Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71"

Transkript

1 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom Palle Christian Nielsen Køber parcellerne 11f og 11L af Peder Chr. Jensen, ejendom Adkomst til Ane Nielsen F.S. Mikkel Christian Nielsen. F.S. = Formandens søn

2 Mikkel Christian Nielsen Mikkel Christian Nielsen blev født den 26. december 1818 i Fårbæk, Haderup sogn. Han blev hjemdøbt 26. december og fremstillet i Haderup kirke 7. marts Han var søn af gårdmand Niels Mikkelsen og Kirsten Larsdatter i Fårbæk. Ungkarl af Fårbæk i Haderup sogn, Mikkel Christian Nielsen, 27 år, blev viet den 29. maj 1845 i Karup kirke til pigen Mette Jensdatter af Vallerbæk, Karup sogn, 21 år, hjemme hos faderen. Forloverne var Visti Jacobsen og Jens Jensen. Mette Jensdatter var født 21. oktober 1824 i Vallerbæk, og blev døbt 21. oktober i Karup kirke. Hun var datter af gårdmand Jens Jensen og hustru Ane Knudsdatter i Vallerbæk. Ifølge tilgangslisten for Ørre sogn rejste Mikkel Christian Nielsen til Thalund, hvor han havde købt en ejendom. Mette Jensdatter blev ikke omtalt, men må have været med dertil. Ved folketællingen i 1850 driver de gården ved hjælp af tre tjenestefolk. I afgangslisten for Ørre sogn i 1856 oplyses: Mikkel Christian Nielsen, 38 år, ejer af en gård i Thalund og hidtilværende sognefoged sammen med sin kone rejser til Karup. Ifølge tilgangslisten i Karup flyttede parret til Vallerbæk som indsiddere. Mette Jensdatter døde 18. april 1872 og blev begravet 24. april. 47 ½ år gl. Gift med sognefoged, aftægtsmand, for tiden sognerådsformand Mikkel Christian Nielsen i Vallerbæk Mølle. Under bemærkninger står, at hun led af flerårig mavesvækkelse m.m. Hun var datter af gårdmand Jens Jensen (Stavlund). Mikkel Christian Nielsen og Mette Jensdatter fik ingen børn. Mikkel Christian Nielsen blev gift 2. gang den 15. april 1873 i Bording kirke: Enkemand af 1. ægteskab aftægtsmand og sognefoged, Vallerbæk Mølle og pigen Maren Hansdatter i Bøgelund, afdøde gårdmand Hans Andersens datter, født i Bøgelund 15. april 1833, 40 år gl. Forloverne var Jens Jensen, gårdmand i Neder Uhre og Carl Peter Jensen, fæster af Vallerbæk Mølle. I 1878 købte Mikkel Nielsen en parcel, 8i af Anders Pedersen fra ejendom 8 og startede en ny ejendom. Han købte i 1881 en parcel 8o af Jens Chr. Sørensen fra ejendom 8. I 1883 solgte Mikkel Christian Nielsen ejendommen til Palle Christian Nielsen, men beholdt selv parcellen 8o. Efter hans død arvede Palle Chr, Nielsens kone parcellen. Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem Mikkel Chr. Nielsen, hans hustru Maren og Marens mor, Ida Nielsen, der boede hos dem. Ifølge kontrakten skulle de bl.a. have 2½ fag i den østre ende af stuehuset til deres aftægtsbolig, og desuden et stykke jord, hvor de ville bygge 6 fag hus til forlængelse af aftægtsboligen. Yderligere skulle de årligt have et læs hvid gulvsand og frisk rughalm til to senge (dog ikke uden betaling for halmen efter almindelig pris). Til ildebrændsel skulle Palle Chr. Nielsen levere: 10 læs skudtørv á 30 snese pr. læs, både løse og hårde ligesom de var kastet op imellem hinanden til bunden af graven og af størrelse efter cirkulære af 6. november 1838, og 4 læs hedetørv á 8 snese pr. læs, alt hjemkørt og tørret i rette bjergningstid og ordentlig istakket ved aftægtsboligen og tilbørlig hyllet og tildækket for regn og uvejr. Den 9. december 1884 døde Marens mor, Ida Nielsen, og den 2. december 1887 døde Mikkel Christian Nielsen af gulsot og blev begravet 10. december på Karup kirkegård, 69 år gammel.

3 Da ingen af ægtefællerne havde børn, oprettede de i 1873 et testamente. Efter Mikkel Chr. Nielsens død overtog Maren derfor boet uden skiftebehandling, hvorefter hun betalte 1% i arveafgift til Viborg amtstue. Folketælling 1860, et hus i Vallerbæk. Mikkel Christian Nielsen 42 år gift født i Haderup sogn husmand Mette Jensen 35 år født i Karup sogn hans kone Christen Pedersen 19 år ugift født her i sognet tjenestekarl Folketælling Boelsted i Vallerbæk. Mikkel Christian Nielsen 51 år gift født i Haderup husfader, aftægtsmand Mette Jensdatter 45 år født i Karup husmoder Folketælling 1880 et hus Damholt Karup Mark. ( fødselsdatoer er ikke korrekte) Mikkel Christian Nielsen 61 år født i Haderup sognefoged, aftægtsmand Maren Hansen 46 født i Karup hans hustru Ida Nielsdatter 81 enke, aftægtskone

4 KØBEKONTRAKT Vi underskrevne jeg Anders Pedersen som sælger og jeg Mikkel Christian Nielsen som køber have under d.d. indgået følgende købekontrakt med hinanden. Jeg Anders Pedersen der ved skøde af 9. september 1874 tinglæst 4. december s.a. er ejer af Karup mølle af hartkorn 1 tønde, 1 fjerdingkar og 2½ album, gl. skat 15 kr. 72 øre (7 rd 83 sk) under matr.nr. 8a tilstår herved fra mig og arvinger at have solgt til aftægtsmand M.C.Nielsen af Vallerbæk og hans arvinger et stk. ejendom af den mig ovennævnte tilhørende Karup mølle som består af hede, grønninger og eng og er beliggende mod østre side af heden til matr.nr. 10b Philip Vistisens skel og med søndre side til matr.nr. 8b, 8g Peder Chr. Christensens skel og 8c og 8de Gregers Jensens skel og 8e Jens Jensen og Jens Christian Sørensens skel og 8b Philip Vistisens skel og mod vest til matr.nr. 11a Jens Christian Sørensens skel og imod nord til matr.nr. 10a Christen Poulsens skel. Dette stk. ejendom indeholder omtrent 17 tdr. land. Desforuden medfølger i købet et stk eng og grønninger, som er beliggende ved den såkaldte Halleraa og grænser med østre skel til matr.nr. 8b Philip Vistisens enge og imod syd til Halleraa, og den såkaldte søndre vandtilledningsgrøft indtil den nordre skellinje overkører bemeldte vandtilledningsgrøft og imod nord til matr.nr. 11e Mikkel Simonsens ejendomme, hvilke ejendomme og skel alt er taget i øjesyn og medfølger i købet 1/5 af den vandrettighed, som jeg efter forening af 11. oktober 1856 og forlig af 30. juni 1862 samt 5. febr. 1852, læst 20 s.m. har til Karup mølle i den såkaldte nordre vandtilledningsgrøft mod, at køberen da udreder en femtedel af de udgifter og naturalarbejde som kan påhvile Karup mølle efter, at parcellisterne efter forening af 20. d.m. har erlagt deres kontingent til møllen denne vandkanal og stemværk betræffende, og bemærkes det, at køberen må afbenytte den beskrevne femtedel af den vandmasse, som den nordre vandkanal medfører i ligesamling tid som møllen matr.nr. 8a efter at parcellisterne har haft det i 12 timer hver fredag fra solopgang, hvilket bliver 24 timer ugentlig, så skal og køberen respektere en af mig under 20. d.m. oprettet forening betræffende tilladelse til at have deres transporter render igennem det solgte ejendom, nemlig parcelejerne fra Karup mølle. Den akkorderede købesum 1200 tolv hundrede kr. som erlægges til sælgeren ved skødets udstedelse, hvilket skøde skal være ren, fri for præjudicerende bemærkninger med undtagelse af de i mit skøde af 9. september f.a. læst 4. december s.a. anførte fire tinglæste vandingskontrakter på møllen. Købesummen forrentes med 4% p.a. fra 11. juni termin d.a., så skal og køberen udrede alle offentlige og kommunale afgifter, som kan komme til at påhvile de solgte ejendommes hartkorn fra 11. juni termin d.a. hvilken ejendom alt er overladt til køberen. Udstykningen fremmes så hurtig som muligt af sælgeren, og er både sælger og køber fælles om at betale udstykningsomkostningerne så og papirsomkostningerne, men skulle imod formodning udstykningen til beboelse blive nægtet, da afstår sælgeren de heri beskrevne ejendomme og vandrettighederne til køberen eller arvinger i arvefæste og med ret til at sælge og pantsætte, eller om dette skulle være lovstridigt, da i leje på 49, ni og fyrretyve år og med fornyelse af lejekontrakten for andre 49, ni og fyrre år efter udløbet af de første 49 år mod, at køberen da betaler i indfæste ved lejekontraktens udstedelse 400, fire hundrede kroner og desforuden en årlig landgilde af 30, er tredive kroner som erlægges med halvdelen i hvert års 11. juni og 11. december terminer, og ved lejetidens udløb skal de, der da mueligen beboer ejendommen have ret til at nedbryde de på ejendommen stående bygninger og bortføre det og er fremleje tilladt uden nogen udgift og skal lejekontrakten være med i tinglæsningen med undtagelse af de benævnte 4 vandingskontrakter og desforuden 8.000, otte tusinde kroner, hvilke anmærkninger fæsteren skal tåle, men dog må det være køberen eller lejeren eller arvingerne tilladt at frasige sig lejermålet, dersom udstykningen til beboelse bliver nægtet.

5 Jeg M.C.Nielsen tilstår herved at have købt foranførte ejendomme med den heri bestemte vandrettighed og byrder til de anførte summer og betalingstider, ligesom jeg herved forbinder mig og arvinger til i et og alt at efterkomme dette dokument. At vi således er kommet overens denne handel betræffende, og som skal være bindende for os og arvinger og i tilfælde af misligholdelse af nærværende dokument enten fra sælger eller købers side underkaster vi os hver for sig den hurtige retsforfølgning frd. af 25. januar 1828 hjemlede, bekræfter vi herved med vore hænders underskrifter vidnesfast. Den originale købekontrakt forbliver i køberens værge, hvorimod denne meddeler sælgeren en bekræftet genpart deraf. Skrevet i Karup mølle den 27. august Som sælger: Anders Pedersen m.f.p. ved Visti Vistisen Som køber: M.C.Nielsen Til vitterlighed: Visti Vistisen Christen Jakobsen Læst som købekontrakt den 10. september Anm: Foruden de indbemeldte 4 vandingskontrakter påhviler der sælgerens ejendom en? pante-obligation for kr. (Underskrift ulæselig) Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP38 fol. 97)

6 SKØDE Ved indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 14. juni 1876 er den ved foranstående købekontrakt af 27. august 1875 læst 10. september s.a. solgte parcel udstykket fra matr.nr. 8a, Karup by og sogn ansat for hartkorn 2 fdk ¾ alb, gl.skat 1 kr. 3 øre under matr.nr. 8i, og da nu køberen har berigtiget købesummen 1200 kr. ved kontant betaling og udreder alle af parcellen gående kongl. skatter, tiender og øvrige påbud af hvad navn nævnes kan, så erklærer jeg underskrevne Anders Pedersen herved, at fornævnte parcel som jeg efter frasalg under 24. juni 1876 til Jens Christian Sørensen, hvilket skøde er tinglæst 4. august s.a., endnu er ejer af, skal tilhøre den i nævnte købekontrakt benævnte M.C.Nielsen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv efter skøde af 19. november 1879 læst 4. december s.a. som en samlet ejendom har ejet samme, hvorhos køberen skal tåle bemærkning som ansat i købekontrakten angående de 4 vandkontrakter, hvorimod jeg forpligter mig til at hjemle parcellen uden for prioritetsgælden 8000 kr. K.M. som hvilede på matr.nr. 8a hartkorn 1 tdr 1 fdk 2½ alb, gl.skat 15 kr. 72 øre Karup møller i øvrigt fri for enhvers beføjet krav og tiltale og er jeg pligtig at hjemle ham det solgte efter loven. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Skrevet i Vallerbæk i Karup den 29. juli Anders Pedersen Til vitterlighed: Christen Thobiasen Knud Nielsen Da indenrigsministeriet under 14. juni 1876 har approberet udstykningen af J.Chr. Sørensens gårds jorder matr.nr. 8a i Karup by og sogn, således at der fra må afhændes til bebyggelse inden 2 år eller forening med anden ejendom parcellen matr.nr. 8i af hartkorn 2 fdk ¾ alb, gl.skat 1 kr. 3 øre, præstetiende 1½ fdk rug, småredsel til præsten, intet, kongekorntiende ¾ fdk rug og ¼ fdk byg, vides fra amtets side intet imod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftamt den 23. august E. K? Læst den 30. august Anm. Foruden indbemeldte 4 vandingskontrakter hviler der endvidere på matr.nr. 8a i Karup, hvorfra den afhændede parcel er udskilt en forening ang. afbenyttelse af vandet i en hovedledningsgrøft tinglsæt 10. september 1875 og en bevilling til at nedlægge gården tinglæst den 7. juli Herholdt Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP40 fol. 256)

7 AFTÆGTSKONTRAKT Oprettet imellem undertegnede M. C. Nielsen (Mikkel Christian Nielsen) som nyder og Palle Christian Nielsen som yder. Jeg M. C. Nielsen, der ved skøde af 10. juli d.a. har overdraget mit hidtil ejende sted Damholt kaldet på Karup mark til Palle Christian Nielsen, forbeholder mig herved for mig og min hustru Maren Hansdatter og svigermoder Ida Nielsdatter, ret til vor livstid at bebo de 2½ østre fag af det nuværende stuehus på Damholt samt afbenyttelse af loftsrummet over de 3 fag som alt er i beboelig stand og som stedse skal vedligeholdes af yderen i alle måder både på tag og fag, ud- og indvendig, således at det til enhver tid afgiver en anstændig beboelse for nyderne indtil den sidstes dødelige henfart, og skulle aftægtsboligen forulykkes med ildebrand, da skal yderen forskaffe nyderen en passende beboelseslejlighed imedens den er nedbrændt, og senest et halvt år efter branden have aftægtslejligheden i samme beboelig stand som før branden og i samme forhold til yderens beboelses lejlighed som før branden, og på denne vor bopæl leveres os årligen til den sidstes død uden noget vederlag følgende præstationer: læs skudtørv á 30 snese pr. læs både løse og hårde ligesom de er kastet op imellem hinanden til bunden af graven og af størrelse efter cirkulære af 6. november 1838, og 4 læs hedetørv á 8 snese pr. læs, alt hjemkørt og tørret i rette bjergningstid og ordentlig istakket ved aftægtsboligen og tilbørlig hyllet og tildækket for regn og uvejr eller og bragt i nyderens egen tørvehus alt efter nyderens billige anvisning. Askeaffald er yderen uvedkommende. 2. Yderen skal hver dags morgen året rundt levere til almindelig malketid på nyderens bopæl 1 potte nymalket komælk, ren og uforfalsket, og med lovbestemt mål. 3. Jeg forbeholder mig et stykke havejord fra østre side af haven som alt er taget i øjesyn og som yderen skal hegne for sine kreaturer. Tillige forbeholder jeg mig så stort et stykke jord ved østre ende af aftægtsboligen, som behøves til at sætte 6 fag hus på og sammenbygge det med aftægtshuset og fri og uhindret passage omkring huset og ad alle de veje og stier, som fører til og fra huset for os og vore kreaturer både kørende og gående og fri og uhindret adgang til og fra stedets brønd med vand til vores kreaturer og husbehov i alle henseender, og skal yderen til enhver tid holde brøndredskaberne og brønden med vand i brugbar stand til at drage vand op med til nyderne. 4. Yderen skal årlig levere et læs hvid gulvsand, så skal yderen og levere på nyderens forlangende 1 gang årlig frisk rughalm til to senge, dog ikke uden betaling for halmen efter almindelig pris. 5. Skulle nyderne få i sinde at fraflytte aftægtsboligen, da skal yderen erlægge til nyderne på deres nye bopæl som vederlag for alle aftægtspræstationer 50 kr. årlig, som erlægges med halvdelen i hver af årets sædvanlige terminer, dog gælder denne fastsatte betaling først, når der kommer en anden yder end P. Chr. Nielsen og efter M. C. Nielsens død. Er Palle Chr. Nielsen og Ane Nielsen aftægtsyder, når flytningen finder sted erlægges der kun 30 kroner årlig, ligeledes med halvdelen i hver af årets sædvanlige terminer og skulle nyderne igen få i sinde at flytte tilbage i aftægtsboligen, da skal dette være dem tilladt så ofte de forlange det efter et forud givet halvt års varsel til yderen, og aftægtsboligen skal da være i samme beboelig stand som ifl. kontrakten først er bestemt, og kontrakten træder da i sin oprindelige kraft igen. Og forbeholder nyderne sig fri rettighed til at tage hvem til huse hos sig, som de vil til at passe og pleje dem såsom både pasning og jordefærds-omkostninger og nydernes efterladenskaber er yderen uvedkommende.

8 6. Skulle aftægtsyder Palle Chr. Nielsen eller dennes hustru afhænde stedet Damholt uden aftægtsnydernes vilje eller vidende, da erlægge de ved fraflytningen til nyderne en gang for alle 400 kr. kurantmønt. 7. Jeg Palle Christian Nielsen forpligter herved både mig og arvinger til at udrede de i denne kontrakt bestemte præstationer i alle måder til de deri bestemte tider og steder i enhver henseende skadesløs for nyderne. Og til sikkerhed herfor pantsætter jeg herved med prioritet næstefter kr. til aftægtsnyderen mit efter skøde af 10. juli d.a. ejende og påboende sted Damholt kaldet på Karup mark, der står for Hartkorn 2. fdk og ¾ alb., gl.skat 1 kr. 3 øre under Matr.no 8i med påstående bygninger, til og underliggende ejendomme, isået sæd, avl og afgrøde, så og min besætning ud- og indvendig i nogen måde undtagen af hvad jeg ejer, i lige måde husets og løsørets assurancesummer i ildebrandstilfælde, og skulle søgsmål for misligholdelsen af denne kontrakt imod mig eller arvinger efter efterkommende ejere af det heri pantsatte vorde rejst, da underkaster vi og arvinger den hurtige retsforfølgning fdrng af 25. januar 1828 hjemler, og bemærkes det, at aftægten har oprykningsret på 1. prioritet, når de kr. bliver udbetalte. For det stemplede papirs skyld anslås de i denne kontrakt årlige fastsatte præstationer til 48 kr. 90 øre taget 5 gange er 244 kr. 50 øre Efter 6. post Beboelsesherligheden - - Begravelsesomkostninger - - Tilsammen 644 kr. 50 øre Nærværende kontrakt bliver at tinglæse for yderens bekostning på forlangende samtidig med skødet på det heri pantsatte sted. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnesfast. Vallerbæk i Karup den 26. oktober Som nyder: M. C. Nielsen Som yder: Palle Christian Nielsen Til vitterlighed: Niels Pedersen Jens Chr. Nielsen. Ifølge hoshæftede dødsattester er de i foranstående kontrakt ommeldte aftægtsnydere M. C. Nielsen og Ida Nielsdatter afgåede ved døden. Kontrakten bedes derefter tinglæst som hæftelse på Matr.no 8i til fordel alene for aftægtsenken Maren Hansdatter. Retsanmærkning frafaldes. Ved vedkommende. L. P. Petersen At sognefoged, aftægtsmand Mikkel Christian Nielsen af Karup er død den 2. december 1887 bevidnes herved efter Karup kirkebog. Frederiks præstegård den 25. september D. P. Østergaard, sognepræst. At aftægtskone af Vallerbæk Ida Nielsdatter er død den 9. december 1884 og begravet den 17. s.m. bevidnes herved efter Karup kirkebog. Frederiks præstegård den 25. september D. P. Østergaard, sognepræst. Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 25. september 1896 og indført i skødeog pantebogen. Christopher Krabbe Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP54 fol. 101)

9 SKIFTE Udskrift af Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteprotokol. År 1888 den 8. februar formiddag kl. 8½ blev Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteret sat på herredskontoret af den undertegnede ord. Dommer og skriver med de undertegnede retsvidner, hvor da foretoges: /88. Boet efter sognefoged Mikkel Christian Nielsen af Karup, død 2/ Fremlagdes notarialiter attesteret testamente af 30. maj 1873, hvorefter afdødes enke Maren Hansdatter er eneste arving, samt arveanmeldelse, hvorefter enken uden skiftebehandling har overtaget boet, hvoraf 1 % arveafgift er betalt til Viborg amtstue den 30. januar 1888 med 64 kr. Boet er hermed berigtiget. Skifteretten hævet. Christopher Krabbe Vidner: Christian Siersted L.P.Petersen Udskriftens rigtighed bekræftes. Dommerkontoret i Kjellerup den 6. september E.Bülow Foranstående udskrift bedes tinglæst som adkomst for indbemeldte Maren Hansen på ejendommen Matr. Nr. 8o Karup af hartkorn 3 Fjerdingkar 1 Album og Matr. Nr. 8ag smsts. af hartkorn ¾ Album, hvilken ejendom har tilhørt hendes afdøde mand. Maren Hansdatter ser senere død, og den nævnte ejendom er på skiftet efter hende udlagt som arv til Ane Nielsen i ægteskab med Palle Chr. Nielsen, hvis adkomst er tinglæst 26. f.m., og det er således til berigtigelse af sidstnævnte adkomst at tinglæsningen ønskes. Værdi 800 kr. Anmærkning frafaldes. Kjellerup den 1. september For vedkommende. L.P.Petersen Læst den 9. september Pantebogen.. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP66 fol. 933)

10 EKSTRAKTUDSKRIFT af Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteprotokol. År 1905 den 4. juli formiddag kl. 10 blev på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteret sat på herredskontoret af den undertegne ordinære dommer og skriver med de undertegnede retsvidner, hvor da foretoges: 05/06. Boet efter Maren Hansen i Karup død den 10. juni Skifteforvalteren bemærkede, at der ved dødsfaldets anmeldelse var afleveret et af afdøde under 17. september 1896 oprettet notarialiter attesteret testamente, som fremlagdes. Afdødes ægtefælde Mikkel Christian Nielsen døde 2. december 1887, og efter ham overtog hans nu afdøde enke det fælles bo som eneste arving. Skifteretten hævet. Christopher Krabbe. Vidner A. Jensen Egholm. År 1906 den 17. juli formiddag kl. 8 blev Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteret sat på dommerkontoret af den undertegnede konstituerede dommer og skriver med de undertegnede retsvidner, hvor da foretoges /06, boet efter Maren Nielsen, født Hansdatter i Karup, død 10. juni Skifteforvalteren fremlagde statstidende for og 26. september 1905 indeholdende det i boet udstedte kreditor- og arveproklama og bemærkede, at ingen kreditor har meldt sig. Endvidere fremlagdes statstidende for 7. ds. Indeholdende bekendtgørelse af nærværende samling, som afholdtes for at opgøre boet. Der fremlagdes et hæfte korrespondance til oplysning om arveforholdene, opgørelse fra Viborg sparekasse betræffende kontrabog Ingen mødte. Med bemærkning at de udestående fordringer er indgåede med undtagelse af fordring på Jens Nielsen, Bøgelund og Hans Nielsen, Haurdal, hvilke fordringer ville være at udlægge for debitorerne selv som arvinger, opgjorde skifteforvalteren boet således: Indtægter: Boets faste ejendom en englod matr. no. 8o Karup af hartkorn 3 fdk. 1 ¾ alb. med tiendeanpart til afdødes søsterdatter Ane Nielsen i ægteskab med Palle Christian Nielsen i Karup for vurderingssummen 800 kr. Boet sluttet. Skifteretten hævet. L.P.Petersen konst. Vidner F. Petersen A. Herholdt Ekstraktudskriftens rigtighed bekræftes. Dommerkontoret i Kjellerup den 11. august F.Bülow. Foranstående udskrift bedes tinglæst som adkomst for Ane Nielsen i ægteskab med Palle Christian Nielsen i Karup på den hende udlagte ejendom matr. no. 8o Karup by og sogn. Kjellerup den 16. august For vedk. L.P.Petersen. Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil oktober termin 1920 inklusive. Ikke særskilt vurderet. Viborg amtstue den 17. august L.Petersen cst. Ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 12. juni 1919 er det indbemeldte matr. no. 8o udstykket således: matr. no. 8o af Karup af hartkorn 3. fdk 1 alb. og på matr. 8ag smst. hartkorn ¾ alb. og på matr. no. 8ag er der senere udstedt og tinglæst skøde. Foranstående begæring om tinglæsning er at forstå således, at udskriften bedes læst som adkomst på det nuværende matr. no. 8o, og den bedes derhos læst til berigtigelse af adkomst på matr. no. 8ag. Kjellerup den 20. august For vedk. L.P.Petersen Læst den 26. august Pantebogen Anmærkning. Maren Hansens adkomst er ikke tinglæst. (i margin) Med bemærkning, at min hustru Ane Nielsen er afgået ved døden den 18. d.m. erklæres på tro og love, at den indbemeldte ejendoms værdi ikke overstiger 1000 kr.. Karup den 19. august Palle C. Nielsen. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP66 side 900).

11 Palle Christian Nielsen Palle Christian Nielsen var født 29. november 1854 i Vådde, Ikast sogn og blev døbt 7. januar 1855 i Ikast kirke. Han var søn af gårdmand Niels Nielsen og hustru Anne Pallesdatter fra Våddegård. Ungkarl fra Tulstrup, Palle Christian Nielsen, 28 år, blev viet 14. november 1882 i Karup kirke med pigen Ane Nielsen af Bøgelund mark, 26. år. Forloverne var husmand Jens Christian Nielsen af Bøgelund mark og indsidder Hans Nielsen af Haurdal mark. Ane Nielsen blev født den 1. april 1856 og var datter af husmand Jens Christian Nielsen og hustru Bodil Hansdatter i Bøgelund, Karup sogn. I 1883 købte han ejendommen af Mikkel Christian Nielsen. I første omgang var det kun hovedparcellen han fik med gården, men da både Mikkel Christian Nielsen og Maren Hansdatter var døde i 1921 arvede Palle Nielsens kone, Ane Nielsen parcellen 8o. Ane Nielsen var søsterdatter til Maren Hansdatter, Mikkel Chr. Nielsens kone. I 1896 købte Palle Nielsen 2 parceller 11f og 11l af Peder Chr. Jensen ejendom 11. Palle Christian Nielsen var sognefoged i Karup sogn. Ane Nielsen døde 18. august 1921 på Damholt, Karup Mark. Hun blev begravet 23. august på Karup kirkegård. 65 år gammel. Fra oplysninger på gravsten døde Palle Christian Nielsen 14. november Palle Christian Nielsen og Ane Nielsens børn: Alle født på Damholt og døbt i Karup kirke. 1. Nielsine Anine Nielsen, født 9. juli 1884, døbt 13. juli. 2. Bolette Kristine Nielsen, født 4. februar Død 9. oktober ½ år. Halssyge. 3. Niels Nielsen, født 22. februar, hjemdøbt 27. februar. Død 4. maj 1900 og begravet på Karup kirkegård. 12 år. 4. Bolette Kristine Nielsen, født 26. december 1889, døbt 29. december. 5. Mikkel Christian Nielsen, født 26. februar Død 28. december år. 6. Niels Peder Nielsen, født 29.september 1893, døbt 8. oktober. 7. Mikkel Christian Nielsen, født 5. april 1895, døbt 11. april 8. Mathilde Kristine Nielsen, født 11. juni 1896, døbt 14. juni. 9. Tobine Kathrine Nielsen, født 15. marts 1898, døbt 20. marts. Ad 6. Niels Peter Nielsen, født 1893: Viet 22. december 1926 i Faurholt kirke, Ikast sogn ungkarl, tømrer Niels Peder Nielsen af Bording, 33 år og pige Kristine Mathilde Nielsen, født 3. november 1903, datter af husmand Anders Kristian Nielsen og afdøde hustru Mette Jensen, Tulstrup. 23 år. Forloverne var brudeparrets fædre. Niels Peter Nielsen var tømrer, og familien boede i Vallerbæk. Børn: 1. Christian Nielsen, født 19. maj 1929 i Vallerbæk og døbt 19. maj i hjemmet af jordemoder Karen Nielsen, Høgild. Død inden fremstilling i kirken. 2. Arnold Christian Nielsen, født den 17. september 1931 I Vallerbæk, døbt 30. september i Karup kirke. 3. Anna Mette Nielsen, født 4. december 1934 i Vallerbæk, døbt 9. december i Karup kirke. Ad 7. Mikkel Christian Nielsen, født 1895: Overtog fødegården efter forældrene. Ad 8. Mathilde Kristine Nielsen, født 1896: Viet 25. november 1920 i Karup kirke til ungkarl og arbejdsmand Kristen Larsen Troelsen af Uhre, Grove sogn. Han var født i Grove sogn 22. april 1897 og var søn af boelsmand Søren Troelsen og hustru Mette Larsen af Agerskov, Grove sogn.

12 Folketælling, ejendom 15 Damholt Karup Mark. ( fødselsdatoer er ikke korrekte) Folketælling 1890, husmand, Karup Palle Christian Nielsen 35 gift Ikast s. husfader, jordbruger Ane Nielsen 33 Karup husmoder Nielsine Sørine Nielsen 5 barn Niels Nielsen 1 Bolette Christine Nielsen under 1 år Maren Hansen 57 enke logerende Folketælling 1901, matr. 8 i Damholt. Palle Christian Nielsen 29/11-54 gift Ikast s. til Karup 1883 husf. landbrug Ane Nielsen ¼ - 56 Karup 1883 husmoder Nielsine Sørine Nielsen 9/7 84 barn Bolette Kristine Nielsen 26/12 89 Niels Peter Nielsen 29/9 93 Mikkel Christian Nielsen 5/4 95 Mathlde Kirstine Nielsen 11/6 96 Tobine Katrine Nielsen 15/3 98 Maren Hansdatter 15/4 33 enke aftægtsnydende Folketælling 1906, matr. 8 i Palle Kristian Nielsen 29/11 54 gift husfader, landmane Nielsen ¼ - 56 husmoder Niels Peter Nielsen 29/9 93 barn Mikkel Kristian Nielsen 5/4 96 Mathilde Kirstine Nielsen 11/6 97 Tobine Katrine Nielsen 15/3 99 Folketælling 1911, matr. 8 i 1. Palle Christian Nielsen 29/11 54 gift Ikast s. til Karup 1883 husfader, landbr.ane Nielsen ¼ - 56 Karup husmoder Niels Peter Nielsen 29/9 93 barn Mikkel Christian Nielsen 5/ Bodil Pedersen 1819 enke Frederiks s alderdomsustøtt. Folketælling Palle Chr. Nielsen 29/11 54 husf. landbrug Ane Nielsen ¼ - 56 husmoder S.P. Petersen lærer Ingvard Jensen 1/ karl Folketælling 1921, matr. 8 i. Palle Chr. Nielsen 29/11 54 gift Ikast s. husfader Ane Nielsen ¼ - 56 Karup s. husmoder Bolette Nielsen 26/11 89 ug. datter Peter Nielsen 28/9 92 søn Mikkel Nielsen 4/6 94 Mathilde Troelsen 11/6 96 g. 2.g. husmoder Chr. Troelsen 22/4 97 g.2.g. Grove s fra Grove husf. daglejer Folketælling 1925 matr. 8 i. Palle Kristian Nielsen 29/11 54 enke Ikast s. husfader Mikkel Kristian Nielsen 5/4 95 ug. Karup landmand Tobine Katrine Nielsen 15/3 98 husbest. inde

13 Folketælling Damholt Palle Kristian Nielsen 29/11 54 Ikast s. aftægtsydende Mikkel Kristian Nielsen 5/4 95 Karup husfader Tobine Nielsen fraværende, Agerskov, Bording s. husass. Otte Mikkelsen 1916 tjenestkarl.

14 SKØDE Jeg underskrevne M. C. Nielsen tilstår herved for mig og arvinger at have solgt, ligesom jeg herved overdrager fra mig og andrager til Palle Christian Nielsen i Tulstrup, Ikast sogn og hans arvinger det mig efter skødet af 29. juli 1878, tinglæst 30. august s.a. ejende sted, Damholt kaldet, på Karup mark, der står for hartkorn 2 fdk ¾ alb gl.skat 1 kr. 3 øre, under matr.nr. 8i i Karup med påstående bygninger, til- og underliggende ejendomme, isået sæd, avl og afgrøde alt for den akkorderede sum 2000 kr. er to tusinde kroner krone mønt på følgende vilkår og betingelser: Køberen modtager fra i dag af det heri solgte og svarer selvfølgelig alle af stedet gående kongelige skatter, tiender og øvrige påhed af hvad navn nævnes kan, og respektere forening af 5. februar 1852, læst 20. s.m., hvorefter en vandkanal gennemskærer det solgte ejendom og af hvilken vandkanal køberen har ret til den femtedel af den vandmasse, som er i vandkanalen under den tid som matr.nr. 8 i Karup har ret til vandet, imod at køberen udreder en femtedel årlig af de vandudgifter, som påhviler Matr.nr. 8 efter at parcellisternes andel af vandudgifterne til matr.nr. 8a er fradragne, hvilket femtedelsbidrag anslås årlig til 35 øre og i øvrigt indtræder i et og alt i sælgerens sted i alle henseender, og da nu køberen har fyldestgjort for købesummen ved at udstede panteobligationen i det solgte, så erklærer jeg herved, at ovennævnte sted nu herefter skal tilhøre merbemeldte P. Chr. Nielsen med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, alt som jeg selv har ejet samme og udsteder køberen desforuden en aftægtskontrakt af dags dato for mig og hustru, hvis præstationer for 5 år beløber sig til 244 kr. 50 øre og indestår jeg for al vandhjemmel. Køberen frafalder retsanmærkningerne angående, at der på det solgte i forening med hovedejendommen matr.nr. 8a hviler flere kontrakter betræffende overrislingsanlæg. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Vallerbæk i Karup den 10. juli N.C.Nielsen Til vitterlighed: Ph. Fr. Jacobsen Anders Pedersen Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 4. september 1896 og indført i skøde- og pantebogen. Anm. En nedlægningsbevilling med forpligtelse til indretning af et pligthus behæfter ejendommen. Christopher Krabbe. Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP54 fol. 62)

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Niels Pedersen 1801 Ægidius og Schiøtt. 1791 Niels Olesen ~ F.E. 1803 Niels Olesen. 1830 F.S. Niels Nielsen. 1832 Adkomst

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejer: Fæster: 1788 Kærsholm. Søren Christensen 17? Peder Glud i Bøgild. Anders Jensen ~ F.D. 1800 Anders Jensen. 1802 Christen Andersen. 1802 Rasmus Pedersen

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Ejendom 30 Alskovvej 50

Ejendom 30 Alskovvej 50 Ejendom 30 Alskovvej 50 1892 Borath Christian Jacobsen overtager matr.nr. 7e, 5u, 6d, 5n, 6e og 6i fra moderen Karen Marie Vistisen fra Ejendom 7. 1914 Sælger parcellerne 7e og 6i til Kuhlmann og I.C.Nielsen,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

1. Karen Kirstine Jensen ( )

1. Karen Kirstine Jensen ( ) Landpost og husmand: Lars Andersen (1838 1902) og hustruer Født i Rind sogn (Rind Kirke). 1. Karen Kirstine Jensen (1849 1870) Født i Nr. Felding sogn (Nr. Felding Kirke) 2. Severine Kristine Jensen (1848

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

JENS KRISTIAN MADSEN

JENS KRISTIAN MADSEN JENS KRISTIAN MADSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen - Jens Kristian Madsen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS KRISTIAN MADSEN "1 Jens Kristian Madsen *1853-1941 Jens Kristian

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Ejendom 10 Vallerbækvej 13. Nygaard

Ejendom 10 Vallerbækvej 13. Nygaard Ejendom 10 Vallerbækvej 13 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Ammitsbøll. 1798 Ægidius m.fl. Christen Larsen. 1803 Christen Larsen. 1817 Poul Michelsen ~ F.D. 1853 Sælger en parcel matr.nr. 10b til Frederik Philbert

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger.

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. , matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. Ft.1855 Kirkensgaardhus/ Wilhelm Conrad Nielsen, 26 år, født i Ferring, gift, husfader, væver. Ane Jensen, 32 år, født i Vandborg, gift, hans kone.

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere