DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK"

Transkript

1

2

3

4

5 DET KONGELIGE BIBLIOTEK v t

6 i *

7 GJENMÆLE mod Dr. Hornemanns Piece Den offentlige Sundhedspleje og Prostitutionen af L. B Kjøbenhavn. H. Hagerups Boghandel. Triers bogtrykkeri (H. J.-S ch ou)

8 V $ $ I, u y y-.

9 »l/et gjør mig ondt, at Dr. Hornemann har skrevet den Piece«, har en anseet Mand ytret efter Gjennemlæsningen af Dr. H. s Særtryk af»hyg. Medd,«, betitlet:»den offentlige Sundhedspleje og Prostitutionen«; og det gjør sikkert mange alvorlige Mænd og Kvinder ondt, ikke blot a t han har skrevet til Forsvar for den lovværnede Prostitution, men at han har skrevet, som han har skrevet: man mærker ikke noget til den Aand, der gik igjennem Dr. H. s for nogle Aar siden udgivne Foredrag om»menneskets Tilstand kort for Døden«; var denne Piece til Glæde for Mange, saa at den udkom i andet Oplag, har den nyeste Piece været til Forargelse for Mange og fortjener den Lod, som Prostitutions^endernes Maanedsblad skal have faaet, maaske i Dr. H. s eget Hus:»strax at blive kastet i Ovnen«. 1 den haanende og affejende Myndighedstone, hvormed Dr. H. og hans Kampfæller imødegaa Førerne for»for. imod Lovbeskyttelse af Usæd.«, trods Erkjendelsen af deres»varme, filanthropiske Iver«, tør man se et Vidnesbyrd om, at de føle, at det af dem forfægtede System med dets Principer, Konsekventser og Virkelighedsbilleder ikke taaler at drages frem for Kritikkens Lys. De ville»kun nødigt indlade sig paa at diskutere derom«, neppe som de sige fordi Prostitutionsspørgs-

10 maalet er af en saa delikat Natur, at det ikke egner sig til offentlig Behandling, men fordi den nuværende Løsning af Spørgsmaalet er saa skandaløs, at den prostituerer Forsvarerne. De. foretrække derfor løse Paastande og falske Beskyldninger istedetfor en alvorlig, samvittighedsfuld Diskussion. Foreningen beskyldes saaledes i Dr. H. s lille Stridsskrift for»at ville have Lov af 10de April 1874 ophævet, uden at sætte noget Bedre istedet«, at ville have»en fuldkommen ukontrolleret Tilstand«,»slet ingen Kontrol«, at ville»begunstige og udbrede den hemmelige Prostitution«, altsaa at have»umoralske Bestræbelser«. Hvor usandt! Foreningen vil jo ingenlunde have nævnte Lov ophævet, men kun ændret saaledes, at det Gode i den beholdes, men de usædelige Foranstaltninger udskydes og erstattes af andre af sædelig Art, saa at det virkelig bliver en god Sundhedslov, der stiler efter det store Sundhedsmaal:»en sund Sjæl i et sundt Legeme«, uden at det Sidste sættes over det Første. At de Smittede tages under Behandling paa offentlig Regning, og at Kvinder, som gribes i Utugt for Betaling, første Gang advares, anden Gang straffes med Bøder og Fængsel, er i sin Orden; men naar de saa derefter, om de fortsætte paa samme Vis,»sættes under Politiets strenge Opsyn«, og dette betyder, ikke at de sættes t. Ex. i en Tvangsarbejdsanstalt og der, udelukkede fra Omverdenen, tvinges til at opgive deres usædelige Erhverv, m en tvertimod, at de faa Lov til uhindret at fortsætte den Virk

11 somhed, som de ere tiltalte og straffede for, vel under visse Indskrænkninger (som enhver lovlig Næringsvei), men ogsaa med visse Begunstigelser, saa kan der for sund Menneskeforstand dog ikke længere være Tale om Straf, men kun om»beskyttelse«, hvormeget end Dr. H. og Andre ivre mod denne Benævnelse.»Ved at straffe, beskytter og anbefaler man ikke«siger Dr. H.; det er sandt nok; men det maa ikke oversees, at Loven vel begynder med at straffe de utugtige Kvinder, men ender med at beskytte dem, ikke blot»tolerere«men virkeligt»beskytte«; thi Enhver, der er uhildet af forudfattede Meninger, maa dog indrømme, at det maa kaldes Beskyttelse, naar de utugtige Kvinder, der ikke ville afstaa fra deres strafværdige Levevej, faa Lov til at fortsætte den, og det paa langt gunstigere Betingelser med Hensyn til den pekuniære Fordel, idet det tillades dem at bo i markerede Forbygninger i umiddelbar Nærhed af befærdede Strøg og aabenlyst at maatte kapre Kunder. Mon noget indskrevet Fruentimmer betragter Bordellet som Straffeanstalt? eller mon Nogen overhovedet seer det under det Synspunkt? I alle Tilfælde er der da aldeles ikke Tale om Straf for den privilegerede Bordelvært, medens Rufferi ellers er strafbart. Nej, her kan kun være Tale om Lovbeskyttelse af Utugten, ja»anbefaling«. Man maa være lidet hjemme i Bordelgjæsternes Tankegang, naar man ikke ved, at de i øvrighedens Avtorisation og Kontrol se»en stiltiende, indirekte

12 Anbefalings en Tilskyndelse til at følge den sandselige Lyst, som ellers Samvittighedens Advarsler og Frygten for den guddommelige Nemesis vilde kunne tøjle. For at godtgjøre, at den regulerede Prostitution ikke er Beskyttelse, anfører Dr. H. til Exempel:»Ingen vil paastaa, at Mormonerne beskyttes, fordi detaales«; sandt nok! men naar man hjælper Mormonerne til at faa Tilhørere og Tilhængere, saa beskytter man dem dog vel; men det er jo en lignende Beskyttelse, øvrigheden yder Skjøgerne ved at hjælpe dem til at faa Kunder ved deres Boligers iøjnefaldende Beliggenhed samt ved Avtorisationens og Garantiens Stempel, og m aa yde dem, for at Hovedstrømmen af tøjleløst sandselige Mænd kan blive ledet ind i Bordellerne,»de offentlige Afløbsrender for Naturdrifter, som maa tilfredsstilles «, som en Fysikus meget smagfuldt og aabenhjertigt har udtalt. Naar Dr. H. videre siger:»derimod beskyttes Folkekirken af Loven«, maa dog undtages Lov af 10de April 1874; thi den beskytter ikke Folkekirken, der dog har grundlovsmæssigt Krav paa,»at Intet læres eller foretages, som strider mod Sædeligheden eller den offentlige Orden«. Ovennævnte Straffrihed for de uforbederlige Skjøger vil Foreningen have hævet; den vil et fuldt gjennemført Modarbejdelsessystem; der skal ikke standses paa Halvvejen; vil Kvinden ikke trods Advarslen og den mildere Straf opgive den usædelige Næringsvej, maa hun straffes stren

13 gere, som Tilfældet er med Andre, der vedblive med at drive ulovligt Erhverv, øvrigheden forspilder sin Myndighed og Folks Agtelse, naar den erklærer sig fallit overfor Lasten og gaaer paa Akkord med den, saa at den under visse Betingelser tillader, hvad den ellers straffer.»prostitutionen er-det Uundgaaelige«, siger Dr. H. med en uheldig Tvetydighed: mener han den offentlige (efter den almindelige Talebrug, som ogsaa er benyttet i dette Indlæg), er det usandt mener han den hemmelige, er det vel sandt, men det benegter Foreningen heller ikke: men den vil, at der kraftigere end nu skal tages fat paa den hemmelige Prostitution, at der skal føres skarpere Tilsyn med Utugtens»Rekrutskoler» (Dandselokaler, Sangerindeknejper, Værtshuse og Hoteller), at der skal sættes Straf for al offentlig Opfordring til Utugt o. s. v. Foreningen mener med Føje, at ved strengere Sædelighedslove og ved kraftigere Tilsyn fra Politiets Side kan Forførelse til og Udøvelse af Utugt modarbejdes og hæmmes, ligesaavel som alt andet Ondt- Men dette kan dog ikke kaldes»at ville en fuldkommen ukontrolleret Tilstand«; ligesaalidt kan der siges, at Foreningen»ikke vil sætte noget Bedre istedet«: den vil jo ikke et Ligegyldighedssystem, men et Undertrykkelsessystem istedetfor et Beskyttelsessystem! Dr. H. kunde da godt have sparet sig at udmale Skræmmebilledet af en Tilstand uden Kontrol. Dr. H. vil selv»fjernelsen af Alt, hvad der kan friste til Usædelighed (Dandseboder, Sanger-

14 indeknejper, usædelige Billeder)"; hvorfor da ikke Fjernelsen af det, som allermest frister til Usædelighed: offentlige Bordeller for Alles -Øjne? Et Bordel med usædeligt klædte og usædeligt gestikulerende Fruentimmer ud til offentlig Gade er dog langt fordærveligere end usædelige Billeder i en Boghandlers Vindue. Naar Dr. H. siger, at Foreningens Blad»forgifter de Unges Fantasi«, er det kun en ubevist Paastand; men et uomstødeligt Faktum er det, at Utugtshusene gjøre det; det have Mange direkte og indirekte erfaret; thi det er jo ikke, som- Dr. H. siger, at den Næringsvej maa»sky Lyset og kun tør drives i det Skjulte«. Tvertimod: den drives jo under Politiets Ægide saa aabenlyst som vel muligt, saa at der hos dem, der kjende den nøgne Virkelighed, og som har sund Sædelighedssands, ikke kan Andet end vækkes stærk Forargelse med Forbitrelse og Bedrøvelse, saasandt de ere Menneskevenner og Fædrelandsvenner. Thi ved de offentlige Utugthuse svækkes vitterligt Folkets Sædelighedsbevidsthed. Det er ingen»tom Talemaade«. Stuart Mili siger et sandt Ord, naar han udtaler:»det synes mig meget vanskeligt at negte, at ubetænksomme Mennesker, naar de se, at der er truffet særegne Foranstaltninger for at skaffe mere Sikkerhed for en Art af Gjerninger, der almindeligt betragtes som dadelværdige, ville slutte, at disse Gjerninger ikke kunne betragtes af Loven som synderligt slette og maaske endog kunne betragtes som aldeles ikke slette eller som et nød

15 vendigt Onde«. Men de, der bære Ansvaret for Svækkelsen af Folkets Sædeligliedsfølelse gjennem den privilegerede Utugt, ere den nuværende Ordnings Forsvarere: hellere end tale i høje Toner om Ansvar for dem, der ville arbejde for et Undertrykkelsessystem istedetfor det nuværende Beskyttelsessystem, skulde de tænke paa det tunge Ansvar, der falder paa dem selv Ansvaret for at bringe mange unge, ubefæstede Mennesker til Fald, at overgive mange unge, faldne Kvinder til bundløs Fordærvelse, at volde mange samvittighedsfulde Fædre og Mødre, Ægtefæller, Husbonde og Lærere Bekymringer og Taarer. Naar Dr. H. fra sit høje Stade vender sig mod Foreningen med den Beskyldning, at den danner»en Propaganda, der truer med at omstyrte en af de vigtigste Støtter for al sand Kvindelighed, nemlig Blufærdigheden«, da turde det komme Sandheden nærmere at sige, at det netop er Forsvarerne af den lovbeskyttede Prostitution, der omstyrte denne Støtte, idet de hævde for øvrigheden Ret til at tillade utugtige Kvinder at færdes om Aftenen paa offentlig Gade med forføriske Blikke og Tilraab til de Forbigaaende. I en Provindsby er Skandalen fornyligt dreven saa vidt, at da en Bataillon marscherede fra Byen til Lejren, fulgte Byens offentlige Fruentimre med til en Kro lvs Mil fra Byen, kjørende i nedslaact Wienervogn i Skridtgang, umiddelbart foran den højeste Officer og det ved højlys Dag, da der langs Vejen var samlet mange Tilskuere af begge Kjøn og alle Aldre. De har dog

16 vist ikke følt sig som Straffefanger fra et Tvangshus!' Dr. H. vil, som alle hans samstemmende Kolleger, gjerne hævde Privilegiet for Læger (og Politiembedsmænd) til alene at være»de Sagkyndige«i denne Sag; ja, om de Læger, som ikke ere enige med dem, er der, skjøndt de dog have gjort Prostitutionen til deres særlige Studium, sagt,»at de ere aldeles inkompetente og mangle Forudsætningen for at kunne dømme i denne Sag«. Saa er det ikke underligt, at Dr. H. anseer»dhr. Præster og Damer«for endnu mere inkompetente:»neppe nok for Præster, endsige for Damer er her nogen tvingende Nødvendighed til at blande sig i slibrige Sager, som de ovenikjøbet ikke forstaa sig paa«. Men mod dette bureaukratiske:»vi alene vide«skal og tør hævdes, at Lægerne ingenlunde ere de eneste»sagkyndige«. Loven har, som overhovedet enhver Sundhedslov og som ofte er sagt, tre Sider, hvorfra den kan sees: den hygiejniske, den retslige og den moralske. Lægerne have qva Læger vel Krav paa, at der fortrinsvis lægges Vægt paa deres hygiejniske Udtalelser; thi med Hensyn til Utugtssygdommenes Natur og Forekomst ere de»de rette Sagkyndige«. Men de maa dog indrømme, at Troen paa, at de med Hensyn til profylaktiske Forholdsregler have grebet det Rette, maa svækkes betydeligt hos os Ikke-Læger allerede ved den Omstændighed, at der vitterligt er stærk Uenighed i deres egen Kreds, herhjemme og udenlands. Engelske,

17 11 franske og hollandske Læger have bestemt udtalt sig mod den lovbeskyttede Prostitutions Nytte, og deres ansete Stillinger som Overlæger ved Hospitaler og Redaktører af medicinske Blade maa dog give deres Udtalelser Vægt.. Og herhjemme er det ingenlunde»heldigvis, kun 3 Læger«, der ere imod Prostitutionen; thi ved Afstemningen i»medicinsk Forening«stemte jo 5 kjebenhavnske Læger imod, og vel 75 for, men 45 efter én Opgivelse, 120 efter en anden, afholdt sig fra at stemme, og af Provindslægerne have dog enkelte udtalt sig for Foreningens Anskuelser. Naar nu inden- og udenlandske Læger ( -og ligeledes flere ansete Politiembedsmænd) sige os, at Intet af Betydning er udrettet ved Beskyttelsessystemet, at Kontrollen er upaalidelig og ufuldstændig, at den offentlige Prostitution netop fremmer den hemmelige, at Bordellernes Nedlæggelse i 4 danske Provindsbyer faktisk har haft en gavnlig Indflydelse paa Sædeligheds- og Sundhedstilstanden, saa maa dog allerede herved Tilliden til de øvrige Lægers Lovprisning af Systemets Fortræffelighed rokkes hos os»usagkyndige«smaafolk. Hvad dernæst Lovens retslige Side angaaer, da maa vel Juristerne her faa Lov til at være «de rette Sagkyndige«, og, have end Jurister gjort Forslag til Loven, behandlet og kontrasigneret den, flere og flere ansete Jurister nutildags udtale, at Loven ikke er retfærdig, men i flere Punkter strider mod de almindelige Retsgrundsætninger, navnlig i dette Punkt, at de to Kjøn ikke behandles

18 lige af Loven. Dr. H. undskylder det med at gjentage, hvad der ofte er sagt, at»manden kan Loven ikke faa fat i«; men maa der dog ikke snarere siges: vilde Loven, kunde den? Men Sagen er nok, at Loven er given af Mænd i deres eget Kjøns Favør. Vigtigst er dog Lovens Betydning og Virkning i sædelig Henseende; og her kan enhver Mand og Kvinde med ufordærvet Sædelighedssands og sund Menneskeforstand dømme ud af Samvittighedens Vidnesbyrd og Ifrvets Erfaringer, mangen simpel og ulærd, men skikkelig Borgerog Bondemand langt sikrere og sundere end mange Læger; ja, det kunde dog nok være, at de, som jevnligt og fortroligt omgaaes»den mest uformuende, den laveste og mest uvidende og raaeste Del af Befolkningen«, uden just at høre dertil, kunne samle de rigeste Erfaringer om Utugtshusenes Paavirkninger i sædelig Henseende og saaledes blive»de rette Sagkyndige«i dette Punkt, langt mere end Læger og Politimestre. Ogsaa Præsterne kunne gjennem Sjælesørgergjerningen gjøre langt flere og vægtigere Erfaringer med Hensyn til det offentlige Skjøgeuvæsens sørgelige Følger end de, som gjerne ville dominere som de eneste»sagkyndige«; og naar DHr. Præster nu have talrige slaaende Vidnesbyrd om det avtoriserede Skjøgeuvæsens demoraliserende Virkninger, og det er gaaet dem til Hjerte, skulde der saa ikke være»en tvingende Nødvendighed«,»en højere Pligt«for dem»til at blande sig i disse slibrige Sager«. Og nu»damerne«, hvis

19 13 Deltagelse i Foreningens Kamp Dr. H. har saa meget imod, ad forskjellige Veje, navnligt gjennem det kvindelige Tyende, kunne ogsaa de gjøre sørgeligt rige Erfaringer, og med deres fine Sædelighedsfølelse mærke de endnu stærkere, hvor usædelig den nuværende Ordning e r; er det saa ikke rimeligt, at ogsaa de, oprørte i deres Inderste, rejse sig imod den? Den aabenlyse Nidkjærhed, Damerne udfolde i denne Sag, som dog er af en delikat Natur, er et talende Vidnesbyrd om, at Sædelighedsbevidstheden er dybt krænket ved den nævnte Lov og dens Udøvelse.»Ingen fornuftig og anstændig Dame kan være bekjendt at være Medlem af Foreningen«, siger Dr. H.; det er et stærkt Ord; hvad uanstændigt skulde der dog være i at slutte sig sammen med hæderlige Mænd for at støtte dem i Arbejdet for en bedre Sædelighedstilstand i Folket? Dette er dog ikke slet Selskab, der fordærver gode Sæder, og blandt alvorlige Mænd og Kvinder kan godt forhandles om Prostitutionssagen, uden at man behøver»at komme ind paa det Obskønes Gebet«.»For den Rene er Alting rent«ikke en gammel»talemaade«, men et Apostelord d. v. s. den Rene har naturlig Takt for Grændserne mellem det Obskøne og det Sømmelige, som ikke maa overskrides. Var det ikke saa, hvorledes skulde medicinske Lærere saa kunne holde Forelæsninger for kvindelige medicinske Studenter og vordende Jordemødre og vejlede dem paa Hospitalerne, samt bruge kvindelig Hjælp i mange Sygdomstilfælde og ved mange Operationer af delikat Natur?

20 Jeg vilde tvertimod ønske, at enhver Kvinde, der kjender den offentlige protegerede Skjøgeinstitution og føler sig forarget derover, kunde sige:»jeg kan ikke løsrive mig fra dette Uvæsen og sætte mig paa den rolige Iagttagers Plads; jeg føler mig som Part i Sagen«og saa vilde slutte sig til Foreningen, ja, om Evnerne ere der, ogsaa virke i den. Dr. H. er vel forbitret over, at»enkelte Damer have begyndt at aflægge Besøg hos de prostituerede Fruentimre«og»indbyde dem til Kvindemøder«og tale til dem om»david og Batzeba og andet Lignende«; men skal enhver Menneskeven, der føler ogsaa for de dybest Faldne, ikke meget mere sige dem Tak for denne opofrende Virksomhed, der indeslutter baade Vanskeligheder og Ubehageligheder. Det er dog vitterligt, at de offentlige Skjøger ere sunkne saa dybt i dyrisk Væmmelighed, at det er saare vanskeligt at bringe dem ud af Uføret; derfor skulle dog ikke alle Redningsforsøg opgives; men de, som bedst kunne faa dem i Tale og heldigst indvirke paa dem, er netop deres Kjønsfæller. Honni soit qui mal y pense! Vil Dr. H. derfor ikke, at de faldne Kvinder skulle blive liggende, som de have redet, bør han glæde sig over Damernes Virksomhed. Men man faaer desværre det Indtryk af Dr. H. s Piece, at han er Aristokraten, der ikke har nogen Følelse for de vildledte Kvinder og forvildede Mænd af»den mest uformuende, den laveste og mest uvidende og raaeste Del af Befolkningen«; og det forstaaes ogsaa let, at den Følelse maa kvæles,

21 naar man seer i Bordellerne Præservativer for Folkets Sundhedstilstand og følgelig bør arbejde for deres Trivsel ved ialtfald ikke at fravriste dem mandlige Kjøbere og kvindelige Sælgere af Utugt. Dr. H. vil gjerne give det Udseende af, at Oppositionen kun dannes af nogle Præster og et Par Læger med et lille Slæng af uselvstændige Tilhængere, mest Damer. Men Virkeligheden er, at Oppositionen bestaaer foruden af Foreningens c. 700 Medlemmer, et Antal, som stadigt voxer og som indeslutter foruden mange Gejstlige og det af Landets dygtigste og mest ansete flere Læger og Jurister, Lærere og agtværdige Mænd i forskjellige Samfundsstillinger, af mange Tusinder hele Landet over, som af forskjellige Grunde: Uvidenhed om Bordellernes Existents og Mysterier, Ubekjendtskab med Foreningens Tilværelse, Forsigtighed, Uformuenhed eller Karrighed o. s. v. ikke have erklæret sig aabenlyst ved at indtræde i Foreningen. Det turde være, at vilde man forsøge en almindelig Afstemning om den lovbeskyttede Prostitutions Bibeholdelse eller Afskaffelse, vilde Foreningen maaske allerede nu faa hele Kjærnen af Landets Befolkning paa sin Side, og D Hrr. Læger hele Slænget af Yngre og Ældre, der se i Uvæsenet»en fornøielig Nødvendighed«. Foreningen er saaledes i glædelig Fremgang; smigrer Dr. H. sig med det Haab,»at Statistiken har gjort det af med Lovens Modstandere«, at det er ude med Foreningen, efterat»dens sidste Argument og vigtigste

22 16 Agitationsmiddel totalt er mislykket«, saa turde det dog være for tidligt at glæde sig; er det virkeligt Dr. H. s Mening, havde han vel heller ikke skrevet sin Piece eller skrevet saa haanligt. Man faaer i det hele taget det Indtryk af Lægernes Polemik, at Foreningen skal haanes ihjel, da de ikke have Erfaringen og Samvittigheden paa sin Side i Kampen. Men dertil er Opinionen i Folket til Bedste for Foreningen for stærk. Det skal nok vise sig, naar Lov af 10de Apr som man maa og tor haabe kommer til at foreligge paa Rigsdagen til Revision og Ændring. Sluttelig skal kun Hovedsporgsmaalet i Prostitutionssagen akcentueres: det er dette: tor»den offentlige Sundhedspleje«sorge for Folkets legemlige Sundhedstilstand ved at anvende Midler, som, selv om de muligen kunne udrette noget Godt, dog vitterligt skade den Enkeltes og Folkets Sædelighedstilstand? staaer Hygiejnen over Moralen, Sundheden over Sædeligheden, Folkets og den Enkeltes fysiske Velvære over det sjælelige? Vi, som benægte det, mene desuden, at, da Utugtssygdomme ere den nodvendige Folge af et utugtigt Levnet, kan man ikke bedre modarbejde Ondet end ved at modarbejde det Onde; og derfor kræve vi til Folkets og Landets Bedste et fuldt gjennemført Modarbejdelsessystem istedetfor det nuværende Beskyttelsessystem.

23 r

24 4 4 ' V ' Y«V, J - 'm» : ' \..* '.,, T.? /.. ' y;i ^. <. ' 4. 7 * 7 - ' - r V,.::'*w:' ' ' - '' 1 ^.^U'gewjpawg v '...' 1' * «Vl -r-i- " 1 - I..., - 1. r ;v ' ' : -;r 4 v ; 4 rv, V- ' -. d y r > :-r - i... v, > > c... -a! '. \ k., '/" 7;;'- ' k i 4 m ø ø ' * V < v.(r. I.* J... >. 7. " ' i.1-. ".... ' v, ' r" «' ' V i ^ \ t. v r. w, f '»1»ir-, * '< t ' i V-. /?, ' k t J ø 1 A ' 1 \? : ' rmé'h. KM 4 : Mi> ;.- 'i; - 'V./V. i '. N»f >. \.... '! ': ' ' 1 "4 4/: *, ' ' < *'i >1v ' ;, '. r -, -'i!~i V".. /. r 1 - >, 1 '. i V; 7-7 : i. 1-1 t. *.* ' V> Vl *..* '.. f.. v 1 ' *. v V - r / ; \ x ~. r~ _* ' j : -f : -.. ' -..'/ I. r * 7 s : -. s ^ ; ' i ' -.» s 'i, ' V *KiP't ' c-... v.-;. r, r ; })., f ^, j '. i '. ->. - k m :, " 7 ' '. :. - v.:.v. > : m i i 7 '!... f e f t?,? ' > i I : I I I v ' ^ 7 V',». I 7. v " v " c r - * K;-K, - " Él!7. - : m t. 1 ' * > ' s 7 1,* ' >,. i- ' * i ' ^ 7» V - : V i. -. r. -.. '/ A v s. «. / < M \ r Iti ' t.,.» ' Jv 'i.* * v. v>,.» * :.. ; -, f < j$u >.-1. y 7 =' ' "V ** '. j V. - > 'n :«{ - f -'jr. "' 7 V ^ *. j - '» * 4^ ' ' y.; '.' W1-,*-;. >. v. i'. 'i 1 - V. I I ; : -.5 ri,v'/ r'. - ' ;.1" ' ' y ^ : :'.\- i-'- ' ; 1' 1 * - ^ *.,,i ø ø k r :ø m m? -. '!R v M - ' '.... ' V 7 V v - ^. r. i t^ : Vj:m : *. / : ' i '

25 ! - {

26

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Folketingets 2. behandling af Forslag til Lov om Foranstaltninger til at modarbeide den veneriske Smittes Udbredelse den 20.

Folketingets 2. behandling af Forslag til Lov om Foranstaltninger til at modarbeide den veneriske Smittes Udbredelse den 20. 1 Folketingets 2. behandling af Forslag til Lov om Foranstaltninger til at modarbeide den veneriske Smittes Udbredelse den 20. marts 1874 Spalte 2568-2569 Frederik Bajer, Skanderborg Amt Det af de stillede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET ØIEBLIKKET Nr. 1-9. Nr. 1. Indhold. 1) Stemning. 2) Til dette skal siges"; eller hvorledes anbringes et Afgjørende? 3) Er det forsvarligt af Staten den christelige Stat! om

Læs mere

Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod romanen.

Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod romanen. Kapitel 5 Opgave A Materiale omkring retssagen mod Haabløse Slægter 5 Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Grundtvig om folkekirken

Grundtvig om folkekirken Grundtvig om folkekirken på Den grundlovgivende Rigsforsamling i 1849 I det oprindelige udkast til grundloven af 1849 lød paragraf 2 om folkekirken således:»den evangelisk-lutherske Kirke er, som den,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Sjette Søndag efter Trinitatis

Sjette Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

DIGTE OG UDKAST J. P. JACOBSEN. MMMÉMMÉMÉ KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. I9OO. FR. BAGGES BOGTRYKKERI.

DIGTE OG UDKAST J. P. JACOBSEN. MMMÉMMÉMÉ KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. I9OO. FR. BAGGES BOGTRYKKERI. DIGTE OG UDKAST AF J. P. JACOBSEN. ANDET OPLAG. KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. FR. BAGGES BOGTRYKKERI. I9OO. MMMÉMMÉMÉ (Til Bogens iste Oplag, Efteraaret 1886.) D igte og Udkast indeholder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bispevalg. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Bispevalg. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere