Bilag A1. Kravspecifikation. Rammeaftale Delaftale nr. Bygning E, hvorpå solcelleanlægget skal etableres.er og effektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A1. Kravspecifikation. Rammeaftale Delaftale nr. Bygning E, hvorpå solcelleanlægget skal etableres.er og effektivisering"

Transkript

1 Rammeaftale Delaftale nr. Bygning E, hvorpå solcelleanlægget skal etableres.er og effektivisering

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING ENTREPRISENS OMFANG Arbejdet omfatter ikke Beskyttelse af materialer Anmeldelser, tilsyn og myndigheder Anmeldelser Tilsyn Myndigheder Adgangsforhold SYSTEMBESKRIVELSE System KRAV Særlige installationskrav DOKUMENTATIONSKRAV Dokumentation generelt REGLER OG LOVE Normer Anvisninger FOTO... 13

3 1. Indledning Frederiksberg Forsyning A/S (herefter benævnt FF ) står foran at skulle gennemføre et projekt vedrørende etablering af et solcelleanlæg (herefter benævnt Anlæg eller Anlægget ). Anlægget etableres på FF s bygning E (lagerbygningen) og omfatter opsætning af ca. 399 solcellepaneler inklusive stativer, og vil dække 1200 m 2 tagareal. Det skal her bemærkes, at der fremgår en mulighed for at købe 84 stk. REC245PE solcellepaneler med tilhørende stativer. Entreprisen omfatter levering af solcellepaneler og dertilhørende komponenter (invertere, tilslutningstavler etc.) og komplet montering og installering af solcelleanlægget, herunder tilslutning til målertavle til transformermåling/pso, alt el arbejde i forbindelse med Anlægget og tilslutning og tilmelding til Energinet.dk. Entreprenøren skal sikre, at overvågning og alarmer fra Anlægget integreres i Frederiksberg Forsynings kontrolrum SRO anlæg. Alle display-visende ydelser, Aktuelt kw produktion samt time, uge, måned og års produktion, CO 2 besparelser, PSO måling indsamles i FF s database DATAMAN og distribueres videre til FF s SRO-anlæg. Anlægget skal være fuldt integreret i Frederiksberg Forsynings eksisterende SRO-anlæg for fjernkøling, fjernvarme, vand mv. Det vil sige, at Anlægget som minimum kan udveksle signaler direkte mellem Anlægget og de eksisterende anlæg hos FF, og at SRO brugerfladen er identisk med den eksisterende brugerflade, som er central placeret hos FF. Retningslinjer for afregning: FF ønsker at benytte retningslinjerne fra den 1. oktober 2015: Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Disse retningslinjer beskriver hvordan man kan nettoafregne forbrug og produktion virtuelt for el-tavler, som er opkoblet til el-nettet parallelt. FF ønsker af implementere virtuel afregning efter disse retningslinjer. Nærværende kravspecifikation og dertilhørende bilag supplerer hinanden, således at hvis en komponent vises eller omtales i et af dokumenterne og ikke i et andet, så skal denne komponent være inkluderet i Anlægget. 2. Entreprisens omfang Entreprisen omfatter etablering af Anlægget, og Entreprenøren forpligter sig til at udføre følgende entrepriser/ydelser: Trækrør og gravearbejde, samt hulboring til trækrør, udføres af FF efter aftale med Entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for, at sikre at sikkerhedslinje ved face indhak flyttes ud af FF inden montering af solcellepaneler påbegyndes. Levering af solcellepaneler. Opsætning af stativer og montering af solcellepaneler. Opsætning og installation af invertere. Placering af invertere skal godkendes FF inden opsætning påbegyndes. Såfremt invertere skal opsættes udendørs, skal Entreprenøren sikre afdækning af de pågældende invertere. Afdækningen skal forhindre utilsigtet afbrydelse og være udformet i rustfrit stål. Tegning og udformning af afdækningen skal godkendes af FF. Levering af alle elektriske komponenter som er nødvendige for, at Anlægget er fuldt funktionsdygtigt og kan opretholde den bedst mulige produktion. Side 3 af 18

4 Levering og montering af al kabling, inklusive føringsveje til kabler, som er nødvendige for at Anlæggets elproduktion kan distribueres til FF s køleanlæg (som aftager el-produktionen). Det betyder alle nødvendige kabler fra Anlægget til FF s el-tavler. Levering og montering af alle nødvendige bæringer for alle kabelbakker, kabelstiger m.v. Entreprenøren er forpligtet til at genanvende alle eksisterende bæringer i FF s Kedelhal, og Entreprisesummen skal omfatte nødvendige tilpasninger for genanvendelsen. Ethvert specialværktøj, som er nødvendigt for etablering af Anlægget. Aflevering af dokumentation, jf. afsnit 5. Arbejdet skal udføres på adressen: Stæhr Johansens Vej 40, 2000 Frederiksberg. Stativer og solcellepaneler opsættes og monteres på taget af FF s Bygning E (lagerbygningen). I forbindelse med tilslutning af Anlægget kan det oplyses, at el-tavler med målerfelt er opstillet i FF s Kedelbygning på Stæhr Johansens Vej 40. Entreprenørens samlede arbejdsindsats på pladsen falder i følgende dele: Levering og montering af solcellepaneler inkl. stativer og fastholdelse af konstruktion, samt andre bygningskomponenter, inddækninger og afskærmninger. El-sammenkobling af solcellepaneler og kabelnedføring gennem tag til vekselrettere. El-installationsarbejde i forbindelse med tilslutning af solcellepaneler, sektionering i forhold til vekselrettere samt disses placering inklusiv solstrøms-el-tavle med bi-måler. Etablering af forsyningskabler mellem solstrømstavle og hovedtavler i anden bygning. Tavlerne forsynes med PSOmålere. Data opsamling ved tilslutning til FF s DATAMAN og fuld integration i FF s SRO anlæg Arbejdet omfatter ikke Etablering af trækrør, herunder gravearbejde og hulboring i relation til trækrør. FF udfører dette efter aftale med Entreprenøren Beskyttelse af materialer Entreprenøren er ansvarlig for, at foretage de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at solcellepaneler, inverter og andet udstyr ikke bliver udsat for skidt, snavs og andre fremmedlegemer. Solcellepanelerne skal være beskyttet indtil de skal anvendes i Entreprisen. Entreprenørens opbevaring af solcellepaneler, komponenter og andre materialer til brug for Entreprisens udførelse skal ske for Entreprenørens regning og risiko (herunder frostskader). Risikoens overgang sker ved endelig Aflevering af Anlægget. Hvis slibe- og skærearbejde ikke kan flyttes udenfor, skal elkabler og andre installationer i nærheden beskyttes med plader således at disse ikke bliver skadet af gnister og lignende Anmeldelser, tilsyn og myndigheder Anmeldelser Entreprenøren er i forbindelse med udførelse af Entreprisen ansvarlig for at sikre nedenstående: Side 4 af 18

5 Tilkalde myndigheder for godkendelse af de udførte entrepriser, samt anmeldelse til relevante og nødvendige forsyningsselskaber. Kopi af anmeldelser stiles til byggeledelsen. Såfremt andet ikke er angivet, betales eventuelle gebyrer af FF. Entreprenøren skal straks efter modtagelse af attester, fremsende disse til byggeledelsen. Sikre at de nødvendige indberetninger til forsyningsselskaber/værker (eksempelvis DONG Energy, Energinet.dk) som står for el-forsyningen i FF s område, herunder udfyldelse af nødvendige stamdatakort, foretages. I forbindelse med etablering af solcelleanlæg på mere end 50kW, er der en forpligtelse til at indsende informationer til Energinet.dk, om det etablerede solcelleanlæg, herunder: Teknisk beregning der, med baggrund i anlæggets størrelse og de benyttede vekselrettere, skal godtgøre overholdelse af el-nettets karv til effektivitet og renhed i den til nettet leverede strøm; Planer over anlæggene i den af Energinet.dk ønskede form. Entreprenøren er ansvarlig for ovenstående og relevante dokumenterne i ovenfor nævnte skal indgå i den endelige dokumentation, som leveres i forbindelse med aflevering ved byggesagens afslutning Tilsyn Entreprenøren skal om fornødent stille nødvendigt mandskab til rådighed for myndighedernes tilsyn. Entreprisens tilsynsførende vil besigtige arbejdet og gennemføre det for byggesager sædvanlige tilsyn på realiseringsstedet, i det omfang det skønnes nødvendigt Myndigheder Myndighedsforhold vil være afklaret inden realisering Adgangsforhold Adgang sker første gang ved henvendelse i receptionen, hvor der udleveres gæstekort og der er adgang via vest-døren i tidsrummet Er andet blevet aftalt på det indledende byggemøde, udleveres gæstekort i Frederiksberg Kontrolrum, , hvor Frederiksberg Kontrolrum åbner vest-døren og gæstekortene ligger i kontrolrummet på 2. sal. Her skrives navn, firma og tlf. nr. Der skal ligeledes ringes ud af stationen ved dagens/arbejdets afslutning. Det er også en god ide at ringe til kontrolrummet kl såfremt man arbejder over, så det nye vagthold er informeret. Når man forlader pladsen er man ansvarlig for at den bliver aflåst. Det skal man sikre sig ved at ringe til Frederiksbergs kontrolrum, der overvåger om alle døre er låst. Normal arbejdstid er fra Mandag til fredag. 3. Systembeskrivelse 3.1. System Der er i dette koncept taget udgangspunkt i et solcelleanlæg, der forsyner Frederiksberg Forsynings Fjernkølingsanlæg. Fjernkølingsanlægget er placeret i kedelbygningen. Fjernkølingsanlægget er forsynet fra to transformere, med hver sin tilhørende el måler. Der er er uens belastning på de 2 el-målere, og Anlægget skal tilsluttes den tavle med flest forbrugere på. Side 5 af 18

6 Opsamling af data fra Anlægget, produceret kwh, optaget effekt af køleanlægget, CO2 besparelse, alarmer mv., skal leveres til Frederiksberg Forsynings database DATAMAN. DATAMAN er en ABB udarbejdet database som er integreret med FF s SRO-anlæg med eget skærmbillede. FF s kontrolrum skal have lagt et SRO skærmbillede med objekt og alarmer ind i SRO en. Opstår der en alarm skal det give en tekst og akustisk alarm ved fejl på nøgle komponenter. 4. Krav 4.1. Særlige installationskrav ID: Beskrivelse: Krav: 1: Tegninger: Alle supplerende tegninger (isometrier, snit osv.), som er nødvendige for opbygningen af Anlægget, skal være inkluderet i entreprisen. 2: Solcellepanelprodukt: Solcellepanelerne skal være, ensartede og sammenfaldende med den mørke tagpap. Solcellepaneler skal være monokrystallinske med sorte rammer og sort baggrundsfolie (Tedlar). Anlæggets solcellepaneler skal fremstå ensartet i udseende og montering. Solcellepanelfladen skal altså som helhed fremstå ensartet uden farvenuancer. De på solcellepanelernes underside monterede el-bokse (junction box) skal være absolut vandtætte og kunne modstå mange års fugt- og frost påvirkninger 3: Antal solcellepaneler. KP Solcellepaneler leveres med højest mulige ydeevne i Wp ud fra en samlet økonomisk betragtning. 4: Solcellepanelernes dimension skal oplyses. 5: Solcelleeffekt/panel Wp KP 6: Ydeevne Wp i alt KP 7: Ydelse kwh 1 år KP 8: Ydelse kwh 25 år KP 9: Soltal kwh/kwp KP 10: Vekselretternes effekt og byggemål: Vekselrettere skal være godkendt til danske forhold jf. Energinet.dk s positivliste over vekselrettere til solceller. Vekselrettere skal kunne indgå i anerkendte overvågningssystemer. Installationen skal sikres med korrekte sikringsrelæer. Vekselretterne kan være placeret i teknikrummet i bygning E. 11: Vekselretternes CPU skal være åbne for FF, så det er muligt at tilgå alt data efter aflevering af Anlægget til FF. 12: Henfaldsberegning: Leverandøren skal levere en henfaldsberegning og anføre forventet produktion på 25 år, aktuelle data skal fremgå 13: Performance Ratio (PR) Side 6 af 18

7 Entreprenøren skal levere en PR beregning der viser forholdet mellem den reelle og teoretiske energiudnyttelse. 14: Salg/køb: Køb af FF s 84 stk. REC245PE solcellepaneler. 15: Konstruktion: Stativer skal udføres i sorte rammer. Synlige konstruktionsdele, det vil først og fremmest omfatte montagebeslag, som fastholder panelerne til den underliggende konstruktion skal være sorte. Afsluttende kanter skal ligeledes leveres i sort. Det konstruktive system skal udføres med vejrbestandige materialer og samlinger, herunder også i kombination med andre materialer, der anvendes i konstruktionen eller som indgår i eksisterende konstruktioner/beklædninger, som de nye materialedele kommer i berøring med. Fastholdelse af konstruktionen sker uden gennembrydning af tagpappen, men at der opereres med ballast eller limning 16: Tag: Da der er hældning på bygningens tag, skal konstruktionen rettes op med stabile understøtninger, der sikrer, at konstruktionen vil være fastholdt og fremstå i rette linjer. Understøtningerne kan indgå i en ballast-fastholdelse. Det skal dog understreges, at ballast kun må optræde i nødvendigt omfang for fastholdelse og ikke bruges som opretningsmiddel, hvilket vil kunne forøge vægten unødigt meget. 17: Montagesystemprodukt: Montagesystemet skal CE mærket og opbygget som et letvægtssystem til flade tage. 18: Tagnummering/Mærkning: Alle komponenter på PI diagrammet (også komponenter som er leveret af anden entreprenør) skal mærkes med tagnumre og komponent type. Der anvendes RESOPAL (25*75 mm) skilte med 5 mm høj skrift på hvid baggrund. Skiltene skal fastgøres til komponenterne med rustfri stålkæde med plombe. På større komponenter fastgøres skiltene med popnitter eller limes på plan flade. Vekselrettere skal mærkes i henhold til de dele af Anlæggets sektioner, som de er tilsluttet. De tilsluttede kabler mærkes strengvis. Kabler fra vekselrettere til solstrømstavle mærkes tilsvarende i henhold til vekselretter- tilslutningen. Kabler, som uagtet svigt i ejendommens generelle el-net, vil være strømførende grundet produktion i solcellerne, mærkes med advarsel. Det gælder alle kabler frem til solstrømstavlen. Således at fagfolk advares mod forsyningen fra både netsiden og solcellesiden og kan sikre en sikker adskillelse fra både net og solcellesiden før vedligeholdelse og fejlsøgningsarbejde på anlægget KP Side 7 af 18

8 19: Entreprenøren skal særskilt opmærke de kabler, som ikke mister spænding ved lukning af ejendommens el-forsyning på hovedafbryder. Kablerne skal kunne identificeres tydeligt i en brandsituation. Det gælder alle kabler mellem solceller og vekselrettere, men de kan opmærkes i bundter. Entreprenøren leverer endvidere en oversigt i A4 format med angivelse af solcelleanlæggets placering samt installationen fra solcelleanlægget til el-tavlen for solcelleanlægget (solstrømstavlen). Oversigten placeres ved hovedtavlen. 20: El-arbejde: Entreprisen skal omfatte alt el-montageudstyr, der er nødvendigt for at sikre den færdige forbindelse frem til ejendommens hovedtavle. El-arbejdet skal være i overensstemmelse med alle relevante elektriske standarder, det vil sige EN og krav i tillæg til EN Lavspændingsinstallationerne skal overholde DEKU s rekommandation nr. 21 vedr. tilkobling af strømme fra frekvensomformere til mellemspændingsanlægget. Den udførende installatør skal være KSO-certificeret. Det er entreprenørens ansvar at alt el-arbejde udføres i henhold til autorisationsregler og gældende forskrifter. Lederantal og dimensioner til de enkelte montagegenstande skal fremgå af kabel og klem listerne. Entreprenøren skal sørge for at der er foretaget potentialeudligning uafhængigt af lagerbygningen og Kedelbygningen. Der skal altså foretages separate potentialeudligninger på el-arbejdet på henholdsvis lagerbygningen og Kedelbygningen. 21: Kabelarbejde: Inden entreprenøren påbegynder trækning af kabler, skal der udføres kabeltrækningslister til kommentering. Lavspændingskabler skal udlægges med en bøjningsradius på min. 10 gange kabeldiameteren for flerlederkabler. Enleder kabler udlægges med en bøjningsradius på min. 15 gange kabeldiameteren. Kabler skal lægges på en måde så snoninger og krydsninger så vidt muligt undgås. Kabler skal op lægges i en ubrudt længde mellem de 2 bygningsdele uden samlinger. Det er entreprenørens arbejde at opmåle kablerne. Kabelføring fra stiger/bakker til bygningsdel skal fast gøres forsvarligt på kabelplader eller bakker. Overskydende ledere i kabler må ikke kortes af men skal afsluttes efter anvisning af tilsynet. Leverancen skal omfatte alt el-montageudstyr, der er nødvendigt for at sikre den færdige forbindelse frem til ejendommens hovedtavle. Side 8 af 18

9 Entreprenøren skal etablere forsvarlige føringsveje frem til vekselrettere og tavle. Alle kabler skal ophænges og fastholdes iht. regulativet og installationen skal være tilgængelig for tilsyn. Det samlede bundt af DC kabler fra solcellepanelerne føres gennem taget og ned i teknikrummet. Nedføringen sker via svanehals og entreprenøren er ansvarlig for, at der opnås fuldstændig tæthed i forbindelse med nedføringen. Kabler tilsluttes vekslerettere. Kabler der trækkes fra trækrøret indersiden af kedelbygning fra til hovedtavlen skal lægges over eksisterende installationerne, så tæt på loftet som muligt. 22: Kabler dimensioneres, så der opnås et samlet spændingsfald under 1 % ved fuld strømproduktion. Spændingsfaldsberegning skal godkendes af FF før el montagen startes. 23: Hovedtavler og målere: Der leveres og monteres solstrøms-el-tavle hvori ydelsen fra alle vekselrettere samles. Tavlen forsynes med produktionsmåler godkendt af Dong Energy. Alle vekselrettere skal installeres med hovedafbryder for vedligehold, tæt ved solcelleanlægget. Signalkabler og installationskabler skal alle steder placeres i separate føringsveje. På lokale føringsveje kan signalkabler og installationskabler føres på samme bakke, plade eller stige, men da skal signalkablerne lægges i rør. Tavlen skal være forsynet med de i forhold til regulativet nødvendige sikkerheds komponenter, herunder sikkerhedsafbryder. Entreprenøren sikrer at Dong Energy etablerer bi-måler straks efter at installationen er færdig, og sikrer i øvrigt at installationsforberedelsen er tilstrækkelig og korrekt. 24: Solstrøms-tavle etableres i tilslutning til vekselrettere i teknikrum med produktionsmåler som bi-måler, med sikkerhedsrelæ og sikkerheds- /hovedafbryder, således at solcellesystemet kan afbrydes helt fra ejendommens øvrige el-net. 25: Fra solstrøms-tavlen føres kabel til hovedtavle i kedelhal. Kabler lægges i trækrør i grav fra inderside af ydervæg i bygning E til inderside af ydervæg i kedelhal, og videre fra henholdsvis solstrømstavlen i teknikrum bygning E til hovedtavler i kedelhal inklusiv fiberforbindelse til signaludveksling. 26: Solstrøms-tavler monteres på væg i teknikrum. 27: Kabelopmærkning: Alle kabler skal mærkes i begge ender med nummertylle. Kabler mærkes på hver side af mur gennemføringer og for hver 10 meter. Kabler der føres samlet ind i en komponent eller tavle, placeres kabelmærket inde i komponenten eller tavlen. 28: Gennemføringer: Side 9 af 18

10 Alle gennemføringer i vægge og gennem tag skal lukkes 100% mod brand-, røg-, og gasgennemgang. Gennemføringer for kabler i tag skal sikres forsvarligt i forhold til tæthed. Der etableres svanehals og sikres den nødvendige inddækning af gennemførelsen. Brandsikringen skal svare til væggens brandklassifikation. Tætningsmetoden skal fremlægges for tilsynet for godkendelse inden udførelse. Brand-, røg og gassikringen skal udføres af et brandtætnings firma og der skal være attest på hver tætning. 29: Virtuel afregning: Virtuel afregning der muliggør det for FF, at nettoafregne forbruget fra den anden elmåler der er tilsluttet køleanlægget men som ikke er tilsluttet Anlægget. 30: Styresystem: Generelt. Det etablerede Anlæg skal være fuldt integreret i FF s eksisterende SROanlæg for fjernkøling, fjernvarme, vand mv. Det vil som minimum sige, at signaler kan udveksles direkte mellem Anlægget og de eksisterende anlæg hos FF, og at SRO-brugerfladen er identisk med den eksisterende brugerflade. 31: Eksisterende SRO anlæg (FF s anlæg) FF s SRO-anlæg er af fabrikat ABB og af typen System 800xA, med PLC'er af typen AC500 og AC800. Alle enheder er forbundet via et IP baseret kommunikationsnetværk. Der findes centralt placerede operatørstationer i 800xA systemet og der findes mulighed for tilgang til betjening via tynde klienter opkoblet på central terminalserver. Desuden findes en rapport- og data server integreret i SRO-anlægget, baseret på en SQL-server med et web-baseret rapporterings-system. 32: SRO for Anlægget Bygning E SRO-betjeningen skal være fælles for Anlægget og de eksisterende anlæg, således at der opnås en homogen og identisk brugerflade. Som minimum skal principper for betjening, opbygning af skærmbilleder og anvendelse af grafiske symboler og objekter være som på det eksisterende SRO-anlæg. Alarmer og hændelser for Anlægget på bygning E skal kunne indgå i alarmog hændelseslister på System 800xA SRO-anlægget. Dataopsamling og rapportering for det etablerede Anlæg skal være fælles med den eksisterende SRO-dataopsamling og rapportering. 33: Kommunikation til SRO. Kommunikationen mellem SRO og Anlægget hos FF tænkes udført via profibus eller modbus TCP P netværk med forbindelse til 800xA. Efter inverterne konverteres der om til en fiberforbindelse. Fiberforbindelsen trækkes op til serverrum samt ende terminers. I serverrummet kan der kobles direkte på switch. IP adresser aftales 3 uger efter kontrakt indgåelse. Side 10 af 18

11 34: Leveringsomfang Styresystemet skal omfatte følgende dele og være tilgængeligt som rå data i DATAMAN og visuel på SRO billede: A. Nyt SRO billede. B. Aktuelt kw produktion C. Time, uge, måned og års produktion. D. CO2 besparelser E. PSO måling F. Terminaler til alle styresystemets kabler. G. FAT test af styringen inkl. signal udvekslingen mellem styresystem og Frederiksberg Forsyning kontrolrum. 35: Leverandøren er desuden ansvarlig for: At indsamle og anvende alle nødvendige oplysninger om det eksisterende SRO-anlæg. Koordinere med alle relevante parter ved integration af SRO i det eksisterende anlæg. Forestå en on-site funktionstest af solcelleanlægget op i mod Frederiksberg Forsynings eksisterende SRO anlæg. Testen skal vise at interfacen mellem det eksisterende SRO anlæg og det nye solcelleanlæg virker. Alle alarmer skal generes i SRO anlægget. Alarmer og advarsler skal forblive låst indtil alarm betingelserne er fjernet og der er kvitteret af en operatør. Alle alarmer skal kvitteres enkeltvis. Alle kommentarer i PLC software skal være på engelsk eller dansk. 5. Dokumentationskrav Al korrespondance, alle tegninger og dokumenter skal være påført punktnummer for enhed og rekvisitions-/ordrenummer. Alle dokumenter skal være på dansk. Alle benyttede enheder og dimensioner skal være i overensstemmelse med SI systemet. Senest 3 uger før aflevering ønskes skal der til bygherren afleveres 3 eksemplarer af drift og vedligeholdelses dokumentationen Dokumentation generelt ID: Beskrivelse: Krav: 36: Der skal leveres liste over anbefalede reservedele med priser til de første 2 års forbrug. 37: Der skal leveres en liste over forventet levetid og anbefalet serviceinterval for kritiske komponenter. 38: Entreprenøren skal ved arbejdets aflevering samtidig aflevere dokumentation for hele entreprisen i form af USB-enhed: Side 11 af 18

12 Dokumentation for solcellepaneler og identifikationslister; Dokumentation for konstruktion og benyttede materialer; Dokumentation og manualer for elektriske komponenter, herunder vekselrettere; Dokumentation for de til anlægget og dets komponenter tilhørende garantier; Nødvendige el-diagrammer til fejlfinding og forståelse ved svigt eller senere omlægninger mv.; Drifts- og vedligeholdelsesvejledning; Dokumentation for drift og vedligehold; Dokumentation for anmeldelse af anlæg til Dong Energy; Dokumentation for anmeldelse mv. af anlæg til Energinet.dk; Dokumentation for overvågningsfunktionen og systemopsætning, herunder sikring af bygherrens adgang til overvågningen 39: Brugermanualer og sikkerhedsinstruktioner skal afleveres på dansk i 3 papirkopier og 1 elektronisk kopi. 40: Der skal afleveres en komponent liste på elektronisk form som angiver: Tag nr., type, fabrikant, model, dimension og materialer for hver komponent. 6. Regler og love I almindelighed er det Entreprenørens ansvar at sikre, at udstyret er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste udgaver med efterfølgende ændringer af alle relevante europæiske og danske regler, standarder og vejledninger. Arbejdet udføres i henhold til de til enhver tid gældende anvisninger, normer og standarder. Herunder skal især fremhæves følgende: 6.1. Normer DS 454/R Korrosionsbeskyttelse DS 1052 Brandteknisk klassifikation DS 1199 Tolerancer i byggeriet. Præferencetal for tolerancer DS/EN ISO Samlinger i byggeriet, fugemasser DS/INF 119 Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas DS/INSTA 154 Bygningsglas. Sikkerhedsruder. Modstandsklasser IEC/EN og IEC/EN 61730, applikationsklasse A Stærkstrømsreglementet 6.2. Anvisninger Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgivernes pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr af 23. sep om kvalitetssikring af byggearbejder Energiministeriets bekendtgørelse af 20.nov om nettoafregning for egenproduktion af elektricitet med senere tilføjelser og ændringer. Bygningsreglementet 2015 (BR15) Side 12 af 18

13 By- og Byg/SBI-anvisninger BPS-publikationer SBI-anvisninger AT-anvisninger BK-anvisninger Branchepublikationer Malerfagligt Behandlingskatalog, MBK for eksisterende og nye behandlinger FSO-katalog, Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd Alle ovenstående referencer og anvisninger skal være i seneste gældende udgave. Entreprenøren skal sikre, at alle relevante direktiver for en given entreprise/underentreprise overholdes. 7. Foto Nordfacade med trappe/leider til tag Side 13 af 18

14 Tagflade og tagopkant nordvest Side 14 af 18

15 Østlige tagflade med høje skorsten i baggrunden Østlige tagflade med facadeindhak ved indgang. Sikkerhedsline flyttes ud af bygherre inden arbejdet indledes Side 15 af 18

16 Sydlige tagflade Side 16 af 18

17 Vekselretter plads i teknikrum bygning E Side 17 af 18

18 Hovedtavler i kedelhal Side 18 af 18

Greve Svømmehal Solcelleanlæg

Greve Svømmehal Solcelleanlæg Side 1 af 9 Greve Svømmehal Solcelleanlæg Tilbud 10.128 - GSL Tilbud leveret af Gaia Solar A/S Januar 2010 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Tilbud... 3 Beskrivelse... 4 Grundlag for tilbudet... 4 Referencer...

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Ved denne milepæl skal nedenstående afprøvninger foretages. Oversigt over afprøvninger og godkendelser ved milepæl 2 Test nr. Test titel Testens varighed 2.A BMS

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring

Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring Ivan Katic, Energi & Klima Søren Poulsen, Energi & Klima ik@teknologisk.dk sop@teknologisk.dk Hvilket niveau? Komponenter Moduler Inverter BOS Anlæg Konfiguration

Læs mere

notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården Udformet af Katrine Flarup Jensen

notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården Udformet af Katrine Flarup Jensen notat Emne Potentiale for solceller i Kollegiegården - 2016 Udformet af Katrine Flarup Jensen Mulighederne for at etablere et solcelleanlæg på Kollegiegården er blevet undersøgt. Før der etableres et solcelleanlæg

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus Grænseflader for automatik og tekniske instaler. Dato: 15.09.2014 Bilag til rbejdsbeskrivelser Rev.: 1.01 ktivitet Systemkonfiguration med hovedcentral, netværk og undercentraler O B ut. I DK 1.02 1.03

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0a teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44533/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Producer din egen elektricitet...

Producer din egen elektricitet... Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer, de er testet

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med stikforbindelser

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med stikforbindelser Kravspecifikation 60/10 kv transformer med stikforbindelser Indhold 1 Ydelsen... 3 2 Standarder... 3 3 Konstruktiv udførelse... 3 3.1 Tilbehør... 4 3.2 Stikforbindelser... 4 3.3 Korrosionsbeskyttelse...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med gennemføringer

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med gennemføringer Kravspecifikation 60/10 kv transformer med gennemføringer Indhold 1 Ydelsen... 3 2 Standarder... 3 3 Konstruktiv udførelse... 3 3.1 Tilbehør... 3 3.2 Strømtransformere... 3 3.3 Korrosionsbeskyttelse...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø SLUTRAPPORT OKTOBER 2010 SOLCELLEANLÆG ForskVE projekt nr. 2009-1-0257 1 Indhold 1 forside 2 projekt resume, projektgruppe, nøgletal for byggeri 3 nøgletal

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S UDBUDSVILKÅR SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG 2/5 UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Indledning 3 2 Udbudsmaterialet 3 3 Tilbudsfrist og afleveringsadresse 3 4 Tilbudsåbning

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål 9 Transport

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk 1 Endelig: Det danske boom! 23.000 familier producerer solstrøm fra solcelleanlæg med en samlet effekt

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Velkommen til Teknologisk Institut. Workshop om Bygningsintegreret solenergi 2. Oktober 2012

Velkommen til Teknologisk Institut. Workshop om Bygningsintegreret solenergi 2. Oktober 2012 Velkommen til Teknologisk Institut Workshop om Bygningsintegreret solenergi 2. Oktober 2012 Bygningsintegreret solenergi et projekt under Styrelsen for forskning og innovation 2 hovedindsatsområder: Aktiviteter

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere