Ejendom 30 Alskovvej 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 30 Alskovvej 50"

Transkript

1 Ejendom 30 Alskovvej Borath Christian Jacobsen overtager matr.nr. 7e, 5u, 6d, 5n, 6e og 6i fra moderen Karen Marie Vistisen fra Ejendom Sælger parcellerne 7e og 6i til Kuhlmann og I.C.Nielsen, der sælger det videre til Niels Chr. Christensen til Ejendom Adkomst til Ane Marie Christine Christensen Holger Andersen ~ F.D. F.D. = formandens datter

2 Borath Christian Jacobsen Borath Christian Jacobsen blev født 13. februar 1868, og var yngste barn af Jacob Vistisen og Karen Marie Sørensdatter. Den 4. oktober 1871 blev han konfirmeret, og præsten gav ham da karaktererne mg- i kundskab og mg i opførsel. Ved folketællingen i 1890 var han 21 år, boede hjemme hos forældrene, men var denne dag på en Randersrejse som uldhandler. Han blev gift den 10. januar 1893 i Karup med pigen Ane Marie Christine Christensen, der var født i Kølvrå 29. maj 1871 og var datter af boelsmand Jens Peder Christensen og Ane Sophie Olsen i Kølvrå. Samme år, som han blev gift, overtog han nogle af moderens parceller, og hun gik samtidig på aftægt hos dem. (se bilag under hans forældre). Købesummen var 2500 kr., hvorfra aftægten, der var ansat til 1000 kr. skulle fratrækkes. Borath overtog parcellerne Matr.no 7e, 5u, 6d, 5n, 6e og 6i. Bygningerne, som familien boede i, lå på Matr.no 5u. Det har nok ikke altid været lige let at være husmoder i huset, så længe svigermoderen levede. Det var en meget krævende aftægtskontrakt, som de unge måtte acceptere. Bl.a. skulle svigermoderen hvert år fra 1. november til 1. maj have 2 potter (1 pot = ca. 1 liter) nymalket og velafsiet mælk om dagen og 3 potter den øvrige tid. Mælken skulle leveres i rene kar, og hun var berettiget til at bestemme af hvilken ko, hun ønskede mælken samt at overvære malkningen. Borath Christian Jacobsen døde den 19. juli 1915, 47 år gammel. Efter hans død overtog Kristine, som hun blev kaldt, selv ledelsen af gården i nogle år. Ved folketællingen i 1925 havde hun imidlertid både en forpagter, en husbestyrerinde og to tjenestekarle til at hjælpe sig. Ved næste folketælling i 1930 var det sønnen Peder, der var bestyrer på gården, og datteren Katrine boede hjemme hos sin mor og bror. Ane Marie døde den 25. februar Borath Chr. Jacobsen og Ane Marie Christine Christensen fik 8 børn: 1. Jacob Vistisen Jacobsen, født 16/ Karen Marie Vistisen Jacobsen, født 31/ Jens Peter Vistisen Jacobsen, født 25/ Alfred Vistisen Jacobsen, født 4/ Anna Sofie Vistisen Jacobsen, født 17/ Mathilde Kirstine Vistisen Jacobsen, født 4/ Kathrine Vistisen Jacobsen, født 24/ Otto Kristian Vistisen Jacobsen, født 27/ ad 5. Anna Sofie Vistisen Jacobsen, født 17/ Gift 14/ i Karup med tjenestekarl Aage Kristen Sørensen af Karup mark, i tjeneste hos gårdejer Niels Philbert. Født 24/ i Ejsing sogn, Ginding herred. Søn af boelsmand Jens Peder Sørensen og Kirsten Marie Pedersen. Moderen nu død. Faderen gift 2. gang med Anne Marie Madsen, nuværende bopæl i Haurdal, Frederiks sogn. Anna Sofie Vistisen Jacobsen var også i tjeneste hos gårdejer Niels Philbert. ad 6. Mathilde Kirstine Vistisen Jacobsen, født 4/ Gift 26/ i Karup med tjenestekarl Martin Troelsen af Uhre, Grove sogn. Født i Grove 29/ Søn af boelsmand Søren Troelsen og Mette Larsen af Uhre, Grove sogn. ad 7. Kathrine Vistisen Jacobsen, født 24/ Gift 15/ i Karup med ungkarl og husmand på Karup mark Jens Holger Vilhelm Andersen, født 22/ Søn af afdøde træhandler Anders Andersen og Oline Marie Jensen Olesen af Hvam, Rinds herred. Kathrine var på det tidspunkt husassistent. Kilder: Skøde fra Karen Marie Vistisen til Borath Christian Jacobsen. Lysgård-Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol:(b47-sp51 fol. 839)

3 Folketællinger. 1901: Karen Marie Vistisen 12/ enke født Karup aftægtskone Borath Kr. Vistisen 13/ gift landmand ~ 1893 Ane Marie Kirstine Vistisen 29/ gift Haderup sogn. Til sognet Jacob Vistisen Jacobsen 6/ Karup Jens Peter Vistisen Jacobsen 25/ Alfred Vistisen Jacobsen 14/ Anne Soffiea Vistisen Jacobsen 12/ : Borath Christian Vistisen 13/ Marie Vistisen 29/ Jakob Vistisen 16/ Sofie Vistisen 17/ Mathilde Vistisen 4/ Kathrine Vistisen 24/ Dreng 27/ Ane Sofie Kristensen 3/ Matr.nr 5u Borath C. Vistisen født i Karup landbruger Ane Marie Vistisen født i Haderup sogn, Ringkøbing amt husmoder Jacob Vistisen født i Karup Jens Peter Vistisen Alfred Vistisen Anne Sofie Vistisen Mathilde Vistisen Kathrine Vistisen Otto Vistisen Boraths enke 29/ Boelsmand, husmand Alfred Jacobsen 14/ Mathilde Jacobsen 4/ Kathrine Jacobsen 24/ Otto Jacobsen 27/ Marie Kirstine Jacobsen 29/ enke født I Grove, Ringkøbing amt. Landbrug Alfred Jacobsen 14/ ugift født i Karup Peder Jacobsen 25/ Otto Jacobsen 27/ Marie Jacobsen 31/ Marie Vistisen 29/ enke, født i Grove husmoder, landbrugerske Peter Vistisen 25/ ugift Karup barn Otto Pedersen 16/ Vejby forpager Dagmar Madsen 16/ Slagelse st. Landsogn, husbestyrerinde Georg Andersen 21/ Karup tjenestekarl Viggo Rasmussen 1/ Kristrup Marie Vistisen 29/ født i Karup husmoder Katrine Vistisen 24/ i Karup husassistent Peder Vistisen 25/ bestyrer

4 SKØDE Jeg underskrevne Karen Marie Vistisen født Sørensen erkender herved til min søn Borath Christian Jacobsen at have solgt og afhændet ligesom jeg herved til ham skøder og overdrager efternævnte fra min gård i Karup by og sogn ifølge Indenrigsministeriets approbation af 19. oktober 1892 og 2. november 1892 (sidste datum 2 Stp) samt 5. november 1892 (sidstnævnte kun ang. fl. Skats fordeling) udstykkede parceller fra? parceller, skødekort autoriserede af matrikelkontoret, vedlægges dette skøde, nemlig: Hartkorn: Gl. skat Matr.No 7e 2 Skæpper 2 Fjerdingkar 2¼ Album 6 kr. 32 øre 5u 0 0 2¼ 6d 0 0 1¼ n 0 0 2¼ e 0 0 1½ 6i 0 0 ¾ Skæpper 1 Fjerdingkar 1¼ 7 kr 92 øre Med kirketiendeanpart af hartkornet for Matr.No 7e, de på parcellen Matr.No 5u værende bygninger m.v. således som denne ejendom allerede er overtaget af køberen som deraf svarer alle skatter og afgifter, hvoriblandt tiender med hensyn til hvilke bemærkes, at der ifølge den foran nævnte udstykningsapprobationer af 19. oktober og 2. november 1892 er påført efternævnte Matrikelnumre af Karup følgende dele af det konstaterede tiendevederlag nemlig: Småredsel til Konge korntiende: Præstetiende: præsten: Rug Byg Rug Byg Matr.No 7e 1 Skæppe ½ Fjerdingkar 2 Fjerdingkar 1 Skæppe 3½ Fjerdingkar ¼ Fjerdingkar 6d ½ 5n 0 ½ ¼ 0 ½ Som vederlag for ejendommen udreder køberen aftægt til mig overensstemmende med Dags Dato oprettede kontrakt af anslået værdi 1000 kr., ligesom jeg i handelen om ejendommen har forbeholdt min søn Visti Vistisen som ejer af: 1. Matr.No 7a i Karup ret til i østre ende på nordre lod af parcellen Matr.No 7e at tage mergel med ret til læggeplads og vejfart. 2. Matr.No 8m i Karup ret til at fordre, at vandet fra denne parcel fremdeles som hidtil skal vedblive at gå eller ledes ind på den tilstødende del af forannævnte Matr.No 7e, hvilken ret skal tilkomme enhver ejer af Matr.No 8m. Disse rettigheder stifter som servitutter på Matr.No 7e, hvis følge dette skøde må særlig læses til tinge i så henseende. Thi skal den solgte foranbetegnede ejendom herefter tilhøre køberen min søn Borath Christian Jacobsen som lovlig ejendom fri for pantegæld samt med de samme herligheder og rettigheder samt byrder og forpligtelser, hvormed min afdøde mand Jacob Vistisen og jeg have ejet den som del af vor samlede ejendom fri for enhver beføjede krav og tiltale, hvorfor jeg hjemler og indestår, idet jeg endnu bemærkes, at køberen er gjort bekendt med og skal tåle følgende på den samlede ejendom eller forskellige dele deraf tinglæste dokumenter alt for så vidt de vedrøre nogen del af den herved solgte ejendom nemlig: a. Kontrakt om afbenyttelse af vandet i Hallerå dat. 5. februar 1852, læst 20 s.m. b. Kontrakt om afbenyttelse af et vandløb, dat 9. december 1839, læst 9. juni c. Kontrakt med N.V. Hansen om afbenyttelse af et vandløb dat. 29. november 1860, læst 7. december s.å. d. Deklaration om afbenyttelse af vandet i Karup å og dets opstemning m.v., dat. 25. marts 1868, læst 22. maj s.å. e. Deklaration om anlæg og vedligeholdelse af Engholm kanal dat. 25. marts 1868, læst 22. maj s.å. f. Overenskomst mellem 2 interessentskaber ved Engholm og Kølvrå kanaler, dat 25. marts 1868, læst 22. maj s.å. g. Overenskomst om afbenyttelse af Engholm og Kølvrå engvandingskanaler, dat 3. februar 1870, læst 1. april s.å.

5 h. Overenskomst ang. Engholm vandingskanal, dat 20. juni 1872, læst 5. juli s.å. med tilføjende læst 10. august 1883 og 4. september i. Forening ang. afbenyttelse af vandet i en hovedtilledningsgrøft, dat. 20. august 1875, læst 10. September s.å. k. Kontrakt hvorved ejeren af Matr.No 7b i Karup tillægges ret til i 50 år at tage mergel med læggeplads og vejfart samt græsningsret alt på Matr.No 7e, dat. 16. juni 1888, læst 29. s.m. ligesom køberen endvidere skal tåle og respektere de kontrakter og foreninger m.v., som endvidere måtte eksistere uden at være tinglæste ang. vands afbenyttelse og afledning m.v., for så vidt sådanne skulle vedrøre nogen del af den her solgte ejendom, som ansættes til værdi 2500 kr. og da aftægtskontrakten stemples for værdien af aftægten 1000 kr. så stempler dette skøde for resten af værdien 1500 Kr. Karen Marie Vistisen m.f.p. (ved lærer Søndberg i Karup) Til vitterlighed: J.C.Søndberg Peter Nielsen Da indbemeldte parceller rigtigt er anførte med hartkorn og gl. Skat, overensstemmende med de i skødet citerede skrivelser fra Indenrigsministeriet, haver der fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftamt den 12. april 1893 C. Lautrup Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 21. april 1893 og indført i skøde og pantebogen. Christopher Krabbe Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP51 fol. 839)

6 AFTÆGTSKONTRAKT Jeg underskrevne Borath Christian Jacobsen, der i dag har fået skøde af min moder, Jacob Vistisens enke Karen Marie født Sørensen, på ejendommen Matr. No. 7e, 5u, 6d, 5n, 6e og 6i af Karup by og sogn af samlet hartkorn 3 Skæpper 1 Fjerdingkar 1¼ Album med gl. skat 7 kr 92 øre, forpligter herved mig og denne ejendoms efterfølgende ejere til som i handelen vedtaget at udrede følgende aftægt m.v. til bemeldte min moder, så længe hun lever og således, at alle penge og naturalpræstationer ydes forud, hvor andet ikke særlig er vedtaget. 1. Min moder beholder bolig i ejendommens stuehus, som hidtil og navnlig til udelukkende brug og rådighed det værelse i stuehusets søndre ende, som hun nu beboer tilligemed dertil stødende køkken og spisekammer samt den over disse lokaler værende loftsplads, hvortil skal være bekvem adgang. Til lejligheden skal være fri og uhindret ind og udgang og ret til afbenyttelse af brønden med dertil hørende redskaber, ligesom min moder har ret til at færdes overalt, hvor hun ønsker på ejendommen, hvor der ikke er besået med korn. Den i lejligheden værende kakkelovn og øvrige inventarium beholder min moder til fri afbenyttelse, ligesom hun, når hun selv vil føre husholdning, udtager af stedets inventarium, hvad hun ønsker til fri brug i lejligheden, ligesom hun er berettiget til at benytte stedets bageovn samt bage- og bryggeriredskaber. Lejligheden med alt, hvad dertil hører inklusive brønden med redskaber samt alt hvad min moder har i brug af mig, skal jeg eller stedets ejer vedligeholde forsvarligt, og dersom det forgår, erstatte det med nyt, hvorfor ejeren i ildsvådestilfælde skal skaffe min moder midlertidig bolig indtil lejligheden er genindrettet, hvilket skal finde sted uden ufornødent ophold. Til opbevaring af min moders brændsel, gulvsand og kartofler skal der anvises hende fornødent bekvemt beliggende husrum, hvilket til kartofler skal være frostfrit. 2. Min moder erholder sin med føde og klæder, vask og renlighed, lys og varme, pasning og pleje i og fra min husstand lige så godt og forsvarligt som hun hidtil har haft alt dette og i alle måder omhyggeligt, derunder også indbefatter alt hvad post 5 foreskriver om læge og medicin, men når hun ikke længere finder sig tilfreds dermed, eller hun i så henseende ønsker forandring, skal der fra den tid hun foreskriver ydes hende i lejligheden følgende aftægt årlig, alt i gode sunde og forsvarlige varer: 1 Tønde rug, 2½ Tønde kartofler, 1½ Skæpper byggryn, 5 snese frisklagte hønseæg, 8 Pund farin, 16 Pund fersk benfrit midtsideflæsk, 20 Pund køkkensalt, der alt leveres med halvdelen 1. maj og 1. november, ½ pund kaffesager til hver af årets 3 højtider, ½ Pund the til julen, 6 Pund flormel til julen, 4 Pund do til Påsken og 4 Pund do til Pinse (alt hvad der skal leveres til højtiderne, skal være ydet 8 dage før første helligdag) fremdeles 30 Pund malet malt, som leveres i lidt eller meget ad gangen eftersom min moder begærer det med 8 dages varsel, 1 Pund smør den første sognedag i hver måned. Endvidere 1 Pot nymalket og velafsiet mælk daglig fra 1. november til 1. maj og 2 Potter do daglig den øvrige tid af året, hvilken mælkepræstation dog fra 1. november 1896 forhøjes til 2 Potter daglig fra 1. november til 1. maj og 3 potter daglig i den øvrige tid af året, ligesom denne forhøjede mælkepræstation også skal ydes fra den dag af, at nogen anden end jeg eller min eventuelle enke inden 1. november 1896 skulle blive den ydepligtige. Mælken skal leveres i rene kar, og min moder er berettiget til at bestemme af hvilken ko, hun ønsker mælken samt at overvære malkningen. Fremdeles 1 læs Gulvsand (hvid) på anfordring og ligeledes på anfordring rigelig frisk rughalm til hendes selv 2 gange om året. Endelig leveres af ildebrændsel 8000 stk gode tørv som ved gravningen skal være 10 lange, 7 brede og 3½ tykke, samt 10 snese gode hedetørv, hvilket samtlige brændsel skal leveres i tør tilstand og indsættes i hendes tørvehus inden hvert års 1. august. 3. Fra 1. november 1902 forhøjes foranstående aftægt endvidere årlig med 1 Tønde rug, 10 Pund fersk midtsideflæsk uden ben at levere til de samme tider som rug og flæsk foran er stipuleret og med 1 Pund smør den første søgnedag i hver måned samt med 1 Skæppe boghvedegryn, der leveres med halvdelen 1. maj og 1. november.

7 4. Af ejendommens fåreflok har min moder udtaget 2 får til eje hvilke får med disses yngel stedets ejer skal fodre, græsse, huse og passe sammen med og lige med stedets fåreflok. Yngelen dog kun til hvert års 1. november, hvortil stedets ejer skal levere og vedligeholde tøjrene med tilbehør. Så ofte nogen af disse får dør eller vanlykkes er min moder berettiget til at udtage til eje et nyt får af ejerens fåreflok, og dersom han selv ingen får holder, skal han købe nye i de afgåedes sted, ligesom han, dersom han ikke selv holder væder, skal sørge for, at min moders får holdes til væder på hendes anfordring. 5. Stedets ejer skal på anfordring bage, brygge og vaske for min moder samt på anfordring bringe hende fødekorn til mølle og formalet tilbage. I sygdomstilfælde og alderdomssvaghed skal stedets ejer, som allerede foransagt, yde min moder al fornøden og omhyggelig pleje og opvartning, og han skal, når hun ønsker lægetilsyn, på anfordring hente og hjemkøre den læge, hun selv ønsker samt betale lægens honorar og hente og betale medicin og øvrige lægemidler. 6. Efter 3 måneders varsel skal der til en 1. november betales min moder en gang for alle 50 kr., og indtil hun forlanger dette beløb udbetalt, skal der i rente deraf betales hende 2 kr. hver 1. november første gang 1. november 1893 for det forløbne år. Skulle beløbet, når min moder ved døden afgår, ikke være opsagt til udbetaling, bortfalder udredelsen såvel deraf som af renten. 7. Min moder er berettiget til at flytte fra stedet og tilbage igen, så ofte hun vil med 1 måneds varsel til en 1. maj eller 1. november, og stedets ejer skal befordre hende og hendes gods frem og tilbage samt levere hende såvel natural samt pengepræstationerne frit på hendes nye bopæl, såfremt den ikke er mere end 1 mil fjernt fra stedet i lige linje. Flytter hun længere bort, må hun lade aftægten afhente. Levering af mælk in natura,? og brændsel in natura bortfalder imidlertid ved bortflytning og i stedet for disse ydelser betales der min moder 60 kr. årlig med halvdelen 1. maj og 1. november på hendes bopæl, selv om hun flytter over 1 mil bort. Endvidere bemærkes, at forpligtelsen til at besørge bagning, brygning og vask, møllekørsler, pleje og opvartning bortfalder ved bortflytning, medens ejerens forpligtelser til at hente og hjemkøre læge samt til at betale lægeløn og lægemidler og at hente disse først bortfalder, når min moder flytter længere bort end 1 mil i lige linje fra aftægtsstedet. 8. Når min moder afgår ved døden, skal stedets ejer bekoste og besørge hendes begravelse efter egnens skik og brug, og dersom det da er en fremmed, der ejer stedet, skal han gøre begravelsen uden vederlag, medens jeg som vederlag for begravelsen tilfalder samtlige min moders efterladenskaber, dog at jeg efter min moders bestemmelse skal afgive hendes gangklæder til min søster Ane Kathrine, om hun da er i live. 9. I søgsmålstilfælde vedtages Frdng 25. januar 1828, og den latente skal uden hensyn til fordringens størrelse og manuel frdng 6. august 1824 betale skadesløse omkostninger deriblandt sagførersalær, alt efter regning og i alle instanser og til sikkerhed for skadesløs opfyldelse og præstation af alt hvad foranskrevet står ikke alene af mig men og af enhver senere ejer af fornævnte ejendom, pantsætter jeg herved denne med påstående bygninger, mur- og nagelfast tilbehør og tilliggende jorder, skyldsatte under de forannævnte Matr.numre af samlet hartkorn som forannævnt 3 Skæpper 1 Fjerdingkar 1¼ Album med samlet gl. skat 7 kr 92 øre og med kirketiendeanpart af Matr.No 7e, ejendommens tilbehør, gødning og afgrøde, besætning, inventarium og avlsredskaber, bygningerne og det partiale løsøres assurancesummer samt alle af ejendommen havende indtægter og revenuer, alt med første prioritet.

8 Det bemærkes, at der på forskellige af de pantsatte Matr.Numre er tinglæst forskellige kontrakter, deklarationer, overenskomster og foreningen ang. afbenyttelse og afledning af vand, vandingskanaler og deslige, at der ved kontrakt af 16/6 1888, læst 29. s.m. er tillagt ejeren af Matr.No 7b i Karup ret til på den oprindelige Matr.No 7a at tage mergel med læggeplads og vejfart samt græsningsret, samt at nuværende ejer af Matr.No 7a og nuværende og fremtidige ejere af 8m have ret til henholdsvis at tage mergel m.v. og at have vandledninger over Matr.No 7e. Om alt dette frafaldes retsanmærkning ligesom en af adkomsterne til kirketiende er mangelfuld. Aftægten m.v. anslåes til stempelpligtig værdi 1000 Kr. Karup den 8. april Borath Chr. Jacobsen Karen Marie Vistisen m.f.p. (ved lærer Søndberg i Karup) Til vitterlighed: Peder Nielsen J.C.Søndberg Læst på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 21. april 1893 og indført i skøde og pantebogen. Christopher Krabbe Kilde: Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP51 fol. 835)

9

10 Jens Holger Vilhelm Andersen Holger Andersen, som han blev kaldt, blev født den 22. maj 1908 og var søn af træhandler Anders Andersen og hustru Oline Marie Jensen Olesen i Hvam, Rinds herred, Viborg amt. Han blev gift den 15. november 1932 i Karup med Kathrine Vistisen Jacobsen, der var født den 24. november 1903 og var datter af Borath Christian Jacobsen Vistisen og Ane Marie Christine Christensen i Karup. Herefter overtog han Kathrines fødehjem, som svigermoderen havde drevet i mange år efter hendes mands død. Ifølge Vort sogns historie i 100 år var gården på det tidspunkt, hvor Holger Andersen overtog den, på 98 tdr. land, hvoraf ca. 30 tdr. land var i kultur og resten hede, men hvoraf der siden er opdyrket 14 tdr. land. Fru Andersens bedstefar oprettede ca gården på en hedeparcel, udstykket fra hans egen gård i Karup by, og han opførte de første bygninger samt begyndte opdyrkningen af heden. Stuehus og stald er de samme, men Andersen har ombygget laden og er i år, 1952, ved at ombygge stalden. Der findes nutidens maskiner og redskaber, og normal besætning er i dag kreaturer, 2 heste, 2 søer og opdræt samt ca. 100 høns. Der drives stor kartoffelavl. Holger og Kathrine Andersen fik tilsyneladende ingen børn. Kathrine Andersen døde den 19. august 1988 og Holger Andersen i juli De ligger begge begravet på Karup kirkegård.

11

12

13

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger.

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. , matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. Ft.1855 Kirkensgaardhus/ Wilhelm Conrad Nielsen, 26 år, født i Ferring, gift, husfader, væver. Ane Jensen, 32 år, født i Vandborg, gift, hans kone.

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere