Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand"

Transkript

1 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen Tranevej108, Hulsig. (Hus nr. XX). 3. Kapitalforhold og selskabsdeltagelse Kommanditselskabskapitalen udgør kr ,00, der er fordelt på 8 andele (nr. 1-8) á kr ,00 (12,5 % pr. stk.) lig med ugekalender 1-8. Hele kapitalen pr. andel indskydes kontant. Hver kommanditistsandel ejer ovennævnte andel af selskabets aktiver i forhold til kapitalindskuddet. Overskuddet eller underskuddet fordeles i samme forhold. 4. Hæftelser Komplementarselskabet Skagen Strand Husene ApS med en anpartskapital på kr ,00 hæfter som komplementar direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser. Kommanditisternes hæftelse for kommanditselskabets forpligtelser begrænses til den af dem tegnede kommanditistsandels størrelse. Ligeledes hæfter de med de reserver, der måtte opstå i selskabet. Hæftelsen omfatter såvel kontant indbetalte kommanditistandele som ikke indbetalte kommanditistandele. Kommanditisterne har ingen regres overfor komplementaren. 5. Kommanditistbeviser Hver kommanditist modtager et kommanditistbevis på sin selskabsandel, så snart den pågældende kommanditist har opfyldt vilkårene i overdragelsesaftale og er godkendt af komplementaren. Komplementaren lader føre en fortegnelse over kommanditisterne, hvori indføres navn og adresse. Kommanditistbeviset forsynes med påtegning om, at det er noteret i fortegnelsen.

2 2. Når det sandsynliggøres, at et kommanditistbevis er bortkommet, skal komplementaren på begæring og bekostning af den noterede ejer ved en i Statstidende indrykket bekendtgørelse, med mindst 3 måneders varsel, indkalde den, der eventuelt måtte have beviset i hænde, til at møde på selskabets kontor og bevisliggøre sin adkomst. Såfremt ingen melder sig i henhold til bekendtgørelsen, er komplementarens direktion berettiget til at erklære det bortkomne kommanditistbevis for mortificeret og udstede et nyt kommanditistbevis til den, fra hvem der angives bortkommet. 6. Overdragelse af andele Kommanditistandelen er omsættelige men den begrænsning, at en andel kun kan omsættes med samtidig omsætning af den tilhørende anpart i Skagen Strand Husene ApS. Kommanditistandelene giver en anpart på nominelt kr ,00 i Skagen Strand Husene ApS, idet anpartsselskabet er komplementar i 11 huse på Hotel Skagen Strand ejet af kommanditistselskaber. En overdragelse betragtes dog kun som gyldig i forhold til selskabet, når overdragelse er noteret i selskabets kommanditistfortegnelse. Som en betingelse for en notering skal køberen underskrive en af komplementaren udfærdiget erklæring om, at køberen indtræder i sælgerens forpligtelser overfor kommanditistselskabet. Køberen skal endvidere erklære sig bekendt med selskabets vedtægter, det sidste årsregnskab og komplementarens navn og adresse. Overdragelse kræver samtykke fra komplementaren, der dog kun kan nægte at godkende en overdragelse, såfremt der er rimeligt grundlag herfor, for eksempel ved manglende kreditgodkendelse. 7. Misligholdelse Såfremt en kommanditist misligholder sine forpligtelser overfor selskabet i henhold til den indgåede overdragelsesaftale, er selskabet berettiget til straks at sælge pågældende kommanditistandel bedst muligt og kræve ethvert tab i forbindelse hermed godtgjort af den misligholdende kommanditist, der uden vederlag er forpligtet til at transportere sit kommanditistbevis til selskabet eller ordre. 8. Administration Komplementaren skal være forretningsfører for selskabet og oppebærer for denne virksomhed etbegrænset vederlag,

3 3. der aftales 1 år forud på den årlige ordinære generalforsamling. Selskabet og dets kommanditister er som ejer af hus nr. XX medlem af Ejerforeningen Skagen Strand. Dermed betaler selskabet i lighed med øvrige ejere på Hotel Skagen Strand forholdsmæssigt til de fælles udgifter. Beløbet indgår i selskabets budgetter og drift. Komplementaren drager omsorg for selskabets regnskabsførelse og udarbejdelse af budgetter. Til dækning af udgifterne til driften og finansiering opkræves et årligt bidrag pr. andel. Dette bidrag fordeles med 12,5 % pr. andel. Beløbet opkræves den 1. januar forud for det følgende år. Betalingsfristen er 8 dage. Manglende betaling af bidrag og udgifter betragtes som misligholdelse. Selskabet repræsenteres i alle forhold udadtil af komplementaren, som tegner selskabet. Komplementaren kan meddele prokura. 9. Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed og afholdes på et af bestyrelsen valgt sted i Danmark inden udgangen af april måned. Indkaldelse foretages af komplementaren med højst 4 ugers og mindst 14 dagens varsel ved almindeligt brev til samtlige kommanditister til de i selskabets kommanditistfortegnelse opgivne adresser. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Godkendelse af årsregnskab for det forløbne år med forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen hold til regnskabet.. 4. Vedtagelse af indeværende og næste års budget og dermed et årligt driftsbidrag. 5. Eventuelt forslag fra kommanditisterne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til komplementaren i så god tid, at det kan optages på dagsordenen.. 6. Valg af revisor. 7. Fastlæggelse af vederlag til komplementaren, jævnfør 8 afsnit 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af 4 anpartshavere, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

4 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af komplementaren og skal indkaldes, såfremt 4 kommanditister fremsætter begrundet krav herom til komplementaren. Komplementaren fastsætter tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, dog senest 14 dage efter, at begæring herom er fremkommet. 11. Tale og stemmeret på generalforsamlinger Enhver kommanditist har adgang og taleret til generalforsamlingen. Enhver selskabsandel på 1/8 giver én stemme. Stemmeretten betinges af, at ejendomsretten til den pågældende kommanditistandel er blevet noteret i selskabets kommanditistfortegnelse senest 14 dage inden generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt i disse vedtægter. 12. Årsregnskab Selskabets virksomhed betragtes som påbegyndt den 1. juli 2005 Selskabets regnskabsår er , første regnskabsår løber dog fra stiftelsen den XXXXXX 2005 til den Komplementaren skal senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb fremsende kommanditisterne et eksemplar af årsregnskabet. 13. Driftsansvar Komplementaren har det overordnede opsyn med huset og skal sikre, at huset til stadighed er velfungerende og velholdt, med baggrund i de vedtagne budgetter. Komplementaren er berettiget til, at indgå aftale med lokal tilsynsførende, håndværkere og rengøringspersonale. 14. Almindelig stemmeregel De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, med mindre der i andre bestemmelser er fastlagt andet.

5 Husorden Husordenen må omfatte en almindelig oprydning, således at man efterlader huset i mindst samme stand, som man modtog dette. Ikke-funktionsdygtige genstande reetableres før afrejsen. Eventuelle mangler og fejl ved huset skal uden ophør omgående meddeles komplementaren. Efter ethvert ophold er der obligatorisk rengøring udført af eksternt personale. Prisen for dette følger hotellets prisliste. 16. Brugsretsudnyttelse Brugsretten er fordelt i 14 dages perioder fra lørdag k til lørdag kl Perioderne er fordelt i vedhæftede plan (bilag 1). For hver periode skal den enkelte kommanditist bekræfte sin benyttelse til komplementaren senest 3 uger før ankomstdato. Hvis dette ikke sker, er de øvrige kommanditister berettiget til at gøre brug af denne periode ved reservation hos komplementaren. Komplementaren vedligeholder uge kalender for benyttelse på hjemmeside, hvor eventuelle ledige uger kan ses og bookes hos komplementaren. Prisen for en sådan medkommanditist uge er = det pågældende hus årlige driftsbidrag/52. Hver kommanditist kan frit disponere over sin periode, herunder udlejning. Eventuelle lejere skal respektere husordenen. Kommanditisten, som har udlejet, hæfter for enhver skade. Enhver leje tilfalder den kommanditist, som har brugsretten til den pågældende uge. Udlejning af medkommanditist uger er ikke tilladt uden aftale med den kommanditist, som har den givne uge. Uden en sådan aftale betragtes en sådan udlejning som misligholdelse af aftalen. Al udlejning skal ske gennem Aktivitetscentret Skagen Strand. I et hvert udlejningstilfælde skal Aktivitetscentret Skagen Strand orienteres om lejerens fulde navn og bopæl.

6 Vedligeholdelse Vedligeholdelse såvel indvendigt som udvendigt bæres af kommanditisterne i fællesskab. Forbruget af vand, el og varme indgår i den løbende drift. 18. Ekstraordinært Væsentlige forbedringer samt om- og tilbygning samt eventuelt salg af hele boligen kan kun gennemføres ved 3/4-flertal. 19. Ændringer af vedtægter Disse vedtægter kan kun ændres på generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Ændringer i kommanditselskabets formål kræver dog generalforsamlingens tilslutning med mindst 3/4 af samtlige kommanditister. Der kan ikke pålægges nogen kommanditist at gøre indskud i selskabet udover den i 4 nævnte hæftelse. 20. Lovgrundlag Såfremt den nugældende lovgivning skulle medføre en væsentlig ændring i komplementarens eller kommanditisternes forhold til det offentlige, skal komplementaren være berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Komplementaren kan da, såfremt mindst 3/4 af kommanditisterne giver samtykke hertil, kræve at selskabsformen ændres. Reglerne for den gældende selskabsform skal i videst muligt omfang være af samme indhold som nærværende aftale, også for så vidt angår komplementarens og kommanditisternes indbyrdes rettigheder. 21. Opløsning Såfremt selskabet ønskes opløst, kræves der 3/4 af samtlige kommanditisternes samtykke.

7 Voldgift Opstår der uenighed imellem deltagerne i nærværende kommanditistselskab med hensyn til denne aftales fortolkning, spørgsmål om ledelsen eller det økonomiske forhold imellem kommanditister og komplementarselskabet, skal tvisten i mangel af mindelig aftale afgøres ved en voldgiftsret bestående af 3 medlemmer, hvor hver af de stridende parter udnævner et medlem, medens opmanden i mangel af enighed vælges af civildommeren i Frederikshavn. Voldgiftsretten fastsætter selv sin forretningsorden og i denne forbindelse hvem af parterne, der skal bære sagens omkostninger. Den afsagte kendelse afgør endeligt sagen, der således ikke kan indbringes for domstolene. I øvrigt finder Lov om Voldgift anvendelse o Værløse, den 2008 Som komplementar: Skagen Strand Husene ApS: Erland Blomskov Larsen direktør

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for A/B Lejren

Vedtægter for A/B Lejren Vedtægter for A/B Lejren 1. Navn og hjemsted 1.1. Navn Foreningens navn er A/B Lejren, der i det følgende benævnes foreningen. 1.2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål og brugsrettigheder

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET VIBEVÆNGET KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" DATTERSIELSKAB AF S.m.b.a KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl A. SELSKABETS HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn. Hjemsted Formål

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere