal sandsynligvis være højt før disse Fig. 5. Reparation af knækket protese. Væsken indeholder methylmethacrylat. Det er gruppens anbefaling at gravide ikke arbejder med methylmethacrylatholdige materialer. Fig. 5. Methyl methacrylate is used for the repair of dentures. Pregnant women are advised against handling preparations containing methyl methacrylate. FAGLIGE ARTIKLER 241

7 Graviditet og arbejdsmiljø sigtighedsgrunde betragtes som reproduktionsskadende, også ved relativt lave koncentrationer. Methylmethacrylat er lokalirriterende og allergent. Det er letflygtigt og optages gennem huden. Methylmethacrylats grænseværdi er 50 ppm, men er varslet nedsat til 10 ppm (18). Arbejde med methylmethacrylat kræver en række arbejdshygiejniske forholdsregler (5-7). En vis udsættelse er vanskelig at undgå. Konklusion Gruppens anbefaling er at gravide ikke arbejder med methylmethacrylat. Lyspolymeriserende materialer Disse materialer til fremstilling af individuelle skeer og til ganeplader i forbindelse med tandreguleringsopgaver indeholder samme type stoffer som beskrevet ovenfor under»plastfyldningsmaterialer«. Der henvises også hertil mht. konklusion vedr. gravides arbejde. Desinfektion Der findes et utal af desinfektionsmidler på markedet, men de aktive indholdsstoffer kan samles i relativt få grupper. Aldehydholdige desinfektionsmidler Disse er som regel baseret på formaldehyd eller glutaraldehyd. Mht. formaldehyds egenskaber henvises til afsnittet om formolkresolmetoden. Glutaraldehyd er et flygtigt og hudgennemtrængeligt stof og et allergen. Foreliggende undersøgelser har ikke påvist fosterskadende effekter af stoffet (19). Substitution med lige så effektive desinfektionsmidler, baseret på klor, fx hypoklorit, bør forsøges; se i øvrigt afsnittet nedenfor om substitution. Konklusion Gruppen vurderer at der ingen specifik risiko er for gravide ved arbejde med de aldehydbaserede midler. De bør generelt kun anvendes i velventilerede lokaler og under brug af udsug (stinkskab eller punktudsug). Der anvendes en kraftig beskyttelseshandske. Mht. arbejdshygiejne henvises til yderligere informationsmateriale (5-7). Desinfektionsmidler af fenoltypen Sådanne kan indeholde fx klorfenoler eller klorkresoler. Stofferne har en vis flygtighed og er hudgennemtrængelige. De er vurderet at være reproduktionsskadende, om end kun ved høje doser (19). Der anbefales substitution til hypoklorit; se i øvrigt nedenfor om substitution. Hvis det anses for nødvendigt at anvende desinfektionsmidler af fenoltypen, må relevante arbejdshygiejniske forholdsregler følges (5-7). Konklusion Gruppen anbefaler at gravide ikke anvender desinfektionsmidler af fenoltypen. Sprit Dette anvendes ofte som desinfektionsmiddel, fx ved afspritning af behandlingsenheden efter patientbesøg. Desinfektionssprit kan bestå af forskellige alkoholer, men oftest har blandingerne et indhold af ethanol. Der kan være tilsat mindre mængder klorheksidin. Ethanol er beskrevet som reproduktionsskadende, men kun i meget store doser. Faktisk kendes kun eksempler på reproduktionsskader ved indtagelse af ethanol som nydelsesmiddel, og stoffet anses normalt ikke for at udgøre et problem i arbejdsmiljøet. På den anden side hører alkoholerne til i gruppen af organiske opløsningsmidler som man ikke bør udsættes for i unødvendigt omfang. Der anbefales brug af engangsbeskyttelseshandsker. Brugte spritklude lægges i affaldsspand med låg. Konklusion Gruppen vurderer at der ingen speciel risiko er for gravide ved brug af sprit til desinfektion. Substitution af desinfektionsmidler Inden man kaster sig ud i brugen af kemiske desinfektionsmidler, skal man nøje overveje om det i det hele taget er nødvendigt at anvende sådanne midler til den foreliggende opgave. Prædesinfektion af brugte instrumenter kan med fordel udføres med varme i desinficerende opvaskemaskine eller i mikrobølgeovn. Den desinficerende opvaskemaskine giver en god og rationel arbejdsgang i større klinikenheder mens mikrobølgeovnen er velegnet til desinfektion af små portioner instrumenter (20). Klinikrengøringen bør foretages med friskfremstillet sæbevand, uden brug af kemiske desinfektionsmidler, og overfladedesinfektionen mellem hvert patientbesøg kan erstattes med grundig afvaskning med friskfremstillet sæbevand (21). Desinfektion med kemiske midler kræves kun i forbindelse med rensning af sugesystemer og ved optørring af blodspild. Her bør midler baseret på hypoklorit foretrækkes frem for andre typer kemiske midler. Håndtering af brugte instrumenter og affald Ved håndtering af brugte instrumenter og affald fra behandlinger skal man både tage hensyn til smitterisiko (stikuheld med brugte kanyler, cultere, rodfile, etc.) og risiko ved kontakt med uafbundne materialerester (Fig. 6). Problemerne omkring stikkende og skærende engangsinstrumenter løses bedst ved at anbringe en affaldsbeholder til disse ting (kategori:»specielt sygehusaffald«) ved behandlingsenheden, så de kan anbringes direkte heri. Oprydning bør i øvrigt foregå under anvendelse af tykke arbejdshand- 242

8 Smitterisiko i øvrigt Spørgsmålet skal her kun omtales kort. Der henvises til uddybende beskrivelser (5, 7, 8). Vigtigste forebyggelse af smitte og af skade på fosteret er et højt niveau af hygiejne. Det gælder fx smitte af de blodoverførte sygdomme hiv/aids og hepatitis B. I visse situationer kan vaccination mod hepatitis B komme på tale (22). Uvaccinerede gravide og ammende bør dog kun vaccineres ved risiko for smitte efter fx en stik- eller skæreulykke (23), og aldrig uden forudgående kontakt til Statens Seruminstitut. Mht. hiv/aids henvises til pjece fra Sundhedsstyrelsen (24). Generelt anses gravide tandklinikansatte ikke at udgøre en risikogruppe i forhold til sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Fig. 6. Sortering af brugte instrumenter inden desinfektion og rengøring. Af hensyn til smittefaren anvendes pincet og tykke handsker. Det er gruppens opfattelse at gravide kan udføre disse opgaver, og at gravide klinikansatte ikke udgør en speciel risikogruppe i forhold til påvirkninger fra sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Fig. 6. Used instruments are sorted before disinfection and cleaning. Thick protective gloves and tweezers are used to avoid infection. Pregnant employees are not considered to constitute a special risk group in relation to pathogenic microorganisms. sker som kan yde rimelig beskyttelse mod fysiske påvirkninger og materialepåvirkninger. Opsamling af amalgamaffald er omtalt ovenfor. Konklusion Gravide kan generelt håndtere affald hvis de arbejdshygiejniske forhold er i orden. Undtagelsen er kontakt med uafhærdede materialer indeholdende fosterskadende stoffer, eller tilstedeværelse af en konkret mistanke om smitte med mikroorganismer der kan skade fosteret (se nedenfor). Røntgenarbejde og fremkaldelse af røntgenfilm Røntgenstrålernes reproduktionsskadende effekt har længe været kendt. Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet krav vedr. installation af røntgenanlæg og arbejdsprocedurer (25). Følges kravene, opnås en høj grad af sikkerhed. De vigtigste er følgende: * Røntgenanlæg (apparat samt afskærmning mv.) og ændringer af samme skal anmeldes til Sundhedsstyrelsen mhp. godkendelse. Sundhedsstyrelsen besigtiger anlæggene med højst 10 års mellemrum og ved ejerskifte. * Den ansvarlige leder skal instruere de ansatte i sikkerhedsregler og arbejdsprocedurer. Han eller hun skal sørge for at anlægget checkes hvert år. * Den person der eksponerer filmen skal om muligt udnytte afskærmningsbarriere. Hvis effektiv afskærmning ikke findes skal afstanden fra direkte stråling være mindst 2 m. * Efter fotograferinger skal strømmen til apparatet afbrydes eller tubus drejes således at stråling ikke ved et uheld kan ramme personer. En bekendtgørelse fra 1986 (26) fastsætter at strålingsdosis til fosteret fra det tidspunkt hvor meddelelse om graviditet er givet, skal sænkes så meget som muligt. Samtidigt fastsættes en dosisgrænse på 10 msv for fosteret. Grænsen vil normalt ikke blive overskredet hvis moderens udsættelse ligger under 30 % af den alment gældende dosisgrænse som er 50 msv for hele kroppen i løbet af et år. Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse (ICRP) har anbefalet at dosisgrænserne sænkes. For fosteret foreslås en dosisgrænse på 1 msv gældende fra det tidspunkt hvor meddelelse om graviditet gives og til fødsel (brev af 27. september 1995 fra M. Øhlenschlæger, SIS). I SIS anses det for usandsynligt at selv den foreslåede lave grænse overskrides ved forskriftsmæssigt arbejde ved sædvanlige dentale røntgenanlæg (personlig meddelelse fra O. Hjardemaal, SIS). FAGLIGE ARTIKLER 243

9 Graviditet og arbejdsmiljø Konklusion Det er gruppens vurdering at gravide kan foretage røntgenoptagelser når der er fuld sikkerhed for at røntgenanlæg og arbejdsprocedurer er i overensstemmelse med gældende regler. For at minimere udsættelsen for ioniserende stråling anbefales endvidere at den gravide (og personalet i øvrigt) får mulighed for at stå bag ved en afskærmning under optagelsen. Fremkaldning af røntgenfilm Fremkaldervæske indeholder hydrokinon der er vist reproduktionsskadende i dyreforsøg når det bliver givet direkte i organismen ved relativt høje koncentrationer. Det vides ikke om optagelse af hydrokinon ved hudkontakt giver samme effekt, men det vides at hydrokinon let optages gennem huden. Hydrokinon bør derfor mistænkes for at kunne give reproduktionsskader hos mennesker, også ved hudkontakt (10). Fremkaldning af røntgenfilm i boks uden kontakt med hydrokinonopløsningen anses ikke for at udgøre et problem for gravide (8). Konklusion Gruppens anbefaling er at gravide friholdes for håndtering af fremkalderkoncentrater og for rengøring af fremkaldebokse. Gravide kan foretage fremkaldning; men kan risiko for kontakt med fremkaldervæsken ikke udelukkes (og det gælder især ved håndfremkaldelse) skal anvendes engangsbeskyttelseshandsker der giver en kortvarig beskyttelse. Henholdende behandling af cariesangreb hos vanskelige patienter Percy-Howes metode Metoden blev tidligere anvendt som en henholdende behandlingsform hos vanskelige børn med stort behandlingsbehov (27). Med den forbedrede cariessituation i de seneste årtier blev metoden efterhånden uaktuel i Danmark. I de seneste år er den imidlertid taget i brug igen i forbindelse med behandling af flygtninge og indvandrere. Metoden er følgende: En væske bestående af sølvnitrat og ammoniak påsmøres cariesområdet hvorefter krystallinsk hydrokinon tilføres. Til forskel fra de fleste andre procedurer på klinikken kan denne næppe gennemføres uden at behandleren kommer i direkte hudkontakt med ren hydrokinon, og engangshandsker giver her ikke tilstrækkelig beskyttelse. Konklusion Gruppen anbefaler at Percy-Howes metode ikke anvendes af eller udføres på gravide. Metoden er arbejdsmiljømæssigt set uacceptabel. Der bør gøres en indsats for at substituere det anvendte hydrokinon, eller for at skifte til en anden behandlingsmetode. Andre påvirkninger i klinikarbejdet Ovenstående gennemgang omfatter kun en mindre del af de kemiske stoffer som indgår i arbejdet på en tandklinik. Som nævnt vil det ofte være nødvendigt at skaffe sig yderligere viden om anvendte produkter og deres påvirkning af fosteret. Et antal dentalstoffer er nyligt vurderet på Arbejdsmiljøinstituttet (19). Selvom de kemiske påvirkninger spiller en dominerende rolle, er de ikke de eneste der har betydning for vurderingen af den gravides arbejde på tandklinik. Her skal især omtales tunge løft samt stående og gående arbejde. Tunge løft Disse kan medføre øget risiko for fødsel før tiden. Løftes byrder under kg i en hensigtsmæssig arbejdsstilling er ingen risiko påvist. Efter syvende måned må den angivne grænse sænkes til 5-6 kg (8). I klinikken bør gravide for en sikkerheds skyld ikke løfte genstande, der er tungere end her angivet. Stående og gående arbejde Der er mistanke om at stående og gående arbejde gennem det meste af arbejdsdagen kan medføre for tidlig fødsel eller fosterdød (8). Det er derfor vigtigt at den gravide får mulighed for at veksle mellem stående og gående arbejde. I Arbejdstilsynets nye anvisning vedr. gravides arbejde (3) er vejledningen at gravide i løbet af en normal arbejdsdag skal have mulighed for at sidde ned i tre perioder a ca. 30 min.s længde. I de sidste måneder af graviditeten anbefales egentlige hvilepauser på hvileplads. Arbejde ved skærmterminal Dette arbejde har været mistænkt for at være fosterskadende. Nye undersøgelser, bl.a. danske (28), har ikke bekræftet denne mistanke. Gravide kan udføre arbejde ved skærmterminal og kan med fordel omplaceres hertil fra andre arbejdsopgaver der kan medføre risiko for fosteret. Afslutning og konklusion Ved risikovurdering af kemiske stoffer og arbejdsprocedurer i tandklinikken mht. mulig fosterskadende effekt er identificeret nogle væsentlige problemområder: brug af lattergas, kviksølv/amalgam, rodbehandlingsmaterialer (kloroform, kresol og klorfenol), aftryksmaterialer (organiske opløsningsmidler i adhæsiv, tinorganiske forbindelser), protesematerialer (methylmethacrylat) og desinfektionsmidler (klorkresol og -fenol). For enkelte stoffer har det ikke været muligt at pege på arbejdshygiejniske foranstaltninger der kan skabe fuld sik- 244

10 kerhed for at skadelig påvirkning af fosteret undgås. Vigtigst blandt disse er lattergas, methylmethacrylat og kloroform. Vurderingerne peger samtidig på hvor der især skal sættes ind for at opnå yderligere forbedringer af den gravides (og de øvrige ansattes) arbejdsmiljø: * Producenters og leverandørers dokumentation og information vedr. indholdsstoffer i dentalprodukter bør forbedres væsentligt og bør generelt også omfatte oplysninger om evt. risici for fosteret samt nødvendige forholdsregler for gravide. * Et mere effektivt udsugningsudstyr for lattergas ved tandlægestolen bør udvikles. * Styrket forskning og udvikling mht. substitution af farlige dentale stoffer og produkter med mindre farlige. Der er især behov for erstatninger for lattergas, kviksølv/amalgam og methylmethacrylat. På den enkelte klinik kan den gravides arbejdsmiljø især forbedres ved indsats på følgende områder: * Mekanisk rumventilation, punktudsug ved tandlægestolen og ved arbejdsprocesser i klinik- og teknikrum. * Sanering af produktsortimentet så det kun omfatter det nødvendige udvalg af de mindst muligt farlige produkter. Det kan anbefales at man i første række skiller sig af med kloroform, desinfektionsmidler med klorkresoler og -fenoler samt med aftryksmaterialer indeholdende tinorganiske forbindelser. En sådan indsats gennemføres bedst når både ledelse og ansatte er inddraget. Hvis en sikkerhedsorganisation findes, er denne en naturlig ramme for arbejdet. Målsætningen kan med fordel formuleres som etablering af en gravidpolitik for den pågældende klinik. Gravidpolitikken fastlægger konkret, og helst skriftligt, hvilke arbejdsopgaver en gravid kan sættes til og hvilke hun bør fritages for. Det betyder øget tryghed og bedre arbejdsplanlægning når disse spørgsmål ikke først skal søges afklaret efter indtruffet graviditet. En gravidpolitik kan samtidigt formulere mål for det planmæssige løft af arbejdsmiljøet til det niveau hvor alle (gravide som ikke-gravide) kan udføre stort set alle arbejdsopgaver på klinikken. English summary Pregnancy and work environment at dental surgeries Some of the physical, chemical and biological factors present in the work environment of the dental clinic are suspected of being harmful to the offspring of pregnant employees. For some of the relevant factors a risk assessment has been composed based on present knowledge about the effect on embryonal or foetal development, and the expected level of exposure in the dental clinic. A risk of harm to offspring was found to be related primarily to chemical exposures like nitrous oxide, mercury/amalgam, chloroform, organic solvents including methyl methacrylate, cresol, chlorocresols and chlorophenols (disinfection agents) and tinorganic compounds (catalysts for certain silicone impression compounds). The present level of hygienic measures was found to be insufficient to ensure full protection of offspring during administration of nitrous oxide, or when handling the following organic solvents: methyl methacrylate and chloroform. Thus, pregnant women should not be engaged in these activities. Recommendations concerning process ventilation and the use of protective gloves are made for other potentially hazardous materials. It is stressed that the general results concluded in this article should always be modified according to the special conditions (like ventilation, work procedures, protectional measures etc.) in the dental clinic under investigation. FOTO: AV-CENTRALEN, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET. Litteratur 1. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel nr. 852 af 20. december Arbejdsministeriet. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 867 af 13. oktober Arbejdstilsynet. Anvisning om gravide og ammendes arbejdsmiljø nr af oktober Arbejds- og miljømedicinsk afd. i Skive. Notat vedrørende klinikassistenters udsættelse for lattergas, Arbejdsmiljøfonden og BSR 11. Arbejdsmiljø på tandklinikker. 2. udg Arbejdsmiljøfonden. Ventilation på tandklinikker. Branchevejledning fra BSR Sikkerhedsmappe. København: Tandlægernes Nye Landsforening, 1992, samt Miljøkrav i Tandplejen. København: Dansk Tandlægeforening, Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljø og sunde børn. Baggrund og dokumentation for Arbejdstilsynets indsats Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljø og sunde børn. Tandteknikere/ dentallaboratorier, laboratorier og gartnerier Arbejdstilsynet. Reproduktionsskadende kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. AMI-rapport Nr. 35/ Schardein JL. Chemically induced birth defects. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, Databasen»RTECS«(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). Cincinnati: National Institute of Occupational Safety and Health (opdateres løbende). 13. Upubliceret meddelelse. København: Tandlægernes Nye Landsforening, Levnedsmiddelstyrelsen. Fosterskader og kemiske stoffer redegørelse fra en arbejdsgruppe. 1986: Arbejdsministeriet. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning nr af 16. december FAGLIGE ARTIKLER 245

11 Graviditet og arbejdsmiljø 16. Kragstrup J, Hansen JC, Møller-Madsen B. Kviksølv i blod hos tandlæger undersøgt på Årskursus Tandlægebladet 1987; 91: Arbejdstilsynet. Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv. nr. 300 af 12. maj Arbejdstilsynet. Anvisning om grænseværdier for stoffer og materialer nr , Arbejdsmiljøinstituttet. Vurdering af indholdsstoffer i dentalmaterialer for reproduktionsskadende effekt. Brev af 11. maj 1995 fra Ulla Hass til Arbejdstilsynets Kreds Viborg Amt. 20. Anonymus. Instrumentdesinfektion i mikrobølgeovn. Tandlægernes Tandllægebladet Tidsskrift 1996; 11: Forskrifter for klinisk hygiejne. 3. udg. Århus: Tandlægeskolen og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Arbejdstilsynet. Cirkulæreskrivelse om vaccination mv. nr Sundhedsstyrelsen. Vejledning om hepatitis Sundhedsstyrelsen. AIDS. Forholdsregeler mod HIV-smitte i tandplejen Sundhedsstyrelsen. Bekendtgørelse om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv nr. 493 af 8. september 1977 med ændringer (bekendtgørelse nr. 36 af 25. januar 1993). 26. Sundhedsstyrelsen. Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling nr. 838 af 10. december Nielsen LA, Ravn JJ. Behandling med sølvnitrat i småbørnstandplejen. 1981; 85: Brandt L. Reproduktion blandt kvindelige ansatte inden for handel og kontor i Danmark. (Ph.d.-afhandl.). Aarhus Universitet, En mere omfattende litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatterne. Forfattere Anders Bjerre Mikkelsen, toksikolog, civilingeniør, ph.d. Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Skive Sygehus, 7800 Skive Erling Østergaard, sikkerhedsleder Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard, 8000 Århus C Bodil M. Jakobsen, cand.scient. ph.d. Dansk Toksikologi Center, Agern Alle 15, 2970 Hørsholm Bodil Bach, arbejdslæge Direktoratet for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø Lene Birk Laursen, tilsynsførende, ingeniør Arbejdstilsynet Kreds Viborg Amt, Søndergade 16 A, 7800 Skive Henning Leedgaard, tilsynsførende, cand.pharm. Arbejdstilsynet Kreds Viborg Amt, Søndergade 16 A, 7800 Skive Inger Schaumburg, adm. overlæge, ph.d. Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Skive Sygehus, 7800 Skive 246

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Materialelære Arbejdsmiljø 15. december 2011. Erling Østergaard Århus Tandlægeskole

Materialelære Arbejdsmiljø 15. december 2011. Erling Østergaard Århus Tandlægeskole Materialelære Arbejdsmiljø 15. december 2011 Erling Østergaard Århus Tandlægeskole Pensum Kemi 2000, C niveau side 146 153 Side 182 183 Udleverede noter fra denne forelæsning og forelæsningen den 15/9

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

DINITROGENOXID (lattergas)

DINITROGENOXID (lattergas) Branchevejledning for anvendelse af DINITROGENOXID (lattergas) i tandplejen 1 BRANCHEVEJLEDNING FOR ANVENDELSE AF DINITROGENOXID (LATTERGAS) I TANDPLEJEN Branchevejledningens tilblivelse Branchevejledningen

Læs mere

Redegørelse om kviksølvudsættelse af beskæftigede på tandlægeklinikker

Redegørelse om kviksølvudsættelse af beskæftigede på tandlægeklinikker Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 112 Offentligt Redegørelse om kviksølvudsættelse af beskæftigede på tandlægeklinikker Indholdsfortegnelse Indledning Reaktioner på tv-udsendelse den 4. december

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

TG-chef, dato Thomas N. Christensen, TC Nord

TG-chef, dato Thomas N. Christensen, TC Nord TC Tandlæger brancheundervisningsnotat Dato og versionsnummer Juli 2015 (1) Udarbejdet af Line Iversen og Birgit Serup Larsen, TC Syd, TG3 Godkendt af TG-chef, dato Thomas N Christensen, TC Nord Ændring

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14. AIDS og forebyggelse af HIV-infektion

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14. AIDS og forebyggelse af HIV-infektion At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14 AIDS og forebyggelse af HIV-infektion December 2004 Erstatter At-anvisning nr. 4.9.1.1 af juni 1988 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger At-VEJLEDNING D.7.2-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-anvisning 4.3.0.1 af maj 1996 Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger Vejledning om krav til dokumentationsmålinger, der skal kunne

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAFE STEP 100. PR. nr.: 794446. ROCOL varenr: Leverandør: 97002000-97002060 (3,78 ltr.). ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, 8600 Silkeborg, Tlf.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. Kræves ikke Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. Kræves ikke Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Gearolie Emballage: 5 l, 20

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S Udført for Jan H. Locher Hounisen Laboratorieudstyr A/S Sindalsvej 27 8240 Risskov Udført af Bjørn Malmgren-Hansen Kemi-

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn 50 mm MgSO4 Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 909418 Anvendelse: Hurtighærdende pudslag. Emballage: 25 kg plastsæk Leverandør: A/S Lip Bygningsartikler Industrivej

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SALPETERSYRE 62% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. salpetersyre O, C R8, R35 1 + 2

SIKKERHEDSDATABLAD SALPETERSYRE 62% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. salpetersyre O, C R8, R35 1 + 2 da SIKKERHEDSDATABLAD Oprettet: 7. maj 2003 Revisionsdato: 2. nov. 2010 erstatter: 29. apr. 2008 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Acrylbaseret emulsion, der blandes med cement i forholdet 1:1 og påføres gulv og væg som

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer DSD-Klassificering w/w% Note 270-704-2 -

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer DSD-Klassificering w/w% Note 270-704-2 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 1184084 Udarbejdelsesdato: 15112002 Revision: 19012011 / MP Anvendelse: Smøremiddel. Varenummer:

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special Cleaner for Coffee-Machines Materialenummer 0037

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special Cleaner for Coffee-Machines Materialenummer 0037 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere