Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Juliane)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Juliane)"

Transkript

1 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1

2 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 5½ Ark s Rolle i Sancthansnatten af Henr. Ibsen 2

3 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Udleveret til #Mdm Hundswadt 19/ # Bennedikte Hundwadt 2 3

4 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Første Act Nu raader jeg Dig til, at Du øieblikkelig (kommer fra Venstre) med Blomster) Men Moder! tal dog ikke saa haardt til hende Du veed jo, at det ikke kan hjælpe tilsidst blive reent forrykt. Du veed jo, hvoraf det kommer; men naar Du blot er venlig mod hende saa igrunden ondt for hende. Første Scene Det er den Gamles tossede Snak, som er Skyld i det Hele. Derinde sidder jo det gamle Menneske hver evige Aften og fortæller hende Eventyr, saa at hun tilsidst troer at see Alfer og Nisser og Hougfolk ved høilys Dag hvis han endda forstod at gjøre det saadan poetisk, saa fik det gaae. 3 det rive ned for længe siden. Ja, men Moder! det vilde dog været Synd; den gamle Bjælkestue minder mig saa levende om Præstegaardene i de svenske Romaner; der findes 4 ogsaa gjerne en eller anden Nisse, som gaaer igjen fra gamle Dage, og en smuk ung Pige med et idealsk Navn, som Thekla eller Lind{e}a eller noget Sligt uf, hvor det er kjedeligt, at jeg skal hedde 4

5 TarkUiB NT872r (rollehefte, )! det er saa almindeligt, saa Berg om Alt er i Orden. Og for at pynte mig vel ikke at bede om Nei, vær kun rolig! (Hun gaaer) hvor det er blevet svagt og glemsomt Anne... de komme alt ned ad Bakken. (retter paa sit Haar) See, Moder! sidder det nu rigtigt? vær Du ganske rolig. Tredie Scene Fjerde Scene 5 Gud, Moder, hvor mit Hjerte banker! jeg er saa beklemt! altfor stærkt snøret.. 6 Uf nei, det kommer naturligviis ikke deraf; en ung Pige maa jo altid være saadan benauet, naar hun venter sin Kjæreste, især i Begyndelsen, og Birk og jeg have kun sjelden seet hinanden. Jeg reiste fra Christiania strax efterat vi bleve forlovede, og her har han ikke været siden og saa den delicate Stilling, jeg befinder mig i! Ingen her paa Gaarden kjender til Forlovelsen, som først skal offentliggjøres imorgen men sæt nu, at 5

6 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Birk glemmer sig selv, at han løber hen og omfavner mig her lige ved Landeveien, saa er Hemmeligheden røbet og af de lidenskabelige Mennesker. 7 Ak nei, det skal Gud rigtignok vide, at han ikke er; hans Breve vise det ogsaa; de kunne saamen for den Sags Skyld gjerne være fra en Ægtemand. Moder, jeg maa sige Dig Noget jeg skulde igrunden gjerne see at Forlovelsen ikke saa hastigt blev offentliggjort. hvad er nu det for Snak! Ja, Moder{,}! Du kan ikke sætte Dig ind i min Stilling; naar man har andre Erindringer at dvæle ved 8 det er ikke mere at tale om Ja ja! jeg seer nok at jeg maa lide og tie det er jo ogsaa Kvindens Lod i Verden. Gud, der er de! Moder, see dog! sidder min Kjole rigtigt? De Forrige. B{...}irk og. Femte Scene Johannes! Birk kjære (De række hinanden Haanden) Birk paalagt mig ikke at røbe Noget. Ja javist! 9 6

7 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) indviet i Hemmeligheden, saa En Ven? Men hvor bliver dog Digteren af? Digteren! Hvad? er han ogsaa Digter? 10 især stærk i det Nationale Saa? naar det først kommer Nei men det er dog interessant! for vi ere igrunden baade sultne og tørstige! (Alle gaae; Birk og Haand i Haand) Naa, der komme de nok. De Forrige.. o:d:a: Sjette Scene Syvende Scene os allerede bekjendt, og (hviskende) Lad mig lad mig! (til ) Og det fra en saadan Side, at vi maa takke Dem dobbelt, fordi De fulgte med. 11 Takker, takker! (De sætte sig om Bordet) 7

8 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) saa maa det være her (sagte til ) Min Gud, hvilke interessante Ideer han har! i den friske Natteluft. (afsides til Birk) 12 Gud, hvor han er sød! hvormed Folketroen beliver den. Ja, ikke sandt? det samme siger jeg ogsaa. jeg kan ikke hjælpe for det. Ja, poetisk er det ialfald; det veed Gud! Nissen Ho, ho, ho, ho, (forskrækket) Uf, hvad var det? Birk Nei vist ikke Fru Berg Men hun er ikke altid saa rigtig ja, De forstaaer mig nok. 13 det skulde jeg mene! Og jeg vil imidlertid hente min Hat. Farvel saalænge Hr:! (I Forbigaaende til Birk) Han har ikke den fjerneste Anelse om, at vi ere forlovede. (gaaer ind.) 8

9 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Nissen Han vandrer i Blinde som ellers og sover. Tiende Scene.... Anne. Ellevte Scene 14 Deres Arm har jeg jo Løfte paa? Javist, De skal være min Ridder. Stemmer fra Baggrunden Hurra! Ih, min Gud! en underlig Punsch! Ja, det synes jeg saamen ogsaa! saa faae de Andre Ingen! Ha, ha, ha! velkommen efter! ( og, og gaae ud i Baggrunden). os inde og vente paa dem. ( (kommer efter en Pause hurtigt ind fra Baggrunden). (følger efter) Nei nei, jeg siger Dem det ligeud jeg tør ved Gud ikke gaae et Skridt længere med Dem, naar De taler saa vildt jeg kan ikke hjælpe for det. Trettende Scene Fjortende Scene 9 15

10 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Men saa forklar Dem dog! Endnu har 16 jeg ikke forstaaet et Ord ikke ere populaire, hvorledes Ja men Gud bevares! De maa dog kunne sige, hvad det egentlig er, De vil. har jeg gjordt paa Dem? Ih, men Hr:! hvem siger da, at De har gjort noget Indtryk paa mig? et regelløst Væsen, for en Nei, hvor kan De nu troe! De er bestemt et meget skikkeligt Menneske 17 forskrækkes for mig ikke sandt? Jo, bliver De ved i den Tone, saa maa jeg rigtignok tilstaae Der gaaer en Aand (forskrækket) 18 Uf da! hvor? hvad var det? De gjør mig ganske bange! Ikke sandt, saaledes tænker De? 10

11 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Nei, jeg forsikkrer nedlægge min Hemmelighed. En Hemmelighed! Ja, kom kun med den. jeg synes at være. Gud bevares! hvem er De da? viid, jeg elsker Men Hr.! (afsides) Gud, hvor mit Hjerte banker! Et Ideal! 19 Smigrer! jeg har elsket hende. Saa! 20 for nu er hun død! Død! Nu veed De det! Men om hvem taler De da? hvad Kjærlighed er! Nei, jeg beer 11

12 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) maatte jeg altsaa elske haabløst Ja, det forstaaer sig. hvem jeg elskede? naturligviis være folkelige #Ja Gud bevares De er jo et dannet#... #Menneske. # #Kan De gjætte hvad det er?# Det var Huldren! # [HIS: Tilføyelsen er gjort nederst på siden.] Det nationaleste{,}? ja det er en Budeie. # # det er Huldren. 21 # Hvad! Huldren! deilige Viser i Moll Sommetider i C Dur ogsaa røvet mig min Sindsro Men min Gud, hvorledes det? hvad jeg opdagede? Nei tilforladelig! havde, havde Hale! 12

13 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 22 Men fy! hvad siger De! men det maatte saa være. (efter en Pause) Jeg forstaaer Deres Smerte, jeg kan saa inderlig vel sætte mig ind i, hvad en forfeilet Tilbøielighed vil sige men videre! troe De mig det brænder Og hvad er saa Deres Planer for Fremtiden? vil jeg sænke mig ned. Ih, Gud fri os! hvad tænker De paa! 23 kom! er De med? Forunderlige Menneske! hvad er det dog for et Sprog, De fører? Saaledes har endnu aldrig Nogen talt til mig. vil De følge dens Røst? I den deilige Ja, ja, jeg vil jeg maa jo! (afsides) Min Gud, jeg troer, han har forhexet mig! 24 ind i det nationale Liv! I den deilige, vinkende, frie Natur Tør jeg byde Dem min Arm? 13

14 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) (De gaae Arm i Arm ud i Baggrunden) 14

15 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Anden Act Chor af usynlige Alfer. Gjennem Nøkkens Harpestræng og (komme fra Baggrunden) Første Scene Anden Scene have taget Feil af Veien. Nei, jeg forsikkrer Dem deroppe gaaer Stien; stol kun paa mig. vi talte om seer De 25 (De gaae i Samtale ud tilhøire) om jeg kunde faa fat paa Dem): Tredie Scene Fjerde Scene og (komme atter fra Venstre) som for lidt siden. Ja, det synes rigtignok saa. jeg kan ikke see et Menneske. Ja, det er vist bedst, at vi tænke paa 26 Hjemveien jeg er frygtelig træt. dog deiligt at hvile i! Ja, naar det bare ikke var saa skiddent. #ialfald staa her i# Græsset foran Dem. 15

16 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) (sætter sig. Efter en Pause) Nu bliver De atter saa alvorlig,. det er en Egenhed ved mig. Men hvad er der da iveien? indeni mig jeg vakler Men nu sagde De jo fornylig, at De havde fundet et fast Støttepunkt i 27 altid lade sig praktisere. Saa? eller ogsaa nok sagt! Gud bevares! holde saa fast ved! Ja, det er vist ganske fornuftigt ræsoneret. 28 jeg hører Nogen tale Ja, det lader til (De tale hviskende) De Forrige. Birk Anne. Femte Scene de have faaet fat paa. See see hvor de springe! Uf, lad os ikke gaae derop; jeg er vis paa, at de er 16

17 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) drukne. deres Lorgnet med? Ja vist! var en Maler tilstede. 29 Anne Eller en Daguerrestypist. den gamle Herre kan være? Ja, jeg veed saamen ikke. er min Jomfruklædning skaaren!» Uf, stakkels Pige der faldt hun! jeg skal troe, hun daante? Der er Militaire blandt dem jeg 30 seer En med Sabel. en eller anden triviel Drøm Ak ja, et poetisk Gemyt er en god Ting det er vist og sandt. Anne Og venter paa Gravens Bund. Min Gud! jeg bliver saa gyselig vemodig stemt ved at see alle disse glade Mennesker dandse saaledes mellem hinanden. Det erindrer mig saa levende om det første voxne Bal, jeg var paa, dengang jeg gik i Madame Olsens Institut. 17

18 har De gaaet der? TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 31 Javist! Men fra det Bal, jeg taler om, medbringer jeg en smertelig Erindring Det var i Harmonien ligedan med mig Fortæl! Ja, jeg vil gjengjælde Deres Fortrolighed jeg vil meddele Dem denne Erindring, som nager mig. Paa Ballet var der et blegt ungt Menneske med et drømmende Blik 32 et drømmende Blik?! Han talte ikke til mig; men bestandig stirrede han med saadanne besynderlige, talende Øine. Videre, videre! Endelig i sidste Dands tog han Mod til sig og engagerede mig men og hvad saa? I den første Tour kom han til at træde mig paa Foden; jeg havde hvide Sko paa og udstødte altsaa et Skrig jeg vilde ikke dandse meer hvad gjorde han? 33 (smerteligt) Han tilkastede mig et døende Blik, forlod Balsalen og jeg jeg har 18

19 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) aldrig seet ham siden. han havde lyseguul Vest og Ja ja men hvad fattes Dem? det var mig! (springer op) Hvad siger De? Dem! Herregud, er det sandt? 34 som De jo kan see! De gik med Sko og sorte Bomuldssokker! Jeg sindsforvirret Salen har forladt. Og De tog da ikke Livet af Dem? #Nissen# Ho, ho, ho, ho! ( #skrigende# springer op ) Ih, Du milde Himmel, hvad er det! jeg skal nok forsvare Dem! (De ile ud hver for sig) (udenfor)!! 35 19

20 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Tredie Act Birk det maa gaae som det vil! Fjerde Scene Birk. og (komme ud fra Hovedbygningen) Femte Scene Birk saasnart som mulig (afsides) Min Gud, hvor han er bleven utaalmodig! Birk Ikke det? #J# 36 Men Moder, hvor kan Du dog sige det? ikke paa den Dag imorgen. (for sig selv) Men hvor kan være? Jeg maa faae en Leilighed til at tilstaae ham Alt jeg maa ialfald forberede ham; thi faar han pludselig Sammenhængen at vide, saa skeer der en Ulykke, det er jeg vis paa! Og Birk! han er jo ogsaa bleven saa lidenskabelig hvis jeg hævede Forbindelsen, eller blot forlangte Udsættelse det vilde være at dræbe ham. Gud bevare mig! hvor fælt det er saaledes at kjæmpe mellem Pligt og Tilbøielighed! 37 De Forrige.. Sjette Scene 20

21 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 38 ikke været her? Her? Nei! hvad er paafærde? med en Erklæring. Nu? var forlovet og Og saa? tabte ham af Sigte. Min Gud, kunde jeg ikke tænke, at der vilde skee en Ulykke! Hvis han faar fat paa Birk, saa for enhver Priis forhindres! Men det var ogsaa uforsigtigt af Dig saa ligefrem at tilstaae De Forrige. Berg. Anne Syvende Scene hvad vil han? Bedstefader herude! 39 Berg Seer I Mo'er. (til ) Uf, hvor han er ordinair han kalder #min# Moder #for# Mo'er! Birk kan dette være muligt! 21

22 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) (til ) Moder, hvad er det dog for Papirer? Birk endelig er jeg da fri!. 40 Men, Moder, hvad er der i Gjære? nogen Forlovelse af idag. Ingen Forlovelse? Men Gudbevares, hvad skal det sige? De Forrige. Ottende Scene Birk med Jomfru. (til ) Gud! saa er det altsaa reent forbi mellem os! jeg var din første. (rækker ham begge Hænder) Min Ven! igaaraftes paa Sancthanshaugen 41 (forvirret) Ja, nei det vil da sige ikke saa ligefrem (til Birk) De maa ikke tro Birk Alle her staar hun! Anne! 22

23 TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Anne (afsides) 42 hvad skal det sige?! Hvilken Selvopoffrelse! Gamle Erindringer! Julian!! (De omfavne og kysse hinanden) 23

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Jørgen)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Jørgen) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Paulsen)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Paulsen) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Johannes Birk)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Johannes Birk) ) Sancthansnatten ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 8½ Ark ) s Rolle i Sancthansnatten, af Henr: Ibsen. 2 Udleveret til Hr: #Isachson.

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.)

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.) Olaf Liljekrans 1856 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger 1 1 1/4 Ark. Mænd, Kvinder og Spillemænd, (Slægtninge af

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Den lille Idas Blomster

Den lille Idas Blomster Den lille Idas Blomster Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835»Mine stakkels Blomster ere ganske døde!«sagde den lille Ida.»De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Signe) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Signe) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3. 2 Første Akt. (alene.) 3die Scene. Og Ingen, Ingen kommer for

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Sancthansnatten. Hovedtekst, Tark UiB NT872 (+ 1. utg av prolog)

Sancthansnatten. Hovedtekst, Tark UiB NT872 (+ 1. utg av prolog) Sancthansnatten 1852 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ståle Dingstad, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Hilde

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sancthansnatten. BOB hbi (sufflørbok) [1852]

Sancthansnatten. BOB hbi (sufflørbok) [1852] Sancthansnatten [1852] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 Sancthansnatten. Eventyrcomedie i 3 Acter af Henr. Ibsen. 2 Personerne. #W:#

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG

KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG 1917 llerede i 1840 1850 var Thomasine Gyllembourg-Ehrensvards Noveller enyndet Læsning i danske Familier. Det er snart hundrede Aar siden, og de fleste Prosaskribenter

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Olaf Liljekrans. Henrik Ibsens skrifter. Diplomatarisk tekstarkiv. Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger

Olaf Liljekrans. Henrik Ibsens skrifter. Diplomatarisk tekstarkiv. Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger Olaf Liljekrans 1856 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger 1 5 Ark. Hemming, Arne fra Guldviks Svend, i «Olaf Liliekrans.»

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET ØIEBLIKKET Nr. 1-9. Nr. 1. Indhold. 1) Stemning. 2) Til dette skal siges"; eller hvorledes anbringes et Afgjørende? 3) Er det forsvarligt af Staten den christelige Stat! om

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rosen-Alfen. Hans Christian Andersen ( ) Udgivet 1842

Rosen-Alfen. Hans Christian Andersen ( ) Udgivet 1842 Rosen-Alfen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1842 Midt i en Have voxede der et Rosentræ, der var ganske fuldt af Roser, og i en af disse, den smukkeste af dem alle, boede en Alf; han var saa

Læs mere

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Nattergalen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Om Hans, der kom paa Høiskolen.

Om Hans, der kom paa Høiskolen. Om Hans, der kom paa Høiskolen. En Fortælling af Anton Nielsen Thieles Bogtrykkeri 1867 Denne Fortælling har tidligere været trykt i Dansk Landbotidende. Til mine kjære Venner: Lærerne og Eleverne paa

Læs mere

2den Advents-Søndag 1846

2den Advents-Søndag 1846 5319 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Fru Inger til Østeraad

Fru Inger til Østeraad Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 «Olaf Skaktavl,» fredløs norsk Adelsmand i «Fru

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Rypen i Justedal. Hovedtekst, NBO Ms.4 932

Rypen i Justedal. Hovedtekst, NBO Ms.4 932 Rypen i Justedal Hovedtekst, NBO Ms.4 932 1850 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding

Læs mere

4de Søndag efter Trinitatis 1846

4de Søndag efter Trinitatis 1846 5292 Fjerde Søndag efter Trinitatis 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, hovedtekst, 1. utg.

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, hovedtekst, 1. utg. Fru Inger til Østeraad 1857 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ellen Nessheim Wiger Kollasjonering og koding Aasta Marie Bjorvand

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Gudmund) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Gudmund) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 6 Ark. Alfsøn, s og Signes Frænde, i «Gildet paa Solhoug.» Skuespil

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Den sterkere. Dagny Juel. Drama. Personerne:

Den sterkere. Dagny Juel. Drama. Personerne: bokselskap.no, Oslo 2017 Dagny Juel: Den sterkere Teksten i bokselskap.no følger teksten i Samtiden, 1896, Vol. 7 (Oslo/Aschehoug). Digitaliseringen er basert på fil hentet fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Læs mere

Svanhild. Grunntekst, NBO Ms.4 926

Svanhild. Grunntekst, NBO Ms.4 926 Svanhild Grunntekst, NBO Ms.4 926 1860 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1 Svanhild, Komedie i tre Akter af Henr:

Læs mere

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Den grimme Ælling Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og

Læs mere

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Den grimme Ælling Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og

Læs mere

Niende Søndag efter Trinitatis

Niende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

5291 Onsdagen 1ste Juli 1846 1846

5291 Onsdagen 1ste Juli 1846 1846 5291 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

15de Trinitatis-Søndag 1846

15de Trinitatis-Søndag 1846 5306 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere