Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror"

Transkript

1 Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i F.S. Christian Jensen Køber parcel 5o af Høgild F.B. Rasmus Sorvad Jensen Otto P. Nielsen. F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

2 Christen Jensen Christen Jensen blev født den 5. november 1852 som søn af husmand Jens Christensen og hustru Ane Henriksdatter på Knejsted mark i Øster Tørslev sogn. Han blev gift den 10. november 1883 med Ane Rasmussen, der var født den 30. august 1856 som datter af gårdmand Rasmus Pedersen Sorvad og hustru Ane Rasmussen på Voer mark, Voer sogn. De boede de første år i Øster Tørslev, og her havde han et husmandssted. I 1897 mageskiftede han med sin bror Chr. Jensen Lassen, der netop havde købt parcellerne 5h og 5r i Karup. Christen Jensen flyttede altså til Karup fra Øster Tørslev med familien og begyndte på en ny ejendom. Der var nogle bygninger på parcellen 5r. Disse bygninger havde han, så han kunne starte med dem. Han har sikkert flyttet dem over på parcel 7i. I 1899 solgte han en del af parcel 7h og hele parcel 5r til Hermann Simonsen. Han beholdt selv den udskiftede parcel 7i. Han beholdt ejendommen til 1916, da solgte han den til sønnen Christian Jensen. Christen Jensen fik dog brugsret over gården mod, at han betalte afdragene til kreditforeningen. Denne ret skulle gælde for hans livstid. Det ser dog ud til, at det blev ophævet, for i 1925 var han hos en anden søn, Jens Malling Jensen, der var landpost i Karup Ane Rasmussen døde den 24. januar 1916, 59 år gammel. Christen Jensen har jeg ikke kunnet finde død. Christen Jensen og Ane Rasmussens børn: 1. Magdalene Jensine Jensen, født den 25. december 1883 i Ø.Tørslev. Død inden fremstillingen i kirken. 2. Kristine Marie Katrine Jensen, født den 25. december 1883 i Ø.Tørslev. 3. Rasmus Sorvad Jensen, født den 9. juni 1886 i Ø.Tørslev. 4. Andrea Jensine Marie Jensen, født den 20. oktober 1888 i Ø.Tørslev. 5. Jens Malling Jensen, født den 22. juni 1891 i Ø.Tørslev. 6. Kristian Jensen, født den 19. april 1895 i Ø.Tørslev. 7. Olga Magdalen Jensen, født den 15. oktober 1899 i Karup. Død den 24. september 1907 i Karup. Ad. 3 Rasmus Sorvad Jensen, født 1886, blev sener ejer af ejendommen. Ad. 4 Andrea Jensine Marie Jensen, født 1888, blev i 1907 gift med Jens Jensen fra Mosegård i Kølvrå Ad. 5 Jens Malling Jensen, født i 1891, blev gift med Jensine Jensen fra Vroue. Han blev landpost i Karup. Ad. 6 Kristian Jensen, født i 1895, blev den næste ejer af ejendommen.

3 KØBEKONTRAKT. Undertegnede Visti Vistisen af Karup sælger herved til Chr. Jensen Lassen af Spentrup den mig tilhørende ejendom i Karup by og sogn, nemlig: Matr. nr. 7a skyldsat for hartkorn 3 skp. 3 fdk. 2 ¼ alb. med undtagelse af en lille trekant i vestlige hjørne, som er under udstykning og hvis grænser er køberen bekendt. Matr. no. 5r skyldsat for hartkorn 1 alb. med bygninger, disses mur- og nagelfaste genstande med undtagelse af 1 komfur og 1 gruekedel, gødning, 2 bænke og 1 bord. Handelen er i øvrigt indgået på følgende betingelser: 1. Købesummen udgør 2000 kr. skriver to tusinde kroner, der berigtiges således: a. Køberen betaler 1. november d.a. uden renter 500 kroner b. Resten 1500 kroner skal indestå på 1. prioritet i det solgte til en rente af 4 % p.a. regnet fra 11. september d.a. uopsigelig under forudsætning af obligationens prompte efterkommelse i 5 år fra 11. december d.a. at regne og med udstedelse af obligation, der klausuleres som forskrivninger for umyndiges midler og i øvrigt efter koncept af sagfører Christensen i Viborg. Enhver betaling erlægges skadesløs på min bopæl. Køberen er forpligtet til senest 14 dage fra dato at levere mig på min bopæl som håndpant til sikkerhed for skadesløs betaling af det i post 1a ommeldte beløb, 2de sparekassebøger på tilsammen ca. 400 kr. med Ø. Tørslev sparekasse og opfylder køberen ikke denne forpligtelse, er jeg berettiget til at anse handelen for ophævet og forlange en erstatning af 100 kr. Udebliver nogen betaling over forfaldstid er købesummen forfalden til skadesløs betaling. 2. Tiltrædelsen finder sted så snart håndpantet efter post 1 er stillet. Alle skatter og afgifter samt tiender der forfalder fra dato betaler køberen, dog at jeg betaler 1ste halvårs kgl. skat. 3. Køberen er berettiget til, når jeg sælger den fra 7a udtagne trekant at fordre halvdelen af købesummen, efter at udstyknings- og papiromkostningerne er fradragne, men har indtil trekanten bebygges brugsret over den. 4. Overdragelsen sker med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme, i hvilken henseende bemærkes, at køberen må tåle de i mit skøde ommeldte servitutter og en overenskomst af 22. juni 1895 mellem mig og Jens Hansen m.fl. i Karup. Betalingen efter denne overenskomst hæver køberen, dog med undtagelse af de 50 kr. Kirketiendeanpart til 7a medfølger ikke. 5 Papiromkostninger er fælles. 6. Køberen skal i samme omfang som jeg, nemlig i 12 timer ugentlig have ret til at benytte vandet fra Karup å, uden at jeg dog påtager mig noget ansvar i så henseende. Jeg Chr. Jensen Lassen indgår herved på foranstående købekontrakt, som jeg forbinder mig til nøjagtig at efterkomme. Skøde kan jeg forlange så snart jeg har betalt de 500 kr. og udstedt obligation for de 1500 kr. og jeg er også forpligtet til da at tage skøde. p.t. Viborg den 29. juni Visti Vistisen Chr. Jensen Lassen. Til vitterlighed T.K.Christensen Christensen

4 SKØDE. Da købesummen nu er berigtiget dels ved kontant betaling dels ved udstedelse af panteobligation for 1500 kr. og da udstykningen er bevilget ved indenrigsministeriets resolution af 15. februar 1896, således at den solgte del af matr. no. 7a er skyldsat under matr. no. 7h for hartkorn 3 skp. 3 fdk. 1 ¾ alb. gl.skat 9 kr. 12 øre, så tilskøder jeg herved i henhold til vedhæftede transport-købekontrakt af 21. april 1895 med påtegning af 9. maj 1896 den deri ommeldte Christen Jensen fornævnte ejendom matr. no. 7h Karup by og sogn af hartkorn 3 skp. 3 fdk. 1 ¾ alb. gl.skat 9 kr. 12 øre Matr. no. 5r Karup by og sogn af hartkorn 1 alb. Og det i øvrigt ved kontrakten solgte, hvilket alt skal tilhøre ham med fuldkommen og uindskrænket ejendomsret og med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme. Samtlige de i mit skøde af 8. april 1893 læst 21. s.m. ommeldte servitutter skal Chr. Jensen nu erkende med skødets indhold respektere og frafaldes derfor retsanmærkning derom, lige som også om den i købekontraktens post 4 ommeldte overenskomst mellem mig på den ene side og Jens Hansen m.fl. af Karup på den anden side. Betalingen efter denne overenskomst hæver Chr. Jensen. Den tilskødede ejendom har køberen for længst taget i besiddelse. Ved udstykningen er en del hovedejendommen matr. 7a påhvilende vederlag fordelt således: præstetiende kongetiende småredsel til præst Rug rug byg byg 2 skp. 3 fdk 1 skp. 2 ¾ fdk. 2 ¾ fdk. ¼ fdk. matr. no. 7h 2 skp. 3 fdk. 1 skp. 2 ¾ fdk. 2 ¾ fdk. ¼ fdk. matr. no. 7a matr. no. 7g I øvrigt gentages købekontraktens indhold. Til bekræftelse med underskrift vidnesfast. Karup den 31. oktober 1895 Visti Vistisen Til vitterlighed J.Justesen, lærer Borath Chr. Vistisen I henhold til indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 15. feb hvorefter matr. no. 7h af Karup by og sogn er skyldsat til hartkorn 3 skp. 3 fdk. 1 ¾ alb. gl.skat 9 kr. 12 øre haves der fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftsamt den 2. december C.Lautrup. cst. At skatter og afgifter af fornævnte ejendom til ult. Juni 1896 er betalte attesteres. Viborg amtstue den 5. dec Beck F.

5 TRANSPORT KØBEKONTRAKT. Underskrevne husejer Christen Jensen af Karup transporterer og overdrager herved til min broder husejer Christen Jensen af Øster Tørslev den mig ifølge købekontrakt af 29. juni d.a. tilkomne ret til at få skøde på ejendommen matr. no. 7a og 5r af Karup by og sogn af hartkorn 4 skp. ¼ alb. alene undtagen en lille trekant, som er under udstykning, alt på følgende vilkår: 1. Ejendommen i Karup overtages den 5. maj d.a. men allerede fra dato for køberens regning og risiko mod at han i ildsvådetilfælde oppebærer assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. 2. Med ejendommen følger mur- og sømfast tilbehør hvorunder 2 kakkelovne, 1 komfur, en grubekedel, 2 bænke og 2 borde samt gødning. 3. Skatter og afgifter af den solgte ejendom som forfalder fra og med den 1. april d.a. udredes af køberen, tidligere forfaldne af sælgeren. 4. Købesummen 2000 kr. berigtiges ved udstedelse af obligation for 1500 kr. overensstemmende med købekontrakten til Visti Vistisen og resten 500 kr. berigtiges ved at køberen meddeler mig skøde på ejendommen matr. no. 7i af Øster Tørslev overensstemmende med den mellem os oprettede kontrakt af d.d. og ved udstedelse af bevis for 100 kr. 5. Når købesummen således er berigtiget meddeler jeg nærværende transport påtegning om at der kan meddeles køberen skøde på den solgte ejendom. Omkostningerne ved nærværende transport deles lige medens køberen betaler halvdelen af omkostningerne ved skøde for sælgeren. f.t. Randers den 25. april som køber Kristen Jensen som sælger Kristen Jensen Til vitterlighed J.Weilgaard Feddersen. Da købesummen 2000 kr. er berigtiget, er der fra min side intet til hinder for at der meddeles min broder Christen Jensen skøde på den solgte ejendom. Øster Tørslev, f.t. Randers den 9. maj Kristen Jensen Læst på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 3. september 1897 og indført i skøde- og pantebogen. Christopher Krabbe. Kilde: Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47 SP54 side 859).

6 Kristian Jensen Kristian Jensen var søn af forrige ejer af ejendommen Christen Jensen og hustru Ane Rasmussen og født den 19. april 1895 i Øster Tørslev. I folketællingen i 1911 stod han opført som murerlærling. Han blev gift med Nielsine Marie Grauballe, der var født den 11. september 1897 som datter af skomager Søren Grauballe og hustru Rasmine Christiane Rasmussen i Thorning. Hvor eller hvornår de blev gift, har vi ikke kunnet finde. Parret overtog i 1916 ejendommen efter hans far, men faderen beholdt brugsretten over gården. Hvad sønnen har levet af, ved vi ikke. Han står i folketællingen i 1921 opført som landmand. Vi ved heller ikke, om han fik gjort læretiden færdig som murer. Han solgte ejendommen til sin broder Rasmus Sorvad Jensen, som overtog alle forpligtelserne på ejendommen. Parret flyttede til Resen sogn, hvor han fortsatte som husmand. Kristian Jensen og Nielsine Marie Grauballes børn: 1. Anna Nielsine Jensen, født den 31. maj 1918 i Karup. 2. Ester Vera Jensen. Født den 15. juni 1920 i Karup 3. Ejnar Egild Grauballe Jensen, født den 9. maj 1925 i Resen. 4. Harry Gunnar Grauballe Jensen, født den 16. marts 1934 i Resen. Folketælling i Karup 1921: Kristian Jensen 19. april 1895 i Ø.Tørslev. gift landmand Nielsine Marie Jensen 11. sept i Thorning gift hans kone Kresten Jensen 5. nov i Ø.Tørslev enke hans fader Anna Nielsine Jensen 31. maj 1918 i Karup ugift deres barn Ester Vera Jensen 15. juni 1920 i Karup ugift deres barn

7 SKØDE Undertegnede Christen Jensen i Karup sælger, skøder og endelig afhænder herved til min søn Christian Jensen, den mig iflg. skøde tinglæst 3. september 1897 tilhørende ejendom Matr.no 7i Karup by og sogn af hartkorn 2 skæpper og ¾ album med påstående bygninger med mur- og nagelfast tilbehør, og hvad der på ejendommen er af avl, afgrøde, gødning og avlsredskaber samt af besætning. Ejendommen med anførte tilbehør overtages straks af køberen, der er bekendt med og respekterer, at der på ejendommen hæfter forskellige dokumenter angående vands afbenyttelse, kontrakt om ret til mergeltagning med læggeplads og vej samt græsningsret og en kontrakt, hvorved en vandret frafaldes. Han har forpligtelse til at overtage og tilsvare den på ejendommen hvilende gæld til husmandskreditforeningen efter to obligationer for tilsammen 1800 kr., hvormed han er bekendt, og han skal deraf svare de renter og ydelser, der herefter forfalde. Reservefondsandelen tilfalder køberen, som følgelig også får fordelen af den stedfundne amortisation. Købesummen har udgjort 3000 kr. skriver tre tusinde kroner, som er berigtiget ved køberens forpligtelse til at overtage fornævnte prioritetsgæld og på anden måde. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen og jeg fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom, som derimod fra nu skal tilhøre køberen med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv har været ejer deraf fri for enhvers beføjede tiltale. p.t. Kjellerup den 15. marts 1916 Kresten Jensen Kristian Jensen. Kurator for køberen: I. Chr. Nielsen. Til vitterlighed: Alfred Jensen Jens A. Hansen Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil oktober termin 1915 inklusive. Ejendomsskyldværdi: 3000 kr. L. Nr. 60A 2 alm. Vurdering. Viborg amtstue den 29/ Schiøtt Læst. Den 31. marts pantebogen. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP64 fol. 381)

8

9 Rasmus Sorvad Jensen Rasmus Sorvad Jensen var født den 9. juni 1886 i Øster Tørslev som søn af Kristen Jensen og hustru Ane Rasmussen. Han blev gift den 15. juni 1909 i Grove kirke med Dorthea Christensen, der var født den 6. juni 1886 i Resen som datter af indsidder Christen Christensen og hustru Ane Marie Christensen Mølgaard nu boende i Hessellund. De boede de første år af deres ægteskab i Resen sogn. I 1922 købte han ejendommen af broderen Kristian. Faderen ser ud til at være flyttet. Rasmus drev nu landbruget, men det har nok været vanskeligt at skaffe føden på den ret lille ejendom til den store børneflok. Derfor fik han hvervet som vejmand. På den måde har han så klaret sig. I 1934 solgte han så ejendommen til Otto P. Nielsen. Rasmus Sorvad Jensen og Dorthea Christensens børn: 1. Axel Marinus Jensen, født den 18. august 1909 i Karup 2. En dødfødt pige, født den 21. oktober 1910 i Resen. 3. Dagmar Sørine Jensen, født den 19. februar 1912 i Resen. 4. Olga Kirstine Jensen, født den 15. maj 1914 i Resen. 5. Erna Valborg Jensen, født den 11. maj 1916 i Resen. 6. Agnethe Marie Jensen, født den 2. juli 1917 i Resen. 7. Anna Kirstine Jensen, født den 14. maj 1919 i Haderup. 8. Kristian Aage Jensen, født den 5. september 1921 i Karup 9. Svend Børge Jensen, født den 13. februar 1924 i Karup. 10. Godtfred Sorvad Jensen, født den 21. november 1927 i Karup. 11. Alfred Jensen, født den 15. november 1929 i Karup. Folketælling i Karup: 1925: Sorvad Jensen 9. juni 1886 i Ø.Tørslev gift husmand Dorthea Jensen 6. juni 1886 i Resen gift hans kone Dagmar Jensen 19. februar 1912 i Resen ugift deres barn Olga Jensen 14. maj 1914 i Resen ugift deres barn Erna Jensen 11. maj 1916 i Resen ugift deres barn Agnete Jensen 2. april 1917 i Karup ugift deres barn Kristian Jensen 5. september 1921 i Karup ugift deres barn Svend Jensen 13. september 1923 i Karup ugift deres barn 1930: Rasmus Sorvad Jensen 9. juni 1886 i Ø.Tørslev gift husmand Dorthea Jensen 6. juni 1886 i Resen gift hans kone Axel Marinus Jensen 18. august 1909 i Karup ugift deres barn Erna Valdborg Jensen 11. maj 1916 i Resen ugift deres barn Kristian Aage Jensen 5. september 1921 i Karup ugift deres barn Svend Børge Jensen 13. februar 1924 i Karup ugift deres barn Dagny Lykke Jensen 15. juni 1926 i Karup ugift deres barn Godfred Sorvad Jensen 25. november 1927 i Karup ugift deres barn Alfred Jensen 15. november 1929 i Karup ugift deres barn

10 SKØDE Undertegnede boelsmand Christian Jensen af Karup sælger, skøder og endelig overdrager herved til Rasmus Sorvad Jensen af Karup den mig ifølge skøder tinglæste henholdsvis den 31. marts 1916 og 22. januar 1918 tilhørende ejendom Matr.nr. 7i Karup by og sogn af hartkorn 2 skp 0 fdk 0¾ alb 5o Høgild by, Resen sogn af hartkorn 0 1 2¼ tilligemed de derpå værende bygninger, disses mur- og nagelfaste tilbehør herunder kakkelovne, komfur og indmuret grubekedel, avl og afgrøde, gødningen, besætningen herunder 1 Jydsk Hest, 3 køer, 1 kvie, fjerkræet bestående af 10 høns, avls- og mejeriredskaber og maskiner, idet køberen dog er bekendt med, at der er halvpart i visse redskaber og maskiner. Overtagelsen har fundet sted, hvorfor ejendommen med tilbehør fremtidig ligger for køberens regning og risiko med ret til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. Køberen overtager de kgl. skatter og afgifter af ejendommen fra og med den 1ste juli d.a. og de kommunale skatter og afgifter fra og med den 1ste oktober d.a. at regne. Købesummen er aftalt til kr., der skal berigtiges ved at køberen overtager og fra 11. juni d.a. at regne forrenter det i ejendommen indestående lån til husmandskreditforeningen i Ålborg stor kr. således, at skete afdrag og reservefondsdele kommer køberen til gode, dels ved at han indbetaler kr. til Kjellerup handels og landbrugsbank A/S, idet han er bekendt med at ejendommen er under pant for gæld til samme bank for kr. Køberen skal snarest muligt indsøge størst mulige lån i husmandskreditforeningen og Jydsk landhypotekforening og selv bære omkostningerne herved. På tro og love erklæres at værdien af den faste ejendom andrager kr. og værdien af det medfulgte løsøre kr. Omkostningerne ved skødet deles lige. Da køberen har forpligtet sig til ved sin underskrift at berigtige købesummen på forannævnte så skal den nævnte ejendom med tilbehør fremtidig tilhøre køberen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, i hvilken henseende bemærkes, at køberen skal respektere kontrakt angående afbenyttelse af vandet i Hallerå, deklaration angående afbenyttelse af vandet i Karup å og dets opstemning, kontrakt med Hansen om afbenyttelse af et vandløb, kontrakt hvorved ejeren af Matr.nr. 7b Karup tillægges ret til i 50 år at tage mergel på ejendommen og vejfart samt græsningsret, kontrakt, hvorved en vandret frafaldes, og kontrakt angående brug og benyttelse m.v. til Christen Jensen, alt under mit hjemmelsansvar efter loven. Til bekræftelse vidnesfast. Karup den 20. september Som sælger: Kristian Jensen Som køber: Rasmus Sorvad Jensen Skatterne af fornævnte ejendom er betalt indtil april termin 1922 indklusive. L.nr alm. vurdering. Vurderingssum til ejendomsskyldværdi: kr. Viborg amtstue den 28/ Maes. Læst den 29. september 1922 pantebogen. Alt for så vidt angår Matr.nr. 7i Karup. Høgild ligger ikke i nærværende retskreds. F. Bülow Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol: (B47-SP68 fol. 645)

11 Otto Peder Nielsen var født den 17. december 1909 som søn af Niels Peder Nielsen og Ane Nielsen på ejendom 7. Han var nummer 7 af en søskendeflok på 8. Han blev gift med Maren Husted Nielsen. De købte ejendommen i Otto P. Nielsen døde den 13. april Maren Nielsen døde den 21. november Otto P. Nielsen 1934 Kilde: Vort sogns historie i 100 år. Historisk forlag

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendom 30 Alskovvej 50

Ejendom 30 Alskovvej 50 Ejendom 30 Alskovvej 50 1892 Borath Christian Jacobsen overtager matr.nr. 7e, 5u, 6d, 5n, 6e og 6i fra moderen Karen Marie Vistisen fra Ejendom 7. 1914 Sælger parcellerne 7e og 6i til Kuhlmann og I.C.Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere