5. Bekæmpelsesmiddelnavne principper for konstruktion af fællesnavne Pesticidnavne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Bekæmpelsesmiddelnavne principper for konstruktion af fællesnavne Pesticidnavne"

Transkript

1 5. Bekæmpelsesmiddelnavne principper for konstruktion af fællesnavne Pesticidnavne 5.1. Internationale standarder og danske regler Bekæmpelsesmidler (pesticider) må kun importeres, sælges og anvendes i Danmark, når de er godkendt af Miljøstyrelsen. Reglerne herfor findes i Lov om kemiske stoffer og produkter [1] samt Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler [2]. De fleste aktivstoffer i bekæmpelsesmidler har fællesnavne, som er godkendt af International rganization for Standardization ved dennes tekniske komité nr. 81 (IS/T 81, ommon names for pesticides and other agrochemicals). Disse navne, som offentliggøres i IS 1750 [3], og som i de danske regler kaldes deklarationsnavne eller kunstnavne, skal bruges på etiketter, i brochurer og lignende. Principperne for at konstruere sådanne fællesnavne er forklaret i IS 257 [4]. Indholdet af denne vil der kort blive gjort rede for i det følgende Principper for konstruktion af fællesnavne Et fællesnavn defineres i denne standard som»et navn, der frit kan bruges af alle til identifikation af et kemisk stof uden hensyn til dets systematiske kemiske navn«. Formålet med disse fællesnavne er at etablere et kort og karakteristisk navn, der er let at udtale, for stoffer, hvis fuldstændige kemiske navn er for uhåndterligt til almindelig brug inden for videnskab, handel og officiel regulering. Da et fællesnavn skal kunne bruges frit til at beskrive det stof, det er udvalgt til, må det ikke gøres til registreret varemærke. Forslag til fællesnavne indgives gennem det nationale standardiseringsorgan eller direkte fra producenten til sekretariatet for IS/T 81 med

2 2 Kapitel 5 henblik på godkendelse fra IS. Efter at have undersøgt, om forslaget er i overensstemmelse med principperne i IS 257, sender sekretariatet forslaget ud til høring, bl.a. for at sikre mod forveksling med særlige nationale navne og registrerede varemærker, herunder også for fødevarer og lægemidler. For at opnå det ønskede mål om etablering af fællesnavne med udbredt international anerkendelse, opfordres komitéens medlemmer til at være tilbageholdende med at forkaste foreslåede fællesnavne Generelle principper Stoffer bør ikke tildeles et fællesnavn, hvis det kemiske navn er rimeligt kort og klart, fx natriumhypochlorit eller 1-naphthyleddikesyre. I IS 765 [5] er listet de stoffer, som ikke behøver fællesnavne. Fællesnavnets identitet bør fastholdes på alle sprog med de nødvendige sproglige justeringer. Fællesnavne skal være så korte som muligt, men bør ikke indeholde enkeltstående bogstaver eller tal, undtagen lokanter o.l. Enkelte undtagelser som MPA og 2,4,5-T skyldes, at stofferne har været almindeligt kendt under disse navne i lang tid. Fællesnavne bør være lyd- og stavemæssigt karakteristiske og lette at udtale og bør ikke let kunne forveksles med eksisterende navne, hverken etablerede systematisk-kemiske navne eller andre navne/varemærker, der bruges om lægemiddel-, bekæmpelsesmiddel- eller lignende stoffer, herunder specielt I-navne, jf. kap. 4. For at lette international stavemåde og oversættelse foreslår IS f brugt i stedet for ph. (På flere europæiske sprog bruges altid f i stedet for ph, jf. kap. 7). For suffikset phenyl i fællesnavne for estere bibeholdes dog den normale stavemåde, jf Salte og estere Simple salte Fællesnavnet for simple salte skal gives til stamsyren eller -basen. De komplementære kationer hhv. anioner tilføjes som suffiks forbundet med en bindestreg (kationer evt. som atomtegn). Kvaternære ammonium- eller phosphaniumsalte behandles som salte af baser. Eksempler: fosetyl-aluminium metam-a aluminiumtris[ethoxidohydridodioxidophosphat(1 )] (jf. fosetyl i Kemiske rd) methyldithiocarbaminsyrenatriumsalt

3 Pesticidnavne 3 chlormequat-chlorid diquat-dibromid 2-chlor-,,-trimethylethanaminiumchlorid 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrendibro mid (azonia, se 3.5.2) Simple estere Fællesnavnet for en simpel ester eller andet derivat, hvis biologiske aktivitet er forbundet med den tilsvarende stamforbindelse (syren eller hydroxyforbindelsen), bør gives til denne stamforbindelse. Den resterende del af molekylet tilkendegives ved suffiks, fx: metsulfuron-methyl dinoseb acetat 2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)ur eylensulfonyl]benzoesyremethylester eddikesyre[2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophe nyl]ester Selv om man, som i sidste eksempel, i et vist omfang har bibeholdt den oprindelige (engelske) opdeling i to ord, anbefales det nu at bruge bindestreg på dansk. Suffikset for estere har i enkelte tilfælde været brugt på en lidt anden måde, fx chlorpyrifos, hvor stamnavnet er givet til en diethylester, og navnet chlorpyrifos-methyl derefter er brugt til den analoge dimethylester Komplekse salte og estere vis ingen af delene i estere og salte er simple, bør fællesnavnet tildeles hele molekylet. Eksempler: bupirimat decafentin,-dimethylsulfamidsyre[5-butyl-2-(ethylami no)-6-methylpyrimidin-4-yl]ester (decyltriphenylphosphanium)[bromidochlorido triphenylstannat(1 )] Anbefalede navne til ioner og substituentgrupper Der er nu udviklet en række anbefalede navne til almindeligt forekommende ioner og substituentgrupper. Disse er listet i tabel 1 og bør anvendes i stedet for systematiske navne i forbindelse med konstruktion af fællesnavne.

4 4 Kapitel 5 Tabel 1. avne til ioner og substituentgrupper Anbefalet navn albesilat butometyl butotyl diclexin dimolamin diolamin ethadyl etolyl isoctyl meptyl metilsulfat mexyl olamin tefuryl trimesium trolamin Systematisk kemisk navn alkylbenzensulfonat 2-butoxy-1-methylethyl, 1-butoxypropan-2-yl 2-butoxyethyl dicyclohexylammonium (2-hydroxyethyl)dimethylammonium bis(2-hydroxyethyl)ammonium ethan-1,2-diyl 2-ethoxyethyl isooctyl (blandet -8-alkyl) 1-methylheptyl, octan-2-yl methylsulfat, methoxidotrioxidosulfat(1 ) 1-methylhexyl, heptan-2-yl (2-hydroxyethyl)ammonium tetrahydrofurfuryl, oxolan-2-ylmethyl trimethylsulfanium tris(2-hydroxyethyl)ammonium De trivialnavne, IUPA har bibeholdt for substituentgrupper, bør ligeledes bruges i stedet for systematiske eller halvsystematiske navne med lokanter Isomerer og blandinger af isomerer år et stof optræder i enantiomere (spejlbilledisomere) former pga. et enkelt asymmetrisk center, tildeles fællesnavnet uden affikser til enten racematet eller den af de enantiomere former, der som udgangspunkt er behov for at give et fællesnavn. vis der senere viser sig behov for et fællesnavn for en anden stereokemisk variant, bør dette være det oprindelige fællesnavn tilføjet suffikset -MP, -M eller -P for hhv. racemat, ( )-isomer og (+)-isomer. Bemærk at det faktisk er den optiske drejning og ikke R,S-isomerien, der bestemmer suffikset her. Eksempler: mechlorprop-p flamprop-m (R)-2-(4-chlor-2-methylphenoxy)propansyre -benzoyl--(3-chlor-4-fluorphenyl)-d-alanin vis der er flere chirale centre i molekylet, kan det være nødvendigt at udvikle et andet system med udgangspunkt i det oprindelige fællesnavn. Fællesnavnet for et stof, der består af flere geometriske isomerer, bør omfatte de vigtigste strukturer. En specifik isomer af et sådant stof bør kun tildeles et fællesnavn (fx med angivelse af cis-, trans-, (E)- eller (Z)-form, jf ), hvis det produceres kommercielt i en nogenlunde ren form. vis et normalt kommercielt produkt består af en blanding af et enkelt

5 Pesticidnavne 5 isomerpar, skal fællesnavnet kunne bruges om enhver blanding af de to. Fællesnavne for stoffer, der består af en blanding af spejlbilledisomerer og geometriske isomerer, fx nogle af de syntetiske pyrethroider, bør svare til blandingen og, når det behøves, modificeres svarende til specifikke undergrupper eller individuelle isomerer. Specielt for pyrethroiderne bruges et præfiks bestående af den engelske stavemåde for et bogstav i det græske alfabet forbundet til hovednavnet med en bindestreg. vis et præfiks således har været brugt til en bestemt isomerkonfiguration eller -blanding, bør dette bruges med samme stereospecifikke betydning i fremtidige navnekonstruktioner. Eksempel: cypermethrin alpha-cypermethrin 3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan carboxylsyre[cyan(3-phenoxyphenyl)methyl]ester en racemisk blanding af (1R)-cis-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcy clopropancarboxylsyre-(s)-[cyan(3-phenoxyphe nyl)methyl]ester og (1S)-cis-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcy clopropancarboxylsyre-(r)-[cyan(3-phenoxy phenyl)methyl]ester vis et stof er en blanding af strukturisomerer, hvoraf kun én har den givne biologiske aktivitet, bør fællesnavnet tildeles den aktive isomer. vis der imidlertid er tale om en blanding af aktive isomerer, hvor isomerien består af variationer i kædeforgrening eller substituenters placering, bør fællesnavnet gives til blandingen Andre forhold Stoffer, der er kemisk og biologisk beslægtede med andre allerede navngivne stoffer, bør fortrinsvis gives et fællesnavn, der afspejler ligheden, fx ved at benytte en fælles stamme (evt. en anbefalet stavelse, jf ) sammen med stavelser, der antyder forskellen. Eksempler: ethirimol dimethirimol 5-butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-ol 5-butyl-2-(dimethylamino)-6-methylpyrimidin-4-ol

6 6 Kapitel 5 chlorotoluron chloreturon carbofuran decarbofuran 3-(3-chlor-4-methylphenyl)-1,1-dimethylurinstof 3-(3-chlor-4-ethoxyphenyl)-1,1-dimethylurinstof methylcarbaminsyre(2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1- benzofuran-7-yl)ester methylcarbaminsyre(2,3-dihydro-2-methyl-1-benzo furan-7-yl)ester Anbefalede stavelser Et nyt fællesnavn bør, hvis det i øvrigt er hensigtsmæssigt, inkludere en stavelse, der indikerer stoftypen. Tabel 2 viser de anbefalede stavelser og hvor i navnet stavelsen skal anbringes. Tabel 2. Anbefalede stavelser Kemisk type Anbefalet stavelse Position i navn Eksempel 2,6-dinitroaniliner -alin suffiks trifluralin 2,6-dinitro-,-dipropyl-4-(trifluormethyl)anilin 2 F 3 ( 2 2 ) 2 2 1,3,5-triaziner, chlorsubstituerede -azin suffiks atrazin 6-chlor--ethyl-'-isopropyl-1,3,5-triazin-2,4- diamin 2 ( ) 2

7 Pesticidnavne 7 cykliske acylhydrazider -azon suffiks chloridazon 5-amino-4-chlor-2-phenylpyridazin-3(2)-on 2 carbamater og thiocarbamater carbeller -carbeller alle carbofuran methylcarbaminsyre(2,3-dihydro-2,2-dimethyl- 1-benzofuran-7-yl)ester -carb fungicider og vækstregulatorer baseret på imidazol eller 1,2,4-triazol med en halogeneret phenylgruppe -conazol suffiks penconazol 1-[2-(2,4-dichlorphenyl)pentyl]-1-1,2,4-triazol 2 2 2

8 8 Kapitel 5 cumariner coumeller -coum præfiks eller suffiks coumatetralyl 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1- yl) -2-chromen-2-on dinitrophenoler og deres estere din- præfiks dinoterb 2-tert-butyl-4,6-dinitrophenol 2 2 ( ) 3 2-(4-aryloxyphe noxy)propansyrer -fop suffiks fluazifop (±)-2-[4-[[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxy] phenoxy]propansyre F 3 2-(4-aryloxypheno xy)propansyrederivater (ikke salte og estere) -fop- infiks trifopsim propan-2-on--[(r)-1-oxo-2-[4-[4-(trifluorme thyl)phenoxy]phenoxy]propyl]oxim F

9 Pesticidnavne 9 organiske phosphorforbindelser foseller -foseller alle quintiofos phenylphosphonthiosyre--ethyl-'-(quinolin -8-yl)ester -fos S P 2 dihydroimidazolo ner imaz- præfiks imazapyr 2-(4,5-dihydro-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-1- imidazol-2-yl)pyridin-3-carboxylsyre pheromon-tiltrækkere eller syntetiske analoge -lure suffiks - avermectin-analoge -mectin suffiks abamectin avermectin B 1, 5--demethylavermectin A 1a 3 3 avermectin B 1a (hovedkomponent) 3 3 avermectin B 1b () 2

10 10 Kapitel 5 1,3,5-triaziner, met hoxy-substituerede -meton suffiks secbumeton -(butan-2-yl)-'-ethyl-6-methoxy-1,3,5-tria zin-2,4-diamin 2 2,'-ethylenbis(di thiocarbaminsyre)salte -(n)eb suffiks maneb,'-ethylenbis(dithiocarbaminsyre)man gan(ii)salt (polymer) [MnS(S) 2 2 (S)S] n nitriler -nil suffiks chlorothalonil 2,4,5,6-tetrachlorbenzen-1,3-dicarbonitril alkyl-2-hydroxy-6- oxocyclohexenylketonoximer -oxydim suffiks cloproxydim 2-[1-[[(3-chlorprop-2-en-1-yl)oxy]imino]butyl]- 5-[2-(ethylsulfanyl)propyl]-3-hydroxycyclohex- 2-en-1-on S

11 Pesticidnavne 11 1,2-diacyl-1-alkyl- hydrazin-insekticider -ozid suffiks tebufenozid -tert-butyl-'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethyl benzhydrazid 2 ( ) 3 3 -arylpyrazoler -prol suffiks vaniliprol (E)-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-5- (4-hydroxy-3-methoxybenzylidenamino)-4-[(tri fluormethyl)sulfanyl]pyrazol-3-carbonitril F 3 3 F 3 S kvaternære nitrogenforbindelser -quat suffiks paraquat-dichlorid 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridin-1,1-diiumdichlorid pyrimidiner -rim suffiks fenoxacrim -(3,4-dichlorphenyl)-hexahydro-1,3-dimethyl- 2,4,6-trioxopyrimidin-5-carboxamid

12 12 Kapitel 5 strobilurin-analoge -strobin suffiks azoxystrobin (E)-2-[2-[6-(2-cyanphenoxy)pyrimidin-4-ylo xy]phenyl]-3-methoxypropensyremethylester aminosulfonyltria zolopyrimidiner -sulam suffiks florasulam -(2,6-difluorphenyl)-8-fluor-5-methoxy[1,2,4] triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonamid F S F 3 sulfonylurinstoffer -sulfuron suffiks bensulfuron 2-[[[[[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)amino]car bonyl]amino]sulfonyl]methyl]benzoesyre 2 S

13 Pesticidnavne 13 thiourinstofderivater -thiuron suffiks chloromethiuron 3-(4-chlor-2-methylphenyl)-1,1-dimethylthiou rinstof S estere af cyclopropancarboxylsyre (pyrethroider) -thrin suffiks permethrin 3-(2,2-dichlorethen-1-yl)-2,2-dimethylcyclo propancarboxylsyre[(3-phenoxyphenyl)me thyl]ester 3 2 1,3,5-triaziner, methylsulfanylsubstituerede -tryn suffiks simetryn,'-diethyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin- 2,4-diamin S 2 2

14 14 Kapitel 5 acykliske urinstofderivater og urinstofderivater, hvor et eller begge nitrogenatomer indgår i et mættet ringsystem -uron suffiks linuron 3-(3,4-dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylurin stof 3 Skønsom brug af andre fortrinsvis ikke-kemiske stavelser i et fællesnavn giver større fleksibilitet og reducerer muligheden for konflikt med eksisterende navne. Det understreges, at der ikke er nogen intention om at implementere disse anbefalinger retrospektivt. Fx er navnet nabam bibeholdt for dinatriumsaltet af,'-ethylenbis(dithiocarbaminsyre), selv om tabellen anbefaler endelsen '(n)eb' for denne type forbindelser. I øvrigt er endelsen 'am' brugt til en række andre dithiocarbaminater og carbanilater, men også om helt andre stoftyper, så der næppe kan udledes nogen generel regel om denne endelse. Eksempler: ferbam fluazinam picloram propham ziram jern(iii)tris(dimethyldithiocarbaminat) 3-chlor--[3-chlor-2,6-dinitro-4(trifluormethyl)phenyl]-5- (trifluormethyl)pyridin-2-amin 4-amino-3,5,6-trichlorpyridin-2-carboxylsyre -phenylcarbaminsyreisopropylester zinkbis(dimethyldithiocarbaminat) Der vil således stadig være mange fællesnavne, der ikke kan»afkodes«ved hjælp af tabellen. Brug af stavelser med vildledende kemisk betydning bør undgås. Fx er et navn, der ender på ol eller on, uacceptabelt for et stof, der ikke er en alkohol/phenol eller en femleddet heterocykel hhv. en keton, jf. dog de imidazol- og triazolderivater, der i henhold til tabellen skal have suffikset conazol og de triazinderivater, der skal have suffikset meton.

15 Pesticidnavne Skrivemåde for fællesnavne Fællesnavne bør behandles som almindelige navneord og skrives således kun med stort, når det er almindeligt brugt i det pågældende sprog. Enkelte fællesnavne, der blev udviklet før denne standardisering, er forkortelser bestående af initialer og cifre. vis navnet udelukkende består af initialer, skrives disse med store bogstaver uden adskillelse med punktum. vis der både er tal og bogstaver, bør tallene adskilles indbyrdes med komma og fra bogstaverne med bindestreg. Eksempler: D 2,4-DB 4,6-dinitro-o-cresol (IUPA: 2-methyl-4,6-dinitrophenol) 4-(2,4-dichlorphenoxy)butansyre Litteratur [1] Lov om kemiske stoffer og produkter. Lovbekendtgørelse nr. 21 af , som senest ændret ved lov nr. 315 af [2] Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Bekendtgørelse nr. 533 af [3] International Standard IS 1750: 1981 (med senere ændringer og tilføjelser 2 gange om året): Pesticides and other agrochemicals ommon names, International rganization for Standardization. [4] International standard IS 257: 2004 (E): Pesticides and other agrochemicals Principles for the selection of common names, 3rd ed International rganization for Standardization. [5] International Standard IS 765: 1976: Pesticides considered not to require common names. International rganization for Standardization.

16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 - Maj 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Mohammed

Læs mere

Strukturisomeri. Tautomeri. Diastereomeri. Enantiomeri

Strukturisomeri. Tautomeri. Diastereomeri. Enantiomeri Kædeisomeri trukturisomeri tillingsisomeri Funktionsisomeri Tautomeri Isomeri tereoisomeri Diastereomeri Enantiomeri E/Z-isomeri Figure : De forskellige former for isomeri. Bemærk at diastereomeri der

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C Mohammed

Læs mere

Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland

Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål HF & VUC Nordsjælland 1. Redox reaktioner Øvelse: Reduktion af permanganat Oxidation, reduktion og oxidationstal. Forklar dine iagttagelser når du placerer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 1 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større udredningsarbejde på pesticidsiden. Formål Formålet har været

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Analyse af pesticider i vand

Analyse af pesticider i vand Analyse af pesticider i vand Fokus på LC-MS- og LC-MS-MS-teknikker til pesticidanalyser. Her gives en kort gennemgang af metoderne og en beskrivelse af den seneste udvikling Af Rossana Bossi, rb@ajl.dk,

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi B Gunnsteinn Agnar Jakobsson, kemi tfj-keb Holdet er

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver 1 Anvendt kemi - ekstraopgaver Enthalpiberegninger Stoffet ethan (H6) kan afbrændes. a) Opskriv og afstem reaktionsskemaet for forbrændingen. b) Beregn H for reaktionen. Opgave Betragt følgende redoxreaktionsskema:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Oversigt over sandpræsentationer ( )

Oversigt over sandpræsentationer ( ) Oversigt over sandpræsentationer (15-06-04) Integrerede resultater og Forudsætninger Kortlægning i praksis Mogens H. Greve Simulering af udvaskning Peter van der Keur Repræsentativitet af datagrundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Undersøgelse af stoffers opløselighed Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding har betydning for stoffernes

Læs mere

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 10 2001 Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000 Salg 1998, 1999 og 2000 : Behandlingshyppighed 1999 Indhold I Salg af bekæmpelsesmidler 1998, 1999 og 2000 5 II Landbrugets pesticidanvendelse

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S 22.02.2005 Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen J.nr.LBA 1.2/LFU so Tak for muligheden for

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin VIN 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114V

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

KEMI B. Videooversigt

KEMI B. Videooversigt KEMI B Videooversigt Alkoholer... 2 Aminosyrer... 2 Bindinger... 2 Carboxylsyre... 2 Ester... 2 Forsøgsfilm... 2 Isomeri... 3 Ligevægte... 3 Lipider... 4 Metoder... 4 Protein... 4 Reaktionshastighed...

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken. Atomer og øvelsen: Spændingsrækken

Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken. Atomer og øvelsen: Spændingsrækken Kristiansen og Cederberg Aurum Kemi for gymnasiet 1 1. udgave - 2006 pensum sider # Kemi C 2 gange 16 spørgsmål Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken Kapitel 1 5-38 1 Det periodiske system, hvilke

Læs mere

Kakerlakker og resistens

Kakerlakker og resistens Kakerlakker og resistens Karl-Martin Vagn Jensen Forskningsleder Skadedyrlaboratoriet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Århus Universitet Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) Påstande tilskrevet

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution EUC Syd Tønder Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Kemi B Frank Heiden og

Læs mere

Derfor har Miljøstyrelsen valgt at flytte bilag 3, 4, 6, 7 og 8 fra den nuværende bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse

Derfor har Miljøstyrelsen valgt at flytte bilag 3, 4, 6, 7 og 8 fra den nuværende bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00023 Ref. asj Den 17. juli 2013 Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over regulerede aktivstoffer./.

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 372 Offentligt MILJØstyrelsen 6. Maj 2009 Pesticider & genteknologi JL(mst)/japed (dep) GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Kommissionsdirektiver

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy Mors VUC & HF Hfe Kemi C-B Gunnsteinn Agnar

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Oxidationstal og elektronparbindinger December 2015

Oxidationstal og elektronparbindinger December 2015 idationstal og elektronparbindinger December 2015 idationstal og elektronparbindinger I redokemi findes en række simple regler, som gør det muligt at bestemme oidationstal for et atom i en kemisk forbindelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch.

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Opgave 1 Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Carbon og hydrogenatomer er angivet i følgende struktur

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ Juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau HF & VUC Nordsjælland - Hillerød afdeling HF-e Kemi B Lærer(e)

Læs mere

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud.

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Kemi B, mundtlig eksamen (ER) Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Der kan komme større eller mindre ændringer i spørgsmålene, hvis censor har indsigelser mod dem. Spørgsmål

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2016 Institution Hotel og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi enkeltfag

Læs mere

Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg

Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg Med henblik på at afprøve gyldigheden af den karakterisering af sandjordes følsomhed overfor udvaskning af pesticid, som projektresultaterne

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Kovalent- eller Ionbinding? Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding udnyttes i for66søget. Stikord

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 58/14 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/378 af 3. marts 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sept 2014 maj 2015 Institution VUC Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 1. kl. - Bogstavlydbog

Årsplan med FANDANGO 1. kl. - Bogstavlydbog Årsplan med FANDANGO 1. kl. - Fokus Kompetenceområde Færdigheds- og vidensområde Færdigheds- og vidensmål Fandango 1 LÆSNING Afkodning og 2 Eleven kan læse i tekster til s. 5-15 Sprogforståelse Eleven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider

MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider JL Grundnotat til FEU og FMPU Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstofferne,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene:

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene: Bogstaver Bogstavet a Skriv bogstavet a i skrivehusene: Farv den figur som starter med a: Bogstavet b Skriv bogstavet b i skrivehusene: Farv den figur som starter med b: Bogstavet c Skriv bogstavet c i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin vinter 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx kemi B Jan Pedersen

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt vejledning til bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Nikoline Voetmann København, den 6. maj 2011 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 det gør der heldigvis også. men større krav, højere pris og længere tid. Hvad koster

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere 7 vandværker 49 kildepladser i drift Ca. 500 indvindingsboringer i drift Ca. 270 boringer indgår i boringskontrollen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere