Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2006 Fra studievejleder til job som aktiv pensionist Tage Bajlum går ved årsskiftet på pension efter 37 år på DjH HTX er på vej Fra august 2007 er HTX en realitet i Favrskov Kølemontør nr. 500 Fredag den 1. september kunne køleafdelingen fejre kølemontør nr. 500 udlært på DjH

2 Indhold 4 TSØ TSØ-samarbejdet er et netværk mellem otte erhvervsskoler. Læs om TSØ s organisatoriske opbygning og hvem der deltager i de enkelte arbejdsgrupper fra DjH Årsskifte TØS Erhvervsuddannelserne i fremtiden Julepynt på DjH Fra studievejleder til job som aktiv pensionist 10 Kursussekretæren og underviseren Mød Berit fra administrationen og Søren fra køleafdelingen 10 Kursussekretæren og underviseren på kølekurser Køletekniker nr. 500 Skolelever på DjH HTX er på vej Informationsaften på Teknisk Akademi Nyt fra afdelingerne Ulykke ved Give Navne Et fortidsbillede af DjH Skoleelever på DjH Mette og Morten deltog sammen med deres klasse i tre dages præsentationskursus Informationsaften på Teknisk Akademi Den 7. december inviterede Teknisk Akademi til informationsaften om uddannelsen til installatør. 34 interesserede var mødt op.

3 af Henrik Øelund Årsskifte Året 2006 har været et år med mange spændende, men også komplekse udfordringer. Det har betydet et særdeles hektisk år for både undervisning, service og administration. Året har også været kommissionernes år, hvor både Østerlund- og Preislerudvalgene netop er kommet i mål med deres bearbejdning af det danske uddannelsessystem. Som det fremgår af artiklen længere omme, kan vi godt være tilfredse med resultaterne. Især når man husker Globaliseringsrådets noget bastante udtalelser i eftersommeren 05, hvor volumen og kvalitet blev gjort til synonymer. TSØ (Tekniske Skoler Østjylland) fik bearbejdet sit grundlag, hvilket har resulteret i en mere nutidig og operationel platform. Se oversigten længere fremme i bladet. TSØ er et netværk bestående af otte selvstændige erhvervsskoler med hver sit udgangspunkt. Målet er at samarbejde, hvor det er muligt, vel vidende at der kan være situationer, hvor man må erkende sine begrænsninger. Flytter vi blikket til DjH, var noget af det første, der skete i 2006, at salget af Lindevej faldt på plads, vel og mærke til både købers og sælgers tilfredshed. En af de fordele, vi har som selvejende institution, er, at det provenu, der er på salg af ejendomme, forbliver i institutionen. Med de planer vi har for DjH, var det derfor væsentligt at opnå et tilfredsstillende salg. Hadsten Kollegium (de 3 gule blokke) blev nedlagt som kollegium hvilket er lettere sagt end gjort og købt til kursusejendom. Afviklingen af kollegiet blev foretaget af en uvildig likvidator, hvis opgave det var at sikre så mange midler til boet efter kollegiet som muligt. Salget foregik derfor som licitation med budgivning. Det var nogle spændende uger frem til, at det hele faldt i hak. De tre blokke er nu blevet totalt renoverede for en pris af ca. tre mio. kr., og sidste blok er netop taget i brug. Renoveringen har betydet, at vi i efteråret har måttet undvære værelser. Kursusadministrationen har måttet både trylle og hekse for at minimere generne for vore kursister. Den gamle kursusejendom på Ellemosevej blev solgt til skolehjem. Denne overdragelse foregik dog rimelig smertefrit, da bygningerne og værelserne havde en sådan standard, at de umiddelbart kunne tages i brug til skolehjem. Det nye skolehjem blev færdigt til tiden næsten. De sidste uger op til St. Hans var der fuldt tryk på, ikke mindst med at få inventar bragt på plads. Administrationens nye lokaler nåede knapt at blive færdige, men dog så klar, at vi kunne holde indvielse og fejre skolens samling i en campus. Mangeludbedring og fejlretning på de nye bygninger og lokaler er fortsat gennem hele efteråret, og er endnu ikke afsluttet. De udvendige arealer er under renovering, herunder tager torvet nu for alvor form. Selve torvepladsen bliver dog ikke klar før i Jeg tror, at vi er mange, både hos os selv, vore kunder og vore naboer, der ser frem til at veje og parkering kommer i normal gænge. Af mindre synlige aktiviteter, men som dog alligevel er af stor betydning, er opgraderingen af vores IT-net, herunder trådløs netadgang. Telefonanlægget er fornyet både system, central og omstilling. Intranettet er nu etableret og udbygges løbende, ligesom den elektroniske journalisering er blevet hverdag. Ser vi frem mod 2007 og længere, er de udfordringer, der venter os, særdeles synlige. På bestyrelsesmødet i december kunne bestyrelsen godkende budgettet, som siden 2004 viser en stigning på 124 årselever på EUD, svarende til 28%. I væksten ligger der en tredobbelt udfordring. Vores ambition er fortsat at være ikke kun en mulespids, men et hestehoved foran. Det udfordrer os til at kunne tiltrække ikke kun nye medarbejdere, men også de rigtige nye medarbejdere, der vil og kan medvirke til at opfylde DjHs målsætninger. Endvidere udfordrer det os på de fysiske rammer i form af et øget antal kvadratmetre. Endelig udfordrer det vores økonomi, så den på den ene side medvirker til at gennemføre de to første udfordringer, og på den anden side fortsat er så stabil og sund, at vi bevarer vore manøvremuligheder. Lige for ligger for- DjH Nyt december

4 handlingerne om køb af Industrivej 1, byggeplan for tilbygning til værkstedsbygningen på Skovvej samt påbegyndelse af ændring og renovering af A-fløjen. En udfordring er også, at vi udvikler os i takt med, at de unge og deres kultur udvikler sig. Vores undervisning og vores undervisningsmiljø skal følge med, men på vores egen unikke måde. De pædagogiske tiltag, der allerede er gjort, peger på, at vi kan klare den udfordring, men også et endnu mere aktivt skolehjem og vores mentorordninger er skridt i den rigtige retning. Endelig ligger der en udfordring i sammen med Amtsgymnasiet i Hadsten snart Favrskov Gymnasium at udvikle, gennemføre og integrere en HTX-uddannelse i særklasse. Alle ønskes glædelig jul med ønsket om en særdeles velfortjent ferie. Den direkte anledning var udløbet af strategipapiret TSØ Arbejdet er forestået af TSØ-direktionsgruppen, der udarbejdede et oplæg til behandling i TSØ-bestyrelsesaf Henrik Øelund TSØ Som det fremgår af artiklen Årsskifte, er samarbejdsgrundlaget for TSØ blevet revideret og moderniseret. gruppen. Det endelige resultat har slutteligt været forelagt i de respektive bestyrelser. De væsentligste elementer er beskrevet nedenfor. TSØ-samarbejdet - et netværk mellem otte erhvervsskoler Samarbejdsgrundlaget revideret og moderniseret i 2006 TSØ Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland (TSØ) er et netværks-samarbejde mellem 8 tekniske skoler: Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, Beder Den jydske Haandværkerskole, Hadsten Grenaa Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole TEKO, Herning Vitus Bering Danmark, Horsens Aarhus tekniske Skole Skolerne er selvstændige skoler, der hver især betjener elever, studerende, kursister og virksomheder på deres eget skolegrundlag. 4 DjH Nyt december 2006

5 Formålet med TSØ Samarbejdet skal sikre rationelle og optimale løsninger af fælles drifts- og udviklingsopgaver ved anvendelse af skolernes samlede kompetence. TSØ-samarbejdets kunder er i første omgang skolerne selv og deres medarbejdere. TSØ skal styrke den enkelte skole og dens medarbejdere gennem: Lærings- og udviklingsaktiviteter, bl.a. kvalitetsudvikling, innovation, medarbejderudvikling og fælles løsninger Netværk og partnerskaber, herunder også netværk på alle personaleniveauer bl.a. for at fremme gensidig læring og nytænkning Forening af ressourcer, f.eks. via en rationel koordinering af udbud af uddannelser og henvisning af elever og kursister til hinanden Deltagelse i tværgående samarbejder for at sikre et optimalt grundlag for skolernes virksomhed Strategi Det er strategien, at TSØ-samarbejdet realiseres ved: At skolerne arbejder som et forpligtende netværk med årligt fastlagte indsatsområder At samarbejdet fremstår som en uddannelsespolitisk aktør, som når det er aftalt skolerne imellem - medvirker til at skabe politik At der benchmarkes og benchlearnes skolerne imellem, bl.a. gennem best practice At der opnås resultater inden for human ressource, og at der opleves tilfredshed hos medarbejderne med hensyn til den kompetenceudvikling, der skabes gennem samarbejdet At alle for området relevante erhvervsuddannelser til sammen udbydes af TSØ-skolerne, og at der etableres relevante partnerskaber At hver enkelt skole synliggør de øvrige skolers tilbud At videndeling er organiseret systematisk, f.eks. gennem fælles databaser, erfagrupper og driftsgrupper Motivations- og succesfaktorer Skolerne har opstillet en række succes- og motivationsfaktorer ved deltagelse i samarbejdet: Succesfaktorer: Samarbejdet opleves som givende den enkelte skole værdi, bl.a. i form af kvalitetsløft Skolerne får gennem TSØ-samarbejdet større volumen og rådighed over flere kompetencer Samarbejdet giver uddannelsespolitisk indflydelse Motivationsfaktorer: Skolerne forpligter sig til at betragte TSØ som det forum, der har førsteprioritet ved udvælgelsen af samarbejdspartnere Skolerne stiller ressourcer til rådighed for samarbejdet Der er formuleret spilleregler med succeskriterier for udviklingsgruppernes arbejde Der er åbenhed mellem skolerne, når de konkurrerer, og skolerne er loyale i deres omtale af hinanden Det er muligt at sige nej til dele af samarbejdet Der foretages en årlig evaluering af TSØ s grundlag og indsatsområder. Der følges op på evalueringen Samarbejdsstruktur Det daglige samarbejde udøves primært gennem TSØ s udviklingsgrupper, drifts- og netværksgrupper og øvrige arbejdsgrupper. Det overordnede ansvar for TSØ s drift og udvikling er placeret i direktionsgruppen, bestående af skolernes øverste ledere og souschefer. Det overordnede politiske ansvar for TSØ varetages af bestyrelsesgruppen, bestående af de otte skolers formandskaber. Sekretariatsfunktionen for TSØ varetages af formanden for direktionsgruppen. Østjylland, august 2006 DjH Nyt december

6 Bilag 1 Indsatsområder for 2006: Der er fastlagt følgende indsatsområder for 2006: 1. Uddannelsespolitik og fremtidsscenarier Direktørgruppen gennemfører en uddannelsespolitisk analyse med henblik på at afklare handlemuligheder Der gennemføres et fremtidsværksted inden årets udgang Begreberne om branche-, henholdsvis masterskoler, i TSØ-regi afklares 2. Kvalitet Arbejdet med benchmarking og tilfredshedsundersøgelser fortsættes Der sættes fokus på frafald Kvalitetsgruppen påbegynder arbejde med akkreditering med henblik på at sikre, at TSØ-skolerne er på forkant med centrale tiltag på området 3. Medarbejderudvikling Medarbejderudviklingsgruppen fortsætter sit arbejde med at udvikle relevante efteruddannelsestilbud til skolernes medarbejdere 4. Uddannelser og pædagogik Der er fokus på udvikling af uddannelser og pædagogik Der er særligt fokus på muligheder og konsekvenser i forbindelse med internationalisering, bl.a. via erfaringsudveksling mellem skolerne og medarbejderne Direktionsgruppen sikrer, at indsatsområderne omsættes til handlingsplaner for de nedsatte grupper Ud over de særlige indsatsområder samarbejdes der i dagligdagen på en række mere driftsprægede områder, bl.a.: Lønadministration Koordinering af økonomiske rammer, f.eks. EVE-rammer Generel administration, herunder styringsredskaber Markedsføring, hvor ikke mindst den interne markedsføring af arbejdet med indsatsområderne vil have høj prioritet i 2006 Bilag 2 TSØ s organisatoriske opbygning Bestyrelsesgruppen: TSØ s øverste politisk valgte organ. Sammensat af formandskaberne for de otte TSØ-skoler Direktionsgruppen: Ansvarlig for det daglige arbejde i TSØ - overordnede beslutninger, iværksættelse af projekter, udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner, opfølgning, evaluering m.v. Udviklingsgrupper: Praktisk pædagogisk udvikling (PPU-gruppen) Den primære opgave er at tage initiativer til og fremme fælles løsninger inden for det pædagogiske område Medarbejderudviklingsgruppen (MUGgruppen) Den primære opgave er at analysere behovet, udvikle og gennemføre fælles kompetenceudviklingsaktiviteter for TSØskolerne Kvalitetsgruppen (Q-gruppen) Den primære opgave er at fremme kvalitetsarbejdet på TSØ-skolerne via udvikling af fælles løsninger, redskaber og metoder, benchmark, analyser m.v. Voksenuddannelsesgruppen (VEU-gruppen) Den primære opgave er at følge udviklingen på arbejdsmarkedet i regionen, at sikre TSØ-skolernes interesser i forbindelse med arbejdsmarkesmæssige-, beskæftigelsesmæssige eller sociale initiativer, samt at tage initiativ til uddannelsesmæssige løsninger i samarbejde med relevante organer Driftsgrupper: Administrationsgruppen: Arbejder for optimering af skolerne økonomi, ressourceforbrug og administrative belastning Markedsføringsgruppen Arbejder med fælles markedsføringsprojekter, intern og eksternt Netværks-, arbejds- og øvrige grupper: - Nedsættes primært inden for forskellige driftsområder til gensidig støtte og inspiration i det daglige arbejde, på baggrund af konkrete fælles arbejdsopgaver eller som inspirations- og debatforum. Indsatsområder for 2006 DjH deltagere: Kvalitet: Allan Rasmussen Medarbejderudvikling: Flemming Jensen Uddannelse og pædagogik: Jesper Kofoed DjH s repræsentanter i TSØ-grupperne er: Uviklingsgrupper: Praktisk pædagogisk udvikling: Jesper Kofoed, Medarbejderudviklingsgrupper: Flemming Jensen, Kvalitetsgruppen: Allan Rasmussen, Voksenuddannelsesgruppen: Ib Bæk Jensen Driftsgrupper: Administrationsgruppen: Flemming Jensen, Markedsføringsgruppen: Anne Hansen Aamand 6 DjH Nyt december 2006

7 af Henrik Øelund Erhvervsuddannelserne i fremtiden På Globaliseringsrådets møde den 25. og 26. august 2005 blev Erhvervsuddannelser i verdensklasse præsenteret, og der blev peget på fem centrale udfordringer. De fem centrale udfordinger er: Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Der skal være nok praktikpladser i virksomhederne Erhvervsuddannelserne skal indrettes, så de er attraktive og kvaliteten i top Balance mellem hensynet til nutidens og fremtidens arbejdsmarked i erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelserne skal følge med udviklingen på arbejdsmarkedet Efterfølgende nedsatte regeringen to udvalg med hvert sit kommissorium udarbejdet efter høring af involverede parter. 1. Kommissorium for udvalget om at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Preisler-udvalget Udvalget skal fremlægge forslag til en handlingsplan om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. 2. Kommissorium for fremtidssikring af erhvervsuddannelserne Østerlundudvalget Udvalget skal udarbejde forslag til en fremtidssikring af erhvervsuddannelsernes indhold, struktur og styring. Endvidere fik velfærdskommissionens arbejde afsmittende effekt på uddannelsesområdet ved: Aftale om fremtidens velstand og velfærd, omhandler bl.a. Hurtigere gennem uddannelserne Ungdomsuddannelser til alle Ansvar og redskaber til kommunerne Fornyelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser Her i 4. kvartal barslede udvalgene så med forslag og anbefalinger. Der forestår en politisk behandling, hvor der sker prioritering og yderligere bearbejdning. Det er ikke muligt at komme ind på dem alle, men her er 10 punkter, som bliver interessante at følge udviklingen af: En styrket overgang fra grundskoler til ungdomsuddannelser med klar ansvarsfordeling mellem parterne, herunder et styrket samarbejde med UU-centrene. Trin og niveaudeling for henholdsvis den svage og stærke elev. EUD skal være adgangsgivende til KVU En national kvalifikationsnøgle Mere målstyring og mindre detailstyring Større frihedsgrader på grundforløb Resultatvurdering og obligatorisk deltagelse i benchmark Obligatorisk brug af Elevplan Fravalg af fag, som ikke er kernekompetencer Minimum et internationalt projekt for alle elever Hele Østerlundudvalgets rapport kan findes på: Jul på DjH Julekasserne er fundet frem af gemmerne og stillet pænt på række. I kurve står fade og skåle, og bunker af gran og pyntegrønt ligger rundt omkring klar til i skøn symfoni at minde om, at julen står for døren. Rengøringsafdelingen har hidkaldt assistance, for nu skal der produceres juledekorationer, og alle er i sving. Pensionerede medarbejdere er igen trådt ind i arbejdsfællesskabet for en dag. Snakken går om grankviste, kugler og sløjfer, og gode råd bliver byttet, mens ivrige hænder skaber det ene kreative værk efter det andet. Snart spreder julehyggen sig ud i DjH s hjørner og kroge, og vi kan alle igen i år glæde os over lyset i en mørk tid. DjH Nyt december

8 af Anne Hansen Aamand Fra studievejlederfunkt et job som aktiv pensio Den 31. december kan DjH sige farvel til en god medarbejder gen har valgt at trække sig tilbage og blive aktiv pensionist. Han kend underviser og erhvervsvejleder. Da Tage Bajlum i 1961 for første gang satte sin fod på DjH s grund, anede han ikke, at dette var stedet, hvor han skulle tilbringe de fleste år af sit arbejdsliv. Tage var i lære som elektriker. Det var lidt af en tilfældighed, at det netop var elektriker, Tage blev udlært som. Faderen var landmand, men mente Tage egnede sig bedre som smed. Han tog ham med op til Alfred Priess A/S i Vinderup, der både husede smede og elektrikere. Der blev han vurderet af mester, som synes han mere lignede en elektriker, og sådan blev det. Fire gange måtte Tage afsted for at komme på skole på DjH, der dengang havde adresse på Lindevej. Han kan måske af alle bedst forstå, hvad der foregår blandt de unge på skolehjemmet. Han har selv boet der, og kan fortælle gode historier, som til forveksling ligner dem, vi hører i dag. Under et af sine skoleophold lærte Tage en sød ung Hadstenpige at kende, og gennem de næste år skrev Kirsten og Tage jævnligt sammen. Efter veloverstået svendeprøve i 1965 tog Tage hyre på skibet Kirsten Skov, der sejlede med stykgods i Caribien, Sydamerika, Sydstaterne og i Østen. Jeg nåede halvanden gang rundt om jorden, mindes Tage. Der både har været langt op af Mississippi og på samme tur i østen oplevet fra 40 graders varme i syd til 40 cm tyk drivis i det nordligste Kina. Faglærer på DjH Hjemme igen blev Tage installatøruddannet i Århus, og i 1968 flyttede han til Hadsten, og giftede sig med Kirsten. Året efter ringede han til DjH og tilbød sin arbejdskraft. Jeg ville gerne undervise i laboratoriet, som jeg kendte fra min egen elevtid. Jeg vidste der blev undervist meget i motorer, og det havde jeg erfaring med fra min tid som skibselektriker, fortæller han. Tage blev ansat som vikar og få måneder senere, den 1. september 1969, blev han fast faglærer ved elskolen på DjH. 8 DjH Nyt december 2006 Studievejlederfunktionen Efter gennemført PG i 1972 var næste milepæl i Tages karriere en uddannelse som studievejleder, der blev afsluttet i 1980, hvorefter han har fungeret som sådan på DjH. Kateteret blev udskiftet med et skrivebord, og arbejdsdagen fyldt med kontakt til kommende elever, forældre og mestre. En kontakt, der de fleste gange, gik over i sagsbehandling og udarbejdelse af uddannelsesaftaler. Tage blev koordinerende vejleder med ansvar for LOP funktionen (Lære- og praktikpladsformidling) i Undervisningen blev nedtonet, men aldrig helt sluppet, da han tog sig af at lære DjH s elever om førstehjælp. Måske linket til et andet væsentligt emne i Tages liv, nemlig arbejdet indenfor redningsberedskabet i Hadsten. Der er han beredsskabsinspektør med ansvar for indkvartering og forplejningsopgaver i forbindelse med katastrofer. Det kan være orkan, sne, fly- og togulykker eller brandulykker, hvor en masse mennesker pludselig står uden tag over hovedet. Det oplevede Tage tæt på, da Hadsten plejehjem sidst i 80 erne brændte ned til grunden Tage blev uddannet studievejleder i 1980 og har som sådan taget sig af sagsbehandling og uddannelsesaftaler.

9 ionen til nist nem 37 år. Tage Bajlum er skolen både som elev, Jeg sad på mit kontor og kunne se flammerne mod himlen, fortæller Tage. Der gik bare et par timer fra branden startede til alle beboere var reddet ud og indkvarteret på den da ny kursusejendom her på DjH. Vi var glade, da vi kunne se, at alle var reddet fra flammerne. Markedsføring af DjH Tage har sideløbende med vejlederfunktionen taget sig af markedsføring af skolen. Han var med til at starte det forløb, vi i dag kalder præsentationskursus for folkeskolelever, og til at markedsføre efg-uddannelsen sidst i 70 erne. I mange år har Tage været primusmotor i forbindelse med åbent hus dagen på DjH. Kunstgangen Tage er meget kunstinteresseret og maler selv. Han har været elev hos den nu afdøde Randersmaler Finn Johansen, tidligere faglærer på smedeuddannelsen på DjH. Sammen med tidligere direktør Per Tønder har Tage bygget skolens kunstsamling op til det, den er i dag og blandt andet etableret kunstgangen med Ole Gjermandsens værker. Da han kom her til skolen, ejede den kun få malerier. Nu har DjH en kunstsamling på flere hundrede billeder og skulpturer. Malerkunst interesserer mig meget. Det er noget af det, jeg gerne vil tage op igen. Både det selv at male, men også at besøge udstillinger og museer, siger Tage. Aktiv pensionist Ved årets udgang går Tage på pension efter godt 37 års arbejde på DjH. Der kan vi sige farvel til en god kollega og ønske ham held og lykke med de aktiviteter, han vil fylde sin pensionisttilværelse med: Beredskabsarbejdet og malerkunst på forskellig vis. Tage fortæller Da jeg gik på skolen først i 60 erne, startede vi dagen med morgensang dirigeret af forstander Tommesen og med fru Tommesen på klaver. Det var sådan lidt højskoleagtigt. Om aftenen blev døren låst kl , og kl blev al lys slukket, så skulle der være absolut ro. Det samme gjaldt i weekenden. Dengang var der tit mange, der blev i weekenderne, og når vi så gik til kobal på kroen, skulle vi sørge for at være hjemme før døren blev låst. Vi kaldte det kobal, fordi det var arrangeret af landboforeningen. Så var det en gang, vi havde aftalt med vagten, at han ville lukke os ind kl. 24 præcis, og vi skyndte os meget for at nå hjem til tiden. Men jeg skulle lige have den sidste dans med Kirsten, så vi kom fem minutter for sent hjem, og døren var låst. Så måtte vi bruge plan B. Vi kravlede op på et cykelskur og fik listet et vindue op, der stod på klem, og så hjalp vi hinanden med at få alle firet op og ind. Næste morgen ved morgenmaden styrede læreren direkte hen mod vores bord, og alle prikkede til mig, for det var jo min skyld vi var forsinkede. Jeg måtte finde på noget, men det eneste læreren sagde, var: Nå I kom nok tidligt hjem i aftes, jeg hørte jer ikke engang. Hans blik antydede dog, at han tænkte noget andet. Tage Bajlum (i cirklen) som elektrikerlærling på skoleophold på DjH i Billedet er taget i ellaboratoriet på Lindevej, hvor Tage senere kom til at undervise som faglærer. Tage på kunstgangen med Ole Gjermandsens værker. Tages har gennem årene været med til at opbygge DjH s kunstsamling til det den er i dag. DjH Nyt december

10 af Anne Hansen Aamand Kursussekretæren og und Søren Lange underviser kursister i køleteknik og elever på Søren Lange Yngste mand i køleafdelingen er Søren Lange 29 år. Han tiltrådte som underviser den 1. oktober 2006, hvor han tager sig af grundforløbet og efteruddannelse. Før Søren kom hertil, havde han eget IT-firma, men da muligheden for, at drengedrømmen om at undervise kunne gå i opfyldelse, bød sig, sprang han til. Søren er uddannet maskinmester fra maskinmesterskolen i Århus år Han sejlede i år i farvandene omkring Grønland, Færøerne og Island med Søværnets inspektionsskibe Hvidbjørnen og Vædderen. Vædderen kender vi fra Galethae 3 ekspeditionen, hvor den nu er på vej rundt om jorden med et større forskerhold. Da Søren var ombord lød opgaverne på fiskeriinspektion, farvandsovervågning, redningsaktioner og militær øvelsesvirksomhed. Inden for Søværnet fik Søren også sine første undervisningserfaringer, hvor han satte værnepligtige, kadetaspiranter og sergenter ind i mysterierne omkring maskinlære, søsikkerhed og generel militærlære. Privat bor Søren sammen med sin kæreste Rikke. Han er lige blevet far til Emilie, der har tre større søskende: Marcus på 8, Kathrine på 6 og Lukas på 4 år. Familien bor i Låsby men har lige købt hus i Rostrup nord for Hobro, hvor de flytter til 1. januar. Den 7. juli næste år gifter Søren og Rikke sig i Låsby Kirke. Fritiden bliver brugt sammen med familien, men Søren beskæftiger sig også gerne med akvarier og programmering af hjemmesider. Søren har i 24 år spillet skak, heraf en del år i klub, hvor han også deltog i mesterskaber. Oprindeligt var det Sørens plan, at han skulle være diplomingeniør, og han startede derfor på teknisk skole i Frederikshavn, men hurtigt indhentede skoletrætheden ham. Han valgte om, og syntes uddannelsen til maskinmester lød spændende, men måtte sande, at den også var hård. Godt igennem den har han nu fået opfyldt drømmen om at blive underviser. 10 DjH Nyt december 2006 SØREN LANGE

11 erviseren på kølekurser grundforløb. Berit Nielsen er ansat som ny kursussekretær. Berit Nielsen Berit Nielsen, 37 år, startede på DjH den 1. august 2006 i administrationen som kursussekretær. Her tager hun sig af efteruddannelsen, og skal pr. 1. januar 2007 også fungere som webredaktør for området. Berit har tidligere arbejdet som kursussekretær i en privat konsulentvirksomhed. Før hun kom til DjH var hun ansat i byggeteknisk afdeling i det tyskejede firma Lidls danske hovedkontor i Kolding. Berit er uddannet allround kontorassistent hos Anva stormagasin i Esbjerg. Hun stammet fra Ølgod, men bor nu i en lejlighed i midtbyen i Randers, hvor hun flyttede til midt i august. Berit plejede at være en aktiv sportskvinde med både svømning og løb flere gange om ugen, men hun er endnu ikke rigtigt kommet i gang igen efter flytningen. Hun følger dog gerne alverdens sportsbegivenheder på tv. Rejser har en vis tiltrækningskraft på Birgit, men det skal ikke være charterferie. Som ung var hun i kibbutz i Israel og plukke avocado. Her havde hun stor glæde af mødet med andre unge af forskellige nationaliteter. Da hendes svoger i en toårig periode arbejdede som tømrerlærer på en form for teknisk skole i Nigeria, greb hun chancen for en tur dertil. I tre uger oplevede hun den nigerianske kultur på tæt hold. Drømmen er nu at opleve Grønland og den storslåede rene natur. Da Berit kom til DjH slog det hende, hvor anderledes en arbejdsplads DjH er sammenlignet med hendes forrige job i en tyskejet virksomhed, hvor alt kører meget strammere end på danske arbejdspladser. Hun har erkendt, at netop forskelle kan være med til at åbne øjnene for hverdagens goder. På et tidspunkt i Berits karriere formulerede hun et ønske om at komme til at arbejde på en handelsskole eller lignende og glemte det så igen. For nyligt gik det pludselig op for hende, at ønsket var gået i opfyldelse, da hun kom til DjH. BERIT NIELSEN DjH Nyt december

12 af Anne Hansen Aamand Køletekniker nr. 500 på DjH Køleafdelingen kunne den 1. december i år fejre køletekniker nr I 1986 startede det første hold køleelever på DjH. Først i december 2006 fejrede køleafdelingen, at køletekniker nr. 500 kunne forlade skolen efter vel overstået svendeprøve. Forud for uddannelsens start havde to aktive herrer gennem to år holdt mange møder i DA og fagbevægelsen. Det var Birger Johansen, Birger Johansen var sammen med nu afdøde Morten Arnvig pionerer i arbejdet med at få uddannelsen til kølemontør skudt i gang på DjH. Bo Kristensen og Peter Mazanti delte titlen som køletekniker nr De begyndte og slutter uddannelsen på samme dag. grundlægger af kølefirmaet Birton A/S, og Morten Arnvig, formand for AKB, der herefter gik til daværende undervisningsminister Bertel Haarder for at få uddannelsen godkendt. Vi sad simpelthen udenfor hans dør og ventede på at få foretræde. Vi ville ikke gå, før vi havde talt med ham, fortæller Birger Johansen, der er mødt op på DjH for at være med til at fejre køletekniker nr Og tålmodighed lønner sig. Birger Johansen og Morten Arnvig forlod ministerkontoret med bevilling og statsstøtte forhandlet på plads. Statsstøtten rakte dog ikke helt, så de kreative hjerner måtte på arbejde igen. Jeg støbte kuglerne og Morten fyrede dem af, siger Birger Johansen, og igen var heldet med dem. Det lykkedes at få rejst de sidste penge, og i 1986 bød DjH velkommen til den første kølemontørlærling. Birger Johansen har mange rosende ord til de lærerkræfter, der siden har fået uddannelsen bragt på det niveau, den er i dag. Kølemontøruddannelsen ændrede for et par år siden navn til køleteknikeruddannelsen, men omdrejningspunktet er det samme: Moderne køleteknik, der lever op til det, omverdenen forventer. Den 1. december 2006 oprandt dagen, hvor årets sidste svendeprøve var slut, og de nye svende skulle fejres. Samtidig skulle køletekniker nr. 500 udråbes en sag der dog viste sig ikke at være helt enkelt. Da uddannelsesleder Ib Bæk Jensen gennemgik elevernes ansættelsesdatoer, erfarede han, at der ikke var en men to, der opfyldte kravene til at blive køletekniker nr Bo Kristensen og Peter Mazanti var begyndt uddannelsen den samme dag, og det samme var gældende for svendeprøven. De delte derfor titlen og modtog begge gaver og lykønskninger fra DjH og Danfoss, der havde sendt en repræsentant til festlighederne. På dagen blev der udlært i alt 11 køleteknikere, og bemærkelsesværdigt er det, at der var medalje til syv af dem: En guldmedalje, to sølvmedaljer og fire bronzemedaljer. 12 DjH Nyt december 2006

13 af Anne Hansen Aamand Skoleelever på DjH Mette og Morten er sammen med resten af 8. b og 8.a fra Hadbjerg Skole på tre dages præsentationskursus på DjH. De bliver på kurset informeret om, hvad der foregår i de enkelte afdelinger, og får også lov til at prøve kræfter med praktiske arbejde. I plastværkstedet prøvede vi at svejse, fortæller Mette Og vi vacuum/termoformede nogle store kapselbakker, som vi fik med hjem, supplerer Morten. Begge er de enige om, at besøget på DjH er sjovt, og de lærer noget om nogle forskellige uddannelser. Anden dagen på kurset skal bruges i el- og køleafdelingen og besøget afsluttes i tømrerafdeling, hvor Mette og Morten glæder sig til at skulle bygge fuglehuse. Selvom dagene på DjH er lærerige, er det hverken Mette eller Morten, vi vil se på skolen i fremtiden. Mette vil være designer af tøj eller møbler, og Morten overvejer noget med pyroteknik. Det skal handle om fyrværkeri og teknik. Men det med plast var alligevel spændende. Morten (yderst til venstre) og Mette (forrest i midten) var sammen med deres klasse på tre dages præsentationskursus på DjH. De kom rundt i alle afdelinger og er her på visit i styring og regulering, elafdelingen. DjH Nyt december

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen

Læs mere

DjH Nyt. Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen.

DjH Nyt. Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen. DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2009 Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen. Nu gælder det den anden Anton Anton Jensen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008 Elafdelingen på udviklingsseminar Et seminar i ukendt farvand Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 24-timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet...

Læs mere

fremtidens energi Store maskiner fremtiden solar blue energy på spil i bowlinghallen kræmmere og andet godtfolk

fremtidens energi Store maskiner fremtiden solar blue energy på spil i bowlinghallen kræmmere og andet godtfolk DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. december 2010 Siden sidst. Praktik i udlandet - PIU pædagogisk introduktion til nye undervisere. VEU-Center MidtØst. To kolleger. Stråtagets stemning. æbler og gulerødder

Læs mere

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin. DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE OKTOBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold DjH PUNKT Indhold 1 Siden sidst 2 Service

Læs mere

indtryk Endelig lykkes det I dialog med LUU Natassias kamp Frafaldskurven er på vej ned En ny tradition er startet

indtryk Endelig lykkes det I dialog med LUU Natassias kamp Frafaldskurven er på vej ned En ny tradition er startet indtryk Københavns Tekniske Skoles personaleblad Nr. 40 Maj 2009 Endelig lykkes det Frafaldskurven er på vej ned I dialog med LUU En ny tradition er startet Natassias kamp Trods uhørt hårde odds lykkes

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere