Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Center for Logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Center for Logistik"

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Center for Logistik

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning 2 3 Orientering om Magistratens møder i april, maj og juni Godkendelse af Lokalplan Boliger, Tinbergens Alle og Seiferts Alle, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 7 5 Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Nyt bydelscentrum ved Tornhøj, Tornhøj (2. forelæggelse) 6 Godkendelse af ansøgning om støtte til renovering efter almenboliglovens 100 (skema A). Viking Kollegiet, Boulevarden 31 7 Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 66 almene ældreboliger mm. - Domea.dk - afd Demensplejehjemmet Tornhøjhaven, Aalborg Øst (skema A) Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 32 almene ældreboliger med 24 servicearealer til mennesker med udviklingshæmning (skema A). Himmerland Boligforening - afd Godkendelse af nedlæggelse af offentligt vejareal - Vadum Kirkevej Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Svanevej, Tjørnevej, Lyngstien, Koralvej m.fl. - spildevandskloakering, sommerhusområde Hals (etape 6-7) 11 Godkendelse af miljømål med henblik på at fjerne fejlkoblinger i forbindelse med separatkloakeringer 12 Godkendelse af udlandsrejse til Barcelona - Miljø- og Energiforvaltningen Eventuelt Godkendelse af referat

3 Tid Mandag 15. februar 2016, kl Sted Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Ø Afbud Til stede Øvrige deltagere Mai-Britt Iversen, Mads Duedahl Johansen, Tina French Nielsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Niels Thomas Krarup, Thomas Kastrup-Larsen, Hans Henrik Henriksen Jens Kristian Munk Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 142

5 Punkt 2. Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens drøftelse bidrag til omprioriteringskataloget, jf sagsbeskrivelsen. Beslutning: Drøftelsen fortsættes den 14. marts kl Side 12 af 42

6 Sagsbeskrivelse Det er jo slet ikke noget nyt med forandringer og tilpasninger hverken i kommunen eller i Borgmesterens Forvaltning. Gennem de sidste mange år har der således været tale om tilpasninger og reduktioner i personaletallet, som vi i Borgmesterens Forvaltning har fundet dels ved grønthøsteren med nogenlunde ens reduktioner i alle afdelinger dels ved forskellige organisationsændringer. Alle de nævnte personalereduktioner er gennem alle årene stort set klaret ved naturlig afgang. De nu udmeldte reduktioner på årligt 1 procent til Borgmesterens Forvaltning svarer til et beløb i størrelsesordenen 4,3 mio. kr. i 2017 henholdsvis 8,6 mio. kr. og 12,9 mio. kr. i 2018 og Der er et samlet personaletal i Borgmesterens Forvaltning på 249,51, heraf ca. 50 i de to resultatcentre (IT Center og AaK Bygninger). Hvis reduktionen sker ud af et samlet personale på 200 administrative medarbejdere, skulle der således ske en reduktion på mere end 10 personer i 2017, yderligere mere end 10 personer i 2018 og igen yderligere mere end 10 personer i Alt sammen svarende til en samlet reduktion i 2019 på mere end 30 personer, dvs. hver sjette medarbejder i Borgmesterens Forvaltning. For at løse opgaven med et omprioriteringskatalog skal der således ske en meget klar prioritering af opgaverne og den måde opgaverne løses på i Borgmesterens Forvaltning. Nogle opgaver skal opprioriteres, andre opgaver skal nedprioriteres og alle opgaveløsninger skal ses efter sømmene, for at løse opgaven med indstilling af et omprioriteringskatalog indeholdende en besparelsesmulighed på de nævnte beløb. Omprioriteringskataloget for 2017 for Borgmesterens Forvaltning på 4,3 mio. kr. foreslås delt i to områder, nemlig med forslag til reduktioner på ca. 3,6 mio. kr. svarende til 1 procent af de samlede nettoudgifter til Fælles kommunale udgifter jf. vedlagte bilag side 1 og med forslag til reduktioner på ca. 0,7 mio. kr. svarende til 1 procent af de samlede nettoudgifter til Administration jf. vedlagte bilag. Herudover foreslås yderligere interne omprioriteringer på ca. 0,6 mio. kr. til Administration, idet der er enkelte besluttede reduktioner i budget 2016, som ikke kan realiseres. Alt i alt indstilles derfor et omprioriteringskatalog for Administration i Borgmesterens forvaltning i 2017 på 1,3 mio. kr. og yderligere 0,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i henholdsvis 2018 og Forslag - Omprioriteringskatalog 2017 for sektor Fælles kommunale udgifter Et forslag kunne være reduktion af automatikken i Sats- og takstregulering I forbindelse med hvert års budgetlægning er der en række eksterne aftaler og kontrakter mv. hvori er aftalt en prisregulering; men da Aalborg Kommune ikke regulerer budgettet for priser men alene regulerer med lønændringer, er der som kompensation gennem årene aftalt en praksis, hvorefter de forvaltninger, som har de pågældende aftaler og kontrakter, får tilført kompensation for pris- og lønstigninger samt evt. ændringer i befolkningstallet ved den samlede fremskrivning af budgetforslaget til årets pris- og lønniveau. De samlede beløb til denne post har gennem de sidste mange år udgjort et beløb i størrelsesordenen 55 mio. kr. Heraf udgør det budgetgaranterede område ca. 30 mio. kr., og det rammebelagte område fremskrives med ca. 25 mio. kr. Der har gennem årene udviklet sig en form for automatik i denne reguleringsmekanisme, som tillige er friholdt for drøftelse i forbindelse med budgetprioriteringerne. Den samlede Sats- og takstregulering i budget 2016 for hele Kommunen fremgår af vedlagte bilag side 4.. Det foreslås, at Sats- og takstreguleringen i lighed med alle andre konti prioriteres, så der i lighed med den almene praksis ikke mere foretages en 100% regulering; men at denne reduceres til 50%. Hvis dette er muligt, vil der ske en reduktion på ca. 12,5 mio. kr. på de rammebelagte udgifter, som vil være stigende til 25 mio. kr. henholdsvis 37,5 mio. kr. i de næstfølgende år. Der foreslås ingen ændringer for så vidt angår det budgetgaranterede område. En sådan ændring vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca. 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 3 mio. kr. henholdsvis 4,5 mio. kr. i de næstfølgende år. kl Side 23 af 42

7 Et andet forslag kunne være en reduktion af tilskuddene til selvejende institutioner svarende til 1% Det samlede tilskud til selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning udgør 21,6 mio. kr. Det foreslås, at der sker en reduktion på 1% på dette tilskud i 2017 og de næstefølgende år. En sådan ændring vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca kr. i 2017 stigende til ca kr. henholdsvis kr. i de næstfølgende år. Et tredje forslag kunne være at kræve et effektiviseringsbidrag fra de to resultatcentre. Der er i alt ansat ca. 50 medarbejdere i de to resultatcentre IT Center og AaK Bygninger. Det foreslås, at de to resultatcentre i lighed med de øvrige kontorer og afdelinger i Borgmesterens Forvaltning hele tiden arbejder med forandringer og effektiviseringer. Eksempelvis svarende til kr. pr. år pr. medarbejder. Et sådan forslag i de to resultatcentre vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca kr. i 2017 stigende til ca kr. henholdsvis kr. i de næstfølgende år. Et fjerde forslag kunne være at kræve et årligt bidrag fra Indkøbsfunktionen i lighed med andre resultatcentre. Der er gennem årene eksempler på, at der er overført beløb fra Indkøbsfunktionen i Miljø- og Energiforvaltningen til det skattefinansierede område. Det foreslås, at der gennemføres et krav om et årligt bidrag. Et sådan forslag fra Indkøbsfunktionen vil i Borgmesterens Forvaltning i lighed med andre betalinger fra kommunens øvrige resultatcentre kunne frigøre et beløb på ca kr. i 2017 stigende til ca. 1,2 mio. kr. henholdsvis 1,8 mio. kr. i de næstfølgende år. Et femte forslag kunne være at se på det samlede IT-område i hele kommunen. Der bør gennemføres en samlet analyse af IT-området og IT-forbruget i kommunen. Dette med henblik på at undersøge besparelsesmuligheder ved at omorganisere og centralisere opgaver, ressourcer og budgetter samt standardisere processer om indkøb, håndtering og styring af udstyr, datakommunikation, licenser, sikkerhed og systemer for hele koncernen. Det er som udgangspunkt ikke tanken, at forvaltningernes fagspecifikke strategier og projekter bør centraliseres. Derimod handler det om teknik, drift, support, infrastruktur, sikkerhed og relevant kontraktstyring svarende til hvad der er centraliseret i langt hovedparten af landets øvrige kommuner. Analysen omfatter også de interne kontraktforhold i forhold til IT-Centret. Et optimistisk gæt kunne være, at det kan frigøre en samlet reduktion i Borgmesterens Forvaltning i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. henholdsvis 3 mio. kr. i de næstfølgende år. Dertil kommer frigivelse af ressourcer i øvrige forvaltninger. Opsamling på konsekvensen af de 5 nævnte forslag: Alt i alt vil en gennemførelse af de 5 forslag kunne frigøre et beløb i størrelsesordenen 3,6 mio. kr. i 2017 stigende til 7,1 mio. kr. henholdsvis 10,7 mio. kr. i de næstfølgende år. Forslag til Omprioriteringskatalog 2017 vedrørende sektor Administration følger senere. Ovennævnte forslag til Omprioriteringskataloget drøftes i FMU den 11. februar kl Side 34 af 42

8 Bilag: Magistraten Bilag vedr. omprioriteringsbidrag for Borgmesterens Forvaltning kl Side 45 af 42

9 Punkt 3. Orientering om Magistratens møder i april, maj og juni Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering oversigt over Magistratens møder i april, maj og juni Sagsbeskrivelse 4. april, kl Boulevarden april, kl Boulevarden april, kl Boulevarden april, kl Boulevarden maj, kl Boulevarden maj, kl Boulevarden maj, kl Boulevarden maj, kl Boulevarden juni, kl Boulevarden juni, kl Boulevarden juni, kl Boulevarden 13 Der holdes ikke møde den 16. maj pga. Pinsen. Første møde efter sommerferien planlægges til den 15. august. Beslutning: Til orientering. kl Side 16 af 142

10 Punkt 4. Godkendelse af Lokalplan Boliger, Tinbergens Alle og Seiferts Alle, Universitetsområdet (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag Beslutning: Anbefales. kl Side 17 af 342

11 Sagsbeskrivelse Startredegørelse By- og Landskabsudvalgets møde 28. maj 2015 (punkt 9). Formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre række- og kædehusbebyggelse i forlængelse af et allerede lokalplanlagt boligområde ved Tinbergens Alle mod vest. Samtidigt ønskes planbestemmelser indenfor lokalplan fornyet, for at sikre en fortsat udvikling af byområdet. Intentionerne fra lokalplan videreføres, men planen ophæves af nærværende lokalplan, på nær afsnittet om grundejerforeningen. Der gives mulighed for en yderligere udvikling af boligområdet, bestående af både tæt-lav, åben-lav og etageboligbebyggelse. Der udlægges grønne opholdsarealer, og der sikres en sammenhængende grøn struktur i byområdet som helhed. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Alfred Nobels Vej via Seiferts Alle. Der sikres ligeledes vejadgang til lokalplanområde Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 4.4.B2. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan er der udarbejdet kommuneplantillæg for rammeområde 4.4.B2. Kommuneplantillægget er udsendt i offentlig høring i perioden fra den 23. december februar Kommuneplantillægget sikrer, at der opnås den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanen. Det er en forudsætning, at kommuneplantillæg er endeligt godkendt, inden nærværende lokalplan kan godkendes endeligt. Lokalplan , Boliger ved Tinbergens Alle, Universitetsområdet Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan , Boliger ved Tinbergens Alle, Universitetsområdet, offentlig bekendtgjort den 1. april 2009, på alle punkter med undtagelse af punkt 11. Grundejerforeninger. MV Miljøvurdering af planer og programmer Forslaget til lokalplan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, idet forslaget ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 28 af 342

12 Bilag: Magistraten Lokalplan Boliger ved Tinbergens Alle og Seiferts Alle, Universitetsområdet kl Side 39 af 342

13 Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Nyt bydelscentrum ved Tornhøj, Tornhøj (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Ændringer i planerne I forhold til det godkendte lokalplanforslag (september 2015) er der foretaget diverse justeringer og ændringer i planen, dels som følge af den generelle projektudvikling inden for lokalplanområdet (herunder gennemførelse af konkurrencer for demensplejecenter og botilbud), dels som følge af fremsendte bemærkninger og indsigelser. De mest betydningsfulde ændringer vedrører justeringer af byggefelter på kortbilag 2, hvor byggefelt B2 er tilpasset, således den sydlige afgrænsning følger matriklen. Justeringen giver øget parkeringsmulighed i byrum mellem B2 og demensplejecenter. Byggefelt D2 er underopdelt, således byggemuligheden er fordelt i henholdsvis D2 og et nyt byggefelt D4. Ovenstående tilpasning af kortbilag har medført diverse konsekvensrettelser i lokalplanens bestemmelser vedrørende byggeretter mv. Desuden er der qua indsigelser og projektudvikling generelt indføjet præciseringer, som er vurderet nødvendige af hensyn til at sikre den ønskede kvalitet og funktionalitet i den fremtidige bebyggelse. Herunder er formålsbestemmelse 1.2 tilføjet en præcisering af kollektiv trafik på Astrupstien: i form af en mindre bus, der kan tilpasses den øvrige færdsel på Astrupstien, og formålsbestemmelse 1.3 er omformuleret fra tidligere at ny bebyggelse indrettes med indgange og åbne facader ud mod henholdsvis Astrupstiens byrum og øvrige aktive gaderum til at ny bebyggelse langs de centrale aktive gade- og byrum indrettes med åbne facader, hvor hovedindgange tilstræbes at orientere sig mod Astrupstien Endelig har indsigelse fra Erhvervsstyrelsen vedr. bl.a. forvirring omkring begrebet bydelscenter medført tekniske ændringer i både kommuneplantillæg og lokalplan, herunder er lokalplanens titel ændret til Nyt bydelscentrum ved Tornhøj Beslutning: Anbefales. kl Side 10 af af 642

14 Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 10. september 2015 (punkt 7) Magistratens møde 21. september 2015 (punkt 3) Byrådets møde 28. september 2015 (punkt 6). Forslagene har været offentliggjort i perioden 7. oktober til og med 2. december Formål Lokalplanens formål er at skabe et nyt, bæredygtigt og fortættet bydelscentrum i Aalborg Øst ved Tornhøj, på tværs af Humlebakken. Med afsæt i byudviklingskonkurrencen City in Between fra 2011 er der udviklet nye helhedsplaner for strækningen langs Astrupstien og det centrale Tornhøjområde. Parallelt er udarbejdet en forundersøgelse til et fysisk anlægsprojekt vedrørende renovering af den eksisterende tunnel under Humlebakken, til en ny og bredere, sammenbindende tunnel-forbindelse. Planer og forundersøgelse er udarbejdet i et samarbejde på tværs af grundejere og forskellige kommunale forvaltninger, og med støtte fra Realdanias initiativ Kickstart Forstaden version 2.0. I overensstemmelse med de nye helhedsplaner skal lokalplanen sikre rammer for udvikling af et nyt og levende lokalt bydelscentrum, med gode lokale mødesteder, der muliggør forskellige former for ophold og aktiviteter i det offentlige rum, og som understøtter områdets særlige landskabelige kvaliteter. Samtidig skal lokalplanen muliggøre opførelse af ny bebyggelse, herunder etablering af nyt demensplejecenter, nye boliger og forskellige service-tilbud. Målet er at tilføre området flere beboere og daglige brugere, som sammen med muligheden for udbygning af detail- og kultur/fritidstilbuddet vil understøtte et mangfoldigt og aktivt hverdagsliv. Lokalplanens formål er at muliggøre den ønskede fortætning og omdannelse af Tornhøj gennem at sikre at området udvikles som bydelscentrum og boligområde, at Astrupstien og den eksisterende tunnelforbindelse opgraderes som hovedgade for gående, cyklister og kollektiv trafik, i form af en mindre bus, der kan tilpasses den øvrige færdsel på Astrupstien, at ny bebyggelse langs de centrale aktive gade- og byrum indrettes med åbne facader, hvor hovedindgangen tilstræbes at orientere sig mod Astrupstien, at lokalplanområdet indrettes med attraktive mødesteder i byrum og grønne friarealer placeret i bydelscentrum omkring tunnelen, at ny bebyggelse gives en udformning, der sætter rammer for et kvalitetsrigt og levende bydelscentrum med arkitektonisk internt samspil og fokus på fortætning, at området vejbetjenes fra Tornhøjvej, Venøsundvej, Hvalpsundvej og Sebbersundvej, at eksisterende have ved Tornhøjgård danner ramme om ny park med bevarelse af den eksisterende blodbøg, at ny bebyggelse indenfor byggefelt D2 og D4 alene kan anvendes til offentlige formål. Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.5.C1 Tornhøj, 4.5.B5 Næssundvej m.fl., 4.5.O3 Tornhøjvej m.fl., 4.5.O4 Tornhøjskolen mv. og 4.6.O2 Trekanten (sidstnævnte udgår fremadrettet, sammenlægges med C1). Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg 4.037, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Lokalplan Bazar ved Humlebakken, Aalborg Øst Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves hele lokalplan , Bazar ved Humlebakken, Aalborg Øst. Lokalplan Himmerland Afd. 19 og 22 kl Side 211 af af 642

15 Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan Himmerland Afd. 19 og 22, for det område, der er omfattet af lokalplan Lokalplan Tornhøj, Himmerland Afd. 20 Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan Tornhøj, Himmerland Afd. 20, for det område, der er omfattet af lokalplan Lokalplan Institutionsområde, Tornhøj Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan Institutionsområde, Tornhøj, for det område, der er omfattet af lokalplan Byplanvedtægt 32, Aalborg Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves byplanvedtægt nr. 32 "Vedrørende et område beliggende syd for Smedegårdsvej i Aalborg Kommune" for det område, der er omfattet af lokalplan MV Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering. Økonomi Planerne udgør det planmæssige grundlag for en række budgetsatte kommunale investeringer i området: - Nyt demensplejecenter (ca. 150 mio. kr.) - Botilbud med 32 handicapboliger (ca. 50 mio. kr.) - Kickstart -anlægsprojekt vedr. renovering af tunnel og byrum i samarbejde med Realdania (50 mio. kr. i alt, kommunal medfinansiering udgør 25 mio. kr.) Derudover er der via boligprogrammet tildelt kvoter til nybyg af almene boliger (familie- og ungdomsboliger). Et evt. forsøg med ny mobilitet på Astrupstien vil desuden fordre kommunal medfinansiering (uafklaret, fonds-ansøgninger er under udarbejdelse.) Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Kollektiv Trafik, Sundheds- og kulturforvaltningen. AAK 2. Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Forsyning, Varme 3. Michael Mansdotter, kulturhusleder Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst 4. Erhvervsstyrelsen, Vækst og Erhvervsministeriet 5. Himmerland Boligforening, tiltrådt af AaK Bygninger, AAK. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Bemærkning fra Kollektiv Trafik, Sundheds- og kulturforvaltningen vedrørende formålsbestemmelse 1.2 og forståelsen af begreberne kollektiv trafik og letbus. Svar: Taget til efterretning. Begrebet letbus er ændret til en mindre bus, der kan tilpasses den øvrige færdsel på Astrupstien. Præciseringen er tilføjet i redegørelsen s. 5 og i bestemmelse Bemærkning fra Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Forsyning, Varme vedrørende muligt koordineringsbehov mellem planerne og en kommende fjernkølingsledning til Universitetssygehus. Svar: Taget til efterretning. Der er indledt dialog vedrørende en hensigtsmæssig ledningsføring i lokalplanområdet, set i forhold til henholdsvis indpasning af nye byggefelter omkring Durupstien og kickstart-anlægsprojektet vedr. renovering af tunnel og byrum. kl Side 312 af af 642

16 3. Bemærkning fra Michael Mansdotter, kulturhusleder Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst vedrørende mulighed for at kunne etablere en tilbygning til et FabLab, nord for eksisterende bygning. Der ønskes dialog om den endelig placering. Svar: Taget til efterretning. Der er afholdt møder med deltagelse af repræsentanter for de 2 institutioner Trekanten og Byggeren, for Sundheds- og Kulturforvaltningen, Kulturområdet og for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt for nabo-boligforeningen Himmerland, med henblik på at finde en optimal placering af byggefeltet, som dels vil give de ønskede samdrifts-muligheder mellem FabLab og Trekanten, dels vil muliggøre at laboratoriet kan integreres i en planlagt Hangar, som økonomisk finansieres via helhedsplanen Kildeparken Udfaldet af dialogen er blevet, at der via planlægningen gives mulighed for en forskydning af Durupstien mod nord, således der bliver tilstrækkelig plads til indpasning af et nyt, selvstændigt byggefelt nord for Trekanten, med mulighed for udstykning til selvstændig matrikel. Miljø- og Energiforvaltningen har indgået i dialogen med henblik på at sikre fornødent råderum til kommende fjernkølingsledning. Kortbilag 2 er tilrettet jf ovenstående dialog, således det tidligere byggefelt D2 nord for Durupstien nu er opdelt i 2 (D2 + D4), henholdsvis nord og syd for en forskudt Durupsti. 4. Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen, Vækst og Erhvervsministeriet vedrørende styrelsen ikke kan vurdere, om de to forslag er i strid med de statslige interesser vedrørende detailhandel. Styrelsen har efter dialog skriftligt frafaldet indsigelsen. Svar: Imødekommet. Styrelsen begrunder indsigelsen med, at der i kommuneplantillægget beskrives to forskellige afgrænsninger af bydelscentret, henholdsvis det nye udvidede og et afgrænset, som ikke er indberettet til PlansystemDK, hvorfor afgrænsningen er uklar. Endvidere savnes det, at man på lokalplanens kortbilag kan aflæse kommuneplantillæggets grænse for, hvor der må etableres butikker. (Desuden påpeger styrelsen, at lokalplanforslaget vil give mulighed for etablering af butikker uden for afgrænsningen, dette er dog ikke korrekt.) Jf efterfølgende dialog med styrelsen er betegnelsen det nye udvidede bydelscenter i begge planer konsekvent rettet til betegnelsen det nye udvidede bydelscentrum. Som konsekvens heraf er lokalplanens titel ændret til Nyt bydelscentrum ved Tornhøj. De drøftede retningslinjelag vedr. butikker er indberettet pr. 15. januar I lokalplanen er det afgrænsede bydelscenter til butikker indtegnet på kortbilag 2 og bestemmelse 3.1 er tilrettet, således det mere tydeligt fremgår, at butikker kun må etableres inden for kommuneplanens afgrænsede bydelscenter til butikker. Endelig har styrelsen ønsket at betegnelsen butikslignende formål ændres til øvrige centerfunktioner og service, hvilket er efterkommet. Med disse rettelser er indsigelsen frafaldet. 5. Bemærkninger fra Himmerland Boligforening, tiltrådt af AaK Bygninger, AAK, vedrørende 1) der i lokalplanens redegørelse savnes en forklaring på hvordan planforslaget hænger sammen med etablering af cykelstinet, med adgang til og fra det centrale Aalborg 2) det fremgår ikke tydeligt hvorledes en eventuel placering af en Hangar som led i Helhedsplan 2020 skal kunne opføres på en selvstændig matrikel i byggefelt D2, herunder sikres vejadgang 3) usikkerhed vedrørende bebyggelsesmuligheder i A4, hvorfor der ønskes dialog med forvaltningen 4) facadebyggelinje for byggefelt A2 ønskes ændret for at muliggøre grøn kantzone 5) mulige facademateriale ønsket udvidet til også at omfatte pladebeklædning i fx cortenstål 6) krav om åbne facader mod område E (Tornhøjhave) giver udfordringer grundet bl.a. terrænforhold og specifikt boliger i byggefelt A2, der ønskes dialog med forvaltningen 7) forbehold mod krav om etablering af mindst 15% udendørs opholdsareal 8) der ønskes dialog med forvaltningen vedrørende indpasning af p-areal til dagligvare (A1), herunder mulighed for regulering af terræn 9) forsinkelse og / eller nedsivning af regnvand i område A skal ske i område E 10) hastighedsbegrænsningen på Humlebakken bør nedsættes til 50 km/t og der bør etableres fodgængerfelt, evt. i forbindelse med lysregulering ved Tornhøjvej Svar: Delvist imødekommet. kl Side 413 af af 642

17 1) Lokalplanen fastlægger ikke tracé for evt. kommende cykelsti til det centrale Aalborg. Kommuneplanens intention om at videreføre cykelstinet langs Humlebakken kan i praksis have mange løsningsmuligheder, i forbindelse med den aktuelle planlægning er der eksempelvis set på en mulighed for at en forlængelse af cykelsti-nettet med fordel kan ledes gennem det nye bydelscentrum. Da tilslutninger vil ligge perifært ift det nye bydelscentrum og lokalplanens afgrænsning, samt der ikke aktuelt er et projekt undervejs, vurderes det ikke rettidigt at medtage eller omtale i lokalplanen. 2) Jf indsigelse 2 opdeles byggefelt D2 således, at et nyt byggefelt D4 indpasses nord for Trekanten, med selvstændig vejadgang og dermed mulighed for evt. udstykning til selvstændig matrikel (kortbilag 2). I lokalplanens bestemmelse 4.1 om udstykningsprincipper er endvidere tilføjet forklaring om at eventuel udstykning indenfor lokalplanområdet skal ske i henhold til udstykningslovens almindelige bestemmelser. 3) Lokalplanens bestemmelse 5.5 (i forslaget 5.4) om bebyggelsesmuligheder er justeret og præciseret, herunder er forslagets angivelse af BB% omregnet, så det i stedet angives som Byggeret. 4) Kravet om åbne facader er fjernet fra A2 mod Tornhøjhave (på kortbilag 2), i bestemmelse 5.6 vedr. facadebyggelinje præciseres at den pågældende facade maksimalt må tilbagetrækkes 2 m (ud mod Tornhøjhave). 5) Bestemmelse 6.2 om facader er tilføjet mulighed for pladebeklædning, og der er efter dialog med indsiger og indsigers konsulent tilføjet mulighed for at anvende materialerne cortenstål og skiffer. 6) Se punkt 4 angivelse af åbne facader er justeret på kortbilag 2, således der tages hensyn til hhv indpasning af boliger i A2 og det stigende terræn ift A4 og A1. 7) Der vurderes ikke at være grundlag for at regulere på forslagets krav om etablering af opholdsarealer. 8) For at imødekomme eksplicitte behov for terrrænregulering ifm indlevering af varer etc. tilføjes bestemmelse 7.11 med kursiv: Af hensyn til vareindlevering mv gives i byggefelt A1 mulighed for at terrænregulere til stueplanniveau ved nordlig gavl-facade, mod p-areal. 9) Lokalplanen giver en række muligheder for håndtering af regnvand, herunder muligheden for at opfylde kravet om lokal afledning ved at indgå en aftale, uden for egen grund (fx område E). Der pågår aktuelt en drøftelse af forskellige løsninger med relevante myndigheder, parallelt med udredning af geotekniske forhold etc. 10) Lokalplanen regulerer ikke nævnte forhold (hastighedsbegrænsning, fodgængerfelt og lysregulering). Angivelse af aktuel hastighedsbegrænsning på kortbilag 2 er fjernet, da den ikke har relevans. kl Side 514 af af 642

18 Bilag: Magistraten Kommuneplantillæg for området ved Tornhøj Lokalplan Nyt Bydelscentrum ved Tornhøj, Tornhøj Bemærkninger og indsigelser i samlet PDF kl Side 615 af af 642

19 Punkt 6. Godkendelse af ansøgning om støtte til renovering efter almenboliglovens 100 (skema A). Viking Kollegiet, Boulevarden By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der igangsættes renoverings- og moderniseringsarbejder på Viking Kollegiet for kr., at der optages et realkreditlån på kr., hvoraf Aalborg Kommune betaler en årlig ydelsesstøtte, at kollegiet fritages for at henlægge til udamortiserede lån og anvender i stedet henlæggelser til finansiering af nyt realkreditlån, og at Aalborg Kommune efter renoveringen indestår for evt. underskud på fremtidig drift. Beslutning: Anbefales. kl Side 16 af af 442

20 Sagsbeskrivelse Bygherre: Den selvejende institution Viking Kollegiet, Boulevarden 31. Baggrund for renoverings ønsker. Ejendommen Boulevarden 31 ligger centralt placeret i Aalborg Centrum og er en ældre 4-etagers ejendom med kælder og udnyttet tageetage. Den er opført i 1914 som beboelsesejendom. Siden 1985 har ejendommen fungeret som kollegium. Kollegiet indeholder 21 stk. 1-værelses boliger og 6 stk.1½-værelses boliger. Arealmæssigt varierende fra 26 til 47 m 2. Sammenlignet med andre kollegier ligger Viking Kollegiet i den dyre ende, set i forhold til stand og faciliteter. Kollegiets attraktive centrale beliggenhed gør dog, at de studerende godt vil betale huslejen. Den nuværende husleje anses dog for at ligge tæt på det maksimum de studerende vil betale, hvorfor moderniseringen ønskes udført uden det giver beboerne en huslejeforhøjelse. Huslejen for 1-rums ligger på kr. og for 1½-rums på kr. Begge tal er ekskl. forbrug. Der ønskes gennemført følgende udvendig renoveringsarbejder: Vinduer og døre udskiftes med nye dannebrogsvinduer i træ-alu. Facaderne omfuges og alle betonoverflader filtes. Alle facader imprægneres. Eksisterende altaner sandblæses og betonrenoveres. Af indvendige arbejder ønskes: På ventilationsanlægget udskiftet ventilatorer samt nye udsugningskanaler med mekanisk spjæld, der betyder, der er konstant udsugning. I alle lejligheder nedlægges for-rum. Lofter og vægge tilpasses de nye forhold. Døre, fodlister og gerigter udskiftes, vægge, lofter og radiatorer males. Der lægges nye gulve, køkkenerne udskiftes inkl. hårde hvidevare. Desuden udskiftes alle el installationer. Der males i kælder og trapperum og gulvet udskiftes eller istandsættes. Der etableres nyt ventilationsanlæg i vaske og tørrerum. Der arbejdes med energioptimering ift. varmeanlægget, belysning med LED, hvidevarer mv. Kollegiet trænger til en større renovering for at boligerne kan blive tidssvarende i forhold til byens nyere ungdomsboliger. Der er dog ikke udlejningsvanskeligheder i øjeblikket. Arbejderne kræver byggetilladelse og der vil i støttetilsagnet blive taget forbehold for myndighedsgodkendelse af ansøgning om byggetilladelse. Økonomi og finansiering. En renovering af ungdomsboliger der tilhører en selvejende institution, gennemføres efter almenboliglovens 100. De samlede omkostninger beløber sig til kr. svarende til kr. pr. bolig. Renoveringsudgifterne finansieres med et lån kr. samt kr. af kollegiets egne henlæggelser. Beboerbetalingen udgør 2,15% af byggeudgiften, tillagt et bidrag på 0,27% til långiver. I alt en årlig udgift på omkring kr. Udgiften ønskes finansieret ved at kollegiet fritages for at henlægge til udamortiserede lån og i stedet anvender dem til finansiering af nyt realkreditlån. Beboerrådet på Viking Kollegiet har godkendt finansieringsmodellen. Kommunen meddeler på statens vegne tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlånet, der løber over 30 år. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem låntagers egen betaling og den samlede ydelse på lånet. Kommunen godtgør staten en andel på 20% af ydelsesstøtten. kl Side 217 af af 442

21 Aalborg Kommune skal stille kommunegaranti for 34,93% af lånet (foreløbig beregning). Renoveringsudgift (skema A) Realkreditlån 30-årigt Kommunal ydelsestøtte det første år 1 Kommunal garanti kr kr kr. 34,93% 1) Kreditforeningen har beregnet ydelsens størrelse til knap kr. for det første år, hvoraf kommunens andel udgør 20%, svarende til kr. ydelsen er faldende over årene. Renoveringen vil med den beskrevne finansieringsmodel ikke betyde huslejeforhøjelse. Der gives ikke ungdomsboligbidrag til de renoverede kollegieboliger. kl Side 318 af af 442

22 Bilag: Magistraten Oversigtskort Skitseforslag kl Side 419 af af 442

23 Punkt 7. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 66 almene ældreboliger mm. - Domea.dk - afd Demensplejehjemmet Tornhøjhaven, Aalborg Øst (skema A) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr., at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen, og at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges, og at der på statens vegne gives tilsagn om et tilskud på kr. til opførelse af servicearealer. Kirsten Algren kan ikke anbefale, da hun ikke kan godkende fordelingen af m² i multisalen på henholdsvis boligareal og serviceareal Beslutning: Anbefales. kl Side 120 af af 442

24 Sagsbeskrivelse. Bygherre: Boligdel: Domea.dk, afd. nr.02 Servicedel: Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen Projekt: Projektet er med på boligprogrammet med 66 ældreboliger og er planlagt opført i 2016/17. Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger. Der har været afholdt en projektkonkurrence om udformningen af byggeriet hvor tre teams blev prækvalificeret. Det vindende team blev Domea.dk med arkitektfirmaet Friis og Moltke, Ingeniør MOE samt landskabsarkitekt Møller og Grønborg. Projektet er gennemgået og bearbejdet i en projektgruppe, som er nedsat af Ældre- og Handicapforvaltningen. Der har desuden været afholdt et dialogmøde med BLF hvor bl.a. bæredygtighed og arkitektur er blevet diskuteret. Demensplejehjemmet, bliver efter ønske fra Ældre- og Handicapforvaltningen placeret på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Byggeriet tænkes udformet som en form for landsby, hvor bygningerne danner rammen om et trygt fællesskab med et indre have. Byggeriet kommer ud over de almene boliger til at bestå af 6 kommunale boliger hver på 50 m 2, servicearealer og et dagcenter til demente. De 66 almene boliger bliver hver på brutto 75 m 2 inkl. fællesboligarealer. Herudover etableres et fælleshus på 220 m 2. Arealet skal ikke medregnes i beboernes individuelle boligareal. Bebyggelsen bliver fordelt på to plan, dog med hovedparten beliggende i stueplan. Byggeriets art Antal boliger Husleje pr. måned Planforhold Etagebyggeri 66 1-rums á. 75 m kr. Lokalplan Projektet ligger indenfor de rammer, der er fastlagt i lokalplan , der behandles på byrådets møde den Byggeriet projekteres, så det overholder bygningsreglement 2010 med tilføjelser af energimæssige krav iht. Klasse Endvidere er der sat krav om at Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual respekteres. Økonomi. Anskaffelsessum og finansiering for boligdelen: Anskaffelsessum Realkreditlån (88 %) Kommunalgrundkapital (10 %) Kr Beboerindskud (2 %) Kommunal garanti 1) Ikke beregnet 1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten. Udgiftsfordeling: Grundudgifter 13%, omkostninger 16 % og håndværkerudgifter 71 %. Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til kr. Heraf udgør kapitaludgifterne 737 kr. pr. m2 pr. år og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 334 kr. pr. m2 pr. år. kl Side 21 af af 442

25 Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 er på kr. Til beregningerne er brugt gældende rammebeløb i 2016 inkl. energitillæg på kr. for etagebyggeri. Den beregnede husleje og den samlede anskaffelsessum må betegnes som rimelige. Den samlede anskaffelsessum for de kommunale servicearealer er budgetteret til kr., hvilket svarer til en m 2 på kr. tilsvarende prisen på boligerne. Statens tilskud til servicearealerne udgør kr. pr bolig, dog max. 60% af servicearealets anskaffelsessum, og kan bevilges af kommunalbestyrelsen på statens vegne. kl Side 322 af af 442

26 Bilag: Magistraten Oversigtskort Vilkår for støtte til almene ældreboliger (Skema A) Facade- og plantegninger kl Side 423 af af 442

27 Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 32 almene ældreboliger med servicearealer til mennesker med udviklingshæmning (skema A). Himmerland Boligforening - afd By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr., at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen, at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges, og at der på statens vegne, gives tilsagn om et tilskud på kr. til opførelse af servicearealer. Beslutning: Anbefales. kl Side 124 af af 442

28 Sagsbeskrivelse Bygherre: Boligdel: Himmerland Boligforening, afd. nr. 79. Servicedel: Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen. Projekt Projektet er med på boligprogrammet med 32 ældreboliger og er planlagt opført i 2016/17. Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger. De 32 boliger til personer med udviklingshæmning bliver efter ønske fra Ældre- og Handicapforvaltningen placeret på Tornhøjgaard grunden i Aalborg Øst. Området er udpeget som et knudepunkt, hvor en fortætning skal medvirke til at omdanne området til bydelens nye centrale rygrad, med Tornhøj som nyt bydelscentrum. Der har været afholdt en projektkonkurrence om udformningen af byggeriet, hvor tre teams blev prækvalificeret. Det vindende team blev Østergaard Arkitekter A/S med ONV Arkitekter som underrådgiver, ingeniør Harde Larsen A/S samt landskabsarkitekt Vega Landskab. Projektet er gennemgået og bearbejdet i en projektgruppe nedsat af Ældre- og Handicapforvaltningen. I forbindelse med behandlingen af støttesagen, er der afholdt to dialogmøder mellem bygherre og By- og Landskabsforvaltningen, hvor der bl.a. er blevet drøftet bæredygtighed, arkitektur mv. Byggeriet tænkes udformet som et karrebyggeri. Boligerne fordeles på to plan. Byggeriet disponeres med boligerne og fællesområdet placeret langs karreens kant, der ligger omkring et indre beskyttet og intimt gårdrum. Boligernes primære opholdsrum samt terrasser/altaner orienteres mod nabobebyggelserne og mod stierne/veje. Fællesområderne bliver orienteret både mod den kommende Tornhøjparken og mod det indre gårdrum. Dette giver gennemlyste fællesarealer og gør endvidere, at ingen boliger har opholdsrum eller altaner mod nord. Det beskyttede gårdrum og en tagterrasse udgør ude opholdsarealerne for beboerne. De 32 boliger bliver hver på brutto 65 m 2 inkl. fællesboligarealer. De indrettes så fleksibelt, at de kan klare spændet fra at kunne fungere som bolig til unge, til at kunne bruges som boliger til personer med tungt plejebehov. Herudover etableres et mindre fælleshus på 45 m 2. Arealet skal ikke medregnes i beregningen af det individuelle boligareal. Til bebyggelsen knyttes ca. 300 m 2 kommunalt ejede servicearealer, samt et kommunalt dagscenter på ca. 100 m 2. Byggestart forventes i september 2016 med indflytning november Byggeriets art Antal boliger Husleje pr. måned Planforhold Etagebyggeri 32 1-rums á. 65 m kr. Lokalplan Projektet ligger indenfor de rammer, der er fastlagt i lokalplan , der behandles på byrådets møde den 29. februar Byggeriet projekteres, så det overholder bygningsreglement 2010 med tilføjelser af energimæssige krav i henhold til Klasse Bygningens energibehov er optimeret gennem en passiv designstrategi, baseret på orienteringen af bygningen, bygningsudformning og en optimeret klimaskærm. kl Side 25 af af 442

29 Økonomi Anskaffelsessum og finansiering for boligdelen: Anskaffelsessum Realkreditlån (88 %) Kommunal grundkapital (10%) Beboerindskud (2%) Kommunal garanti 1) Kr Ikke beregnet 1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten. Udgiftsfordeling: Grundudgifter 15%, omkostninger 16% og håndværkerudgifter 69%. Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til kr. Heraf udgør kapitaludgifterne 721 kr. pr. m 2 pr. år og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 313 kr. pr. m 2 pr. år. Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 er på kr. svarende til det gældende rammebeløb i 2016 inkl. energitillæg på kr. (etagebyggeri). Den beregnede husleje og den samlede anskaffelsessum må betegnes som rimelige. Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er budgetteret til kr., hvilket ca. svarer til kr. pr. m 2, det samme som rammebeløbet til boligerne. Statens tilskud til servicearealerne udgør kr. pr bolig, dog maks. 60% af servicearealets anskaffelsessum, og kan bevilges af kommunalbestyrelsen på statens vegne. kl Side 326 af af 442

30 Bilag: Magistraten Oversigtskort Vilkår for støtte til almene ældreboliger (Skema A) Facader og plantegninger kl Side 427 af af 442

31 Punkt 9. Godkendelse af nedlæggelse af offentligt vejareal - Vadum Kirkevej By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender nedlæggelsen af en del af det offentlige vejareal benævnt matr. nr. "7000b" - beliggende ved Vadum Kirkevej, 9430 Vadum. Beslutning: Anbefales. kl Side 128 af af 342

32 Sagsbeskrivelse By- og Landskabsforvaltningen har iværksat procedure efter vejloven vedrørende nedlæggelse af en del af det offentlige vejareal benævnt matr. nr. 7000b Torpet By, Vadum beliggende ved Vadum Kirkevej, 9430 Vadum. Det vedrører et areal på ca m 2. På vedhæftede kortbilag vises arealet, der ønskes nedlagt. Det er By- og Landskabsforvaltningens vurdering, at det pågældende vejareal ikke har nogen færdselsmæssig betydning. Arealet påtænkes sammenlagt med naboejendom. By- og Landskabsforvaltningen har ved annonce på Aalborg Kommunes hjemmeside kundgjort den påtænkte nedlæggelse af vejarealet, ligesom der har været foretaget partshøring af de tilgrænsende ejendomme. Der er indenfor høringsfristen ikke indkommet indsigelser til nedlæggelsen. kl Side 29 af af 342

33 Bilag: Magistraten Vadum Kirkevej - Nedlæggelse af offentligt vejareal - Oversigtskort kl Side 30 af af 342

34 Punkt 10. Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Svanevej, Tjørnevej, Lyngstien, Koralvej m.fl. - spildevandskloakering, sommerhusområde Hals (etape 6-7) By- og Landskabsudvalget indstiller til byrådet, at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. samt rettigheder til midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer og interimsveje mv. i henhold til lov om miljøbeskyttelse 58-64b og i overensstemmelse med proceduren i lov om offentlige veje , at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen godkendes, og at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at indgå forlig med lodsejerne vedrørende erstatningen. Beslutning: Anbefales. kl Side 131 af af 442

35 Sagsbeskrivelse Formål og begrundelse for ekspropriation. Ekspropriationens omfang Byrådet har den 17. august 2015 (punkt 7) godkendt en ændring af kommunens spildevandsplan, som bl.a. indebærer, at en nærmere afgrænset del af sommerhusområdet Hals-Hou, omfattende et område fra Lagunen og Torndalsvej i syd til Gråspurvevej og Anemonevej i nord (etape 6-7), skal spildevandskloakeres inden den 31. december Begrundelsen herfor er bl.a., at fortsat nedsivning af spildevand pga. høj grundvandsstand og tæthed mellem anlæggene ikke er miljømæssigt forsvarligt i sommerhusområdet. Ændringen af spildevandsplanen indebærer, at denne del af sommerhusområdet (etape 6-7) nu skal spildevandskloakeres. Formålet hermed er at opnå forbedring af forholdene for afledning af spildevand i sommerhusområdet og forbedring af de miljømæssige forhold. Ejendommene skal herefter aflede sanitært spildevand til de planlagte offentlige kloakledninger. For at gennemføre spildevandskloakeringen i overensstemmelse med ændringen af spildevandsplanen er det nødvendigt at ekspropriere arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. samt rettigheder til midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer og midlertidige veje (interimsveje) i anlægsperioden. Projektet indebærer, at der skal anlægges pumpestationer og nye spildevandsledninger i sommerhusområdet med tilhørende stik til hver grund, som lodsejerne skal anvende ved tilkobling til anlægget. Ekspropriationen omfatter arealerhvervelse til etablering af 6 nye pumpestationer. Pumpestationerne placeres på følgende ejendomme: matr. nr. 38dæ, Hou by, Hals, beliggende v/lonevej (lb. nr. 3), matr. nr. 3cl, Hou by, Hals, beliggende v/vagtelvej 17 (lb. nr. 13), matr. nr. 4aæ, Hou by, Hals, beliggende v/kongevejen (lb. nr. 31), matr. nr. 4mk, Hou by, Hals, beliggende Rasmus Jensens Vej 41 (lb. nr. 32), matr. nr. 4i, Hou by, Hals, beliggende på Svanevej 14 (lb. nr. 36) og matr. nr. 30e, Hals by, Hals, beliggende v/kongevangen (lb. nr. 53). Sidstnævnte pumpestation er omfattet af området for etape 4-5 af spildevandskloakeringen af sommerhusområdet, og den ændring af kommunens spildevandsplan, som Aalborg Byråd godkendte den 8. september 2014 (punkt 3), men placeringen af pumpestationen er blevet flyttet efter forhandlinger mellem lodsejeren og Aalborg Kloak A/S, og etableringen er som følge heraf blevet udskudt. Alle pumpestationerne etableres som underjordiske med dæksel og teknikskab over terræn. Ledninger og brønde til spildevandskloakeringen placeres hovedsageligt i private fællesveje, hvor ledningerne ligger efter gæsteprincippet. På enkelte ejendomme er det dog nødvendigt at etablere spildevandsledninger og -anlæg uden for vejarealer, og på disse ejendomme tinglyses en deklaration med et servitutbælte til sikring af ledningsanlægget. Herudover er enkelte ledningsstræk placeret i kommuneveje. Fra hovedledning til skel på den enkelte ejendom etableres stik, som lodsejeren skal anvende ved tilkobling af egne kloakker til anlægget. Brønde på ledningerne i vejarealer befæstet med grus placeres som udgangspunkt med dæksel i terræn med asfalt omkring. Ekspropriationsbeslutningen omfatter således ekspropriation af arealer til etablering af ovennævnte 6 pumpestationer samt vejadgang til disse. Pumpestationerne arealoverføres til en samlet ejendom, tilhørende Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Ved ekspropriationen erhverves areal til pumpestationerne, samt vejadgang til disse fra kommunevejen Strandvejen ad eksisterende private fællesvej Nordmarksvej, Lonevej, Lagunen, Koralvej, Lyngstien, Sommervej, Kongevejen, Rasmus Jensen Vej, Ørnevej, Rødkløvervej, Svanevej, Kallehavevej, Tjørnevej, Kongelunden og Kongevangen. Herudover omfatter ekspropriationsbeslutningen rettighedserhvervelse til etablering og sikring af spildevandsledninger i området i overensstemmelse med ekspropriationsplanen. Ledningsanlæggene sikres ved tinglysning af en deklaration på de berørte ejendomme med et servitutbælte på 2-3 meter på hver side af ledningerne. Endelig omfatter beslutningen ekspropriation af rettigheder til midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer, oplagspladser og til etablering af midlertidige veje (interimsveje) i anlægsperioden. Interimsvejene anlægges i samme trace som ledningerne og fjernes, når anlægsprojektet er færdigt. Efter endt benyttelse retableres arbejdsarealer og interimsveje. I vejarealer beskæres træer i det omfang det er nødvendigt for anlægsarbejdets gennemførelse. Efter arbejdets afslutning genudlægges det afrømmede vækstlag, der afleveres i reguleret stand. Faste belægninger med grus, asfalt og fliser retableres. kl Side 232 af af 442

36 Berørte ejendomme og anlægsperiode Ekspropriationens omfang fremgår af udarbejdet ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende ekspropriationsplaner, som findes i sagen. Nærværende ekspropriationsbeslutning omfatter ejendommene lb. nr.1, 3-7, 9-21,23-24, 26-32, og Ekspropriationsbeslutningen omfatter således i alt 49 ejendomme, hvoraf 3 ejendomme (lb. nr. 24, 51, 55) er ejet af Aalborg Kommune. Anlægsperioden forventes at være fra den 1. september juni Anlægsarbejder vedr. pumpestationerne er dog planlagt til iværksættelse i perioden 1. april juni 2016 efter aftale med lodsejerne. Øvrige oplysninger Under åstedsforretningerne den 8., 9. og 16. december 2015 blev der redegjort for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre de af ekspropriationen omfattede ejendomme. Der er foreløbigt indgået forlig om erstatningen for arealerhvervelse samt rettigheder til etablering og sikring af ledningsanlæg mv. med ejerne af 21 private ejendomme. Herudover har ejerne af foreløbigt i alt 9 private ejendomme givet tilladelse til, at anlægsarbejdet med etablering af pumpestationer og ledningsanlæg mv. kan påbegyndes umiddelbart efter byrådets beslutning om ekspropriation. Såfremt der ikke opnås forlig om erstatningens størrelse, påhviler det Aalborg Kommune at indbringe erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen. Økonomi Erstatningsbeløbene afholdes af Aalborg Kloak A/S. kl Side 33 af af 442

37 Bilag: Magistraten Oversigtstegning pumpestation Kongevangen Oversigtstegning etape 6&7 kl Side 434 af af 442

38 Punkt 11. Godkendelse af miljømål med henblik på at fjerne fejlkoblinger i forbindelse med separatkloakeringer Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S pålægges følgende miljømål: Nul fejlkoblinger i kloaksystemet, herunder: - Fejlkoblingerne i de eksisterende 66% separerede del af kloakoplandet skal opspores og fjernes i løbet af 12 år - I forbindelse med kommende separeringsprojekter og nybyggeri skal der primært ske en forebyggende indsats mod fejlkoblinger med dialog, rådgivning og klare aftaler med Kloak A/S s kunder og kloakmestre. Beslutning: Anbefales. Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen idet, der er for stor usikkerhed om problemets reelle størrelse. Derfor bør der i stedet igangsættes et pilotprojekt. Dernæst kan det Konservative Folkeparti ikke godkende at borgere fra 2017 og frem årligt skal betale yderligere 1 mio. kr. for at sikre, at der fremover ikke sker fejlkoblinger. Denne er en allerede eksisterende opgave og må kunne holdes indenfor eksisterende budget. kl Side 135 af af 442

39 Sagsbeskrivelse Jf. Magistratens møde den 18. januar 2016, hvor sagen blev udsat. Jfr. Magistratens møde den 18. januar 2016 (punkt 10), hvor sagen blev udsat med henblik besvarelse af spørgsmål fra Magistraten. Sagen er yderligere belyst i bilaget notat om miljømål om nul fejlkoblinger i kloaksystemet. En fejlkobling i et separat kloaksystem forekommer, når spildevand ved en fejl bliver tilsluttet en regnvandsledning eller omvendt, således at spilde- og regnvand alligevel bliver sammenblandet. Separatkloakeringsstrategien handler netop om at adskille spildevand og regnvand. I det følgende er der en kortfattet redegørelse for, at miljømålet er en forudsætning for, at både spildevandsselskabets og kundernes investering i separatkloakeringsstrategien overhovedet kan få den tilsigtede effekt. Indstillingen hænger sammen med spildevandsplanen og byrådets godkendelse af separatkloakeringsstrategien Miljø- og Energiudvalget har den 16. december (punkt 7) anbefalet byrådet at sende forslag til spildevandsplan i høring. Heri genbekræftes det, at alle fælleskloakerede områder i Aalborg Kommune planlægges separatkloakeret inden år Separatkloakeringsstrategien er vigtig for klima- og bæredygtighedsstrategien og vandplanerne Separatkloakeringsstrategien er vigtig for både spildevandsplanens udmøntning af Aalborg Kommunes klima- og bæredygtighedsstrategier og for opfyldelse af vandplanernes målsætning. Helt konkret handler det om at fjerne spildevands adgang til havet, fjorde, vandløb, søer og kældre, så vi sikrer miljø- og badevandskvalitet, æstetiske og hygiejniske forhold og forbedret sundhed til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet. Analyse af separatkloakeringsstrategien viser et betydeligt antal fejlkoblinger Aalborg Kloak A/S har især siden kommunesammenlægningen i 2007 høstet en lang række erfaringer med gennemførelse af separatkloakering i tidligere fælleskloakerede områder. Det har desværre vist sig, at den udførte separering ofte ikke efterlever principperne som forudsat, og at et uforholdsmæssigt stort antal grundejere ikke overholder den udmeldte tidsfrist. Begge dele med store ekstraudgifter og uacceptable miljøbelastninger til følge. Status er således, at der er konstateret flere regnvandsudløb, der indikerer fejlkoblinger. Det er i Aalborg Kloak A/S udledninger, at fejlkoblingerne er tydelige. Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) angiver, at 2-10% af de separatkloakerede ejendomme er behæftet med fejl. De fleste af fejlkoblingerne er typisk sket inde i kundernes kloaksystemer, og det må forventes, at Aalborg Kommune løbende skal fokusere på funktionen af de private kloakker, hvis separatkloakeringsstrategien skal lykkes. Fejlkoblinger i kundernes kloaksystemer resulterer i en overskridelse af spildevandsselskabets udledningsvilkår, og det er samtidig en manglende overholdelse af spildevandsselskabets leveringsbetingelser. Loven siger, at Aalborg Kommune og Aalborg Kloak A/S har hver sin rolle og at lovovertrædelser er strafbare Naturstyrelsen påpeger, at en kommune som tilsynsmyndighed kan kræve, at der gennemføres opsporinger for at fjerne fejlkoblinger i kloaksystemet, således at f.eks. et spildevandsselskab kan leve op til sine udledningstilladelser. Manglende overholdelse er en lovovertrædelse og kan være strafbar. Fejlkoblinger har således nogle klare juridiske konsekvenser ud over miljøgener og de økonomiske konsekvenser i form af betydelige omkostninger for kommunen, spildevandsselskabet og kunderne. Det er Aalborg Kloak A/S, som skal forestå det systematiske arbejde med at opspore fejlkoblingerne og med at klarlægge, om de findes i selskabets eget kloaksystem eller i kundernes private kloaksystem. Aalborg Kloak A/S skal også selv rette fejlene i selskabets eget kloaksystem. Opsporingerne af fejlkoblingerne i kundernes private kloaksystem skal Aalborg Kloak A/S derimod meddele Aalborg Kommune, der som kl Side 236 af af 442

40 myndighed har ansvaret for, at kunderne retter disse fejl. I den forbindelse kan der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem spildevandsselskabet og kommunen. Håndteringen af fejlkoblinger er imidlertid en besværlig og tidskrævende proces. For at kommunen kan påbyde at få en privat ejendoms kloak korrekt tilsluttet, skal der eksempelvis foreligge dokumentation for fejlkobling, herunder afklaring af, om fejlkoblingen forefindes i Aalborg Kloak A/S kloaksystem eller inde på den private grund. Dette arbejde udføres mest optimalt af spildevandsselskabet, der besidder den nødvendige detailviden om kloaksystemet. Dette er desuden begrundelsen for, at den øgede indsats ønskes iværksat via et politisk vedtaget miljømål for selskabet. Hvad er målet og hvad koster det? Det ambitiøse og samtidig realistiske mål er at nedbringe fejlkoblingsprocenten i selskabets ledningssystem til 0% over en 12 års periode, det vil sige fra og med Den ene opgave er selve opsporingen og afhjælpningen af eksisterende fejlkoblinger i de ca. 66% af Aalborg Kommunes kloakerede areal, der allerede ER separatkloakeret. Aalborg Kloak A/S har oplyst, at dette delmål i denne 12 års periode medfører en udgift på ca. 1 mio. kr. årligt, svarende til en forøgelse af vandafledningsafgiften på 0,10 kr./m 3. Den anden opgave er at forebygge fejlkoblinger i de ca. 34% af Aalborg Kommunes kloakerede arealer, som mangler at blive separatkloakeret, og de nybyggerier, som løbende bliver gennemført fremover. Aalborg Kloak A/S har oplyst, at dette delmål frem til år 2100 medfører en udgift på ca. 1 mio. kr. årligt, svarende til en forøgelse af vandafledningsafgiften på 0,10 kr./m 3. Begge opgaver tilsammen svarer således til en forøgelse af vandafledningsafgiften på 0,20 kr./m 3. kl Side 37 af af 442

41 Bilag: Magistraten Notat om miljømål om nul fejlkoblinger i kloaksystemet kl Side 438 af af 442

42 Punkt 12. Godkendelse af udlandsrejse til Barcelona - Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at Miljø- og Energiudvalget deltager i KTC s studietur den maj 2016 til Barcelona. Sagsbeskrivelse Barcelona er en af Europas førende SMART cities i relation til borgere, miljø og økonomi. Byen er en global rollemodel for innovativ byplanlægning og er internationalt anerkendt for sin succesfulde transformation fra industriby til moderne vidensby. Aalborg kan - sin størrelse til trods - drage mange paralleller til Cataloniens hovedstad. Begge byer er i forandring, og studieturen i KTC-regi kan inspirere til nye løsninger på Aalborg Kommunes udfordringer i forhold til energi og klima. Eksempelvis har Barcelona valgt en klimasikring, som består af store bassiner, der sikrer både byen og miljøet mod oversvømmelser ved skybrud. (KTC er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor, herunder i fælleskommunale selskaber). Beslutning: Godkendt. kl Side 139 af af 242

43 Bilag: Magistraten Program - KTC Studietur til Barcelona.pdf kl Side 240 af af 242

44 Punkt 13. Eventuelt Beslutning: Der afholdes informationsmøde i Dokkedal omkring muligheden for at boligplacere 32 flygtninge i den tidligere efterskole i Dokkedal fra 1. maj kl Side 141 af af 142

45 Punkt 14. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 142 af af 142

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg alm. ungdomsboliger - Skema A+B.

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg alm. ungdomsboliger - Skema A+B. Punkt 9. Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171 alm. ungdomsboliger - Skema A+B. 2013-46884. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger.

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger. Punkt 14. Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 269 almene ungdomsboliger. 2013-51265. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. Punkt 11. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.045 og Lokalplan 4-5-103 Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. forelæggelse) 2015-068394 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7 Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7 Beskrivelse af de konkrete ændringer Ændringen vedrører ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals- Hou, delområderne 6 og 7 omfattende

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Himmerland Boligforening, afd. 74, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg - 61 almene ungdomsboliger (Skema A).

Himmerland Boligforening, afd. 74, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg - 61 almene ungdomsboliger (Skema A). Punkt 10. Himmerland Boligforening, afd. 74, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg - 61 almene ungdomsboliger (Skema A). 2012-46566. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der gives

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Hej Bodil. Ser lige lokalplanes formål hvor der står om kollektiv trafik:

Hej Bodil. Ser lige lokalplanes formål hvor der står om kollektiv trafik: From: Bodil V Henningsen To: Bodil V Henningsen Subject: SV: Orientering om forslag til lokalplan mv. for Nyt bydelscenter ved Tornhøj, Tornhøj Date: 26. januar 2016 09:06:08 Fra: Finn Vestergaard Madsen

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.045 for området ved Venøsundvej og Tornhøjvej Aalborg Byråd godkendte den 23.

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 10. Himmerland Boligforening - Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 51) og Fyrkildevej (afd. 52) - 1060 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Forslag til Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2014-18 for Odsherred Kommune Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Juni 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) Punkt 17. Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) 2015-062397 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-108 endeligt uden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Himmerland Boligforening - afd. 61 (Odinsgade) - 136 almene ungdomsboliger og 49 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C).

Himmerland Boligforening - afd. 61 (Odinsgade) - 136 almene ungdomsboliger og 49 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C). Punkt 16. Himmerland Boligforening - afd. 61 (Odinsgade) - 136 almene ungdomsboliger og 49 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C). 2014-148. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere