Kvalitetsplan. EUC Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsplan. EUC Syd"

Transkript

1 Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013

2 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering (UMV)... 4 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)... 5 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)... 5 Frafaldsopgørelse... 6 Handlingsplan for øget gennemførsel... 6 Forankring af kvalitetsudvikling... 6 Kvalitetsroller

3 Indledning I bekendtgørelsen for både erhvervs- og gymnasiale uddannelser stilles der krav om at uddannelsesinstitutionen har et kvalitetssystem til løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering. EUC Syd har udarbejdet en kvalitetsplan, som skal sikre at der arbejdes systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten af skolens aktiviteter. EUC Syd er endvidere medlem af kvalitetsnetværket ESB (Evaluering, Samarbejde, Benchmarking). Netværket fungerer som sparringspartner og inspiration til skolens kvalitetsarbejde og med formålet om at kunne videndele og benchmarke skolens resultater med tilsvarende skolers resultater. EUC Syds kvalitetsplan har til formål at sikre kontinuerlige målinger af elevtrivsel, medarbejdertilfredshed og virksomhedstilfredshed samt en målrettet opfølgning herpå. Desuden skal planen sikre, at skolens Handlingsplan for øget gennemførsel udarbejdes og at der er sammenhæng mellem de strategiske indsatsområder og de handlingsplaner, som skolen udarbejder. Kvalitetsplanens opbygning Kvalitetsplanen er opbygget i fire dele: - De tre trivsels- og tilfredshedsmålinger - Frafaldsopgørelse - Handlingsplan for øget gennemførsel - Forankring af kvalitetsudvikling Kvalitetsplanen indeholder procedurer for løbende dataindsamling, selvevaluering og kvalitetsudvikling. Overordnet forløber kvalitetsplanen efter en toårig cyklus. Skolen lægger stor vægt på, at kvalitetsplanen er operationel og brugbar i en travl hverdag, både administrativt og i forhold til det daglige arbejde. Grundlæggende handler det om, at undervisningen er i overensstemmelse med de fastsatte mål for uddannelserne og fagene. Derudover at der foregår systematiske og kontinuerlige selvevalueringer på udvalgte områder og at der følges op på selvevalueringerne. Trivsels- og tilfredshedsmålinger På EUC Syd betragter vi kvalitetsarbejdet ud fra et bottom-up perspektiv, således at kvalitetsarbejdet først og fremmest foregår omkring dannelsen af skolens kerneydelse: uddannelse. Det betyder at kvalitetsarbejdet grundlæggende er forankret i selvevalueringer i de enkelte undervisningsteams og med tætte relationer til elever, studerende, kursister og virksomheder. 2 års model Modelen herunder illustrerer rytmen på EUC Syd over en 2 års periode. 3

4 Elevtrivselsundersøgelse (ETU) EUC Syd har besluttet at lave elevtrivselsundersøgelsen i forbindelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings undersøgelse til ressourceregnskabet, der løber over 4 uger i 3. kvartal hvert år. Da undersøgelsen derved datofastlægges til samme periode hvert år, betyder det at vi ikke får evalueret alle vores elever/hold, eftersom vi løbende har elever ude i praktik. På EUD evalueres der derfor løbende ved afslutning af henholdsvis grund- og hovedforløb. EUC Syd anvender ErhvervsSkolernes EvalueringsVærktøj (ESEV) som er et professionelt elektronisk dataindsamlings- og databehandlingssystem. ENNOVA bearbejder vores indsamlede data og udfærdiger bechmarkingrapporterne samt diverse andre rapporter, det kan tilkøbes. Afdelingschefen, der har kvalitet som sit ansvarsområde, er ansvarlig for gennemførslen af ETU på EUC Syd De adresseansvarlige afdelingschefer er ansvarlige for, at der fastsættes mål for forbedring med udgangspunkt i resultaterne for elevtrivselsmålingerne. Mål og opfølgning drøftes mindst én gang årligt på teammøderne. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) Hvert tredje år ved gennemførsel af ETU tilføjes det valgfrie modul æstetisk miljø. Derved skal eleverne besvare spørgsmål i kategorierne socialt, fysisk og æstetisk miljø. Disse tre kategorier trækkes ud og udgør tilsammen en Undervisningsmiljøvurdering. UMV gennemføres i årene 2012, 15, 18 osv.. Afdelingschefen, der har kvalitet som sit ansvarsområde, er ansvarlig for gennemførslen af ETU og dermed UMV på EUC Syd. 4

5 De adresseansvarlige afdelingschefer er ansvarlige for, at der fastsættes mål for forbedring med udgangspunkt i resultaterne for undervisningsmiljøvurderingerne. Mål og opfølgning drøftes mindst én gang årligt i MIO 1 og L-MIOerne 2. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Hvert andet år i ulige år er der mulighed for at gennemføre en MTU, som benchmarkes med de øvrige skoler i ESB-netværket. MIO har besluttet, at der indtil videre i stedet for den store samlede MTU skal være såkaldte tilfredshedsevalueringer med det formål at få en dialog mellem medarbejdere og ledelse til gensidig forståelse for arbejdsvilkår. Tilfredshedsevalueringen danner desuden udgangspunkt for arbejdet med forbedring af vilkår, der har indflydelse på arbejdsglæde og trivsel. Redskaber Der gennemføres en APV mindst hvert 3. år på de forskellige adresser. Den enkelte adresseledelse beslutter, hvornår den gennemføres. APV en, med særlig vægt på den psykiske del, danner udgangspunkt for teammøder mellem afdelingschefer og de enkelte teams. Hvert enkelt teammedlem melder de 5 vigtigste faktorer for arbejdsglæden for ham/hende ind til afdelingschefen før mødet. Disse drøftes sammen med APV en. Både APV og de indmeldte fokuspunkter drøftes ud fra følgende ramme: 1. Hvad kan vi hver især gøre? 2. Hvad kan gruppen gøre? 3. Hvad kan lederen gøre? 4. Hvad kan organisationen gøre? Opsamling Den ansvarlige afdelingschef melder indsatsområder tilbage til MIO. Afdelingschefen, der har kvalitet som sit ansvarsområde, er ansvarlig for gennemførsel af MTU på EUC Syd, såfremt det igen besluttes at gennemføre fælles MTU er. Afdelingscheferne er ansvarlige for, at der gennemføres APV er mindst hvert 3. år og for at tilfredshedsevalueringerne bliver en del af teammøderne. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) Virksomhederne skal have mulighed for at evaluere EUC Syds kurser. Vi skal løbende forbedre os og fra centralt hold skal man kunne se, at kurserne har en effekt. Hvad får virksomheden ud af at have kursister på EUC Syd og lever kurserne op til virksomhedens forventning er medarbejderne blevet uddannet i det, som virksomhederne forventede og kan de anvende de nye kompetencer? Det er de spørgsmål, der skal afdækkes via virksomhedstilfredshedsundersøgelserne. 1 MIO er skolens centrale Medarbejder-Indflydelses-Organ 2 LMIO er de lokale medarbejderindflydelsesorganer i de 4 byer: Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev 5

6 VTU evalueres i systemet Viskvalitet.dk. Virksomhederne udfylder skemaet online efter at have fået tilsendt både anvisning og adgangskode til systemet. For at sikre en høj besvarelsesprocent vurderes det i forhold til relevante målgrupper, om der yderligere skal medsendes en printudgave af skemaet. Én gang i kvartalet laves en central datakørsel fra viskvalitet.dk, hvorefter resultatet fra de sidste 3 mdr. offentliggøres både på Viskvalitets og på EUC Syds hjemmeside. EUC Syd har besluttet at evaluere brancherne kvartalvis efter følgende plan: 1. kvartal: Automatikområdet. 3. kvartal: Transportområdet 2. kvartal: Maskin/CNC drej/fræs 4. kvartal: 2-3 udvalgte mindre områder Afdelingslederen for efteruddannelse er ansvarlig for VTU på EUC Syd Frafaldsopgørelse Frafaldsproblematikken på erhvervsuddannelsernes grundforløb og på det tekniske gymnasium er kontinuerligt et fokusområde for skolen. Der gøres konstant indsatser for at finde aktuelle årsager til frafaldet for at kunne iværksætte initiativer, der medvirker til at reducere dette. I tilknytning til skolens administrative rapporteringsværktøj er der tilknyttet et rapporteringsmodul, til dynamisk opfølgning på elevstatus. Det bliver muligt for det enkelte lærerteam at følge deres elever dag for dag og se status på frafald efter 1, 3, 6 og 12 måneder efter, at eleven er startet på et grundforløb. Det forventes, at denne mulighed for hurtigere opfølgning vil give mulighed for hurtigere iværksættelse af handlinger, hvis det viser sig, at der er særlige problemer med frafald på et eller flere hold. Rapporteringsmodulet giver endvidere mulighed for at beregne en statistisk sandsynlighed for frafaldsrisikoen for elever, der tidligere er frafaldet lignende uddannelsesforløb. Herved får studievejledere og kontaktlærere øget mulighed for tidligere indsats. Handlingsplan for øget gennemførsel Hvert år den 1. marts indsender skolen en Handlingsplan for øget gennemførsel til Ministeriet for Børn og Undervisning. Planen indeholder opgørelser over frafalds- og gennemførselstal på de forskellige uddannelser samt en beskrivelse af, hvilke særlige indsatser der er iværksat for at øge gennemførslen. Afdelingschefen, der har kvalitet som sit ansvarsområde, er ansvarlig for Handlingsplanen for øget gennemførsel på EUC Syd Forankring af kvalitetsudvikling For at sikre en forankring af kvalitetsarbejdet i hele organisationen er det besluttet, at Bestyrelsen samt de centrale fora og udvalg på skolen én eller flere gange årligt drøfter kvalitetsarbejdet. - Skolens bestyrelse har mindst én gang om året kvalitet som et særligt punkt på dagsordenen for bl.a. at drøfte mål og resultater f.eks. mål og resultater for gennemførelse. 6

7 - Skolens samlede ledelse har mindst én gang om året kvalitet som et særligt punkt på dagsordenen for bl.a. at drøfte skolens mål, evalueringsresultater og evt. opfølgningsaktiviteter. - Mindst én gang om året har skolens MIO kvalitet som et særligt punkt på dagsordenen for bl.a. at drøfte evalueringsresultater og evt. opfølgningsaktiviteter. - Mindst to gange om året har skolens L-MIOer kvalitet som et særligt punkt på dagsordenen for bl.a. at drøfte adressens mål, evalueringsresultater og evt. opfølgningsaktiviteter. - Mindst én gang om året har skolens lokale uddannelsesudvalg evalueringsresultater for uddannelsen til drøftelse og evt. iværksættelse af opfølgningsaktiviteter. - Selvevalueringer efterfulgt af opfølgningsaktiviteter på skolens ledelsesadresser og i de enkelte undervisningsteam Kvalitetsroller Afdelingschef og koordinator i skolens udviklingscenter har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet De kvalitetsansvarlige (placeret i direktionssekretariat og VEU-Centersekretariat) har det daglige ansvar og den praktiske koordinering af kvalitetssystemet. Afdelingscheferne har ansvaret for at kvalitetssystemet bliver ført ud i afdelingen med bl.a. den løbende ETU (herunder UMV), kvalitetsplanen og handlingsplanen for øget gennemførsel. Desuden har de ansvaret for at MTU-, ETU- og UMV-evalueringerne bliver en del af teammøderne. Den skolepraktikansvarlige vurderer kvaliteten i skolepraktikken vha. en årlig selvevaluering, hvor skolens medarbejdere og elever inddrages. Underviserne vurderer hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer kan understøtte uddannelsens formål og undervisningens mål. Vejledere vurderer elevernes tilfredshed med og udbytte af gennemførselsvejledningen vha. en selvevaluering, så vejledningen understøtter fastholdelsen bedst muligt. 7

8 Bilag: Opfølgningsplan for udvikling og kvalitet EUC Syd Aktør Dato Periode Emne for handling Selvevaluering (udgangssituation) Mål (målbart) Aktivitet (handling og ansvar) Opfølgning på aktivitet Resultat (måling og vurdering)

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen 1. Formål med evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Social- og Sundhedsskolen arbejder professionelt og systematisk med

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: 537401 Journalnr.: 089.82K.391 www.eucsyd.dk/om EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1 1. Opnåede

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kold College Institutionsnummer:461305 Journalnr.: 087.21K.391 Dato 29. april 2015 Underskrift: Thomas Johansen http://www.koldcollege.dk/files/filer/kold_da/om_skolen/handlingsplan-

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18.

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. VUC Storstrøms bestyrelse Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. 1) Indledning og formål Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Evaluering af praktikcentre del 1. Analyser på tværs af centre og uddannelser

Evaluering af praktikcentre del 1. Analyser på tværs af centre og uddannelser Evaluering af praktikcentre del 1 Analyser på tværs af centre og uddannelser Evaluering af praktikcentre del 1 Analyser på tværs af centre og uddannelser 2015 Evaluering af praktikcentre del 1 2015 Danmarks

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer:537401 Journalnr.: 089.82K.391 Dato: Underskrift: Thorkild Jacobsen, bestyrelsesformand http://eucsyd.dk/forside/kvalitet/294

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere