Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:"

Transkript

1 Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen Sælger parcel 11e til Frederik Philbert 1885 Sælger parceller 11g + 12d til eks. hustru Maren Nielsen Siig til ejendom 16. Sælger parcel 11h til Jens Chr. Sørensen, ejendom Frederik Philbert Køber parcel 12b fra Jens Nielsen, ejendom Køber parcel 12e af Hans Pedersen Niels Philip Philbert Køber ejendom 28 til sammenlægning med ejendom Kjeld Philbert.

2 Hans Pedersen blev født den 4. august 1828 som søn af gårdmand Peder Jacobsen og hustru Ane Jensdatter i Vallerbæk. Han blev gift i Karup kirke den 28. december 1854 med Maren Nielsen, der var født den 3. oktober 1831 som datter af Niels Nielsen og hustru Eva Philipsdatter Besser, ejendom 12 i Karup. Han købte i 1855 en parcel 11b, der stod for hartkorn 4 skp. 2 fdk. 1¼ alb. af Niels Mouritzen fra ejendom 28. Her startede han en ny ejendom. I 1963 købte han en parcel, 12d af sin svigerfader Niels Nielsen fra ejendom 12, den var på hartkorn 1 fdk. 1¼ alb. Han solgte i 1883 en parcel 11e til Frederik Philbert. I 1885 solgte han også en parcel 11h til Jens Chr. Sørensen til ejendom 28. I 1855 overdrog han til Else Cathrine Pallesdatter ret til at grave tørv i Meldalsmose. Forholdet mellem ægtefællerne ser ikke ud til at fungere alt for godt, for de besluttede i 1885 at dele deres bo. Maren Nielsen fik 2 parceller, 11g og 12d og begyndte en ny ejendom nr. 16. De blev aldrig skilt. I 1885 solgte Hans Pedersen ejendommen til Frederiks Philbert. Han fik en aftægtskontrakt med ham, og blev boende på ejendommen til han døde. Angående Maren Nielsen Siig se ejendom 16. Hans Pedersen døde den 16. januar 1913 i Karup. Hans Pedersen Hans Pedersen og Maren Nielsens børn: 1. Ane Marie Hansen født den 30. september 1855 i Karup. 2. Niels Hansen født den 5. januar 1862 i Karup. Død den 25. februar 1866 af kighoste. 3. Et dødfødt drengebarn født den 5. september 1964 i Karup. 4. Eva Marie Hansen født den 10. februar 1866 i Karup. 5. Dødfødt pige født den 12. juni 1870 i Karup. Ad 4 Eva Marie Hansen, født Hun blev gift den 2. december 1884 i Frederiks kirke med enkemand og boelsmand Frederik Erhard Sørensen, der boede på Firehuse hede. Han var 51 år gammel.

3 SKØDE Underskrevne husmand Niels Mouritzen i Karup tilstår herved at have uden foregående skriftlig købekontrakt solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger og skøder til Hans Pedersen, en parcel af det mig efter skøde tinglæst 24. juni 1853 tilhørende sted i Karup af hartkorn efter den ældre Matr.: 5 Skæpper og 1¼ Album, efter den ny Matr. under No 11b 4 Skæpper, 2 Fjerdingkar og 1¼ Album med gammelskat 4 Rd 3 Sk, hvilken parcel som indenrigsministeriet under 16. januar d.å. har tilladt afhændelsen af til Peder Jacobsen er ansat til hartkorn under Matr. 11b 2 Skæpper, 3 Fjerdingkar og 1½ Album og gammelskat 2 Rd 70 Sk. Den ommeldte afhændelse sker i øvrigt på vilkår, at jeg skal have ret til i den solgte parcel værende Mildals mose, at skære tørv til mit eget forbrug, ligesom også læggeplads og vejfart til samme, så længe der i bemeldte mose findes tørv, hvorimod køberen og efterkommere indrømmes en lignende ret til at tage mergel på min ejendom Matr.no 11c. Og da køberen Hans Pedersen har fyldestgjort mig for den akkorderede købesum 200 Rbd, ved at overtage sig en i min ejendom indestående prioritets forhæftelse af 200 Rbd, så skal fornævnte herefter tilhøre ham med de samme herligheder, rettigheder og byrder hvormed den hidtil har tilhørt mig. Heraf følger, at køberen fra dato af udreder alle af ejendommen gående kongelige skatter og offentlige afgifter. Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse p.t. Holgersdal den 2. juli 1855 Niels Mouritzen (m.f.p.) Til vitterlighed Burch Niels Andersen Da indenrigsministeriet under 26. januar 1855 har approberet udstykningen af Niels Mouritzens jorder Matr.No 11b i Karup by og sogn, således, at derfra må afhændes parcellen Matr.No 11c af hartkorn 2 Skæpper, 3 Fjerdingkar 1½ Album og gammelskat 2 Rbd 20 Sk til Peder Jacobsen, så vides fra amtets side intet til hinder for dette skødes tinglæsning. Viborg stiftamt den 25. juli I stiftamtmandens fraværelse. Borgen Læst den 3. august 1855 etc. Anm: Sælgerens adkomst er tinglæst 24. juni 1853 /:23-268:/ med anmærkning om, at en foregående ejer har forbeholdt sig 2 dages skudtørvgrøft årlig i ejendommen. Haxthausen Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol (B47-SP27 fol. 27)

4 SKØDE Jeg underskrevne selvejerhusmand Hans Pedersen, Karup mark, tilstår herved for mig og arvinger at have solgt ligesom jeg herved sælger, skøder og overdrager til min efter mindelig overenskomst fraflyttede hustru Maren Nielsen Siig, tvende parceller af de mig ifølge skøder af 2. juli 1855 og 12. januar 1863 tinglæst 3. august 1855 og 1. august 1873 ejende og påboende sted Matr.nr. 11b og 12d på Karup mark, der tilsammen har hartkorn 3 skp. 1¾ alb., gl.skat 6 kr. 1 øre, bemeldte solgte parceller der efter den mig under 6. august 1884 allernådigst forundt udstykningsbevilling er betegnet således Matr.nr. 11g og 12 d parcel nr. 2 af Matr.nr. 11b og parcel nr. 1 af Matr.nr. 12d af hartkorn henholdsvis 3 fdk 1½ alb, gl.skat 1 kr. 48 øre og 1¾ alb, gl.skat 31 øre med påhvilende præstetiende på 11g: 1¾ fdk rug og kongetiende 1 fdk rug, ½ fdk byg, og 12d præstetiende: ½ fdk rug og kongetiende ¼ fdk rug, ¼ fdk byg og 12d præstetiende ½ fdk rug og kongetiende: ¼ fdk rug ¼ fdk byg, og medfølger i købet med parcellerne en sjettedel af et døgns vandrettighed fra stemmeværket ved Trehuses enge i forening med sælgeren og Mikkel Christensen og Jens Christen Mikkelsen hvilken udgift ved dette vandanlæg fra den heri solgte parcels vedkommende årlig anslået til otte øre, Ejendommens værdi anslås til kr, et tusinde kroner, som er berigtiget fra Maren Nielsens side, og skal således fornævnte parceller nu herefter tilhøre merbemeldte Maren Nielsen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser alt som jeg selv som en samlet ejendom efter ovennævnte mine tvende skøder har ejet samme fri for enhvers beføjede krav og tiltale og er jeg pligtig at hjemle hende det solgte efter loven. Køberen har ret til al slags færdsel ad en seks alen bred vej i øst fra det solgte neden under bakke, hvor vejen nu løber på min ejendom Matr.nr. 11b og til det såkaldte Siigeng. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Karup mark, den 28. maj Hans Pedersen Til vitterlighed: M. C. Nielsen Frederik Philbert Da indenrigsministeriet under 6. august 1884 har approberet udstykningen af H. Pedersens jorder Matr.nr. 11b og 12d af Karup by og sogn, således at derfra må afhændes parcellerne Matr.nr. 11g og 12d af hartkorn henholdsvis 3 fdk ½ alb, og 1¾ alb, gl.skat henholdsvis 1 kr. 48 øre og 31 øre, haves fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftamt den 18. august G. Tillisch Læst den 19. februar Anm. En købekontrakt om et engstykke, forskellige vandingskontrakter og tørveskærrettigheder, en udlægsbevilling og pantegæld kr. bemærkes. I. S. Møller Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP46 fol. 174)

5 OVERDRAGELSESDOKUMENT Underskrevne husmand Hans Pedersen i Karup tilstår hermed at have overdraget ligesom jeg hermed overdrager til Else Cathrine Pallesdatter, enke efter Jens (mangler) såvel som til de efterkommende ejere af den hende tilhørende ejendom i Karup af hartkorn under matr.nr. 11d, 2 fdk 1¾ alb. dertil årlig at skære en dags grøft i den til min ejendom hørende mose Meldalsmose, med sin vejfart dertil samt fornøden tørre og læggeplads. Bemeldte min ejendom, hvorpå jeg har skøde af dags dato for hartkorn under matr.nr. 11b, 2 skp 3 fdk 1½ alb. For det stemplede papirs skyld anslås den ovenmeldte rettighed til en kapital værdi af 12 rd. Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse. p.t. Holgersdal den 3. juli Hans Pedersen Til vitterlighed:? Niels Andersen Læst den 3. august Anm. Hans Pedersens adkomst er tinglæst dags dato med anmærkning om, at en foregående ejer har forbeholdt sig 2 dages skudtørvgrøft årlig i ejendommen. Efter obligation læst dags dato er ejendommen behæftet med 200 Rd. Haxthausen Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol (B47-SP27 fol. 37)

6 AFTÆGTSKONTRAKT Oprettet under dags dato imellem undertegnede Hans Pedersen og Frederik Philberth, begge af Karup mark, førstnævnte som nyder og sidstnævnte som yder. Jeg, Hans Pedersen der ved skøde af 7. juli d.a. har overdraget mit hidtil ejende og påboende sted Matr.no 11b på Karup mark til Frederik Philberth forbeholder mig herved ret til beboelse mit livstid i det kammer som er til vest fra Philberths indgangsdør i hans nu påboende sted på Karup mark som med vidner er taget i øjesyn og med fri adgang til kammeret igennem hans forstue til enhver tid, samt ret til fra hans skorsten af at lægge tørv i min kakkelovn og føre asken ud gennem hans køkkendør, dog i et asketrug. Dette kammer skal yderen vedligeholde i forsvarlig og beboelig stand både indvendig med bræddeloft sommenpløjet, lergulv og anstændige vægge, vinduer og døre, og udvendig må den på huset over kammeret liggende tække være af den beskaffenhed at den kan være vandtæt, og på denne min bopæl skal yderne levere mig årlig så længe jeg lever følgende præstationer uden noget vederlag. Det bemærkes, at dersom bygningen hvori kammeret er, skulle forulykkes ved ildebrand, da skal yderen forskaffe mig en passende beboelseslejlighed i muliget nærhed. Medens det er nedbrændt, og senest et halvt år efter branden have bygningerne opførte i beboelig stand i samme forhold til hinanden som det nu står tdr rug, 4 skp byg, 4 skp boghvede som leveres med halvdelen hver års 1. maj og 1. november, 3 tdr friske blegrøde spisekartofler fri for små kartofler leveres i optagningstiden, 4 snese friske hønseæg leveres med en snes til hvert års påske, pinse, St. Hansdag og Mikkelsdag, alle af almindelig størrelse, 1½ lispund (1 lispund = knap 8 kg) tør saltet flæsk, ikke af en orne, hver anden år af forbørsten efter at hovedet er fraskåren og hver anden år af bagbørsten leveres hvert års Kyndelmisse, ½ pund kandis, ½ pund kaffebønner, ½ pund cikorier (kaffetilsætning) og en potte godt dansk kornbrændevin leveres til hver af årets 3 store højtider, ½ skp køkkensalt leveres hvert års Mortensdag, alle disse præstationer skal stedse leveres i rene sunde forsvarlige handelsvarer og med lovbestemte mål og vægt. 2. Som mælk leveres hver dags morgen på nyderens bopæl i tidsrummet fra 1. juni til 1. september 1½ potte og fra 1. september til 1. juni næste år hver morgen til samme tid 1 potte, alt sammen nymalket komælk ren og uforfalsket i nogen måde og med lovbestemte mål. 3. Yderen er pligtig til årlig at fodre, græsse og passe en væder eller får med sammes yngel til hvert års Mortensdag og forsvarlig i enhver henseende såvelsom at besørge den vasket og klippet 2 gange årlig efter nyderens forlangende, og skulle fåret eller yngelen komme af dage på en måde som kan lægges yderen til last med rette, da indsættes det igen af yderen, men ellers af nyderen. 4. Som ildebrændsel leverer yderen til nyderen årlig 5000 stk skudtørv (tørv, som graves hele op af mosen), de hårde imellem de løse, de sorte imellem de brune, alt ligesom de er kastet op imellem hinanden til bunden i graven og af lovbefalede størrelse navnlig efter cirkulære af 6. november 1838, og når de er tørre så i rette bjergningstid hjemkøre og ordentlig istaksat ved yderens egen tørv ved stedet og tilbørlig hyllet og tildækket for regn og uvejr. Askeaffald er nyderen uvedkommende, og skal nyderen stedse henlægge asken efter at de tilbørlig er slukkede og kolde ved yderens mødding og så ved stedet, hvor aftægtsboligen er.

7 5. Yderen skal stedse besørge nyderens korn formalet eller gjort i gryn når forlanges i ordentlig stand, når han selv kører til mølle og besørge hans brød bagt og tilberedt ordentlig til bagning, og hans malt brygget i øl, når forlanges samt yde ham til enhver tid pleje og opvartning anstændig og forsvarlig, såvelsom at besørge hans vaskning og syning på gamle klædningsstykker, og i sygdomstilfælde besørge og bekoste såvel doktor som præst hentet og hjem igen, hvorimod lægehonorar og mediciner bekostes af nyderen selv. Nyderen skal tvende gange årlig have frisk rughalm til en seng. 6. Skulle nyderen finde sig tilfreds med at gå til yderens bord og der tage hans mad i forening med yderens egne folk, da skal dette være ham tilladt, og imedens dette varer, leveres ham en pund smør ind i hans kammer den første dag i hver måned tilligemed fornøden brød, hvilke varer han dog ikke må afhænde til nogen anden men selv fortære det, og bortfalder da leverancen af rug, byg, boghvede, kartofler, flæsk, mælk, æg, kaffesager og brændevin og salt. Tager nyderen ikke hans kost ved yderens bord hvilket valg står både nyder og yder frit for inden halv års varsel, da leveres de heri nævnte præstationer efter kontraktens indhold, men nyderen får da kun en halv pund smør den første dag i hver måned, det bemærkes, at medens nyderen tager hans kost ved yderens bord, da skal yderen udstyre nyderen med tilstrækkelige mellemmader, øl, mælk i fjorten dage.ulæseligt. foruden davre og aftensmad som han skal tage hjemme. 7. Nyderen har ret til at tage det fornødne vand af yderens brønd med yderens brøndredskaber som til enhver tid skal holdes i forsvarlig og brugbar stand af yderen ligeså har nyderen stedse fri og uhindret adgang omkring stedets bygninger og ad de veje og stier, som fører derfra og dertil dog alt under iagttagelse af de retslige bestående loves overholdelse. 8. Skulle aftægtsnyderen få i sinde at fraflytte aftægtsboligen, da skal dette være ham tilladt og tilbage igen så tit, som han ønsker det, dog med en halv års varsel for hver tilbageflytning, og aftægtsboligen skal da være i forsvarlig beboelig stand og imedens fraflytningen varer, bortfalder leverancen af mælk, husrum, ildebrændsel, kørsler, plejen, brygning, bagning, vask og syning, og derfor har yderen at erlægge til nyderen årlig 26 kroner med halvdelen i hvert års 11. juni og 11. december termin. De øvrige præstationer leveres da på nyderens ny bopæl dog ikke over en mils længde fra den forrige aftægtsbolig, og er yderen da fritagen i fraflytningstilfælde for at besørge nyderens henfart, hvilket han skal være pligtig til efter egnens skik og brug, såfremt nyderen har ophold ved hans dødelige afgang i det heri beskrevne aftægtsbolig, og som vederlag derfor erholder yderen samtlige nyderens efterladenskaber med undtagelse af kontanter eller værdipapirer. 9. Det på Matr.nr. 11b stående spændhus (bygning, bestående af anbragte tagspær på jorden og forsynet med stråtag), som tilhører aftægtsnyderen fraflyttes dette sted af nyderen og opføres efter yderens udvisning på dette Matr.nr.

8 10. Jeg underskrevne Frederik Philberth tilstår herved og forpligter mig og arvinger eller efterkommende ejere af mit nu påboende sted til at levere de i nærværende kontrakt bestemte præstationer til de deri fastsatte tider og steder prompte og skadesløse i enhver henseende, og til sikkerhed herfor pantsætter jeg herved med første prioritets pant mit efter skøde af 8. juli d.a. hvilken skøde tinglæses samtidig med nærværende kontrakt ejende sted Matr.no 11b med påstående bygning til og underliggende ejendom, isået sæd, avl og afgrøde så og den sum hvorfor stedets bygning er forsikret i landets almindelige brandforsikring intet i nogen måde undtagen af hvad som henhører til dette Matr.nr. og skulle misligholdelse af denne kontrakt imod mig eller efterkommende ejere af det heri pantsatte vorde rejst, da underkaster vi os den hurtige retsforfølgning, forordning af 25. januar 1828 hjemler. Det heri pantsatte sted har hartkorn på Karup mark: 2 Skæpper og 1 Album, gl.skat 3 kr. 97 øre. For det stemplede papirs skyld anslåes de i denne kontrakt årlige fastsatte ydelser til 137 kr. 6 øre taget frem gange = Aftægtsboligen er indrettet Begravelsesomkostninger I alt 685 kr. 30 øre 30 kr. 00 øre 715 kr. 30 øre Nærværende kontrakt bliver for yderens regning at læse til tinge. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnesfast. Karup mark den 16. december Som aftægtsnyder: Hans Pedersen (m.f.p. ved M.C.Nielsen) Som aftægtsyder: Frederik Philberth Til vitterlighed: M. C. Nielsen Jens Christian Mikkelsen Læst den 15. januar Anm: Pantsætteren har ikke tinglæst adkomst på den pantsatte ejendom, hvorpå adskillige hæftelser hviler. I. S. Møller kst. Kilde: Lysgård med fl. Herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP46 fol. 121)

9 Frederik Philbert Frederik Philbert blev født den 10. september 1835 som søn af gårdejer Johan Georg Philbert og hustru Elisabeth Bitsch i Grønhøj. Han blev gift den 27. april 1858 i Frederiks kirke med Elisabeth Jensdatter, der var født den 21. december 1834 som datter af gårdejer Jens Nielsen og hustru Eva Besser fra ejendom 12 i Karup. Da de bliver gift, var Frederik soldat. Han kom først til Karup i 1860, indtil da var Elisabeth hjemme hos forældrene. Efter soldatertiden blev Frederik indsidder i Karup Han var tømrer og har nok tjent til føden som sådan. Allerede i 1867 købte han en parcel 12b af sin svigerfader Jens Nielsen fra ejendom 12. I 1883 købte han en parcel 11e af Hans Pedersen fra ejendommen her. Disse 2 parceller tog han med over til ejendommen, da han i 1885 købte den af Hans Pedersen. Han købte ejendommen for 720 kroner samt en aftægtskontrakt til Hans Pedersen. I de foregående år har han både været husmand og tømrer. Han har nok stadig lavet noget snedkerarbejde, selv om han har fået betydelig mere jord. Frederiks Philbert døde den 11. marts 1918 i Karup. Elisabeth Jensdatter døde 16. maj 1929 og blev begravet 22. maj på Karup kirkegård. 94 år gl. Aftægtskone på Karup Mark. Frederik Philbert og Elisabeth Jensdatters børn: Alle født på Karup Mark: 1. Elisabeth Philbert, født 30. juni 1858, døbt 11. juli. 2. Eva Philbert, født 27. december 1860, døbt 26. december. Død 16. marts ¼ år gl. Hjernebetændelse. 3. Johan Georg Philbert, født 5. september 1863, døbt 25. oktober. 4. Jens Peter Philber,t født 25. juni 1866, døbt 14. oktober. 5. Johan Jakob Philbert, født 1. oktober 1868, døbt 11. oktober. 6. Maria Philbert, født 12. marts 1871, hjemdøbt 21. marts Fremstillet i kirken 6. april. 7. Eva Philbert, født 24. september 1873, døbt 28. september. 8. Philip Frederik Philbert, født 4. maj 1877, døbt 21. maj. 9. Niels Philip Philbert, født 10. januar 1881, døbt 20. februar. Ad 1. Hun blev gift i 1882 med Anton Martin Nielsen fra Vindum Overgaard. Ad 3. Han blev gift i 1895 med Ane Nielsen, der var født i Christianshede. Han står da nævnt som avlsbestyrer i Neder Uhre. Ad 5. Han flyttede til København og havde et gæstgiveri. Han boede på Østerbro. Ad 7. Hun blev gift i 1896 med Johan Peder Krath fra Firehuse. Ad 9. Han blev den næste ejer af stedet. Folketælling i Karup: 1880: Frederik Philbert 44 år født i Frederiks gift husmand og tømrer Elisabeth Jensen 45 år født i Karup gift hans kone Jens Peder Philbert 13 år født i Karup ugift deres barn Johan Jacob Philbert 11 år født i Karup ugift deres barn Marie Philbert 8 år født i Karup ugift deres barn Eva Philbert 6 år født i Karup ugift deres barn Philip Frederik Philbert 2 år født i Karup ugift deres barn.

10 1890: Frederiks Philbert 54 år født i Frederiks gift husmand og snedker Elisabeth Jensen 55 år født i Karup gift hans kone Jens Peder Philbert 23 år født i Karup ugift deres barn Philip Frederik Philbert 12 år født i Karup ugift deres barn Niels Philip Philbert 9 år født i Karup ugift deres barn Hans Pedersen 60 år født i Karup enke aftægtsmand. 1901: Frederik Philbert født den 10. september 1835 i Frederiks gift husmand Elisabeth Jensen født den 21. december 1834 i Karup gift hans kone Jens Peder Philbert født den 6. juli 1866 i Karup ugift deres barn Philip Frederik Philbert født den 4. maj 1877 i Karup ugift deres barn.

11 SKØDE. Jeg underskrevne selvejer Hans Pedersen på Karup mark tilstår herved for mig og arvinger at have solgt, lige som jeg herved sælger, skøder og aldeles fra mig og arvinger afhænder og overdrager til Frederiks Philbert af Karup, den mig ifølge skøde af 2. juli 1855 tinglæst 3. august s.å. ejende og påboende sted matr. nr. 11b på Karup, der endnu efter flere frasalg har efter indenrigsministeriets approbation af 6. august 1884 hartkorn 2 skp. 1 alb. glskat. 3 kr. 97 øre og på medfølgende kort betegnet således parcel no. 1 af matr. no. 11b og medfølger i købet det på ejendommen værende hus samt sæd, avl og afgrøde, samt den vandrettighed til stedets enge, samt forlig af hjemler det fra stemværket ved Trehuses enge, alt for den akkordere købesum 720 kr. er syv hundrede og tyve kroner, af hvilket købesummen er beregnet 100 kr. for kreaturbesætning, og da nu køberen har berigtiget købesummen dels ved kontant og dels på anden måde, samt givet mig sikkerhed for den mig af ejendommen berigtiget aftægt, hvilke for 5 år udgør 65 kr. 30 øre, så erklærer jeg herved at ovennævnte sted med underliggende, som allerede af ham er taget i besiddelse, nu herefter skal tilhøre ham med de samme herligheder, rettigheder pligter og byrder alt som jeg selv efter ovennævnte mit skøde har ejet, samme fri for enhvers beføjede krav og tiltale og hjemler jeg, ham det solgte efter loven. Det tilføjes at der af det solgte svares tiende årlig til præsten 1 skp. 7/12 fdk rug og i kongetiende 3 fdk rug og 1 fdk. byg, og må dette skøde læses til tinge uden mig at varsle. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. p.t. Vallerbæk i Karup 2. juli Hans Pedersen m.f.p. ved M.C.Nielsen Til vitterlighed M.C.Nielsen Søren Sørensen Til fattiges kasse er intet erlagt. M.C.Nielsen. Læst den 15. januar Da nærv. Skøde ikke er forsynet med den i forordn. af 25. juni befalede påtegning fra Viborg stiftsamt, så vil den passerede tinglæsning være at anse for en nullitet. I.S.Møller kst. (Den manglende påtegning fra stifsamtet er indhentet og tinglæst den 25. juni 1886). Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP46 side 112 og 448). SKØDE Da indenrigsministeriet under 6. august 1884 har approberet udstykningen af H.Pedersens jorder matr. 11b og 12a af Karup by og sogn således, at der derfra må afhændes parcellen matr. 11b af hartkorn 2 skp 1 alb, haves fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftamt den 6. april Andreas Skrike Læst den 25. juni Christopher Krabbe Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP46 side 418)

12 AFTÆGTSKONTRAKT I anledning af, at undertegnede Niels Philip Philbert af Karup samtidig hermed er bleven overdraget den nedenfor pantsatte ejendom, har jeg påtaget mig og denne ejendoms senere ejere følgende forpligtelser overfor mine forældre Frederik Philbert og hans hustru Elisabeth Nielsdatter, så længe de lever: 1. Inden 3 måneder efter at der herom fremkommer forlangende, skal jeg indrette de 4 østligste fag til bolig til dem. Den skal således indrettes og forsynes med gulv, loft, vinduer, døre, kakkelovne, komfur, grube, skorsten og andet deslige som de det forlanger, og jeg har derhos forpligtelse til stedse at holde den forsvarlig ved lige på tag og fag, udvendig og indvendig, hvorhos jeg, hvis den skulle forgå ved ulykkestilfælde, forpligter mig til, inden et ½ år derefter, at genopføre den på samme sted, som den oprindelige bolig og midlertidig skaffe dem passende bolig andetsteds. 2. Til have overlades dem den østlige halvdel af stedets have, til hvilken have, som de har fri rådighed over, de af stedets mødding må tage den gødning, som de anser fornøden. 3. De skulle stedse have adgang til og ret til benyttelse af stedets vandsted og ovn med dertil hørende redskaber. 4. Jeg skal årlig give dem: a. 3 tdr rug, 1½ skp hele byggryn, 1½ skp boghvedegryn, 3 skp boghvede, 2 skp malt, med halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november. b. 6 tdr. spisekartofler med halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november. c. 3 lispund fersk mellemflæsk hver 15. december. d. 8 snese hønseæg med 2 snese i ugen før påske, 2 snese i ugen før pinse, 2 snese Sankt Hansdag og 2 snese Sankt Mikkelsdag. e. Kontant 30 kr. med halvdelen hver 1. maj og 1. november. De anførte naturalier skulle være af første klasse, og samtlige ydelser skulle leveres en termin forud. 5. Årlig i rette bjergningstid og senest 1. august skal jeg give dem 8000 tørv af almindelig størrelse og af god bonitet, hvilket tørv jeg skal hjemkøre, når de er tørre, og ved leveringen skal indsætte i hus efter anvisning, hvorved bestemmes, at jeg til tørvene skal overlade mine forældre et tilstrækkeligt rum i et særskilt dertil opført hus eller i en af gårdens længer. 6. I tiden fra 1. maj til 1. november skal jeg give dem 3 potter nymalket mælk daglig, og den øvrige tid af hvert år skal jeg give dem 2 potter nymalket mælk daglig, stedse af morgenmalkningen og indbragt i deres bolig i rene kar. 7. Jeg skal køre deres korn til mølle og formalet tilbage, når det forlanges. 8. Lige og sammen med mine egne får skal jeg stedse græsse, fodre og passe 2 får for dem, om sommeren indtil 1. november tillige deres yngel.

13 9. Jeg skal til enhver tid give dem omhyggelig og kærlig pleje og opvartning, ligesom jeg skal brygge, bage og slagte for dem, besørge deres byærinder, deres vask og anden renlighed, alt når sådant forlanges. I sygdomstilfælde skal jeg derhos befordre læge og præst til og fra dem. 10. Når den ene af dem afgår ved døden, bortfalder en tredjedel af, hvad der er betinget i posterne 4 og Skulle de eller den længstlevende af dem få i sinde at fraflytte deres fornævnte bolig, da skal alt, hvad der er betinget i post 4 leveres på deres ny bopæl, indenfor en afstand af 2 mil fra boligen. Flytter de længere bort, må de selv afhente ydelserne eller opgive, hvor de indenfor anførte afstand kunne leveres. Post 8 vedbliver uforandret i bortflytningstilfælde. Alt, hvad der i øvrigt foran i denne kontrakt er betinget, bortfalder derimod ved bortflytning, men som vederlag derfor skal der årlig betales 75 kr., såfremt og så længe de begge lever, men kun 60 kr., når kun den ene af dem lever, hvilket beløb skal erlægges på deres ny bopæl i landet med halvdelen hver 1. maj og den anden halvdel hver 1. november. 12. Jeg skal i sin tid besørge og bekoste deres begravelse efter skik og brug imod som vederlag derfor at erholde, hvad den længstlevende efterlader sig af løsøre. 13. Til sikkerhed for prompte og skadesløs opfyldelse af nærværende kontrakt, hvis præstationer har en kapitalværdi for 5 år af 1300 kr., meddeler jeg herved 1. prioritets panteret i den mig ifølge skøde af i dag, som samtidig hermed tinglæses, tilhørende ejendom: Matr.no. 11b Karup by og sogn af hartkorn 2 skp 0 fjk 1 alb 12b smsts e 0 0 1½ 2e Haurdal, Frederiks sogn 0 0 2½ 3d smsts med kirketiende af Matr.no 11b og 12e, påstående bygninger med deri værende mur- og nagelfaste genstande, avl, afgrøde, gødning, besætning, inventarium og avlsredskaber, og i assurancesummerne i ildebrandstilfælde. Det bemærkes dog, at Matr.no 11b forud er behæftet med aftægt, og at der endvidere hæfter forpligtelse angående brønd, fredning af en høj, vandløbskontrakt og nedlægningsbevilling. 14. I søgsmålstilfælde vedtages retsforfølgning efter Frd. 25. januar 1828, og jeg vedtager, at jeg, når jeg i det væsentlige taber sagen, skal betale skadesløse omkostninger. f.t. Kjellerup den 30. april Niels Philip Philbert Til vitterlighed: D.Petersen L.P.Petersen Læst ved Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 10. maj 1907 og indført i skøde- og pantebogen. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP60 fol. 249)

14 Niels Philbert Niels Philbert blev født 10. juni 1881 i Karup som søn af Frederik Philbert og hustru Elisabeth Philbert. Han blev gift den 6. maj 1907 i Frederiks kirke med Johanne Georgine Katrine Margrethe Pedersen, der var datter af gårdmand Peder Chr. Pedersen og hustru Kristine Pedersen i Ulvedal. Forhen boede de i gl. Sjørup i Lysgaard sogn. I 1907 købte han ejendommen af sin far, Frederik Philbert. Der var stadig en aftægtskontrakt med Hans Pedersen, som Niels Philbert nu var forpligtiget til at udrede. Det ser ud til, at han har været en driftig landmand. I 1908 stod der i Viborg Stifts Folkeblad nr. 198: Ny Plantage (under Hedeselskabet) i Karup, Højlund Plantage ca. 13½ Tdr. Land i Karup By og Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt. Plantagen ejes af Gaardejer Niels Philbert i Karup. Arealet bestaar af Ager og Hede. I 1917 købte han ejendommen 28, som lå på den anden side af Årestrupvej og som han lagde ind under sin ejendom. Der hørte også 2 parceller med til ejendommen fra Haurdal, så det har været en ret anseelig ejendom. Da sønnen Børge Philbert selv vil i gang, blev der skilt jord fra ejendommen til en ny ejendom på Vestermarksvej. Niels Philbert beholdt ejendommen i mange år. Så vidt jeg kan se, er den først overladt til sønnen Kjeld i Niels og Johanne Philberts børn: 1. Elisabeth Frederikke Philbert født den 15. februar 1908 i Karup. 2. Frederik Philbert født den 28. september 1909 i Karup 3. Peder Kristian Philbert født den 26. maj 1911 i Karup 4. Aage Gotfred Philbert født den 27. maj 1913 i Karup 5. Marius Børge Philbert født den 10. juli 1915 i Karup 6. Marie Kirstine Philbert født den 16. oktober 1917 i Karup 7. Kjeld Folmer Philbert født den 1. september 1922 i Karup 8. Astrid Selma Philbert født den 14. januar 1925 i Karup. Ad 1. Elisabeth Philbert, født i Hun blev gift og kom til at bo i Lee nord for Bjerringbro. Ad 2. Frederik Philbert, født i Han blev gift i 1936 og købte en naboejendom til sit barndomshjem på Årestrupvej i Haurdal. Ad 3. Peder Philbert, født Han blev gift og købte en ejendom på Vestermarksvej i Frederiks. Ad 4. Aage Philbert, født i Han forblev ugift og boede i Karup. Ad 5. Børge Philbert, født i Han blev gift og fik en ejendom, der var udstykket fra fødegården og lå på Vestermarksvej Frederiks.

15 Ad 6. Marie Philbert, født i Hun blev gift og flyttede til Hjørring. Ad 7. Kjeld Philbert, født i Han blev gift og overtog fødehjemmet. Ad 8. Astrid Philbert, født i Hun blev gift og boede i Haurdal Folketælling Karup: 1916: Frederik Philbert 10. august 1835 gift aftægt Elisabeth Philbert 21. december 1834 gift hans kone Niels Philbert 10. juni 1881 gift landbrug Johanne Philbert 6. marts 1886 gift hans kone Elisabeth Philbert 15. februar 1908 ugift deres barn Frederik Philbert 28. september 1909 ugift deres barn Peder Kristian Philbert 26. maj 1911 ugift deres barn Aage Philbert 27. maj 1913 ugift deres barn Marius Philbert 10. juli 1915 ugift deres barn. 1930: Niels Philbert 10. juni 1881 i Karup gift landmand Johanne Philbert 6. marts 1886 i Lysgaard gift hans kone Frederik Philbert 28. september 1909 i Karup ugift deres barn Børge Philbert 10. juli 1915 i Karup ugift deres barn Marie Philbert 16. oktober 1917 i Karup ugift deres barn Kjeld Philbert 1. september 1922 i Karup ugift deres barn Astrid Philbert 14. januar 1925 i Karup ugift deres barn

16 Kilde: B47 Sp69 side 238.

17 SKØDE Undertegnede Mette Marie Jacobsen i Karup. Enke efter Laurs Jacobsen efter hvem jeg sidder i uskiftet bo, sælger skøder og endelig afhænder herved til Niels Philbert smst. Den mig iflg. adkomst der tinglæses samtidig hermed tilhørende ejendom: Matr.no 11c Karup by og sogn af hartkorn 1 skp. 0 fdk. 1 alb 11h 0 0 ½ Med påstående bygninger med mur og nagelfast tilbehør, med undtagelse af grubekedlen, hvorhos der medfølger hvad der forefindes af gødning. Ejendommen overtages straks af køberen som deraf skal svare de skatter og afgifter der herefter opkræves, og som har forpligtelse til at overtage og tilsvare den på ejendommen hvilende gæld til husmandskreditforeningen efter 2 obligationer for tilsammen 2500 kr. hvormed han er bekendt, og han skal deraf svare renter og ydelser, der forfalder i 11. december termin d.a. og senere. Reservefondsandelene tilkommer køberen som også får fordelen af den stedfundne amortisation. Købesummen har udgjort 3700 kr. skriver tre tusinde syv hundrede kroner, der er berigtiget ved køberens forpligtelse til at overtage fornævnte prioritetsgæld og på anden måde. Jeg er således fyldestgjort for overdragelsen og jeg fraskriver mig derfor herved enhver lod og del i den solgte ejendom som derimod fra nu skal tilhøre køberen med de samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter hvormed jeg selv har været ejer deraf, fri for enhvers beføjede tiltale. I forbindelse med foranstående overtagelse tilføjes at parterne have vedtaget at køberen skal overtage al den havre som aftærskes til maksimalpris som erlægges efterhånden som kornet afleveres. Kjellerup, den 27. november Mette Marie Jacobsen Niels Philbert Til vitterlighed: L. P. Petersen P. N. Nielsen Skatterne af forannævnte ejendom er betalte indtil april termin 1917 inklusive. Ejendomsskyldværdi 2800 kr. Løbe nr alm. vurdering. Viborg amtstue den 29/ Schjøtt. Læst. Den 7. december pantebogen Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP65 fol. 31)

18

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Niels Pedersen 1801 Ægidius og Schiøtt. 1791 Niels Olesen ~ F.E. 1803 Niels Olesen. 1830 F.S. Niels Nielsen. 1832 Adkomst

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ejendom 30 Alskovvej 50

Ejendom 30 Alskovvej 50 Ejendom 30 Alskovvej 50 1892 Borath Christian Jacobsen overtager matr.nr. 7e, 5u, 6d, 5n, 6e og 6i fra moderen Karen Marie Vistisen fra Ejendom 7. 1914 Sælger parcellerne 7e og 6i til Kuhlmann og I.C.Nielsen,

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejer: Fæster: 1788 Kærsholm. Søren Christensen 17? Peder Glud i Bøgild. Anders Jensen ~ F.D. 1800 Anders Jensen. 1802 Christen Andersen. 1802 Rasmus Pedersen

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Ejendom 10 Vallerbækvej 13. Nygaard

Ejendom 10 Vallerbækvej 13. Nygaard Ejendom 10 Vallerbækvej 13 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Ammitsbøll. 1798 Ægidius m.fl. Christen Larsen. 1803 Christen Larsen. 1817 Poul Michelsen ~ F.D. 1853 Sælger en parcel matr.nr. 10b til Frederik Philbert

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere