Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:"

Transkript

1 Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen Sælger parcel 11e til Frederik Philbert 1885 Sælger parceller 11g + 12d til eks. hustru Maren Nielsen Siig til ejendom 16. Sælger parcel 11h til Jens Chr. Sørensen, ejendom Frederik Philbert Køber parcel 12b fra Jens Nielsen, ejendom Køber parcel 12e af Hans Pedersen Niels Philip Philbert Køber ejendom 28 til sammenlægning med ejendom Kjeld Philbert.

2 Hans Pedersen blev født den 4. august 1828 som søn af gårdmand Peder Jacobsen og hustru Ane Jensdatter i Vallerbæk. Han blev gift i Karup kirke den 28. december 1854 med Maren Nielsen, der var født den 3. oktober 1831 som datter af Niels Nielsen og hustru Eva Philipsdatter Besser, ejendom 12 i Karup. Han købte i 1855 en parcel 11b, der stod for hartkorn 4 skp. 2 fdk. 1¼ alb. af Niels Mouritzen fra ejendom 28. Her startede han en ny ejendom. I 1963 købte han en parcel, 12d af sin svigerfader Niels Nielsen fra ejendom 12, den var på hartkorn 1 fdk. 1¼ alb. Han solgte i 1883 en parcel 11e til Frederik Philbert. I 1885 solgte han også en parcel 11h til Jens Chr. Sørensen til ejendom 28. I 1855 overdrog han til Else Cathrine Pallesdatter ret til at grave tørv i Meldalsmose. Forholdet mellem ægtefællerne ser ikke ud til at fungere alt for godt, for de besluttede i 1885 at dele deres bo. Maren Nielsen fik 2 parceller, 11g og 12d og begyndte en ny ejendom nr. 16. De blev aldrig skilt. I 1885 solgte Hans Pedersen ejendommen til Frederiks Philbert. Han fik en aftægtskontrakt med ham, og blev boende på ejendommen til han døde. Angående Maren Nielsen Siig se ejendom 16. Hans Pedersen døde den 16. januar 1913 i Karup. Hans Pedersen Hans Pedersen og Maren Nielsens børn: 1. Ane Marie Hansen født den 30. september 1855 i Karup. 2. Niels Hansen født den 5. januar 1862 i Karup. Død den 25. februar 1866 af kighoste. 3. Et dødfødt drengebarn født den 5. september 1964 i Karup. 4. Eva Marie Hansen født den 10. februar 1866 i Karup. 5. Dødfødt pige født den 12. juni 1870 i Karup. Ad 4 Eva Marie Hansen, født Hun blev gift den 2. december 1884 i Frederiks kirke med enkemand og boelsmand Frederik Erhard Sørensen, der boede på Firehuse hede. Han var 51 år gammel.

3 SKØDE Underskrevne husmand Niels Mouritzen i Karup tilstår herved at have uden foregående skriftlig købekontrakt solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger og skøder til Hans Pedersen, en parcel af det mig efter skøde tinglæst 24. juni 1853 tilhørende sted i Karup af hartkorn efter den ældre Matr.: 5 Skæpper og 1¼ Album, efter den ny Matr. under No 11b 4 Skæpper, 2 Fjerdingkar og 1¼ Album med gammelskat 4 Rd 3 Sk, hvilken parcel som indenrigsministeriet under 16. januar d.å. har tilladt afhændelsen af til Peder Jacobsen er ansat til hartkorn under Matr. 11b 2 Skæpper, 3 Fjerdingkar og 1½ Album og gammelskat 2 Rd 70 Sk. Den ommeldte afhændelse sker i øvrigt på vilkår, at jeg skal have ret til i den solgte parcel værende Mildals mose, at skære tørv til mit eget forbrug, ligesom også læggeplads og vejfart til samme, så længe der i bemeldte mose findes tørv, hvorimod køberen og efterkommere indrømmes en lignende ret til at tage mergel på min ejendom Matr.no 11c. Og da køberen Hans Pedersen har fyldestgjort mig for den akkorderede købesum 200 Rbd, ved at overtage sig en i min ejendom indestående prioritets forhæftelse af 200 Rbd, så skal fornævnte herefter tilhøre ham med de samme herligheder, rettigheder og byrder hvormed den hidtil har tilhørt mig. Heraf følger, at køberen fra dato af udreder alle af ejendommen gående kongelige skatter og offentlige afgifter. Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse p.t. Holgersdal den 2. juli 1855 Niels Mouritzen (m.f.p.) Til vitterlighed Burch Niels Andersen Da indenrigsministeriet under 26. januar 1855 har approberet udstykningen af Niels Mouritzens jorder Matr.No 11b i Karup by og sogn, således, at derfra må afhændes parcellen Matr.No 11c af hartkorn 2 Skæpper, 3 Fjerdingkar 1½ Album og gammelskat 2 Rbd 20 Sk til Peder Jacobsen, så vides fra amtets side intet til hinder for dette skødes tinglæsning. Viborg stiftamt den 25. juli I stiftamtmandens fraværelse. Borgen Læst den 3. august 1855 etc. Anm: Sælgerens adkomst er tinglæst 24. juni 1853 /:23-268:/ med anmærkning om, at en foregående ejer har forbeholdt sig 2 dages skudtørvgrøft årlig i ejendommen. Haxthausen Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol (B47-SP27 fol. 27)

4 SKØDE Jeg underskrevne selvejerhusmand Hans Pedersen, Karup mark, tilstår herved for mig og arvinger at have solgt ligesom jeg herved sælger, skøder og overdrager til min efter mindelig overenskomst fraflyttede hustru Maren Nielsen Siig, tvende parceller af de mig ifølge skøder af 2. juli 1855 og 12. januar 1863 tinglæst 3. august 1855 og 1. august 1873 ejende og påboende sted Matr.nr. 11b og 12d på Karup mark, der tilsammen har hartkorn 3 skp. 1¾ alb., gl.skat 6 kr. 1 øre, bemeldte solgte parceller der efter den mig under 6. august 1884 allernådigst forundt udstykningsbevilling er betegnet således Matr.nr. 11g og 12 d parcel nr. 2 af Matr.nr. 11b og parcel nr. 1 af Matr.nr. 12d af hartkorn henholdsvis 3 fdk 1½ alb, gl.skat 1 kr. 48 øre og 1¾ alb, gl.skat 31 øre med påhvilende præstetiende på 11g: 1¾ fdk rug og kongetiende 1 fdk rug, ½ fdk byg, og 12d præstetiende: ½ fdk rug og kongetiende ¼ fdk rug, ¼ fdk byg og 12d præstetiende ½ fdk rug og kongetiende: ¼ fdk rug ¼ fdk byg, og medfølger i købet med parcellerne en sjettedel af et døgns vandrettighed fra stemmeværket ved Trehuses enge i forening med sælgeren og Mikkel Christensen og Jens Christen Mikkelsen hvilken udgift ved dette vandanlæg fra den heri solgte parcels vedkommende årlig anslået til otte øre, Ejendommens værdi anslås til kr, et tusinde kroner, som er berigtiget fra Maren Nielsens side, og skal således fornævnte parceller nu herefter tilhøre merbemeldte Maren Nielsen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser alt som jeg selv som en samlet ejendom efter ovennævnte mine tvende skøder har ejet samme fri for enhvers beføjede krav og tiltale og er jeg pligtig at hjemle hende det solgte efter loven. Køberen har ret til al slags færdsel ad en seks alen bred vej i øst fra det solgte neden under bakke, hvor vejen nu løber på min ejendom Matr.nr. 11b og til det såkaldte Siigeng. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Karup mark, den 28. maj Hans Pedersen Til vitterlighed: M. C. Nielsen Frederik Philbert Da indenrigsministeriet under 6. august 1884 har approberet udstykningen af H. Pedersens jorder Matr.nr. 11b og 12d af Karup by og sogn, således at derfra må afhændes parcellerne Matr.nr. 11g og 12d af hartkorn henholdsvis 3 fdk ½ alb, og 1¾ alb, gl.skat henholdsvis 1 kr. 48 øre og 31 øre, haves fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftamt den 18. august G. Tillisch Læst den 19. februar Anm. En købekontrakt om et engstykke, forskellige vandingskontrakter og tørveskærrettigheder, en udlægsbevilling og pantegæld kr. bemærkes. I. S. Møller Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP46 fol. 174)

5 OVERDRAGELSESDOKUMENT Underskrevne husmand Hans Pedersen i Karup tilstår hermed at have overdraget ligesom jeg hermed overdrager til Else Cathrine Pallesdatter, enke efter Jens (mangler) såvel som til de efterkommende ejere af den hende tilhørende ejendom i Karup af hartkorn under matr.nr. 11d, 2 fdk 1¾ alb. dertil årlig at skære en dags grøft i den til min ejendom hørende mose Meldalsmose, med sin vejfart dertil samt fornøden tørre og læggeplads. Bemeldte min ejendom, hvorpå jeg har skøde af dags dato for hartkorn under matr.nr. 11b, 2 skp 3 fdk 1½ alb. For det stemplede papirs skyld anslås den ovenmeldte rettighed til en kapital værdi af 12 rd. Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse. p.t. Holgersdal den 3. juli Hans Pedersen Til vitterlighed:? Niels Andersen Læst den 3. august Anm. Hans Pedersens adkomst er tinglæst dags dato med anmærkning om, at en foregående ejer har forbeholdt sig 2 dages skudtørvgrøft årlig i ejendommen. Efter obligation læst dags dato er ejendommen behæftet med 200 Rd. Haxthausen Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol (B47-SP27 fol. 37)

6 AFTÆGTSKONTRAKT Oprettet under dags dato imellem undertegnede Hans Pedersen og Frederik Philberth, begge af Karup mark, førstnævnte som nyder og sidstnævnte som yder. Jeg, Hans Pedersen der ved skøde af 7. juli d.a. har overdraget mit hidtil ejende og påboende sted Matr.no 11b på Karup mark til Frederik Philberth forbeholder mig herved ret til beboelse mit livstid i det kammer som er til vest fra Philberths indgangsdør i hans nu påboende sted på Karup mark som med vidner er taget i øjesyn og med fri adgang til kammeret igennem hans forstue til enhver tid, samt ret til fra hans skorsten af at lægge tørv i min kakkelovn og føre asken ud gennem hans køkkendør, dog i et asketrug. Dette kammer skal yderen vedligeholde i forsvarlig og beboelig stand både indvendig med bræddeloft sommenpløjet, lergulv og anstændige vægge, vinduer og døre, og udvendig må den på huset over kammeret liggende tække være af den beskaffenhed at den kan være vandtæt, og på denne min bopæl skal yderne levere mig årlig så længe jeg lever følgende præstationer uden noget vederlag. Det bemærkes, at dersom bygningen hvori kammeret er, skulle forulykkes ved ildebrand, da skal yderen forskaffe mig en passende beboelseslejlighed i muliget nærhed. Medens det er nedbrændt, og senest et halvt år efter branden have bygningerne opførte i beboelig stand i samme forhold til hinanden som det nu står tdr rug, 4 skp byg, 4 skp boghvede som leveres med halvdelen hver års 1. maj og 1. november, 3 tdr friske blegrøde spisekartofler fri for små kartofler leveres i optagningstiden, 4 snese friske hønseæg leveres med en snes til hvert års påske, pinse, St. Hansdag og Mikkelsdag, alle af almindelig størrelse, 1½ lispund (1 lispund = knap 8 kg) tør saltet flæsk, ikke af en orne, hver anden år af forbørsten efter at hovedet er fraskåren og hver anden år af bagbørsten leveres hvert års Kyndelmisse, ½ pund kandis, ½ pund kaffebønner, ½ pund cikorier (kaffetilsætning) og en potte godt dansk kornbrændevin leveres til hver af årets 3 store højtider, ½ skp køkkensalt leveres hvert års Mortensdag, alle disse præstationer skal stedse leveres i rene sunde forsvarlige handelsvarer og med lovbestemte mål og vægt. 2. Som mælk leveres hver dags morgen på nyderens bopæl i tidsrummet fra 1. juni til 1. september 1½ potte og fra 1. september til 1. juni næste år hver morgen til samme tid 1 potte, alt sammen nymalket komælk ren og uforfalsket i nogen måde og med lovbestemte mål. 3. Yderen er pligtig til årlig at fodre, græsse og passe en væder eller får med sammes yngel til hvert års Mortensdag og forsvarlig i enhver henseende såvelsom at besørge den vasket og klippet 2 gange årlig efter nyderens forlangende, og skulle fåret eller yngelen komme af dage på en måde som kan lægges yderen til last med rette, da indsættes det igen af yderen, men ellers af nyderen. 4. Som ildebrændsel leverer yderen til nyderen årlig 5000 stk skudtørv (tørv, som graves hele op af mosen), de hårde imellem de løse, de sorte imellem de brune, alt ligesom de er kastet op imellem hinanden til bunden i graven og af lovbefalede størrelse navnlig efter cirkulære af 6. november 1838, og når de er tørre så i rette bjergningstid hjemkøre og ordentlig istaksat ved yderens egen tørv ved stedet og tilbørlig hyllet og tildækket for regn og uvejr. Askeaffald er nyderen uvedkommende, og skal nyderen stedse henlægge asken efter at de tilbørlig er slukkede og kolde ved yderens mødding og så ved stedet, hvor aftægtsboligen er.

7 5. Yderen skal stedse besørge nyderens korn formalet eller gjort i gryn når forlanges i ordentlig stand, når han selv kører til mølle og besørge hans brød bagt og tilberedt ordentlig til bagning, og hans malt brygget i øl, når forlanges samt yde ham til enhver tid pleje og opvartning anstændig og forsvarlig, såvelsom at besørge hans vaskning og syning på gamle klædningsstykker, og i sygdomstilfælde besørge og bekoste såvel doktor som præst hentet og hjem igen, hvorimod lægehonorar og mediciner bekostes af nyderen selv. Nyderen skal tvende gange årlig have frisk rughalm til en seng. 6. Skulle nyderen finde sig tilfreds med at gå til yderens bord og der tage hans mad i forening med yderens egne folk, da skal dette være ham tilladt, og imedens dette varer, leveres ham en pund smør ind i hans kammer den første dag i hver måned tilligemed fornøden brød, hvilke varer han dog ikke må afhænde til nogen anden men selv fortære det, og bortfalder da leverancen af rug, byg, boghvede, kartofler, flæsk, mælk, æg, kaffesager og brændevin og salt. Tager nyderen ikke hans kost ved yderens bord hvilket valg står både nyder og yder frit for inden halv års varsel, da leveres de heri nævnte præstationer efter kontraktens indhold, men nyderen får da kun en halv pund smør den første dag i hver måned, det bemærkes, at medens nyderen tager hans kost ved yderens bord, da skal yderen udstyre nyderen med tilstrækkelige mellemmader, øl, mælk i fjorten dage.ulæseligt. foruden davre og aftensmad som han skal tage hjemme. 7. Nyderen har ret til at tage det fornødne vand af yderens brønd med yderens brøndredskaber som til enhver tid skal holdes i forsvarlig og brugbar stand af yderen ligeså har nyderen stedse fri og uhindret adgang omkring stedets bygninger og ad de veje og stier, som fører derfra og dertil dog alt under iagttagelse af de retslige bestående loves overholdelse. 8. Skulle aftægtsnyderen få i sinde at fraflytte aftægtsboligen, da skal dette være ham tilladt og tilbage igen så tit, som han ønsker det, dog med en halv års varsel for hver tilbageflytning, og aftægtsboligen skal da være i forsvarlig beboelig stand og imedens fraflytningen varer, bortfalder leverancen af mælk, husrum, ildebrændsel, kørsler, plejen, brygning, bagning, vask og syning, og derfor har yderen at erlægge til nyderen årlig 26 kroner med halvdelen i hvert års 11. juni og 11. december termin. De øvrige præstationer leveres da på nyderens ny bopæl dog ikke over en mils længde fra den forrige aftægtsbolig, og er yderen da fritagen i fraflytningstilfælde for at besørge nyderens henfart, hvilket han skal være pligtig til efter egnens skik og brug, såfremt nyderen har ophold ved hans dødelige afgang i det heri beskrevne aftægtsbolig, og som vederlag derfor erholder yderen samtlige nyderens efterladenskaber med undtagelse af kontanter eller værdipapirer. 9. Det på Matr.nr. 11b stående spændhus (bygning, bestående af anbragte tagspær på jorden og forsynet med stråtag), som tilhører aftægtsnyderen fraflyttes dette sted af nyderen og opføres efter yderens udvisning på dette Matr.nr.

8 10. Jeg underskrevne Frederik Philberth tilstår herved og forpligter mig og arvinger eller efterkommende ejere af mit nu påboende sted til at levere de i nærværende kontrakt bestemte præstationer til de deri fastsatte tider og steder prompte og skadesløse i enhver henseende, og til sikkerhed herfor pantsætter jeg herved med første prioritets pant mit efter skøde af 8. juli d.a. hvilken skøde tinglæses samtidig med nærværende kontrakt ejende sted Matr.no 11b med påstående bygning til og underliggende ejendom, isået sæd, avl og afgrøde så og den sum hvorfor stedets bygning er forsikret i landets almindelige brandforsikring intet i nogen måde undtagen af hvad som henhører til dette Matr.nr. og skulle misligholdelse af denne kontrakt imod mig eller efterkommende ejere af det heri pantsatte vorde rejst, da underkaster vi os den hurtige retsforfølgning, forordning af 25. januar 1828 hjemler. Det heri pantsatte sted har hartkorn på Karup mark: 2 Skæpper og 1 Album, gl.skat 3 kr. 97 øre. For det stemplede papirs skyld anslåes de i denne kontrakt årlige fastsatte ydelser til 137 kr. 6 øre taget frem gange = Aftægtsboligen er indrettet Begravelsesomkostninger I alt 685 kr. 30 øre 30 kr. 00 øre 715 kr. 30 øre Nærværende kontrakt bliver for yderens regning at læse til tinge. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnesfast. Karup mark den 16. december Som aftægtsnyder: Hans Pedersen (m.f.p. ved M.C.Nielsen) Som aftægtsyder: Frederik Philberth Til vitterlighed: M. C. Nielsen Jens Christian Mikkelsen Læst den 15. januar Anm: Pantsætteren har ikke tinglæst adkomst på den pantsatte ejendom, hvorpå adskillige hæftelser hviler. I. S. Møller kst. Kilde: Lysgård med fl. Herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP46 fol. 121)

9 Frederik Philbert Frederik Philbert blev født den 10. september 1835 som søn af gårdejer Johan Georg Philbert og hustru Elisabeth Bitsch i Grønhøj. Han blev gift den 27. april 1858 i Frederiks kirke med Elisabeth Jensdatter, der var født den 21. december 1834 som datter af gårdejer Jens Nielsen og hustru Eva Besser fra ejendom 12 i Karup. Da de bliver gift, var Frederik soldat. Han kom først til Karup i 1860, indtil da var Elisabeth hjemme hos forældrene. Efter soldatertiden blev Frederik indsidder i Karup Han var tømrer og har nok tjent til føden som sådan. Allerede i 1867 købte han en parcel 12b af sin svigerfader Jens Nielsen fra ejendom 12. I 1883 købte han en parcel 11e af Hans Pedersen fra ejendommen her. Disse 2 parceller tog han med over til ejendommen, da han i 1885 købte den af Hans Pedersen. Han købte ejendommen for 720 kroner samt en aftægtskontrakt til Hans Pedersen. I de foregående år har han både været husmand og tømrer. Han har nok stadig lavet noget snedkerarbejde, selv om han har fået betydelig mere jord. Frederiks Philbert døde den 11. marts 1918 i Karup. Elisabeth Jensdatter døde 16. maj 1929 og blev begravet 22. maj på Karup kirkegård. 94 år gl. Aftægtskone på Karup Mark. Frederik Philbert og Elisabeth Jensdatters børn: Alle født på Karup Mark: 1. Elisabeth Philbert, født 30. juni 1858, døbt 11. juli. 2. Eva Philbert, født 27. december 1860, døbt 26. december. Død 16. marts ¼ år gl. Hjernebetændelse. 3. Johan Georg Philbert, født 5. september 1863, døbt 25. oktober. 4. Jens Peter Philber,t født 25. juni 1866, døbt 14. oktober. 5. Johan Jakob Philbert, født 1. oktober 1868, døbt 11. oktober. 6. Maria Philbert, født 12. marts 1871, hjemdøbt 21. marts Fremstillet i kirken 6. april. 7. Eva Philbert, født 24. september 1873, døbt 28. september. 8. Philip Frederik Philbert, født 4. maj 1877, døbt 21. maj. 9. Niels Philip Philbert, født 10. januar 1881, døbt 20. februar. Ad 1. Hun blev gift i 1882 med Anton Martin Nielsen fra Vindum Overgaard. Ad 3. Han blev gift i 1895 med Ane Nielsen, der var født i Christianshede. Han står da nævnt som avlsbestyrer i Neder Uhre. Ad 5. Han flyttede til København og havde et gæstgiveri. Han boede på Østerbro. Ad 7. Hun blev gift i 1896 med Johan Peder Krath fra Firehuse. Ad 9. Han blev den næste ejer af stedet. Folketælling i Karup: 1880: Frederik Philbert 44 år født i Frederiks gift husmand og tømrer Elisabeth Jensen 45 år født i Karup gift hans kone Jens Peder Philbert 13 år født i Karup ugift deres barn Johan Jacob Philbert 11 år født i Karup ugift deres barn Marie Philbert 8 år født i Karup ugift deres barn Eva Philbert 6 år født i Karup ugift deres barn Philip Frederik Philbert 2 år født i Karup ugift deres barn.

10 1890: Frederiks Philbert 54 år født i Frederiks gift husmand og snedker Elisabeth Jensen 55 år født i Karup gift hans kone Jens Peder Philbert 23 år født i Karup ugift deres barn Philip Frederik Philbert 12 år født i Karup ugift deres barn Niels Philip Philbert 9 år født i Karup ugift deres barn Hans Pedersen 60 år født i Karup enke aftægtsmand. 1901: Frederik Philbert født den 10. september 1835 i Frederiks gift husmand Elisabeth Jensen født den 21. december 1834 i Karup gift hans kone Jens Peder Philbert født den 6. juli 1866 i Karup ugift deres barn Philip Frederik Philbert født den 4. maj 1877 i Karup ugift deres barn.

11 SKØDE. Jeg underskrevne selvejer Hans Pedersen på Karup mark tilstår herved for mig og arvinger at have solgt, lige som jeg herved sælger, skøder og aldeles fra mig og arvinger afhænder og overdrager til Frederiks Philbert af Karup, den mig ifølge skøde af 2. juli 1855 tinglæst 3. august s.å. ejende og påboende sted matr. nr. 11b på Karup, der endnu efter flere frasalg har efter indenrigsministeriets approbation af 6. august 1884 hartkorn 2 skp. 1 alb. glskat. 3 kr. 97 øre og på medfølgende kort betegnet således parcel no. 1 af matr. no. 11b og medfølger i købet det på ejendommen værende hus samt sæd, avl og afgrøde, samt den vandrettighed til stedets enge, samt forlig af hjemler det fra stemværket ved Trehuses enge, alt for den akkordere købesum 720 kr. er syv hundrede og tyve kroner, af hvilket købesummen er beregnet 100 kr. for kreaturbesætning, og da nu køberen har berigtiget købesummen dels ved kontant og dels på anden måde, samt givet mig sikkerhed for den mig af ejendommen berigtiget aftægt, hvilke for 5 år udgør 65 kr. 30 øre, så erklærer jeg herved at ovennævnte sted med underliggende, som allerede af ham er taget i besiddelse, nu herefter skal tilhøre ham med de samme herligheder, rettigheder pligter og byrder alt som jeg selv efter ovennævnte mit skøde har ejet, samme fri for enhvers beføjede krav og tiltale og hjemler jeg, ham det solgte efter loven. Det tilføjes at der af det solgte svares tiende årlig til præsten 1 skp. 7/12 fdk rug og i kongetiende 3 fdk rug og 1 fdk. byg, og må dette skøde læses til tinge uden mig at varsle. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. p.t. Vallerbæk i Karup 2. juli Hans Pedersen m.f.p. ved M.C.Nielsen Til vitterlighed M.C.Nielsen Søren Sørensen Til fattiges kasse er intet erlagt. M.C.Nielsen. Læst den 15. januar Da nærv. Skøde ikke er forsynet med den i forordn. af 25. juni befalede påtegning fra Viborg stiftsamt, så vil den passerede tinglæsning være at anse for en nullitet. I.S.Møller kst. (Den manglende påtegning fra stifsamtet er indhentet og tinglæst den 25. juni 1886). Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP46 side 112 og 448). SKØDE Da indenrigsministeriet under 6. august 1884 har approberet udstykningen af H.Pedersens jorder matr. 11b og 12a af Karup by og sogn således, at der derfra må afhændes parcellen matr. 11b af hartkorn 2 skp 1 alb, haves fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftamt den 6. april Andreas Skrike Læst den 25. juni Christopher Krabbe Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP46 side 418)

12 AFTÆGTSKONTRAKT I anledning af, at undertegnede Niels Philip Philbert af Karup samtidig hermed er bleven overdraget den nedenfor pantsatte ejendom, har jeg påtaget mig og denne ejendoms senere ejere følgende forpligtelser overfor mine forældre Frederik Philbert og hans hustru Elisabeth Nielsdatter, så længe de lever: 1. Inden 3 måneder efter at der herom fremkommer forlangende, skal jeg indrette de 4 østligste fag til bolig til dem. Den skal således indrettes og forsynes med gulv, loft, vinduer, døre, kakkelovne, komfur, grube, skorsten og andet deslige som de det forlanger, og jeg har derhos forpligtelse til stedse at holde den forsvarlig ved lige på tag og fag, udvendig og indvendig, hvorhos jeg, hvis den skulle forgå ved ulykkestilfælde, forpligter mig til, inden et ½ år derefter, at genopføre den på samme sted, som den oprindelige bolig og midlertidig skaffe dem passende bolig andetsteds. 2. Til have overlades dem den østlige halvdel af stedets have, til hvilken have, som de har fri rådighed over, de af stedets mødding må tage den gødning, som de anser fornøden. 3. De skulle stedse have adgang til og ret til benyttelse af stedets vandsted og ovn med dertil hørende redskaber. 4. Jeg skal årlig give dem: a. 3 tdr rug, 1½ skp hele byggryn, 1½ skp boghvedegryn, 3 skp boghvede, 2 skp malt, med halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november. b. 6 tdr. spisekartofler med halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november. c. 3 lispund fersk mellemflæsk hver 15. december. d. 8 snese hønseæg med 2 snese i ugen før påske, 2 snese i ugen før pinse, 2 snese Sankt Hansdag og 2 snese Sankt Mikkelsdag. e. Kontant 30 kr. med halvdelen hver 1. maj og 1. november. De anførte naturalier skulle være af første klasse, og samtlige ydelser skulle leveres en termin forud. 5. Årlig i rette bjergningstid og senest 1. august skal jeg give dem 8000 tørv af almindelig størrelse og af god bonitet, hvilket tørv jeg skal hjemkøre, når de er tørre, og ved leveringen skal indsætte i hus efter anvisning, hvorved bestemmes, at jeg til tørvene skal overlade mine forældre et tilstrækkeligt rum i et særskilt dertil opført hus eller i en af gårdens længer. 6. I tiden fra 1. maj til 1. november skal jeg give dem 3 potter nymalket mælk daglig, og den øvrige tid af hvert år skal jeg give dem 2 potter nymalket mælk daglig, stedse af morgenmalkningen og indbragt i deres bolig i rene kar. 7. Jeg skal køre deres korn til mølle og formalet tilbage, når det forlanges. 8. Lige og sammen med mine egne får skal jeg stedse græsse, fodre og passe 2 får for dem, om sommeren indtil 1. november tillige deres yngel.

13 9. Jeg skal til enhver tid give dem omhyggelig og kærlig pleje og opvartning, ligesom jeg skal brygge, bage og slagte for dem, besørge deres byærinder, deres vask og anden renlighed, alt når sådant forlanges. I sygdomstilfælde skal jeg derhos befordre læge og præst til og fra dem. 10. Når den ene af dem afgår ved døden, bortfalder en tredjedel af, hvad der er betinget i posterne 4 og Skulle de eller den længstlevende af dem få i sinde at fraflytte deres fornævnte bolig, da skal alt, hvad der er betinget i post 4 leveres på deres ny bopæl, indenfor en afstand af 2 mil fra boligen. Flytter de længere bort, må de selv afhente ydelserne eller opgive, hvor de indenfor anførte afstand kunne leveres. Post 8 vedbliver uforandret i bortflytningstilfælde. Alt, hvad der i øvrigt foran i denne kontrakt er betinget, bortfalder derimod ved bortflytning, men som vederlag derfor skal der årlig betales 75 kr., såfremt og så længe de begge lever, men kun 60 kr., når kun den ene af dem lever, hvilket beløb skal erlægges på deres ny bopæl i landet med halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november. 12. Jeg skal i sin tid besørge og bekoste deres begravelse efter skik og brug imod som vederlag derfor at erholde, hvad den længstlevende efterlader sig af løsøre. 13. Til sikkerhed for prompte og skadesløs opfyldelse af nærværende kontrakt, hvis præstationer har en kapitalværdi for 5 år af 1300 kr., meddeler jeg herved 1. prioritets panteret i den mig ifølge skøde af i dag, som samtidig hermed tinglæses, tilhørende ejendom: Matr.no. 11b Karup by og sogn af hartkorn 2 skp 0 fjk 1 alb 12b smsts e 0 0 1½ 2e Haurdal, Frederiks sogn 0 0 2½ 3d smsts med kirketiende af Matr.no 11b og 12e, påstående bygninger med deri værende mur- og nagelfaste genstande, avl, afgrøde, gødning, besætning, inventarium og avlsredskaber, og i assurancesummerne i ildebrandstilfælde. Det bemærkes dog, at Matr.no 11b forud er behæftet med aftægt, og at der endvidere hæfter forpligtelse angående brønd, fredning af en høj, vandløbskontrakt og nedlægningsbevilling. 14. I søgsmålstilfælde vedtages retsforfølgning efter Frd. 25. januar 1828, og jeg vedtager, at jeg, når jeg i det væsentlige taber sagen, skal betale skadesløse omkostninger. f.t. Kjellerup den 30. april Niels Philip Philbert Til vitterlighed: D.Petersen L.P.Petersen Læst ved Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 10. maj 1907 og indført i skøde- og pantebogen. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP60 fol. 249)

14 Niels Philbert Niels Philbert blev født 10. juni 1881 i Karup som søn af Frederik Philbert og hustru Elisabeth Philbert. Han blev gift den 6. maj 1907 i Frederiks kirke med Johanne Georgine Katrine Margrethe Pedersen, der var datter af gårdmand Peder Chr. Pedersen og hustru Kristine Pedersen i Ulvedal. Forhen boede de i gl. Sjørup i Lysgaard sogn. I 1907 købte han ejendommen af sin far, Frederik Philbert. Der var stadig en aftægtskontrakt med Hans Pedersen, som Niels Philbert nu var forpligtiget til at udrede. Det ser ud til, at han har været en driftig landmand. I 1908 stod der i Viborg Stifts Folkeblad nr. 198: Ny Plantage (under Hedeselskabet) i Karup, Højlund Plantage ca. 13½ Tdr. Land i Karup By og Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt. Plantagen ejes af Gaardejer Niels Philbert i Karup. Arealet bestaar af Ager og Hede. I 1917 købte han ejendommen 28, som lå på den anden side af Årestrupvej og som han lagde ind under sin ejendom. Der hørte også 2 parceller med til ejendommen fra Haurdal, så det har været en ret anseelig ejendom. Da sønnen Børge Philbert selv vil i gang, blev der skilt jord fra ejendommen til en ny ejendom på Vestermarksvej. Niels Philbert beholdt ejendommen i mange år. Så vidt jeg kan se, er den først overladt til sønnen Kjeld i Niels og Johanne Philberts børn: 1. Elisabeth Frederikke Philbert født den 15. februar 1908 i Karup. 2. Frederik Philbert født den 28. september 1909 i Karup 3. Peder Kristian Philbert født den 26. maj 1911 i Karup 4. Aage Gotfred Philbert født den 27. maj 1913 i Karup 5. Marius Børge Philbert født den 10. juli 1915 i Karup 6. Marie Kirstine Philbert født den 16. oktober 1917 i Karup 7. Kjeld Folmer Philbert født den 1. september 1922 i Karup 8. Astrid Selma Philbert født den 14. januar 1925 i Karup. Ad 1. Elisabeth Philbert, født i Hun blev gift og kom til at bo i Lee nord for Bjerringbro. Ad 2. Frederik Philbert, født i Han blev gift i 1936 og købte en naboejendom til sit barndomshjem på Årestrupvej i Haurdal. Ad 3. Peder Philbert, født Han blev gift og købte en ejendom på Vestermarksvej i Frederiks. Ad 4. Aage Philbert, født i Han forblev ugift og boede i Karup. Ad 5. Børge Philbert, født i Han blev gift og fik en ejendom, der var udstykket fra fødegården og lå på Vestermarksvej Frederiks.

15 Ad 6. Marie Philbert, født i Hun blev gift og flyttede til Hjørring. Ad 7. Kjeld Philbert, født i Han blev gift og overtog fødehjemmet. Ad 8. Astrid Philbert, født i Hun blev gift og boede i Haurdal Folketælling Karup: 1916: Frederik Philbert 10. august 1835 gift aftægt Elisabeth Philbert 21. december 1834 gift hans kone Niels Philbert 10. juni 1881 gift landbrug Johanne Philbert 6. marts 1886 gift hans kone Elisabeth Philbert 15. februar 1908 ugift deres barn Frederik Philbert 28. september 1909 ugift deres barn Peder Kristian Philbert 26. maj 1911 ugift deres barn Aage Philbert 27. maj 1913 ugift deres barn Marius Philbert 10. juli 1915 ugift deres barn. 1930: Niels Philbert 10. juni 1881 i Karup gift landmand Johanne Philbert 6. marts 1886 i Lysgaard gift hans kone Frederik Philbert 28. september 1909 i Karup ugift deres barn Børge Philbert 10. juli 1915 i Karup ugift deres barn Marie Philbert 16. oktober 1917 i Karup ugift deres barn Kjeld Philbert 1. september 1922 i Karup ugift deres barn Astrid Philbert 14. januar 1925 i Karup ugift deres barn

16 Kilde: B47 Sp69 side 238.

17 SKØDE Undertegnede Mette Marie Jacobsen i Karup. Enke efter Laurs Jacobsen efter hvem jeg sidder i uskiftet bo, sælger skøder og endelig afhænder herved til Niels Philbert smst. Den mig iflg. adkomst der tinglæses samtidig hermed tilhørende ejendom: Matr.no 11c Karup by og sogn af hartkorn 1 skp. 0 fdk. 1 alb 11h 0 0 ½ Med påstående bygninger med mur og nagelfast tilbehør, med undtagelse af grubekedlen, hvorhos der medfølger hvad der forefindes af gødning. Ejendommen overtages straks af køberen som deraf skal svare de skatter og afgifter der herefter opkræves, og som har forpligtelse til at overtage og tilsvare den på ejendommen hvilende gæld til husmandskreditforeningen efter 2 obligationer for tilsammen 2500 kr. hvormed han er bekendt, og han skal deraf svare renter og ydelser, der forfalder i 11. december termin d.a. og senere. Reservefondsandelene tilkommer køberen som også får fordelen af den stedfundne amortisation. Købesummen har udgjort 3700 kr. skriver tre tusinde syv hundrede kroner, der er berigtiget ved køberens forpligtelse til at overtage fornævnte prioritetsgæld og på anden måde. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen og jeg fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom som derimod fra nu skal tilhøre køberen med de samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers beføjede tiltale. I forbindelse med foranstående overtagelse tilføjes at parterne have vedtaget at køberen skal overtage al den havre som aftærskes til maksimalpris som erlægges efterhånden som kornet afleveres. Kjellerup, den 27. november Mette Marie Jacobsen Niels Philbert Til vitterlighed: L. P. Petersen P. N. Nielsen Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil april termin 1917 inklusive. Ejendomsskyldværdi 2800 kr. Løbe nr alm. vurdering. Viborg amtstue den 29/ Schjøtt. Læst. Den 7. december pantebogen Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP65 fol. 31)

18

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Råbjergvej Sørup Etape 3 Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere