SELSKABSMEDDELELSE NR april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015"

Transkript

1 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i Copenhagen Network A/S, CVR-nr indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag den 29. april 2015 kl Generalforsamlingen afholdes hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapport på dansk og ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Ad dagsordenens punkt 2 Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 og fremtidige årsrapporter og eventuelle delårsrapporter udarbejdes og aflægges på dansk.

2 Såfremt forslaget vedtages, vil punkt 11.4 i Selskabets vedtægter vedrørende udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter på engelsk blive slettet. Ad dagsordenens punkt 3 Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2014 godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelse og direktion. Ad dagsordenens punkt 4 Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2014, hvorefter årets resultat på DKK overføres til næste år, således at der ikke udloddes udbytte. Ad dagsordenens punkt 5 Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at grundhonoraret til bestyrelsesmedlemmer i lighed med sidste år fastsættes til DKK årligt. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at honoraret til bestyrelsesformanden i lighed med sidste år fastsættes til DKK årligt, således at bestyrelsesformanden modtager dobbelt grundhonorar. Honoraret udbetales kvartalsvis med tilbagevirkende kraft. Ad dagsordenens punkt 6 I henhold til vedtægternes punkt 8.2 er samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen består i dag af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Torben Aagaard, Poul-Erik Lund, Jesper Aagaard og Jens Kristian Jepsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. En nærmere beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne og oplysning om disses ledelseshverv er vedlagt som Bilag 1. Ad dagsordenens punkt 7 Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Ad dagsordenens punkt Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på

3 generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne ændringer. Vedtagelseskrav Forslagene under punkterne 2-8 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 7.11 og selskabslovens 105. Registreringsdato, fuldmagt og brevstemme Registreringsdato En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærens aktier, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. onsdag den 22. april 2015 kl. 23:59. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Anmeldelsesfrist og adgangskort Aktionærer, fuldmægtige og eventuelt medfølgende rådgiver skal anmode om et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort kan ske som følger: På selskabets aktionærportal på selskabets hjemmeside ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/nem-id. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten pr. brev til Copenhagen Network A/S, c/o Jens Kristian Jepsen, Sommerfuglevej 2B, 6000 Kolding, eller pr. til Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest fredag den 24. april 2015 kl. 23:59, har anmodet om adgangskort. Adgangskortet udstedes til den, der ifølge ejerbogen (aktiebogen) inden udløb af registreringsdatoen er noteret som aktionær samt til den, der ifølge meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller selskabets ejerbogsfører Computershare A/S har modtaget inden udløb af registreringsdatoen med henblik på indførelse i ejerbogen, er aktionær i selskabet.

4 Fuldmagt og brevstemme Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om udstedelse af adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen samt fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på selskabets hjemmeside ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/nem-id, eller ved fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra selskabets hjemmeside Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Copenhagen Network A/S, c/o Jens Kristian Jepsen, Sommerfuglevej 2B, 6000 Kolding, eller pr. til Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest fredag den 24. april 2015 klokken 23:59. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest tirsdag den 28. april 2015 klokken 12:00. Aktiekapitalens størrelse og stemmeret Selskabets aktiekapital udgør DKK ,60, fordelt på aktier á DKK 0,10. Vedtægternes punkt 7.7 indeholder selskabets bestemmelser om stemmeret: På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,10 én stemme. Kontoførende pengeinstitut Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder. Spørgsmål Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for beslutningen. Spørgsmål kan frem til dagen forinden generalforsamlingens afholdelse sendes til Aktionærerne har i øvrigt ret til at stille spørgsmål under generalforsamlingen. Dagsordenen Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, tilmeldings-, fuldmagts- og

5 brevstemmeblanketten, udkast til opdaterede vedtægter og selskabets årsrapport 2014 i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelig på selskabets hjemmeside Indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens it-system, selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres adresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post. København, den 1. april 2015 Bestyrelsen Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Torben Aagaard, Copenhagen Network A/S Telefon Se også: CVR nr.:

6 Bilag 1 Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater Torben Aagaard, født 1962, er dansk statsborger og bor i Gentofte i Danmark. Torben Aagaard har været medlem af bestyrelsen i Copenhagen Network A/S siden oktober Torben Aagaards kompetencer omfatter generel ledelse, forretningsudvikling samt køb og salg af virksomheder. Torben Aagaard har fra siden 1986 indtaget flere ledende roller i forskellige it-virksomheder. Torben Aagaard er bestyrelsesformand i Cykel DK A/S, bestyrelsesmedlem i Fitness Holding af 2005 A/S, bestyrelsesmedlem i Medicsport A/S, bestyrelsesmedlem i Livingsport A/S, direktør i Gobike A/S, bestyrelsesmedlem og direktør i Gobike Danmark A/S, direktør i Como Group ApS, direktør i Aagaard Management ApS, direktør i Global E Traders ApS, direktør i Innovation IT ApS, bestyrelsesmedlem i Online Grænsehandel Group ApS, bestyrelsesmedlem i K/S Vindinvest 24 og bestyrelsesmedlem i Gobike Nederland BV. Torben Aagaard anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Poul-Erik Lund, født 1952, er dansk statsborger og bor i København i Danmark. Poul-Erik Lund har været medlem af bestyrelsen i Copenhagen Network A/S siden oktober Poul-Erik Lunds kompetencer omfatter forretningsudvikling, generel ledelse, turn around samt køb og salg af virksomheder. Poul-Erik Lund har siden 1985 været administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i en række selskaber ligesom han har fungeret som Business Angel. Poul-Erik Lund er administrerende direktør i Apel Invest ApS. Poul-Erik Lund anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Jesper Aagaard, født 1973, er dansk statsborger og bor i Klampenborg i Danmark. Jesper Aagaard har været medlem af bestyrelsen i Copenhagen Network A/S siden april Jesper Aagaards kompetencer omfatter afsætning af komplekse løsninger målrettet B-2-B markedet herunder udvikling af nye markeder. Jesper Aagaard er uddannet indenfor shipping i Houston i Texas suppleret med finansiel ledelse fra Ingeniørhøjskolen i Ballerup og har siden 1999 arbejdet inden for Telecom og it-branchen, hvor han i perioder har indtaget flere ledende roller. Jesper Aagaard er direktør i Interoute Managed Services Denmark A/S samt LM Management ApS. Jesper Aagaard anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem, da han i perioden fra 2006 til 2012 indtog forskellige roller som ledende medarbejder i selskabet.

7 Jens Kristian Jepsen, født 1964, er dansk statsborger og bor i Kolding i Danmark. Jens Kristian Jepsen har været medlem af bestyrelsen i Copenhagen Network A/S siden oktober Jens Kristian Jepsens kompetencer omfatter økonomi, regnskab og revision, herunder juridiske og forretningsmæssige sammenhænge. Jens Kristian Jepsen er uddannet cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Aarhus og har fra 1995 til 2010 udført arbejde som selvstændig registreret revisor, indtil han deponerede sin beskikkelse. Jens Kristian Jepsen er direktør i Revisionsfirmaet Jens Kristian Jepsen ApS og direktør i Andelsboligrevisor ApS. Jens Kristian Jepsen anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere