Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71"

Transkript

1 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom Palle Christian Nielsen Køber parcellerne 11f og 11L af Peder Chr. Jensen, ejendom Adkomst til Ane Nielsen F.S. Mikkel Christian Nielsen. F.S. = Formandens søn

2 Mikkel Christian Nielsen Mikkel Christian Nielsen blev født den 26. december 1818 i Fårbæk, Haderup sogn. Han blev hjemdøbt 26. december og fremstillet i Haderup kirke 7. marts Han var søn af gårdmand Niels Mikkelsen og Kirsten Larsdatter i Fårbæk. Ungkarl af Fårbæk i Haderup sogn, Mikkel Christian Nielsen, 27 år, blev viet den 29. maj 1845 i Karup kirke til pigen Mette Jensdatter af Vallerbæk, Karup sogn, 21 år, hjemme hos faderen. Forloverne var Visti Jacobsen og Jens Jensen. Mette Jensdatter var født 21. oktober 1824 i Vallerbæk, og blev døbt 21. oktober i Karup kirke. Hun var datter af gårdmand Jens Jensen og hustru Ane Knudsdatter i Vallerbæk. Ifølge tilgangslisten for Ørre sogn rejste Mikkel Christian Nielsen til Thalund, hvor han havde købt en ejendom. Mette Jensdatter blev ikke omtalt, men må have været med dertil. Ved folketællingen i 1850 driver de gården ved hjælp af tre tjenestefolk. I afgangslisten for Ørre sogn i 1856 oplyses: Mikkel Christian Nielsen, 38 år, ejer af en gård i Thalund og hidtilværende sognefoged sammen med sin kone rejser til Karup. Ifølge tilgangslisten i Karup flyttede parret til Vallerbæk som indsiddere. Mette Jensdatter døde 18. april 1872 og blev begravet 24. april. 47 ½ år gl. Gift med sognefoged, aftægtsmand, for tiden sognerådsformand Mikkel Christian Nielsen i Vallerbæk Mølle. Under bemærkninger står, at hun led af flerårig mavesvækkelse m.m. Hun var datter af gårdmand Jens Jensen (Stavlund). Mikkel Christian Nielsen og Mette Jensdatter fik ingen børn. Mikkel Christian Nielsen blev gift 2. gang den 15. april 1873 i Bording kirke: Enkemand af 1. ægteskab aftægtsmand og sognefoged, Vallerbæk Mølle og pigen Maren Hansdatter i Bøgelund, afdøde gårdmand Hans Andersens datter, født i Bøgelund 15. april 1833, 40 år gl. Forloverne var Jens Jensen, gårdmand i Neder Uhre og Carl Peter Jensen, fæster af Vallerbæk Mølle. I 1878 købte Mikkel Nielsen en parcel, 8i af Anders Pedersen fra ejendom 8 og startede en ny ejendom. Han købte i 1881 en parcel 8o af Jens Chr. Sørensen fra ejendom 8. I 1883 solgte Mikkel Christian Nielsen ejendommen til Palle Christian Nielsen, men beholdt selv parcellen 8o. Efter hans død arvede Palle Chr, Nielsens kone parcellen. Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem Mikkel Chr. Nielsen, hans hustru Maren og Marens mor, Ida Nielsen, der boede hos dem. Ifølge kontrakten skulle de bl.a. have 2½ fag i den østre ende af stuehuset til deres aftægtsbolig, og desuden et stykke jord, hvor de ville bygge 6 fag hus til forlængelse af aftægtsboligen. Yderligere skulle de årligt have et læs hvid gulvsand og frisk rughalm til to senge (dog ikke uden betaling for halmen efter almindelig pris). Til ildebrændsel skulle Palle Chr. Nielsen levere: 10 læs skudtørv á 30 snese pr. læs, både løse og hårde ligesom de var kastet op imellem hinanden til bunden af graven og af størrelse efter cirkulære af 6. november 1838, og 4 læs hedetørv á 8 snese pr. læs, alt hjemkørt og tørret i rette bjergningstid og ordentlig istakket ved aftægtsboligen og tilbørlig hyllet og tildækket for regn og uvejr. Den 9. december 1884 døde Marens mor, Ida Nielsen, og den 2. december 1887 døde Mikkel Christian Nielsen af gulsot og blev begravet 10. december på Karup kirkegård, 69 år gammel.

3 Da ingen af ægtefællerne havde børn, oprettede de i 1873 et testamente. Efter Mikkel Chr. Nielsens død overtog Maren derfor boet uden skiftebehandling, hvorefter hun betalte 1% i arveafgift til Viborg amtstue. Folketælling 1860, et hus i Vallerbæk. Mikkel Christian Nielsen 42 år gift født i Haderup sogn husmand Mette Jensen 35 år født i Karup sogn hans kone Christen Pedersen 19 år ugift født her i sognet tjenestekarl Folketælling Boelsted i Vallerbæk. Mikkel Christian Nielsen 51 år gift født i Haderup husfader, aftægtsmand Mette Jensdatter 45 år født i Karup husmoder Folketælling 1880 et hus Damholt Karup Mark. ( fødselsdatoer er ikke korrekte) Mikkel Christian Nielsen 61 år født i Haderup sognefoged, aftægtsmand Maren Hansen 46 født i Karup hans hustru Ida Nielsdatter 81 enke, aftægtskone

4 KØBEKONTRAKT Vi underskrevne jeg Anders Pedersen som sælger og jeg Mikkel Christian Nielsen som køber have under d.d. indgået følgende købekontrakt med hinanden. Jeg Anders Pedersen der ved skøde af 9. september 1874 tinglæst 4. december s.a. er ejer af Karup mølle af hartkorn 1 tønde, 1 fjerdingkar og 2½ album, gl. skat 15 kr. 72 øre (7 rd 83 sk) under matr.nr. 8a tilstår herved fra mig og arvinger at have solgt til aftægtsmand M.C.Nielsen af Vallerbæk og hans arvinger et stk. ejendom af den mig ovennævnte tilhørende Karup mølle som består af hede, grønninger og eng og er beliggende mod østre side af heden til matr.nr. 10b Philip Vistisens skel og med søndre side til matr.nr. 8b, 8g Peder Chr. Christensens skel og 8c og 8de Gregers Jensens skel og 8e Jens Jensen og Jens Christian Sørensens skel og 8b Philip Vistisens skel og mod vest til matr.nr. 11a Jens Christian Sørensens skel og imod nord til matr.nr. 10a Christen Poulsens skel. Dette stk. ejendom indeholder omtrent 17 tdr. land. Desforuden medfølger i købet et stk eng og grønninger, som er beliggende ved den såkaldte Halleraa og grænser med østre skel til matr.nr. 8b Philip Vistisens enge og imod syd til Halleraa, og den såkaldte søndre vandtilledningsgrøft indtil den nordre skellinje overkører bemeldte vandtilledningsgrøft og imod nord til matr.nr. 11e Mikkel Simonsens ejendomme, hvilke ejendomme og skel alt er taget i øjesyn og medfølger i købet 1/5 af den vandrettighed, som jeg efter forening af 11. oktober 1856 og forlig af 30. juni 1862 samt 5. febr. 1852, læst 20 s.m. har til Karup mølle i den såkaldte nordre vandtilledningsgrøft mod, at køberen da udreder en femtedel af de udgifter og naturalarbejde som kan påhvile Karup mølle efter, at parcellisterne efter forening af 20. d.m. har erlagt deres kontingent til møllen denne vandkanal og stemværk betræffende, og bemærkes det, at køberen må afbenytte den beskrevne femtedel af den vandmasse, som den nordre vandkanal medfører i ligesamling tid som møllen matr.nr. 8a efter at parcellisterne har haft det i 12 timer hver fredag fra solopgang, hvilket bliver 24 timer ugentlig, så skal og køberen respektere en af mig under 20. d.m. oprettet forening betræffende tilladelse til at have deres transporter render igennem det solgte ejendom, nemlig parcelejerne fra Karup mølle. Den akkorderede købesum 1200 tolv hundrede kr. som erlægges til sælgeren ved skødets udstedelse, hvilket skøde skal være ren, fri for præjudicerende bemærkninger med undtagelse af de i mit skøde af 9. september f.a. læst 4. december s.a. anførte fire tinglæste vandingskontrakter på møllen. Købesummen forrentes med 4% p.a. fra 11. juni termin d.a., så skal og køberen udrede alle offentlige og kommunale afgifter, som kan komme til at påhvile de solgte ejendommes hartkorn fra 11. juni termin d.a. hvilken ejendom alt er overladt til køberen. Udstykningen fremmes så hurtig som muligt af sælgeren, og er både sælger og køber fælles om at betale udstykningsomkostningerne så og papirsomkostningerne, men skulle imod formodning udstykningen til beboelse blive nægtet, da afstår sælgeren de heri beskrevne ejendomme og vandrettighederne til køberen eller arvinger i arvefæste og med ret til at sælge og pantsætte, eller om dette skulle være lovstridigt, da i leje på 49, ni og fyrretyve år og med fornyelse af lejekontrakten for andre 49, ni og fyrre år efter udløbet af de første 49 år mod, at køberen da betaler i indfæste ved lejekontraktens udstedelse 400, fire hundrede kroner og desforuden en årlig landgilde af 30, er tredive kroner som erlægges med halvdelen i hvert års 11. juni og 11. december terminer, og ved lejetidens udløb skal de, der da mueligen beboer ejendommen have ret til at nedbryde de på ejendommen stående bygninger og bortføre det og er fremleje tilladt uden nogen udgift og skal lejekontrakten være med i tinglæsningen med undtagelse af de benævnte 4 vandingskontrakter og desforuden 8.000, otte tusinde kroner, hvilke anmærkninger fæsteren skal tåle, men dog må det være køberen eller lejeren eller arvingerne tilladt at frasige sig lejermålet, dersom udstykningen til beboelse bliver nægtet.

5 Jeg M.C.Nielsen tilstår herved at have købt foranførte ejendomme med den heri bestemte vandrettighed og byrder til de anførte summer og betalingstider, ligesom jeg herved forbinder mig og arvinger til i et og alt at efterkomme dette dokument. At vi således er kommet overens denne handel betræffende, og som skal være bindende for os og arvinger og i tilfælde af misligholdelse af nærværende dokument enten fra sælger eller købers side underkaster vi os hver for sig den hurtige retsforfølgning frd. af 25. januar 1828 hjemlede, bekræfter vi herved med vore hænders underskrifter vidnesfast. Den originale købekontrakt forbliver i køberens værge, hvorimod denne meddeler sælgeren en bekræftet genpart deraf. Skrevet i Karup mølle den 27. august Som sælger: Anders Pedersen m.f.p. ved Visti Vistisen Som køber: M.C.Nielsen Til vitterlighed: Visti Vistisen Christen Jakobsen Læst som købekontrakt den 10. september Anm: Foruden de indbemeldte 4 vandingskontrakter påhviler der sælgerens ejendom en? pante-obligation for kr. (Underskrift ulæselig) Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP38 fol. 97)

6 SKØDE Ved indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 14. juni 1876 er den ved foranstående købekontrakt af 27. august 1875 læst 10. september s.a. solgte parcel udstykket fra matr.nr. 8a, Karup by og sogn ansat for hartkorn 2 fdk ¾ alb, gl.skat 1 kr. 3 øre under matr.nr. 8i, og da nu køberen har berigtiget købesummen 1200 kr. ved kontant betaling og udreder alle af parcellen gående kongl. skatter, tiender og øvrige påbud af hvad navn nævnes kan, så erklærer jeg underskrevne Anders Pedersen herved, at fornævnte parcel som jeg efter frasalg under 24. juni 1876 til Jens Christian Sørensen, hvilket skøde er tinglæst 4. august s.a., endnu er ejer af, skal tilhøre den i nævnte købekontrakt benævnte M.C.Nielsen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv efter skøde af 19. november 1879 læst 4. december s.a. som en samlet ejendom har ejet samme, hvorhos køberen skal tåle bemærkning som ansat i købekontrakten angående de 4 vandkontrakter, hvorimod jeg forpligter mig til at hjemle parcellen uden for prioritetsgælden 8000 kr. K.M. som hvilede på matr.nr. 8a hartkorn 1 tdr 1 fdk 2½ alb, gl.skat 15 kr. 72 øre Karup møller i øvrigt fri for enhvers beføjet krav og tiltale og er jeg pligtig at hjemle ham det solgte efter loven. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Skrevet i Vallerbæk i Karup den 29. juli Anders Pedersen Til vitterlighed: Christen Thobiasen Knud Nielsen Da indenrigsministeriet under 14. juni 1876 har approberet udstykningen af J.Chr. Sørensens gårds jorder matr.nr. 8a i Karup by og sogn, således at der fra må afhændes til bebyggelse inden 2 år eller forening med anden ejendom parcellen matr.nr. 8i af hartkorn 2 fdk ¾ alb, gl.skat 1 kr. 3 øre, præstetiende 1½ fdk rug, småredsel til præsten, intet, kongekorntiende ¾ fdk rug og ¼ fdk byg, vides fra amtets side intet imod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftamt den 23. august E. K? Læst den 30. august Anm. Foruden indbemeldte 4 vandingskontrakter hviler der endvidere på matr.nr. 8a i Karup, hvorfra den afhændede parcel er udskilt en forening ang. afbenyttelse af vandet i en hovedledningsgrøft tinglsæt 10. september 1875 og en bevilling til at nedlægge gården tinglæst den 7. juli Herholdt Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP40 fol. 256)

7 AFTÆGTSKONTRAKT Oprettet imellem undertegnede M. C. Nielsen (Mikkel Christian Nielsen) som nyder og Palle Christian Nielsen som yder. Jeg M. C. Nielsen, der ved skøde af 10. juli d.a. har overdraget mit hidtil ejende sted Damholt kaldet på Karup mark til Palle Christian Nielsen, forbeholder mig herved for mig og min hustru Maren Hansdatter og svigermoder Ida Nielsdatter, ret til vor livstid at bebo de 2½ østre fag af det nuværende stuehus på Damholt samt afbenyttelse af loftsrummet over de 3 fag som alt er i beboelig stand og som stedse skal vedligeholdes af yderen i alle måder både på tag og fag, ud- og indvendig, således at det til enhver tid afgiver en anstændig beboelse for nyderne indtil den sidstes dødelige henfart, og skulle aftægtsboligen forulykkes med ildebrand, da skal yderen forskaffe nyderen en passende beboelseslejlighed imedens den er nedbrændt, og senest et halvt år efter branden have aftægtslejligheden i samme beboelig stand som før branden og i samme forhold til yderens beboelses lejlighed som før branden, og på denne vor bopæl leveres os årligen til den sidstes død uden noget vederlag følgende præstationer: læs skudtørv á 30 snese pr. læs både løse og hårde ligesom de er kastet op imellem hinanden til bunden af graven og af størrelse efter cirkulære af 6. november 1838, og 4 læs hedetørv á 8 snese pr. læs, alt hjemkørt og tørret i rette bjergningstid og ordentlig istakket ved aftægtsboligen og tilbørlig hyllet og tildækket for regn og uvejr eller og bragt i nyderens egen tørvehus alt efter nyderens billige anvisning. Askeaffald er yderen uvedkommende. 2. Yderen skal hver dags morgen året rundt levere til almindelig malketid på nyderens bopæl 1 potte nymalket komælk, ren og uforfalsket, og med lovbestemt mål. 3. Jeg forbeholder mig et stykke havejord fra østre side af haven som alt er taget i øjesyn og som yderen skal hegne for sine kreaturer. Tillige forbeholder jeg mig så stort et stykke jord ved østre ende af aftægtsboligen, som behøves til at sætte 6 fag hus på og sammenbygge det med aftægtshuset og fri og uhindret passage omkring huset og ad alle de veje og stier, som fører til og fra huset for os og vore kreaturer både kørende og gående og fri og uhindret adgang til og fra stedets brønd med vand til vores kreaturer og husbehov i alle henseender, og skal yderen til enhver tid holde brøndredskaberne og brønden med vand i brugbar stand til at drage vand op med til nyderne. 4. Yderen skal årlig levere et læs hvid gulvsand, så skal yderen og levere på nyderens forlangende 1 gang årlig frisk rughalm til to senge, dog ikke uden betaling for halmen efter almindelig pris. 5. Skulle nyderne få i sinde at fraflytte aftægtsboligen, da skal yderen erlægge til nyderne på deres nye bopæl som vederlag for alle aftægtspræstationer 50 kr. årlig, som erlægges med halvdelen i hver af årets sædvanlige terminer, dog gælder denne fastsatte betaling først, når der kommer en anden yder end P. Chr. Nielsen og efter M. C. Nielsens død. Er Palle Chr. Nielsen og Ane Nielsen aftægtsyder, når flytningen finder sted erlægges der kun 30 kroner årlig, ligeledes med halvdelen i hver af årets sædvanlige terminer og skulle nyderne igen få i sinde at flytte tilbage i aftægtsboligen, da skal dette være dem tilladt så ofte de forlange det efter et forud givet halvt års varsel til yderen, og aftægtsboligen skal da være i samme beboelig stand som ifl. kontrakten først er bestemt, og kontrakten træder da i sin oprindelige kraft igen. Og forbeholder nyderne sig fri rettighed til at tage hvem til huse hos sig, som de vil til at passe og pleje dem såsom både pasning og jordefærds-omkostninger og nydernes efterladenskaber er yderen uvedkommende.

8 6. Skulle aftægtsyder Palle Chr. Nielsen eller dennes hustru afhænde stedet Damholt uden aftægtsnydernes vilje eller vidende, da erlægge de ved fraflytningen til nyderne en gang for alle 400 kr. kurantmønt. 7. Jeg Palle Christian Nielsen forpligter herved både mig og arvinger til at udrede de i denne kontrakt bestemte præstationer i alle måder til de deri bestemte tider og steder i enhver henseende skadesløs for nyderne. Og til sikkerhed herfor pantsætter jeg herved med prioritet næstefter kr. til aftægtsnyderen mit efter skøde af 10. juli d.a. ejende og påboende sted Damholt kaldet på Karup mark, der står for Hartkorn 2. fdk og ¾ alb., gl.skat 1 kr. 3 øre under Matr.no 8i med påstående bygninger, til og underliggende ejendomme, isået sæd, avl og afgrøde, så og min besætning ud- og indvendig i nogen måde undtagen af hvad jeg ejer, i lige måde husets og løsørets assurancesummer i ildebrandstilfælde, og skulle søgsmål for misligholdelsen af denne kontrakt imod mig eller arvinger efter efterkommende ejere af det heri pantsatte vorde rejst, da underkaster vi og arvinger den hurtige retsforfølgning fdrng af 25. januar 1828 hjemler, og bemærkes det, at aftægten har oprykningsret på 1. prioritet, når de kr. bliver udbetalte. For det stemplede papirs skyld anslås de i denne kontrakt årlige fastsatte præstationer til 48 kr. 90 øre taget 5 gange er 244 kr. 50 øre Efter 6. post Beboelsesherligheden - - Begravelsesomkostninger - - Tilsammen 644 kr. 50 øre Nærværende kontrakt bliver at tinglæse for yderens bekostning på forlangende samtidig med skødet på det heri pantsatte sted. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnesfast. Vallerbæk i Karup den 26. oktober Som nyder: M. C. Nielsen Som yder: Palle Christian Nielsen Til vitterlighed: Niels Pedersen Jens Chr. Nielsen. Ifølge hoshæftede dødsattester er de i foranstående kontrakt ommeldte aftægtsnydere M. C. Nielsen og Ida Nielsdatter afgåede ved døden. Kontrakten bedes derefter tinglæst som hæftelse på Matr.no 8i til fordel alene for aftægtsenken Maren Hansdatter. Retsanmærkning frafaldes. Ved vedkommende. L. P. Petersen At sognefoged, aftægtsmand Mikkel Christian Nielsen af Karup er død den 2. december 1887 bevidnes herved efter Karup kirkebog. Frederiks præstegård den 25. september D. P. Østergaard, sognepræst. At aftægtskone af Vallerbæk Ida Nielsdatter er død den 9. december 1884 og begravet den 17. s.m. bevidnes herved efter Karup kirkebog. Frederiks præstegård den 25. september D. P. Østergaard, sognepræst. Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 25. september 1896 og indført i skødeog pantebogen. Christopher Krabbe Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP54 fol. 101)

9 SKIFTE Udskrift af Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteprotokol. År 1888 den 8. februar formiddag kl. 8½ blev Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteret sat på herredskontoret af den undertegnede ord. Dommer og skriver med de undertegnede retsvidner, hvor da foretoges: /88. Boet efter sognefoged Mikkel Christian Nielsen af Karup, død 2/ Fremlagdes notarialiter attesteret testamente af 30. maj 1873, hvorefter afdødes enke Maren Hansdatter er eneste arving, samt arveanmeldelse, hvorefter enken uden skiftebehandling har overtaget boet, hvoraf 1 % arveafgift er betalt til Viborg amtstue den 30. januar 1888 med 64 kr. Boet er hermed berigtiget. Skifteretten hævet. Christopher Krabbe Vidner: Christian Siersted L.P.Petersen Udskriftens rigtighed bekræftes. Dommerkontoret i Kjellerup den 6. september E.Bülow Foranstående udskrift bedes tinglæst som adkomst for indbemeldte Maren Hansen på ejendommen Matr. Nr. 8o Karup af hartkorn 3 Fjerdingkar 1 Album og Matr. Nr. 8ag smsts. af hartkorn ¾ Album, hvilken ejendom har tilhørt hendes afdøde mand. Maren Hansdatter ser senere død, og den nævnte ejendom er på skiftet efter hende udlagt som arv til Ane Nielsen i ægteskab med Palle Chr. Nielsen, hvis adkomst er tinglæst 26. f.m., og det er således til berigtigelse af sidstnævnte adkomst at tinglæsningen ønskes. Værdi 800 kr. Anmærkning frafaldes. Kjellerup den 1. september For vedkommende. L.P.Petersen Læst den 9. september Pantebogen.. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP66 fol. 933)

10 EKSTRAKTUDSKRIFT af Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteprotokol. År 1905 den 4. juli formiddag kl. 10 blev på Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteret sat på herredskontoret af den undertegne ordinære dommer og skriver med de undertegnede retsvidner, hvor da foretoges: 05/06. Boet efter Maren Hansen i Karup død den 10. juni Skifteforvalteren bemærkede, at der ved dødsfaldets anmeldelse var afleveret et af afdøde under 17. september 1896 oprettet notarialiter attesteret testamente, som fremlagdes. Afdødes ægtefælde Mikkel Christian Nielsen døde 2. december 1887, og efter ham overtog hans nu afdøde enke det fælles bo som eneste arving. Skifteretten hævet. Christopher Krabbe. Vidner A. Jensen Egholm. År 1906 den 17. juli formiddag kl. 8 blev Lysgaard og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skifteret sat på dommerkontoret af den undertegnede konstituerede dommer og skriver med de undertegnede retsvidner, hvor da foretoges /06, boet efter Maren Nielsen, født Hansdatter i Karup, død 10. juni Skifteforvalteren fremlagde statstidende for og 26. september 1905 indeholdende det i boet udstedte kreditor- og arveproklama og bemærkede, at ingen kreditor har meldt sig. Endvidere fremlagdes statstidende for 7. ds. Indeholdende bekendtgørelse af nærværende samling, som afholdtes for at opgøre boet. Der fremlagdes et hæfte korrespondance til oplysning om arveforholdene, opgørelse fra Viborg sparekasse betræffende kontrabog Ingen mødte. Med bemærkning at de udestående fordringer er indgåede med undtagelse af fordring på Jens Nielsen, Bøgelund og Hans Nielsen, Haurdal, hvilke fordringer ville være at udlægge for debitorerne selv som arvinger, opgjorde skifteforvalteren boet således: Indtægter: Boets faste ejendom en englod matr. no. 8o Karup af hartkorn 3 fdk. 1 ¾ alb. med tiendeanpart til afdødes søsterdatter Ane Nielsen i ægteskab med Palle Christian Nielsen i Karup for vurderingssummen 800 kr. Boet sluttet. Skifteretten hævet. L.P.Petersen konst. Vidner F. Petersen A. Herholdt Ekstraktudskriftens rigtighed bekræftes. Dommerkontoret i Kjellerup den 11. august F.Bülow. Foranstående udskrift bedes tinglæst som adkomst for Ane Nielsen i ægteskab med Palle Christian Nielsen i Karup på den hende udlagte ejendom matr. no. 8o Karup by og sogn. Kjellerup den 16. august For vedk. L.P.Petersen. Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil oktober termin 1920 inklusive. Ikke særskilt vurderet. Viborg amtstue den 17. august L.Petersen cst. Ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 12. juni 1919 er det indbemeldte matr. no. 8o udstykket således: matr. no. 8o af Karup af hartkorn 3. fdk 1 alb. og på matr. 8ag smst. hartkorn ¾ alb. og på matr. no. 8ag er der senere udstedt og tinglæst skøde. Foranstående begæring om tinglæsning er at forstå således, at udskriften bedes læst som adkomst på det nuværende matr. no. 8o, og den bedes derhos læst til berigtigelse af adkomst på matr. no. 8ag. Kjellerup den 20. august For vedk. L.P.Petersen Læst den 26. august Pantebogen Anmærkning. Maren Hansens adkomst er ikke tinglæst. (i margin) Med bemærkning, at min hustru Ane Nielsen er afgået ved døden den 18. d.m. erklæres på tro og love, at den indbemeldte ejendoms værdi ikke overstiger 1000 kr.. Karup den 19. august Palle C. Nielsen. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP66 side 900).

11 Palle Christian Nielsen Palle Christian Nielsen var født 29. november 1854 i Vådde, Ikast sogn og blev døbt 7. januar 1855 i Ikast kirke. Han var søn af gårdmand Niels Nielsen og hustru Anne Pallesdatter fra Våddegård. Ungkarl fra Tulstrup, Palle Christian Nielsen, 28 år, blev viet 14. november 1882 i Karup kirke med pigen Ane Nielsen af Bøgelund mark, 26. år. Forloverne var husmand Jens Christian Nielsen af Bøgelund mark og indsidder Hans Nielsen af Haurdal mark. Ane Nielsen blev født den 1. april 1856 og var datter af husmand Jens Christian Nielsen og hustru Bodil Hansdatter i Bøgelund, Karup sogn. I 1883 købte han ejendommen af Mikkel Christian Nielsen. I første omgang var det kun hovedparcellen han fik med gården, men da både Mikkel Christian Nielsen og Maren Hansdatter var døde i 1921 arvede Palle Nielsens kone, Ane Nielsen parcellen 8o. Ane Nielsen var søsterdatter til Maren Hansdatter, Mikkel Chr. Nielsens kone. I 1896 købte Palle Nielsen 2 parceller 11f og 11l af Peder Chr. Jensen ejendom 11. Palle Christian Nielsen var sognefoged i Karup sogn. Ane Nielsen døde 18. august 1921 på Damholt, Karup Mark. Hun blev begravet 23. august på Karup kirkegård. 65 år gammel. Fra oplysninger på gravsten døde Palle Christian Nielsen 14. november Palle Christian Nielsen og Ane Nielsens børn: Alle født på Damholt og døbt i Karup kirke. 1. Nielsine Anine Nielsen, født 9. juli 1884, døbt 13. juli. 2. Bolette Kristine Nielsen, født 4. februar Død 9. oktober ½ år. Halssyge. 3. Niels Nielsen, født 22. februar, hjemdøbt 27. februar. Død 4. maj 1900 og begravet på Karup kirkegård. 12 år. 4. Bolette Kristine Nielsen, født 26. december 1889, døbt 29. december. 5. Mikkel Christian Nielsen, født 26. februar Død 28. december år. 6. Niels Peder Nielsen, født 29.september 1893, døbt 8. oktober. 7. Mikkel Christian Nielsen, født 5. april 1895, døbt 11. april 8. Mathilde Kristine Nielsen, født 11. juni 1896, døbt 14. juni. 9. Tobine Kathrine Nielsen, født 15. marts 1898, døbt 20. marts. Ad 6. Niels Peter Nielsen, født 1893: Viet 22. december 1926 i Faurholt kirke, Ikast sogn ungkarl, tømrer Niels Peder Nielsen af Bording, 33 år og pige Kristine Mathilde Nielsen, født 3. november 1903, datter af husmand Anders Kristian Nielsen og afdøde hustru Mette Jensen, Tulstrup. 23 år. Forloverne var brudeparrets fædre. Niels Peter Nielsen var tømrer, og familien boede i Vallerbæk. Børn: 1. Christian Nielsen, født 19. maj 1929 i Vallerbæk og døbt 19. maj i hjemmet af jordemoder Karen Nielsen, Høgild. Død inden fremstilling i kirken. 2. Arnold Christian Nielsen, født den 17. september 1931 I Vallerbæk, døbt 30. september i Karup kirke. 3. Anna Mette Nielsen, født 4. december 1934 i Vallerbæk, døbt 9. december i Karup kirke. Ad 7. Mikkel Christian Nielsen, født 1895: Overtog fødegården efter forældrene. Ad 8. Mathilde Kristine Nielsen, født 1896: Viet 25. november 1920 i Karup kirke til ungkarl og arbejdsmand Kristen Larsen Troelsen af Uhre, Grove sogn. Han var født i Grove sogn 22. april 1897 og var søn af boelsmand Søren Troelsen og hustru Mette Larsen af Agerskov, Grove sogn.

12 Folketælling, ejendom 15 Damholt Karup Mark. ( fødselsdatoer er ikke korrekte) Folketælling 1890, husmand, Karup Palle Christian Nielsen 35 gift Ikast s. husfader, jordbruger Ane Nielsen 33 Karup husmoder Nielsine Sørine Nielsen 5 barn Niels Nielsen 1 Bolette Christine Nielsen under 1 år Maren Hansen 57 enke logerende Folketælling 1901, matr. 8 i Damholt. Palle Christian Nielsen 29/11-54 gift Ikast s. til Karup 1883 husf. landbrug Ane Nielsen ¼ - 56 Karup 1883 husmoder Nielsine Sørine Nielsen 9/7 84 barn Bolette Kristine Nielsen 26/12 89 Niels Peter Nielsen 29/9 93 Mikkel Christian Nielsen 5/4 95 Mathlde Kirstine Nielsen 11/6 96 Tobine Katrine Nielsen 15/3 98 Maren Hansdatter 15/4 33 enke aftægtsnydende Folketælling 1906, matr. 8 i Palle Kristian Nielsen 29/11 54 gift husfader, landmane Nielsen ¼ - 56 husmoder Niels Peter Nielsen 29/9 93 barn Mikkel Kristian Nielsen 5/4 96 Mathilde Kirstine Nielsen 11/6 97 Tobine Katrine Nielsen 15/3 99 Folketælling 1911, matr. 8 i 1. Palle Christian Nielsen 29/11 54 gift Ikast s. til Karup 1883 husfader, landbr.ane Nielsen ¼ - 56 Karup husmoder Niels Peter Nielsen 29/9 93 barn Mikkel Christian Nielsen 5/ Bodil Pedersen 1819 enke Frederiks s alderdomsustøtt. Folketælling Palle Chr. Nielsen 29/11 54 husf. landbrug Ane Nielsen ¼ - 56 husmoder S.P. Petersen lærer Ingvard Jensen 1/ karl Folketælling 1921, matr. 8 i. Palle Chr. Nielsen 29/11 54 gift Ikast s. husfader Ane Nielsen ¼ - 56 Karup s. husmoder Bolette Nielsen 26/11 89 ug. datter Peter Nielsen 28/9 92 søn Mikkel Nielsen 4/6 94 Mathilde Troelsen 11/6 96 g. 2.g. husmoder Chr. Troelsen 22/4 97 g.2.g. Grove s fra Grove husf. daglejer Folketælling 1925 matr. 8 i. Palle Kristian Nielsen 29/11 54 enke Ikast s. husfader Mikkel Kristian Nielsen 5/4 95 ug. Karup landmand Tobine Katrine Nielsen 15/3 98 husbest. inde

13 Folketælling Damholt Palle Kristian Nielsen 29/11 54 Ikast s. aftægtsydende Mikkel Kristian Nielsen 5/4 95 Karup husfader Tobine Nielsen fraværende, Agerskov, Bording s. husass. Otte Mikkelsen 1916 tjenestkarl.

14 SKØDE Jeg underskrevne M. C. Nielsen tilstår herved for mig og arvinger at have solgt, ligesom jeg herved overdrager fra mig og andrager til Palle Christian Nielsen i Tulstrup, Ikast sogn og hans arvinger det mig efter skødet af 29. juli 1878, tinglæst 30. august s.a. ejende sted, Damholt kaldet, på Karup mark, der står for hartkorn 2 fdk ¾ alb gl.skat 1 kr. 3 øre, under matr.nr. 8i i Karup med påstående bygninger, til- og underliggende ejendomme, isået sæd, avl og afgrøde alt for den akkorderede sum 2000 kr. er to tusinde kroner krone mønt på følgende vilkår og betingelser: Køberen modtager fra i dag af det heri solgte og svarer selvfølgelig alle af stedet gående kongelige skatter, tiender og øvrige påhed af hvad navn nævnes kan, og respektere forening af 5. februar 1852, læst 20. s.m., hvorefter en vandkanal gennemskærer det solgte ejendom og af hvilken vandkanal køberen har ret til den femtedel af den vandmasse, som er i vandkanalen under den tid som matr.nr. 8 i Karup har ret til vandet, imod at køberen udreder en femtedel årlig af de vandudgifter, som påhviler Matr.nr. 8 efter at parcellisternes andel af vandudgifterne til matr.nr. 8a er fradragne, hvilket femtedelsbidrag anslås årlig til 35 øre og i øvrigt indtræder i et og alt i sælgerens sted i alle henseender, og da nu køberen har fyldestgjort for købesummen ved at udstede panteobligationen i det solgte, så erklærer jeg herved, at ovennævnte sted nu herefter skal tilhøre merbemeldte P. Chr. Nielsen med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, alt som jeg selv har ejet samme og udsteder køberen desforuden en aftægtskontrakt af dags dato for mig og hustru, hvis præstationer for 5 år beløber sig til 244 kr. 50 øre og indestår jeg for al vandhjemmel. Køberen frafalder retsanmærkningerne angående, at der på det solgte i forening med hovedejendommen matr.nr. 8a hviler flere kontrakter betræffende overrislingsanlæg. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Vallerbæk i Karup den 10. juli N.C.Nielsen Til vitterlighed: Ph. Fr. Jacobsen Anders Pedersen Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 4. september 1896 og indført i skøde- og pantebogen. Anm. En nedlægningsbevilling med forpligtelse til indretning af et pligthus behæfter ejendommen. Christopher Krabbe. Kilde: Lysgård m.fl. herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP54 fol. 62)

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere