O L I K I K I ^ I O I L ^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O L I K I K I ^ I O I L ^"

Transkript

1 OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

2 ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l<b.cjl< ^0 «infot'marioli on cop/k'izkr Lnc! uss«" r^ k ls, pislss consull >wwv.l<b.c!l<

3 M - G R, 'V-4 5H A W U W I ' M M ->v '' ' >. ' M W ' " ' G"- ^ / M g W A M. 7-^-. 'K ^N W ^ ' M B A i 5c*e <- ^' ' "r^ ^ ^... ^ ^ ML. ^ --. >L- K, ^^ ^ ' ' M K M 'Dv/M. M M ^ - M W M M W W -' - M, L -? -M- M. -, ' M,-M I M > E 'RMK ^ - -b W M ',M '^ k W W G W W M E -

4 ^ i r s ri ^ 4 4 tk! ' i i sili! 4 4,7 ii!!<? ff*wi L B t >»7I» 1 «I >1 i ^! i! ^ I 4» I j^4 I»4 K0I^657I6k 6I67I0Ik«< Z ZX f 444 s M 4 4 s > i» i t 444 4? k r t 4 i l r i f 4 ^ HP! P- ^ ^ i- ^ ^ t z 44» i 4 s f t s» st 4 t ^ I t t ^ 4«f»'4 A«4^4 7 4»44* 4» f ^ ^» 4 s!!!!! r I i 111 I I ^ I «l l! s s s s k 4 v k l f i»is' -» 4M S 4 ' 4 >» 4M A» L 4 4 4^4 7 f «f» ^ 4-4! ^W» ' 4 4 ^4;' *»» 4 4»» 4 ^ ^ 7, » H 7 ' r 4 4 »4 i 4»4 < M I i M i -«k-^"«4» 44^4 ' -t IX*' 4 ^ 4 '?Xs1 7 - i ^! i ' I ^ f s ^ s» 7 D f ' M ^F?E? s f > f no s 4 s W s t, t I * '"!! '! Ms ' 1 k» I U ' 4 '» ' ' 7 f s s j ^! j f N s, t I s ^ n i!! M D m ^ is s - I^»»I ' 4 ' ' ' <^^ 4 s»^4 t 44 s ^''' ' ' 4'?» il!«! k k. - t.! I 1/^1 1. I» 1I t» «? L. u 7"» tt ^ r ! M!!!!! M l j!u 4! M j!! M! i! 1 / ^ <!' i, W > 7 j i 4 ' f i * ^! i * ^ 4 i j t i >4 ff f 4 l s-»-47"? k ^>4 ^! i < 4 4 i 4 f-44 irti! 1

5 Af S igvard kyche. K js b e n h a v n, Trykt hos M - H a l!a g e r paa Rosrngaarden N o. n z.

6

7 Kronprindsen.

8

9 Deres Kongelige Hojhed D ^isse fa«blade indeholde a lt, hvad en ung Danst S kjald har vidst at sige om en stor D anst K onge; men er dette ikke nok? min P r in d s! Harald har vceret en a f Danemarks storste K onger, og just derfor har jeg heller villet skildre hans sande Historie med faa O rd, end med vidtloftige Opdigtelser ssgt at vise mig selv storre, som D ig te r; end H arald, som Konge. E n Konges Esterminde bor skildres med S a n d heds Farver. Saaledes har jeg stildret Harald, og saaledes har jeg i Sinde at stjaldre siden om nogle yngre Konger. Fcrder-

10 Fadernes Bedrivter ere Efterkommernes S p e il. Hines Roes er disses Opmuntring. H i nes Laster Skrakbilleder i Efterkommernes Sjele. De, min P r in d s! De er Rigets Haab, De er fodt til at vare Konge, og gid, om ikke jeg, ba dog m it Afkom maae i Tidens Lamgde faae Lejlighed til at synge om Deres priselige Gjer- rnnger. M ed dette Susse tilegner jeg Dem min Skjaldesaga; maassee Skjalden endnu tor vove, at De synge oftere om Deres Fadres Bedrivter. res B ifa ld ssal opmuntre mig til at strabe, at fortjene Deres Naade, baade som S kjald og Undersaat. Kisbenhavn, den zdc M a j!?84- allerunderdanigst S i g v a r d Lyche.

11 Harald ven Trede/ en Skjaldesaga. G..», SigerS Ssnnedotter, fordum i Kong Sivalbs Dage A f den Danske Kongestamme eene Arving var tilbage. Grete havde fast bestukket uden M and at leve, dse; Dersom hun ej kunne blive givtet, som en Kongemse. Djerve Kjampers dragne Svcrrde stuttede Prinsessen inde; In g e n Grete fik i Tale uden hendes eget M in d e ; Dog omsider blev hun Moder til Kong Harald Hyllekand; M e n, fsr jeg vm Harald synger, synger jeg om Gretes M and. A 4 Negnold

12 8 Regnold sad p ra Norges Trone; Svenske Gunner faldt i Landet I n d, og Regnold, m cetafd age, blev af Gnnner overmandet; Regnold stjnlte RkgetS S katte, og de beste Kjsempesvsrd, A l de ej stal blive Gunner nyttige i Ledingsfærd; K rone, S p iir og Kostbarheder lod Kong Regnold ogfaa stjnle. Og sin D o tte c, D ro tte, satte.han og ned i samme H ule, Folk og Fode fik Prinsessen ; saa blev Hulen lukt igjen, Zcrvnet liige, at Ksng Gunner ikke stalle finde den. Gunner fik dec dog at vide, D rotte fandt han; men hun gjemte Regnolds Svarrde, Gunner drable D ro tte r Folk; men han bestemte Hende til sit Vellysts O ffer; voldsom, uden venlig B o n, M andbar Kongemse han favner; Hildiger blev Dcottes S o n. Bsrkord var en stridbar Kjcempe; men dog ej af Kongestamme; Debjeg veed, hans Socrrd Kong Gunner gav sin sidste Banestramme; D rotte gav sin Faders Hrvner Haand og H jerte, ZEgtetro, Haldan, Trede Haralds Fader blev en S s n af bisse to- GreteS Klamper vare gangne bort fra KongemoenSDsrre. Haldan ej af Kongeahnsr; men af M ord og Kjakhed stsrre. Kom til Sigers Ssnnedoller, bejlede; men fik til S v a r : Han til Kongemse at favne af for ringe Herkomst var. Han, som Dreng en Mnnddast havde faaet af saa rasten Kjcempe M en med Kjcrp vor Haldan vidste Kjcrmpens Vold og Moed at dampe. Dennr Munddast sagde Grete, er en P le t paa Haldans M od. Halban svor: ja den stal trattes af med adelt Kjcempeblod: Manddoms Daad min B y rd stal adle, Kjrm pers Moed mit Svcrrd stal prsve, Jeg

13 Zeg har Ljussing, jeg har H v itin g, de ffal hjclmcd'zssrr klsve; Lov mig G rete, svar mig G rete, svar mig stolte Kongemoe, A t du, forendm and at valge, heller, som min B ru d vil doe. T h i naar jeg, som hadret Kjermpe, kommer atter hid til Lejre, Skal jeg stolt, som S ivalds Fglger, over Gretes Hjerte sejre. Grette soor, og Haldau vandrer bort fra S lo tte t. Fik at vide, Haldau havde bejlet, da de kom iglen. Gretes M and Tolv var Kongemoens Kjamper; strax tog hver sin stolten Ganger, Haldan fandt de i han en lovlig Kamp as Gretes Mcend forlanger. Gammel Eeg den djerve Bejler rykker op med dyben N s d, Danner K js lv e, ffaaes og falder, alle tolv faldt for hans Fod. Han paa Svenffen siden fejder, fejder under N u sfiff B.m ner, Gunners S s n med Regnolds D otter, Hildiger, han overmander; D og, fsr AlverS starke Kjampe ud til Kamp mod Haldan drog, Dorkords S o n i otte Dage fyrgekive Kjcrmper stog. Hildiger sin Brodér kjendte, derfor vil han fsr ej kampe. Troldmand var han; men vor Haldan vidstetroldoml Konst at dampe; Han sit S va rd med tynde Klude overklader, fsr han flaar, Gunners S s n, somej kan dove Dorkords S v a rd, faaer Banesaar. Hildiger nu Vaaben kaster, taler til siu Overvinder: S s n af D ro tte! her din Broder, DrotleS S s n, du ogsaa finder. D rotte var vor falles Moder Haldan grad; hans Broder dser; Harald klager, han ej kjendte H ildiger, sin B rodér, fsr. Tydffe S ivord kom til G re te, bejlede: ja, kan du bringe Arker»ruder Danmarks Trone, vov, som Helt, at. undertvinge A 5 Alle

14 Alle Lande, som med Uret andre os berovct h a r; D a din B ru d jeg strax vil blive. Saadant var Prinsessens S v a r. S ivord var for svag at vsve; han gavskjcenk og gyldne Gaver T il de M «n d, som M se og Rige under myndig Opsyn haver. Moe de tvinger til at blive tydsse SivordS B ru d, og D ag D e bestemme ril Prinsessens fsrste kjcelne Favnerag. S tolte Maste gleed paa Bslgen ud fra dansse Jisefjordm For at handle med de Stceder, som laae dybere mod Norden. Dansse Styrmcend kom til Haldan, og ham bragte saadant B ud: Tydsse S ivo rd snart ssal favne Kongemsen Haldans B ru d. Haldan hisser S e jl og rider gennem Soe for rasse Vinde, Offrec G uder, for sin Grete dog som M se endnu ar finde; Dagen forend Gretes B ry llu p, bandt han Skib ved Fjordens Bred, Steeg i Land, og saadant talte til de Mcend, han havde med: Skjuler Eder, stolte Klamper, Kongemsen min ssal vare Manddoms Daad har Haldau ovet, titjeg flsg og vandr med ^E re ; Tydsse S ivo rd ej ssal favne Kongemsen, men m it S vcrrd; N a a r I horer Ljussing brage, bryd da ind til Ledingssoerd! Borkords S o n gik ind paa Salen, sang for Grete, Grete svarer: ( D a hun saae sin kjcrkke Halban tro, som djerv han gik mod F arer) Rigets ZLldfte Grete nodte til at favne S ivords B a rm ; M en endnu, som M se, hun kaster fig i Haldans stcerke Arm. Ljussmgs blanke S ta a l nu brager, droje Hug hverandre msdte, Borkords S s n med siebent Veerge tydsse S ivord gjennemstsdte; Saxer faldt og Haldans Kjamper brod nu ind og streed og flog. Siden veed jeg Gretes Brudgom Riget med stu Grete leg-. Hal-

15 r r Hasdan er nu Dannekonge, han er S ivalds Tronefolger. Gretes Mand med Blod af Helte gjoder Marker, farver Bslger For til Lydighed at bringe forhen tvungne Steder, som Havde under SigerS Hevner trodser Danffcns Herredom. M en hans Grete er ufrugtbar, arvinglss e rs p irro g K rone; Opsals Guddom raader Haldan Brodermordet at forsone- K l og M jod paa Kongesalen han til årlig Liigfcerd gav. Og hans M a n d, for at forsone ham medhild'ger, drukke brav. Grete foder, Harald fodes- Harald stark og modig bliver, Og, som P rin s sig med Kong Haldan ud i Kamp mod Beset giver. Grete selv var med i Striden. Haldan falder. Haldans V iv Tog fin kjoere S o n paa Ryggen, lob og frelste Haralds Liv. Fjendtlig P iil Kong Harald tresser paa et S te d, hvor S a a r og Skramme E i til ZEre kunne blive Gretes S s n af Borkords Stam m e; S aa at Blusel modte Harald paa sin forste Kongedag ; M en han har sin Blusel tvattet af ved mangt et Mandigt S lag. N u har jeg om Haldan fjungen, som nastsivald Danmark aakte, Og om G rete, og om Gunner, og om GunnerS S o n med D rotte, Og om B orkord, Haldanr Fader, og om Regnold ; saa jeg alt. H ar om Haralds Stammefadre, hvad feg bor, som Skjald fortalt. Skjsn

16 S k js n var H arald, fom naar Lilljen aabner sine Foraarsblade Hojc Brvnners stolte Duer over Kongens Sjne sadde; E j, som Nosen, var hans b in d e r; men, fom Purpursneglens Blod, Og i H-ltens kruste Lokker selv Naturen malet stod. S o rr', som N atten, Skjeggrt groede frem i styrkefulbe Bslger, Ljsdur satte Lyn i A je t paa Kong Haldans Tronefslger. Bjornebrede var hans Skuldre, granerank var HaraldS K ro p ; Pilesmiddig' var hans Lemmer fra hans Fod til fo n e n s Top. Z ntet hamred Varge kunne Odins Yndling staae og bide, S aa Kong Harald uden Fare torde uden Skjolde stride. Sjalene af dcm, han drabte udi Kamp og Kjampefard Skulle vare Vodans O ffer, naar de faldt for hamred S va rd. S to lt mod Skyen Baulcsteene Harald for sin Fader rejser; Hans Dedrjvker, konstig hugne mellem Hallands Fjelde knejser. Veset sial i Skaane givtes, Lid forkladt Kong Harald gaaer, Djelkestsd brod Brudedorrcn. Veset fik-sit Banrsaar. Dog for Haldans Bane falder, sprang han op mod HaldansHevner Tander ko Kong Harald mister, derfor Hylletand man navner Vescts Bane. Skaane tog han. Siden han til Zylland drog Hathersliv endnu sial vidne, at han der Kong Hather flog. N s rik, Hunding havde taget Lejre; men Kong Harald kommer; Lejre var hans Odelscje, og hans S va rd blev Tvistens Dommer. Asmund aatte VikerS Trone; men hanssoster Riget tog. H araldsk jsl og D aiisiea arers kum til nordsie Viger jog. S kudfri Helt til Kamp sig ruster, våbnet med en Purpurtrsje, Uden trosast'hamredkobber saae.han Fjenden under A je ; Gylden

17 Golden Hue hjelmer Kongen. Asmunds S sstrr fser ril S la g, Mere fro ved S trid og Vaaben, end ved mandligt Favnekog. P ile flsj fra nsrdsse V u e r, ^alle sigtede mod Kongen; Pile torne mod hans P u rp u r; men ejsasrede Skjoldungen. Norsse Banner gleed mod Dansse. Svende loftes- Harald staaer; F rifo rs a a r og Blod og Skramme Haldans Ssnpaa Fjenden siaaer. Fjender styrte. ASmundS Ssster falder. Harald vinder Sejer. Asmunb satte han ti! Konge, som den rette Vikers Ejer. Asmund dynger Guld til Gave; men Kong Harald nuet kog. ZEren var ham nok, og denne han for Guider foredrog- Svenske Kongen Alver dode- Trends Sonner, han lod efter, Deeler Niger. Alvers Afkom vil nn prove Danmarks K o fte r, D er var In g e. Harald sadler, til sin Asgud did at gaae. Han vil spsrge om, hvad Udfald denne Fejde skulle faae? Skov og skyggefuldt D ale, soelguul Slette hurtig glider Efter Harald. Danssekongen ferm paa letten Ganger rider Frem, og msder ham, hvis S je M im er gjemmer; laadeiu Skind Hangde over Mandens S kuldre; saa var Odin hyllet ind- Gamle Odin loerrr H arald, hvordan han sin Hcrr ssa! rette? Hvor han ssal den unge S kytte, og den gamle Krigsmand fttte? Hvor den ssal mod Fjenden spidses? og hvor Stageflyngers Sted B o r atvoere? og hvor mange der ssal staae i Hob og Lecd? N aar til Orlsg HaraldS Skibe ssulle ud paa Dslgen svomme, Skulle ikke de tillige fare ud paa brusend S rro m m e ; Mamgden burde falde Fjenden an med S vsrh mod S vsrd til S lag, Aiogle, for at sperre S sen, ordne si- om Fjendens B ag. S sc>hant

18 -4 Saadan la rt af Frigqes Gamle, Harald sees paa Svensken fejde In g e flog han, O luf flog han; Zngilb gav han S kyts og Lejde; Disse tre var Alvers Ssnner. S verrig blev nu Haralds Land. Zngild siet Kong Harald lsm ier, Haralds Ssster voldtog han. Og mod Harald atter fejder. Harald atter gav ham Naade, S tifte r Venskab med den samme, som hans Venskab ovcrtraade; Mcere vecd jeg ej om Z n g ild, end han blev Kong Haraids V e n ; M en jeg veed, at Lejrekongcn drog til Norge op igien; Jom frus S tik le, Zomfrue Rufle droge S v a rd mod Tronhjem- Kongen. Han heed Oluf. Disse M ser havde nasten undertvungen H am, da Harald kom til Bistand. Harald flog dem, og han gav Deres Navne til to Fjorde, som ffja r ind fra Nordens Hav. Herlig Skiank for denne Sejer saae man O luf Harald byde- Zngen Sk.jenk men ZEren ene ville Haldans Afkom nyde Gretes S m r var ikke gjerrig, uden efter Hesteroes. Det, som Skjald jeg her bor stge; thi min Saga bor at troes. Friislands Ubbe, valdig Kjempe, ej med S vard kan'overvindes, Harald flog ham ned til Jorden og ham lod af Stridsm and bindes; Siden gav han ham stn S yster, bankede ham i sin Gaard, E a v h a m S o lv, oggav ham Klader; som hans andre Klamper faaer, Harald vider ud sit Rige: Lrjrekonaen Konge hedder Lige fra de Finske Grandse< og til Rhinens hoje Bredder. Rhinland aarlig til ham ffatter. Rhinske Stridsm and valgte han A f Le bedste unge K arle, og med Lem faldt Venden an. Venden

19 Venden under Lejres Krone, BorkordS Senneson nu tvinges D uk og D a l, de Venders Kamper fangne ril sin Lejr han bringer. Gav dem los og siden brugte dem mod andre Folk i K rig. D e var med, da Harald bragte Aquitanjen under sig. De varmed i Brittelandet, Da de Humbers Konge maakte D s for loftet Arm og Vcerge af den M a n d, som Lejre aatte. Harald med de yngste Brikker bort fra Brittelandet drog; Fornemst var Orm Engellceuder blandt de M a n d, han med sig tog. Djerve starke lange Kjemper ilede fra allevegne (F o ra t tjene danske Penge) hid til Lejres stolte Egne, HaraldS Gaard as Stridsmand vrimler. Lange Banke Kamper bar ; Haralds N a v n, bckjendt og hadret, S k ra t for hele Verden var. D a nu Harald havde fejdet, vundet, sejrer, undertvunget, B lev hans MandvmS Daad og LEre daglig af hans Skjaldre sinnget. N u var Fred og gode Dage i halvtredsinstive Aar Dog var man ej srkeslose i den djerve Konges Gaard- Kjamperne ej Sold forgjeves skal i Fredens Skygge tåre; D aglig maae de unge Krigsmcend Fejdegreb og Krigskonst lare. D ygtig sved'en af anden kunne hugge Ajebryn Uden nogen Ansigtssikade; uden B lin k for Sverdelyn. Hvo ved B link for saadant Sverdhng sig, som rad og frygtsom viiste, Kongegaarben maatke romme, og sin gandske S old forliste. O luf Sivordssn nu kunne drage ud min Heltesang; M en om ham jeg ej vil stjaldre fsr, maaskee en anden Gang.

20 Haralds Manddoms Daad jeg ffjaldrer og hans Saga' udarbejder Om hans Herkomst, om hanskjrkhed, om hans D yder, om Han- Fejder. Z halvkredstndstive V in tre hvilede Kong HaraldS Svcrrd» M en kilsidst jeg her bsr ffjaldre om hans sidste Ledingsfærd. F or, end Vcstr fsldte Haldan / fo r, end Harald kunne bare Skjold og Vaaben, Fsr,end Skjaldre sang om Haralds Mod og ZE-e; Kjendte Harald B ru n, og siden vsxte B ru n med Harald til. B ru n var tro og huld, og Harald kil hanstrossab bar ej T vil. B ru n ra r fsrst og sidst ved Hove. B ru n var Kongens beste Tjener. B ru n var Bud til Ning for Harald. R ing og Harald vare Venner; Sverrkgs Ning og Lejres Harald vare begge to, som en. B r u n, som Haralds hulde Tjener, bragte B rev fra Ven til Ven. B ru n kil Ring fra Harald rejser over Ssen stal han fare- S scn velter vilde Bsiger- Afgrund hyle. Stormesvare. Storm e prore Sejlets Styrke. Tordner svare Havers Brok. S to rm og Hav og hule Bolger ssjuler S e jl og Skrog og K jsl. Skrog og Noer og Kjolen knuses. Masten falder. Sejle svsmme. HavetS S va lg for B ru n sig aabner, svalger B r u n ; og Afgrund-, strsmme Z le r, valker, haver, trykker, maaler Dybet med hans Krop, Kaster ham fra Afgrund- Grunde op til Bjerge Aase-Top, o-

21 Og lgjen til Afgrunds Grunde. Huldskab soer til Tavsheds H uler; Dsdens Tand sit favre B ytte mellem Sand og M ufler ssjnler. B lu n blev sulktie Ormes Fode, Havdyr krige om hans Lug; M e n hans Dod blev virksom Aarsag til en haard og blodig K rig. Odin sig til B ru n forvandler ssr, end nogen fik at vide. A t han havde maattet Skibbrud paa den grumme Dslge lide. Odin bringer Bud og Breve mellem dem; men Frigges M and N u, som altid fo r, var krigerss. Blod og Fejde elsker han. Rolighed og gode Dage leed han aldrig her i Norden, Nordens Ssnner skulle vare selv Einheriar paa Jorden. M im ers ViiSdom, Lokcs Tradsshed taler S plid af OdinS M und. Gammelt Venskab, gammelt Forbund spildte FriggeS M a n d, som B ru n. Konge blev paa Konge bister Gretes S o n af Bo-kordS Stamme B lev saa falsk paa Svenskekongen; begge blev hinanden gramme. Aabenbare Had og Tvedragt stifter Odin ved sin List. K rig hinanden de forkynder, og til Fejden syv Aars Frist. Estlands gamle Skjald og Kjcrmpe, Dansse N iim om Fejden gjorde, Om da jeg, som ungen D ig te r, efter ham ej vove torde. A t besynge denne Fejde, det ei noget Under v a r; M en jeg synger, ssjsnk jeg aldrig Skjald i Fejde varet har. Nogle vil jeg forsi opregne af Kong Haralds beste Helte: Svend og S am bar, Am bar, E lli bare dansse Sv«rk> ved Bclfe, B Roe

22 Roe Langsticrg og S a lg a n h i, Gmrp hin gamle, Aggissem, O lvirh-rrdebred, Skalk Skonning stod, som Haralds M-rnd, i Lem. BlendafTel!o,Thorm),Thorning og Brand M yg, og T a ta r,h M -, Alle starke djerve Kæmper, Haralds S la g t og fodte Skjalde; H orkar, D o rrh y, D e lli, B a r i, B cgalh, Thule, D uk og D a l, FrislandS Ubbe, O rm hiin D ritle r vare og i deres Tal- Tnmme Styrm and, Zcmfrue Hcche, og B o Dramsen og D ra t Zyde; Jvmsruc ViSne, hun som korde blottet B ryst mod Fjenden byde. B a r r i, G n is li, T vlkar, H ym i vare hendes beste M and. Fleer at regne var tilovers- Zeg tii Fejden iler hen- A ltin g levede paa Haver mellem Vand og Himnulblaane; B ro af starte Lindeplanker gjorde Sadland fast med Skaane. Fem og tive hundred- Skibe havde Ring og O luf var Fyrste Ssemcmd. Svcnstekongen selv sin Landhar anfgrt har. S y v gang' rusend' Finste Skibe stodre nu ril Haralds Flaade. Svenstrn kom til Kampcstadet, fsrend Haralds Folk det naaede. Ene H a r nn saae den anden. R ing befor!, man ikke maae Blase Larm, fsr man Kong Harald for sin Hovedbanner saae. H arald, som var blind as TElde, paa en Vogn kil fejden kjyrre. Visne ferte Kongens Danner- B ru n, som Kndst, hans Tomme fs> te. Harald til sir S tridsfolk ta le r, nu,rurer deres M od ril S la g : S trid e r djervt mod Svensken, K arle! I har kjempct, fsr id a g. Svensken lid t er overvunden af vs Danste; derfor stribers T aalrr ej min Konge-JEre Skaar paa Gravens Drrdbe lider.

23 Jeg er gammel, blind; men modig, jeg var ung og djsrv og kjek. Og m it N avn var ftort og hcedret, jeg var hele Verdens Skrcrk. S ild ig t Afkom bsr at minde Haralds N a v n, og man skal qvcrde Eders RorS i hoye Sange, Danskens Kamp paa Bovels Hede. Anskrig hsres, D rag og Bulder, Skiolde, S vard seer ud som Blod. Doende og dode Kjemper trades under Heltefod. P ile hagler, Skokke falde, Kjemper styrte. A lting bloder. Spyd og Banner, Skjolde, Hjelme, dcsye Kjslver sammenstsder. Aldrig var saa haard en Fejde; aldrig var saa grum en Dag : A ldrig hertes Vaabenjkrnmmel hojere i noget S la g. Hun og E lli, H a rt og B u rg h e, Haralds allerbcste Helte, < Roe, G arthar, Gnep hiin gamle Skjalden selv, Stærkodder foeldte; Haanden med af Zomfrue Visne Odders gamle H sttin g beed. Og den flcrrke danske Hagen flog han selv til Jorden ned. Hogen kom igjen paa Fode, og med SrojenSvardhug prsvetz. OdderS A re l, og til Bugen gjennem Brystet Helten klaver: S aa at Estlands gamle Kicmpe fik sit Laan igjen betalt; Og maae vige bort af S trid e n, som han selv har os forkast. Jomfrue Vegbjorg, Sothis Bane, faldt for P iil fra TorkildS Due. Djervelig stred Gullands Kiemper; deres Pile floj,som Lue Flyver giennem G las, der brrrkkes af dens Varme. Blod o g /e d Fordrede de floerke P ile, som de Gullands Kjemper skigd. Fem og tive svenske Kjemper blev af Friislands Ubbe flagen, Gyndingernes Orden brsd han. Svenflen ncerpaa Flugt var jagen; Havde ikke Rolder vceret- Ingen torve Ubbe flaae, Ingen Gynding turde vove frem mod ham i Kreds ar flaae. 2 Hun-

24 Hundrede og tive P ile havde han i Livet faaet. Og endda, som vaeldig Kjempe, som en Skrak mod Svensken staaet. M e n nn knælende han segner Dalekarlene da skisd S kisd saa fast paa HaraldS Kjemper, at de Herrens Orden brsb. Harald mcrrkede, ar Svenffen noesten havde vunden S p ille t; B ru n han spurgte: S iig, hvorledes har Kong Ring sin H r opstillet? Han har spidser den i lige Horn ; saa svarte FriggeS M and. Harald markte Odins Ncrnker, og saaledes talte han: Stedse hjalp du dog de Danske, O d in, Odin, stcrrke Fader! Harald veed ; at Odin ikke Danskens Undergang tillader Alle drabte Kjemper- S jele, alle, som paa Pladsen kaae, SagdeHarakd; store Odin! skal du til er Offer faae. Odin hsrte ej hans B onner, ej hans Lsvker; men han haster M ed at ende Haralds Dgge. Vognen han med Kongen kaster. S e lv Kong Haralds egen Kjoive OdinS starke Hander tog, Og med denne Opsals Guddom kronet Helt paa Panden slog. Fred blev slutter. Ring lod ssge Haralds Lug, og Liget findes; R ing endnu sit gamle Venffab, og fin P lig t mod Harald mindes. Odin havde Splidsmand vcrret. Harald paa sin Vogn blev lagt, Overklcedt med gyldne Tcrpper til sit B a a l, som Konge bragt. N u Kong Ring er Anffeoffer for sin dsde Ven optcrndte; Varme Bsnner til Valfader Svenskekongen R ing han sendte. B a d : ar Harald maatre komme allerfsrst til hsjen S a l, Og bestille rolig Vaaning for de drcrbte Kjaempers T a l. H iin r forgyldte S kib, som Harald over Vandet havde baaret, B lev til Haralds sidste LE e, ril hans B a a l af Ring udkaarer. i

25 Guld og S s lv, og S va rd og Skjolde blev i vsldigt Dyngemaal A f Kong R in g - og H arald- egne Kjcrmper kastet paa hans V aal. S tolten Herres Legem- Aske R ing i gylden Urne gjemte. Lejres M a rk til Lejre«Kongens Lcjestad Kong R ing bestemte. HaraldS Hest og H arald-.vaaben over Sundet bid blev bragt, Og en H oj omkring ved Lejre skjuler HaraldS S kov oz M a g t. Ende. S z Z ln M M k -

26 22 Anmcrrkninger.») ^!o iig S iger i Dannemark avlede tre S onner! Sivald(som b ) arvede Riget efter ham) Alger og A lv. Med Alvilde, Kong S ivords D atter af G ulland, avlede A lv Grete (G yrithe) som blev Harald den TredeS Mader. Hylletand (Kong HaraldS Tilnavn ) er der famme som Hulle, tand eller Huuletand. c) Negnolb he i stede over en Deel af N orge, ligesom Gunner over en Deel af S verrig (sgrend Harald Haarfagers Tid var Nor«ge declt ilncllem adstillige Hovdinger, som fsrte Kongenavn.) 6) D eji Kj^mpe, som Haldan stog ihjel med en Kjcrp, var Bro«der til Prinsesse Gretes tolv Kjrrmper. e) Ljussing cg H vittin g (maastce H stin g) vare to Svoerde, som Kong Haldan arvede efter sin Fader, Dorkord- (A f Ljus«sing kunne maastee udledes den nu omstunder almindelige Ta«lemaade: A t give Een en Lusing.) Ljussing kan ellers ogsaa komme af Lys 2: blank, glimrende. f) Alver var en Svenst Hsvding eller Ncrssekonge. F) Opsals (Upsals) Guddom, er Odin. d ) Ljsdur (Lodr) gav Ast ag Embla Sk-onhed: derfor er det kkke urim eligt, at hun kan have bibragt AjneneS Glands til Kong HaraldS Skjsnhed-!) Hather stal have bygget HatherSlsv (Hathersleben HatherS«k ) liv.) HaraldS Afgud, det er Odin. l) H am, hvis A je M im er gjcmmer, det er Odin. m ) Zngild Alverson voldtog Harald Soster (som Harald siden gav til Ubbe FriSloender) og avlede med hende Kong R ing, som siden fejdede mod Kong Harald. v ) O luf

27 O) O luf Sivordsen var Haralds Sssterssn. Haralds anden S y - strr var givt med den norske Kong S ivord. 0 ) Einheriar i OdinS Gaard sv«rdhuggedes daglig. x ) M im er. Odin gav sir ene Sje bort for en D rik af M im er- Kilde. deraf fik han sin ViiSdom. y ) Estlands gamle Kjoempe, der er Stærkodder. r ) Skjald i Fejde, Kongerne brugte Skjalde saavel i deres Gaarde, som i Fejde, for ar skjqldre om deres egen cg deres Kjam, pers ManddomSdaad. 1) Davelse Hede, her stad Slaget mellem Kong Harald og Kong Ring. r) Gyndinger det er Svensker. u ) Frigges M and, det er Odin. v ) Konger og Koemper i gamle Dage bleve begravne tilligemed de, res Hest (Hund) og Vaaben.

28

29

30 - ii k M W M W L r ^ - E - M d E ^ - E /Zs > ' - / - 7L M-

O L I K I K I ^ I O I L ^

O L I K I K I ^ I O I L ^ OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

O L I K I K I ^ I O I L ^

O L I K I K I ^ I O I L ^ OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980 Egil Skallagrímsson Sønnetabet ca. 980 1. Tungt og trægt tungen løftes, min sangs vægt sorg nedtynger; Vidurs rov ej venter jeg så snart strømmer af sjælsdybet. 2. Ikkun tungvindt af tankens hus mørk kummer

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte vel være en dronning fin. "Du skal dig, Svend Vonved, udride med andre kæmper at stride.

Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte vel være en dronning fin. Du skal dig, Svend Vonved, udride med andre kæmper at stride. Svend Vonved Svend Vonved sidder i bure, han slår guldharpen prude; han slår guldharpen under skind, hans moder kom der gangende ind. Se dig ud, Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / KIKI^IOIL^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / KIKI^IOIL^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I KIKI^IOIL^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Sangen om Helge, Hjørvards Søn

Sangen om Helge, Hjørvards Søn Hjörvard hed en Konge; han havde fire Koner: den ene hed Alvhild; deres Sön hed Hedin; den anden hed Snærejd; deres Sön hed Humlung; den tredje hed Sinrjod; deres Sön hed Hymling. Kong Hjörvard havde gjort

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Bænadikts vísa. 8. Det var ungen Benedit, som røde guld havde på; han hilsede hvert et barn, der var, alt førend han red derfra.

Bænadikts vísa. 8. Det var ungen Benedit, som røde guld havde på; han hilsede hvert et barn, der var, alt førend han red derfra. Bænadikts vísa 1. Der bor en jarl i Engeland, og han er sig så rig, og han haver sig de sønner to, de ere hverandre ulig, Jeg sadler min hest, jeg rider i dag til hove. 2. Rigen jarl i Engeland han haver

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Det var en søndag lys og grøn

Det var en søndag lys og grøn Den signede dag 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2 Den signede

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Fierde Optog Femte Optog Deres Kongelige Høyhed Prints

Læs mere

Grundtvigs påskesalmer

Grundtvigs påskesalmer Grundtvigs påskesalmer Jeg vil indlede med en kort beskrivelse af Grundtvigs påsketeologi og hans arbejde med oldgræske og latinske påskehymner samt om hans kærlighed (og had?) til den største påskesalme

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, fra Digte 1803

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, fra Digte 1803 5 10 15 Realkommentarer: Gyldendals leksikon Det er to svære drikkehorn af guld fra 400- tallet e.kr. 1639 Det lange guldhorn blev fundet af Kirsten Svendsdatter en kniplepige. 1734 Det korte guldhorn

Læs mere

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: C.Chr. Hoffman 1878 Thomas Laub omkring 1890 Hil dig, Frelser og Forsoner 1. Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

9. I skibetal hans overmagt de skue, dog uforsagt med ham de binde an, thi mænd som de for tallet aldrig grue, hvor Sigmund kæmper, ingen frygte kan!

9. I skibetal hans overmagt de skue, dog uforsagt med ham de binde an, thi mænd som de for tallet aldrig grue, hvor Sigmund kæmper, ingen frygte kan! Sigmunds vísa Blandt hedenolds blandt Nordens gjæve helte og Sigmund var, den ædle Færømand. :/: Af alle dem, som spændte sværd i bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt et tog hans navn

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Vikinger. Guder Runer og ragnarok.

Vikinger. Guder Runer og ragnarok. Vikinger Guder Runer og ragnarok. Jannik 6 kl. 2005 Emne af Indholdsfortegnelse. Side 2. Emnebegrundelse og spørgsmål til emnet. side 3. Hvem var vikingerne. Side 4 vikingernes angreb. Side 5 Guderne.

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30 Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d.. maj 06 kl. 9.0 og.0 Salme 70: Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre; nu alle jordens børn

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

grænsen? Hvor går Adam Oehlenschläger: Christi Fødsel, 1805 BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen,

grænsen? Hvor går Adam Oehlenschläger: Christi Fødsel, 1805 BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen, Adam Oehlenschläger: Christi Fødsel, 1805 Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen, Da fødes det lille Barn Jesus igien. Den Engel i Luft, i Lund, i Elv, Det er vor Frelser! Det er ham selv! Derfor Naturen

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 4

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 4 1. Ve mig! ja, det langsomt gaar, Tungen nu at røre; frem for Lyset ej formaar mødig Sjæl at føre Vidrers Rov; o, den er trang, tung den Vej at træde, naar en Sjæl skal avle Sang, som har tabt sin Glæde.

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække

Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. januar 2016 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 749: I østen stiger solen op DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

3die Faste-Onsdag 1846

3die Faste-Onsdag 1846 5264 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

O L I K I K I ^ I O I L ^

O L I K I K I ^ I O I L ^ OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere