ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. BØRNERÅDET ET STATSLIGT RÅD Sådan arbejder Børnerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. BØRNERÅDET ET STATSLIGT RÅD Sådan arbejder Børnerådet"

Transkript

1 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDET ET STATSLIGT RÅD Sådan arbejder Børnerådet

2 INDHOLD INTRODUKTION / 3 BØRNERÅDETS ARBEJDE / 4 BØRNERÅDET OG INTERNATIONALE AFTALER PÅ BØRNEOMRÅDET / 4 BØRNERÅDETS VISION OG MISSION / 4 BØRNERÅDETS BØRNESYN / 5 BØRNERÅDETS INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE / 6 BØRNERÅDETS KOMMUNIKATION / 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM BØRNERÅDETS ARBEJDE / 9 BILAG 1: BØRNERÅDETS LOVGRUNDLAG / 10 BILAG 2: BEKENDTGØRELSE OM ET BØRNERÅD / 11 BILAG 3: FORRETNINGSORDEN FOR BØRNERÅDET / 13 BILAG 4: ETISKE RETNINGSLINJER FOR MEDLEMMER AF BØRNERÅDET / 15 Juni 2015 Redaktør: Anna Eistrup T: Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V E -mail:

3 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INTRODUKTION Børnerådet er et uafhængigt statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder i Danmark. Det er rådets opgave at være i dialog med børn og unge om de ting, der optager dem og at tale deres sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat. Samtidig fungerer Børnerådet som rådgiver over for Folketinget, ministerier og andre myndigheder og centrale aktører på børne- og ungeområdet. Som medlem af Børnerådet er man derfor med til at sikre, at børn og unge bliver hørt, og at deres rettigheder anerkendes og respekteres. Børnerådets indsats tilrettelægges i et professionelt og målrettet samarbejde mellem formanden, rådsmedlemmerne og rådets sekretariat. I dette hæfte kan du læse om, hvordan Børnerådet arbejder, om hvad det vil sige at være medlem af rådet, herunder en række praktiske forhold, samt om det børnesyn, der ligger til grund for Børnerådets aktiviteter. Med venlig hilsen ANNETTE JUUL LUND SEKRETARIATSCHEF SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET 3

4 BØRNERÅDETS ARBEJDE Børnerådet er tværfagligt sammensat og består af en formand og seks medlemmer. Tilsammen repræsenterer rådet en bred indsigt i børn og unges opvækst og udvikling. Børnerådets formelle rammer består af et lovgrundlag, en bekendtgørelse, en forretningsorden samt et sæt etiske retningslinjer for rådsmedlemmerne. Disse finder du i bilag 1 4 bagerst i dette materiale. Rådet har en rådgivende funktion over for Folketinget, myndigheder og andre centrale aktører på børne- og ungeområdet. Inddragelse af viden direkte fra børn og unge er en hovedopgave for Børnerådet. Resultaterne af vores undersøgelser bidrager til at kvalificere rådgivning og holdningstilkendegivelser i spørgsmål, der vedrører børn og unge. udviklingsmuligheder. Denne vurdering sker med udgangspunkt i FN s Børnekonvention, andre internationale aftaler samt i dansk lovgivning. Det overordnede mål er, at Børnekonventionen bliver respekteret og efterlevet i både lovgivning og i praksis i alle samfundets sektorer. FN s Børnekonvention fastslår, at hensynet til barnets bedste altid kommer i første række, og at børn skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge og vurdere, om denne og andre bestemmelser i konventionen overholdes i Danmark. BØRNERÅDETS VISION OG MISSION Børnerådets vision er, at børn og unge i Danmark, trives, bliver set og bliver hørt. Børnerådet er talerør for alle børn og unge i Danmark ved at indsamle viden om børn og unges forhold og vilkår. vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen, der kan have indvirkning på børn og unges rettigheder og udviklingsmuligheder. formidle information og skabe debat om børn og unges forhold, herunder gøre børns stemme tydelig i offentligheden. afgive høringssvar. Formidlingen af denne viden tager udgangspunkt i en kommunikationsstrategi, der beskriver, hvordan rådet synliggør og styrker dets rolle som rådgiver. Missionen er at være talerør for alle børn og unge og sikre deres rettigheder, udvikling og trivsel. Derfor lægger Børnerådet vægt på: aktiv inddragelse af børn og unges synspunkter i rådets arbejde. overvågning af forholdene for børn og unge. visionære og konstruktive initiativer, der bygger bro mellem behov og løsninger for børn og unge. systematisk arbejde for udvikling af viden om børn og unges livsbetingelser. omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den aktuelt bedste viden. uafhængighed af politiske og økonomiske interesser. BØRNERÅDET OG INTERNATIONALE AFTALER PÅ BØRNEOMRÅDET Børnerådet vurderer de forhold i samfundet, der har indflydelse på børns rettigheder og 4 SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET

5 BØRNERÅDETS BØRNESYN Børnerådet har til opgave at tale børnenes sag med udgangspunkt i Børnekonventionen og dens hovedprincipper: Protection børn er en sårbar gruppe, som har krav på særlig beskyttelse Provision børn har krav på særlig omsorg og interessevaretagelse Participation børn er samfundsborgere med selvstændige rettigheder. Børnerådet fremhæver desuden to af Børnekonventionens såkaldte portalartikler i sit arbejde: Artikel 3: Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger Artikel 12: Barnet har ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører det. På den baggrund formulerer Børnerådet sit børnesyn i disse fem principper: 1. Børn er medborgere i samfundet med borgeres rettigheder. Alle børn og unge skal opleve, at de hører til og kan gøre en forskel. 5. Børn har rettigheder, der er uafhængige af forældrenes rettigheder og interesser. Børn og unge skal kende deres rettigheder og sikres mulighed for at gøre dem gældende. Børnerådets børnesyn gives konkret betydning i rådets praktiske virksomhed på følgende måde: Børnerådets aktiviteter er forankret i undersøgelser af børns egne artikulerede oplevelser, holdninger og ønsker. Rådet forsøger at sætte sig i barnets sted og at forstå, hvordan det opleves at være barn i den konkrete situation, og inddrager dette i sit arbejde. Rådet inddrager professionelles opfattelse af barnets bedste, belyst ved omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den aktuelt bedste viden. 2. Børn er kompetente aktører i samfundslivet og eksperter i eget liv. Børn og unges viden og erfaringer skal inddrages i alle relevante beslutningsprocesser i samspil med professionel faglighed og voksnes erfaringer. 3. Børns modenhed og evner udvikles gennem barndommen. Børn og unges med- og selvbestemmelse skal øges i takt med, at deres modenhed og evner udvikles. 4. Børn har krav på omsorg og beskyttelse for at kunne udvikles og trives. Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter børn og unge. SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET 5

6 BØRNERÅDETS INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE Børn og unge er eksperter i deres eget liv, og de skal inddrages i beslutninger, der vedrører dem. Det er Børnerådets grundholdning, og derfor arbejder Børnerådet målrettet med en bred vifte af metoder til at få børn og unges holdninger frem og deres perspektiver belyst. Vi orienterer os i den nyeste forskning på området, og vi forsøger hele tiden at blive klogere på, hvordan vi og andre, der arbejder med børn og unge, kan forny og forbedre vores metoder til at lave undersøgelser af høj kvalitet. Børnerådets inddragelsesarbejde involverer børn og unge i alle aldre og alle lag af samfundet. Vores undersøgelser bruger vi til at sætte fokus på forskellige aspekter af børne- og ungelivet og pege på lovgivningsmæssige huller eller praksis, der kan forandres til fordel for børn og unge. Børnerådet arbejder aktivt for at udbrede kendskabet til metoder til at inddrage børn og unge i de beslutninger, der vedrører dem. Det gælder i alt fra de enkelte børns sager, fx i forbindelse med en anbringelse, en skilsmisse eller et forløb i psykiatrien, og til de større principelle beslutninger om ungepolitikker i kommunerne, anlægning af udeområder til unge eller i skolepolitik. Ud over de store paneler, hvor Børnerådet gennemfører undersøgelser mellem to og fire gange årligt, er der også udviklet metoder til at tale med børn og unge i særlige livssituationer. Det sker gennem de såkaldte ekspertgrupper, der er kvalitative fokusgruppe-forløb, og de lidt større anlagte temaundersøgelser, hvor mellem 50 og 100 børn og unge bliver inddraget gennem semistrukturerede interviews, workshops mv. Inddragelse i praksis MINIBØRNEPANELET Minibørnepanelet består af ca børn i børnehaver over hele landet. Panelet besvarer et spørgeskema, der er designet til målgruppen. Svarene følges op med uddybende interview. BØRNE- OG UNGEPANELET Panelet består af ca børn og unge i skoler over hele landet. Panelet besvarer jævnligt et spørgeskema om aktuelle emner i deres liv. Svarene følges op med uddybende interview. EKSPERTGRUPPE Ekspertgrupper består af 4-10 børn eller unge i samme livssituation og med særlige erfaringer på et bestemt område. Ekspertgrupperne giver specialiseret og selverfaret viden om et konkret emne. TEMAUNDERSØGELSE Temaundersøgelser er større kvalitative undersøgelser med fokus på bestemte emner, som fx kriminalitet eller anbringelse. Børnerådet besøger børnene og de unge, der hvor de er, og kombinerer besøgene med interview eller workshop. WORKSHOPS I Børnerådets workshops deltager typisk 6-12 børn eller unge. Metoden bruges i kombination med andre undersøgelser til at arbejde kreativt med konkrete budskaber og anbefalinger fra børn og unge. 6 SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET

7 BØRNERÅDETS KOMMUNIKATION Børnerådets ambition er at være en førende drivkraft i udviklingen af børne- og ungerelateret politik og herigennem påvirke lovgivning og praksis, så børn og unges rettigheder styrkes. Børnerådets formand, rådsmedlemmerne og sekretariatet prioriterer denne dialog højt i tilrettelæggelsen af faglige aktiviteter og kommunikationsindsatsen generelt. Derfor lægger Børnerådet vægt på en saglig, rettidig, anvendelsesorienteret formidling af den viden, rådet producerer om børn og unges leveforhold, samt om deres og rådets synspunkter og anbefalinger. Samtidig prioriterer Børnerådet en aktiv indsats for at synliggøre rådets synspunkter og aktiviteter gennem medierne og i dialog med rådes interessenter. De væsentligste elementer i Børnerådes kommunikationsstrategi er derfor, at: formidle aktuel og relevant viden om børn og unges forhold. deltage aktivt og opsøgende i lovgivningsarbejdets processer, herunder dialog med politikere, embedsværk, organisationer mv. osv. deltage aktivt og opsøgende i mediernes debat om børn og unges forhold både som dagsordensætter og kommentator. at være i tæt, aktiv og opsøgende dialog med alle relevante interessenter omkring de problemstillinger, som Børnerådet beskæftiger sig med. at synliggøre rådets inddragelse af børn og unge. at synliggøre rådets rolle i lovgivningsprocesserne. INDFLYDELSE PÅ LOVGIVNINGSPROCESSERNE Børnerådet deltager i vid udstrækning i de formelle processer i lovgivningsarbejdet (fx i høringsrunder, kommissioner, arbejdsgrupper mv.). Samtidig har Børnerådet en aktiv rolle i de uformelle processer omkring lovgivningsarbejdet, fx gennem en løbende, direkte dialog med politikere, embedsværket, interesseorganisationer mv. MEDIERNES DEBAT OM BØRN Den offentlige debat i medierne om børns forhold spiller en væsentlig rolle for de politiske diskussioner og beslutninger. Derfor lægger Børnerådet stor vægt på at være aktiv i mediebilledet. Det gælder både som leverandør af nyheder, som kommentator på andres nyheder og som afsender af debatindlæg. Børnerådet har et aktivt, serviceorienteret forhold til medierne. Børnerådet udtaler sig som udgangspunkt om alt, der er væsentligt for børn og unges forhold, prioriteret i forhold til rådets indsatsområder. Alle pressehenvendelser henvises til sekretariatet med henblik på koordinering af budskab mv. Børnerådet respekterer mediernes produktionsvilkår, hjælper journalisterne i deres arbejde med de enkelte historier, bidrager til at almengøre enkeltsager, er let tilgængelig og reagerer med kort varsel. ROLLEFORDELING MELLEM RÅD OG SEKRETARIAT Formandens rolle Pressearbejdet foregår i et samarbejde mellem formanden og sekretariatet. I det omfang, det er praktisk muligt, kan rådets medlemmer konsulteres som forberedelse til medieoptrædener mv. Som udgangspunkt er det formanden, der udtaler sig til medierne. Rådsmedlemmernes rolle Rådsmedlemmerne kan inddrages i medie- og presseoptræden efter aftale med formanden og kommunikationschefen. Ved henvendelse SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET 7

8 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER fra medierne skal rådets medlemmer som hovedregel henvise til formanden eller kommunikationschefen. Rådsmedlemmerne opfordres til at dele Børnerådets materiale i egne netværk og på de sociale medier. Sekretariatets rolle Sekretariatet og formanden tilrettelægger rådets eksterne kommunikation i fællesskab. Børneportalen Børnerådet udvikler og driver desuden hvor børn og unge kan få overblik over og hjælp til at finde frem til netop den rådgivning, de har brug for og føler sig trygge ved at henvende sig til. Portalen er finansieret af satspuljemidler via Social- og Integrationsministeriet under projektet Én indgang for alle. Børnerådets formidlingsformater BØRNEINDBLIK Et Børneindblik belyser i kort og overskuelig form et afgrænset tema fra undersøgelser i Mini- eller Børne- og Ungepanelet. Der bliver produceret en række Børneindblik om hver panelundersøgelse. BØRNENOTAT Et Børnenotat formidler forskellige typer af mindre undersøgelser blandt børn og unge. TEMARAPPORT Temaundersøgelser formidles i rapportformat med fokus på de interviewede børn og unges egne oplevelser og deres samt Børnerådets anbefalinger til lovgivere og praktikere på de områder, undersøgelsen belyser. EKSPERTGRUPPEHÆFTE Ekspertgruppeundersøgelser bliver formidlet i et layoutet hæfte, der henvender sig til relevante aktører på de pågældende områder. NYHEDSBREVE Børnerådet udsender et månedligt nyhedsbrev. Desuden udsender Børnerådet løbende et nyhedsbrev med rådets høringssvar. PRESSEMEDDELELSER Børnerådet udsender løbende pressemeddelelser i forbindelse med aktuelle holdningstilkendegivelser og ved offentliggørelse af undersøgelsesresultater mv. DEBATINDLÆG Børnerådet skriver jævnligt debatindlæg og artikler til dagog fagblade. WEB Børnerådet hjemmeside formidler info om rådets aktiviteter, herunder pressemeddelelser, udgivelser, om Børnekonventionen og om rådet generelt. SOCIALE MEDIER Børnerådet er aktiv på Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. 8 SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET

9 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM BØRNERÅDETS ARBEJDE SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET Børnerådet mødes seks til otte gange om året i sekretariatet til møder af fem til seks timers varighed. Rådet afholder også et årsplanlægningsmøde som internatmøde over to dage, som regel ved årets slutning. Dagsordenen fastlægges cirka to uger før mødet, og bilag udsendes cirka en uge før mødet. Medlemmerne må regne med op til to timers forberedelse til møderne. Børnerådet tilstræber enighed om sine beslutninger med udgangspunkt i et børneperspektiv. Deltagelse i følgegrupper, ekspertgrupper, kommissionsarbejde, konferencer og lignende i rådets navn forekommer hyppigt. Aktiv deltagelse i dette arbejde har stor betydning for rådets konkrete indsatser og udbredelsen af kendskabet til rådets arbejde. SAMARBEJDET MED SEKRETARIATET Det er sekretariatets opgave at servicere rådet. Sekretariatet koordinerer og tilrettelægger undersøgelser, indsamler viden og dokumentation og forbereder rådets møder, aktiviteter m.v. Medlemmernes mandat er personligt. Det betyder, at medlemmerne ikke repræsenterer et eventuelt bagland eller den organisation, der har indstillet dem til rådet. Retningslinjerne for arbejdet og arbejdets organisering i Børnerådet fremgår i deres fulde ordlyd af forretningsordenen, se bilag 3. ETISKE RETNINGSLINJER Medlemmerne følger det etiske regelsæt, som ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsatte i 2006, se bilag 4. Det fremgår, at medlemmerne skal deltage aktivt i rådets virke og bidrage til opfyldelsen af rådets formål. ARBEJDET SOM MEDLEM ER ULØNNET Der udbetales vederlag på ca kr. per rådsmøde. Derudover godtgøres eventuelle transportudgifter i forbindelse med møder eller lignende i Børnerådsregi. DELTAGELSE I FØLGE- OG ARBEJDSGRUPPER, KOMMISSIONSARBEJDE OG KONFERENCER Medlemmerne forventes at deltage i interne arbejdsmøder i rådet, fx i forbindelse med undersøgelser i Børnerådets paneler, temaundersøgelser m.v. HØRINGSSVAR Børnerådet besvarer årligt høringsspørgsmål. Sekretariatet forbereder og koordinerer besvarelsen, som rådets medlemmer skal bidrage til med deres faglige ekspertise og holdninger. EKSTERN KOMMUNIKATION Børnerådets formand deltager aktivt i Børnerådets kommunikationsindsats, herunder i møder, konferencer og i medierne i spørgsmål, der har relevans for rådets arbejde. Formanden og sekretariatet har en opsøgende rolle i forhold til at etablere dialog med relevante interessenter. Formanden tegner rådet udadtil, eventuelt efter konsultation med medlemmer med specialviden på det aktuelle område, og i større principielle sager efter behandling på rådsmøde. INTERNT NYHEDSBREV Hver måned udsender sekretariatet et internt nyhedsbrev, der fører rådets medlemmer ajour med aktiviteter og initiativer i råd og sekretariat. Fire gange årligt udsender sekretariatet desuden et intern nyhedsbrev om konventionsretslige forhold. SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET 9

10 BILAG 1 BØRNERÅDETS LOVGRUNDLAG (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område blev i 2012 ændret til denne ordlyd:» 88. Social- og integrationsministeren nedsætter et børneråd, som skal virke som fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde på at sikre børns rettigheder. Rådet har endvidere til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at måtte aflægge dem besøg. Stk. 2. Staten betaler udgifterne ved rådets virksomhed. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om rådets sammensætning og opgaver.«10 SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET

11 BILAG 2 BEKENDTGØRELSE OM ET BØRNERÅD I medfør af 88, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, fastsættes: BØRNERÅDETS SAMMENSÆTNING M.V. 1. Børnerådet består af 1 formand og 6 medlemmer. Social- og integrationsministeren udpeger formanden. Medlemmerne udpeges af social- og integrationsministeren blandt kandidater indstillet af organisationer, foreninger m.v. med opgaver på børneområdet, jf. 3. Stk. 2. Børnerådet er uafhængigt. 2. Formanden for og medlemmerne af Børnerådet skal repræsentere en bred og tværfaglig indsigt i spørgsmål om 1) børns opvækst og udvikling, 2) børns skoleliv, 3) børns kultur- og fritidsliv, 4) børns sundhed, 5) børns retsstilling og 6) børn med særlige behov. Stk. 2. Formanden og medlemmerne udpeges for en periode på tre år. Et medlem fungerer dog, indtil et nyt medlem er udpeget. Formanden og medlemmerne kan udpeges for højst to perioder. Stk. 3. Børnerådet vælger en næstformand af sin midte. Næstformanden er stedfortræder for formanden. Stk. 4. Ved frafald blandt de udpegede medlemmer udpeger social- og integrationsministeren et nyt medlem blandt de sidst indstillede kandidater. organisationer, foreninger m.v. der kan indstille kandidater til rådet. Stk. 2. Indstillede kandidater skal have indgående indsigt og faglig kompetence i mindst et af de kompetenceområder, der er nævnt i 2, stk Formanden og medlemmerne skal overholde de etiske retningslinjer i bilag 1 i denne bekendtgørelse. BØRNERÅDETS VIRKE 5. Børnerådet bistås af et selvstændigt sekretariat. Stk. 2. Social- og integrationsministeren ansætter sekretariatslederen. Stk. 3. Sekretariatslederen har det daglige ledelsesmæssige ansvar for sekretariatet under ansvar for Børnerådet. Stk. 4. Sekretariatslederen skal sikre, at forvaltningen er i overensstemmelse med de regler, der gælder for statslige myndigheder. 6. Børnerådet skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. 7. Børnerådet skal løbende være i dialog med de indstillingsberettigede organisationer m.v., jf. 3, og inddrage dem indenfor de temaer, som rådet fokuserer på eksempelvis ved afholdelse af en konference. Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til Folketinget samt de organisationer, foreninger og myndigheder, der er omfattet af stk Organisationer, foreninger m.v., der arbejder med børns forhold og rettigheder, kan indstille 1 eller flere kandidater til Børnerådet. Social- og integrationsministeren træffer i forbindelse med indkaldelse af indstillinger beslutning om, hvilke 8. Børnerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Social- og integrationsministeren skal godkende forretningsordenen. SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET 11

12 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS OPGAVER 9. Som fortaler for børn skal Børnerådet foretage følgende: 1) Indsamle viden om børns forhold og vilkår ved hjælp af praksis, forskning og ved at inddrage børns synspunkter, eksempelvis ved at anmode om besøg på institutioner, hvor børn opholder sig eller ved at anmode offentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslutninger og administrativ praksis på områder, der ligger inden for temaerne. 2) Vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen generelt, som kan have en indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN s konvention om Barnets Rettigheder samt andre internationale konventioner på området. 3) Formidle information om børns forhold og vilkår. Stk. 2. I forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for børns opvækstvilkår, skal Børnerådet afgive høringssvar. Stk. 3. Børnerådet skal gøre børns stemme tydelig i offentligheden. Stk. 4. Rådet skal sætte aktuelle spørgsmål om børns rettigheder og udviklingsmuligheder til debat. IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSER 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 458 af 15. maj 2006 om et Børneråd. Stk. 3. Ved anvendelsen af bestemmelsen i 2, stk. 2, 3. pkt., tages der hensyn til de perioder, hvor formanden og medlemmerne har været udpeget inden bekendtgørelsens ikrafttræden. Social- og Integrationsministeriet, den 20. december 2012 Karen Hækkerup / Jesper Zwisler 10. Børnerådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der er ligger inden for Børnerådets funktionsområde. 11. Børnerådet skal rådgive Folketing, regering og myndigheder i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns vilkår i samfundet til sikring af børns rettigheder, behov og interesser. 12. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet. 12 SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET

13 BILAG 3 FORRETNINGSORDEN FOR BØRNERÅDET Børnerådet er et uafhængigt og tværfagligt sammensat råd nedsat af velfærdsministeren. FORMÅL: 1. Børnerådet skal i henhold til Ministeriet for familie- og forbrugeranliggenders Bekendtgørelse nr. 458 af 15. maj 2006 arbejde for at sikre børns rettigheder at sætte fokus på og informere om børns forhold i samfundet at yde rådgivning til myndigheder om spørgsmål, der vedrører børns vilkår at inddrage børns synspunkter i arbejdet at vurdere de forhold, børn i Danmark lever under, set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen). MEDLEMMER 2. Børnerådet består af en formand og 6 medlemmer. Alle er personligt udpeget. De 6 medlemmer er udpeget efter indstilling fra en valgforsamling bestående af organisationer med opgaver på børneområdet. stk. 2. Efter indstilling fra formanden vælger Børnerådet af sin midte en næstformand, som er stedfortræder for formanden. MØDER 3. Rådet mødes så ofte, det er fornødent, men minimum 4 gange om året. Senest på det første møde i et kalenderår fastlægger rådet en møderække. Formanden indkalder til de kalenderlagte møder med 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden. stk. 2. Møde skal endvidere afholdes, såfremt 2 medlemmer af Børnerådet fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden. stk. 3. Sekretariatschefen deltager i rådets møder. Sekretariatets øvrige medarbejdere deltager efter aftale med formanden. stk. 4. Finder formanden det hensigtsmæssigt, kan behandling af en sag foretages ved skriftlig høring af medlemmerne. 4. Børnerådet er beslutningsdygtigt, når formanden og 3 medlemmer er til stede. Børnerådet skal tilstræbe enighed om sine beslutninger. Hvor dette ikke er muligt, træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Et mindretal kan kræve sin afvigende mening tilført Børnerådets indstillinger og udtalelser. stk. 2. Børnerådet kan tilkalde særligt sagkyndige i det omfang, dette skønnes fornødent. stk. 3. Børnerådet kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg med arbejdsopgaver inden for bekendtgørelsens rammer. Arbejdsudvalgets forslag forelægges Børnerådet til godkendelse. 5. Der optages referat over Børnerådets beslutninger. Et mindretal kan kræve afvigende meninger tilført referatet. stk. 2. Referatet af Børnerådets beslutninger udsendes senest 1 måned efter mødet til Børnerådets medlemmer. stk. 3. Et referat betragtes som godkendt, såfremt ingen af mødedeltagerne inden 10 dage efter afsendelsen har fremsat indsigelser mod referatet. ÅRSMØDE OG BERETNING 6. For at fremme samarbejdet mellem Børnerådet, de frivillige/private organisationer og foreninger samt offentlige myndigheder med opgaver på børneområdet afholder rådet en gang årligt møde for en sådan bred kreds. Den i 2 nævnte valgforsamling vil blive indbudt. 7. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som tilsendes den kreds af personer og organisationer, der SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET 13

14 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER er nævnt i 6. Børnerådet kan beslutte at offentliggøre beretningen i en bredere kreds. ØKONOMI 8. Børnerådet er ansvarligt over for bevillingsgiver og træffer afgørelse om anvendelsen af de midler, der er afsat til rådets disposition på finansloven. Rådet kan søge udgifter til konkrete aktiviteter dækket ad anden vej. stk. 2. Rådets virksomhed er omfattet af statens almindelige bevillings- og regnskabsregler. Regnskabsføringen foretages af Velfærdsministeriet. SEKRETARIATET 9. Til bistand for Børnerådet fungerer et sekretariat, hvis chef ansættes af Børnerådet. Sekretariatets medarbejdere ansættes af sekretariatschefen. stk. 2. Sekretariatschefen er sekretær for rådet, og har det daglige administrative og økonomiske ansvar for, at der træffes dispositioner i overensstemmelse med de givne retningslinjer, og aflægger løbende regnskab for rådet for de midler, som rådet disponerer over. TAVSHEDSPLIGT 10. Rådets medlemmer har tavshedspligt i henhold til gældende regler om virke i offentlige hverv. 14 SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET

15 BILAG 4 ETISKE RETNINGSLINJER FOR MEDLEMMER AF BØRNERÅDET Medlemmer af Børnerådet forventes at Have fagligt kendskab til det kompetenceområde, de udpeges i. Opføre sig med den værdighed, hvervet kræver, såvel i som uden for udførelsen af hvervet. Være aktivt deltagende i rådets virke. Medvirke aktivt til opfyldelse af rådets formål. Indgå positivt i samarbejdet med Børnerådets sekretariat om planlægningen af rådets arbejde og aktiviteter. Indgå på de præmisser, som rådet arbejder ud fra i henhold til bekendtgørelse om et Børneråd. Udtræde af rådet, hvis man besidder andre hverv, der kan være i konflikt med arbejdet i Børnerådet. Udtræde af rådet, hvis tilknytningen til det kompetenceområde man er valgt i, ændres markant eller bortfalder. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Bekendtgørelse om et Børneråd, 4 Lars Barfoed, 2006 SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET 15

16 16 SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013.

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. BEBOERRÅDET Vedtægter for Beboerråd ved S/I Breelteparken. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. Formål 1. Beboerrådet ved den selvejende institution Breelteparken (BP) har som formål at

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. Pårørenderådets formål

VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. Pårørenderådets formål VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. 1 Pårørenderådets formål Pårørenderådets formål er: repræsentere beboer/pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne rådgive Fjordstjernens

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER ÅRSBERETNING OG VISIONER 2007-2008

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER ÅRSBERETNING OG VISIONER 2007-2008 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER ÅRSBERETNING OG VISIONER 2007-2008 FOKUS PÅ BØRNENE Børnerådet har haft travlt i 2007. Levevilkårene for børn i Danmark har været til debat i mange sammenhænge, og i Børnerådet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Formålet med centerrådet er, at skabe et hørings- og dialogforum,

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere