>Delårsrapport HALVÅR > BERETNING & REGNSKAB SIKKER & STABI L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ">Delårsrapport HALVÅR > BERETNING & REGNSKAB SIKKER & STABI L"

Transkript

1 >Delårsrapport HALVÅR > BERETNING & REGNSKAB SIKKER & STABI L

2 KORT OM KOMMUNEKREDIT I 03 BERETNING 05 FOTO: EHRHORN HUMMERSTON RESULTATER OG FORVENTNINGER 07 FOTO: TIM VAN DE VELDE REGNSKAB Mia. kr ERKLÆRINGER 23 FOTO: NYKØBING SJ. VARMEVÆRK > INDHOLD Regnskab 10 Totalindkomst Kontaktpersoner Administrerende direktør Jens Lundager 11 Finansiel stilling Direktør Johnny Munk 13 Egenkapital Økonomi- og risikochef Morten Søtofte 14 Pengestrømme 16 Noter For spørgsmål vedrørende obligationsudstedelser, kontakt: Finanschef Eske Hansen 03 Kort om KommuneKredit Erklæringer 23 Ledelsespåtegning Adresse: Telefon Ledelsesberetning 24 Den uafhængige revisors erklæring KommuneKredit 05 Beretning fra den administrerende direktør 25 Den af Social- og Indenrigsministeriet Kultorvet Resultater og forventninger valgte revisors erklæring 1175 København K CVR nr Offentliggjort den 26. august

3 KORT OM KOMMUNEKREDIT FOTO: EHRHORN HUMMERSTON KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån og leasing til danske kommuner og regioner samt til selskaber og institutioner mod 100 % kommunegaranti. Kommune Kredit arbejder under en særlig lov og er under tilsyn af Social- og Indenrigsministeriet. KommuneKredits mission er at opfylde den kommunale sektors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser for herved at skabe større økonomisk råderum for det danske samfund. Alle kommuner og alle regioner i Danmark er i dag medlemmer af KommuneKredit, og medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. SIKKER & STABI L KommuneKredit har den højeste rating, hvilket først og fremmest er en følge af kommunernes og regionernes solidariske hæftelse og stærke placering i samfundsøkonomien. Ratingen danner baggrund for, at KommuneKredit kan låne på kapitalmarkederne til lave renter. KommuneKredit videreudlåner den hjemtagne finansiering med en beskeden margin. Foreningen har ikke til formål at give overskud. 03

4 >Bestyrelsens 9 medlemmer 6 medlemmer 2 medlemmer 1 uafhængigt vælges af vælges af medlem vælges kommunerne regionerne af bestyrelsen KommuneKredits medlemmer: Alle 98 kommuner og 5 regioner i Danmark samt 2 færøske kommuner > Højeste internationale kreditvurdering Langfristet gæld : Kortfristet gæld : KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody s Investors Service og Standard & Poor s. Forventning (outlook) er stabil Aaa/AAA P-1/A-1+ 3 % Egenkapitalgrad 5 øre 85 % Kapitalprocent KommuneKredit bruger 5 øre til administration for hver 100 kr. der forvaltes KommuneKredits udlån finansieres ved udstedelse af værdipapirer på det danske og de internationale kapitalmarkeder 04

5 >LEDELSESBERETNING BERETNING FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR KommuneKredits resultat før værdireguleringer ligger i første halvår 2016 på niveau med samme periode sidste år, men højere end forventningen i årsrapporten Værdireguleringerne er samtidig relativt begrænsede, hvilket er tilfredsstillende i lyset af et turbulent halvår på de finansielle markeder. Foreningen skal ikke give overskud udover, hvad der er nødvendigt for at fastholde et passende kapitalgrundlag. Sigtepunktet er en egenkapitalgrad på mindst 3 %. Kommune Kredits gode fundingmuligheder kan dermed kanaliseres videre til vores kunder gennem videreudlån med en beskeden margin. finansielle markeder på KommuneKredits værdireguleringer og dermed på resultatet. Det samlede udlån voksede nominelt med 4,7 mia. kr. i første halvår. Udlånet til dagsværdi er ultimo juni fordelt på 81 mia. kr. til kommuner, 18 mia. kr. til regioner, 54 mia. kr. til forsyningsselskaber og 8 mia. kr. til andre låntagere. Nyudlånet i perioden har bl.a. været til vand- og spildevandsanlæg samt til produktion og transmission af varme. Leasingudlånet er i første halvår vokset med 0,4 mia. kr. til 5,2 mia. kr. KommuneKredit er den samme sikker og stabil Vi har i første halvår af 2016 øget frekvensen af pristilpasninger over for kunderne, således at der løbende er endnu større overensstemmelse mellem vores fundingvilkår (inklusive derivater) og de vilkår, kunderne kan låne til hos os. Udlånsmarginalerne tilstræbes at være konstante. Det begrænser samtidig afsmitningen fra udsvingene på de KommuneKredit har en strategi om at have veldiversificeret funding, og i maj måned udvidede vi vores brede udvalg af fundingkilder med et australsk obligationsudstedelsesprogram på 5 mia. AUD svarende til 25 mia. kr. Der er indtil videre udstedt 130 mio. AUD under programmet. Vi har fokus på at fastholde vores stærke likviditetssituation, så vi kan fortsætte med at finansiere den kommunale og regionale sektor uanset markedsforholdene. Udseendet af delårsrapporten er nyt, bl.a. har vi lagt rapporten ned for at øge læsevenligheden på digitale medier. Men KommuneKredit er den samme sikker og stabil. København, den 26. august 2016 Jens Lundager Administrerende direktør 05

6 FOTO: EHRHORN HUMMERSTON Vi har fokus på at fastholde vores stærke likviditetssituation Jens Lundager Administrerende direktør

7 >LEDELSESBERETNING RESULTATER OG FORVENTNINGER Det samlede udlån til nominel værdi er i første halvår 2016 steget med mio. kr. (netto nyudlånet). For året forventes en samlet udlånsvækst på mio. kr. Kommune- Kredit er den absolut største långiver til den kommunale og regionale sektor, så det svagt stigende udlån skyldes stigende efterspørgsel fra sektoren fremfor øget markedsandel. Nettorenteindtægterne er fortsat stabile, fordi udlånsmarginalerne er relativt konstante og udlånet kun svagt stigende. For perioden udgør nettorenteindtægterne 361 mio. kr., og forventningen til hele 2016 er knap 700 mio. kr. Det er noget større end forventningen i årsrapporten for 2015, men på niveau med nettorenteindtægterne for Det langsigtede mål for nettorenteindtægterne er fortsat i størrelsesordenen 500 mio. kr. årligt. KommuneKredits stabile udvikling forventes at fortsætte i 2. halvår af 2016 For at holde udlånsmarginalerne relativt konstante er der i perioden foretaget to justeringer af priser på nye udlån. I maj blev udlånspriserne sænket pga. faldende finansieringsomkostninger (inklusive derivater). Ultimo juni blev udlånspriserne hævet lidt igen som følge af stigende finansieringsomkostninger i kølvandet på markedsuroen efter den britiske folkeafstemning om udmeldelse af EU. Samlet er udlånspriserne faldet lidt i perioden. Værdireguleringerne af finansielle instrumenter er 88 mio. kr. Heraf er kursreguleringen på egenbeholdningen af obligationer 72 mio. kr. Periodens resultat før skat og værdireguleringer er på 307 mio. kr., og forventningen til årets resultat er knap 600 mio. kr. Det er højere end forventningen i årsrapporten for 2015 og skyldes større nettorenteindtægter end forventet. Periodens totalindkomst er 308 mio. kr., og årets totalindkomst forventes at blive ca. 500 mio. kr. mod 103 mio. kr. i Ændringer i totalindkomsten drives primært af de regnskabsmæssige værdireguleringer, fordi nettorenteindtægter og administrationsomkostninger er stabile. Periodens totalindkomst overføres til egenkapitalen, der herefter udgør mio. kr. Egenkapitalgraden er fortsat på 3,0 %, og forventes ligeledes at være omkring 3,0 % ultimo KommuneKredits stabile udvikling forventes at fortsætte i andet halvår af Fortsat markedsuro efter den britiske folkeafstemning forventes ikke at føre til øget modpartsrisiko, da KommuneKredit modtager sikkerheder for eventuel derivateksponering fra de fleste modparter. 07

8 >LEDELSESBERETNING RESULTATER OG FORVENTNINGER NETTO NYUDLÅN mio. kr NETTORENTEINDTÆGTER mio. kr * * ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER EGENKAPITAL OG AKTIVER 150 mio. kr Egenkapital, mio. kr. Aktiver, mia. kr Udsagn om fremtiden * * De forventninger til fremtiden, der er omtalt i denne delårsrapport, er i sagens natur forbundet med usikkerhed og kan påvirkes af eksterne faktorer. Dermed kan den faktiske udvikling og de faktiske resultater adskille sig markant fra forventningerne i delårsrapporten. Egenkapital Aktiver * Forventning 08

9 Miljøvenlig fjernvarme Kommunerne har adgang til at finansiere investeringsudgiften ved produktion og distribution af fjernvarme. 64 % af husstandene i Danmark har fjernvarme. Fjernvarmeproduktion bidrager til den grønne omstilling gennem udfasning af kul, olie og naturgas til fordel for solvarme, biomasse og anden miljøvenlig energi. Solvarmeanlægget på Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a., der både er på forsiden af delårsrap- F O T O : N Y K Ø B I N G S J. V A R M E VÆ R K porten og her på siden, er et af de fjernvarmeanlæg, som KommuneKredit har finansieret. Ultimo juni 2016 havde KommuneKredit i alt finansieret fjernvarmeselskaber i Danmark svarende til 16 mia. kr. (inklusiv derivater).

10 >REGNSKAB TOTALINDKOMST Mio. kr. Note 1. halvår halvår 2015 Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Administrationsomkostninger Resultat før værdireguleringer af finansielle instrumenter mio. Administrationsomkostninger Nettorenteindtægter Værdireguleringer af finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat mio. 88 mio. 87 mio. Værdiregulering af finansielle instrumenter Skat af periodens resultat Anden totalindkomst Aktuarmæssige reguleringer 0 0 Periodens totalindkomst Fordeles således: Overført til egenkapitalen I alt mio. Overført til egenkapitalen 10

11 >REGNSKAB FINANSIEL STILLING Aktiver Mio. kr. Note 30. jun dec 2015 Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Leasingudlån Beholdning af værdipapirer Afledte finansielle instrumenter 2, Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i alt Forpligtelser og egenkapital Mio. kr. Note 30. jun dec 2015 Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter 0 0 Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter 2, Andre forpligtelser Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Forpligtelser i alt Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt

12 >REGNSKAB FINANSIEL STILLING UDLÅN FORDELT EFTER FORMÅL Kommuner og regioner 62 % Affald, varme og energi 24 % Vand og spildevand 9 % Kollektiv trafik og havne 3 % Andre formål 2 % UDLÅN FORDELT PÅ LÅNTAGERE Kommuner 50 % Regioner 12 % Forsyningsselskaber 33 % Andre låntagere 5% 50+ UDSTEDTE VÆRDIPAPIRER PR. VALUTA USD 39% DKK 21% EUR 17% CHF 6% JPY 5% GBP 4% Andre 8% UDSTEDTE VÆRDIPAPIRER FORDELT PÅ MARKEDER Danmark 22 % Europa 49 % Nord- og Sydamerika 14 % Asien 12 % Afrika og Mellemøsten 3 % BEHOLDNING AF VÆRDIPAPIRER FORDELT PÅ RATING* AAA 70% AA+ 23% AA 1% AA- 6% BEHOLDNING AF VÆRDIPAPIRER FORDELT PÅ MODPARTSTYPE Stat/Offentlig myndighed 15 % Multilateral udviklingsbank 5 % Realkreditinstitut 75 % Pengeinstitut 5 % * Ratingen er baseret på Moody's Investors Service, Standard & Poor's og/eller Fitch Ratings. Ved 3 ratings anvendes den mellemste rating, ellers anvendes den laveste rating. Der er i første halvår udstedt værdipapirer for nominelt 58,5 mia. kr. 12

13 >REGNSKAB EGENKAPITAL Mio. kr. Egenkapital Note 1. halvår halvår 2015 Egenkapital primo Periodens totalindkomst Egenkapital ultimo Periodens totalindkomst overføres til egenkapitalen i henhold til KommuneKredits vedtægter. Egenkapitalen steg til mio. kr. medio 2016 fra mio. kr. medio Egenkapitalen udgjorde medio ,0 % af aktiverne, hvilket er uændret i forhold til medio Egenkapitalen udgøres i sin helhed af overført resultat. Ifølge KommuneKredits lovgrundlag skal egenkapitalen udgøre mindst 1 % af forpligtelserne, svarende til mio. kr. KommuneKredits langsigtede målsætning er, at egenkapitalen skal være mindst 3 % af aktiverne, idet dette anses for passende til at understøtte foreningens aktiviteter. Kapitalgrundlag 6,4 mia. kr. Risikovægtet eksponering 7,5 mia. kr. = Kapitalprocent 85 % Egenkapital 6,7 mia. kr. Aktiver 223,6 mia. kr. = Egenkapitalgrad 3 % 13

14 >REGNSKAB PENGESTRØMME Mio. kr. Periodens pengestrømme Note 1. halvår halvår 2015 Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Betalt skat Reguleringer for ikke-likvide driftsposter mv. 0 0 Andre aktiver Andre forpligtelser Tilgodehavender hos kreditinstitutter 0 0 Beholdning af værdipapirer Udlån og afledte finansielle instumenter Udstedte værdipapirer og afledte finansielle instrumenter Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Periodens pengestrømme i alt Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo Tilgodehavender hos kreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter 0-7 Nettotilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavender hos kreditinstitutter med løbetid over 3 måneder 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter i alt

15 Affald skaber velfærd Kommunerne har adgang til at finansiere udgifterne ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. De danske affaldsforbrændingsanlæg behandler årligt mere end 3,3 mio. tons forbrændingsegnet affald og leverer omkring 24 % af fjernvarmeforbruget i Danmark. Hovedparten af anlæggene i Danmark er kommunale eller fælleskommunale. KARA/Noveren I/S, der er vist på billedet, er et af de affaldsforbrændingsanlæg, som er finansieret af KommuneKredit. get med 12 mia. kr. i finansiering (inklusiv derivater) til affaldsforbrændingsanlæg. FOTO: KARA/NOVEREN I alt havde KommuneKredit ultimo juni 2016 bidra-

16 >REGNSKAB NOTER > NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Delårsregnskabet opfylder tillige IAS 34 som udstedt af IASB. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten for 2015 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Som omtalt i årsrapporten for 2015, implementerede KommuneKredit i andet halvår en opdatering af metoderne for fastsættelse af regnskabsmæssige skøn vedrørende dagsværdien af finansielle instrumenter. Metoden for opgørelse af dagsværdier er derfor ændret i forhold til 30. juni De anvendte metoder for fastsættelse af regnskabsmæssige skøn og estimater vedrørende dagsværdien af finansielle instrumenter samt oplysninger om risikostyring fremgår af årsrapporten for Der sker løbende tilpasning og opdatering af beregningsmetoderne. Ændring af anvendt regnskabspraksis KommuneKredit har implementeret de nye standarder og fortolkninger, der trådte i kraft 1. januar Implementeringen har ikke haft indvirkning på indregning eller måling i delårsrapporten. 16

17 >REGNSKAB NOTER > NOTE 2 DAGSVÆRDI I henhold til IFRS 13 skal finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, klassificeres i et dagsværdihierarki fra niveau 1 til 3 afhængig af, hvordan dagsværdierne er opgjort, og hvilke data de er baseret på. Alle finansielle instrumenter, der løbende måles til dagsværdi, indgår på et niveau i dagsværdihierarkiet. Niveau 1 anvendes, når dagsværdien baseres på noterede priser på aktive markeder for identiske aktiver eller forpligtelser. Niveau 2 anvendes, når der ikke findes noterede priser på et aktivt marked, og hvor værdiansættelsen er baseret på generelt accepterede modeller og i al væsentlighed observerbare input. Niveau 3 anvendes, når der ikke findes noterede priser i et aktivt marked, og en væsentlig del af værdiansættelsen er baseret på ikke-observerbare input. Der er ikke foretaget overførsler mellem niveauerne i første halvår

18 >REGNSKAB NOTER > NOTE 2 DAGSVÆRDI (FORTSAT) Mio. kr. 30. jun 2016 Aktiver Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Beholdning af værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Aktiver i alt Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Forpligtelser i alt dec 2015 Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Beholdning af værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Aktiver i alt Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Forpligtelser i alt

19 >REGNSKAB NOTER > NOTE 2 DAGSVÆRDI (FORTSAT) Mio. kr. Specifikation af niveau jun 2016 Aktiver Forpligtelser Primo Tilgang Afgang Indgår i totalindkomst Ultimo dec 2015 Primo Tilgang Afgang Indgår i totalindkomst Ultimo Ændringer i ikke-observerbare input på niveau 3 vurderes ikke at have væsentlig effekt på totalindkomsten, da de ikke-observerbare input indgår i mikrohedgede elementer. Ændringer i ikke-observerbare input vil primært have indflydelse på indregningen af værdien i finansiel stilling, og der er derfor ikke præsenteret nogen følsomhedsanalyse. 19

20 >REGNSKAB NOTER > NOTE 3 MODREGNING KommuneKredit har indgået master netting-aftaler (ISDA Master Agreement) med tilhørende ensidige eller tosidige aftaler om sikkerhedsstillelse for afledte finansielle instrumenter. De heraf modtagne og stillede sikkerheder omfatter alene obligationer af høj kreditkvalitet. KommuneKredit har ikke indgået aftaler om modregning og ej heller afgivet eller modtaget sikkerheder i relation til udlån, leasingudlån og udstedte værdipapirer. Disse finansielle instrumenter er derfor ikke inkluderet i nedenstående tabel. De regnskabsmæssige værdier fremgår af finansiel stilling. Mio. kr. Modregning af afledte finansielle instrumenter præsenteret i opgørelse af finansiel stilling 30. jun 2016 Værdier som modregnes Værdier som ikke modregnes Brutto regnskabsværdi Modregnet Finansielle instrumenter Netto regnskabsværdi Sikkerhedsstillelse Nettoværdi Aktiver Forpligtelser Netto dec 2015 Aktiver Forpligtelser Netto Værdierne, der modregnes, er regnskabsværdien af FXhandler, hvor der foretages nettoafvikling af betalinger. Modregningen udgør 160 mio. kr. Værdien af afledte finansielle instrumenter, som ikke modregnes, er begrænset til det mindste beløb af henholdsvis aktiver og forpligtelser opgjort pr. modpart. Beløbet er inkluderet under både aktiver og forpligtelser. Værdien af sikkerhedsstillelse opgøres pr. modpart og er begrænset til det beregnede nettotilgodehavende. Nettoværdierne repræsenterer regnskabsværdien, svarende til at der var foretaget modregning af værdier, som ikke modregnes. 20

21 >REGNSKAB NOTER > NOTE 4 UDLÅNSBEREDSKAB Social- og Indenrigsministeriet tillader, at KommuneKredit har et udlånsberedskab på op til 25 % af det samlede udlån. Udnyttelsen af rammen har varieret gennem første halvår 2016, og det maksimale udlånsberedskab ved en månedsultimo har været på 19 %. Udlånsberedskabet opgøres til regnskabsmæssig værdi som gæld til kreditinstitutter, udstedte værdipapirer og afledte finansielle instrumenter fratrukket udlån og leasingudlån. Mio. kr. 30. jun dec 2015 Udlånsberedskab Gæld til kreditinstitutter, udstedte værdipapirer og afledte finansielle instrumenter Gæld til kreditinstitutter 0 0 Udstedte værdipapirer Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser Afledte finansielle instrumenter, aktiver Gæld til kreditinstitutter, udstedte værdipapirer og afledte finansielle instrumenter i alt Udlån og leasingudlån Udlån Leasingudlån Samlet udlån Udlånsberedskab Udlånsberedskabet må højst udgøre 25 % af det samlede udlån ultimo seneste kvartal Udlånsberedskab Samlet udlån ultimo seneste kvartal Udlånsberedskab i %

22 Færge sejler på flydende naturgas Social- og Indenrigsministeriet fører tilsyn med danske kommuner og regioner og fastsætter til hvilke formål, en kommune må optage lån eller leasing. Vilkårene for kommunernes låntagning er udmøntet i bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen). Lånebekendtgørelsen giver bl.a. kommunerne adgang til at finansiere færgeoverfarter til tyndt befolkede områder. KommuneKredit har finansieret færgeoverfarten M/F PRINSESSE ISABELLA, som dagligt sejler imellem Samsø og Jylland. Færgen sejler på flydende naturgas og bidrager dermed til at nedbringe CO2-udslippet. FOTO: SAMSØ KOMMUNE

23 >ERKLÆRINGER LEDELSESPÅTEGNING København, den 26. august 2016 Direktion: Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2016 for KommuneKredit. Jens Lundager Johnny Munk /Morten Søtofte Administrerende direktør Direktør Økonomi- og risikochef Delårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Bestyrelse: Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af totalindkomsten af foreningens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Erik Nielsen Lars Krarup Hans Toft Formand Næstformand Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter, økonomiske forhold, periodens totalindkomst og af foreningens finansielle stilling som helhed. Henrik Zimino Anker Boye Sophie Hæstorp Andersen Kaj V. Holm Mikael Klitgaard Anne V. Kristensen 23

24 >ERKLÆRINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsregnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Til bestyrelsen i KommuneKredit Vi har udført review af delårsregnskabet for KommuneKredit for perioden 1. januar juni 2016, som omfatter totalindkomstopgørelse, finansiel stilling, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Delårsregnskabet er udarbejdet efter IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde delårsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Denne standard kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af delårsregnskabet i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af foreningens uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært omfatter forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden, hvor dette måtte være relevant, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. København, den 26. august 2016 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr Torben Bender Hans Peter Lindegård Buhrkal Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 24

25 >ERKLÆRINGER DEN AF SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET VALGTE REVISORS ERKLÆRING Til bestyrelsen i KommuneKredit Jeg har som Social- og Indenrigsministeriets valgte revisor gennemgået det af ledelsen udarbejdede delårsregnskab for KommuneKredit for perioden 1. januar juni Jeg har endvidere gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ved min gennemgang ikke konstateret forhold, der er i strid med loven eller vedtægterne for KommuneKredit. Det af Ernst & Young udførte arbejde har ikke givet mig anledning til bemærkninger. København, den 26. august 2016 Emil le Maire Fhv. Overpræsident 25

26 FOTO: EHRHORN HUMMERSTON > KommuneKredit skaber større økonomisk råderum for det danske samfund

DELÅRSRAPPORT HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2014 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.06.14 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Lars Torpe Christoffersen Holding ApS CVR-nr Dronningsgårds Alle Holte. Årsrapport Dirigent

Lars Torpe Christoffersen Holding ApS CVR-nr Dronningsgårds Alle Holte. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Lars Torpe Christoffersen Holding

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

KOMMUNEKREDIT INFORMATION NR. 1 MARTS 2016 KOMMUNEKREDIT INFORMATION MARKEDSNYT - TO CENTRALBANKER PÅ HVER SIN KURS I december sidste år hævede den amerikanske centralbank (FED) renten for første gang siden 2006. Renten havde ligget

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere