DK B Motorer. Drifts- og monteringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK B Motorer. Drifts- og monteringsvejledning"

Transkript

1 DK B 1091 Motorer Drifts- og monteringsvejledning

2 Pos : 2 /Anl eitung en/motor en/b1091 Drehstr ommotor en/1. Allgemei nes /0. Pr olog/sic her heits- und Anwendungshinweise für @ 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning Sikkerheds- og brugsanvisninger for elektromotorer (ifølge: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (fra : 2014/35/EU)) 1. Generelt Under driften kan enhederne, afhængig af deres beskyttelsesklasse, have spændingsførende, bare og muligvis også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. I tilfælde af uretmæssig fjernelse af den nødvendige afdækning, uhensigtsmæssig brug, forkert installation eller betjening er der risiko for alvorlige personskader eller materielle skader. Flere oplysninger findes i dokumentationen. Alt arbejde vedr. transport, installering og ibrugtagning samt vedligeholdelse skal udføres af uddannet fagpersonale (IEC 364 hhv. CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC 664 eller DIN VDE 0110 og nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes). Kvalificeret personale i henhold til disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger er personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idriftsættelse og drift af produktet, og som har de nødvendige kvalifikationer. 2. Tilsigtet brug i Europa Enhederne er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner. Til montering i maskiner er idriftsættelse af enhederne (dvs. start af drift som anvist) forbudt, indtil det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med reglerne i EF-direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet). EN skal overholdes. Idriftsættelsen (dvs. start af normal drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktivet (2004/108/EF (fra : 2014/30/EU)). Enheder med CE-mærke opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (fra : 2014/35/EU)) Der er anvendt de harmoniserede standarder, der er nævnt i overensstemmelseserklæringen for enhederne. De tekniske data samt oplysningerne vedr. forbindelsesindstillingerne findes på typeskiltet og i dokumentationen og skal følges. Enhederne må kun overtage sikkerhedsfunktioner, som er beskrevet og udtrykkeligt godkendt. 3. Transport, opbevaring Anvisningerne til transport, opbevaring og korrekt håndtering skal overholdes. 4. Installation Enhederne skal installeres og afkøles i henhold til forskrifterne i den tilhørende dokumentation. Apparaterne skal beskyttes mod uautoriseret belastning. Især må ingen komponenter bøjes og/eller isoleringsafstande ændres under transport og håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges eller ødelægges mekanisk (potentielle sundhedsmæssige risici). 5. Elektrisk tilslutning Ved arbejde på spændingsførende apparater skal de gældende nationale forskrifter om forebyggelse af ulykker (f.eks. BGV A3, tidligere VBG 4) overholdes. Den elektriske installation skal være i overensstemmelse med de relevante forskrifter (fx kabeltværsnit, sikringer, PEtilslutning). Anvisninger, der går ud over dette, er indeholdt i dokumentationen. Henvisninger om EMC-mæssigt korrekt installation - såsom skærmning, jordforbindelse, placering af filtre og ledningsføring - findes i dokumentationen til apparaterne. Disse anvisninger skal også altid overholdes for CE-mærkede apparater. Overholdelse af de grænseværdier, der kræves af EMClovgivningen, påhviler producenten af anlægget eller maskinen. 6. Drift Anlæg, hvor apparaterne er indbygget skal om nødvendigt udstyres med ekstra overvågnings- og beskyttelsesanordninger i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. lov om tekniske arbejdsmidler, forskrifter om forebyggelse af ulykker osv. Apparaternes konfiguration skal vælges således, at denne ikke udgør farekilder. Under driften skal al afskærmning holdes lukket. 7. Service og vedligeholdelse Især ved drift med frekvensomformer gælder: Efter apparaterne er koblet fra forsyningsspændingen må spændingsførende dele af apparatet og effekttilslutninger ikke berøres med det samme, da kondensatorerne muligvis er opladede. Til dette formål skal tilsvarende skiltning på apparatet følges. Flere oplysninger findes i dokumentationen. Disse sikkerhedsanvisninger skal opbevares! 2 B 1091 DK-4816

3 Pos : 3 /Anl eitung en/motor en/b1091 Drehstr ommotor en/1. Allgemei nes /0. Pr olog/d okumentati on - Versionsliste [BU @ 1 1 Generelt Dokumentation Titel: B 1091 Ordrenr.: Serie: Asynkronmotorer/synkronmotorer 1- og 3-fasede asynkronmotorer SK 63* 1) /* 2) * 3) til SK 315* 1) /* 2) * 3) 1) Effekt: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W - valgfrit suppleret med: H, P 2) 3) Poltalkode: 2, 4, 6, 8, yderligere tilvalg 1) 2) 3) 4) 3-fasede synkronmotorer SK 63* 1) * 2) /* 3) * 4) til SK 132* 1) * 2) *3) *4) / Viklingsvariant: T, F, Effektfaktor 1 til 9 Poltalkode: 4, 6, 8, yderligere tilvalg 1) 2) 3) Trefasede asynkronmotorer SK 63* 1) /* 2) 2D * 3) til SK 200* 1) /* 2) 2D * 3) Effekt: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W - valgfrit suppleret med: H, P Poltalkode: 2, 4, 6 Tilvalg med ATEX-mærkning II 2D Ex tb IIIC T... C Db 1) 2) 3) SK 63* 1) /* 2) 3D * 3) til SK 200* 1) /* 2) 3D * 3) Effekt: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W - valgfrit suppleret med: H, P Poltalkode: 2, 4, 6 Tilvalg med ATEX-mærkning II 3D Ex tc IIIB T... C Dc 1) 2) 3) SK 63* 1) /* 2) 2G * 3) til SK 200* 1) /* 2) 2G * 3) Effekt: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W - valgfrit suppleret med: H, P Poltalkode: 2, 4, 6 yderligere tilvalg med ATEX-mærkning II 2G Ex e IIC T3 Gb 1) 2) 3) SK 63* 1) /* 2) 3G * 3) til SK 200* 1) /* 2) 3G * 3) Effekt: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W - valgfrit suppleret med: H, P Poltalkode: 2, 4, 6 yderligere tilvalg med ATEX-mærkning II 3G Ex na IIC T3 Gc B 1091 DK

4 Pos : 4 /Allgemei n/allgemei ngültige Modul e/ur heberrec hts ver mer @ 1 Pos : 5 /Allgemein/Allgemeingültige @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Copyright === Motorer Drifts- og monteringsvejledning Versionsliste Titel, dato Ordrenummer Bemærkninger B 1091, Januar 2015 B 1091, Marts 2016 B 1091, December / / 1016 Generelle rettelser Strukturelle tilpasninger i dokumentet / 4816 Generelle rettelser Bemærkning vedr. ophavsret Som del af den her beskrevne enhed skal dokumentet stilles hver bruger til rådighed i egnet form. Enhver redigering eller ændring samt anden brug af dokumentet er ikke tilladt. Udsteder Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Getriebebau-Nord-Straße Bargteheide, Germany Fon +49 (0) / Fax +49 (0) / B 1091 DK-4816

5 1 Generelt B 1091 DK

6 Pos : 7 /Allgemei n/steuer module/inhalts verzeic @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Inhalts verz eichnis === Motorer Drifts- og monteringsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Generelt Sikkerheds- og installationsanvisninger Forklaring af de anvendte mærkninger Liste over sikkerheds- og installationshenvisninger Anvendelsesområde Tilsigtet brug af elektromotorer Transport, opbevaring Installation Afbalancering, transmissionselementer Justering Drivaksler Elektrisk tilslutning Brug af frekvensomformer Kontrol af isolationsmodstanden Ibrugtagning Bortskaffelse Service og vedligeholdelse Sikkerhedsforholdsregler Lejeskiftsintervaller Vedligeholdelsesintervaller Hovedeftersyn ATEX - eksplosiv atmosfære Motorer i beskyttelsesklasse forhøjet sikkerhed Ex e Ledningsføring Kabelforskruning Klemkasselågets pakning Motorposition særlige egenskaber IM V3, IM V Yderligere driftsbetingelser Sikkerhedsanordninger Brug af frekvensomformer Reparationer Lakering Typeskilt NORD Ex e-motorer iht. EN Anvendte standarder Motorer af beskyttelsestypen Non Sparking Ex n Ledningsføring Kabelforskruning Klemkasselågets pakning Motorposition særlige egenskaber IM V3, IM V Yderligere driftsbetingelser Sikkerhedsanordninger Brug af frekvensomformer Reparationer Lakering Typeskilt NORD Ex n-motorer iht. EN Anvendte standarder Motorer til brug i zone 21 og zone 22 iht. EN samt IEC Henvisninger vedr. idriftsætning/anvendelsesområde Klemkasselågets pakning Elektrisk tilslutning Kabel- og ledningsindføringer Tilladt omgivelsestemperaturområde Lakering IEC-B14-motorer Motorposition særlige egenskaber IM V3, IM V Yderligere driftsbetingelser Konstruktion og arbejdsmåde Minimumstværsnit for beskyttelsesledninger Service B 1091 DK-4816

7 Pos : 9 /Allgemei n/steuer module/abbil dungs verz eic @ 1 1 Generelt 3.4 Optioner for motorer til brug i zone 21 samt i zone Brug af frekvensomformer Fremmedventilator Dobbelt temperaturføler 2TF Tilbageløbsspærre bremse Oversigt bremsemontering NORD ATEX-motorer Typeskilt NORD Ex-motorer (Ex tb, Ex tc) iht. EN kun til drift på frekvensomformer46 4 Synkronmotorer særlig bemærkning Typebetegnelse Tilslutning Impulsgiver Ibrugtagning Service og vedligeholdelse Reservedele Overensstemmelseserklæringer B 1091 DK

8 Pos : 15 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/ Seitenumbruc h @ 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning 1 Generelt Pos : 14 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/!1! Allgemeines @ 1 Du skal læse denne driftsvejledning, inden du transporterer, monterer eller reparerer NORD-motorer, eller inden du sætter dem i drift eller udfører service på dem. Alle personer, der er beskæftiget med disse opgaver, skal overholde nærværende driftsvejledning. Af hensyn til personsikkerheden og sikkerheden for materiellet skal alle sikkerhedsanvisninger, der er anført i denne driftsvejledning, overholdes strengt. Oplysningerne og anvisningerne i den medfølgende vejledning, i sikkerheds- og idriftsættelsesanvisningerne og i de øvrige vejledninger skal overholdes. Dette er nødvendigt for at undgå risici og skader! Desuden skal der tages højde for de til enhver tid gældende nationale, lokale og anlægsspecifikke bestemmelser og krav! Specialudførelser og konstruktionsvarianter kan afvige mht. de tekniske detaljer! I tilfælde af eventuelle uklarheder anbefales det stærkt at spørge producenten til råds, med angivelse af typebetegnelse og motornummer. Kvalificeret personale er personer, der som følge af deres uddannelse, erfaring og instruktion samt deres kendskab til de relevante standarder, forskrifter til forebyggelse af ulykker og de tilsvarende driftsforhold er berettigede til at udføre de nødvendige arbejder. Bl.a. er kendskab til førstehjælp og lokale redningsindretninger nødvendigt. Det forudsættes, at arbejde i forbindelse med transport, montage, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparation udføres af kvalificeret personale. I den forbindelse skal man især overholde følgende: de tekniske specifikationer og oplysninger om tilladt brug, montage, tilslutning, omgivelses- eller anvendelsesforhold, der bl.a. findes i kataloget, ordrebekræftelsen og den øvrige dokumentation af produkterne. de lokale, anlægsspecifikke bestemmelser og krav faglig korrekt brug af værktøj, løfte- og transportudstyr brug af personligt sikkerhedsudstyr Af hensyn til overskueligheden kan driftsvejledningen ikke indeholde alle detaljerede informationer om de mulige konstruktionsvarianter og derfor ikke tage højde for enhver tænkelig opstillings-, drifts- eller vedligeholdelsessituation. Derfor indeholder denne driftsvejledning hovedsageligt kun de anvisninger, der er nødvendige for kvalificeret personale under brug i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse. For at forebygge fejl kræves det, at det foreskrevne service- og eftersynsarbejde udføres af personale, der er uddannet til det. Ved omformerdrift hører projekteringshåndbogen B med til denne betjeningsvejledning. Hvis tredjeparts fremmedventilatorer er installeret, skal den tilhørende betjeningsvejledning overholdes. Ved bremsemotorer skal vejledningen for bremser ligeledes overholdes. Hvis betjeningsvejledningen eller projekteringshåndbogen af en eller anden grund er bortkommet, kan disse dokumentationer rekvireres hos NORD. 8 B 1091 DK-4816

9 Pos : 16 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweis e/sic her heits- und Installationshinweise (inkl. Ei 1 Pos : 17 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweis e/erläuterung der ver wendeten Kennzeic 1 Pos : 18 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/ Seitenumbruc h @ 1 1 Generelt 1.1 Sikkerheds- og installationsanvisninger Apparaterne er enheder til brug i industrielle stærkstrømsanlæg og drives med spændinger, som kan forårsage alvorlige personskader eller død ved berøring. Apparatet og dets tilbehør må kun anvendes til det af producenten tilsigtede formål. Uautoriserede ændringer og brug af reservedele og supplerende udstyr, som ikke sælges eller anbefales af producenten af udstyret, kan forårsage brand, elektrisk stød og personskader. Alle låger og afskærmninger skal bruges. Installationer og arbejde må kun udføres af faguddannet personale og under streng overholdelse af driftsvejledningen. Derfor skal denne vejledning og alle tillægsanvisninger for eventuelt supplerende udstyr opbevares på et tilgængeligt sted og udleveres til alle brugere! De lokale regler for installation af elektriske systemer og ulykkesforebyggende forskrifter skal overholdes Forklaring af de anvendte mærkninger FARE ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL Information Betegner en umiddelbart truende fare, som vil have døden eller meget alvorlige personskader til følge. Betegner en muligvis farlig situation, som kan have døden eller meget alvorlige personskader til følge. Betegner en muligvis farlig situation, som kan føre til letter eller små personskader til følge. Betegner en muligvis skadelig situation, der kan føre til skader på produktet eller omgivelserne. Betegner anvendelsesråd og nyttige oplysninger. B 1091 DK

10 Pos : 19 /Anl eitungen/elektroni k/fu und Starter/1. Allgemei nes/sicherheits- und Installati onshi nweis e/auflistung der Sic her heits- und Ins tall ations hinweis 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning Liste over sikkerheds- og installationshenvisninger Pos : 20 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/gefahr - Elektrischer Schl ag - Motoren @ 1 FARE Elektrisk stød Motoren drives med farlig spænding. Berøring af visse elektrisk ledende dele (terminaler og ledninger) udløser elektriske stød med potentielt fatale konsekvenser. Selv når motoren er stoppet (fx ved elektronikblokering af en tilsluttet frekvensomformer eller blokeret drev), kan udgangsklemmer og ledninger stadig være spændingsførende. Motor stilstand er ikke ensbetydende med en galvanisk adskillelse fra nettet. Selv ved drev, der ikke er tilsluttet nettet, kan en tilsluttet motor rotere og muligvis generere en farlig spænding. Udfør installationer og arbejder kun, når apparatet ikke er strømførende (afbrudt tilslutningsspænding), og stands motoren. De fem sikkerhedsregler (1. Lås, 2. Beskyt mod genindkobling, 3. Kontroller for manglende spænding, 4. Jordforbind og kortslut, 5. Tildæk eller afskærm tilstødende, spændingsførende dele) skal følges! Pos : 21 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/warnung - schwer e Las ten - M otoren @ 1 ADVARSEL Risiko for personskader pga. tunge laster Ved alle transport- og monteringsarbejder skal der tages højde for motorens egenvægt. Uhensigtsmæssige handlinger kan i denne forbindelse føre til at motoren styrter ned eller svinger ukontrolleret og med alvorlige personskaber såsom kontusioner, klemninger og andre fysiske skader til følge. Derudover er der fare for store tingskader på motoren og dens omgivelser. Derfor: - Undlad at gå under ophængte last - Brug kun de til løftning beregnede fastgørelsespunkter - Kontroller hejseværker og løftestropper for bæreevne og intakthed - Undgå hektiske bevægelser - Anvend personlige værnemidler Pos : 22 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/warnung - Beweg ung - M otoren @ 1 ADVARSEL Risiko for personskader på grund af bevægelse Under visse betingelser (fx når forsyningsspændingen slås til, eller holdebremse løsnes) kan motorakslen bevæge sig. En maskine, der drives af denne enhed (presse/kædetræk/rulle/ventilator osv.) kan på denne måde indlede en uventet bevægelsesproces. Hvilket resulterer i, at der også er mulighed for en bred vifte af skader på tredjemand. Før omskiftningen gennemføres, skal farezonen sikres ved advarsler og fjernelse af alle personer i området! Pos : 23 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/warnung - los e T eile - Motor en @ 1 ADVARSEL Risiko for personskaber å grund af løse dele Det er vigtigt at sikre, at der ikke befinder sig løse dele ved motoren. Ellers kan dette resultere i personskader ved transport og montering eller drift. Ikke fastsiddende bære-/løfteøjer kan resultere i, at motoren falder ned under transporten. Pasfjedre på motorakslen kan slynges ud mens motorakslen roterer. Løse dele samt bære-/løfteøjer fastgøres eller fjernes, fritliggende pasfjedre på motorakslen (-akslerne) sikres eller fjernes. 10 B 1091 DK-4816

11 Pos : 25 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/Anwendungsbereic Generelt Pos : 24 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/vorsic ht - Verbr @ 1 FORSIGTIG Forbrændingsfare Motorens overfladen kan opvarmes til temperaturer på over 70 C. Berøring af motoren kan resultere i lokale forbrændinger af de pågældende kropsdele (hænder, fingre osv.). For at undgå den slags skal der gives tilstrækkelig tid til afkøling, før arbejdet påbegyndes - overfladetemperatur skal kontrolleres med passende måleudstyr. Derudover skal der opretholdes en tilstrækkelig afstand fra tilstødende komponenter under monteringen eller gives beskyttelse mod utilsigtet berøring. 1.2 Anvendelsesområde Brug af motorerne Motorerne må kun bruges til de formål, de er beregnet til (drift af maskiner). Motorerne er mindst udført i kapslingsklasse IP 55 (se mærkepladen). De kan opstilles i støvede eller fugtige omgivelser. Anvendelses- og miljøforholdene er principielt bestemmende for den nødvendige kapslingsklasse samt eventuelle yderligere forholdsregler. Ved opstilling udendørs og i forbindelse med vertikal montering f.eks. IMV1 og IMV5 med akslen nedad, anbefaler NORD at bruge dobbelt ventilatorhætte [RDD] option. Motorerne skal beskyttes mod intensiv sollys, f.eks. med et tag. Isoleringen er tropeegnet. Opstillingshøjde: 1000 m Omgivelsestemperatur: -20 C til +40 C Ved standardmotorer er der tilladt et udvidet omgivelsestemperaturområde -20 C C. Den maksimale effekt skal her dog reduceres til 82 % af katalogværdien. Hvis omgivelsestemperaturen ligger mellem +40 C og +60 C, så må den maksimale effekt lineært interpoleres mellem 100 % og 82 %. Motortilslutningsledningerne og kabelindføringerne skal være egnet for temperaturer 90 C. B 1091 DK

12 Pos : 26 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/Besti mmungsgemäßer U mg ang mit 1 Pos : 27 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/Tr ansport, Ei nlager 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning 1.3 Tilsigtet brug af elektromotorer Alle arbejder må kun gennemføres, når anlægget er i en elektrisk spændingsløs tilstand Transport, opbevaring ADVARSEL Nedstyrtningsfare Uhensigtsmæssige handlinger under transporten kan føre til at motoren styrter ned eller svinger ukontrolleret og med alvorlige personskaber såsom kontusioner, klemninger og andre fysiske skader til følge. Derudover er der fare for store tingskader på motoren og dens omgivelser. Derfor: Under transport skal alle eksisterende øjebolte på motoren benyttes! Fastgør ingen yderligere laster! Øjeboltene er kun beregnet til motorens vægt. Til transport af aggregater (f.eks. gear) må der kun benyttes de øjebolte eller -tapper, der er beregnet til det! Aggregater må ikke løftes ved at hænge dem op på de enkelte maskiner! For at undgå skader på motoren skal motoren altid løftes med egnet løfteudstyr. Lejerne skal udskiftes, hvis der er gået mere end 4 år fra leveringen til idriftsættelse af motoren (opbevaring i tørre, støv- og vibrationsfri rum). Ved vanskelige betingelser nedsættes dette tidsrum væsentligt. Ubeskyttede, bearbejdede overflader (flanger, akselende osv.) skal om nødvendigt behandles med korrosionsbeskyttelsesmiddel. Eventuelt skal viklingernes isolationsmodstand kontrolleres ( "Kontrol af isolationsmodstanden") Ændringer i forhold til normal drift (større strømforbrug, højere temperaturer eller vibrationer, usædvanlige lyde eller lugte, overvågningsanordninger udløses osv.) er tegn på, at funktionen er forringet. For at undgå personskader og materielle skader skal det ansvarlige servicepersonale med det samme informeres om disse ændringer. I tvivlstilfælde skal motoren omgående standses, lige så snart anlæggets tilstand gør det muligt. 12 B 1091 DK-4816

13 Pos : 28 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/ Pos : 29 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/Wuc htung, Abtriebs Generelt Installation Løfteøjerne, som er skruet i, skal spændes fast eller fjernes efter opstillingen! Vibrationsfri drift: En nøjagtig justering af koblingen samt et godt afbalanceret transmissionselement (kobling, remskive, ventilator ) er forudsætninger for en rolig drift uden for mange vibrationer. I givet fald kan det være nødvendigt med en komplet afbalancering af motoren med drivelementet. Klemmekassens øverste del såvel som klemmekassens placering kan drejes 4 x 90 grader. På IEC-B14-Motorer skal alle fire fastgørelsesskruer skal skrues i flangelejeskjoldet, også selv om de ikke behøves! Fastgørelsesskruerne skal monteres med fx Loctite 242. ADVARSEL Elektrisk stød Den maksimale indskruningsdybde i lejeskjoldene er 2 x d. Ved anvendelse af længere skruer er der fare for, at motorviklingen beskadiges. Derved opstår der risiko for en potentiel overførsel til huset og elektrisk stød ved berøring. Inden opstilling og ibrugtagning skal motoren kontrolleres for beskadigelser. En beskadiget motor må under ingen omstændigheder tages i brug. Roterende aksler samt ubrugte akseltapper skal beskyttes mod berøring. Ubrugte pasfjedre skal sikres mod at blive slynget ud. Motoren skal være egnet til opstillingsstedet. (normative krav, miljømæssige betingelser, opstillingshøjde) Under driften kan motorens overflader blive meget varme. Hvis der er fare for berøring eller fare for opstillingsomgivelserne, skal egnede sikkerhedsforanstaltninger gennemføres Afbalancering, transmissionselementer Transmissionselementerne (kobling, remskiver, tandhjul osv.) skal trækkes på og af med en dertil egnet anordning. Rotorerne er som standard afbalanceret med en halv kile. Når transmissionselementerne monteres på motorakslen, skal man være opmærksom på at disse er afbalancerede! Transmissionselementerne skal afbalanceres i overensstemmelse med DIN ISO 1940! De nødvendige forholdsregler for berøringsbeskyttelse skal overholdes. Hvis en motor sættes i drift uden transmissionselement, skal pasfederen sikres mod at kunne blive slynget ud. Dette gælder også, hvis der skulle være endnu en vertikal montering med aksel. Ellers skal pasfederen fjernes. B 1091 DK

14 Pos : 30 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/ Pos : 31 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/Abtriebs 1 Pos : 32 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/ Seitenumbruc h @ 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning Justering Især ved direkte kobling skal motorens aksler og den maskine, der drives med motoren, justeres aksialt og radialt til hinanden. Hvis justeringen ikke er nøjagtig, kan det medføre lejeskader, for kraftige vibrationer og akselbrud Drivaksler De maksimalt tilladte aksiale (F A )- og tværgående kræfter (F R ) af motorakseltappen på A-siden findes i nedenstående tabel. Hvis den tværgående kraft (F R ) angriber i en større afstand end længden E/2, skal man rådføre sig med Getriebebau NORD. Type F R [N] F A [N] X X Til vertikal montering med aksel på B-siden er ingen aksial (F A )- og tværgående kræfter (F R ) tilladt. ADVARSEL! Påsatte enheder må føre hverken til slæbende drift (fare for alt for høje temperaturer samt fare for gnistdannelse!) eller til forringelse af den køleluftstrøm, der er nødvendig for kølingen. 14 B 1091 DK-4816

15 Pos : 33 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/Elektrischer Anschl 1 Pos: 34 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/ Seitenumbruc h @ 1 1 Generelt Elektrisk tilslutning Tilslutningsledningerne skal føres ind i klemkassen med kabelforskruninger. Klemkassen skal være støv- og vandtæt lukket. Netspænding og netfrekvens skal stemme overens med de angivne data på mærkepladen. En spændingsafvigelse på ±5 %, samt en frekvensafvigelse på ±2 % er tilladelig uden at effekten reduceres. Tilslutning og placering af forbindelserne på klembrættet skal foretages i henhold til det tilslutningsdiagram, der befinder sig i klemkassen. Hjælpeklemmernes betegnelser fremgår af nedenstående tabel. Hjælpeklemmebetegnelse Supplerende udstyr Hjælpeklemmernes mærkning Bemærkning ny: EN Thermistor TP1 TP2 1TP1 1TP2 2TP1 2TP2 3TP1 3TP2 4TP1 4TP2 Afbrydelse Advarsel vikling 1 Afbrydelse vikling 1 Advarsel vikling 2 Afbrydelse vikling 2 Tilvalg: TF 5TP1 5TP2 Bremse Bimetaltemperaturafbryder Åbner Option: TW Bimetaltemperaturafbryder lukker PT100 KTY Silicium-temperatursensor Varmebændel Tilvalg: SH Kondensator Motorudførelse: EAR/EHB/EST Jævnstrømsbremse Option: BRE... Tilvalg: DBR 1TB1 1TB2 2TB1 2TB2 3TB1 3TB2 4TB1 4TB2 1TM1 1TM2 2TM1 2TM2 3TM1 3TM2 4TM1 4TM2 1R1 1R2 2R1 2R2 3R1 3R2 (+) 4R1 4R2 (-) (+) 5R1 5R2 (-) 1HE1 1HE2 2HE1 2HE2 1CA1 1CA2 2CA1 2CA2 3CA1 3CA2 4CA1 4CA2 BD1 BD2 Bremse1: BD1-BD2 Bremse2: BD3-BD4 Advarsel vikling 1 Afbrydelse vikling 1 Advarsel vikling 2 Afbrydelse vikling 2 Advarsel vikling 1 Afbrydelse vikling 1 Advarsel vikling 2 Afbrydelse vikling 2 Vikling 1 (fase U) Vikling 1 (fase V) Vikling 1 (fase W) Vikling 1 Vikling 2 ved driftskondensator 1 ved driftskondensator 2 ved driftskondensator 1 ved driftskondensator 2 B 1091 DK

16 Pos : 35 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/Betrieb am Freq uenz 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning Brug af frekvensomformer Asynkronmotorer af typen SK 63./. SK 225./. er blevet godkendt til drift med forsyning fra frekvensomformere i henhold til DIN EN (2014). Se desuden driftsvejledningen af den anvendte frekvensomformer. Det af NORD anvendte isolationssystem består af passende, emaljeret kobbertråd, en faseisolering, en homogen mætning samt en notbeklædning som jordisolering og er i standardversionen designet til de øgede krav ved forsyning fra spændingskonverteren. Den maksimalt tilladte indgangsspænding er 500 V +10 %. Mellemkredsspændinger på mere end 750 V DC er ikke tilladt. Spændingsspidser, der opstår på grund af omformer, kabel, motor må i driftsvarm tilstand ikke overstige de efterfølgende værdier. Tilladt impulsspænding afhængig af spændingsstigningstiden Impulsspænding [V] Spændingsstigning [µs] Hvis værdierne ligger uden for det tilladte område, kan der anvendes du/dt- eller sinusfiltre (bemærk det yderlige spændingsfald). De ledningslængder, der er opført i diagrammet, tjener til orientering og kan afvige i henhold til de konkrete forhold. Yderligere bemærkninger om drift med frekvensomformer, især informationer om det maks. tilladte omdrejningstal, om termisk dimensionering samt de mulige drejningsmomenter findes i det aktuelle motorkatalog, M B 1091 DK-4816

17 Pos : 36 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/1. Allgemeines/Ü berprüfung des Is olations 1 Pos: 37 /Anleitungen/Motoren/B1091 Drehstrommotoren/ Generelt Kontrol af isolationsmodstanden Inden motoren sættes i drift første gang, efter længere tids opbevaring eller stilstand (ca. 6 måneder) skal viklingens isolationsmodstand måles. Under og umiddelbart efter målingen har klemmerne delvist farlige spændinger og må ikke berøres. Isolationsmodstand Isolationsmodstanden mellem nye, rengjorte, istandsatte viklinger og huset og hinanden er på >200 MΩ. Måling Isolationsmodstanden til hus skal måles med 500 V jævnspænding på viklinger med op til 400 V driftsspænding. Ved driftsspændinger op til 725 V skal der måles med V jævnspænding. Viklingernes temperatur skal ligge på 25 C ±15 C. Kontrol Hvis viklingens modstand til hus er mindre en 50 MΩ på en ny, renset vikling eller istandsat motor, der har været oplagret i længere tid, kan det skyldes fugt. Hvis det er tilfældet, skal viklingerne tørres. Efter længere tids drift kan isolationsmodstanden falde. Så længe den målte værdi ikke kommer under værdien for den kritiske isolationsmodstand på <50 MΩ, kan motoren fortsat anvendes. Hvis den kommer under denne værdi, skal man finde frem til årsagen, om nødvendigt skal viklingerne eller viklingsdelene sættes i stand, renses eller tørres Ibrugtagning Information Elektromagnetisk kompatibilitet NORD motorer opfylder EU-direktivet 2014/30/EU. Monterings- samt installationsarbejder må ikke føre til utilladelige støjemissioner. Støjimmuniteten skal fortsat være overholdt. Støjemissioner: Ved meget ulige drejningsmomenter (f.eks. hvis der drives en stempelkompressor) fremtvinges der en ikke-sinusformet motorstrøm, hvis oversvingninger kan bevirke en utilladelig påvirkning af nettet og dermed utilladelige støjemissioner. Hvis forsyningen går gennem en frekvensomformer kan der alt efter frekvensomformerens udførelse (type, støjdæmpningsforholdsregler, producent) forekomme støjemissioner med forskellig styrke. Producentens EMC-anvisninger skal under alle omstændigheder overholdes. Hvis producenten anbefaler en afskærmet motortilledning, er afskærmningen mest effektiv, når den forbindes med ledende flader på motorens metalklemkasse (med EMC-kabelforskruninger af metal). På motorer med indbyggede termistorer (PTC) kan der forekomme støjemission afhængigt af frekvensomformeren. B 1091 DK

18 Pos : 38 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/ Pos : 39 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/2. Instandhaltung, Wartung/!1! Ins tandhaltung und 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning Støjimmunitet: På motorer med indbyggede termistorer (f.eks. PTC-modstande) skal den driftsansvarlige selv sørge for tilstrækkelig støjimmunitet ved at vælge en egnet signalledning (evt. med afskærmning, som tilsluttes ligesom motortilledningen). Inden motoren sættes i drift skal oplysningerne og anvisningerne i driftsvejledningen til frekvensomformeren eller andre vejledninger overholdes! Når motorerne er blevet tilsluttet, skal det kontrolleres, at de fungerer uden problemer! På bremsemotorer skal det desuden kontrolleres, at bremsen fungerer uden problemer Bortskaffelse ADVARSEL Miljøskader Hvis produktet ikke bortskaffes korrekt, kan det føre til miljøskader. sørg for korrekt bortskaffelse overholde de lokale, gældende bestemmelser Bestanddele: Aluminium, jern, elektronikkomponenter, plaster, kobber Bemærk desuden dokumentationen for de påsatte dele. 18 B 1091 DK-4816

19 Pos : 42 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/2. Instandhaltung, Wartung/Sic herheits Service og vedligeholdelse 2 Service og vedligeholdelse Pos : 40 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/gefahr - Elektrischer Schl ag - Motoren @ 1 FARE Elektrisk stød Motoren drives med farlig spænding. Berøring af visse elektrisk ledende dele (terminaler og ledninger) udløser elektriske stød med potentielt fatale konsekvenser. Selv når motoren er stoppet (fx ved elektronikblokering af en tilsluttet frekvensomformer eller blokeret drev), kan udgangsklemmer og ledninger stadig være spændingsførende. Motor stilstand er ikke ensbetydende med en galvanisk adskillelse fra nettet. Selv ved drev, der ikke er tilsluttet nettet, kan en tilsluttet motor rotere og muligvis generere en farlig spænding. Udfør installationer og arbejder kun, når apparatet ikke er strømførende (afbrudt tilslutningsspænding), og stands motoren. De fem sikkerhedsregler (1. Lås, 2. Beskyt mod genindkobling, 3. Kontroller for manglende spænding, 4. Jordforbind og kortslut, 5. Tildæk eller afskærm tilstødende, spændingsførende dele) skal følges! Pos : 41 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/warnung - Beweg ung - M otoren @ 1 ADVARSEL Risiko for personskader på grund af bevægelse Under visse betingelser (fx når forsyningsspændingen slås til, eller holdebremse løsnes) kan motorakslen bevæge sig. En maskine, der drives af denne enhed (presse/kædetræk/rulle/ventilator osv.) kan på denne måde indlede en uventet bevægelsesproces. Hvilket resulterer i, at der også er mulighed for en bred vifte af skader på tredjemand. Før omskiftningen gennemføres, skal farezonen sikres ved advarsler og fjernelse af alle personer i området! 2.1 Sikkerhedsforholdsregler Inden der begyndes på nogen form for arbejde på motoren eller apparatet, især inden der åbnes afskærmninger af aktive dele, skal motoren være standset i overensstemmelse med forskrifterne. Ud over hovedstrømkredsene skal man i den forbindelse også være opmærksom på, om der findes eventuelle ekstra strømkredse eller hjælpestrømkredse. De sædvanlige 5 sikkerhedsregler er i denne sammenhæng f.eks. ifølge DIN VDE 0105: Slå spændingen fra Sørg for at sikre motoren mod at kunne blive startet igen Kontroller, at der ikke er spænding på nogen af polerne Jordforbind og kortslut Tildæk eller afskærm tilstødende dele, der er spændingsførende Disse ovenfor nævnte forholdsregler må først ophæves igen, når vedligeholdelsesarbejdet er blevet afsluttet. B 1091 DK

20 Pos : 43 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/2. Instandhaltung, Wartung/Lager wechselfris 1 Pos : 44 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/ Seitenumbruc h @ 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning Motorerne skal inspiceres med regelmæssige mellemrum. Gældende nationale standarder og forskrifter skal overholdes. I den forbindelse skal man især være opmærksom på eventuelle mekaniske beskadigelser, at køleluftvejene ikke er blokerede, om der forekommer påfaldende lyde og at den elektriske tilslutning er udført fagligt korrekt. Som reservedele må der med undtagelse af standardiserede dele i tilsvarende kvalitet, der fås i almindelig handel, kun anvendes originale reservedele! Information Kondensvandsåbning Hvis motorerne er udført med lukkede kondensvandsåbninger, skal de åbnes med mellemrum, så det kondensvand, der evt. samler sig, kan løbe ud. Kondensvandsåbningerne er altid anbragt på motorens laveste sted. Når motoren installeres, skal man være opmærksom på, at kondensvandsåbningerne vender nedad. Åbne kondensvandsboringer nedsætter beskyttelsesklassen! 2.2 Lejeskiftsintervaller Tidsfristen for udskiftning af lejer angives i driftstimer [t.] og ligger for IEC-motorer under normale driftsforhold, med vandret motoropstilling, afhængigt af kølelufttemperaturen og motorens omdrejningshastighed på 25 C 40 C 60 C op til min-1 ca t. ca h ca h op til min-1 ca h ca h ca h Ved direkte påbygning af gear eller under specielle driftsbetingelser, f.eks. ved lodret motoropstilling, store vibrations- og stødbelastninger, hyppig reversering etc., kan ovennævnte driftsinterval reduceres væsentligt. 20 B 1091 DK-4816

21 Pos : 45 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/2. Instandhaltung, Wartung/Wartungsinter vall 1 Pos : 46 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/2. Instandhaltung, Wartung/Gener alüber hol 1 Pos : 47 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/!1! ATEX - Explosi onsgefährdete U Service og vedligeholdelse 2.3 Vedligeholdelsesintervaller En gang om ugen eller efter hver 100 driftstimer skal motoren kontrolleres for usædvanlige mislyde og/eller vibrationer. Kontroller kuglelejerne med en interval på mindst t., og skift det, om nødvendigt. Derudover skal de elektriske tilslutninger, kabler og ledningsender samt ventilatorer kontrolleres for fasthed og beskadigelser. Desuden skal isolationssystemets funktion kontrolleres. Akseltætningsringe skal udskiftes efter hver t. Motorens overflade må ikke være dækket af et støvlag, som kunne påvirke kølingen negativt. Hvert 5. år skal der gennemføres et hovedeftersyn af motoren! 2.4 Hovedeftersyn Til dette formål skal motoren skilles ad. Der skal gennemføres følgende arbejde: Alle motordele skal renses, Alle motordele skal undersøges for skader, Alle beskadigede dele skal skiftes ud, Alle lejer skal skiftes ud, Alle tætninger og akseltætningsringe skal skiftes ud. Hovedeftersynet skal gennemføres på et specialværksted med passende udstyr og af kvalificeret personale. Vi anbefaler kraftigt, at hovedeftersynet udføres af NORD-service. Er drevet udsat for særlige miljøbetingelser, kan de ovenfor nævnte intervaller blive betydeligt kortere. B 1091 DK

22 Pos : 48 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/!2! Motoren der Zündschutzart Er höhte Sicherheit Exe_ Motorer Drifts- og monteringsvejledning 3 ATEX - eksplosiv atmosfære 3.1 Motorer i beskyttelsesklasse forhøjet sikkerhed Ex e Pos : 49 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/gef AHR _AT EX - Expl osionsgefahr Elektischer Sc hlag - Motoren @ 1 FARE Eksplosionsfare Alle arbejder må kun gennemføres, når maskinen står stille og anlægget er i en elektrisk spændingsløs tilstand. Der kan forekomme højere temperaturer inde i motoren end den temperatur, der er maksimalt tilladt på overfladerne. Derfor må motoren ikke åbnes i en eksplosiv atmosfære! Manglende overholdelse kan føre til antændelse af en eksplosiv atmosfære. Pos : 50 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/Sic her heitshi nweis e/warnung_atex_explosi onsgefahr-t her misc h - M otoren @ 1 ADVARSEL Eksplosionsfare Overdrevne aflejringer af støv bør undgås, da det begrænser afkølingen af motoren! En blokering eller afbrydelse af køleluftstrømmen, fx ved hjælp af delvis eller ved tildækning af ventilatorhætten eller på grund af nedfaldne fremmedlegemer, skal undgås, så tilstrækkelig køling kan garanteres. Der må kun anvendes kabelforskruninger og reduceringer, der er tilladt til Ex-området. Alle kabelindføringer, der ikke anvendes, skal forsegles med de blindpropper, der er godkendt til brug i eksplosionsfarlige områder. Der må kun anvendes de oprindelige pakninger. Manglende overholdelse øger risikoen for antændelse af en eksplosiv atmosfære. Pos : 51 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/!2! Motoren der Zündschutzart Er höhte Sicherheit Exe_02 @ 1 For disse motorer gælder derudover eller specielt nedenstående informationer! Motorerne er godkendt til brug i zone 1 og svarer til materielgruppe II, kategori 2G. og må anvendes i omgivelsestemperaturområdet fra -20 C til +40 C. Typetillæg: 2G fx: 80 L/4 2G TF Mærkning: II 2G Ex e IIC T3 Gb 0102 Hvis motoren er forbundet med et gear, så skal man også være opmærksom på gearets Exmærkning! Eksplosive gasblandinger eller støvkoncentrationer kan i forbindelse med varme, spændingsførende og bevægelige dele i elektriske maskiner forårsage alvorlige eller dødbringende kvæstelser. 22 B 1091 DK-4816

23 Pos : 52 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. ATEX/Leitungführung [Exe, 1 Pos : 53 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/Kabel versc hraubung en_ ATEX - eksplosiv atmosfære Den forøgede risiko i eksplosionsfarlige områder kræver, at de generelle sikkerheds- og idriftsættelsesanvisninger overholdes særdeles nøje. Det er nødvendigt, at de ansvarlige personer er kvalificerede i henhold til de nationale såvel som de lokale regler. Elektriske maskiner med eksplosionsbeskyttelse af beskyttelsesklassen Ex e svarer til standarderne i EN (VDE 0530) samt EN :2014 og :2007. Graden af eksplosionsfare bestemmer zoneinddelingen. Oplysninger om dette findes i DIN EN 60079, del 10. Ejeren er ansvarlig for zoneinddelingen. Det er forbudt at bruge motorer, der ikke er godkendt til eksplosionsfarlige områder, i eksplosionsfarlige områder Ledningsføring Kabelforskruninger skal være godkendt til Ex-området. Åbninger, der ikke benyttes, skal lukkes med godkendte blindpropper. Ved tilslutning af installationsledningerne skal tilslutningerne lægges med U- formede, buede ledninger ved motorklemmerne og sikkerhedslederen under de pågældende klemmer, så klembøjlerne og klemskruerne belastes jævnt og under ingen omstændigheder deformeres. Tilslutningerne kan dog også udføres med en kabelsko. Hvis der stilles større termiske krav til ledningerne, oplyses dette på skiltet på rotoren. Ved byggestørrelse 63 til 132 skal der bruges en isoleret kabelsko, hvis denne anvendes til tilslutningen af jordforbindelsesledningerne i klemkassen. Klembrætboltenes møtrikker skal tilspændes efter følgende tabel. Tilspændingsmomenter for klembrættilslutninger Gevinddiameter M4 M5 M6 M8 Tilspændingsmoment (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Brug af tilslutningsledere af aluminium er ikke tilladt Kabelforskruning Hver motor med eksplosionsbeskyttelse Ex e leveres med en certificeret kabelforskruning. Pos : 54 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/Kabel versc hraubung en_2 [EXE, @ 1 Anvendes den medfølgende kabelforskruning, skal der bruges kabler med et cirkelformet kabeltværsnit. Kabelforskruningen skal spændes med et tilspændingsmoment i henhold til nedenstående tabel. Spændemøtrikkens tilspændingsmomenter Kabelforskruning M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 Tilspændingsmoment (Nm) 5,0 5,0 10,0 13,5 Anvendelsen af de if.. direktivet 94/9 EF eller 2014/34/EU tilladte reduceringer og/eller kabelforskruninger af beskyttelsestypen Ex n er tilladt. I dette tilfælde er en minimal, dokumenteret temperatur på 80 C nødvendig. Ved tilslutningen skal man være opmærksom på, at de tilladte luftafstande på 10 mm og de tilladte krybestrækninger på 12 mm fra de spændingsførende dele til dele med potentiale eller indbyrdes mellem de spændingsførende dele ikke er kortere end angivet. Inden klemkassen lukkes, skal man sikre sig, at alle klemmernes møtrikker og skruen til jordtilslutning er spændt godt. Klemkassens pakninger og kabelforskruningen skal sidde korrekt og må under ingen omstændigheder være beskadiget. B 1091 DK

24 Pos : 55 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/Kl emmenkastendec keldic htung [EXE, EXN, 1 Pos : 56 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/Motorlag e Bes onderheiten [EXE, EXN, Z one Motorer Drifts- og monteringsvejledning Klemkasselågets pakning Klemkasselågets pakning er tvangsmæssigt monteret i klemkasselåget. Brug venligst ved udskiftning af pakningen kun en original pakning. Hvis klemkassen åbnes inden for rammerne af en installation, vedligeholdelse, reparation, fejlfinding eller overhaling, skal klemkasselåget sættes på igen, når arbejdet er afsluttet. Overfladen af pakningen og tætningsfladen af klemkassen skal være fri for urenheder. Klemkasselågets skruer skal spændes med et tilspændingsmoment som oplyst nedenfor. Tilspændingsmomenter for klemkasselågets skruer Gevinddiameter M4 M5 M6 M8 Tilspændingsmoment (Nm) 0,8-1,2 1,2-1,8 1,5-2,5 3,0 5, Motorposition særlige egenskaber IM V3, IM V6 Ved vertikal montering med akslen opad f.eks. i montageposition IM V3, IM V6, skal den driftsansvarlige/opstilleren sørge for, at disse motorer har en afskærmning, der forhindrer, at fremmedlegemer falder ned i motorventilatorhætten (se DIN EN ). Afdækningen må ikke forhindre, at motoren bliver afkølet af dens blæser. Ved vertikal montage med akslen nedad (AS), fx i montageposition IM V1, IM V5, er motorerne generelt udført med en overdækning over ventilatorhætten. Et håndhjul i den frie akselende er ikke tilladt. 24 B 1091 DK-4816

25 Pos : 57 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/Weitere Betriebs bedi ngunge [EXE, 1 Pos : 58 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/Sc hutz einric htung en_ ATEX - eksplosiv atmosfære Yderligere driftsbetingelser Motorerne er udlagt til konstant drift og normale antal starter, der ikke gentages, og som ikke er ledsaget af væsentlig startvarme. Område A i EN (VDE 0503 del 1) spænding ±5 %, frekvens ±2 %, kurveform, netsymmetri skal overholdes for at opvarmningen bliver inden for de tilladte grænser. Større afvigelser fra dimensioneringsværdierne kan øge opvarmningen af den elektriske maskine mere end hvad der er tilladt. Motorens temperaturklasse, der er angivet på mærkepladen, skal mindst svare til den temperaturklasse, som den muligvis forekommende brændbare gasart har Sikkerhedsanordninger Hver enkelt motor skal beskyttes mod utilladelig opvarmning af viklingerne ved hjælp af en strømafhængig forsinket sikkerhedsafbryder med beskyttelse mod fasesvigt, der opfylder VDE 0660, og som har gennemgået funktionskontrol hos en navngiven myndighed, eller ved hjælp af en tilsvarende anordning. Sikkerhedsanordningen skal indstilles på den dimensionerede strøm. Ved viklinger i trekantkobling skal udløserne serieforbindes med viklingerne og indstilles på 0,58 gange dimensioneringsstrømmen. Hvis det ikke er muligt at serieforbinde dem, kræves der yderligere sikkerhedsforholdsregler (f.eks. termisk maskinbeskyttelse). Sikkerhedsanordningen skal koble fra i den tid, der angives med t E, hvis rotoren blokeres inden for den pågældende temperaturklasse. Elektriske maskiner til tung start (opstartstid >1,7 x t E -tid) skal beskyttes med en startovervågning i overensstemmelse med angivelserne i EF-typegodkendelsen. Termisk maskinbeskyttelse ved direkte temperaturovervågning af viklingen med PTC-temperaturføler er tilladt, hvis det er blevet certificeret og angivet på mærkepladen. Tilslut ikke nogen spænding højere end 30 V til PTC-temperaturfølerne! Hvis der kun er beskyttelse i form af PTC-temperaturfølere, skal der bruges et funktionstestet, certificeret PTC-udløsningsapparat fra en navngiven myndighed. PTC-udløsningsapparatet skal være forsynet med følgende mærkning af beskyttelsesarter: II (2) G B 1091 DK

26 Pos : 59 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/Sc hutz einric htung en_3 - Hinweis e z um M otorschutz 1 Pos : 60 /Anl eitungen/m otoren/b1091 Drehstrommotoren/3. AT EX/Betrieb am Fr equenz umrichter 1 Pos : 61 /Allgemein/Allgemeing ültige M odul e/ Seitenumbruc h @ 1 Motorer Drifts- og monteringsvejledning Tips til motorbeskyttelse Eksempel på typeskilt: Temperaturføler yder ingen beskyttelse alene Eksempel på typeskilt: Temperaturføler yder beskyttelse alene Pas på, fare! Hvis tiden ta ikke angives på typeskiltet, kan PTC temperaturfølerne ikke anvendes som eneste beskyttelse. Motoren skal beskyttes via et motorbeskyttelsesrelæ, der er godkendt af et prøvningskontor. Motorbeskyttelsesrelæet skal være godkendt til den tændingsbeskyttelsestype, der er oplyst på motoren. Koldleder tilladt som eneste beskyttelse Brug af frekvensomformer Brug af frekvensomformere skal være udtrykkeligt certificeret. Producentens særlige anvisninger skal under alle omstændigheder overholdes. EMC-direktivet skal overholdes. 26 B 1091 DK-4816

B 1091 da. Motorer. Drifts- og monteringsvejledning

B 1091 da. Motorer. Drifts- og monteringsvejledning B 1091 da Motorer Drifts- og monteringsvejledning Motorer Drifts- og monteringsvejledning Sikkerheds- og brugsanvisninger for elektromotorer (ifølge: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (fra 20.04.2016:

Læs mere

Indhold. Sikkerheds- og henvisningssymboler Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerheds- og henvisningssymboler! OBS!

Indhold. Sikkerheds- og henvisningssymboler Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerheds- og henvisningssymboler! OBS! Indhold 1. Generelle henvisninger... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Anvendelsesområde... 4 3. Henvisninger til den tilsigtede brug af elektromotorer... 4 3.1 Transport og oplagring... 4 3.2 Installation...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31

prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31 prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31 motorer og gear døgnet rundt Siden 1963 har vi arbejdet i transmissionsbranchen.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120 Brugsanvisning Varmelampe GL 2110 og 2120 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4 3. Oversigt og anvendelse...5

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING. for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af

DRIFTSVEJLEDNING. for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, tlf. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonigroup.com www.cantonigroup.com siden 1950 ISO 9001 DRIFTSVEJLEDNING

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

DK BU 0240 SK 200E. Kort frekvensomformer-vejledning

DK BU 0240 SK 200E. Kort frekvensomformer-vejledning DK BU 0240 SK 200E Kort frekvensomformer-vejledning Pos : 3 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/sicherheits- und Anwendungshinweise für Antriebsstromrichter @ 0\mod_1325778640201_1094.docx

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...3 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 3 1.2 Almene henvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere