Ph.d. afhandling. Af Betina Lund-Nielsen Ph.D., klinisk sygeplejevejleder. UCSF/Onkologisk klinik Rigshospitalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ph.d. afhandling. Af Betina Lund-Nielsen Ph.D., klinisk sygeplejevejleder. UCSF/Onkologisk klinik Rigshospitalet"

Transkript

1 NYT 4/2011 december 8. årgang ISSN INDHOLD 1. PhD.: Kræftsår hos patienter med avanceret kræftsygdom 3. PhD.: Et kontrolleret family navigator nurse ledet interventionsstudie... Ph.d. afhandling Kræftsår hos patienter med avanceret kræftsygdom Et randomiseret interventionsstudium kvantitative og kvalitative fund 5. In Memoriam Heine H. Hansen ( ) 8 mindeindlæg og Stemmer fra udlandet 15. Kræftinvasion og urokinasereceptor kløvning 16. Publikationsnyt 17. Nyt fra FDA Nyt fra Sundhedsstyrelsen Nyhedsrunden 18. Vidste du at...? 20. EONS 21. Nyt fra FYO efteråret 2011 Personalenyt 22. Stillingsopslag: Lægelig leder af SKA 23. Nyt SKA informationsmateriale SKA s årsdag 24. SKA s kursusprogram forår 2012 Af Betina Lund-Nielsen Ph.D., klinisk sygeplejevejleder UCSF/Onkologisk klinik Rigshospitalet Ph.D.-afhandlingen præsenterer resultaterne fra to studier, hvor formålet var at forbedre behandlingen af kræftsår hos patienter med avanceret kræftsygdom. Afhandlingen består af resultaterne fra et pilotstudie ( feasibility study ), som inkluderede kvinder med kræftsår og avanceret brystkræft (n=12). Pilotstudiet undersøgte effekten af sårbehandling med kul-sølvbandager, gel og skumbandager suppleret med samtaler om psykosociale emner. Pilotstudiet undersøgte endvidere patienternes oplevelse af at leve med et kræftsår. Afhandlingen består endvidere af resultaterne fra et kombineret kvantitativt og kvalitativt studie, som inkluderede 75 patienter med kræftsår og avanceret kræftsygdom. I det randomiserede kliniske interventionsstudie undersøgtes intervention med honningbandager versus sølvbandager, begge suppleret med samtaler struktureret ud fra den kognitive model, samt afspændingstræning. De kvalitative fund afdækkede fænomenet health care avoidance blandt kvinder med brystkræft, som havde ignoreret deres kræftsår. Baggrund Kræftsår beskrives i litteraturen som kroniske sår, der opstår hos 5-10% af alle kræftpatienter (1) og ses hyppigst ved brystkræft og hoved-halskræft, og i forbindelse med fremskreden kræftsygdom. Sårene opstår som følge af tumors gennembrydning af huden, infiltration af væv, kapillærer eller via metastasering (2). Sårbunden indeholder tumorvæv, og såret forbliver typisk i inflammationsfasen, hvorfor lugt og eksudation er svært belastende problemer for patienterne (3). Også psykosociale problemer, som ændret bodyimage, skam, depression og social isolation, er evidente (4,5). Sølvbandager har ved kroniske ikke-maligne sår vist antiseptiske, antimikrobielle og antiinflammatoriske egenskaber (6). Ligeledes har honningbandager vist sig at have sårrensende, sårhelingsstimulerende, antimikrobielle, lugt-, eksudationsog sårsmertereducerende egenskaber ved ikke-maligne sår (7). Ph.d. studiet I et randomiseret, klinisk interventionsstudie sammenlignes effekten af to sårbehandlinger gennemført i patienternes hjem to gange ugentlig i en fire ugers interventionsperiode: Honningbandage versus sølvbandage - begge suppleret med samtaler ud fra struktur i kognitiv model og afspændingstræning.

2 2 Ph.d. afhandling Kræftsår hos patienter med avanceret kræftsygdom Resultater Resultaterne er detaljeret beskrevet i artiklerne 4, 5, I alt 69 patienter med kræftsår og avanceret kræftsygdom blev inkluderet i studiet, medianalder var 65,6 år (range år). Der var ingen statistisk signifikant forskel på sårstørrelse, renhedsgrad, eksudation, lugt, smerte og bakteriologi imellem grupperne. Hverken den antineoplastiske eller den antibiotiske behandling havde indflydelse på antallet af bakteriegrupper. Den mediane sårreduktion var 15 cm 2 /8 cm 2 for henholdsvis honning/sølvgruppen (p=0.63). Efter pooling af data fra honning- og sølvgrupperne sås en forbedring fra baseline til post intervention på: sårstørrelsesreduktion hos 62% og øget renhedsgrad hos 58% (n=69). Der var statistisk signifikant forbedring af patienternes vurdering (n=69) af lugt (p=0.007) og eksudation (p<0.0001) samt af angst (p=0.007) og depression (p=0.049). Patienter med en reduceret sårstørrelse havde en median overlevelse på 387 dage sammenlignet med 134 dage for patienter, der ikke have en reduktion i sårstørrelse (p=0.003). Interview med patienterne indikerede, at de fandt interventionen gunstig og effektfuld. Interviewundersøgelsen afdækkede fænomenet health care avoidance i forbindelse med kræftsår hos kvinder med brystkræft (n=17). Kvinderne oplyste, at de bevidst undgik at søge lægehjælp i 24 måneder (median) (range 3-84 måneder), og at de først søgte lægehjælp ved alvorlige kropslige symptomer som spontan knoglefraktur, dyspnoe (lungemetastaser) eller sårblødninger. problemer. Der fandtes ingen statistisk signifikant forskel imellem sølv- og honninggrupperne på sårstørrelse, renhedsgrad eksudation, lugt og bakteriologi. En sårstørrelsesreduktion hos 62% og øget renhedsgrad hos 58% af den samlede population fra baseline til post intervention indikerede en forbedret sårhelingsproces. En statistisk signifikant reduktion af lugt, eksudation, angst og depression ved begge behandlinger forbedrede patienternes velbefindende og deres samlede situation Kræftsår kan påvirke oplevelsen af kvindelighed, seksualitet og følelsen af social isolation. Ignorering af kræftsåret og patient related delay kan muligvis forebygges via information til primær omsorgspersoner (pårørende) om at reagere på sygdomstegn. Resultaterne indikerede, at en intervention med sølv- eller honningbandager suppleret med samtaler ud fra den kognitive model samt afspændingstræning må overvejes som fremtidigt behandlingstilbud til patienter med kræftsår og avanceret sygdom. Kliniske implikationer For i fremtiden at sikre patienter med kræftsår den bedst mulige behandling vil jeg anbefale, at der oprettes et Videncenter for kræftsår med regionsfunktion /landsdelsfunktion. Patientbehandling anbefales gennemført ud fra resultaterne i ph.d.-afhandlingen (direkte samt via tele-medicinsk funktion). Yderligere forskning og udvikling samt undervisning og vejledning inden for emnet er påkrævet. Vejledere Professor Lis Adamsen, cand.soc., Ph.D., Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og Omsorgsforskning (UCSF), Rigshospitalet Professor, dr.med. Mikael Rørth, Onkologisk klinik, Finsencenter, Rigshospitalet Professor Finn Gottrup, Videncenter for Sårheling, Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital Professor Hans Jørn Kolmos, Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Bedømmere Overlæge, dr.med. Tonny Karlsmark, Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV Lektor Kirsten Lomborg, cand.cur., Ph.D., Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Professor Christina Lindholm, sygeplejerske, Ph.D., Karolinska University Hospital, Stockholm Financiering Rigshospitalets forskerdelestilling, Dansk Sygeplejeråds ph.d.-stipendium, Lundbeck-fonden, Novo Nordisk Fonden for sygeplejeforskning, Fabrikant Einar Willumsens mindelegat, Bent Bøgh og Hustru Inge Bøghs Fond, Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond, Inge og Jørgen Larsens Mindelegat, Hede Nielsens Fond, Dansk Selskab for Sårheling, Dansk kræftforskningsfond. Referencer (1) Alexander S. Malignant fungating wounds: epidemiology, aetiology, presentation and assessment. J Wound Care 2009;18: (2) Grocott P. Care of patients with fungating malignant wounds. Nurs Stand 2007;21:57-8, Konklusion Kræftsår er kroniske sår, som medfører lugtgener, eksudation og psykosociale Patienter med kræftsår

3 3 Ph.d. afhandling Et kontrolleret family navigator nurse ledet interventionsstudie hos medindlagte forældre til allogen hæmatopoietisk stamcelletransplanterede (HSCT) børn Af Hanne Bækgaard Larsen Sygeplejerske, cand. scient. soc, PhD Juliane Marie Centret, 5704 Rigshospitalet Baggrund Medindlagte forældrene er de primære omsorgsgivere hos børn med livstruende sygdomme under behandlingen med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT). Barnets HSCT behandling medfører omfattende fysiske og psykiske bivirkninger, risiko for komplikationer samt en mortalitet på 22-50%. Litteraturen, egen pilotundersøgelse og kliniske erfaringer viste, at forældrene er emotionelt og socialt svært belastede under barnets 4-6 ugers lange indlæggelse i isolation under transplantationsforløb. Der er udført få, ikke konklusive interventionsundersøgelser, hvori et mindre antal deltagere (børn/forældre) er inkluderet. Formål, design og intervention Formålet var at undersøge effekten af et multifacetteret understøttende interventionsprogram rettet mod omsorgskapacitet hos medindlagte forældre til børn behandlet med HSCT. Interventionsprogrammet indeholdt ni timers intervention/uge: (a) daglig medicinsk information samt emotionelt og social understøttende intervention ved en family navigator nurse (FNN); (b) fem timers forældreudvisningsprogram; samt (c) fysisk aktivitet for forældre. Teoretisk er undersøgelsen inspireret af et interaktionistisk perspektiv, Hochschild s teori, om familie- og følelsernes sociologi samt kognitiv adfærdsterapi. Metoder og population Udbyttet af interventionsstudiet blev belyst i to kvalitative analyser: (1) ved convenient sampling blev 16 semistrukturerede interviews og otte deltagerobservationsstudier blandt medindlagte forældre inkluderet i en analyse af disses omsorgsroller, og (2) ved quota-sampling blev 21 semistrukturerede interviews og 25 deltagerobservationsstudier hos forældre i interventionsgruppen inkluderet i en analyse af forældrenes væsentligste problemstillinger under medindlæggelsen. Effekten af interventionen blev undersøgt med velvaliderede kvantitative spørgeskemaer (HADS, POMS, CHIP, BASES) ved at sammenligne en forældre interventionsgruppe (N=25) med: (1) en prospektiv forældrekontrolgruppe (N=8), der modtog afdelingens standardpleje, og (2) en retrospektiv forældrekontrolgruppe (N=46) til børn behandlet i de foregående 3,5 år, der havde modtaget afdelingens standardpleje. De medindlagte forældre er 56 mødre (71%) og 23 fædre (29%) til 79 børn (46% piger og 54% drenge) i alderen 0-20 år (median 8 år). Der er udarbejdet 3 artikler baseret på resultaterne fra interventionsstudiet. Resultater Artikel 1: belyser, vha. kvalitative metoder, tre idealtyper for forælde og omsorg hhv. 1. ekspertise orienterede-, 2. dialog orienterede- og 3. socialt udfordrede forældre. De tre omsorgstyper afspejler 60, 62. (3) Selby T. Managing exudate in malignant fungating wounds and solving problems for patients. Nurs Times 2009;105:14-7. (4) Lund-Nielsen B, Muller K, Adamsen L. Qualitative and quantitative evaluation of a new regimen for malignant wounds in women with advanced breast cancer. J Wound Care 2005;14: (5) Lund-Nielsen B, Muller K, Adamsen L. Malignant wounds in women with breast cancer: feminine and sexual perspectives. J Clin Nurs 2005;14: (6) Fong J, Wood F. Nanocrystalline silver dressings in wound management: a review. Int J Nanomedicine 2006;1: (7) Molan P C. Debridement of wounds with honey. Journal of Wound Technology 2009;5:12-7. (8) Lund-Nielsen B, Adamsen L, Kolmos HJ, Rørth M, Tolver A, Gottrup F. The effect of honeycoated bandages compared with silvercoated bandages on treatment of malignant wounds a randomized study. Wound Repair and Regeneration 2011 (Electronic publication). (9) Lund-Nielsen B,- Adamsen L, Gottrup F, Rørth M, Tolver A, Kolmos HJ. Qualitative bacteriology in malignant wounds A prospective, randomized, clinical study to compare the effect of honey and silver dressings. Ostomy Wound Management 2011;57: (10) Lund-Nielsen B, Midtgaard J, Rørth M, Gottrup F, Adamsen L. An avalanche of ignoring: a qualitative study of health care avoidance in women with malignant breast cancer wounds. Cancer Nurs 2011;34:

4 4 Ph.d. afhandling Et kontrolleret family navigator nurse ledet interventionsstudie... forældrenes tilgang til barnets pleje og behandling samt influerer på samarbejdet og kommunikationen mellem barn, forældre og personale. Konflikter opstår, når omgivelserne ikke agerer i overensstemmelse med forældrenes omsorgsrationalitet. For at kunne varetage omsorgsudøvelse udfører forældrene samtidig en følelsesmæssig bearbejdning af sig selv, hvilket socialt udfordrede forældre har vanskeligt ved. Artikel 2: viser de tre problemområder, som forældrene angiver som væsentligste at skulle forholde sig til under medindlæggelsen: 1. Den emotionelle belastning forbundet med barnets HSCT, 2. Reorganiseringen af familielivet for at kunne være medindlagt med barnet, og 3. Den økonomiske belastning forbundet med at skulle manøvrere i det danske socialsystem. Det at have fire eller flere af følgende risikofaktorer: (1) enlig forældre, (2) lav indkomst, (3) lav uddannelsesniveau, (4) begrænset netværk, (5) arbejdsløs, (6) fysisk/psykisk sygdom, og (7) at være nydansker, medførte, at forældrene befandt sig i en kompleks social, økonomisk og følelsesmæssig belastet situation, hvilket influerede på deres omsorgsevne og krævede omfattende og vedvarende FNN intervention. Artikel 3: afdækker, ved hjælp af spørgeskema HADS, effekt af interventionen og udviklingen af forældrenes niveau for angst- og depressivsymptomer i forhold til barnets indlæggelsesforløb. Der fandtes ingen statistisk signifikant forskel i forældrenes angst og depressionsniveau imellem grupperne. Ved indlæggelsen havde 24% af forældrene en HADS score på over 10, hvilket indikerede et moderat til højt depressionssymptomniveau, og 39% havde et moderat til højt angstsymptom niveau. Blandt forældre i interventionsgruppen blev angstniveauet signifikant reduceret ved følgende dage 0, +14, +21 og +100 fra baseline (dag 7). En tilsvarende reduktion i angstscore under indlæggelse kunne ikke påvises for kontrolgruppen før på dag 100. Konklusion Allogen HSCT til børn er en kompleks invasiv behandling, som gennemgribende påvirker forældrenes emotionelle og sociale funktion og forældreomsorgsevne. Dette er det første interventionsstudie rettet mod at understøtte medindlagte forældres omsorgskapacitet under barnets HSCT behandling. FNN interventionen understøttede forældrenes transition mellem hjem og hospitalsindlæggelse, og familiernes vej gennem det komplicerede behandlingsforløb. De tre identificerede idealtyper giver indsigt i forældrenes omsorgsrationalitet for barnet samt nye perspektiver på den komplekse interaktion mellem forældre, barn og sundhedsprofessionelle under HSCT behandlingen. Denne viden kan hjælpe personalet med at identificere gruppen af socialt udfordrede forældre, som har mest udtalt behov for støtte til at håndtere omsorgen for barnet. Samtidig har interventionsstudiet medvirket til at identificere nogle af de samfundsmæssige barrierer, der negativt påvirker forældrenes omsorgskapacitet. Vejledere: Professor Lis Adamsen, Sygeplejerske, cand.scient. soc., PhD, UCSF, Professor Carsten Heilmann, MD, DM, Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Professor Christoffer Johansen, MD, PhD, Kræftens bekæmpelse Bedømmere Overlæge, dr.med. Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Professor, dr.med. Henrik Hasle, Skejby Sygehus, Aarhus Professor Kristian Larsen, Oslo Tak til Børne Cancer Fonden, Lundbeckfonden, Helse Fonden, Gangsted Fonden og Rigshospitalets delestilling for økonomisk støtte. Forsvaret fandt sted 8. November 2011, Haderup auditoriet på Panum Instituttet, København. NYT Udgives af Sammenslutningen af kræftafdelinger i østdanmark og udkommer fire gange årligt REDAKTION Ansv. red.: Birthe Lund Redaktør: Bodil Diemer SKA s sekretariat, afsnit 9601 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: Kontakt til redaktionen Har du forslag til artikler eller andet indhold, så kontakt Birthe Lund eller Bodil Diemer TRYK Hertz bogtrykkergården a/s Tlf.: LAYOUT Per Diemer

5 5 In Memoriam Heine H. Hansen ( ) If you feel that you can offer something, you have an obligation Heine H. Hansen, interview i Cancer World, issue 15, nov/dec 2006 Af Birthe Lund, SKA Min interesse for onkologien blev vakt under min turnusperiode på medicinsk afdeling C, BBH. Her blev en bestemt person hyppigt omtalt med stor respekt og veneration. Efter turnus blev jeg kontaktet af den meget omtale person: Heine Høi Hansen, der tilbød mig et vikariat på Finsen Instituttet afdeling R5 startende i januar Efter den megen omtale var jeg selvfølgelig spændt på at møde Heine selv, og jeg måtte hurtigt sande, at mine kollegaer havde haft ret. Heine var en ener, både som chef, mentor, og privat person. Han formåede at videregive sin egen glødende interesse for onkologien til de fleste af sine ansatte, dels ved konstant at stå parat med svar på spørgsmål, ved at bruge enhver situation til undervisning og stillingstagen, ved at lytte, støtte og give plads til nye forslag, men ikke mindst, ved at give selv yngste reservelæge mulighed for at deltage i de utallige projekter, der kørte i afdelingen. Klarede man sine opgaver og var interesseret, fik man hurtigt tildelt ansvar for et af disse projekter eller mulighed for selv at udvikle et. Desuden mærkede vi alle vingesuset af Heine s store internationale netværk, idet der tit var besøg af tidens hotte navne på Finsen, eller man blev sendt på kongres/møde, hvor de alle deltog. Heine introducerede villigt sin stab til disse personer, hvilket satte skub i manges karriere. I udlandet var Heine s læger først kendt som: Heine boys. I starten af firserne blev de kvindelige læger nu mødt med: oh, so you are a Heine girl! Det kunne få enhver yngre kvindelig reservelæge til at vokse nogle centimeter. Den store altoverskyggende interesse på Finsen var lungecancer, især småcellet lungekræft. Da jeg ikke mente, der var flere alveoler tilbage til mig, fattede jeg hurtigt interesse for c. ovarii, hvor platinbehandling netop var blevet indført. Heine gav mig derfor ansvaret som protokolfører for en nyigangsat fase III undersøgelse. Det var med afsæt i denne, at jeg senere blev dr.med. Afdeling R5, senere onkologisk afdeling, RH, men også andre afdelinger i samarbejde med Heine, havde en meget høj rate af læger, der endte med en disputats. Det inspirerende videnskabelige miljø, vi befandt os i, gav mange blod på tanden til at prøve kræfter med dette. Derudover skyldtes det også Heine s utrættelige evner til at coache og udfordre os frem til dette mål, og takket være hans store tillid til os. Som den foregangsmand han var, sørgede Heine, med hjælp af overlæge, dr. med Kell Østerlind, for at oprette et datakontor på Finsen allerede i Her blev alle protokollerede patienter registrerede i diverse databaser, protokoller og flow-sheets udarbejdet, og data analyserede. Datakontoret fungerede op gennem 1980 erne som fælles kontor for afd R5, Finsen, senere onkologisk afdeling, RH og onkologisk afdeling Herlev, samt de medicinske afdelinger på Hillerød, Roskilde og Næstved. Efter at Kell havde forladt Finsen, overtog jeg den daglige ledelse af Datakontoret, og i 1991, da Datakontoret skiftede navn til Den Kliniske Forskningsenhed (KFE), fik jeg titel af lægelig forskningskoordinator, og ansvar for opbygningen af KFE. Inspirationen til oprettelse af KFE fik Heine i udlandet.især var New Drug Development Office (NNDO), European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC), der blev oprettet nogenlunde samtidigt i Amsterdam, en inspirationskilde. KFE var den første af sin slags i Danmark, og den vakte stor interesse både i NNDO, hele Danmark, og også i resten af Skandinavien. KFE fungerede blandt andet som kontaktled for udenlandske samarbejdspartnere, især Early Clinical Trials Group (ECTG), EORTC, men også for medicinalindustrien. Dette betød, at Finsen Centret og senere onkologisk afdeling, Herlev, fik øget og mere formaliseret internationalt samarbejde og tilbud om at deltage i flere fase I og II undersøgelser af nye medikamina. KFE ledelsen varetog i første omgang også ledelsen og opbygningen af en KFE på onkologisk afdeling, Herlev. Heine var i hele denne periode meget inspirerende og gav stor opbakning og støtte både til vores ideer om opbygningen og nye funktioner i KFE, men også i diverse kontroverser med myndighederne. Disse var ikke helt så hurtige med godkendelser, som ønsket i en international sammenhæng, og havde en noget manglende forståelse for nye tider.

6 6 In Memoriam Takket være det tætte samarbejde med ECTG blev jeg sekretær for gruppen , hvilket igen styrkede samarbejdet med forskellige udenlandske grupper til gavn for KFE, men også til stor personlig glæde og inspiration. Ligeledes overlod Heine mig at repræsentere ham, når han ikke selv havde tid, i diverse grupper og møder. På denne måde fik jeg opbygget et godt personligt netværk. Det er jeg Heine meget taknemmelig for. I 1996 blev jeg fristet til at prøve kræfter med en ansættelse i medicinalindustrien, atter takket være det tætte samarbejde, jeg havde haft med denne i KFE. Igen bakkede Heine op om min ide, og vi mødtes fortsat løbende gennem årene i private og professionelle sammenhænge og udvekslede tanker og ideer. Da jeg på grund af sygdom måtte holde op med at arbejde, fornemmede Heine også, at jeg trængte til at have noget meningsfyldt at lave. På dette tidspunkt var Heine blevet pensioneret, men arbejdede fortsat, nu som lægelig leder af Sammenslutningen af Kræft Afdelinger (SKA), som han oprettede allerede i Han tilbød mig derfor at blive medansvarlig redaktør af SKANyt i 2009, hvilket siden har været af stor betydning og glæde for mig. Sammen med resten af SKA s personale savner jeg/vi Heine s tilstedeværelse i dagligdagen, som han satte så stort et præg på. Vi kører dog fortsat SKA videre i vished om, at SKA har stor betydning for mange af vores kollegaer På det personlige plan har Heine og hans familie også betydet meget for mig og min familie. Vi har fulgt hinandens familiers udvikling gennem årene, rejst sammen, interessen for fiskeri og golf er blevet dyrket sammen, vi har deltaget i hinandens fejring af diverse ting og sager, ligesom det nære naboskab er blevet udnyttet til hyggelige middage sammen. Vi vil alle savne Heine. Heine GODT GÅET! Af Jørn Herrstedt, Odense Med Heines død har dansk onkologi mistet sin største pionér. Selv om jeg aldrig har været ansat på samme afdeling som Heine, har jeg altid haft fornemmelsen af, at han fulgte med i, hvordan det gik med kollegaerne på de andre onkologiske afdelinger. Ikke af pligt, men af interesse. I 1989 skulle jeg til San Antonio Breast Cancer Conference for at holde et lille indlæg. Det egentlige formål med turen var dog at lære noget om kvalme og opkastning ved kemoterapi i form af et ophold hos to af de største pinger inden for området. Mens det var uden problemer at få lov at besøge Mark Kris ved Sloan-Kettering-Memorial Hospital i New York, var det ved at gå i vasken med mit besøg hos en kollega i Los Angeles. Han havde aldrig hørt om Dr. Herrstedt (hvilket man selvfølgelig ikke kunne bebrejde ham), og han havde i øvrigt ikke tid. Heine må have hørt om mine vanskeligheder, for han ringede og sagde, at jeg skulle hilse fra ham og sige, at han og jeg arbejdede sammen. Selv om jo det var lidt af en tilsnigelse, virkede det særdeles effektivt. Den pågældende kollega fra Los Angeles mente, at jeg straks burde have fortalt, at jeg kendte Heine, jeg var meget velkommen, og han hentede mig personligt i lufthavnen. Et par år senere mødte jeg Heine til en konference om neoadjuverende kemoterapi (Paris 1991). Det store trækplaster på kongressen var en aftendebat med den franske Mette Fugl

7 7 In Memoriam som ordstyrer og Heine i panelet mod to amerikanere. Emnet var: Pro et contra neo-adjuverende kemoterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer. Jeg stødte tilfældigt ind i Heine 1 time før seancen skulle starte. Han virkede (noget overraskende) lidt nervøs. Den franske organisationskomité havde i invitationsbrevet til Heine bedt ham argumentere imod neoadjuverende kemoterapi. Problemet var, at samme standpunkt havde de også bedt amerikanerne argumentere for. I programmet havde Heine netop set, at han højst overraskende var anført som tilhænger af neoadjuverende kemoterapi. Jeg var formentlig den eneste i salen, der kendte til dette Heine vandt debatten og kørte de to amerikanere rundt i manegen. Det vil føre for vidt at opremse Heines meritter, og andre har allerede gjort det. Det er dog uundgåeligt at nævne blot nogle af hans aktiviteter i ESMO. Hans tid som præsident for ESMO blev efterfulgt af nogle år som Executive Director og en livslang indsats for selskabet. Heine var således initiativtager til ESMO Clinical Practice Guidelines. Han startede processen op, og da den kørte på skinner (i dag er der mere end 50 guidelines), trak han sig ud og lagde i stedet kræfterne i Østeuropa, specielt de Baltiske lande, hvor han i alt fem gange var med til at arrangere Baltic Nordic Cancer Symposium, den sidste gang i København. Også ESMO/ASCO Core Curriculum i medicinsk onkologi var langt hen ad vejen Heines fortjeneste. Sidste gang jeg mødte Heine, var til ESMO kongres i Milano, oktober 2010 der var han i fuld vigør. Ved den officielle ESMO middag kunne Heine (og Lise) have valgt at sidde ved højbordet, men valgte at sidde hos os andre bagest i lokalet. Vi havde en rigtig hyggelig aften. I juli i år deltog jeg i IASLC 14th World Conference on Lung Cancer i Amsterdam. Flere af de førende lungecancer specialister spurgte, hvorfor Heine ikke var der, og jeg kunne blot fortælle dem, at han desværre var syg. En sagde: This Society does too little to honor Heine. He was not just one of the founding members of the Society he was the founding member. Jeg siger godt gået, Heine! Heine et helt unikt menneske Af Helle Pappot, Claus Andrup Kristensen og Ulrik Lassen Rigshospitalet Efter godt et halvt års sygdom døde Heine fredag den 16. september i en alt for tidlig alder. Hermed mistede dansk og international onkologi en ildsjæl og organisator uden sidestykke, patienterne mistede deres frontkæmper, og vi mistede vores mentor og inspirator, som i høj grad har været afgørende for vores faglige og videnskabelige virke. Det har været et stort privilegium gennem mange år at samarbejde med Heine om forskningsopgaver, administrative arbejdsopgaver og ikke mindst god klinisk praksis, hvor han altid gik foran med sin høje etiske og faglige standard. Ligesom mange andre kolleger er vi imponerede over Heines præstationer. Listen er lang og strækker sig fra etablering af medicinsk onkologi i Danmark i 1970 erne, udvikling af nye behandlinger og medstifter af store internationale kræftselskaber som IASLC, EORTC Early Clinical Trials Group og ESMO. Han har endvidere spillet en central rolle ved etableringen af Sundhedsstyrelsens second opinion-ordning og har haft indflydelse på utallige vigtige beslutninger inden for dansk onkologi gennem de sidste fire årtier. Vi mødte Heine første gang som nyuddannede læger i begyndelsen af halvfemserne, og fra starten oplevede vi, at han var en viljestærk leder, som interesserede sig for mennesket bag kollegaen. Han stillede krav til både sig selv og andre om et stærkt personligt engagement. Heine var, set med vores øjne, et helstøbt menneske, der konstant udfordrede os bl.a. ved generøst at uddelegere svære faglige, videnskabelige og organisatoriske opgaver. Samtidig kerede han sig om hele vores liv: familie, venner, huskøb, mærkedage etc. Heine interesserede sig også altid for mennesket bag patienten, og vi vidste, at hans patienter følte sig særligt privilegerede. Det havde de også grund til, for omgivelserne oplevede ofte, at det gik Heines patienter særligt godt. Hans faglige og videnskabelige interesser var især lungekræft, eksperimentel behandling og de sjældne kræftsygdomme. Når behandlingsmulighederne for disse patienter ikke var oplagte, var det selvfølgelig svært at finde et behandlingstilbud - men Heine kunne, og det virkede. Denne indgangssvinkel til opgaven afspejles i dag i second opinion-ordningen, hvor alle behandlingsmuligheder undersøges for hver enkelt patient. Både som administrerende overlæge, klinikchef og centerdirektør formåede Heine at uddelegere ansvar på alle niveauer. Ved afdelingskonferencer var det almindeligt, at yngre læger fremlagde komplicerede patientsager, som blev drøftet bredt altid baseret på højeste evidens og efter endt debat sagde Heine til den unge læge: Nu er er sagen belyst fra forskellige sider, så nu kan du selv træffe en beslutning om behandlingen.

8 8 In Memoriam Det kunne være en tung beslutning, men man kunne være sikker på, at Heine altid støttede den og tog det fulde ansvar. Heine uddelegerede forskningsopgaver og sørgede for at medinddrage os i forskellige organisationer. Herved blev vi introduceret til hans store internationale netværk, og tidligt i vores virke lod han os repræsentere sig på møder, symposier og konferencer. Heine lod os altid komme til orde, præsenterede os vidt og bredt og gav os ofte æren for projekter, som han stod bag. Det udfordrede og pressede os, men gav os samtidig internationale kontakter og enestående samarbejdsmuligheder. Der blev således altid stillet store krav, som kunne være svære at sige nej til. Men når Heine kunne fornemme, at vores tid ikke rakte, svarede han altid: Husk, familien er det vigtigste. Familiens betydning var vi aldrig i tvivl om, for vi kunne se, hvor meget familien betød for Heine. Vi blev meget tidligt introduceret til Heines familie, og Lise var ofte med på vores rejser. Vi oplevede, at mange af Heines internationale kontakter havde et hjerteligt forhold til hans familie, og havde stiftet venskaber for livet med Lise og Heine. Heine blev begravet dagen før det seneste ECCO-ESMO møde i Stockholm, og det satte sit præg på mødet. Overalt blev vi mødt af internationale samarbejdspartnere, der mindedes Heine, dedikerede indlæg til Heine og ikke mindst sendte hilsner til Heines familie. Vi vil savne udfordringerne, de faglige diskussioner, den internationale perspektivering af dansk onkologi, men mest af alt et helt unikt menneske. Heine en fantastisk mentor og ven Af Mikael Rørth Rigshospitalet I midten af 1970 erne var jeg ansat på hæmatologisk afdeling på RH hos professor Svend Aage Killmann, hos hvem jeg søgte råd for at planlægge min fremtidige faglige karriere. Tag ud på Strandboulevarden og tal med en ung læge, der hedder Heine Høi Hansen; han er lige kommet hjem fra USA og har taget fat på at behandle ikke-hæmatologiske kræftpatienter med kemoterapi. Det er jeg sikker på, at der er fremtid i! sagde han. Som det skulle vise sig, har jeg ikke karrieremæssigt fået bedre råd! Mit efterfølgende besøg hos den unge Hansen blev starten på et mentor- og venskab, som strakte sig over næsten 40 år. Når jeg tænker på Heine (hvad jeg meget ofte gør) er ordet inspirerende det første, der falder mig ind. Heine har inspireret, skubbet på og opdaget og udviklet kompetencer hos medarbejdere af alle slags, - kompetencer, som de ikke engang selv vidste, de havde - se det er at inspirere, at skabe følgeskab, at lede her var han simpelthen en mester, den bedste. Der er ikke så mange, der kan det, men det er så vigtigt. Utallige er de gange, hvor man opløftet forlod hans kontor efter en diskussion af mere eller mindre faglig karakter på forunderlig vis kunne man selv med det mest uoplagte udgangspunkt blive bragt i godt humør og få proppet gode ideer ind i hovedet. Heine var ind imellem også frygtelig utålmodig og ikke sjældent aldeles udiplomatisk og i hvert fald fuldstændig uimponeret og usnobbet. Jeg husker f.eks. i Malmø 1980, hvor den berømte kræftforsker Georg Klein skulle holde foredrag ved Lungecancerkongressen og han gik langt over tiden. Den unge kongrespræsident, Dr. Hansen, kunne slet ikke skjule sin irritation og med lyde og iltert kropssprog, ikke spor diskret, blev det tilkendegivet, at nu måtte vi snart til at komme videre! I det hele taget havde Heine et afslørende kropssprog. Til gengæld kunne det af og til være svært for os andre på det intellektuelle plan at forstå hans planer og ideer. Men mange års samarbejde har lært mig, at der næsten altid var mening og idé bagved - han så simpelthen bare tingene før os andre og da han samtidig havde energi og et guddommeligt organisationstalent blev det efterhånden til en fuldstændig imponerende række

9 9 In Memoriam af initiativer, som han var primus motor i. Gunta Purkalne fra Letland og Anna Gregor fra Skotland (og Tjekkoslovakiet) fortalte herom på allersmukkeste vis ved det symposium, der blev afholdt i anledning af Heines 70 års fødselsdag i 2008 med beskrivelse af hans indsats i Europa, især Central- og Østeuropa, i Asien og andre steder i verden, hvor der var brug for udvikling af især den medicinske kræftbehandling. Heines aktiviteter på den internationale scene aftvang enorm respekt og skabte et netværk af overordentlig stor betydning for ikke mindst yngre medarbejdere, der rejste ud i verden. Og midt i al det var han fuldstændig uimponeret af sig selv - og i øvrigt også af de fleste andre. Og som Bjarne Reuter siger: Folk med begge benene på jorden hænger ikke på træerne. Samarbejdet har ikke bare været fagligt Heine var til fest: når der var party på afdelingen havde Heine næsten altid en mystisk kasse, hvorfra der kunne hentes midler til at betale musikken for et par ekstra timer når Heine sammen med en flok yngre medarbejdere kom hjem fra møder i udlandet var det med drabelige historier, hatte og smagsprøver medbragt til morgenkonferencen når vi spillede rundbold på Eremitagesletten som led i afdelingens skovtur var det med den unge overlæge Hansen i opsmøgede cowboybukser og pæonrødt ansigt farende rundt på grønsværen. Med Heines død føler jeg, at en epoke er slut; midt i vemoden over at have mistet en fantastisk mentor og ven dukker et væld af dejlige minder frem og jeg er dybt taknemmelig over at have været med i Heines team i så mange år og jeg savner ham rigtig meget. Heine en af Danmarks største onkologer Af Per Pfeiffer Odense Vi skal lidt tilbage i tiden, vi skal tilbage til tiden før danske onkologer blev forenet i DSKO, til dengang hvor danske onkologer var delt af et jerntæppe ned gennem Storbælt. Som nu var der dengang nogle fremtrædende onkologer i begge lejre. De fleste af os, der var uddannet i Vest-Danmark, havde ikke personligt kendskab til Heine, men det blev sagt, at han var en af de hårde hunde, og han mente vist nok, at kemoterapi var bedre end strålebehandling. Den første gang jeg personligt kom helt tæt på Heine var i 1994 til verdenskongres (lungecancer) i Colorado, USA. Jeg var stort set den eneste fra Vest-Danmark, mens Heine havde en række af de kommende onkologer med. Det var dengang, da EGFRsystemet var ved at blive opfundet, men længe inden vi kunne anvende vores viden til behandling. Selvfølgelig fandt danskerne sammen om aftenen, og jeg hørte fra mine bekendte, at Heine havde planlagt et post-kongres møde hjemme hos Heine - privat. Jeg spurgte forsigtig, om der var mulighed for, at jeg kunne være med. Jeg var velkommen, men ligesom alle andre deltagere var der ingen friplads, hvis man ønskede at være med, skulle man bidrage med et passende indlæg (var der nogen, der sagde, at det lyder som en tidlig udgave af post-asco). Hverken dengang eller siden har jeg nogensinde hørt eller oplevet, at Heine diskriminerede folk afhængig af tilhørsforhold. Det var jo noget anderledes end det, vi havde hørt om Heine. Siden dengang har jeg vidst, at Heine havde store visioner, større end de fleste, og som ESMO skrev i sine flotte mindeord - Heine var dedikeret til fortsat uddannelse ikke kun i sin egen

10 10 In Memoriam afdeling men globalt set, og specielt uddannelse og moderne behandlingstilbud i Øst-Europa havde en særlig plads hos Heine. Det var også baggrunden for, at jeg sammen med min ven og kollega Benny Vittrup blev inviteret til at planlægge og undervise på ESMOs (Heines) Europæiske uddannelses-program 5x5x5. Dette gjorde, at vi fik og fortsat har, tætte og vedvarende kontakter til en række af Europas førende GI-onkologer. Heine var en af bagmændene bag oprettelsen af eksperimentelle enheder i Danmark, og det er jeg ham dybt taknemmelig for dels på egne vegne, men også fordi dette system har været med til at sikre, at mange danske kræftpatienter fik og får tilbudt en ekstra behandlingsmulighed tæt på hjemmet, og dette har så igen gjort, at stort set alle danske kræftpatienter får tilbudt de standard-behandlinger, der er med til at øge livskvalitet og forlænge overlevelsen. helt uselvisk på patienterne, alle patienter, - og han tænkte organisering og uddannelse og sit personale. Han tog sin opgave som advokat for patienterne op med stort engagement og dedikation. Der bliver noget at leve op til for os andre. Det var altid en fornøjelse, og ofte også en udfordring, når Heine ringede, hvad enten det var for at planlægge post-asco, SKA-møder eller for at spørge, hvad jeg mente om en patientcase. Desværre var en af de sidste gange han ringede i foråret 2011 for at informere mig om sin egen sygehistorie. Jeg håber, at de mange flotte initiativer som bærer Heines aftryk - Second Opinion, post-asco, SKA etc - vil fortsætte med samme styrke og vokse i hans ånd. Jeg kan nok ikke tillade mig at kalde ham en mentor, men han var under alle omstændigheder et af mine forbilleder. I den tid jeg personligt har kendt Heine, har det altid slået mig, at hans personlige interesser ikke fyldte noget, han tænkte altid Æret være hans minde. Heine tak! Af Helen Bernt Andersen, RH sygeplejedirektør Det er nu 30 år siden, jeg lærte Heine at kende. I 1981 kom jeg som nyuddannet sygeplejerske til Finseninstitutet, og det var meget positivt at møde den interesse og opbakning, som Heine viste plejepersonalet. Heine var lægefaglig chef for afdeling ONB og udøvede sammen med overlæge Mikael Rørth en meget stærk lægefaglig påvirkning på udviklingen inden for kræftbehandling generelt og på afdelingen, hvor Inger Hee var oversygeplejerske, og det var særligt værdifuldt at arbejde i en afdeling, hvor ledelsen havde så stærkt fokus på den faglige udvikling. Heine og Inger stillede tydelige krav til personalet om altid at gøre det, der var bedst for patienterne. Alle skulle deltage i udviklingen af plejen og behandlingen, og sygeplejersker blev motiveret og opfordret til at indgå i forskningsprojekter og også selv arbejde med udviklings- og forskningsprojekter inden for sygeplejen. Vi er mange sygeplejersker, der har fået det første blide skub til at arbejde med udviklingen af kræftsygeplejen på Finseninstitutet, og vi skal takke Heine for hans aldrig svigtende opbakning til sygeplejen og for hans grundlæggende tro på, at den bedste kvalitet i patientbehandlingen skulle opnås gennem et tæt tværfagligt samarbejde. Jeg var så privilegeret at afløse Inger Hee som oversygeplejerske i 1987 og dermed indgå i afdelingsledelsen med Heine frem til indflytningen af Finseninstitutet til RH i Det var en meget stor glæde for mig at få lov til at arbejde så tæt sammen med Heine, og min respekt for ham blev kun yderligere styrket. Hans arbejdskapacitet, kreativitet og faglige styrke var helt usædvanlig og hans positive indstilling en fornøjelse. Heines indstilling betød også, at den omfattende indflytning af Finseninstitutet til Rigshospitalet i 1990 blev gjort til en markant og betydningsfuld proces for onkologien, hvor personalet bidrog professionelt og loyalt i det store arbejde, som overflytning af sengeafsnit, ambulatorier, strålebehandlingsafsnit, laboratorier etc. indebar. Heine har haft stor betydning for manges faglige udvikling ikke mindst for min, og jeg er meget taknemlig for at have arbejdet sammen med ham, og at vi også efter at vores tætte samarbejde ophørte i 1992 fortsat havde kontakt og vedblev med at arbejde for de samme mål nemlig at sikre patienterne den bedst mulige behandling og pleje. Tak Heine.

11 11 In Memoriam Heine H. Hansen An obituary By Franco Cavalli Chairman of the ESO Scientific Committee Heine Hansen died on 16 September after a long illness. His death represents a huge loss for the cancer community. Heine was not just one of the most brilliant European medical oncologists, he was one of the founders of medical oncology in Europe, both scientifically and institutionally. He was an accomplished all-rounder, but his main interests were always early clinical trials and lung cancer. After training in the US ( ) he performed some of the first phase I II trials in Europe and soon became the reference point for clinical research in lung cancer. His contribution, particularly to the treatment of smallcell lung cancer, has been of paramount importance. Heine was one of the founders of the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) and played a key role in transforming the European Society of Medical Oncology (ESMO) from a largely French society to a truly European one. He was president of both IALSC and ESMO, and also executive director of the two societies for many years ( ). Heine published more than 300 articles in peer-reviewed journals and edited several text books, including the Textbook of Medical Oncology together with Stan Kaye and myself. He was the founding editor of the journal Lung Cancer, and was editor-in-chief from 1985 to As this short summary of his life shows, Heine was a significant driving force behind the major developments in medical oncology and clinical oncology in Europe over the last decades. Without Heine and a few other key players, the current situation would probably have been far less favourable, and it is doubtful that we could have achieved our recent success in getting Europe to recognise medical oncology as a medical subspecialty. For young oncologists today, it is difficult to imagine the effort, strength and dedication that was needed for people like Heine Hansen to realise these historical achievements. On top of all this, he was a brilliant teacher, particularly with young students, and he could see beyond the technical borders of our profession; he always insisted, for instance, on paying attention to the ethical aspects of clinical research, and he was probably the first in Europe to recognise the important role of cancer nurses in the development of clinical oncology. Heine was a great friend to all of us; it was always a pleasure to meet him at various events, often with his beloved wife Lise. He remains a wonderful example for future generations. We miss him sorely, me in particular, as I had the privilege, with a few others, of working very closely with him for all these years. For us the world has become a bit emptier without Heine. Working with Heine was fun! Prof. Franco Muggia New York Working with Heine was fun. From July 1969 to January 1972, we worked together at the National Cancer Institute (NCI), almost on a daily basis except for the initial 3 months that I spent in De- Vita s lab at the beginning of my joining the NCI Medicine Branch as a Senior Investigator. As our roles in the newly created Lung Cancer unit got underway, our friendship evolved: we often got together with our wives on weekends; we were introduced to how Danish holidays were celebrated with Lise and friends; we engaged weekly in competitive matches at the tennis courts of Pooks Hill. Of course, the majority of the time was spent at work, where we indeed became soul mates. We both engaged in clinical research, and found this an unbelievably stimulating endeavor. Not only did we devote time to interactions with patients, but we were handed enormous opportunities to share in new scientific ventures that opened up in front of us at this research hub. We worked well with our nursing team and other personnel in a newly formed unit, with colleagues at the VA and NCI, and with our patients. Our intellectual curiosity was focused on using our skills to exploit new clinical findings and to develop collaborations with all the talent available to us. The working energy of these years were to stay with us forever: Heine went back to Copenhagen and rose to become the Professor at the Finsen Institute based on his prolific contributions to define the clinical features and treatment of small cell lung cancer. In fact, his thesis and collected works published in 1972, upon returning to his native Denmark, reflected the steady base of observations on staging procedures, bone marrow involvement (that followed our brief communication in the New England Journal of Medicine within a few months of having begun our studies), laparoscopic identification of liver metastases, therapeutic concepts like prophylactic brain irradiation and multi-agent chemotherapy, and biological features such as ectopic calcitonin production, among others. On my part, I also became smitten with clinical research and emulated Heine in openly reaching out to interact with clinicians and laboratory scientists in a spirit of collaboration.

12 12 In Memoriam For both of us, that became the centerpiece of our careers: building a friendly academic environment in which we could take care of patients while participating in research and training of young oncologists. There was always the excitement of ground breaking research around Heine. He could be counted on in coming up with ideas during conferences, or participating in disputing some dogma, including injecting humor. When confronted with existing rigidity of thought, it did not stop him in persevering and going ahead with disputed concepts and eventually gaining an endorsement to proceed. Within 2 years, we had completed a number of clinical studies and generated papers on the following projects: Phase I studies of CCNU, every 2 week methotrexate, bleomycin, VM-26, and sodium camptothecin, some supplemented by the pharmacologic input of Patrick Creaven -these studies that recruited many volunteering patients rolled out almost effortlessly. We established many collaborations: with Saul Rosen of the NIH Endocrinology Branch, growing the ChaGo cell line that produced HCG; with Vince DeVita on cell kinetics of small cell lung cancer and introducing laparoscopy for their staging; with Arman Tashjian on detecting calcitonin, and last but not least, with Mary Matthews on the complexities of lung cancer pathology. These achievements became the foundations for the very successful Medical Oncology Branch led by John Minna in Heine s personal qualities and his pioneering small cell lung cancer studies would contribute to his many subsequent achievements after leaving the NCI. Locally, he rose to Professor and Chief of the Finsen Institute. As a rising star in European organizations, Heine eventually became president of ESMO and eventually was to serve the major roles in oncology accreditation of burgeoning training programs. I was fortunate to be invited to the meeting he hosted in Copenhagen in the early 90s (to engage on a debate versus Charles Coombes on adjuvant 5-Fluorouracil-based therapy of colon cancer something Heine and I had discussed on many occasions with our VA surgical colleague George Higgins, who headed the VA Surgical Adjuvant Group). In 1998, it was a great pleasure to speak at an all day conference at the Finsen Institute in honor of Heine s 60th birthday, organized by his students and colleagues including Fred Hirsch, who later translocated to Denver. Beyond those fortunate to share times with him at International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) activities, the yearly ASCO meetings were occasions where many of us looked forward in getting together with Heine and Lise. Finally, at the Chemotherapy Foundation meetings during the past 2 years, we invited him share his wisdom, and also introduce some of his trainees to our New York audiences (a city that he and Lise loved from Heine s year of postgraduate hematology training at Montefiore). At the dinner we shared together in November 2010, we updated news on our families and talked about a whole range of common interests. This congenial evening will be remembered by us as the last image we had of Heine. We were totally unaware that illness was later to overtake him, and he was to embark on his final journey. We say goodbye to our dear friend Heine with this final thought: dedication, optimism, and friendship in the care of patients is at the root of eventually successful clinical research in oncology. Journal of Thoracic Oncology, December issue 2011 Stemmer fra udlandet This gives a lot of sad feelings despite the very positive memories I have of Heine. He will be in my memory as one of my most remarkable teachers and the godfather of modern lung cancer treatment Prof. Pieter Postmus, Vrije Universiteit Medical Centre, Amsterdam Oh dear I am so sorry to hear that! He was a great teacher and mentor to me and many others and we will all remember him with admiration of his many achievements and with love and gratitude for his friendship. Prof. Anna Gregor, CBE, Queen Margaret University, Edinburgh Lithuanian Oncological Society is mourning the great loss. Prof. Heine H. Hansen was a pillar of the Lithuanian and Baltic countries medical oncology community, which helped the Baltic states to find the path of cooperation with Scandinavia and Europe. It was a big breakthrough. Luthuanian medical oncologists have lost a good friend. Lithuanian Medial Oncology community mourn the loss. Prof. Alvydas Cesas, President Lithuanian Society for Medical Oncology Your news bring such sadness that we are at a loss for words. Heine was a truly visionary leader of many ESMO initiataives and a full-hearted enthusiastic supporter of ESMO. The memory of his valuable contribution to our organization will always remain as we carry on and expand upon the projects he initiated and inspired. Grace Marie and Svetlana, The ESMO Head Office

13 13 In Memoriam I know how much he will be missed in the Danish and international cancer community. Martin Tattersall, Sydney A great person, a great personality and a friend is no more. I shall miss him very much, he having been also a teacher and a professional father figure to me, and no doubt, to a countless number of oncologists around the world. Kataja Vesa, Helsinki I am very grieved. I will remember all my life my collaboration with Professor Heine Hansen in the Central Eastern Oncology ESMO Task Force where he was our leader. I think that for the whole oncological world, it is a day of mourning. Alexandru Calin Grigorescu, Institute of Oncology, Bukarest It is with deep sadness the IASLC received the message that one of its founders, Prof. Heine Høi Hansen, passed away in Copenhagen on September 16, Prof. Hansen was instrumental in the development of the IASLC. May his legacy be a blessing for the new generation of lung cancer investigators and all the patients waiting for new developments! IASLC.org/announcements This sad announcement that Prof. H. Hansen passed away touched me so much. I remember him with the greatest respect and sympathies from the days when he led the ESMO CE- ETF. As the representative of Bosnia and Herzegovina , I met him several times and learned so much about how to do the best you can to help your people in a country destroyed in the war. Prof. Hansen helped us also with several books and grants for our doctors. We learned from him so much. The first computer with internet link at our Clinic was a gift from CEETF. Can you imagine what it meant after so long an informative blockade that we had had. It was a part of his well known effort to improve the quality of cancer care worldwide. Dr. Hiba Basic, Clinic of Oncology, University of Sarajevo It is very sad news. Prof. Heine was a gret physician and friend. Shukui Qin, President of CSCO, China On behalf of the Japanese Society of Medical Oncology, we would like to express our condolences. He has left a large scientific work and contributed to the oncology field. We are sorry that we have lost a great oncologist Prof. K. Tamura, Japan The oncology community lost a great scientist. ESMO lost a leader and I lost a good friend. Sharing with you in deep sadness. Prof. Paris A. Kosmidis, Athens Heine was a great friend, medical oncology leader and outstanding scientist, but, mainly, he was a gentleman. Prof. Eduardo Cazap, Argentina, President UICC It is very sad for us to hear that Dr. Heine Hansen, the father of medical oncology of Europe passed away. He was really a great person to establish ESMO. Prof. N. Saijo, Japan I have known him from the very beginnings of ESMO, when the Danish and the Swiss Oncology Groups (SAKK) some of the oldest ones in Europe since the sixties of the last century were very close together. Discussing and lecturing with him was always a pleasure! He has achieved a lot for ESMO and European oncology in general. Prof. Hans-Joerg Senn, St. Gallen, Switzerland International Oncology Community mourn loss of medical oncology pioneer. Medical Oncology group of Australia (MOGA) Heine was a strong leader who brougth many innovations to ESMO. He will be remembered for opening ESMO up to the New Eastern European Countries, for the Global Core Curriculum of Medical Oncology, and for many, many other achievements and particularly for being a friend with strong beliefs and the power to turn them into reality. Prof. Heinz Ludwig, Vienna, Austria Yndlingscitat: Jonas Salk: Our greatest responsibility is to be good ancestors

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श श भक मन ए : श द Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. ह ल ह म ज नक स द ह ई ह, उन ह बध ई Congratulations and

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

ASTRAZENECA ONCOLOGY EDUCATION. Invitation Nordic - Baltic Masterclass. BRCA tumor testing

ASTRAZENECA ONCOLOGY EDUCATION. Invitation Nordic - Baltic Masterclass. BRCA tumor testing ASTRAZENECA ONCOLOGY EDUCATION Invitation Nordic - Baltic Masterclass BRCA tumor testing February, 28 th 2017 In co-operation with: Estrid Høgdall, Professor, Dr. Sc., Ph.d., Head of Molecular Unit, Herlev

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

NEXT NYHEDSBREV #5 2016

NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Page 1 of 5 View this email in your browser NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Velkommen til det 5. nyhedsbrev fra NEXT National Experimental Therapy Partnership. ESMO 2016 I KØBENHAVN Kronprinsesse Mary, ESMO's

Læs mere

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik Pårørende inddragelse ja, selvfølgelig Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik 2015-1017 Helle Pappot, overlæge og Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist Onkologisk

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Helena Hansson Hjemmesykehus for barn helsetjeneste på barns premisser den 2. november 2016 Kræft hos børn og unge 180 200 børn under 18

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie PROLUCA Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie Maja Schick Sommer, fysioterapeut og ph.d. studerende (på barsel) Maja Bohlbro Stærkind, fysioterapeut og forskningsassistent

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Preben Hertoft in memory By Thore Langfeldt Institute for clinical sexology and therapy

Preben Hertoft in memory By Thore Langfeldt Institute for clinical sexology and therapy Preben Hertoft in memory 5.1.1928 26.2.2017 By Thore Langfeldt Institute for clinical sexology and therapy How I met my personal friend and mentor In 1973: Torkild Vangaard: «Phallos» Book review in Aftenposten

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA 1 Baggrund Baggrund: Cykelkultur i flere af USA s storbyer oplever i disse år en stigende interesse, bl.a. inspiret af Københavns unikke

Læs mere