Oversigt over lovafviklingen i den resterende del af folketingsåret 2016/17 december-redegørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over lovafviklingen i den resterende del af folketingsåret 2016/17 december-redegørelsen"

Transkript

1 København, den 13. december 2016 Oversigt over lovafviklingen i den resterende del af folketingsåret 2016/17 december-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udmøntning af trepartsaftalens initiativer på Beskæftigelsesministeriets område - om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6-ugers jobrettet uddannelse) Ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Implementering af direktiv om ændring af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område for så vidt angår søfarende) Ændring af lov om social pension (Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.) Ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked og lov om sygedagpenge (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring m.v.) Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. [NY] Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.) Jan I

2 - 2 - Børne- og socialministeren Ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning) Lov om ægtefællers økonomiske forhold () Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Reform af servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer) Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse Ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet af dagtilbud m.v.) Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende og chikanerende adfærd) [NY] Energi-, forsynings- og klimaministeren Lov om stedbestemt information Ændring af lov om elforsyning (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet m.v.) Redegørelser Redegørelse om energipolitik Apr I Erhvervsministeren Ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af alderskrav for unges beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere m.v.) Ændring af lov om planlægning (Mere frihed og fleksibilitet i kommunernes fysiske planlægning med fortsat beskyttelse af kyster og natur, herunder bedre udviklingsmuligheder i landdistrikter, bedre muligheder for byudvikling, detailhandel og produktion) Jan I

3 - 3 - Ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. (Klare og fleksible rammer for brug og udlejning af sommerhuse) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter samt skærpede krav til vekselkontorer) [NY] Lov om kapitalmarkeder Ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om kapitalmarkeder samt gennemførelse af dele af direktivet om markedet for finansielle instrumenter) Lov om betalingstjenester og elektroniske penge Ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (Mulighed for at udenlandske forsikringsselskaber kan tilslutte sig garantifonden og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter) [NY] Redegørelser Redegørelse om erhvervslivet, EU-implementering og reguleringen Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse Redegørelse om erhvervsfremme og støtte Redegørelse om Danmarks digitale vækst Apr II Maj I Maj II Finansministeren Ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Ændring af ministres vederlæggelse som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger) Lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 Finanslov for finansåret 2018 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 Aug II Aug II

4 - 4 - Forsvarsministeren Ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Præcisering af forpligtelse til at slette lovligt tilvejebragte oplysninger m.v.) Justitsministeren Ændring af retsplejeloven, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.) Ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i ægteskabssager) Ændring af straffuldbyrdelsesloven og andre relevante love (Tiltag over for udenlandske afsonere) Lovgivning som opfølgning på den kommende betænkning fra Udvalget om indsatsen over for rockerborge Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og internettrafik (logning)) Lovgivning om nye tiltag og initiativer mod radikalisering og ekstremisme Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for visse sager om grov vold) Ændring af straffeloven og våbenloven (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v. og ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark) [NY] Ændring af retsplejeloven m.v. (Lægdommere m.v.) Ændring af lov om Den Europæiske Politienhed (Europol) Ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer) Ændring af straffeloven, retsplejeloven m.v. (Medier m.v.)

5 - 5 - Ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Afskaffelse af forældelsesfrister i sager om seksuelt misbrug af børn og forbedret adgang for ofre til erstatning og godtgørelse) Lovgivning vedrørende reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet Redegørelse Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysninger uden for strafferetsplejen Kirkeministeren Lov om forsøg i folkekirken Kulturministeren Ændring af lov om biblioteksafgift (Indførelse af en biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.) Ændring af lov om mediestøtte (Justering af kriterier for støtte m.v.) Ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (Ny udlodningsmodel) Miljø- og fødevareministeren Ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs (Implementering af dele af Hong Kong-konventionen) Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug) Ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om miljøbeskyttelse (Etablering af ny husdyrregulering som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken og implementering af VVMdirektivændringer) Jan I

6 - 6 - Ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen) Ændring af lov om skove (Lempelse af reglerne om fredskov) Ændring af lov om drift af landbrugsjorder (Permanent genopdyrkningsret) Ministeren for ligestilling Redegørelse Redegørelse og Perspektiv- og Handlingsplan for ligestilling Skatteministeren Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav til kommuner) Ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften mv.) [NY] Ændring af Lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld i 2017 for alle ejendomme) [NY] Ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Ændring af lønsumsafgift på finansielle aktiviteter og pligt for fogedretterne til indbetaling af moms ved tvangsauktioner) Ændring af boafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.) Ændring af tonnageskatteloven, sømandsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge m.v. og justering af beskatningen af selvejende teatre)

7 - 7 - Skattekontrollov (Retssikkerhedspakke III) Skatteindberetningslov Ændring af kildeskatteloven, momsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven) Ændring af lov om spil (Liberalisering af heste- og hundevæddemål og onlinebingo) Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Harmonisering og forenkling af inddrivelseslovgivningen og regler om genoptagelse m.v. efter suspenderingen af Ét Fælles Inddrivelsessystem) Ejendomsvurderingslov [NY] Ændring af skatteforvaltningsloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) [NY] Statsministeren Redegørelse Redegørelse om rigsfællesskabet 2017 Apr I Sundhedsministeren Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der mister barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet) Ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger til kvalitetsarbejde og retslægeligt ligsyn og obduktion samt særligt om samtykke ved behandling af børn og unge) Ændring af lov om tvang i psykiatrien og retsplejeloven m.v. (Oprettelse af nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger) [NY] Ændring af sundhedsloven (Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen) [NY]

8 - 8 - Lov om anvendelse af tvang i somatikken Transport-, bygnings- og boligministeren Lov om Haderup Omfartsvej Ændring af færdselsloven (Sanktioner for kørsel med hash i blodet og alkolåsordningen) Ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer) Ændring af lov om almene boliger m.v., lov om boligbyggeri, lov om støttede private ungdomsboliger og lov om ejerlejligheder (Harmonisering og modernisering af regler om ungdomsboliger, Center for Boligsocial Udvikling og ejerlejlighedsopdeling) Lov om anlæg af Statens Naturhistoriske Museum Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Præcisering af reglerne om benyttelse af boliger) Ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje og færdselsloven (Styrkelse af borgernes retssikkerhed) Ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Krav om at følge løn- og arbejdsvilkår fra kollektive overenskomster, udvidelse af Overenskomstnævnets sagsområder m.v.) Ændring af færdselsloven (Rammerne for fornyelse af kørekort til ældre) Ændring af færdselsloven (Revision af sanktions- og frakendelsessystemet for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid m.v.) Jan I Uddannelses- og forskningsministeren Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond Lov om videnskabelig uredelighed m.v. Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneri-

9 - 9 - ske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og SUloven (Lønnede projektorienterede forløb i visse lande og mulighed for erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb og ulønnet praktik) Ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Opfølgning på styringseftersyn m.v.) Ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af maritime efter- og videreuddannelser m.v.) [NY] Udenrigsministeren Folketingsbeslutning om dansk sømilitært bidrag til operativ sejlads med amerikansk hangarskibsgruppe, herunder til støtte for koalitionens indsats mod ISIL i Irak og Syrien [NY] Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side Folketingsbeslutning om Danmarks deltagelse i NATO s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen (efp) Redegørelser Redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet 2016 Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (Nordisk Ministerråd, Østersørådet, OSCE og Europarådet) Jan I Redegørelse om regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi

10 Udlændinge- og integrationsministeren Ændring af udlændingeloven (Overførsel af opgaver fra Udlændingeog Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet mv.) Ændring af udlændingeloven (Ændring af tilknytningskravet i forbindelse med ægtefællesammenføring m.v.) Ændring af udlændingeloven m.fl. (Ændring af reglerne om inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde m.v.) Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Eurodac IIforordningen) Ændring af udlændingeloven m.fl. (Opfølgning på arbejdsgrupper nedsat som følge af aftale om en reform af international rekruttering) Ændring af udlændingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede udlændinge under 18 år, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet) m.v. [NY] Ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) [NY] Ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved indrejse fra et Schengenland) [NY] Ændring af udlændingeloven (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes sagsbehandlingssystemer) [NY] Ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven (Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne, indførelse af absolut tilbagebetalingskrav m.v.) [NY] Ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri) [NY] Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.) Lov om indfødsrets meddelelse Apr II

11 Undervisningsministeren Ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på folkeskolereformen m.v.) Ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.) Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet) [NY] Økonomi- og indenrigsministeren Ændring af lov om kommunale og regionale valg (Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold) Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) [NY] Ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner (Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) [NY] Lov om frikommunenetværk (Udpegning af frikommunenetværk og etablering af forsøgshjemler m.v.) Ændring af lov om kommunale borgerservicecentre, lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., lov om drift af landbrugsjorder og lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre (Opfølgning på Frikommuneforsøget ) [NY] Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Udvidelse af ordningen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer) [NY]

12 - 12 -

Status for lovforslag mv. 2016/17 - Marts-redegørelsen

Status for lovforslag mv. 2016/17 - Marts-redegørelsen København, den 14. marts 2017 Status for lovforslag mv. 2016/17 - Marts-redegørelsen Børne- og socialministeren Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Status for lovforslag mv. 2016/17 - Februar-redegørelsen

Status for lovforslag mv. 2016/17 - Februar-redegørelsen København, den 2. februar 2017 Status for lovforslag mv. 2016/17 - Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen København, den 11. marts 2016 Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 - december-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 - december-redegørelsen København, den 11. december 2015 Status for lovforslag m.v. 2015/2016 - december-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om løn til mænd og kvinder (Ændring af reglerne om kønsopdelt lønstatistik)

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Martsredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Martsredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Martsredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om barselsudligning (Evaluering af barselsudligningsordningen) Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

104. møde. Tirsdag den 30. maj 2017 (D) 1

104. møde. Tirsdag den 30. maj 2017 (D) 1 Tirsdag den 30. maj 2017 (D) 1 104. møde Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 50 [afstemning]: Forespørgsel til sundhedsministeren om psoriasispatienters muligheder

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Februar-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Lovgivning vedrørende varighedsbegrænsningen

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET Endelig ugeplan UGEPLAN FOR FOLKETINGET 22. april - 28. april 2013 (UGE 17) Tirsdag den 23. april 2013 kl. 13.00 B 82, B 84, L 204 sambehandles. 23. april 2013 Lovsekretariatet

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Februar-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Uddrag af regeringens lovprogram for 2016/2017. med de mest AC-relevante lovforslag

Uddrag af regeringens lovprogram for 2016/2017. med de mest AC-relevante lovforslag Uddrag af regeringens lovprogram for 2016/2017 med de mest AC-relevante lovforslag BESKÆFTIGELSESMINISTEREN Ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven (Præcisering af Jobreform fase I og konsekvens

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Beløb der ønskes indarbejdet i hele kr. og 2018 pris Nøgle ,458. Erhvervsministeriet

Beløb der ønskes indarbejdet i hele kr. og 2018 pris Nøgle ,458. Erhvervsministeriet Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelses0 og udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser. Skatteministeriet Lov nr. 114 af 31. januar 2017 om

Læs mere

Bek. 435 af om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark LF Lovforslag Gældende

Bek. 435 af om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark LF Lovforslag Gældende Nyheder Ændringslov På vej 23-05-2016 Lov 428 af 18-05-2016 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Indførelse

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

Nyheder Kolonne1. Bekendtgørelse Bek. 881 af 17-09-2009 om lokalradiovirksomhed

Nyheder Kolonne1. Bekendtgørelse Bek. 881 af 17-09-2009 om lokalradiovirksomhed Kolonne1 Bek. 881 af 17-09-2009 om lokalradiovirksomhed Bek. 1302 af 15-12-2011 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer Bek. 1527 af 16-12-2013 om forretningsorden for Radio-

Læs mere

Lov Gældende Vis alle hits i dokumentet

Lov Gældende Vis alle hits i dokumentet Nyheder Sorter efter Dato Relevans Lov om universiteter (universitetsloven) Vis alle hits i dokumentet Bek. 701 af 27-05-2015 om rådighed Stk. 4 Vis alle hits i dokumentet Bek. 1003 af 30-08-2015 om en

Læs mere

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Læs mere

Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016. med de mest AC-relevante lovforslag

Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016. med de mest AC-relevante lovforslag Uddrag af regeringens lovprogram for 2015/2016 med de mest AC-relevante lovforslag BESKÆFTIGELSESMINISTEREN Lov om ansættelsesklausuler (Okt I) Formålet med lovforslaget er at begrænse og regulere brugen

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet

Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2016-17 og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Lov- og cirkulæreprogrammet Rækkenavne Børn og Familie 58.000

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. December-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. December-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 December-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vejl af om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejl af om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Nyheder Ikrafttrædelsesbekendtgørelse Gældende 29-01- 2015 Bek. 57 af 23-01-2015 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (obligatorisk digital selvbetjening

Læs mere

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Kommuner Økonomi- og Erhvervsministeriet 8 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 2185 Sekretariat for 0 710.000 710.000 710.000 710.000

Læs mere

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 1 Offentligt Forord Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del. I denne skriftlige del af redegørelsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 5. oktober 2016 Erhvervs- og vækstministerens lovprogram

Læs mere

60. møde. Tirsdag den 21. februar 2017 (D) 1

60. møde. Tirsdag den 21. februar 2017 (D) 1 Tirsdag den 21. februar 2017 (D) 1 60. møde Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til udenrigsministeren om den kurs, Donald Trump

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 3. - 9. DECEMBER 2012 (UGE 49) Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00 Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 8 om dansk arbejdskraft på Femern Bælt-forbindelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2013/2014. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2013/2014. Februar-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2013/2014 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse (Præcisering om,

Læs mere

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag fremsat i folketing-samlingen 2016/17

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag fremsat i folketing-samlingen 2016/17 Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefa +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Dato 11. juli 2017 Status for ring af lovforslag fremsat i folketing-samlingen 2016/17

Læs mere

Status for lovforslag mv. 2017/18 - December-redegørelsen

Status for lovforslag mv. 2017/18 - December-redegørelsen København, den 19. december 2017 Status for lovforslag mv. 2017/18 - December-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af barselsloven (Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram - BILAG E

Lov- og Cirkulæreprogram - BILAG E 6 7 Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EU-kommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse med artikel

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

Bek. 570 af 29-04-2015 om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Bek. 570 af 29-04-2015 om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. Nyhedsliste for Social i perioden 02.03.2015 04.05.2015 Lov Gældende 01-05-2015 Straffeloven Stk. 3, Oprettet Bekendtgørelse Gældende 01-05-2015 Bek. 504 af 23-04-2015 om tolkebistand efter sundhedsloven

Læs mere

Efterspørgselsstyrede overførsler mv. Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede. Københavns Ejendomme, drift 6.45.51.

Efterspørgselsstyrede overførsler mv. Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede. Københavns Ejendomme, drift 6.45.51. Bilag 3. DUT-puljens fordeling på udvalg i 2011 og frem (absolutte tal) Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget KS, service 6.45.51.1 0 40 120 120 KBS, service 6.45.51.1 0 44 133 133 KB, service 0.58.95.1 0

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 19. - 25. NOVEMBER 2012 (UGE 47) Tirsdag den 20. november 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om CO2-kvoter. (Af klima-, energi- og bygningsministeren)

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse BEK nr 847 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/028262 Senere ændringer til

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ændringslov Gældende 01-04-2016 Lov 167 af 27-02-2016 om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager)

Ændringslov Gældende 01-04-2016 Lov 167 af 27-02-2016 om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) Nyhedsliste for Social i perioden 01.03.2016 04.04.2016 Lov Gældende 01-04-2016 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 6. - 12. DECEMBER 2010 (UGE 49) Tirsdag den 7. december 2010 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Gennemførelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM ÆNDRINGER AF STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER OG NAVNE Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Forretningsordenen

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I)

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 2 Offentligt SKATTEMINISTEREN Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke

Læs mere

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983)

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983) Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov og senere relevante ændringslove Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

ØKF udarbejder et uddybende notat vedr. de lovforslag, der skønnes at have væsentlig betydning for Københavns Kommune til ØU mødet d. 22. oktober.

ØKF udarbejder et uddybende notat vedr. de lovforslag, der skønnes at have væsentlig betydning for Københavns Kommune til ØU mødet d. 22. oktober. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 04-10-2013 Til Økonomiudvalget Orientering om regeringens lovprogram 2013-2014 Økonomiudvalget (ØU) orienteres herunder, i listeform, om

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften LBK nr 700 af 18/06/2013

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Skatteudvalget. 2. behandling Ikke fastsat 3. behandling Ikke fastsat

Skatteudvalget. 2. behandling Ikke fastsat 3. behandling Ikke fastsat Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 294 Offentligt Overført til FT-WEB - 27-04-2009 Skatteudvalget Lov- og beslutningsforslag i indeværende samling pr. 27. april 2009 Verserende lov- og beslutningsforslag

Læs mere

LOVPROGRAM 2016/2017 EKSTRAKT

LOVPROGRAM 2016/2017 EKSTRAKT LOVPROGRAM 2016/2017 EKSTRAKT ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.) (Okt I) Lovforslaget

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

58. møde. Torsdag den 9. februar 2017 (D) 1

58. møde. Torsdag den 9. februar 2017 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2017 (D) 1 58. møde Torsdag den 9. februar 2017 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 21 [afstemning]: Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren

Læs mere

Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l

Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l LCP Forklarende tekst Bevilling IM-konto Beløb t. kr. Udvalg 2006 Økonomiudvalget 29 Underretningspligten 29 Underretningspligten 263 barnet)

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 28. FEBRUAR - 6. MARTS 2011 (UGE 9) Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Cirkulære Gældende Cirk af om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen m.v.

Cirkulære Gældende Cirk af om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen m.v. Nyhedsliste for Social i perioden 29.11.2016 11.01.2017 Vejledning Gældende 20-12-2016 Vejl. 10325 af 20-12-2016 om satser m.v. 2017 Cirkulære Gældende 21-12-2016 Cirk. 10374 af 21-12-2016 om statsligt,

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. December-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. December-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 December-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om en kontantydelse Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, ulønnet arbejde)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET 2015-16 Sammenfatning: Notatet beskriver resultatet af Folketingets Administrations undersøgelse af høringsperioder for lovforslag

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET Endelig ugeplan UGEPLAN FOR FOLKETINGET 19. december - 25. december 2016 (UGE 51) Mandag den 19. december 2016 kl. 10.00 arbejdsløshedsforsikring m.v. (Optjening af ret til feriedagpenge

Læs mere

Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11

Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 Kommuner 8 Virksomhed Bemærkning Politikområde Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK Vækst og udvikling i hele Danmark Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark Derfor vil regeringen udarbejde en samlet strategi for udviklingen

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 Anklageskrifter udformning gentagen vold 9/97 Anteciperet bevisførelse Indenretlig afhøring af vidner 7/97 Arvelovens 36 rettighedsfrakendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Mio. kr. Korrigeret pulje 2014 Foreløbig pulje 2015 BO 2016 BO 2017 (14-pl) (15-pl) (15-pl) (15-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere