Forståelse af bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om undtagelse fra offentlighedsloven af visse sager og dokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forståelse af bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om undtagelse fra offentlighedsloven af visse sager og dokumenter"

Transkript

1 Forståelse af bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om undtagelse fra offentlighedsloven af visse sager og dokumenter 15. november 2012 På baggrund af en konkret sag behandlede ombudsmanden et generelt spørgsmål om forståelsen af bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens 86, stk. 1. Efter bestemmelsen er sager og dokumenter vedrørende bl.a. DR s programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil undtaget fra offentlighedsloven. Ombudsmanden erklærede sig enig med DR i, at det f.eks. ikke er en betingelse for anvendelse af 86, stk. 1, at det i hvert enkelt tilfælde kan lægges til grund, at aktindsigt i de pågældende sager og dokumenter rent faktisk vil afsløre noget mere konkret om DR s programvirksomhed eller redaktionelle processer, men udtalte, at der er en grænse for, hvor indirekte et dokuments relation til den konkrete programvirksomhed kan være, hvis det skal kunne betragtes som omfattet af bestemmelsen. Forvaltningsret Presse og radio 2 Ombudsmanden havde tidligere på baggrund af den måde, hvorpå DR selv havde anvendt bestemmelsen i en konkret sag lagt til grund, at bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven, selv om den omtaler sager og dokumenter, måtte forstås på den måde, at det i et givet dokument kun er de oplysninger, der vedrører programvirksomheden og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil, der ikke er omfattet af offentlighedsloven. Da DR tog afstand fra denne forståelse, erklærede ombudsmanden sig enig med DR i, at det mest nærliggende følger af bestemmelsens ordlyd og forarbejder, at der ikke skal foretages en konkret vurdering af de enkelte oplysninger i dokumentet. Han ville således ikke have bemærkninger til, at DR anlagde en praksis, der byggede på en sådan forståelse. (J.nr. 12/03765)

2 Sagens omstændigheder Den 22. juni 2011 afsluttede jeg behandlingen af en sag, hvor (A) havde klaget over, at DR havde givet ham afslag på aktindsigt i oplysninger om DR s udgifter til korrespondenter i USA. Jeg udtalte, at jeg mente, at det var beklageligt, at DR med henvisning til 86, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed afslog indsigt i oplysninger, der ikke gav information om programvirksomheden i Danmarks Radio. Jeg henstillede, at DR genoptog behandlingen af sagen og inddrog det, som jeg havde anført i min udtalelse. I udtalelsen lagde jeg bl.a. vægt på, at jeg tidligere i en udtalelse af 5. juli 2006 i sagen med mit j.nr havde udtalt, at bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven måtte forstås på den måde, at det i et givet dokument kun var de oplysninger, som vedrørte programvirksomheden og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil, der var undtaget fra offentlighedsloven. Ud fra Danmarks Radios afgørelse af 6. april 2010 i forbindelse med (A) s anmodning om aktindsigt og DR s udtalelser til mig af 7. september 2010 og 22. marts 2011 måtte jeg forstå, at DR havde lagt den angivne forståelse af 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven til grund i sagen. I anledning af min henstilling skrev DR den 9. august 2011 bl.a. således til mig: Det er DRs vurdering, at regnskabet med oplysninger om udgifter til DRs korrespondenter i USA, som konkret består af et samlet dokument og et bilag for hver af de to korrespondenter, i sin helhed er omfattet af undtagelsen i radioog fjernsynslovens 86 og dermed samlet er undtaget fra aktindsigt. Ombudsmanden henviser til sin udtalelse af 5. juli 2006 vedr. klage over DRs delvise afslag på aktindsigt i en revisionsrapport. Den pågældende sag vedrørte en revisionsrapport med omfattende bilagsmateriale udarbejdet med henblik på klarlægning af bestemte, interne økonomiske forhold i DR, der kun i en vis udstrækning havde direkte tilknytning til programvirksomheden. I sagen havde DR givet delvis aktindsigt i en eksternt udarbejdet revisionsrapport, idet DR havde undtaget oplysninger om programvirksomheden i medfør af radio- og fjernsynslovens 86, stk. 1. Udtalelsen betyder efter DRs opfattelse dog ikke, at der i sager og dokumenter omfattet af radio- og fjernsynslovens 86, stk. 1, skal foretages en konkret vurdering af de enkelte oplysninger i de pågældende dokumenter. Bestemmelsen anfører netop, at sager og dokumenter er undtaget fra offentlighedsloven, hvilket også afspejles af bemærkningerne til loven, hvorefter det blev 2/14

3 anset for rigtigst generelt at undtage sager og dokumenter, som har tilknytning til DRs og TV2s programvirksomhed. Det er DRs opfattelse, at det også indebærer en undtagelse fra offentlighedslovens ekstraheringsregler, hvorfor der ikke i bestemmelsen generelt kan indfortolkes et krav om vurdering af de enkelte oplysninger i sager og dokumenter vedrørende DRs programvirksomhed. Dette ses også derved, at der i offentlighedsloven klart skelnes mellem henholdsvis sager, dokumenter og oplysninger, hvor radio- og fjernsynslovens 86, stk.1, undtager sager og dokumenter uden at nævne oplysninger. I den nævnte sag var revisionsrapporten i sin helhed ikke omfattet af radio- og fjernsynslovens 86, hvorfor det var nødvendigt at vurdere de enkelte oplysninger i rapporten for at kunne undtage de oplysninger, der stammede fra sager og dokumenter vedrørende DRs programvirksomhed. I spørgsmålet om aktindsigt i DRs regnskab for korrespondenter i USA er situationen en anden. Produktionen af nyhedsudsendelser, herunder indslag fra DRs korrespondenter, udgør kernen af DRs programvirksomhed. Dokumenter med oplysninger om DRs udgifter, herunder både udgiftstyper og de konkrete beløb, som er forbundet med indslag fra DRs korrespondenter, er derfor efter DRs opfattelse dokumenter om DR s forretningsmæssige forhold i tilknytning til programvirksomheden og dermed i sin helhed omfattet af radio- og fjernsynslovens 86, stk. 1. Den 16. september 2011 holdt tre af mine medarbejdere et møde med DR vedrørende den generelle forståelse af bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens 86. På mødet blev det aftalt, at DR skulle udarbejde en oversigt over DR s praksis efter bestemmelsen. Den 10. februar 2012 sendte DR en sådan oversigt og kom samtidig med nogle generelle betragtninger om bestemmelsens ordlyd og rækkevidde. DR skrev bl.a. således: Bestemmelsen undtager sager og dokumenter, hvilket efter DRs opfattelse medfører, at disse i deres helhed er undtaget fra aktindsigt i overensstemmelse med offentlighedslovens sondring mellem sager og dokumenter i øvrigt. I dokumenter vedrørende programvirksomheden og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er der derfor ifølge DR ikke pligt til at vurdere de enkelte oplysninger i dokumenter. Sådanne dokumenter vil eksempelvis være produktionskontrakter, budget og regnskab for produktion af programmer, redaktionelle overvejelser, baggrundsmateriale udarbejdet til et program eller et interview mv. 3/14

4 Regnskab for DRs korrespondenter i USA er derfor som tidligere anført i sin helhed undtaget fra aktindsigt, da der er tale om et dokument vedrørende DRs programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil. DRs konkurrencemæssige position i forhold til andre danske og udenlandske radioog tv-foretagender er et af det bærende hensyn bag radio- og fjernsynsloven 86. Dette hensyn ville ikke blive iagttaget, hvis bestemmelsen alene skulle fritage fra aktindsigt, når der i en aktindsigt ville blive afsløret noget om den redaktionelle proces. Hensynet har særlig betydning i tilfælde, hvor noget så markedsfølsomt som priser og omkostninger ved den konkrete programproduktion er genstanden for en aktindsigtsanmodning. Usikkerheden i bestemmelsens rækkevidde angår efter DRs opfattelse de tilfælde, hvor et dokument er udarbejdet i DR uden for programvirksomheden, men hvor oplysninger, som stammer fra sager og dokumenter vedrørende programvirksomheden indgår. Det var eksempelvis tilfældet med revisionsrapporten i sagen fra Til brug for udarbejdelse af rapporten blev der anvendt dokumenter, som utvivlsomt henhører til DRs programvirksomhed, idet der var tale om bl.a. produktionskontrakter og budgetter for bestemte programmer. Spørgsmålet om, hvorvidt dette kunne begrunde en generel undtagelse af rapporten i medfør af radio- og fjernsynslovens 86 blev ikke gjort til en del af DRs vurdering i den pågældende sag. Af forarbejderne til radio- og fjernsynslovens 86 fremgår det, at sager og dokumenter vedrørende programvirksomheden og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil generelt er undtaget fra aktindsigt. Yderligere bemærkes det i forarbejderne, at dokumenter vedrørende programvirksomheden omfatter alle dokumenter, som direkte eller indirekte har relation til programvirksomheden eller den redaktionelle proces. Dette taler for, at ethvert dokument, som indeholder oplysninger vedrørende DR s programvirksomhed eller forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil vil være undtaget fra aktindsigt. På mødet udtalte Folketingets Ombudsmands medarbejdere, at radio- og fjernsynslovens 86 er meget bredt formuleret, og at det derfor er vigtigt at se på, hvordan myndigheden udfylder den. I flertallet af sager om aktindsigt i forhold vedrørende DRs programvirksomhed eller forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil har der ikke været en stringent sondring mellem dokumenter og oplysninger. Dette hænger sammen med, at anmodningerne typisk er meget konkret formuleret og knytter sig til enkeltstående oplysninger inden for programvirksomheden, som eksempel- 4/14

5 vis prisen på et bestemt program eller redaktionelle overvejelser vedrørende en bestemt problemstilling. DRs fokus har altid været den konkrete anmodnings indhold, og der er derfor i mindre grad blevet lagt vægt på, hvordan en anmodning har været formuleret. Det er DRs opfattelse, at der i praksis alene vil være ganske få tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en given sag eller et givent dokument kan undtages efter radio- og fjernsynslovens 86. Dette kombineret med, at DR altid overvejer, om der konkret kan gives meroffentlighed, fører efter DRs opfattelse til, at der i praksis gives aktindsigt i vidt omfang inden for rammerne af hensynene til DRs programvirksomhed. DR har henvendt sig både til TV2 Danmark, der jo tidligere har været omfattet af offentlighedsloven og radio- og fjernsynslovens 86, og til repræsentanter for TV2 regioner, der fortsat er omfattet af ovennævnte love. Hensigten var at klarlægge, hvilken fortolkning TV2 Danmark og TV2 regioner har haft af radioog fjernsynslovens 86. Jeg kan oplyse, at både TV2 Danmark og TV2 regioners fortolkning af radioog fjernsynslovens 86 er i overensstemmelse med DRs fortolkning og praksis, herunder at der ikke gælder et krav om, at sager og dokumenter kun kan undtages efter radio- og fjernsynslovens 86, hvis de kan afsløre noget om den redaktionelle proces. Ombudsmandens bemærkninger 1. Reglen i radio- og fjernsynslovens 86, stk. 1 Bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens 86, stk. 1, har følgende indhold (lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011): 86. Sager og dokumenter vedrørende DR s og de regionale TV 2- virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen. Bestemmelsen blev oprindelig indført som 73 a, stk. 1, ved lov nr af 22. december 1993 om ændring af bl.a. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. I lovforslaget havde bestemmelsen følgende ordlyd: 73 a. Sager og dokumenter vedrørende Danmarks Radios og TV 2 s programvirksomhed og forretningsmæssige forhold er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen. 5/14

6 I de generelle bemærkninger til lovforslaget er bl.a. anført følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp. 659 f.): Hensynet til informations- og ytringsfriheden og den kunstneriske frihed generelt tilsiger, at der gives DR og TV 2 en så fri og uafhængig stilling som muligt, herunder særlig vedrørende programlægning og programudøvelse, samt vedrørende de øvrige dispositioner, der indirekte vil påvirke programvirksomheden. Praksis har imidlertid vist, at det er muligt med henvisning til offentlighedsloven at få aktindsigt i baggrundsmateriale til en tv-udsendelse. I henhold til gældende lov kan et sådant materiale ikke blot kræves udleveret, efter at en udsendelse er sendt, men principielt også før udsendelsen er sendt. Med henblik på at sikre informations- og ytringsfriheden anses det derfor for rigtigst generelt at undtage sager og dokumenter, som har tilknytning til DR s og TV 2 s programvirksomhed. Herved ligestilles DR og TV 2 for så vidt angår deres udsendelser med den trykte presse. DR og TV 2 befinder sig desuden i en konkurrencesituation i forhold til andre danske og udenlandske radio- og tv-foretagender, for hvilke der ikke gælder bestemmelser om, at offentligheden har adgang til indsigt i interne forhold, og som heller ikke er pålagt de særlige bånd, som offentlighedsloven og forvaltningsloven pålægger DR og TV 2. Denne konkurrencesituation skærpes løbende af medieudviklingen, herunder ikke mindst på satellitområdet. På baggrund heraf vil det være naturligt at gennemføre en vis begrænsning med hensyn til de offentligretlige regler, der skal gælde for DR og TV 2, også for så vidt angår forretningsmæssige forhold. I bemærkningerne til 73 a blev anført følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp. 662 f.): Offentlighedsloven indeholder de nærmere regler om den adgang til aktindsigt i en konkret sag i den offentlige forvaltning, der som udgangspunkt tilkommer enhver, eksempelvis journalister. Følgende dele af DR s og TV 2 s virksomhed foreslås undtaget fra offentlighedsloven: 1) Sager og dokumenter vedrørende programvirksomheden, herunder programlægningen og den redaktionelle virksomhed, samt alle aftaler indgået i tilknytning hertil. 2) Sager og dokumenter vedrørende forretningsmæssige forhold, herunder kontrakter om varer og tjenesteydelser af enhver art. 6/14

7 Det bemærkes, at dokumenter vedrørende programvirksomheden omfatter alle dokumenter, som direkte eller indirekte har relation til programvirksomheden eller den redaktionelle proces. Rejseregnskaber, der vil kunne afsløre noget om den research, en journalist har foretaget, vil således f.eks. være omfattet af undtagelsen. Under førstebehandlingen af lovforslaget blev fra flere sider rejst spørgsmål om rækkevidden af den foreslåede bestemmelse, jf. Folketingstidende , tillæg F, sp ff. Kim Behnke fra Fremskridtspartiet anførte bl.a. følgende: Så er der spørgsmålet om, hvorvidt Danmarks Radio skal være underlagt offentlighedsloven, og dér kan vi da være enige med ministeren i den første halvdel af det, nemlig at det, som journalisterne sidder og arbejder med i det daglige, selvfølgelig ikke skal være underlagt lov om offentlighed i forvaltningen. Men hvad angår den anden halvdel af det, hvor man tager sager og dokumenter vedrørende forretningsmæssige forhold, er vi altså mere end bange for, hvad der ligger i det, og det skyldes ganske enkelt, at vi meget indgående har studeret den korrespondance, der har været imellem Statsrevisoratet, Rigsrevisionen, og Danmarks Radios bestyrelse, og vi har med hovedrysten konstateret, hvordan Danmarks Radio i den grad har spændt ben for, at Rigsrevisionen og Statsrevisoratet fik adgang til at undersøge økonomiske forhold i Danmarks Radio. Hvis ministeren ved hjælp af disse bestemmelser nu vil forhindre Rigsrevisionen og Statsrevisoratet i at kunne få indsigt, ønsker vi under ingen omstændigheder at medvirke til det. Kulturministeren (Jytte Hilden, Socialdemokraterne) svarede hertil følgende: Jeg skal glæde mig over, at Fremskridtspartiet også er med på en række af punkterne vedrørende kortbølge og statsgaranti, og til det punkt, som hr. Kim Behnke trak frem om de forretningsmæssige forhold, skal jeg sige, at det alene og jeg understreger alene er spørgsmål, der har noget at gøre med, om man via viden om en billet til en journalist eller en medarbejder kan påvirke kommende udsendelser. Altså kan man udøve en påvirkning via de to love, som er omtalt? Det udspringer direkte af Pedal Ove-sagen i sin tid, men hvis der skulle være nogle præcise spørgsmål af opklarende eller juridisk karakter, vil jeg selvfølgelig meget gerne besvare dem i Folketingets Kulturudvalg. På baggrund af førstebehandlingen af lovforslaget stillede kulturministeren i betænkningen over lovforslaget (jf. Folketingstidende , tillæg B, sp. 137 f.) ændringsforslag til affattelsen af bestemmelsen svarende til den nuværende ordlyd af bestemmelsen i lovens 86, stk. 1. I bemærkningerne til ændringsforslaget blev det anført, at det var fundet hensigtsmæssigt at fastslå, at det kun er sager og dokumenter vedrørende forretningsmæssige forhold, der 7/14

8 har tilknytning til programvirksomheden, som er undtaget fra offentlighedsloven. 2. Afgrænsningen af min undersøgelse Spørgsmålet i sagen er, hvordan bestemmelsens udtryk Sager og dokumenter vedrørende ( ) programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil skal fortolkes. Dette er afgørende for, i hvilket omfang DR s sager og dokumenter er omfattet af bestemmelsen og dermed undtaget fra offentlighedsloven. Der kan i den forbindelse rejses to spørgsmål: For det første hvor tæt en sammenhæng dokumenter vedrørende forretningsmæssige forhold skal have med programvirksomheden, for at de er omfattet af bestemmelsen ( i tilknytning hertil ). Dette spørgsmål tager jeg stilling til under pkt. 3. For det andet hvad der gælder, hvis der er tale om dokumenter, der både indeholder oplysninger om programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil og andre oplysninger ( blandede dokumenter ). Dette spørgsmål tager jeg stilling til under pkt. 4. Begge spørgsmål er berørt i DR s udtalelse af 10. februar 2012 og blev drøftet på mødet den 16. september Programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil Det må i vidt omfang bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, om en sag eller et dokument om forretningsmæssige forhold i bestemmelsens forstand har tilknytning til programvirksomheden. Jeg skal dog mere generelt bemærke følgende: I min udtalelse af 22. juni 2011 i (A) s sag skrev jeg bl.a. således: På baggrund af ovenstående er jeg enig med Danmarks Radio i at 86, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan omfatte oplysninger om omkostninger til korrespondenter, selv om oplysningerne kun indirekte er relateret til myndighedens programvirksomhed eller redaktionelle processer. Det er dog et krav at offentliggørelse vil kunne afsløre noget om programvirksomheden hos Danmarks Radio, herunder om myndighedens redaktionelle proces- 8/14

9 ser. Dette krav fremgår direkte af bestemmelsen, jf. ordet hertil. Det fremgår også af et ændringsforslag der blev stillet på baggrund af betænkningen over lovforslaget. Se Folketingstidende , tillæg B, sp. 137 f. I bemærkningerne til ændringsforslaget stod at det var fundet hensigtsmæssigt at fastslå at det kun er sager og dokumenter vedrørende forretningsmæssige forhold der har tilknytning til programvirksomheden, som er undtaget fra offentlighedsloven. I sagen gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, s. 285 ff., er der lagt et tilsvarende synspunkt til grund for så vidt angår TV2/Lorrys repræsentationsudgifter. DR har i sin udtalelse af 10. februar 2012 fastholdt, at regnskaberne med oplysninger om udgifter til DR s korrespondenter i USA i deres helhed er omfattet af 86, stk. 1, dvs. både for så vidt angår samledokumentet og de to andre dokumenter med mere deltaljerede regnskaber. DR har henvist til, at DR s konkurrencemæssige position i forhold til andre danske og udenlandske radio- og tv-foretagender er et af de bærende hensyn bag radio- og fjernsynslovens 86. Dette hensyn ville ikke blive iagttaget, hvis bestemmelsen alene skulle fritage fra aktindsigt, når der i en aktindsigtssag ville blive afsløret noget om den redaktionelle proces. Ifølge DR har hensynet særlig betydning i tilfælde, hvor noget så markedsfølsomt som priser og omkostninger ved den konkrete programproduktion er genstanden for en aktindsigtsanmodning. Jeg er enig med DR i, at bestemmelsen i 86, stk. 1, efter sin ordlyd og sine forarbejder kan siges at åbne for en ganske bred adgang til at undtage materiale, som har tilknytning til programvirksomheden. Som DR fremhæver, fremgår det bl.a. af forarbejderne, at det er tilstrækkeligt, at materialet direkte eller indirekte har relation til programvirksomheden eller den redaktionelle proces. Heroverfor står, at formålet med bestemmelsen og dermed med at holde dele af DR s sager og dokumenter uden for den almindelige offentlighedsordning efter forarbejderne er at varetage hensyn til informations- og ytringsfriheden, herunder også i lyset af, at bl.a. DR er i konkurrence med andre danske og udenlandske radio- og tv-foretagender, for hvem der ikke gælder regler om offentlig indsigt. Der er således ikke holdepunkter for, at formålet mere generelt har været at hindre offentlig indsigt i DR s forretningsmæssige og øvrige økonomiske forhold. Dette understøttes bl.a. af det ovenfor omtalte ændringsforslag og bemærkningerne til dette forslag, ligesom det eksempel, der er givet i forarbejderne med hensyn til journalisters rejseregnskaber, må forstås således, at der særligt sigtes til regnskaber, der vil kunne afsløre noget om den research, en journalist har foretaget. 9/14

10 Jeg bemærker i den forbindelse også, at jeg har forstået det sådan, at lønninger herunder til programmedarbejderne efter DR s praksis som udgangspunkt anses for omfattet af offentlighedsloven, selv om de efter omstændighederne for så vidt også kan siges at angå programvirksomheden (jeg er samtidig opmærksom på, at DR i (A) s sag har overvejet at anvende 86, stk. 1, på oplysninger om de to korrespondenters lønninger). Det anførte er baggrunden for ombudsmandens udtalelse af 22. juni 2011 og de tidligere udtalelser, hvor det er lagt til grund, at materiale kun er omfattet af bestemmelsen i 86, stk. 1, hvis det vil kunne afsløre noget om programvirksomheden, herunder om myndighedens redaktionelle processer. Efter drøftelserne med DR på mødet den 16. september 2011 og efter at have modtaget DR s udtalelse af 10. februar 2012 vedlagt praksisoversigten er der imidlertid grund til yderligere nuancering af mit syn på problemstillingen. Jeg er således enig i, at det f.eks. ikke er en betingelse for anvendelse af 86, stk. 1, at det i hvert enkelt tilfælde kan lægges til grund, at aktindsigt i de pågældende sager og dokumenter rent faktisk vil afsløre noget mere konkret om DR s programvirksomhed eller redaktionelle processer. Dette er en følge af bestemmelsens ordlyd, hvorefter de omhandlede forretningsmæssige forhold alene skal have tilknytning til programvirksomheden. Det er samtidig vigtigt at fastholde, at der for hver enkelt sags og dokuments vedkommende skal foretages en vurdering af den nævnte tilknytning. Dette ligger netop i det tidligere omtalte ændringsforslag og dets forarbejder. Der er således en grænse for, hvor indirekte et dokuments relation til den konkrete programvirksomhed kan være for at være omfattet af bestemmelsen. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at bestemmelsen i 86, stk. 1 selv i lyset af det netop anførte har en ganske omfattende rækkevidde, og at sager og dokumenter om DR s forretningsmæssige forhold således i ganske vidt omfang må antages at være omfattet af bestemmelsen og dermed undtaget fra offentlighedsloven. Dette understreger betydningen af, at DR i hvert enkelt tilfælde vurderer spørgsmålet om aktindsigt også i lyset af principperne om meroffentlighed, jf. herved også det, der er anført i DR s udtalelse af 10. februar I tilfælde, hvor en sag eller et dokument efter det anførte er omfattet af 86, stk. 1, men hvor hensynene bag bestemmelsen ikke kan siges at gøre sig gældende med væsentlig styrke, vil stærke grunde således tale for at meddele aktindsigt efter princippet om meroffentlighed. 10/14

11 4. Blandede dokumenter Ved blandede dokumenter forstår jeg som anført under pkt. 2 dokumenter, der både indeholder oplysninger om programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil og andre oplysninger. DR har i sin udtalelse af 10. februar 2012 anført, at forarbejderne til radio- og fjernsynsloven taler for, at ethvert dokument, som indeholder oplysninger vedrørende DR s programvirksomhed eller forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil, vil være omfattet af lovens 86, stk. 1, og dermed undtaget fra offentlighedsloven. Det er desuden DR s opfattelse, at der i praksis alene vil være ganske få tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en given sag eller et givent dokument kan undtages efter radio- og fjernsynslovens 86. DR har i den forbindelse peget på, at man altid overvejer, om der konkret kan gives aktindsigt i videre omfang inden for rammerne af hensynene til DR s programvirksomhed. I den afsluttende udtalelse af 5. juli 2006 i sagen med mit j.nr , som er nævnt ovenfor, skrev jeg bl.a. følgende: Dokumenter/oplysninger? Revisionsrapporten indeholder en revisionsmæssig gennemgang af to projekter i DR og af to medarbejderes rejseafregninger. Jeg har som nævnt modtaget en kopi af revisionsrapporten med bilag hvori det er markeret hvad der er givet aktindsigt i. Ud fra denne kan det konstateres at DR for så vidt angår selve rapporten har givet aktindsigt i (de fleste) oplysninger vedrørende de to medarbejderes rejseafregninger, men ikke i oplysningerne om de to projekter. Bilagene er der slet ikke givet aktindsigt i disse knytter sig dels til gennemgangen af rejseafregningerne (bilag 1), dels til gennemgangen af projekterne (bilag 1 og 2). Ud fra formuleringen af DR s afgørelse i forhold til Dem og udtalelsen til mig må jeg forstå DR på den måde at det er DR s opfattelse at de oplysninger der ikke blev givet aktindsigt i, er omfattet af 86, stk. 1, mens det modsatte er tilfældet med de oplysninger der ikke blev givet aktindsigt i. Hvis der er tale om et blandet dokument der både indeholder oplysninger vedrørende DR s programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil og andre oplysninger, anvender DR bestemmelsen på den måde at kun de oplysninger der vedrører programvirksomheden og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil, anses for omfattet af 86, stk. 1, og dermed som undtaget fra offentlighedsloven. De øvrige oplysninger ekstraheres som omfattet af offent- 11/14

12 lighedsloven. Jeg bemærker i den forbindelse at DR ikke for så vidt angår udlevering af oplysningerne i rapporten, har henvist til bestemmelsen i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt., om meroffentlighed. Jeg er enig i at bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven må forstås på den måde at det i et givet dokument kun er de oplysninger der vedrører programvirksomheden og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil, der ikke er omfattet af offentlighedsloven. Forståelsen støttes af at 86, stk. 1, som en undtagelse til den almindelige offentlighedsordning må fortolkes forsigtigt, jf. bl.a. Jon Andersen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg. (2002), side 396. Som det fremgår, byggede ombudsmandens synspunkter på den måde, som DR havde anvendt bestemmelsen på i den konkrete sag, og DR tog ikke efterfølgende afstand fra det, som ombudsmanden havde anført. Derfor lagde ombudsmanden umiddelbart denne forståelse til grund også i den efterfølgende konkrete sag vedrørende (A). Jeg bemærker i den forbindelse, at det i almindelighed ikke er ombudsmandens opgave at gribe ind over for en retsopfattelse hos myndighederne, der giver offentligheden en bedre retsstilling end den, som en anden retsopfattelse ville give. Bl.a. i lyset af de synspunkter, som DR nu har anført, finder jeg imidlertid, at der kan være behov for yderligere nuancering af mit syn på problemstillingen. Herom bemærker jeg følgende: Jeg kan forstå på det, som DR anførte på mødet, og det, som DR har skrevet i den konkrete sag vedrørende (A), at DR skelner mellem på den ene side situationer, hvor et dokument er udarbejdet i DR uden for programvirksomheden, men hvor der indgår oplysninger, som stammer fra sager og dokumenter vedrørende programvirksomheden, og på den anden side situationer, hvor de pågældende dokumenter er udarbejdet som led i selve programvirksomheden. Efter min opfattelse lægger bestemmelsen i 86, stk. 1, hverken efter sin ordlyd eller sine forarbejder op til en sondring efter, i hvilket regi f.eks. det pågældende dokument er oprettet. Det afgørende efter bestemmelsen synes således alene at være, om det pågældende dokument (eller den pågældende sag) i bestemmelsens forstand vedrører forretningsmæssige forhold i tilknytning til DR s programvirksomhed. Hvis dokumentet vedrører sådanne forhold, er det således omfattet af bestemmelsen (og dermed undtaget fra offentlighedsloven), uanset hvilket regi det er udarbejdet i. Hvis det ikke vedrører sådanne forhold, er det ikke omfattet af bestemmelsen (men af offentlighedsloven, herunder med de undtagelsesmuligheder, som denne lov indeholder). 12/14

13 I det omfang et dokument efter det anførte må anses for omfattet af 86, stk. 1, er jeg imidlertid enig med DR i, at det mest nærliggende følger af bestemmelsens ordlyd og forarbejder, at der ikke skal foretages en konkret vurdering af de enkelte oplysninger i dokumentet. Jeg vil således ikke have bemærkninger til, at DR anlægger en praksis, der bygger på en sådan forståelse. Det anførte må imidlertid tages med to forbehold: For det første må der efter min opfattelse være en grænse for, hvor få og/eller ubetydelige oplysninger om programvirksomheden og oplysninger om forretningsmæssige forhold i tilknytning dertil der kan være i et dokument, for at det kan anses for omfattet af 86, stk. 1. Bl.a. af omgåelseshensyn kan det f.eks. ikke være således, at et omfattende dokument, der ikke i øvrigt indeholder oplysninger som nævnt i bestemmelsen, kan anses for omfattet af bestemmelsen, alene fordi der indgår en enkelt oplysning af denne karakter. Hvor den nævnte grænse går, må bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at den omstændighed, at et dokument som følge af det anførte ikke kan anses for omfattet af 86, stk. 1, ikke er ensbetydende med, at oplysninger i dokumentet om programvirksomhed eller forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil uden videre skal udleveres. Det betyder alene, at spørgsmålet om aktindsigt i sådanne oplysninger skal bedømmes efter offentlighedslovens almindelige regler. For det andet og på linje med det, der er anført under pkt. 3 er det vigtigt at være opmærksom på, at blandede dokumenter selv med den nævnte afgrænsning i ganske vidt omfang vil være omfattet af 86, stk. 1, og dermed undtaget fra offentlighedsloven. Dette understreger betydningen af, at DR i hvert enkelt tilfælde vurderer spørgsmålet om aktindsigt også i lyset af principperne om meroffentlighed, jf. herved også det, der er anført i DR s udtalelse af 10. februar I tilfælde, hvor en sag eller et dokument efter det anførte er omfattet af 86, stk. 1, men hvor hensynene bag bestemmelsen ikke kan siges at gøre sig gældende med væsentlig styrke, vil stærke grunde således også tale for at meddele aktindsigt efter princippet om meroffentlighed. 5. Den konkrete sag om (A) s ret til aktindsigt Jeg har til brug for behandlingen af (A) s sag på ny indhentet de dokumenter regnskaber for DR s USA-korrespondenter som var genstanden for min undersøgelse i den konkrete sag (j.nr ). 13/14

14 De to dokumenter med mere detaljerede regnskaber for korrespondenterne har karakter af blandede dokumenter, det vil sige, at de både indeholder oplysninger om DR s programvirksomhed eller forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil og andre oplysninger. Efter det, der er anført ovenfor, kan jeg ikke kritisere, at dokumenterne i deres helhed blev anset for omfattet af bestemmelsen. Samledokumentet indeholder et fælles samlet regnskab med angivelse af alle udgifter for de to USA-korrespondenter. Det har således en mere generel og abstrakt karakter og er ikke direkte knyttet til konkrete programmer. Under hensyn til at der er tale om et regnskab, som kun dækker udgifterne til to programmedarbejdere og deres produktion af programmer, mener jeg dog heller ikke, at jeg for dette dokuments vedkommende kan kritisere, at DR har anset det for omfattet af 86, stk. 1. Jeg må gå ud fra, at DR har overvejet at give aktindsigt i dokumenterne efter princippet om meroffentlighed, men ikke har fundet grundlag herfor. Dette kan jeg ikke kritisere. På den anførte baggrund har jeg ikke grundlag for at opretholde den henstilling, som jeg afgav i udtalelsen af 22. juni Jeg foretager mig derfor ikke mere. Jeg har sendt en kopi af dette brev til (A) til orientering. 14/14

DR kunne afslå en journalists anmodning om aktindsigt i overordnede budgetoplysninger for P1

DR kunne afslå en journalists anmodning om aktindsigt i overordnede budgetoplysninger for P1 2016-30 DR kunne afslå en journalists anmodning om aktindsigt i overordnede budgetoplysninger for P1 En journalist klagede til ombudsmanden over, at DR havde afslået aktindsigt i oplysninger om DR s samlede

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

FOB Aktindsigt i oplysninger om lokal tv-station

FOB Aktindsigt i oplysninger om lokal tv-station FOB 05.285 Aktindsigt i oplysninger om lokal tv-station En journalist klagede over at en lokal tv-station havde afslået hans anmodning om aktindsigt i en række oplysninger om tv-stationen og dens seerklub.

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere