M-LINE Skibsdieselmotorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M-LINE Skibsdieselmotorer"

Transkript

1 M-LINE Skibsdieselmotorer Brugsanvisning

2 ii

3 Brugsanvisning Serienumre: M2.13 M2.18 M3.29 M3.28 SOLAS M4.35 M4.15 SOLAS M4.45 M4.17 SOLAS M4.56 M4.55 SOLAS Motornummer Vetus: Motornummer Mitsubishi: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen af spørgsmål rettet til kundeservice-afdelingen og spørgsmål vedrørende reparationer eller reservedele (se side 6) Ændringer forbeholdes, uden videre forudgående bekendtgørelse. Copyright 2016 Vetus B.V. Schiedam Holland 1

4 Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem. Herved kan De undgå ulykker, beholder De rettighederne med hensyn til garantien og De sørger for, at Deres motor forbliver i fremragende stand. Vær sikker på at manualen forbliver intakt og skader forebygges. Opbevar manualen væk fra fugtighed og varme. Undlad at ændre manualens indhold Manualen er en integreret del af motoren. Videregiv manualen til den nye ejer hvis båden eller motoren sælges. Jævnfør Vetus Diesel Service- og Garantibogen ( ) med hensyn til garantibestemmelserne. 2 Denne motor er beregnet til brug, som foreskrevet i leveringsspecifikationerne og bør derfor udelukkende bruges i overensstemmelse med dette. Enhver anden form for brug anses for værende i strid med denne bestemmelse. Fabrikanten er ikke ansvarlig for deraf resulterende skader. Risiokoen bæres udelukkende af brugeren. Under brug i overensstemmelse med bestemmelserne forstås ligeledes overholdelse af de af fabrikken opstillede brugs-, vedligeholdelses- og reparationsforeskrifter. Motoren må udelukkende betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige hermed og der er bekendt med de farer, der kan opstå. Omtalte foreskrifter omkring forebyggelse af ulykker og andre almen accepterede sikkerheds- og driftsmæssige foreskrifter skal overholdes. Foretages der på egen hånd ændringer ved motoren, udelukkes enhver form for ansvar fra fabrikantens side med hensyn til de deraf resulterede skader. Ligeledes kan handlinger, der foretages ved injektions- og reguleringssystemet, have indflydelse på motorens ydeevne og udsendelse af udstødningsgasser. Overholdelse af de lovmæssige bestemmelser omkring beskyttelse af miljøet, kan derved ikke garanteres.

5 Indhold 1. Sikkerhedsbestemmelser 4 Advarselssymboler 4 Sådan undgår man brand og eksplosioner 5 Sådan undgår man personskader 6 Ifald der opstår problemer 8 2. Indledning 9 Typeplade 10 Cylindernummerering og retning af rotation 11 Forsegling af brændstofpumpen 11 Identifikation af motordele M2, M3 12 Identifikation af motordele M4 14 Betjeningspaneler 16 Betjeningshåndtag Første ibrugtagning Løbe varm Brug 32 Almene retningslinier 32 Starte 34 Starte ved hjælp af en fjederstarter 38 Sejle 40 Stoppe Vedligeholdelse 44 Indledning 44 Vedligeholdelsesskema 46 Pejle motoroliestand 48 Kontrollere kølervæskestand 50 Kontrollere og rense kølevandsfiltret 52 Tappe vand fra vandsamler / brændstoffilter 53 Udskifte motorolie 56 Akkumulatorer, kabler og forbindelser 60 Pejle vendekoblingsolie 64 Udskifte brændstoffilter 65 Rense brændstoftrykpumpens filter 66 Udluftning, efter påsætning af brændstofsfiltret. 67 Forny vendekoblingsolie 68 Fleksible motorløfteanordninger, slangeforbindelser og fastspændingsmidler 69 Kontrollere ventilspillerum 70 Kontrollere kilerem 74 Kontrollere ventilen i krumtaphusventilationen 76 Kontrollere søvandspumpe 77 Udskifte kølervæske 80 Udskiftning af luftfilter 84 Kontrol af startmotor og dynamo 85 Kontrollere omdrejningstal 86 Rense varmeveksler Tage motoren ud af drift / Gøre klar til vinterperioden Tage motoren igen i drift / Gøre klar til sommerperioden Fejlmeldinger Tekniske informationer 116 Motorspecifikationer 116 Vendekoblingspecifikationer 121 Kraftmomenter Drivmidler 124 Brændstof 124 Smøreolie 126 Kølervæske Elektrisk skema Mål Reservedele til vedligeholdelse Indeks 141 3

6 1. Sikkerhedsbestemmelser Advarselssymboler Advarselssymboler Denne brugermanual gør i forbindelse med sikkerheden brug af følgende advarselstermer: Fare Indikerer at der er stor potentiel fare til stede, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Forsigtig Indikerer at de pågældende betjeningsprocedurer, handlinger osv. kan medføre personskade eller alvorlig maskinskade. Nogle FORSIGTIG-symboler indikerer endvidere, at der er potentiel fare til stede, der enten kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Symboler Angiver at den pågældende handling bør udføres. Angiver at en bestemt handling er forbudt. Advarsel Indikerer at der er potentiel fare til stede, der kan medføre personskade. Bemærk Gør opmærksom på vigtige procedurer, omstændigheder o. lign. Sørg for at andre, der betjener motoren, også overholder disse sikkerhedsforanstaltninger. Man bør altid overholde generelle sikkerhedsregler og love med henblik på forebyggelse af ulykker. 4

7 1. Sikkerhedsbestemmelser Sådan undgår man brand og eksplosioner Brandfare! Undgå rygning ved påfyldning af brændstof. Undgå at spilde brændstof på varme overflader. Spildt brændstof bør øjeblikkeligt fjernes. Brug ikke benzin eller dieselolie til rensning af motordele, men anvend et af de ikkebrændbare og ikke-giftige opløsningsmidler af god kvalitet, der er på markedet i øjeblikket. Vær opmærksom på evt. brændstof- eller olielækage! Ifald man opdager en lækage, bør man øjeblikkeligt tage passende forholdsregler. Hvis der bliver spildt brændstof eller olie på en varm motor, kan der opstå brand. Dette kan resultere i person- eller maskinskade. Fyld ikke brændstoftanken, når motoren er i drift! Fyld kun tanken, når motoren ikke er slået til. Anbring aldrig brændbare materialer i nærheden af motoren! Hold motoren og motorrummet rent! Fjern alle let brandbare materialer som brændstof, olie og andet affald, inden dette hober sig op omkring motoren. Tilslutning af (nød) hjælpestartbatteri Følg følgende fremgangsmåde, når der anvendes et hjælpestartbatteri til at starte motoren med: -- Tilslut først pluskablet. -- Tilslut derefter massekablet (den negative pol) på motorblokken. Hvis dette kabel ved en fejltagelse tilsluttes batteriets negative pol. Resultatet af dette kan være at eksplosiv gas fra batteriet eksploderer. -- Først når motoren er startet, fjerner man massekablet. 5

8 1. Sikkerhedsbestemmelser Sådan undgår man personskader Motorens drejende dele er farlige. Rør aldrig ved motorens drejende dele under driften for at undgå snitsår og andre personskade. Sluk for motoren i forbindelse med al slags vedligeholdelse! Sluk altid for motoren inden påfyldning eller udskiftning af olie, kølevæske eller brændstof. Inden eftersyn og vedligeholdelse udføres, bør man først fjerne kontaktnøglen og slukke for batteriets hovedafbryder. Kontroller omhyggeligt, at alt er i orden, inden motoren startes igen! Se efter, at der ikke er nogen der arbejder på eller i nærheden af motoren, inden motoren startes. Fjern alle fremmedlegemer fra motoren, så som affald, olie, værktøj og andre udskiftningsdele, der ikke hører til motoren. Installer beskyttelsesanordningerne! Sørg - for at undgå personskader - at alle beskyttende dæksler og skærmplader er anbragt på de drejende dele. Fjern alt værktøj, når det ikke er i brug. Ifald dette ikke gøres, kan det resultere i alvorlige person- eller maskinskader. Åbn aldrig dækslet til ekspansiontanken, når motoren er oppe på driftstemperatur. Tjek udelukkende kølevæskeniveauet, når motoren er slukket, og påfyldningsdækslet på varmeveksleren er kølet så meget af, at det kan fjernes uden at brænde fingrene. Prøv - når motoren er tændt aldrig at justere en ventilatorrem. 6

9 1. Sikkerhedsbestemmelser Sådan undgår man personskader Vær yderst forsigtig med batterisyre! Hvis batterisyren kommer i berøring med øjne eller hud, bør man skylle grundigt efter med masser af vand. Hvis batterisyren kommer i (kontakt med) øjnene, bør man skylle øjnene grundigt med det samme samt kontakte sin læge. Vær forsigtig med antifrostvæske! Hvis man ved et uheld kommer til at drikke antifrostvæske, bør man tvinge sig selv til at kaste op samt øjeblikkelig kontakte en læge. Hvis antifrostvæsken kommer i berøring med øjnene, bør man skylle dem grundigt med masser af vand med det samme og kontakte en læge. Sørg for at du under arbejdet er klædt i passende arbejdstøj! Af hensyn til din egen sikkerhed har du måske brug for sikkerhedsudstyr så som: sikkerhedshjelm, ansigtsværn, sikkerhedssko, sikkerhedsbriller, arbejdshandsker, høreværn etc. Brug ovennævnte, når situationen kræver det. Tænk på sikkerheden i forbindelse med enhver vedligeholdelse og brug udelukkende det dertil egnede værktøj. Udstødningsgasser Lad aldrig motoren stå og køre, hvis udstødningssystemet ikke er tilsluttet på motoren. 7

10 1. Sikkerhedsbestemmelser Ifald der opstår problemer Hvis motoren pludselig går i stå: Hvis motoren pludselig går i stå, så start den ikke igen med det samme. Find ud af årsagen og udfør de nødvendige reparationer, inden motoren startes igen. Ifald man ikke følger dette råd, kan der opstå alvorlige problemer med motoren. Ifald smøreolietrykket er for lavt: Stands motoren med det samme og kontroller smøreoliesystemet. Hvis en motor under driften har et for lavt smøreolietryk, kan det ske at motorlagrene eller andre motordele blokeres. Ifald motoren bliver overophedet: Hvis motoren bliver overophedet, bør man absolut ikke slukke for den med det samme. I fald en overophedet motor bliver afbrudt, kan dette resultere i, at kølevæsketemperaturen hurtigt stiger, og at de bevægende dele sætter sig fast. Lad først motoren køre i tomgang, så de varme zoner i motoren kan køle af, og hæld derefter lidt efter lidt ekstra kølevæske ved. Husk: påfyldning af ekstra kølevæske i en overophedet motor kan beskadige cylinderhovedet. Ifald ventilatorremmen er knækket: Stands motoren med det samme. Hvis motoren sættes i gang, når ventilatorremmen er knækket, kan motoren blive overophedet, hvilket igen kan resultere i, at kølevæsken sprøjter ud af ekspansionstanken. Hvis motoren opfører sig underligt: Stands motoren eller reducér farten så meget som muligt. Anvend ikke motoren igen indtil årsagen til defekten er blevet opklaret. 8

11 2. Indledning Kære kunde! Vetus dieselmotorer er udviklet til både lystog erhvervsbåde. Der tilbydes et omfattende udvalg af forskellige sorter for at kunne leve op til de forskellige, specifikke krav. Deres motor er beregnet til indbygning i Deres type båd. Dette er ensbetydende med, at ikke nødvendigvis alle i denne brugsanvisning nævnte underdele er monteret på Deres motor. Vi har forsøgt at tydeliggøre disse forskelle, således at De nemt og hurtigt kan finde frem til de brugs- og vedligeholdelsestips, der er relevante for lige netop Deres motor. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt igennem, inden motoren tages i brug og følg brugs- og vedligeholdelsesbestemmelserne nøje. Skulle De have spørgsmål eller andet, så står vi til enhver tid Deres rådighed. Deres, Vetus b.v. 9

12 2. Indledning Typeplade Motornummer MARINE DIESEL ENGINE SCHIEDAM HOLLAND Type: MXXX---A XXXXXXXXXXXX Engine Nr.: Power XX kw XX HP XXXX RPM Weight, approx.: XXX kg Mfg Date: XX/XXXX BSO cert.: XXXXXXXX Meets exhaust emission regulations acc. 94/25/EC, 2003/44/EC 1580 Light Diesel Fuel Only (B7Allowed) 1. Typeplade VD Placering af typepladen VD Motornummer VD00974 Vetus motornummeret og motoroplysninger er anbragt på typepladen. Ved bestilling af reservedele skal Vetus motornummeret opgives. Typepladen er placeret som vist. Mitsubishi motornummeret er slået ind i brændstofpumpen. 10

13 2. Indledning Cylindernummerering og retning af rotation Forsegling af brændstofpumpen M2 M3 M4 Maksimum omdrejningstal justerskrue Forsegling 4. Cylindernummerering VD00950 Forsegling 5. Forsegling af brændstofpumpen VD00930 Maksimum omdrejningstal justerskrue VD00145 Cylinderne er fortløbende nummererede, startende på forsiden. Retning af rotation Retningen af rotationen er set mod svinghjulet imod urets retning. Forsigtig Kun autoriseret Vetus servicepersonale har tilladelse til at bryde regulatorforseglingen for at foretage justeringer af det indstillede maksimale omdrejningstal og den maksimale indsprøjtningsmængde. Brud på forseglingen og ændring af indstillingerne kan medføre: -- Hurtigere slitage af motordelene. -- En stigning i brændstof- og olieforbruget. -- En fejlagtig indstillet indsprøjtningsmængde og dårlig motorydelse. -- Overtrædelse af emissionslovgivningen. 11

14 2. Indledning Identifikation af motordele M2, M3 1 Vandvarmertilslutning, motor IND 2 Vandvarmertilslutning, motor UD 3 Udluftningsnippel kølesystem / Tilslutning ekstra ekspansionstank (udelukkende køleanordning til kølen) 4 Oliepåfyldningsstuds 5 Påfyldningsstuds (trykstuds) kølesystem 6 Ekspansionstank 7 Varmeveksler 8 Aftapningsprop kølesystem 9 Dynamo 10 Kilerem 11 Startmotor 12 Udstrømningsinjektionsbøjning ø 40 mm VD02022

15 2. Indledning Identifikation af motordele M2, M Tilslutning indblæsning af luft 14 Vandsamler / brændstoffilter 15 Udluftningsnippel vandsamler / brændstoffilter 16 Sikring 17 Brændstoftrykpumpe 18 Tilslutnings elektrisk system 19 Tilslutning brændstoftilførselsledning 8 mm 20 Lyddæmper luftindtag / Luftfilter 21 Oliestandsmåler 22 Tilslutning trække-trykkabel gashåndtag 23 Påfyldningsstuds vendekobling 24 Aftapningsprop vandsamler / brændstoffilter 25 Vendekobling 26 Tilslutning brændstofretourledning 8 mm 27 Oliefilter 28 Manuel betjening elektrisk stop 29 Vandindstrømningsport ø 20 mm 30 Vandpumpe 31 Udluftningsnippel brændstoftpumpe VD

16 2. Indledning Identifikation af motordele M4 1 Vandvarmertilslutning, motor UD 2 Udluftningsnippel kølesystem / Tilslutning ekstra ekspansionstank (udelukkende køleanordning til kølen) 3 Oliepåfyldningsstuds 4 Påfyldningsstuds (trykstuds) kølesystem 5 Ekspansionstank 6 Varmeveksler 7 Aftapningsprop kølesystem 8 Tilslutning indblæsning af luft 9 Vandvarmertilslutning, motor IND 10 Kilerem 11 Vandindstrømningsport ø 20 mm 12 Vandpumpe 13 Dynamo 14 Startmotor 15 Tilslutning trække-trykkabel vendekobling 16 Aftapningsprop vendekobling VD00971

17 2. Indledning Identifikation af motordele M VD Udstrømningsinjektionsbøjning ø 50 mm 18 Vandsamler / brændstoffilter 19 Udluftningsnippel vandsamler / brændstoffilter 20 Sikring 21 Brændstoftrykpumpe 22 Tilslutnings elektrisk system 23 Tilslutning brændstoftilførselsledning 8 mm 24 Lyddæmper luftindtag / Luftfilter 25 Oliestandsmåler 26 Udluftningsnippel brændstoftpumpe 27 Vendekobling 28 Påfyldningsstuds vendekobling 29 Aftapningsprop vandsamler / brændstoffilter 30 Oliestandsmåler vendekobling 31 Tilslutning brændstofretourledning 8 mm 32 Aftapningsprop kølesystem 33 Oliefilter 34 Manuel betjening elektrisk stop 35 Tilslutning trække-trykkabel gashåndtag 15

18 2. Indledning Betjeningspaneler Panel, model MP22 Panel, ekskl. voltmeter, model MP21 1. Omdrejnings- / timetæller 2. Voltmeter 3. Start- glødekontakt / stop 4. Kontrollampe ydre vandtemperatur 5. Kontrollampe olietryk 6. Kontrollampe indre vandtemperatur 7. Kontrollampe ladestrøm VD00576 Panel, model MP10 8. Kontrollampe forglødning 9. Kontrollampe olietryk vendekobling [1] [1] Mulighed, standardmæssigt ikke tilsluttet. VD

19 2. Indledning Betjeningspaneler muligheder Panel, model MP Omdrejnings- / timetæller 2. Voltmeter 3. Start- glødekontakt / stop 4. Kontrollampe ydre vandtemperatur 5. Kontrollampe olietryk 6. Kontrollampe indre vandtemperatur 7. Kontrollampe ladestrøm VD00631 Paneler, model MP10, MP22, MP34 kun til SOLAS motorer 8. Kontrollampe forglødning 9. Kontrollampe olietryk vendekobling [1] 10 Termometer 11 Olietrykmåler 12 Start-glødekontaktr [1] Mulighed, standardmæssigt ikke tilsluttet. 17 VD02043

20 2. Indledning Betjeningspaneler muligheder Panel, model MP22 kun til motorer med kølkøling med 2. dynamo 1. Omdrejnings- / timetæller 2. Voltmeter 3. Start- glødekontakt / stop 4. Kontrollampe ydre vandtemperatur 5. Kontrollampe olietryk 6. Kontrollampe indre vandtemperatur 7. Kontrollampe ladestrøm VD00630 Panel, model MPA Kontrollampe forglødning 9. Kontrollampe olietryk vendekobling [1] 13 Kontrollampe ladestrøm 2. dynamo 14 Kontrollampe generel advarsel [1] [1] Mulighed, standardmæssigt ikke tilsluttet. VD

21 2. Indledning Betjeningshåndtag vendekobling bagud neutral vendekobling fremaf fart bagud fart fremaf Enkelt betjeningsgreb for to motorer 6. Betjeningshåndtag Enkelt betjeningsgreb for en motor VD00788 Operatørhåndtag for 1 eller 2 motorere Kontrolhåndtaget virker som vist i diagrammet. Med udgangspunkt i neutral, sæt motoren til fremad eller bagud ved at bevæge håndtaget 35 frem eller tilbage. Gashåndtaget fungerer ved en vinkel på 60 frem eller 60 tilbage. 19

22 3. Første ibrugtagning Motorolie 15W40 API: CF4, CG4, CH4, CI4 ACEA: A3/B3, A3/B4, E7 Eksempel: -- Vetus Marine Diesel Engine Oil 15W40 -- Shell Rimula R4 L 15W40 M2 : 2,3 liter M3 : 3,4 liter M4 : 5,5 liter OIL OIL 1. Ibrugtagning af motoren 2. Påfyldning af motorolie VD00976 VD00977 Inden motoren startes første gang, bør følgende handlinger foretages: Standardmæssigt leveres motorerne uden olie. Fyld motoren med motorolie via påfyldningsåbning på ventildækslet. En ekstra oliepåfyldningsstuds befinder sig på distributionsdækslet. Vedrørende mængde og oliespecifikation, jævnfør side 118 og 126. Kontroller oliestanden med oliestandsmåleren, se side

23 3. Første ibrugtagning OIL OIL Vetus motorer leveres med blandt andet Technodrive og ZF-Hurth vendekoblinger. Er der motor udstyret med en vendekobling af et andet mærke, følg da retningslinierne i den medleverede brugsanvisning omkring pejling af motoroliestanden, forsyning og vedligeholdelse. 3. Påfyldning af vendekoblingen med olie 17 VD VD00975 Fyld vendekoblingen med olie. Technodrive: Vedrørende mængde og oliespecifikation, jævnfør side 128. Kontroller oliestanden med oliestandsmåleren, se side 64. ZF Hurth: Vedrørende mængde og oliespecifikation, jævnfør side 128. Kontroller oliestanden med oliestandsmåleren, se side

24 3. Første ibrugtagning COOLANT 2 1 Kølervæskemængde: M2 : 2,2 liter M3 : 3,0 liter M4 : 6,5 liter 4. Påfyldning kølesystem, interkøling 17 VD00978 VD00979 Fjern studsen (1) fra påfyldningsåbningen på varmevekslerhuset. Fjern bolten (2) ovenpå studsen på termostathuset, for at kunne lufte kølesystemet godt. Fyld kølesystemet. Brug en blanding af 40% antifrostmiddel (på ethylenglykol basis) og 60% rent ledningsvand eller brug en kølervæske. Jævnfør specifikationerne side 129. Forsigtig Fyld aldrig kølesystemet med havvand eller brakvand. Bemærk Hvis en vandvarmer er forbundet til motoren, se side 26 og

25 3. Første ibrugtagning COOLANT 1 cm VD00158 VD VD00981 Kølervæskestanden skal være på ca. 1 cm under undersiden af påfyldningsåbningen. Anbring påfyldningsstudsen. Montér bolten i termostatomslaget. Under påfyldningen vil der automatisk blive luftet ud. 23

26 3. Første ibrugtagning 1.5 bar 2 Kølervæskemængde (kun motor): bar DO NOT OPEN 1 M2 : 3,0 liter M3 : 4,0 liter M4 : 7,2 liter DO NOT OPEN 1 Forsigtig Fyld aldrig kølesystemet med havvand eller brakvand. 5. Påfyldning kølesystem, kølkøling VD00925 VD00932 Fjern studsen do not open (1) fra påfyldningsåbningen på varmevekslerhuset. Fyld kølesystemet. Montér dækslet åbn ikke. Fjern trykhovedet (2) på den ekstra ekspansiontank Brug en blanding af 40% antifrostmiddel (på ethylenglykol basis) og 60% rent ledningsvand eller brug en kølervæske. Jævnfør specifikationerne side 129. Bemærk Hvis en vandvarmer er forbundet til motoren, se side 26 og

27 3. Første ibrugtagning VD00929 VD00953 Fyld ekspansiontanken op til minimumgrænsen. Montér trykhovedet (2) 25

28 3. Første ibrugtagning 1.5 bar 2 DO NOT OPEN 1 6. Opfyldning af kølesystem, hvis en vandvarmer er forbundet -1- Det højeste punkt for vandvarmeren er placeret lavere end ekspansionstanken ved skibets motor. Vandvarmeren vil automatisk blive fyldt og aftappe under opfyldning af kølesystemet. VD00895 Fjern åbn ikke dækslet (1) og fyld kølesystemt via opfyldningstragten. Påfyld kølevæske i ekspansionstanken (2) indtil minimumniveauet er nået. Brug en blanding af 40% antifrostmiddel (på ethylenglykol basis) og 60% rent ledningsvand eller brug en kølervæske. Jævnfør specifikationerne side 129. VD Forsigtig Fyld aldrig kølesystemet med havvand eller brakvand.

29 3. Første ibrugtagning 1.5 bar 2 3 DO NOT OPEN 1 7. Opfyldning af kølesystem, hvis en vandvarmer er forbundet -2- Det højeste punkt for vandvarmeren er placeret højere end ekspansionstanken ved skibets motor. Vandvarmeren vil IKKE automatisk blive fyldt og aftappe under opfyldning af kølesystemet. VD00896 Påfyld kølesystemet via ekspansionstanken (2) Åbn ventil (3) under påfyldning og udluftning af systemet. Brug en blanding af 40% antifrostmiddel (på ethylenglykol basis) og 60% rent ledningsvand eller brug en kølervæske. Jævnfør specifikationerne side 129. VD00925 Bemærk Husk at lukke ventil (3) efter påfyldning af systemet. Forsigtig Fyld aldrig kølesystemet med havvand eller brakvand. 27

30 3. Første ibrugtagning FUEL Neutral Advarsel (Ingen gas, vendekobling ikke aktiv) Tank udelukkende, når motoren er slukket. Spild ikke brændstof. Undgå unødig forurening. 8. Brændstof VD Øvrige forberedelser VD00789 Overbevis Dem selv om, at brændstoftanken er fyldt med dieselolie. Brug udelukkende ren, vandfri dieselolie, der kan købes i forretninger. Jævnfør side 124 med hensyn til kvaliteten af brændstoffer. Jævnfør side 54 med hensyn til udluftning af brændstofsystemet. Tjek at batteriet er opladt og tjek batteriets kabelforbindelser. Sæt hovedkontakten til til. Åbn for søvandafspærringsventilen. Tjek at gearkassekontrolhåndtaget er sat til neutral. 28

31 3. Første ibrugtagning OIL 10. Testkørsel VD00982 VD00983 Start motoren. Hvordan motoren startes og hvad der skal tjekkes før, under og umiddelbart efter opstart står beskrevet på side 34 og derefter. Lad motoren testkøre i omkring 2 minutter ved tomgang. Stands motoren Tjek olieniveauet. Om nødvendigt fyld op til det angivne niveau. Start motoren. Lad motoren testkøre i omkring 10 minutter ved tomgang. Stands motoren Tjek motoren og alle forbindelser (brændstof, kølervæske og udstødning) for lækage. Forsigtig Stop omgående motoren hvis den laver underlige lyde, vibrerer overdrevent eller hvis sort røg kommer ud af udstødningen. 29

32 3. Første ibrugtagning 11. Aftapning VD00984 VD Søprøve VD00791 Kølesystemet skal aftappes så snart motoren har nået en normal arbejdstemperatur. Fjen dækslet ved påfyldningshalsen. Variér omdrejningerne mellem tomgang og 2000 omdr./min. Sæt dækslet på påfyldningshalsen. Tjek kølervæsketemperaturen. Tjek anvendelsen af fjernbetjeningen. Udfør en søprøve. Tilføj kølervæske hvis nødvendigt. 30

33 4. Løbe varm For at opnå en længere driftstid, bør De i løbet af de første 50 timer være opmærksom med hensyn til følgende: Lad motoren blive varm, inden den udsættes for belastninger. Undgå hurtige accelerationer. Lad ikke motoren løbe hurtigere end 3/4 af maksimum omdrejningstallet. Efter de første 50 anvendelsestimer udfør da den følgende vedligeholdelse: Aftappe vand fra brændstoffilter, jævnfør side 53. Udskifte motorolie, jævnfør side 56. Udskifte oliefilter, jævnfør side 58. Udskifte brændstoffilter, jævnfør side 65. Udskiftning af vendekoblingsolie, jævnfør side 68. Kontrollere kilerem, jævnfør side 74. Kontrollere de fleksible motorløfteanordninger, jævnfør side 69. Kontrollere mht. lækage, jævnfør side 69. Kontrollere fastspændingsmidler, jævnfør side

34 5. Brug Almene retningslinier Almene retningslinier i forbindelse med ibrugtagning Følger De efterfølgende anbefalinger, så vil det resultere i en længere driftstid, bedre ydeevne og mere økonomisk brug af Deres motor. Udfør regelmæssigt alle anførte vedligeholdelsesarbejder, inkl. Dagligt inden start procedurerne. Brug hele året rundt et antifrostmiddel for at beskytte motoren imod korrosion og frostskader. Jævnfør specifikation side Lad aldrig motoren løbe uden termostat. Brug en højkvalitativ smøreolie. Jævnfør specifikation side 126. Brug en højkvalitativ dieselbrændstof, der er fri for vand og andre urenheder. Stop altid øjeblikkeligt motoren, når en af kontrollamperne for olietryk, for høj indre vandtemperatur, for høj ydre vandtemperatur [1] eller ladekontrol lyser op. Følg altid sikkerhedsrådene, jævnfør side 4. [1] Kun motorer med interkøling

35 5. Brug Almene retningslinier Bemærk Første ibrugtagning Følg instruktionerne angivet for Første anvendelse på side 20 og derefter, hvis motoren anvendes for første gang. Efter reparationsarbejder: Kontroller om alt sikkerhedsudstyr er monteret og alt værktøj er fjernet. Når der startes ved hjælp af glødning, anvend ingen ekstra starthjælpemekanismer (f.eks. indsprøjte med hurtigstart). Dette kan forårsage ulykker. 33

36 5. Brug Starte Kontroller Altid følgende punkter inden start: Motoroliestanden Kølervæskestanden halv fart, vendekobling ikke tændt Søvandhanen åben. Hovedkontakten Tændt Vendekoblingen i position Neutral 1. Betjeningshåndtag VD Betjeningspanel VD02055 Advarsel Start aldrig motoren, når brændstofpumpen er blevet fjernet. Løsn akkumulatorforbindelserne. Sæt betjeningshåndtaget i position halv fart, uden at bruge vendekoblingen. Betjeningspanelet er udstyret med en startkontakt med nøgle eller en startkontakt med en knap (kun paneler til SOLAS motorer). Knappen har nøjagtig samme funktioner som startnøglen. 34

37 5. Brug Starte Hold nøglen i ca. 6 sekunder i denne position. Omgiverlsetemperatur Højere end + 5 C +5 C til -5 C Lavere end -5 C Maksimal startlængde Forglødetid ca. 6 sekunder ca. 12 sekunder ca. 18 sekunder 1 minut 3. Tænd VD Forgløde VD02056 Drej tændingsnøglen på instrumentpanelet til højre; kontrollamperne for olietryk og dynamo vil nu lyse op og alarmsummeren træder i kraft. Den optimale forglødetid afhænger af omgivelsestemperaturen; jo højere omgivelsestemperaturen er, jo lavere en forglødetid er nødvendig. Jævnfør tabellen. Forsigtig Overskrid aldrig den maksimale forglødetid for at undgå at glødeproppene forbrænder. Drej nøglen videre til højre indtil positionen. Mens før-opvarmning finder sted, vil før-opvarmingslyset være tændt og alarmen være slukket. 35

38 5. Brug Starte 5. Starte VD00109 VD00110 Drej nu nøglen videre til start positionen. Slip nøglen, når motoren starter (nøglen drejer tilbage til on positionen) og formindsk farten. Lad nøglen forblive i denne position, mens motoren løber. Forsigtig Slip nøglen, hvis motoren ikke starter inden for 10 sekunder. Lad startmotoren køle af i 30 sekunder, inden nøglen atter drejes hen i start -positionen. 36

39 5. Brug Starte VD02057 VD00629 Kontroller om begge lamper for olietryk og dynamo er gået ud. Kølevandet bør nu strømme ud af udstrømningsporten; er dette ikke tilfældet, stop da øjeblikkeligt motoren [1]. Lad motoren køre i tomgang i 5 til 10 minutter. En god opvarmning er af essentiel betydning for at garantere maksimal levetid og ydeevne. Sluk aldrig for hovedkontakten, mens motoren løber. Forsigtig Drej aldrig nøglen til start positionen, mens motoren løber. Dette ville kunne forårsage beskadigelse af startmotoren. [1] Kun motorer med interkøling. 37

40 5. Brug Starte ved hjælp af en fjederstarter (ekstraudstyr) halv fart, vendekobling ikke tændt Forberedelse VD Frigørelse af startmekanisme VD Spænding af fjedrene VD02006 Overbevis dig selv om, at det er sikkert at starte motoren. Sæt betjeningshåndtaget i position halv fart uden at tænde vendekoblingen. Drej tændingsnøglen på instrumentpanelet til højre til position ON. Frigør startmekanismen ved at trække stemplet (1) ud; flyt derefter startløftestangen (2) opad. Anbring dernæst håndsvinget (3) på fjederstarteren. Drej håndsvinget (3) mod højre for at trække fjedrene op. Drej for en varm motor til de hvide fjedre er synlige i kontrolvinduet (4). Drej for en kold motor til de røde fjedre er synlige i kontrolvinduet. Træk ikke fjedrene op for meget, da dette forkorter fjederstarterens levetid. 38

41 5. Brug Starte ved hjælp af en fjederstarter (ekstraudstyr) 3 2 Forsigtig Lad aldrig fjederstarteren være delvis trukket op. Bemærk Fjedrene kan slækkes, om nødvendigt, ved at dreje håndtaget mod venstre. Der kræves ekstra kraft for at overvinde friktionen ved begyndelsen. 9. Start VD02008 VD02007 Tag håndsvinget (3) af fjederstarteren. Bemærk Frakobl aldrig fjederstarteren, når optrækningshåndsvinget stadig er anbragt på fjederstarteren. Start motoren ved at flytte startløftestangen (2) 90 grader til stoppet. Formindsk farten, så snart motoren er startet. Lad nøglen forblive i position ON, mens motoren løber. Bemærk Vent indtil motoren står helt stille, inden De prøver endnu engang, hvis motoren ikke starter ved første gang. 39

42 5. Brug Sejle Stationært omdrejningstal: 10. Omdrejningsmåler VD00577 M2.13 M2.18 M3.29 M3.28 SOLAS M4.35 M4.45 M4.15 SOLAS M4.17 SOLAS M4.56 M4.55 SOLAS : 850 omdr./min : 900 omdr./min : 840 omdr./min : 900 omdr./min Betjeningspanelet er udstyret med følgende måleinstrumenter. (Afhængig af type panel, se side 16.) Denne angiver motorens antal omdrejninger pr. minut. Derudover angives antal timer, motoren er i drift. Advarsel Undgå at lade motoren stå og køre i tomgang længere end 10 minutter. Dette kan medføre kulaflejringer i forbrændingskamrene og en ufuldstændig forbrænding af brændstoffet. 40

43 5. Brug Sejle 11. Voltmeter VD Termometer VD Olietrykmåler VD00664 Denne angiver akkumulatorspændingen. Når motoren løber, bør akkumulatorspændingen ligge på Volt. Når motoren står stille, med startmekanismen i første position, vil voltmetret angive ca. 12 Volt. Dette angiver temperaturen i det interne kølersystem. For driftstemperaturen se Tekniske informationer på side 119. Hvis motoren bliver overophedet, skal den stoppes, og årsagen skal findes. Se fejlmeldingstabel side Når motoren er på driftstemperatur, er olietrykket: Ved stationært omdrejningstal: mindst 1 bar. Hvis olietrykket er for lavt, skal motoren stoppes, og årsagen skal findes. Se fejlmeldingstabel side

44 5. Brug Sejle 14. Kontrollamper VD Alarmsummer VD02059 Ingen af de 5 kontrollamper må være tændt, mens motoren løber. Både olietrykket, ladekontrollen og temperaturkontrollamperne er tilsluttet alarmsummeren. Skulle denne summer give alarm, mens De er ude og sejle, Stop da øjeblikkeligt motoren. 42

45 5. Brug Stoppe Neutraal 16. Stoppe VD02045 VD Standsning af selve motoren VD00986 Formindsk farten til stationært og sæt vendekoblingen i positionen Neutral. Drej nøglen helt til venstre hen igennem Off positionen. Drej nøglen tilbage i Off positionen, når motoren står stille. Stoppe på motoren kan foretages ved at trykke på den sorte knap på brændstofpumpen. Hvis det elektrisk styrede brændstofventil ikke lukker af, kan motoren på denne måde alligevel stoppes. Bemærk Stop aldrig motoren øjeblikkeligt, efter at De har sejlet i længere tid. Lad da først motoren løbe stationært i nogle få minutter, inden denne stoppes. Bemærk Vil motoren ikke blive brugt igennem længere tid, anbefales det at lukke for søvandhanen og at slukke for hovedkontakten. 43

46 6. Vedligeholdelse Indledning Indledning De efterfølgende retningslinier gælder for dagligt og periodiskt vedligeholdelses-arbejde. Udfør enhver vedligeholdelsesopgave på det anførte tidspunkt. De angivne tidsintervaller gælder under normale brugsomstændigheder. Hårdere omstændigheder kræver mere vedligeholdelse. Forsømmelser med hensyn til vedligeholdelse medfører driftsforstyrrelse og varig beskadigelse af motoren. Er der tale om utilstrækkelig vedligeholdelse, dækker garantien ikke. 44

47 6. Vedligeholdelse Indledning Noter følgende data i logbogen og/eller i Service- og Garantibogen : -- Antal driftstimer (driftstimetælleren aflæses). -- Den påfyldte mængde af olie, brændstof og kølervæske. -- De periodiske påfyldninger af ny olie og kølevæske. -- Smøreolietryk og kølevæsketemperatur. -- Vedligeholdelse af reservedele og vedligeholdelsens art (justering, reparation eller udskiftning), og resultaterne af hver vedligeholdelse. - - Ændringer i driftsomstændighederne; for eksempel: Udstødningsrøgen blev sort osv. 45

48 6. Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Hver 10de time eller dagligt, inden start side Pejle motoroliestand 48 Pejle motoroliestanden, gælder frit fald redningsbåde 49 Kontrollere kølervæskestand 50 Kontrollere kølevandfiltter 52 Efter de første 50 timer side Aftappe vand fra brændstoffilter 53 Udskifte motorolie 56 Udskifte oliefilter 58 Pejle vendekoblingsolie 64 Udskifte brændstoffilter 65 Kontrollere de fleksible motorløfteanordninger 69 Kontrollere mht. lækage 69 Kontrollere fastspændingsmidler 69 Kontrollere kilerem 74 Hver 100de timer, mindst 1 gang om året side Aftappe vand fra brændstoffilter 53 Forny motorolie 56 Udskifte oliefilter 58 Akkumulatorer, -kabler og -forbindelser 60 Pejle vendekoblingsolie 64 Hver 500de time, mindst 1 gang om året side Udskifte brændstoffilter 65 Rense brændstoftrykpumpens filter 66 Udskiftning af vendekoblingsolie 68 Kontrollere de fleksible motorløfteanordninger 69 Kontrollere mht. lækage 69 Kontrollere fastspændingsmidler 69 Kontrollere ventilspillerum 70 Kontrollere kilerem 74 Kontrollere ventilen i krumtaphusventilationen (SOLAS) Fare Alle vedligeholdelsesarbejder udføres udelukkende, når motoren står stille.

49 6. Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Hver 500de time side Kontrol af tændrør [1] Kontrol og justering af indsprøjtningstryk [1] Hver 1000de time, mindst 1 gang hvert andet år side Kontrollere søvandpumpe 77 Udskifte kølervæske 80 Udskiftning af luftfilter 84 Hvis nødvendigt side Udluftning brændstofsystem 54 Kontrollere stationært omdrejningstal 86 Rense varmeveksler 88 Hver 1000de time side Kontrol af startmotor 85 Kontrol af dynamo 85 Kontrol af turbolader [1] Fare Alle vedligeholdelsesarbejder udføres udelukkende, når motoren står stille. [1] Kig i servicehåndbogen; disse servicehandlinger bør udføres af en Vetus Mitsubishi dealer. [2] Kun motorer med interkøling 47

50 6. Vedligeholdelse Pejle motoroliestand Dagligt, inden start OIL OIL 1. Pejle oliestanden VD Oliestanden VD Påfyldning af olie VD00976 Sluk for motoren Motoroliestandsmåleren befinder sig på motorens styrbord-side. Oliestanden skal være på eller ved den øverste markering på måleren [1]. Hvis det er nødvendigt, så fyldes der op med olie af samme mærke og slags. Oliepåfyldningsstudsen befinder sig på ventildækslet. En anden oliepåfyldningsstuds befinder sig på distributionsdækslet, jvf. side [1] Oliemængden mellem de to markeringer er på: M2 : 1,25 liter M3 : 1,3 liter M4 : 1,8 liter

51 6. Vedligeholdelse Pejle motoroliestand Gælder frit fald redningsbåde. M3: 15 mm M3: 23 mm M3: 30 mm M4: 14 mm M4: 16 mm M4: 18 mm α 4. Opstilling af båden VD00968 α = 0 α = 25 α = 30 α = Pejle oliestanden VD02061 Bestem vinklen, båden er opstillet i. Oliestanden skal være på eller ved det niveau, som er markeret med H på måleren. Hvis det er nødvendigt, så fyldes der op med olie af samme mærke og type. 49

52 6. Vedligeholdelse Kontrollere kølervæskestand Dagligt, inden start COOLANT COOLANT 1 cm 6. Kontrollere kølervæskestanden VD Kølervæskestanden VD Opfyldning af kølesystemet VD00987 Kontroller kølervæskestanden i ekspansionstanken. Denne kontrol foretages, når motoren er kold. Fjern dækslet fra påfyldningsåbningen på varmeveksleren. Kølervæskestanden bør ligge på ca. 1 cm under påfyldningsåbningens underside. Fyld op, hvis det er nødvendigt. Det indre kølesystem kan fyldes op med en blanding af antifrostmiddel (40%) og rent ledningsvand (60%) eller med en special kølervæske. Jævnfør specifikationerne på side 129. Advarsel Åbn aldrig dækslet på varmeveksleren, når motoren er varm. 50 Bemærk For en køl-afkølet version, se side 24. Hvis en vandvarmer er tilsluttet, se side 26 og 27. Forsigtig Fyld aldrig kølesystemet med havvand eller brakvand.

53 6. Vedligeholdelse Kontrollere kølervæskestand Dagligt, inden start VD00988 Fjern under påfyldningen bolten oven på termostathusets dæksel, så kølesystemet kan luftes godt ud. 51

54 6. Vedligeholdelse Kontrollere og rense kølevandsfiltret Dagligt, inden start 9. Kontrollere kølevandsfiltret VD Rens kølevandsfiltret VD00802 Kontroller dagligt, om der er snavs i kølevandsfiltret. Luk for påhængsvandhanen, inden filterdækslet løsnes. Rens kølevandsfiltret lige så tit det er nødvendigt, alt afhængig af snavshedsgraden af farvandet; men mindst 1 gang om året. Et snavset kølevandsfilter kan forårsage en højere temperatur end der er normalt eller en overophedning af motorkølervæsken. Kontroller efter rensning og montering af dækslet dets tætning på filterhuset. Sidder dækslet ikke godt tæt, suger søvandspumpen luft ind; dette kan forårsage en for høj motortemperatur. 52 Bemærk Kun motorer med interkøling

55 6. Vedligeholdelse Tappe vand fra vandsamler / brændstoffilter Hver 100de driftstime. 11. Tappe brændstoffiltret VD Tappe vand fra vandsamleren VD00803 Fare Ryg ikke, når man aftapper vand eller bundfald. Hold ikke åbne flammer og tændingsdele i nærheden. Fjern spildt væske og affald, inden motoren startes. Drej aftapningsproppen på undersiden af filtret åben. Lad vandet løbe ud og luk for aftapningsproppen. Tap fra den separat opstillede vandsamler: Drej aftapningsproppen på undersiden af filtret åben. Lad vandet løbe ud og luk for aftapningsproppen. Bemærk: Vandsamleren leveres ikke standardmæssigt, men skal dog installeres! 53

56 6. Vedligeholdelse Tappe vand fra vandsamler / brændstoffilter Hver 100de driftstime. 13. Udluftning VD VD02011 Når vandet er blevet aftappet fra vandsamleren / brændstoffiltret, skal brændstofsystemet luftes ud. Brændstofsystemet er selvudluftende. Drej nøglen i startmekanismen til positionen ON. Brændstoftrykpumpen vil nu gennempumpe systemet. Åbn de to udluftningsnipler for at sørge for en hurtigere udluftning. En af disse udluftningsnipler befinder sig på filtret. 54

57 6. Vedligeholdelse Tappe vand fra vandsamler / brændstoffilter Hver 100de driftstime. M2 M3 M VD02029 VD Start motoren VD00109 På brændstofpumpen sidder der en anden udluftningsnippel. Luk udluftningsniplerne, når al luft er slippet ud. Betjen startmekanismen indtil motoren starter; slip nøglen, hvis motoren ikke starter inden for 20 sekunder. Vent indtil motoren står helt stille, inden De prøver endnu engang. Gentag ovenfor stående, hvis motoren slår fra efter kort tid. 55

58 6. Vedligeholdelse Udskifte motorolie Hver 100de driftstime 15. Udskifte motorolie Motorolien skal udskiftes for hver 100de driftstime (sammen med fornyelse af oliefiltret). Hvis motoren bruges mindre end 100 timer pr. år, bør olien mindst én gang om året skiftes ud. Lad motoren løbe i nogle få minutter, inden olien skiftes ud; varm olie er nemmere at pumpe igennem motoren. Forny olien, mens motoren står stille og er på driftstemperatur. (Smøreolie-temperatur ca. 80 C.) Fare Vær opmærksom på faren for forbrændinger, når den varme olie tappes! Gammel olie skal opsamles i en blikdåse eller lignende, så De kan bortskaffe dette i overensstemmelse med foreskrifterne. Advarsel Anvend aldrig additiver Dette kan forårsage skade af motoren, som ikke er dækket af garantien. 56

59 6. Vedligeholdelse Udskifte motorolie Hver 100de driftstime 16. Tappe olie VD00997 Fjern oliestandsmåleren; placér indsugningsslangen fra den medleverede aftapningspumpe i røret, der er beregnet til måleren. Efter dræning, fjern bundkarspumpens sugeslange fra oliepindsrøret. Advarsel Motorolien skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende miljølove. Tryk pumpehåndtaget hurtigt nedad og træk det langsomt op igen. Pump bundkaret tomt. Fare Vær opmærksom på forbrændingsfaren i forbindelse med varm olie. 57

60 6. Vedligeholdelse Udskifte motorolie Hver 100de driftstime 17. Afmontere oliefiltret VD Smøre gummiringen med olie VD Montere oliefiltret VD00999 Afmonter oliefiltret med værktøj, der kan købes i forretninger. Opsaml olien, der kommer ud. Rens kontaktfladen på tætningsringen, der er af gummi. Smør den nye oliefilters gummiring med ren motorolie. For oliefilterets art.kode se side 140. Montér oliefiltret. Følg herved instruktionerne, der er anført på filterelementet. Tilspændingsmoment Nm Fare Vær opmærksom på forbrændingsfaren i forbindelse med varm olie. 58

61 6. Vedligeholdelse Udskifte motorolie Hver 100de driftstime Oliemængde (inkl. oliefilter): M2 : 2,5 liter M3 : 3,6 liter M4 : 5,7 liter 20. Genopfylde med olie VD00976 Fyld motoren med ny olie (jævnfør specifikation på side 126) via påfyldningsåbningen. Lad motoren løbe stationært i et kort stykke tid. Kontroller mht. eventuel olielækage, mens motoren løber. Stop motoren, vent 5 minutter så olien kan synke ned i krumtaphuset og kontroller oliestanden med oliestandsmåleren. 59

62 6. Vedligeholdelse Akkumulatorer, kabler og forbindelser Hver 100de driftstime Advarselsbemærkninger og sikkerhedsregulationer for fungerende batterier. Bær sikkerhedsbriller. Hold børn væk fra syre og batterier. Eksplosionsfare: En stærkt eksplosiv oxyhydrogengasblanding forekommer ved opladning af batterier, så: Flammer, gnister, åbn ild og rygning er forbudt Æstefare: Batterisyre er stærkt ætsende, så: Bær beskyttelseshandser og sikkerhedsbriller. Tip ikke batteriet, da syre kan spildes fra udluftningsåbningerne eller aftrækket. Førstehjælp: Rens omgående syre spildt i øjnene ud med vand i flere minutter. Søg straks derefter læge. Pb Advarselsbemærkning: Placér ikke batterier i direkte sollys uden beskyttelse. Afladte batterier kan fryse, opbevar dem derfor et frostfrit sted. Bortskaffelse: Aflever gamle batterier til en indsamlingsstation. Hold batterierne lodret og tip dem ikke under transport og opbevaring for at undgå at syre spildes. Smid aldrig gamle batterier i skraldespanden. Undgå at lave gnister ved arbejde med kabler og elektrisk udstyr, og pas på elektrostatiske udladninger. Undgå kortslutninger. Neutralisér syre spildt på huden eller høj omgående med syreudligner (soda) eller sæbevand og rens med rigeligt vand. Søg straks læge hvis syre er blevet indtaget. Forsigtig! Metaldele i batteriet er altid aktive så placér aldrig genstande eller værktøjer på batteriet. 60

63 6. Vedligeholdelse Akkumulatorer, kabler og forbindelser Hver 100de driftstime 21. Akkumulatorer, akkumulator-forbindelser Sørg for at akkumulatoren holdes ren og tør. Løsn akkumulatorkablerne (først minuspolen). VD00117 Vær opmærksom på, at der efter monteringen er god kontakt. Drej boltene kun håndfast fast. Rens akkumulatorpolerne (+ og ) og akkumulatorklemmerne og smør disse med syrefrit og syrebestandigt fedt. 61

64 6. Vedligeholdelse Akkumulatorer, kabler og forbindelser Hver 100de driftstime 1 Vetus vedligeholdelsesfri akkumulatorer GRØNT PUNKT HELT MØRKT LYST 22. Kontroller tætheden VD Hydrometerets virkemåde VD00121, VD00122, VD00123 I hver Vetus vedligeholdelsesfri akkumulator er der indbygget et hydrometer (1) i dækslet. Visuel inspektion af hydrometret gengiver følgende konditioner: Grønt punkt synligt: ladningssituationen 65% eller højere. Mørkt: Ladningssituationen mindre end 65%. Genoplad øjeblikkeligt. Lyst eller lysegul: Akkumulator væskestanden for lav. Udskift akkumulatoren, hvis standen er blevet for lav på grund af langvarig overladning af akkumulatoren med en for høj spænding. Kontroller dynamoen og / eller spændingsregulatoren. 62

65 6. Vedligeholdelse Akkumulatorer, kabler og forbindelser Hver 100de driftstime Konventionelle akkumulatorer Konventionelle akkumulatorer Syretæthed Ladningssituation 1,28 kg/l 100% 1,20 kg/l 50% lad op 1,12 kg/l 10% lad øjeblikkeligt op 24. Kontroller akkumulatorvæskestanden VD Kontroller syretætheden VD00120 Når det drejer sig om konventionelle akkumulatorer er det nødvendigt regelmæsigt at kontrollere akkumulatorvæsken. Fjern studsen (Vær opmærksom på, at der ingen gnister eller åben ild er i nærheden) og kontroller standen. Væsken skal ligge på 10 til 15 mm oven over pladerne. Sæt studsen på sin plads igen og oplad akkumulatoren i 15 minutter med en strøm på Ampère for at blande akkumulatorvæsken. Bestem syretætheden af de enkelte celler med en syremåler, der kan købes i forretninger. Syretætheden er en størrelse, der gengiver ladningssituationen (se tabel). Syretætheden fra alle cellerne tilsammen skal ligge på mindst 1,200 kg/l og forskellen mellem den højeste og laveste værdi skal være på mindre end 0,050 kg/l. Oplad akkumulatoren eller udskift den, hvis dette ikke er tilfældet. Mens kontrollen udføres, bør temperaturen på akkumulatorvæsken helst ligge på 20 C. Måling af den specifikke tyngde kort efter tilføjelse af vand vil resultere i ukorrekte målinger. Oplad først batteriet for at blande tilføjet vand grundigt. 63

66 6. Vedligeholdelse Pejle vendekoblingsolie Hver 100de driftstime Vetus motorer leveres med blandt andet Technodrive og ZF-Hurth vendekoblinger. Læs ejerbrugsanvisningen mht. mere information omkring forsyning og vedligeholdelse. Er Deres motor udstyret med en vendekobling af et andet mærke, følg da instruktionerne i den medleverede vejledning omkring pejling af oliestanden, forsyning og vedligeholdelse. 26. Pejle olien VD02001 VD02002 Techno Drive, TMC40, TMC60 og TM345: Træk pejlestokken ud af koblingshuset. Pejl olien ved igen at lade den (rene) pejlestok synke ned i hullet til gummimanchetten og derefter trække den ud igen. Olieniveauet skal stå mellem mærkestriberne på pejlestokken. Fyld eventuelt olie på via oliepåfyldningsdækslet. ZF vendekobling: Drej pejlestokken ud af koblingshuset. Pejl olien ved igen at lade den (rene) pejlestok synke ned i hullet uden at dreje den ind. Olieniveauet skal stå mellem enden og rillen på pejlestokken. Fyld eventuelt olie på via hullet til pejlestokken. Jævnfør side 128 mht. specifikationer omkring vendekoblingsolier. Husk at sætte pejlestokken på plads igen. 64

67 6. Vedligeholdelse Udskifte brændstoffilter Hver 500de driftstime 27. Afmontere brændstoffiltret VD Montere brændstoffiltret VD VD00133 Hele filterelementet skiftes ud. Sluk for brændstofkontakten. Afmonter brændstoffiltret med en filternøgle. Opsaml eventuel væske, der løber ud. Fare Åben ild forbudt, mens arbejder omkring brændstofsystemet står på. Rygning forbudt! Rens tætningsfladen på filterbæreren. Gummitætningen smøres let ind med ren motorolie. Fyld det nye filter med ren dieselolie. For brændstoffilterets art.kode se side 140. Monter filtret. Drej filtret herefter en trekvart gang med hånden, efter at gummitætningen er kommet i kontakt med huset. Åbn for brændstofkontakten. Kontroller med hensyn til lækage. 65

68 6. Vedligeholdelse Rense brændstoftrykpumpens filter Hver 500de driftstime Brændstoffilter 29. Brændstoftrykpumpe VD00954 Kontroller og rens, hvis nødvendigt, også filtret i brændstoftrykpumpen. Åbn brændstofafspærringsventilen. Kontroller med henblik på lækage. For brændstoffilterets art.kode se side

69 6. Vedligeholdelse Udluftning, efter påsætning af brændstofsfiltret. Hver 500de driftstime 30. Udluftning 31. Start motoren VD00109 Efter udskiftningen af brændstoffiltret, skal brændstofsystemet luftes ud. Mht. udluftning, se side 54. Betjen startmekanismen indtil motoren starter; slip nøglen, hvis motoren ikke starter inden for 20 sekunder. Vent indtil motoren står helt stille, inden De prøver endnu engang. Gentag ovenfor stående, hvis motoren slår fra efter kort tid. Tjek igen for lækage. 67

70 6. Vedligeholdelse Forny vendekoblingsolie Hver 500de driftstime. OIL 32. Aftapning af olie VD / 17 VD Påfyldning af frisk olie VD00975 Tap olien af ved hjælp af en særskilt aftapningspumpe. Fjern påfyldningsdækslet. Anbring aftapningspumpens ansugningsslange i hullet. Tryk pumpehåndtaget nedad med en hurtig bevægelse og træk det langsomt opad. Fjern pumpen, når den gamle olie er pumpet af. 68 I fald der er tilstrækkelig plads på undersiden af vendekoblingen, kan olien også i stedet tappes af ved at fjerne aftapningsproppen. Fjern påfyldningsklappen for at ventilere vendekoblingen og vær opmærksom på, at al olien løber ud. Lad den aftappede olie løbe ned i en beholder. Fyld vendekoblingen - via påfyldningshullet - op til det rette niveau. Vedrørende mængde og oliespecifikation, jævnfør side 128. Hvis din motor er udstyret med en vendekobling af et andet mærke, så følger man instruktionerne i den vedlagte brugermanual med hensyn til udskiftning af olie

71 6. Vedligeholdelse Fleksible motorløfteanordninger, slangeforbindelser og fastspændingsmidler Hver 500de driftstime 34. Kontrollere de fleksible motorløfteanordninger Kontroller om fastspændingsboltene på motorfunderingen og møtrikkerne på stellet sidder fast. Kontroller motorløfteanordningernes gummielement med hensyn til rifter. Kontroller ligeledes dæmperelementets fjedring, hvilken har betydning med hensyn til afbalancering af motoren og skrueakslen! I tvivlstilfælde skal motoren afbalanceres på ny. VD Kontrollere slangeforbindelser Kontroller alle kølesystemets slangeforbindelser. (Defekte slanger, løse slangeklemmer). VD Kontrollere fastspændingsmidler Kontroller, om alle fastspændingsmidler, bolte og møtrikker sidder fast. 69

72 6. Vedligeholdelse Kontrollere ventilspillerum Hver 500de driftstime Kontrollere / indstille ventilspillerum Ventilspillerummet skal kontrolleres, når motoren er kold. M.a.o. når motoren ikke har løbet i mindst 6 timer Fjern ventildækslet Luk vandhanen. Løsn de 2 slanger (1) og (2). Fjern de 4 bolte, og tag ventildækslet af. VD Fjern afskærmningen over kileremmen Løsn skruerne, (skruerne kan løsnes uden brug af værktøj og er forsynet med ringe, så de ikke kan tabes) og fjern afskærmningen over kileremmen. VD02036 Bemærk Afskærmningen over kileremmen og ventildækslet skal sættes tilbage på plads og slangerne skal genmonteres efter kontrol/indstilling af ventilerne. 70

Brugsanvisning M2.02 M2.06

Brugsanvisning M2.02 M2.06 M2 Brugsanvisning M2.02 M2.06 ii Brugsanvisning M2.02 M2.06 Serienumre: Motornummer Vetus: Motornummer Mitsubishi: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen

Læs mere

M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09

M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57 Pagina a M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09 Brugsanvisning 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57 Pagina b M2.06 VD01027 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57

Læs mere

M4.15 M4.17. Brugsanvisning

M4.15 M4.17. Brugsanvisning M4.15 M4.17 Brugsanvisning VD01047 M4.17 Brugsanvisning M4.15 M4.17 Serienumre: Motornummer Vetus: Mitsubishi: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen

Læs mere

DT44 DTA44 DT66 DTA66. Brugsanvisning

DT44 DTA44 DT66 DTA66. Brugsanvisning DT44 DTA44 DT66 DTA66 Brugsanvisning VD00466 DT44 Copyright 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland Brugsanvisning DEUTZ DT44 DT66 DTA44 DTA66 Serienumre: Motornummer Vetus: Deutz: Vendekobling-serienummer:

Læs mere

VH4.65 VH4.80. Brugsanvisning

VH4.65 VH4.80. Brugsanvisning VH4.65 VH4.80 Brugsanvisning VD01079 VH4.80 Brugsanvisning VH4.65 VH4.80 Serienumre: Motornummer Vetus: Hyundai: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CM4.33 & CM4.42. Bruger manual motor

CM4.33 & CM4.42. Bruger manual motor CM4.33 & CM4.42 Bruger manual motor Crafted with craftsman marine fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Forord Sikkerhed Kære kunde Tak fordi de valgte at købe marine diesel motor fremstillet Craftsman

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev 1. Baggrund Denne artikel er redigeret med udgangspunkt i beskrivelsen af Volvo Penta 2001 skrevet af Bjarke (MaxiMalt). Tak for udgangspunktet! Dette

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Vedligeholdelseslogbog 90-889160

Vedligeholdelseslogbog 90-889160 Vedligeholdelseslogbog 90-889160 VIGTIGT Vedligeholdelse skal udføres af en Mercury Marine-autoriseret forhandler. Ved fuldførelse af vedligeholdelseseftersyn skal denne bog dateres og underskrives af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere