PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE"

Transkript

1 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE... 3 KENDETEGN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE... 3 FREDERIKSBERG DAGPLEJES VÆRDIER... 4 FREDERIKSBERG DAGPLEJES TEMAER... 5 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING... 5 DEN SOCIALE KOMPETENCE... 6 SPROG... 7 KROP OG BEVÆGELSE... 8 NATUR OG NATURFÆNOMENER... 9 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER DOKUMENTATION FORÆLDRESAMARBEJDE DAGPLEJENS ARBEJDE MED SÅRBARE BØRN

3 DET ER IKKE SÅ MEGET DE FORMULEREDE MÅL OG FORVENTNINGER - ALTSÅ DET VI ØNSKER OG VIL HAVE, DER SKAL SKE MEN DERIMOD MÅDEN VI LADER DET SKE PÅ BARNET LÆRER OG UDVIKLER SIG AF GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE Vi lægger vægt på en venlig attitude, åbenhed og parathed for derigennem at skabe en positiv stemning, så både børn og voksne føler sig vellidte og oplever, at den enkelte gør en forskel. Vi vil hinanden det godt. Det indebærer, at vi vil bestræbe os på at acceptere hinandens forskelligheder og bruge disse positivt. Vi vil udvise begejstring og glæde og være bevidste om, at vi fungerer som de gode forbilleder for børnene. Vi vil samarbejde professionelt med forældrene for at skabe en helhed i barnets hverdag. Vi vil respektere, anerkende og gøre brug af den viden forældrene har om barnet. KENDETEGN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE at barnet er i et lille, overskueligt og hjemligt miljø at barnet er sammen med den samme voksne hele dagen at barnet er i et roligt og trygt miljø at barnet er meget ude at barnet har plads til at være impulsiv at barnet har plads og tid til at lege alene og være opfindsom 3

4 FREDERIKSBERG DAGPLEJES VÆRDIER Frederiksbergs dagplejes pædagogiske arbejde bygger på følgende grundlæggende værdier. Værdierne danner ligeledes grundlag for den måde, vi dagligt omgås både, børnene, forældrene og hinanden. Værdierne danner grundlag for det barnesyn, der er det gennemgående i Frederiksberg dagpleje. Vi ser barnet som et helt menneske, der skal respekteres og accepteres, som den person det er. Det hele barn betragter vi som et produkt af samfundet, familien og barnet. På trods af at det som oftest er lighederne der forbinder børnene, er det forskellighederne, der skal anerkendes. Værdierne er: Barnet i centrum Omsorg Nærvær Tryghed Barnet i centrum betyder, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og anerkender barnet for det, det er og kan på det tidspunkt, hvor vi møder barnet. Vi lægger vægt på at være i dialog med barnet, at være aktivt lyttende, så barnet oplever, at det bliver hørt og set. Vi giver barnet plads og udviser tålmodighed for at vise, hvad det kan klare og derigennem udvikle sine kompetencer. Vi lægger vægt på socialisering, så barnet udvikler sociale færdigheder og hensynstagen og lærer at kunne indgå i grupper. Omsorg betyder, at vi sørger for at barnet får dækket sine fysiske, psykiske og sociale behov. Vi er meget opmærksomme på det enkelte barns behov og tager udgangspunkt i barnets behov i vores omgang med barnet. Nærvær betyder, at vi vil være til stede i situationen i forhold til barnets og barnets forældre. At vi, hvis barnet i en periode er sårbart, vil være ekstra opmærksomme og nærværende, for derved at give barnet ro til at komme videre. Tryghed skaber vi ved igen at møde barnet, der hvor det er. Give det mulighed for at udvikle sig i sit eget tempo og altid med øje for om, der er et sted hvor barnet skal have særlig hjælp. Desuden vægter vi at arbejde tæt sammen med forældrene, da det giver den tryggeste base for et barn, når kontakten mellem dagplejer og forældrene er tæt. 4

5 FREDERIKSBERG DAGPLEJES TEMAER I Frederiksberg Dagpleje arbejder vi ud fra følgende temaer i barnets udvikling: 1. Barnets alsidige personlighedsudvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener. 6. Kulturelle udtryksformer. Da vi i Frederiksberg dagpleje har børn i alderen fra 7 mdr. til ca. 3 år vil der være forskel på de tiltag, der vil være for det enkelte barn i forhold til temaerne. For at temaerne skal give barnet læring og udvikling er det vigtigt, at de er svarende til barnets alder og udviklingstrin. Det er ligeledes vigtigt at de voksne, som dagligt er sammen med barnet, er gode og troværdige rollemodeller. Det betyder, at der skal være overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets alsidige personlighedsudvikling handler for os om at skabe det hele barn. Vi anser barnets personlige udvikling og sociale kompetence som grundlag for de 4 andre temaer. Målet med barnets alsidige personlighedsudvikling er: at styrke barnets selvværd og selvtillid at barnet oplever sig som et værdifuldt menneske at barnet udvikler egne grænser Hvordan arbejder vi med barnets personlighedsudvikling? I Frederiksberg dagpleje arbejder vi hele tiden bevidst med barnets personlighedsudvikling. Når vi styrker barnets selvværd, styrker vi barnets tillid til eget værd. Barnet oplever en anerkendelse af at være værdsat, som den person det er. Selvværd er medfødt og er en følelse, der kommer indefra. Det er troen på at føle sig værdsat uanset, hvad der sker. Vores opgave er at være med til at udvikle barnets selvværd, for på den måde at give barnet troen og lysten til at være i samspil med andre og derved udvikle sig både psykisk og fysisk. Vi anerkender barnets følelser og måde at reagere på i de enkelte situationer, barnet kommer i. Når vi styrker barnets selvtillid styrker vi barnets tillid til egne evner. Selvtillid er en følelse der kommer udefra, når barnet bliver anerkendt for det barnet kan. Barnet får derved lyst og mod til at prøve en gang til. 5

6 For at styrke barnets selvtillid er det vigtig at styrke barnets selvhjulpenhed og at give barnet alderssvarende udfordringer. Vi styrker barnets selvhjulpenhed i dagligdagen f.eks. når barnet spiser, skal have tøj af og på, skal op og ned af en stol, skal op og ned af trapper og når barnet har en konflikt. Vi skaber en ramme, hvor barnet får lyst til at prøve igen og igen. For at barnet kan føle sig som et værdifuldt menneske, er det vigtigt, at vi er troværdige voksne, der er nærværende og tilstede sammen med barnet. Vi lytter til barnet og hjælper barnet med at blive en del af fællesskabet med de andre børn hos den enkelte dagplejer og i legestuen. Vi støtter og hjælper barnet i samværet med de andre børn f.eks. i leg eller i en konflikt, hvor vi hjælper barnet med at sætte ord på det, der sker. Vi arbejder bevidst med at give de større børn medansvar for de mindre ved at inddrage de større børn i omsorgen for de mindre. Når vi arbejder med at hjælpe barnet med at udvikle egne grænser, hjælper vi barnet med at sige til og fra. Vi hjælper barnet med at sætte ord på de handlinger, barnet udfører. Det kan være i en situation, hvor vi hjælper barnet med selv at sige til og fra f.eks. i samspil med et andet barn. Det helt lille barn uden sprog hjælper vi ved at styrke barnets kropssprog og ved at lære barnet at aflæse de andre børns kropssprog. F.eks. hvis et barn med hele kroppen siger nej oversætter vi det ved at sætte ord på. Vi har ligeledes stor opmærksomhed på det barn, som er stille og derfor kan have svært ved at udvikle og sætte egne grænser. Vi anerkender de følelser og behov barnet giver udtryk for. Det kan være glæde, vrede, at være ked af det, at være stille, at være nysgerrig, at være sulten og træt eller have brug for et knus og et kærligt blik. DEN SOCIALE KOMPETENCE Den sociale kompetence er den kompetence, der gør børnene i stand til at begå sig i sociale sammenhænge, også med personer de ikke nødvendigvis har en tæt følelsesmæssig til knytning til. Den sociale kompetence er, sammen med barnets personlighedsudvikling, den kompetence der gennem udvikling gør børnene i stand til både at være en del af et fællesskab, men også at føle sig som et individ og blive anerkendt for de fysiske og psykiske ressourcer barnet har. Målet med den sociale kompetence: at barnets respektfølelse og omsorgsfuldhed for andre mennesker udvikles at barnet oplever indflydelse og medbestemmelse i hverdagen Hvordan arbejder vi med den sociale kompetence? For at udvikle den sociale kompetence mener vi, at legen er en meget vigtig faktor. Det er i legen barnet skaber relationer. Det er der, hvor barnet har det tætteste fællesskab med de andre børn og det er der, hvor barnet har konflikter, der skal løses. 6

7 Derfor styrker vi barnet i dets legerelationer. Vi hjælper barnet med at sige til og fra, hjælper barnet med at løse konflikter med det fremtidige mål, at barnet selv skal blive i stand til at løse de konflikter, der måtte opstå både med respekt for egne og andres grænser og følelser. Vi hjælper barnet med at sætte ord på det, der kan have udløst en konflikt og hjælper barnet med at komme videre i legen. Det større barn er her en meget betydningsfuld rollemodel for det mindre barn, da børnene spejler sig i hinanden og udfordrer hinanden. Det er vigtigt, at den voksne nogen gange er afventende for at se om børnene selv er i stand til at løse deres konflikt. At føle fællesskab med andre er en vigtig del af den sociale kompetence. Vi går bevidst ind og styrker barnets fællesskabsfølelse i de planlagte aktiviteter, der måtte være i løbet af en dag. Vi inddrager barnet i f.eks. borddækning, oprydning og omsorgen for de mindre børn. Dog er det også tilladt for barnet at trække sig lidt væk fra fællesskabet og være iagttager. For at barnet skal føle sig værdsat og anerkendt skal det have indflydelse og medbestemmelse i sin hverdag. Barnet skal have en vis grad af selvbestemmelse, dog ikke så det påvirker barnets sikkerhed, velfærd og ernæring. F.eks. må barnet gerne sige nej tak til en bestemt mad, men ikke mad generelt. Barnet lærer, at der er forskellige måder at gøre tingene på hos dagplejen, derhjemme, hos gæstedagplejerne og i legestuen. Det er med til at give barnet en nuanceret opfattelse af verden omkring sig. For at give barnet medindflydelse er det vigtigt at lytte til og respektere barnets behov. Det betyder at den voksne nogen gange skal være afventende i forskellige sammenhæng, for derved at lade barnet vise, hvilke behov det har. SPROG I Frederiksberg Dagpleje arbejder vi med at børn og voksne skal tale pænt til hinanden og vise hinanden gensidig respekt. Dagplejens udgangspunkt er, at sproget er fundamentalt for barnets udvikling og sociale samspil med andre børn. Målet med den sproglige udvikling: at støtte barnets sproglige udvikling gennem hverdagslivet og aktiviteter i dagplejen at barnet lærer at bruge sproget som et socialt redskab at lære barnet at der er en sammenhæng mellem kropssprog og talesprog Hvordan arbejder vi med den sproglige udvikling? I dagplejen arbejdes der med at lære barnet at sige ord, at benævne de ting, barnet ser eller der sker omkring barnet. Vi fortæller barnet, hvad vi gør eller skal til at gøre. F.eks. når barnet bliver skiftet 7

8 og skal ud at sove. Vi hjælper derved barnet med at gå fra at bruge det kropslige sprog til det verbale. Når vi er på ture med barnet benævner vi de ting vi ser og det vi oplever. Desuden læser vi bøger, laver rim og remser, synger og laver puslespil. Vi lægger også vægt på at barnet får lov at fordybe sig. Det kan være i en bog, en leg eller at barnet sidder og iagttager verden omkring sig. I forhold til de mindste børn bliver der sat ord på det de beder om eller giver udtryk for. Når barnet peger på en genstand benævner vi genstandens navn f.eks. mælk. Igen er det vigtigt, at den voksne afventer barnets signal. Ved at sætte ord på barnets leg, behov, ønsker og konflikter, lærer vi dem at bruge sproget som et socialt redskab. Hos de helt lille barn hjælper vi med at læse det nonverbale sprog her menes kropssprog, gestus og mimik. Vi hjælper barnet med at oversætte det usagte til ord. Vi arbejder bevidst med at skabe en sammenhæng mellem kropssprog og talesprog ved selv at være rollemodeller. KROP OG BEVÆGELSE I Frederiksberg dagpleje arbejdes der med krop og bevægelse ud fra den overbevisning, at det giver barnet succes, glæde og selvværd at kunne bruge sin krop. Målet med krop og bevægelse er: at barnet lærer at bruge sin krop at barnet får bevægelseserfaring ved dagligdagens aktiviteter at barnet bliver selvhjulpent at barnet får erfaring med både grov- og finmotorik Hvordan arbejder vi med krop og bevægelse? Grovmotorisk: vi går på ture, hvor barnet går, så snart det er i stand til det. vi øver barnet i at rulle, kravle, gå, krybe, løbe, balancere og hoppe. vi lader barnet selv kravle op og ned af trapper, stole, puslebordet og barnevognen. så snart de mindste børn har lært at gå, bliver de kun båret, når det er nødvendigt. vi opfordrer barnet til at prøve forskellige legeredskaber på legepladsen vi opfordrer og støtter barnet i, alt efter alder, selv at tage tøj af og på vi leger sanglege 8

9 Finmotorisk: barnet øver sig i selv at spise barnet vasker selv hænder barnet tegner, klipper, laver modellervoks og andre kreativiteter, der passer til barnets alder vi bygger klodser, leger medputtekasser, Lego og andet der stimulerer barnet finmotorisk Børnene er i legestue gang om ugen, hvor der lægges meget vægt på krop og bevægelse. Desuden er børnene en gang om ugen til rytmik på Musikhøjskolen, hvor de undervises af uddannede musikpædagoger. Da maden har en stor betydning for kroppens udvikling er vi meget opmærksomme på, hvad vi giver børnene at spise. Så snart det er muligt for børnene at forstå, taler vi om, hvad maden gør ved kroppen. NATUR OG NATURFÆNOMENER I Frederiksberg Dagpleje arbejder vi med at give barnet en oplevelse af naturen og de dyr og planter, der er i naturen. Vi arbejder med naturens gang for dermed at give barnet en oplevelse af årstidens forskellighed. Målet med at arbejde med natur og naturfænomener: at barnet lærer at færdes i naturen at barnet lærer at vise respekt og medansvar for dyr og planter at barnet lærer at bruge naturen at barnet lærer om årets gang i naturen Hvordan arbejder vi med natur og naturfænomener? vi går dagligt ture både sommer og vinter vi taler om de ting, vi ser og hører i naturen vi stopper gerne og ser på et lille blad eller et insekt barnet finder ting i naturen, der kan leges med f. eks pinde, sten, sand og mudder vi arbejder med de sanseindtryk, der findes i naturen vi taler om de enkelte årstider og dets kendetegn En gang om året er der en bondegårdtur. Her bliver vi kørt i bus til en gård, hvor børnene har mulighed for at røre og se dyrene. Desuden går vi ofte i zoologisk have, hvor børnene ligeledes har mulighed for at opleve fremmede dyr. 9

10 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER I dagplejen arbejder vi med at give børnene så bred en vifte af kulturelle udtryksformer og værdier som muligt. Målet med kulturelle udtryksformer og værdier: at børnene oplever kulturelle traditioner at præsentere børnene for en alsidig og varieret kost at give børnene erfaring ved udnyttelse og brug af deres forskellige sanser Hvordan arbejder vi med kulturelle udtryksformer og værdier? Vi lader børnene opleve traditioner så som påske, jul og fastelavn. Desuden afholder vi en gang om året en dagplejedag, en bondegårdstur, en julefest og en teatertur. Disse traditioner, mener vi er med til at give dagplejen en fællesskabsfølelse blandt børn og voksne. I de enkelte dagplejegrupper afholdes der løbende arrangementer for børnene eller børn og forældre sammen. Det kan f. eks være julehygge, morgenmad, kaffe eller andet. Vi afvikler måltiderne med børnene i en rar og rolig atmosfære, hvor børnene oplever inddragelse og medindflydelse. Vi taler om den mad vi spiser, for dermed at give børnene en større forståelse for maden og lyst til at prøve noget nyt. Så snart det er muligt, spiser børnene selv deres mad. For at udvikle børnenes sanser, tilbyder vi børnene kreative aktiviteter, hvor de enten maler, tegner, klipper, alt efter alder. Nogle af kreativiteterne kan være bestemt efter årstid eller højtider. Børnene har adgang til spil, puslespil og bøger, som de enten på opfordring eller af sig selv kan benytte sig af. Når vi er på ture fortæller vi barnet, hvad vi ser eksempelvis spændende figurer, slotte og andre kulturelle og historiske ting. DOKUMENTATION Dokumentationen af det daglige arbejde er alsidig i dagplejen. Den primære form for dokumentation foregår mundtligt, ved at den enkelte dagplejer fortæller barnets forældre om barnets dag i dagplejen. Hvordan barnet har haft det? Hvad barnet har lavet? Hvad barnet har spist? Har barnet sagt eller gjort noget sjovt? Dokumentationen kan også være et kort til velkomst af barnet og forældrene. En mappe med barnets tegninger, billeder o. lign. når barnet holder op. Det kan være billeder af børnenes dag i dagplejen med små historier knyttet til. Det kan være en fortælling om børnenes dag set fra børnehøjde, skrevet af en dagplejer. 10

11 I legestuerne kan der være små udstillinger af børnenes produkter. Eller billeder fra en tur f.eks. den årlige bondegårdstur. Da der endnu ikke er en fælles form eller mål for dokumentationen i Frederiksberg Dagpleje, er det på nuværende tidspunkt op til den enkelte dagplejer at dokumentere det daglige arbejde med børnene. Hensigten er, at vi i dagplejen løbende skal arbejde med forskellige dagligdags situationer f.eks. spisningen. Her skal hver enkelt dagplejer beskrive spisningen og sammen med den tilknyttede pædagog tale om forløbet set i forhold til den pædagogiske læreplan. Derefter bliver forløbet dokumenteret med henblik på at beskrive hvilke af de 6 temaer, der er arbejdet med. FORÆLDRESAMARBEJDE Når barnet har fået tilbud om en dagplejeplads, aftales der et præsentationsmøde hos dagplejeren sammen med den tilsynsførende pædagog. Efter 2 måneder får forældrene tilbud om en evalueringssamtale sammen med dagplejeren og pædagogen. Samtalen bruges primært til at tale om opstarten af barnet i dagplejen og om der evt. er nogle ting, der skal ændres. Den daglige information om barnet foregår mellem dagplejeren og forældrene. Begge parter har altid mulighed for at kontakte pædagogen, hvis de har spørgsmål eller problemer, de gerne vil have hjælp eller vejledning til. Der er to årlige forældremøder, hvoraf det ene er med valg til forældrebestyrelsen. De enkelte dagplejegrupper har arrangementer for børn og forældre. Det kan være til jul eller morgen/eftermiddagskaffe i legestuerne. Samarbejdet mellem dagplejeren og forældrene er tæt og informativt, da forældrene møder den samme person både morgen og aften. Derfor får forældrene et meget dybdegående kendskab til deres barns dagligdag. DAGPLEJENS ARBEJDE MED SÅRBARE BØRN I det daglige arbejde med børnene har vi et godt kendskab til hvert enkelt barn og dermed også om, der er børn, der har det svært. Dagplejeren er i samarbejde med pædagogen meget opmærksom på om barnet udvikler sig, som det skal både socialt, sprogligt og motorisk. 11

12 Vores definition af et sårbart barn er et barn, der i kortere eller længere tid ikke er i stand til at deltage på lige fod med sine jævnaldrende kammerater. Der kan være forskellige årsager til barnets sårbarhed. De mest synlige årsager kan være dødsfald i nærmeste familie, skilsmisse, flytning, familieforøgelse og fysiske og psykiske handicaps. Andre faktorer der kan gøre et barn sårbart i perioder kan være at det er svært at tage afsked om morgenen, at barnet er i en følsom periode, hvor det kan være utrygt ved f.eks. dyr, fremmede mennesker og lyde eller at barnet lige er kommet tilbage fra ferie eller har været syg. Når vi bliver bekymrede for et barn, vil vi en tid observere barnet i dagligdagen for at se, om vi kan finde et mønster i barnets adfærd eller om det er i nogle bestemte situationer, relationer eller andet, der udløser barnets adfærd. Vi vurderer om nogle forandringer i barnets dagligdag vil kunne afhjælpe det sårbare barns problemer. Få ændringer i dagligdagen kan ofte gøre et barns dag langt mere trygt og meningsfyldt. Der er hele forløbet meget tæt samarbejde mellem dagplejeren og pædagogen, som regelmæssigt vil komme hos dagplejeren for at støtte og vejlede omkring barnet. Når vi er bekymrede for et barn indkalder vi forældrene til en samtale, hvor dagplejeren og pædagogen er til stede. Her vil vi fortælle forældrene om vores bekymring og de observationer, vi har foretaget og hvilke tiltag der eventuelt er sket i forhold til barnets dagligdag. Vi vil ligeledes høre om der måtte være ændringer eller problemer i hjemmet. Disse samtaler vil altid foregå med stor respekt for, at det er forældrenes børn og at vi altid vil respektere og acceptere, hvad de mener, tænker og føler. Dog er det stadig vores pligt og ansvar at påpege vores bekymring. Hvis vi mener barnets problemer overstiger vores kompetencer, beder vi om forældrenes tilladelse til at hente hjælp fra f.eks. talepædagog, psykolog eller fysioterapeut. I hele forløbet vil der være et tæt samarbejde mellem dagplejeren, pædagogen og forældrene. Til børn med behov for et særligt beskyttet tilbud er der i Frederiksberg Dagpleje ansat nogle dagplejere, der varetager disse opgaver. 12

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner: Metoder Tema Mål Alment pædagogisk Særligt pædagogisk

Pædagogiske læreplaner: Metoder Tema Mål Alment pædagogisk Særligt pædagogisk Tema Mål Alment Særligt Personlige kompetencer At styrke børnenes selvværd og selvtillid Børnenes selvværd og selvtillid styrkes ved f.eks. at støtte børnene i selv at tage tøj på, dække bord, lave mad,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG BØRNEMILJØVURDERING. FOR DAGPLEJEN, ISHØJ KOMMUNE.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG BØRNEMILJØVURDERING. FOR DAGPLEJEN, ISHØJ KOMMUNE. Dagplejens læreplan 2010-2012. 1 PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG BØRNEMILJØVURDERING. FOR DAGPLEJEN, ISHØJ KOMMUNE. Pædagogiske principper og værdier: Læreplanen bygger på de pædagogiske principper og værdier,

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Læreplaner i Gl. Åby Dagtilbud

Læreplaner i Gl. Åby Dagtilbud Læreplaner i Gl. Åby Dagtilbud Tema: Beskrivelse af læreplanstemaet. Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling handler om at blive ét med sig selv. Samtidig er kontakten til andre omdrejningspunktet.

Læs mere

LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE

LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Personlig kompetence 4 Social kompetence 6 Natur 8 Kultur 10 Sprog 12 Krop og bevægelse 14 Dokumentation 16 Børnemiljøvurdering 18

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Nørholm Jensen Frodesvej 3 6670 Holsted Tlf.: 40 20 38 58 Mail: lindadagplejer@gmail.com Hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/dejlige_unger

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon:

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon: Virksomhedsplan Pædagogisk 2015/2016 Læreplan Vuggestue 2016/2017 1 Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Pædagogisk Læreplan for LandLykke Vuggestue

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere