Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror"

Transkript

1 Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i F.S. Christian Jensen Køber parcel 5o af Høgild F.B. Rasmus Sorvad Jensen Otto P. Nielsen. F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

2 Christen Jensen Christen Jensen blev født den 5. november 1852 som søn af husmand Jens Christensen og hustru Ane Henriksdatter på Knejsted mark i Øster Tørslev sogn. Han blev gift den 10. november 1883 med Ane Rasmussen, der var født den 30. august 1856 som datter af gårdmand Rasmus Pedersen Sorvad og hustru Ane Rasmussen på Voer mark, Voer sogn. De boede de første år i Øster Tørslev, og her havde han et husmandssted. I 1897 mageskiftede han med sin bror Chr. Jensen Lassen, der netop havde købt parcellerne 5h og 5r i Karup. Christen Jensen flyttede altså til Karup fra Øster Tørslev med familien og begyndte på en ny ejendom. Der var nogle bygninger på parcellen 5r. Disse bygninger havde han, så han kunne starte med dem. Han har sikkert flyttet dem over på parcel 7i. I 1899 solgte han en del af parcel 7h og hele parcel 5r til Hermann Simonsen. Han beholdt selv den udskiftede parcel 7i. Han beholdt ejendommen til 1916, da solgte han den til sønnen Christian Jensen. Christen Jensen fik dog brugsret over gården mod, at han betalte afdragene til kreditforeningen. Denne ret skulle gælde for hans livstid. Det ser dog ud til, at det blev ophævet, for i 1925 var han hos en anden søn, Jens Malling Jensen, der var landpost i Karup Ane Rasmussen døde den 24. januar 1916, 59 år gammel. Christen Jensen har jeg ikke kunnet finde død. Christen Jensen og Ane Rasmussens børn: 1. Magdalene Jensine Jensen, født den 25. december 1883 i Ø.Tørslev. Død inden fremstillingen i kirken. 2. Kristine Marie Katrine Jensen, født den 25. december 1883 i Ø.Tørslev. 3. Rasmus Sorvad Jensen, født den 9. juni 1886 i Ø.Tørslev. 4. Andrea Jensine Marie Jensen, født den 20. oktober 1888 i Ø.Tørslev. 5. Jens Malling Jensen, født den 22. juni 1891 i Ø.Tørslev. 6. Kristian Jensen, født den 19. april 1895 i Ø.Tørslev. 7. Olga Magdalen Jensen, født den 15. oktober 1899 i Karup. Død den 24. september 1907 i Karup. Ad. 3 Rasmus Sorvad Jensen, født 1886, blev sener ejer af ejendommen. Ad. 4 Andrea Jensine Marie Jensen, født 1888, blev i 1907 gift med Jens Jensen fra Mosegård i Kølvrå Ad. 5 Jens Malling Jensen, født i 1891, blev gift med Jensine Jensen fra Vroue. Han blev landpost i Karup. Ad. 6 Kristian Jensen, født i 1895, blev den næste ejer af ejendommen.

3 KØBEKONTRAKT. Undertegnede Visti Vistisen af Karup sælger herved til Chr. Jensen Lassen af Spentrup den mig tilhørende ejendom i Karup by og sogn, nemlig: Matr. nr. 7a skyldsat for hartkorn 3 skp. 3 fdk. 2 ¼ alb. med undtagelse af en lille trekant i vestlige hjørne, som er under udstykning og hvis grænser er køberen bekendt. Matr. no. 5r skyldsat for hartkorn 1 alb. med bygninger, disses mur- og nagelfaste genstande med undtagelse af 1 komfur og 1 gruekedel, gødning, 2 bænke og 1 bord. Handelen er i øvrigt indgået på følgende betingelser: 1. Købesummen udgør 2000 kr. skriver to tusinde kroner, der berigtiges således: a. Køberen betaler 1. november d.a. uden renter 500 kroner b. Resten 1500 kroner skal indestå på 1. prioritet i det solgte til en rente af 4 % p.a. regnet fra 11. september d.a. uopsigelig under forudsætning af obligationens prompte efterkommelse i 5 år fra 11. december d.a. at regne og med udstedelse af obligation, der klausuleres som forskrivninger for umyndiges midler og i øvrigt efter koncept af sagfører Christensen i Viborg. Enhver betaling erlægges skadesløs på min bopæl. Køberen er forpligtet til senest 14 dage fra dato at levere mig på min bopæl som håndpant til sikkerhed for skadesløs betaling af det i post 1a ommeldte beløb, 2de sparekassebøger på tilsammen ca. 400 kr. med Ø. Tørslev sparekasse og opfylder køberen ikke denne forpligtelse, er jeg berettiget til at anse handelen for ophævet og forlange en erstatning af 100 kr. Udebliver nogen betaling over forfaldstid er købesummen forfalden til skadesløs betaling. 2. Tiltrædelsen finder sted så snart håndpantet efter post 1 er stillet. Alle skatter og afgifter samt tiender der forfalder fra dato betaler køberen, dog at jeg betaler 1ste halvårs kgl. skat. 3. Køberen er berettiget til, når jeg sælger den fra 7a udtagne trekant at fordre halvdelen af købesummen, efter at udstyknings- og papiromkostningerne er fradragne, men har indtil trekanten bebygges brugsret over den. 4. Overdragelsen sker med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme, i hvilken henseende bemærkes, at køberen må tåle de i mit skøde ommeldte servitutter og en overenskomst af 22. juni 1895 mellem mig og Jens Hansen m.fl. i Karup. Betalingen efter denne overenskomst hæver køberen, dog med undtagelse af de 50 kr. Kirketiendeanpart til 7a medfølger ikke. 5 Papiromkostninger er fælles. 6. Køberen skal i samme omfang som jeg, nemlig i 12 timer ugentlig have ret til at benytte vandet fra Karup å, uden at jeg dog påtager mig noget ansvar i så henseende. Jeg Chr. Jensen Lassen indgår herved på foranstående købekontrakt, som jeg forbinder mig til nøjagtig at efterkomme. Skøde kan jeg forlange så snart jeg har betalt de 500 kr. og udstedt obligation for de 1500 kr. og jeg er også forpligtet til da at tage skøde. p.t. Viborg den 29. juni Visti Vistisen Chr. Jensen Lassen. Til vitterlighed T.K.Christensen Christensen

4 SKØDE. Da købesummen nu er berigtiget dels ved kontant betaling dels ved udstedelse af panteobligation for 1500 kr. og da udstykningen er bevilget ved indenrigsministeriets resolution af 15. februar 1896, således at den solgte del af matr. no. 7a er skyldsat under matr. no. 7h for hartkorn 3 skp. 3 fdk. 1 ¾ alb. gl.skat 9 kr. 12 øre, så tilskøder jeg herved i henhold til vedhæftede transport-købekontrakt af 21. april 1895 med påtegning af 9. maj 1896 den deri ommeldte Christen Jensen fornævnte ejendom matr. no. 7h Karup by og sogn af hartkorn 3 skp. 3 fdk. 1 ¾ alb. gl.skat 9 kr. 12 øre Matr. no. 5r Karup by og sogn af hartkorn 1 alb. Og det i øvrigt ved kontrakten solgte, hvilket alt skal tilhøre ham med fuldkommen og uindskrænket ejendomsret og med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme. Samtlige de i mit skøde af 8. april 1893 læst 21. s.m. ommeldte servitutter skal Chr. Jensen nu erkende med skødets indhold respektere og frafaldes derfor retsanmærkning derom, lige som også om den i købekontraktens post 4 ommeldte overenskomst mellem mig på den ene side og Jens Hansen m.fl. af Karup på den anden side. Betalingen efter denne overenskomst hæver Chr. Jensen. Den tilskødede ejendom har køberen for længst taget i besiddelse. Ved udstykningen er en del hovedejendommen matr. 7a påhvilende vederlag fordelt således: præstetiende kongetiende småredsel til præst Rug rug byg byg 2 skp. 3 fdk 1 skp. 2 ¾ fdk. 2 ¾ fdk. ¼ fdk. matr. no. 7h 2 skp. 3 fdk. 1 skp. 2 ¾ fdk. 2 ¾ fdk. ¼ fdk. matr. no. 7a matr. no. 7g I øvrigt gentages købekontraktens indhold. Til bekræftelse med underskrift vidnesfast. Karup den 31. oktober 1895 Visti Vistisen Til vitterlighed J.Justesen, lærer Borath Chr. Vistisen I henhold til indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 15. feb hvorefter matr. no. 7h af Karup by og sogn er skyldsat til hartkorn 3 skp. 3 fdk. 1 ¾ alb. gl.skat 9 kr. 12 øre haves der fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftsamt den 2. december C.Lautrup. cst. At skatter og afgifter af fornævnte ejendom til ult. Juni 1896 er betalte attesteres. Viborg amtstue den 5. dec Beck F.

5 TRANSPORT KØBEKONTRAKT. Underskrevne husejer Christen Jensen af Karup transporterer og overdrager herved til min broder husejer Christen Jensen af Øster Tørslev den mig ifølge købekontrakt af 29. juni d.a. tilkomne ret til at få skøde på ejendommen matr. no. 7a og 5r af Karup by og sogn af hartkorn 4 skp. ¼ alb. alene undtagen en lille trekant, som er under udstykning, alt på følgende vilkår: 1. Ejendommen i Karup overtages den 5. maj d.a. men allerede fra dato for køberens regning og risiko mod at han i ildsvådetilfælde oppebærer assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. 2. Med ejendommen følger mur- og sømfast tilbehør hvorunder 2 kakkelovne, 1 komfur, en grubekedel, 2 bænke og 2 borde samt gødning. 3. Skatter og afgifter af den solgte ejendom som forfalder fra og med den 1. april d.a. udredes af køberen, tidligere forfaldne af sælgeren. 4. Købesummen 2000 kr. berigtiges ved udstedelse af obligation for 1500 kr. overensstemmende med købekontrakten til Visti Vistisen og resten 500 kr. berigtiges ved at køberen meddeler mig skøde på ejendommen matr. no. 7i af Øster Tørslev overensstemmende med den mellem os oprettede kontrakt af d.d. og ved udstedelse af bevis for 100 kr. 5. Når købesummen således er berigtiget meddeler jeg nærværende transport påtegning om at der kan meddeles køberen skøde på den solgte ejendom. Omkostningerne ved nærværende transport deles lige medens køberen betaler halvdelen af omkostningerne ved skøde for sælgeren. f.t. Randers den 25. april som køber Kristen Jensen som sælger Kristen Jensen Til vitterlighed J.Weilgaard Feddersen. Da købesummen 2000 kr. er berigtiget, er der fra min side intet til hinder for at der meddeles min broder Christen Jensen skøde på den solgte ejendom. Øster Tørslev, f.t. Randers den 9. maj Kristen Jensen Læst på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 3. september 1897 og indført i skøde- og pantebogen. Christopher Krabbe. Kilde: Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47 SP54 side 859).

6 Kristian Jensen Kristian Jensen var søn af forrige ejer af ejendommen Christen Jensen og hustru Ane Rasmussen og født den 19. april 1895 i Øster Tørslev. I folketællingen i 1911 stod han opført som murerlærling. Han blev gift med Nielsine Marie Grauballe, der var født den 11. september 1897 som datter af skomager Søren Grauballe og hustru Rasmine Christiane Rasmussen i Thorning. Hvor eller hvornår de blev gift, har vi ikke kunnet finde. Parret overtog i 1916 ejendommen efter hans far, men faderen beholdt brugsretten over gården. Hvad sønnen har levet af, ved vi ikke. Han står i folketællingen i 1921 opført som landmand. Vi ved heller ikke, om han fik gjort læretiden færdig som murer. Han solgte ejendommen til sin broder Rasmus Sorvad Jensen, som overtog alle forpligtelserne på ejendommen. Parret flyttede til Resen sogn, hvor han fortsatte som husmand. Kristian Jensen og Nielsine Marie Grauballes børn: 1. Anna Nielsine Jensen, født den 31. maj 1918 i Karup. 2. Ester Vera Jensen. Født den 15. juni 1920 i Karup 3. Ejnar Egild Grauballe Jensen, født den 9. maj 1925 i Resen. 4. Harry Gunnar Grauballe Jensen, født den 16. marts 1934 i Resen. Folketælling i Karup 1921: Kristian Jensen 19. april 1895 i Ø.Tørslev. gift landmand Nielsine Marie Jensen 11. sept i Thorning gift hans kone Kresten Jensen 5. nov i Ø.Tørslev enke hans fader Anna Nielsine Jensen 31. maj 1918 i Karup ugift deres barn Ester Vera Jensen 15. juni 1920 i Karup ugift deres barn

7 SKØDE Undertegnede Christen Jensen i Karup sælger, skøder og endelig afhænder herved til min søn Christian Jensen, den mig iflg. skøde tinglæst 3. september 1897 tilhørende ejendom Matr.no 7i Karup by og sogn af hartkorn 2 skæpper og ¾ album med påstående bygninger med mur- og nagelfast tilbehør, og hvad der på ejendommen er af avl, afgrøde, gødning og avlsredskaber samt af besætning. Ejendommen med anførte tilbehør overtages straks af køberen, der er bekendt med og respekterer, at der på ejendommen hæfter forskellige dokumenter angående vands afbenyttelse, kontrakt om ret til mergeltagning med læggeplads og vej samt græsningsret og en kontrakt, hvorved en vandret frafaldes. Han har forpligtelse til at overtage og tilsvare den på ejendommen hvilende gæld til husmandskreditforeningen efter to obligationer for tilsammen 1800 kr., hvormed han er bekendt, og han skal deraf svare de renter og ydelser, der herefter forfalde. Reservefondsandelen tilfalder køberen, som følgelig også får fordelen af den stedfundne amortisation. Købesummen har udgjort 3000 kr. skriver tre tusinde kroner, som er berigtiget ved køberens forpligtelse til at overtage fornævnte prioritetsgæld og på anden måde. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen og jeg fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom, som derimod fra nu skal tilhøre køberen med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv har været ejer deraf fri for enhvers beføjede tiltale. p.t. Kjellerup den 15. marts 1916 Kresten Jensen Kristian Jensen. Kurator for køberen: I. Chr. Nielsen. Til vitterlighed: Alfred Jensen Jens A. Hansen Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil oktober termin 1915 inklusive. Ejendomsskyldværdi: 3000 kr. L. Nr. 60A 2 alm. Vurdering. Viborg amtstue den 29/ Schiøtt Læst. Den 31. marts pantebogen. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP64 fol. 381)

8

9 Rasmus Sorvad Jensen Rasmus Sorvad Jensen var født den 9. juni 1886 i Øster Tørslev som søn af Kristen Jensen og hustru Ane Rasmussen. Han blev gift den 15. juni 1909 i Grove kirke med Dorthea Christensen, der var født den 6. juni 1886 i Resen som datter af indsidder Christen Christensen og hustru Ane Marie Christensen Mølgaard nu boende i Hessellund. De boede de første år af deres ægteskab i Resen sogn. I 1922 købte han ejendommen af broderen Kristian. Faderen ser ud til at være flyttet. Rasmus drev nu landbruget, men det har nok været vanskeligt at skaffe føden på den ret lille ejendom til den store børneflok. Derfor fik han hvervet som vejmand. På den måde har han så klaret sig. I 1934 solgte han så ejendommen til Otto P. Nielsen. Rasmus Sorvad Jensen og Dorthea Christensens børn: 1. Axel Marinus Jensen, født den 18. august 1909 i Karup 2. En dødfødt pige, født den 21. oktober 1910 i Resen. 3. Dagmar Sørine Jensen, født den 19. februar 1912 i Resen. 4. Olga Kirstine Jensen, født den 15. maj 1914 i Resen. 5. Erna Valborg Jensen, født den 11. maj 1916 i Resen. 6. Agnethe Marie Jensen, født den 2. juli 1917 i Resen. 7. Anna Kirstine Jensen, født den 14. maj 1919 i Haderup. 8. Kristian Aage Jensen, født den 5. september 1921 i Karup 9. Svend Børge Jensen, født den 13. februar 1924 i Karup. 10. Godtfred Sorvad Jensen, født den 21. november 1927 i Karup. 11. Alfred Jensen, født den 15. november 1929 i Karup. Folketælling i Karup: 1925: Sorvad Jensen 9. juni 1886 i Ø.Tørslev gift husmand Dorthea Jensen 6. juni 1886 i Resen gift hans kone Dagmar Jensen 19. februar 1912 i Resen ugift deres barn Olga Jensen 14. maj 1914 i Resen ugift deres barn Erna Jensen 11. maj 1916 i Resen ugift deres barn Agnete Jensen 2. april 1917 i Karup ugift deres barn Kristian Jensen 5. september 1921 i Karup ugift deres barn Svend Jensen 13. september 1923 i Karup ugift deres barn 1930: Rasmus Sorvad Jensen 9. juni 1886 i Ø.Tørslev gift husmand Dorthea Jensen 6. juni 1886 i Resen gift hans kone Axel Marinus Jensen 18. august 1909 i Karup ugift deres barn Erna Valdborg Jensen 11. maj 1916 i Resen ugift deres barn Kristian Aage Jensen 5. september 1921 i Karup ugift deres barn Svend Børge Jensen 13. februar 1924 i Karup ugift deres barn Dagny Lykke Jensen 15. juni 1926 i Karup ugift deres barn Godfred Sorvad Jensen 25. november 1927 i Karup ugift deres barn Alfred Jensen 15. november 1929 i Karup ugift deres barn

10 SKØDE Undertegnede boelsmand Christian Jensen af Karup sælger, skøder og endelig overdrager herved til Rasmus Sorvad Jensen af Karup den mig ifølge skøder tinglæste henholdsvis den 31. marts 1916 og 22. januar 1918 tilhørende ejendom Matr.nr. 7i Karup by og sogn af hartkorn 2 skp 0 fdk 0¾ alb 5o Høgild by, Resen sogn af hartkorn 0 1 2¼ tilligemed de derpå værende bygninger, disses mur- og nagelfaste tilbehør herunder kakkelovne, komfur og indmuret grubekedel, avl og afgrøde, gødningen, besætningen herunder 1 Jydsk Hest, 3 køer, 1 kvie, fjerkræet bestående af 10 høns, avls- og mejeriredskaber og maskiner, idet køberen dog er bekendt med, at der er halvpart i visse redskaber og maskiner. Overtagelsen har fundet sted, hvorfor ejendommen med tilbehør fremtidig ligger for køberens regning og risiko med ret til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. Køberen overtager de kgl. skatter og afgifter af ejendommen fra og med den 1ste juli d.a. og de kommunale skatter og afgifter fra og med den 1ste oktober d.a. at regne. Købesummen er aftalt til kr., der skal berigtiges ved at køberen overtager og fra 11. juni d.a. at regne forrenter det i ejendommen indestående lån til husmandskreditforeningen i Ålborg stor kr. således, at skete afdrag og reservefondsdele kommer køberen til gode, dels ved at han indbetaler kr. til Kjellerup handels og landbrugsbank A/S, idet han er bekendt med at ejendommen er under pant for gæld til samme bank for kr. Køberen skal snarest muligt indsøge størst mulige lån i husmandskreditforeningen og Jydsk landhypotekforening og selv bære omkostningerne herved. På tro og love erklæres at værdien af den faste ejendom andrager kr. og værdien af det medfulgte løsøre kr. Omkostningerne ved skødet deles lige. Da køberen har forpligtet sig til ved sin underskrift at berigtige købesummen på forannævnte så skal den nævnte ejendom med tilbehør fremtidig tilhøre køberen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, i hvilken henseende bemærkes, at køberen skal respektere kontrakt angående afbenyttelse af vandet i Hallerå, deklaration angående afbenyttelse af vandet i Karup å og dets opstemning, kontrakt med Hansen om afbenyttelse af et vandløb, kontrakt hvorved ejeren af Matr.nr. 7b Karup tillægges ret til i 50 år at tage mergel på ejendommen og vejfart samt græsningsret, kontrakt, hvorved en vandret frafaldes, og kontrakt angående brug og benyttelse m.v. til Christen Jensen, alt under mit hjemmelsansvar efter loven. Til bekræftelse vidnesfast. Karup den 20. september Som sælger: Kristian Jensen Som køber: Rasmus Sorvad Jensen Skatterne af fornævnte ejendom er betalt indtil april termin 1922 indklusive. L.nr alm. vurdering. Vurderingssum til ejendomsskyldværdi: kr. Viborg amtstue den 28/ Maes. Læst den 29. september 1922 pantebogen. Alt for så vidt angår Matr.nr. 7i Karup. Høgild ligger ikke i nærværende retskreds. F. Bülow Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol: (B47-SP68 fol. 645)

11 Otto Peder Nielsen var født den 17. december 1909 som søn af Niels Peder Nielsen og Ane Nielsen på ejendom 7. Han var nummer 7 af en søskendeflok på 8. Han blev gift med Maren Husted Nielsen. De købte ejendommen i Otto P. Nielsen døde den 13. april Maren Nielsen døde den 21. november Otto P. Nielsen 1934 Kilde: Vort sogns historie i 100 år. Historisk forlag

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere