Årsrapport 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014/2015"

Transkript

1 Årsrapport 2014/2015

2

3 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktionærinformation Regnskabsberetning Efterfølgende begivenheder Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Governance i egetæpper Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab for koncernen Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. maj april Totalindkomstopgørelse 1. maj april Balance pr. 30. april Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Regnskab for modervirksomhed Resultatopgørelse 1. maj april Totalindkomstopgørelse 1. maj april Balance pr. 30. april Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter... 64

4 egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: Telefax: Reg.nr. CVR-nr.: Bestyrelse Direktør Ebbe Malte Iversen (formand) Direktør Hans Olesen Damgaard (næstformand) Jurist Knud Damgaard Selvstændig konsulent Anne Mette Zachariassen Tekstilarbejder Niels Clausen (medarbejdervalgt) Kontorassistent Maja Lorenzen (medarbejdervalgt) Direktion Adm. direktør Svend Aage Færch Nielsen Finansdirektør John Vestergaard Revision ERNST & YOUNG Orla Bek, statsautoriseret revisor Morten Friis, statsautoriseret revisor Advokat DAHL, Herning Bankforbindelser Danske Bank Handelsbanken 2

5 Koncernoversigt ege-koncernen Omsætning Årsresultat Egenkapital i alt Antal ansatte 564 egetæpper a/s Herning og Gram ege contract a/s Herning egetaepper france e.u.r.l. Frankrig* Produktion og salg af tuftede tæpper Aktiekapital t.dkk: UAB Litspin Litauen* Fremstilling af garner Aktiekapital t.ltl: Ejerskab: 100% Hammer Tæpper A/S Herning Produktion og salg af vævede tæpper Aktiekapital t.dkk: Ejerskab: 51% Bentzon Carpets ApS Middelfart Produktion og salg af vævede tæpper Aktiekapital t.dkk: 300 Ejerskab: 51% Rune Tæpper A/S Middelfart Salg af vævede tæpper Aktiekapital t.dkk: Ejerskab: 100% ejet af Bentzon Carpets ApS Salg af contracttæpper m.m. Aktiekapital t.dkk: Ejerskab: 63% egetepper norge a/s Norge* Aktiekapital t.nok: 700 Ejerskab: 100% egetepper sverige ab Sverige* Aktiekapital t.sek: 300 Ejerskab: 100% ege GmbH Tyskland* Aktiekapital t.eur: 511 Ejerskab: 100% ege carpets limited England* Aktiekapital t.gbp: 1 Ejerskab: 100% Aktiekapital t.eur: 120 Ejerskab: 100% ege carpets (Shanghai) Co., Ltd.Kina* Aktiekapital t.usd $: 210 Ejerskab: 100% ege carpets Asia Pte Ltd. Singapore* Aktiekapital t.eur: 60 Ejerskab: 100% ege americas Inc. USA Aktiekapital t.usd $: 1 Ejerskab: 101 ege middle east Dubai Repræsentationskontor Denmark egetaepper Kina Shanghai Rep Off. Repræsentationskontor Koncern/moderselskab Salgsselskaber Produktionsselskaber Repræsentationskontor * Disse selskaber revideres ikke af moderselskabets revisor. 3

6 Hoved- og nøgletal for koncernen mio.kr. 2014/ / / / /11 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Årets resultat Minoritetsinteressers andel Koncernens nettoresultat Samlede aktiver ultimo Nettoarbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Aktiekapital Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsandele Antal medarbejdere Nettoinvesteringer i langfristede aktiver (excl. køb af virksomhed) Afskrivninger Overskudsgrad (EBIT-margin) Egenkapitalens forrentning efter skat (p.a.) Soliditetsgrad Nettoarbejdskapital i % af omsætning* Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015". * Udregningen er korrigeret, så der tages højde for, at Hammer Tæpper A/S kun er indregnet med 7 måneders omsætning. 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

7 HIGHLINE 910 HOTEL JULES CESAR FRANKRIG

8 Ledelsens beretning Kort om egetæpper egetæpper blev grundlagt af Mads Eg Damgaard i 1938, og er i dag en af Europas førende producenter af tæppebelægninger. Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af tæpper. Der produceres årligt omkring 7 mio. m², der primært sælges til erhvervsmarkedet. Produktionen foregår på 4 fabrikker i Danmark samt en fabrik i Litauen: Herning Koncernens hovedkontor. Produktion af designede, tuftede væg til væg tæpper, afpassede tæpper samt tæppe fliser. Gram Produktion af ensfarvede tuftede væg til væg tæpper og afpassede tæpper. Bentzon Produktion af fladvævede tæpper. Hammer Produktion af tæpper primært colortec-teknologi. Litauen Produktion af tæppegarner (uld), primært til eget brug. Markeder: Udover fabrikkerne i Danmark og Litauen, består ege-koncernen af salgsselskaber og salgskontorer i en række lande, hvor vi har vores primære markeder: Danmark Frankrig Tyskland Norge Sverige England Asien (Kina og Singapore) Mellemøsten (Dubai) USA Salg af tæpper foregår via ovenstående dattervirksomheder samt agenter/distributører i mere end 50 lande. Eksportandelen udgør 80%. Hovedpunkter Erhvervstæpperne varierer fra ensfarvede til designede tæpper afhængig af kundens specifikke ønsker og behov. På grund af vores avancerede farveteknologi kan vi skabe et hvilket som helst design på tæpperne, hvor kun fantasien sætter grænsen. Hovedparten af vores omsætning er individuelle løsninger. Erhvervstæpperne sælges primært til følgende kundetyper: Hospitality (hoteller, restauranter, kasinoer m.v.) Commercial (kontorer, banker, forsikringsselskaber, butikskæder m.v.) Healthcare (plejehjem og sygehuse) Public (offentlige kontorer og skoler) Transportation (krydstogtskibe, færger, tog m.v.) Vores 2 største kundetyper til erhverv er hospitality og commercial. Boligtæpperne fremstilles med bestemte motiver og farver og afsættes primært til detailhandlere i Danmark (eksempelvis Garant m.fl.). Ca. 84% af omsætningen er erhvervstæpper, mens de resterende 16% er boligtæpper. Årets resultat før skat blev på 55,1 mio.kr., hvilket er lavere end vores forventninger på mio. kr. ved årets begyndelse, men i tråd med det estimat, der blev udsendt i marts måned 2015, hvor vi forventede et resultat før skat på mio.kr. Årets hovedtal: Koncernens omsætning blev 873 mio.kr. mod 784 sidste år, svarende til en stigning på 11%. Korrigeret for indregning af Hammer Tæpper er omsætningen steget med 1%. Resultat før finansielle poster og skat blev 67,0 mio. kr., svarende til en EBIT-margin på 8%. Resultat før skat blev 55,1 mio. kr., et fald på 7,0 mio.kr. i forhold til sidste år. Koncernens resultat blev 43,3 mio.kr. mod 48,0 mio.kr. sidste år. Årets udbytte foreslås fastsat til 17,0 mio. kr., svarende til ca. 40% af koncernens nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer. Årets nettoinvesteringer i langfristede aktiver blev 110 mio. kr., hvoraf erhvervelsen af Hammer Tæpper A/S udgør 51 mio. kr. Forudbetalinger vedr. investeringer for det kommende år indgår ligeledes med 6 mio. kr. Rentebærende nettogæld udgør 58,0 mio. kr. Årets høje investeringsniveau er finansieret gennem pengestrømme fra driftsaktivitet samt forøgelse af bankgæld nogenlunde ligelig fordelt. Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 75 mio.kr. mod 61 mio.kr. sidste år. Der henvises til regnskabsberetningen side LEDELSENS BERETNING

9 Forventninger til 2015/16 Der arbejdes målrettet med egetæppers overordnede strategi "Sustainable Carpet Design 2020". På den baggrund har vi følgende markedsforventninger: Aktivitetsniveauet på vores største marked, det danske, har ikke levet op til forventningerne i regnskabsåret 2014/15 og har ikke helt været på niveau med sidste år. Vi forventer ikke, at markedssituationen ændrer sig markant i det kommende år. Blandt de større eksportmarkeder forventer vi specielt vækst i England, Frankrig og Tyskland. Der er i det forgange år arbejdet målrettet med udbygning og tilpasning af organisation samt produktsortiment. Endvidere er det vores forventning, at Norge, Sverige samt Mellemøsten fortsat vil udvikle sig positivt. Aktivitetsniveauet i Asien har overordnet og samlet set ikke levet op til vores forventninger for året 2014/15 specielt udviklingen i 4. kvartal har ikke indfriet de opstillede mål. Opbygning af distributionsnettet er på plads, og vi forventer ikke at resultatet i 4. kvartal vil være retningsbestemmende for det kommende regnskabsår, men derimod at regionen igen vil vise en positiv udvikling. I USA er etablering og setup ligeledes på plads, og bearbejdning af markedet er påbegyndt. Erfaringsmæssigt er dette en længerevarende proces. Vi forventer, at USA vil bidrage positivt til den samlede aktivitet, om end i et mindre omfang i det kommende års opstartsfase. Vores samlede forventninger til 2015/16 er følgende: En omsætning på mio.kr. En EBIT-margin på 8-9% excl. gevinst fra salg af ejendom i Vejle. Et resultat før skat på mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. vedrører gevinst fra salg af ejendom i Vejle. Pengestrømme fra driftsaktivitet på mio. kr. Nyinvesteringer i langfristede aktiver på ca. 50 mio.kr. Nettoinvesteringer vil udgøre 30 mio. kr. efter fradrag af gevinst ved salg af ejendom i Vejle. egetæppers langsigtede udvikling status på strategien I forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal 2013/14 offentliggjorde vi de langsigtede målsætninger for egetæppers udvikling "Sustainable Carpet Design 2020". Vores arbejde, for på sigt at kunne opfylde de opstillede målsætninger, har været koncentreret om de strategiske og længerevarende indsatsområder. Produktudvikling Tæppefliser er et vigtigt element i vores strategi, og afgørende for om vi kan realisere vores langsigtede målsætninger. Tæppefliser har ikke overraskende fyldt meget i alle dele af koncernen ikke mindst i forhold til produktudvikling. Vi har i det forgange år udvidet vores palette med endnu et flisekoncept Reform. Der er endvidere blevet udviklet og introduceret en række nye flisekvaliteter, ikke mindst inden for struktur tuftede kvaliteter. Disse produkter er blevet godt modtaget af markedet. Dette har afstedkommet beslutning om investering i endnu en Infinity tuftingvæv til levering i det kommende regnskabsår. Processen omkring udskæring af fliser er blevet optimeret, blandt andet gennem investering i laserudskæring. Dette åbner en række muligheder for alternative former på fliserne (planker, sekskanter etc.). Vi oplever den forventede vækst på fliseområdet i regnskabsåret 2014/15 på 17% - og planlægger langsigtet for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel. Vi har udarbejdet en overordnet plan for investeringer i fliseområdet frem til år Investering i øget kapacitet vil blive iværksat i takt med den stigende efterspørgsel. Endelig har vi optimeret salgs- og leveringsbetingelser for fliser, så vi nu kan tilbyde hurtigere levering og større fleksibilitet. Det store fokus på fliser har ikke betydet at vores øvrige produktsortiment er blevet negligeret. Vores samarbejde med internationalt anerkendte designere fortsætter, og også her er der udviklet nye kollektioner. Ekspansion og branding For at øge den geografiske markedsdækning, har vi som det seneste etableret et selskab i USA ege americas Inc. Selskabet skal varetage salget af vores produkter i USA, Canada samt Mellem- og Sydamerika. Vi har udstationeret medarbejdere fra vores organisationer i henholdsvis Mellemøsten og England til at stå i spidsen for selskabet, og markedsbearbejdningen er påbegyndt. Erfaringsmæssigt er dette en længerevarende proces. Vi forventer, at USA vil bidrage positivt til den samlede aktivitet, om end i et mindre omfang i det kommende års opstartsfase. På langt sigt har vi forventninger om markant vækst i forhold til de samlede strategiske målsætninger. Vores to største segmenter er uændret Hospitality og Commercial. Som nyt delsegment har vi påbegyndt bearbejdnin- 7

10 gen af Aviation (fly). Vi har udviklet de nødvendige kvaliteter for at kunne imødekomme segmentets krav til produkterne hvad angår test og godkendelser. En dedikeret salgsorganisation er etableret, og denne vil skulle betjene segmentet worldwide. Også her er vi i opstartsfasen, og forventer ikke at segmentet vil bidrage i væsentligt omfang til væksten i det kommende år. Vi har dog allerede nu modtaget positive tilkendegivelser, og er fortrøstningsfulde set i et lidt længere perspektiv. Væksten kommer ikke af sig selv. Derfor har vi også arbejdet med udvidelse af salgsorganisationen. Vi ser fortsat et betydeligt vækstpotentiale i EU, og indsatsen har været koncentreret omkring Frankrig, Tyskland og England. På de fjerne markeder har fokus været på Mellemøsten og Asien. Udviklingen i Asien var ikke som forventet i sidste regnskabsår, men vi forventer fremadrettet vækst i både Mellemøsten og Asien. Vi har gennem en længere årrække arbejdet med CSR, og det er en integreret del af vores hverdag. Vi oplever en stigende interesse og krav fra kunder og øvrige interessenter. Vi er stolte over at være nr. 1 på listen over de 100 største danske børsnoterede virksomheders CSR indsats. Vurderingen er foretaget af Økonomisk Ugebrev for bestyrelser og offentliggjort i maj Vi har pr. 1. oktober 2014 erhvervet 51% af aktierne i Hammer Tæpper A/S. Vi har efterfølgende samlet vores bearbejdning af det maritime segment i Hammer regi. Hammer havde i forvejen en stærk position i segmentet, men vil fremadrettet stå endnu stærkere i kraft af et bredere produktsortiment m.v. Effektivitet og produktivitet Effektivitet og produktivitet er altid et fokusområde i fremstillingsprocessen. Vi har i regnskabsåret 2014/15 igangsat et større opgraderingsprojekt af vores Millitron farveanlæg i form af udskiftning af farvedyser. Opdateringen åbner op for en række nye muligheder både produktionsteknisk samt design- og mønstermæssigt. Endelig vil investeringen medføre betydelige besparelser fremadrettet på løbende vedligehold. Vi arbejder løbende med opgradering og uddannelse af salgsorganisationen på "ege Academy" for at opnå højere effektivitet og produktivitet. Også i det kommende regnskabsår er der budgetteret med betydelige ressourcer til denne aktivitet. Det er ligeledes vigtigt at organisationen har de rette og mest effektive værktøjer til at løse en given opgave. Et eksempel på dette er CRM systemet, som vi har udskiftet og opgraderet i regnskabsåret 2014/15. Denne udbygning fortsætter i det kommende regnskabsår. Sammenfattet er det således vores opfattelse at der i løbet af 2014/15 er opnået en særdeles god fremdrift i den fortsatte udvikling af koncernens strategiske konkurrenceevne - og vi har derfor fortsat stor tillid til at det er muligt at realisere de ambitiøse langsigtede målsætninger, der er angivet i "Sustainable Carpet Design 2020". Omsætningen i regnskabsåret 2014/15 levede ikke op til vores langsigtede målsætninger om organisk vækst. Det var til dels forventet, idet vores tiltag inden for produktudvikling, yderligere opbygning af salgsstyrke og markeder samt branding alle er områder med et længere strategisk sigte og indfasning. Vi forventer i det kommende regnskabsår en omsætningsvækst på 9-14% inkl. påvirkning fra købet af Hammer Tæpper A/S. EBIT-marginen er gennem det sidste år faldet fra 9% til 8%, hvilket var i den lave ende af vores forventninger. Udviklingen tilskrives primært den lavere aktivitet, idet de faste omkostninger (andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger) stort set har været som forventet. Der vil også skulle investeres både produktions- og markedsmæssigt i fremtiden, Langsigtede Forventet Realiseret Realiseret mål / / /14 Omsætningsvækst pr. år 5-10% 9-14% 11% 0,3% EBIT-margin 12% 8-9% 8% 9% Nettoinvesteringer pr. år ca Egenkapitalandel +60% 60% 58% 70% Nettoarbejdskapital i forhold til omsætning 20% 22-23% 25% 23% Pengestrøm fra drift i forhold til omsætning 10% 10-11% 9% 8% 8 LEDELSENS BERETNING

11 men da egetæpper har den grundlæggende kapacitet/struktur på plads, er det vores forventning, at stigningen i omsætningen muliggør et fremtidigt EBIT på 12%. Årets nettoinvesteringer udgør 110 mio. kr., hvoraf investeringen i Hammer Tæpper andrager 51 mio. kr. I det kommende regnskabsår vil der blandt andet blive investeret i endnu en Infinity væv samt fortsættelse af opgraderingsprojekt på Millitron farveanlæg. Endvidere vil der blive investeret i optimering og udbygning af det eksisterende fliseanlæg for yderligere at understøtte væksten i denne produktkategori. Egenkapitalandelen udgør 58%, hvilket stort set lever op til vores forventninger. Selv om egenkapitalandelen ikke til fulde opfylder vores langsigtede mål, har vi valgt at fastholde fuldt udbytte iht. udbyttepolitik. Nettoarbejdskapitalen, målt i forhold til omsætning, er ligeledes påvirket af indfasning af ovennævnte strategi, hvilket kommer til udtryk gennem øget lagerbinding. Efter indregning af Hammer Tæpper A/S udgør nettoarbejdskapitalen 25% i forhold til omsætningen, hvilket svarer til vores forventninger for året 2014/15. Vi forventer stadig, at målet for nettoarbejdskapital gradvist vil blive opnået i takt med den øgede omsætning. Årets pengestrømme fra drift, målt i forhold til omsætning, udgør 9%. Her forventer vi ligeledes en gradvis opnåelse af målet på 10% i takt med den øgede omsætning. Generalforsamling egetæppers ordinære generalforsamling holdes fredag den 28. august 2015 kl på selskabets kontor i Herning. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: På baggrund af moderselskabets udbyttepolitik foreslår bestyrelsen, at udbytte fastsættes til 6,50 kr. pr. aktie á nom. 10 kr. Den samlede udbyttebetaling bliver dermed på 17,0 mio. kr. eller ca. 40% af årets nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer. Bestyrelsen indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til nominelt 5,0 mio.kr.. Bemyndigelsen ønskes givet for tidsrummet frem til næste års ordinære generalforsamling. art. Risiciene kan påvirke værdien af koncernens indtjening samt værdien af aktiver og forpligtelser, men er generelt ikke forskellige fra hvad, der er sædvanligt for andre virksomheder inden for tæppebranchen. Nedenfor er listet de væsentligste risikofaktorer. Kommercielle risikofaktorer ege-koncernens daglige drift indebærer en række almindeligt forekommende risici af kommerciel art. De vigtigste risikofaktorer knytter sig til afsætningen af vores produkter og omfatter bl.a. konjunkturudvikling, forbrugsvaner og konkurrencen på markedet. Konjunkturudvikling Konjunkturerne i de lande, hvori koncernen driver forretning, har væsentlig betydning for indtjeningen, især i relation til byggebranchen. ege-koncernen har i en årrække udvidet markedsdækningen, således at afsætning af vores produkter sker i stort set hele Europa samt Mellem- og Fjernøsten. Derved er opnået en spredning af risikoen. Forbrugsvaner Markedet for tæpper i Europa har i en årrække været stagnerende, hvilket især skyldes ændrede forbrugsvaner for gulvbelægning. Det er især boligmarkedet, der er påvirket af disse ændringer. Som følge deraf udgør en stadig stigende del af vores omsætning erhvervsvarer, en tendens som forventes at fortsætte i de kommende år. De senere års investeringer er foretaget for at styrke vores position på dette marked. Konkurrence Tæppeindustrien er i de senere år kendetegnet ved en lav kapacitetsudnyttelse, hvilket har bevirket en massiv priskonkurrence, særligt på markedet for boligtæpper. For at imødegå dette har vi som nævnt ovenfor søgt at styrke vores position på erhvervsmarkedet. Finansielle risikofaktorer Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Risikostyring ege-koncernen er gennem sit forretningsgrundlag og sin strategi underlagt risikofaktorer af såvel kommerciel som finansiel 9

12 Valutarisiko Koncernen er kendetegnet ved, at hovedparten af produktionen foregår i Danmark, mens fakturering primært sker i lokal valuta. 80% af omsætningen eksporteres. Koncernens omsætning ser således ud fordelt på valutaer: Fordeling af omsætning 2,7% 10,9% 21,4% 7,5% Renterisiko Den rentebærende nettogæld (beholdningen af omsættelige værdipapirer og likvide midler fratrukket prioritetsgæld og bankgæld) har udviklet sig således de seneste 5 år: Gælden er i al væsentlighed variabelt forrentet. En stigning i renteniveauet på 1% p.a. i forhold til årets faktiske rentesatser ville alt andet lige have haft en negativ indvirkning på resultat og egenkapital på 0,6 mio.kr. (2013/14: 0,1 mio.kr.). Kreditrisiko Koncernens tilgodehavender vurderes generelt ikke at være forbundet med usædvanlig kreditrisiko. Hvis der er knyttet mere end sædvanlig usikkerhed til kreditvurdering af samhandelspartnere, sikres tilgodehavender. 11,2% 46,4% DKK EUR GBP Forsikringsforhold Koncernens danske selskaber har alle væsentlige forsikringer samlet i forsikringsselskabet If. Direktionen foretager årligt en gennemgang og vurdering af risici og afdækninger sammen med en uafhængig forsikringsmægler. Direktionen vurderer, at der er tegnet forsikringer i et sådan omfang, at selskabets aktiver og hele virksomheden skønnes rimeligt forsikringsdækket i eventuelle skadessituationer. NOK SEK Øvrige Det er vores politik løbende at følge udviklingen på valutamarkederne og foretage afdækning i det omfang, vi finder dette hensigtsmæssigt. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Der udøves ingen forskning i koncernen. Der foretages løbende udvikling af vores kollektioner samt optimering af vores produkter. Omkostninger hertil indregnes i resultatopgørelsen. Rentebærende aktiver og gæld, netto / / / / /11 10 LEDELSENS BERETNING

13 HIGHLINE 910 GREENWICH CRAFT RESTAURANT ENGLAND

14 Aktionærinformation Udbytte Bestyrelsen har formuleret egetæppers udbyttepolitik som følger: Bestyrelsen vurderer løbende selskabets kapitalstruktur, og der lægges herved vægt på handlefrihed, en lav rentebærende gæld, samt høj soliditet, der p.t. svarer til en soliditet på mindst 60%. Forudsat dette er opfyldt, tilstræbes en pay-out-ratio på 40%, dvs. et udbytte på 40% af koncernens nettoresultat efter skat, dog med forbehold for særligt konsolideringsbehov, koncernens likviditetsbehov samt behov for organisk vækst samt eventuel vækst gennem tilkøb. På baggrund af årets resultat foreslås udbyttet fastsat til 17,0 mio.kr. svarende til ca. 40% af årets nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer. Aktie- og udbyttenøgletal 2014/ / / / /11 Aktiekapital nom. tkr Antal A-aktier Antal B-aktier Antal egne B-aktier Antal B-aktier i cirkulation Udvandet resultat pr. aktie, kr. 15,99 17,76 12,70 13,65 11,40 Resultat pr. aktie, kr. 15,99 17,76 12,70 13,65 11,40 Foreslået udbytte pr. aktie, kr. 6,50 7,00 5,08 3,00 3,00 Indre værdi pr. aktie, kr. 165,45 156,03 143,81 134,03 123,19 Børskurs 225,00 194,50 150,00 117,00 105,00 Børskurs/Indre værdi 1,36 1,25 1,04 0,88 0,85 Udbytteprocent (beregnet i forhold til markedsværdi) 2,9% 3,6% 3,4% 2,7% 2,9% Mandag den 17. december 2012 er der afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor beholdning af egne aktier er besluttet annulleret og stk. størrelsen på aktierne er nedsat fra 100 kr. til 10 kr. Aktie- og udbyttenøgletal er korrigeret i overensstemmelse hermed. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på 26,2 mio.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Mads Eg Damgaards Familiefond besidder selskabets A-aktier. Fondens formål er blandt andet at sikre egetæppers fortsatte beståen og videreudvikling. 12 LEDELSENS BERETNING

15 Egne aktier Bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til nominelt 5,0 mio.kr. vil ikke blive anvendt på et struktureret aktietilbagekøbsprogram, men vil kun blive bragt i anvendelse i ekstraordinære situationer. Udlodning til aktionærerne forventes således udelukkende at ske i form af udbytte. Aktionærsammensætning Antal Antal Antal Kapital Stemmer A-aktier B-aktier aktier % % Mads Eg Damgaards Familiefond, 7400 Herning ,7 71,3 Ege Fonden - Vibeke & Mads Eg Damgaards Fond, 7400 Herning ,1 13,6 SmallCap Danmark A/S, 1253 København K ,7 10,2 Øvrige aktionærer ,5 4,9 I alt ekskl. egne aktier ,0 100,0 Egne aktier ,0 0,0 I alt 30. april ,0 100,0 Koncerndirektionens og bestyrelsens aktieposter i egetæpper Tilgang Markeds- værdi i t.kr. Antal aktier: 1. maj 2014/ april 30. april Koncerndirektionen John Vestergaard Svend Aage Færch Nielsen I alt Bestyrelsen Ebbe Malte Iversen Hans O. Damgaard Knud Damgaard I alt Der findes ingen særlige aktiebaserede incitamentsprogrammer for selskabets ledelse eller øvrige medarbejdere. 13

16 Selskabsmeddelelser i 2014/15 Selskabet har i regnskabsåret 2014/15 udsendt følgende meddelelser: Regnskabsberetning Koncernen 13. maj 2014 egetæpper a/s overtager majoriteten i Hammer Tæpper A/S 26. juni 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 5. august 2014 Indkaldelse til generalforsamling 29. august 2014 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014/ august 2014 Forløb af ordinær generalforsamling 8. september 2014 Insiderhandel Birgit Damgaard 8. september 2014 Insiderhandel Birgit Damgaard 8. september 2014 Insiderhandel Knud Damgaard 12. september 2014 Insiderhandel Knud Damgaard 15. september 2014 Insiderhandel Knud Damgaard 15. september 2014 Insiderhandel Hans Damgaard 16. september 2014 Insiderhandel Knud Damgaard 15. december 2014 Delårsrapport for 2014/ januar 2015 Undersøgelse vedrørende indskydelse af holdingselskab 12. marts 2015 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014/ marts 2015 Finanskalender 8. maj 2015 Indskydelse af holdingselskab 21. maj 2015 Salg af ejendom Finanskalender for 2015/16 Selskabet forventer at udsende følgende meddelelser i regnskabsåret 2015/16: 25. juni 2015 Årsrapport for 2014/15 3. august 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. august 2015 Forløb af ordinær generalforsamling 28. august 2015 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015/ december 2015 Delårsrapport 2015/ marts 2016 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015/16 Omsætning Koncernens omsætning blev 873 mio.kr. mod 784 sidste år, svarende til en stigning på 11%. Korrigeret for indregning af Hammer Tæpper er omsætningen steget med 1% i år. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 2,1 mio.kr. mod 5,4 mio.kr. sidste år. Omkostninger Andre eksterne omkostninger har andraget 158 mio.kr. og er steget 13,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Personaleomkostninger har andraget 243 mio.kr. mod sidste år 211 mio.kr. Samlet udgør stigning i omkostninger 13,1%. Korrigeret for indregning af Hammer udgør stigningen 4,8%. Afskrivninger har andraget 29,8 mio.kr. mod 28,4 mio. kr. sidste år. Finansielle poster Finansielle poster udgør -12,3 mio.kr. mod -7,7 mio.kr. sidste år. Stigningen skyldes øget værdiregulering af forward option på køb af minoritetspost (indregning af Hammer Tæpper). Årets resultat Resultatet før skat andrager herefter 55,1 mio.kr. mod sidste år 62,1 mio.kr. - et fald på 7,0 mio.kr. svarende til ca. 11% Efter årets udgiftsførte skat på 11,9 mio.kr., mod sidste år 14,1 mio.kr., udgør årets resultat 43,3 mio.kr. mod sidste år 48,0 mio.kr. Egenkapital Koncernens egenkapital ekskl. minoritetsandele er opgjort til 434 mio.kr. mod sidste år 409 mio.kr. Soliditetsgraden udgør 58% mod 70% sidste år. Faldet i soliditetsgraden skyldes indregning af Hammer Tæpper. Rentebærende nettoaktiver Rentebærende nettogæld udgør 58,0 mio. kr. Årets høje investeringsniveau er finansieret gennem pengestrømme fra driftsaktivitet samt forøgelse af bankgæld. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driften udgør 75 mio.kr. mod sidste år 61 mio. kr. Pengestrømme til investeringer udgør -110 mio.kr. mod -34 mio.kr. sidste år. Pengestrømme fra finansiering udgør +29 mio.kr. mod LEDELSENS BERETNING

17 mio.kr. sidste år. I regnskabsåret er der udbetalt udbytte på 18 mio.kr. Ændringer i likvider andrager -5 mio.kr., og likvider udgør således 16 mio.kr. ved årets udgang. Investeringer Årets nettoinvesteringer i langfristede aktiver blev på 110 mio. kr., hvoraf erhvervelsen af Hammer Tæpper A/S udgør 51 mio. kr. Forudbetalinger vedr. næste års investeringer indgår ligeledes med 6 mio. kr. Moderselskabet Forslag til resultatdisponering Årets resultat på tkr. foreslås disponeret således: Udbytte Overført resultat Efterfølgende begivenheder Salg af ejendom i Vejle egetæppers salg af ejendommen, beliggende Wittrupvej 1, 7120 Vejle, er nu gennemført. Som omtalt i Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 og Fondsbørsmeddelelse af 21. maj 2015, har salget været betinget af en ny lokalplan for området. Lokalplanen er nu vedtaget, og klagefristen på 4 uger efter vedtagelse udløbet. Som forventet har der ikke været nogen indsigelser mod lokalplansændringen, og salget er dermed en realitet. Salget giver en positiv resultatpåvirkning på ca. 20 mio. kr. før skat og en positiv påvirkning af egenkapitalen med ca. 18 mio. kr. Avancen fra salget indgår i vores samlede resultatforventninger til regnskabsåret 2015/16. Avancen indgår i regnskabet for 1. kvartal 2015/16. Redegørelse om samfundsansvar - Corporate Social Responsibility egetæpper skal i medfør af regnskabslovens 99a redegøre for sit samfundsansvar, herunder respekt for menneskerettigheder samt klimapåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter. Hos egetæpper søger vi at skabe en naturlig balance mellem økonomiske mål og hensynet til mennesker og miljø, så vi kan drive en lønsom forretning og samtidig sikre, at vores aktiviteter bidrager til en bæredygtig udvikling til gavn for samfundet globalt og lokalt. CSR-certificeringen DS 49001, som vi fik i Herning i 2013, udgør grundlaget for vores CSR-arbejde. Vi er stolte over at være den første tæppeproducent i verden, og indtil videre den eneste, med dette certifikat. Nu er vi i gang med at udvikle og udvide initiativerne til at omfatte vores andre fabrikker, og mange nye CSR-projekter er sat i søen. Vi arbejder fortsat på at blive verdens førende tæppeproducent, når det handler om Corporate Social Responsibility. Vi arbejder struktureret med syv områder indenfor CSR: god ledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøforhold, god forretningsskik, forbrugerforhold og lokal samfundsudvikling og -involvering. Vores CSR-afdeling har ansvar for udvikling og implementering af de daglige opgaver, og en CSR-styregruppe, der følger op på handlingsplaner, sikrer fremdrift i beslutninger og tager stilling til udfordringen indenfor CSR-feltet. I det forløbne år har vi internt i koncernen fokuseret på to vigtige områder; at styrke HR-indsatsen med oprettelsen af en HR-afdeling og udvikling af retningslinjer for medarbejdertrivsel, samt at klæde medarbejderne på til at takle eventuelle udfordringer med korruption og bestikkelse. 169 danske og udenlandske medarbejdere er gennem et E-learningsprogram, vi selv har udviklet, blevet testet og klædt på til bedre at forstå, hvor grænsen går mellem rigtigt og forkert. Vi har altid opretholdt en god dialog med interessenterne, og i år har vi udvidet dialogen med en stor analyse, hvor 61 forskellige interessenter har tilkendegivet, hvor vigtigt det er for dem, om egetæpper performer godt på de 7 fokusområder. Analysen viser, at interessenterne lægger stor vægt på CSR. Det betyder, at vi må stille større krav til os selv og vores samarbejdspartnere. Derfor er vi i gang med at udvikle et auditprogram til de leverandører, der kommer fra lande, hvor risikoen for korruption, overtrædelse af menneskerettighederne, dårlige arbejdsforhold og miljøpåvirkninger er størst. De første leverandører forventes at blive kontrolleret af Bureau Veritas i sommeren På menneskerettighedsområdet er vi imod diskrimination, og vi arbejder for lige muligheder for alle, både internt og eksternt. Vi respekterer menneskerettigheder i alle sammenhænge og er fortaler for overholdelse af menneskerettighederne i forhold til vores forretningsområde og i forbindelse med vores aktiviteter i ind- og udland. Respekt for menneskerettighederne er en vigtigt parameter i egetæppers Code of Conduct, som væsentlige leverandører skal acceptere og underskrive. Code of Conduct er sendt til 89 leverandører til accept og underskrift. 75% har skrevet under indtil nu. Det er egetæppers politik at mindske virksomhedens udled- 15

18 ning af CO2 og dermed mindske vores klimabelastning. Vi støtter udviklingen af vedvarende energi ved indløsning af RECScertifikater gennem vores klimapartnerskab med DONG Energy. I år er der indkøbt RECS-beviser for MWh, hvilket svarer til 88 % af elforbruget i regnskabsåret en stigning på ca. 3% i forhold til sidste år. Vi gennemfører hvert år projekter for at reducere energiforbruget på vores produktionsanlæg og der er også i 2014/2015 gennemført projekter, hvor energibesparelse har været en del af det samlede investeringsprojekt. Disse vil fremadrettet medføre reduceret energiforbrug. egetæpper har tilsluttet sig UN Global Compact, og der offentliggøres i den forbindelse årligt en CSR-rapport. Vi har derudover i 2010 tilsluttet os brancheorganisationen Dansk Mode & Textils Code of Conduct. egetæppers CSR-rapport offentliggøres den 25. juni 2015, og kan downloades på selskabets hjemmeside: Mangfoldighed i ledelsen egetæpper skal i medfør af årsregnskabslovens 99b redegøre for måltal mv. for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt beskrive politik, handlinger og resultater vedrørende forøgelse af andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer. Den lovpligtige redegørelse fremgår af Anbefalinger for god selskabsledelse Det er ledelsens opfattelse, at egetæpper i al væsentlighed lever op til intentionerne i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen. Selskaberne skal enten følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvis ikke følges. Efter princippet "følg eller forklar" beror det på selskabets egne forhold, om anbefalingerne følges eller om det ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt, hvorefter dette forklares. Ejerforhold egetæpper er grundlagt tilbage i 1938 og blev introduceret på Københavns Fondsbørs i Aktiekapitalen udgør i dag 26,2 mio.kr. fordelt på 3,3 mio.kr. unoterede A-aktier med 10 stemmer pr. aktie og 22,9 mio.kr. noterede B-aktier med 1 stemme pr. aktie. Det er ledelsens opfattelse, at fordelingen af stemmeretten har givet og giver den nødvendige ro og langsigtethed til at selskabet når sine mål. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Kommunikationen mellem ledelsen og aktionærerne er af stor betydning for egetæpper. egetæpper informerer aktionærerne via hjemmeside, delårsrapporter, årsrapport, fondsbørsmeddelelser samt på generalforsamlingen. Derudover afholdes der løbende møder med nuværende og potentielle investorer på fabrikken i Herning. egetæpper har på nuværende tidspunkt en underrepræsentation af kvinder i bestyrelsen og på øvrige ledelsesniveauer. Det er generelt vores politik, at vi vil fremme en mangfoldig arbejdsplads og arbejde for at fremme antallet af kvinder i ledende stillinger. Vi vil sikre, at vores medarbejdere kan udnytte deres kompetencer bedst muligt uanset køn, etnicitet, religion, politisk anskuelse, alder, handicap, seksuel orientering mv. Corporate Governance i egetæpper egetæpper a/s har udarbejdet den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse iht. ÅRL 107b. Redegørelsen omfatter selskabets arbejde med Anbefalinger for god selskabsledelse, en beskrivelse af hovedelementerne i koncernens interne kontrolog risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt en beskrivelse af koncernens øverste ledelsesorganer og disses sammensætning. Nedenstående er et uddrag fra redegørelsen. Den samlede lovpligtige redegørelse kan downloades på egetæppers hjemmeside: Interessenternes rolle og betydning for selskabet Det er en del af egetæppers ledelsesfilosofi at have en åben dialog med selskabets interessenter. Selskabet fører således løbende en aktiv dialog med kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder og andre interessenter. Åbenhed og gennemsigtighed egetæpper ønsker at opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Det er samtidig koncernens hensigt løbende at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder selskabets aktionærer. Løbende informationer om selskabets udvikling gives i kvartalsorienteringer, delårsrapporter samt årsrapporter. Yderligere oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside, Bestyrelsens opgaver og ansvar Der foreligger en forretningsorden for egetæppers bestyrelse. Den gennemgås en gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på opdatering. Forretningsordenen fastlægger bl.a. retningslinjer for bestyrelsens forhold til direktionen samt bestyrelsesformandens og næstformandens opgaver og pligter. 16 LEDELSENS BERETNING

19 HIGHLINE 1100 DESIGN KAREN KJÆRGAARD DESIGNMUSEUM DANMARK DANMARK

20 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens samlede profil kan karakteriseres som havende en bred og international forretningserfaring med faglige kompetencer bl.a. inden for produktion, innovation, salg og marketing, der vurderes at svare til selskabets behov. Der henvises til side 21 vedr. de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer samt "Kompetencebeskrivelse for bestyrelse", der findes på hjemmesiden. Bestyrelsen vurderer løbende behovet for eventuelle ændringer i den samlede bestyrelses kompetencer. Bestyrelsesmedlemmerne skal aktivt holde sig orienteret om egetæpper og branchen generelt. Bestyrelsens arbejde, resultater og sammensætning er evalueret i løbet af året. Evalueringen er forestået af bestyrelsesformanden og resultatet er drøftet i den samlede bestyrelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig og at de kompetencer, som det er væsentlig at have repræsenteret i bestyrelsen, er til stede. Bestyrelsens aflønning Selskabets bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt vederlag på kr. Bestyrelsen er ikke omfattet af optionsprogrammer, bonusordninger eller særlige aktiebaserede incitamentsprogrammer. Bestyrelseshonoraret fastsættes ud fra niveauet i tilsvarende danske og udenlandske virksomheder og skal ligeledes afspejle bestyrelsesarbejdets ansvar og omfang samt de kompetencemæssige krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsens formand og næstformand modtager et tillæg til det normale bestyrelseshonorar. Tillægget er henholdsvis på 1,5 og 0,5 gange det ordinære bestyrelseshonorar. Medlemmer af bestyrelsesudvalg modtager tillige et honorar på kr. for deltagelse heri. Risikostyring egetæppers årsrapport indeholder en sammenfatning af de væsentligste forretningsmæssige risici - jvf. side 9. Vederlagspolitik Overordnet skal vederlagspolitikken være medvirkende til at skabe og sikre en langsigtet udvikling af egekoncernen og derigennem værdiskabelse for aktionærerne. Vederlagspolitikken skal samtidig være medvirkende til at sikre en sund og effektiv risikostyring for selskabets interessenter. Vederlagspolitikken behandles årligt af selskabets bestyrelse, og eventuelle ændringer i vederlagspolitikken besluttes ligeledes i dette regi. Bestyrelsens aflønning godkendes på generalforsamlingen. I forbindelse med vederlagspolitikkens behandling evaluerer bestyrelsen direktionen efter på forhånd fastlagte kriterier. Direktionens aflønning Overordnet set skal koncerndirektionens aflønning være konkurrencedygtig og på et niveau, hvor selskabet fortsat kan fastholde og tiltrække en kompetent direktion. Direktionens aflønning sammenholdes med niveauet i tilsvarende danske og udenlandske virksomheder. Direktionens aflønning består af en grundløn, pension samt resultatbestemt tantieme. Der er ikke fastsat øvre grænse for tantiemens størrelse, men den samlede aflønning og sammensætningen heraf evalueres årligt af bestyrelsen. For regnskabsåret 2014/15 udgør resultatbestemt tantieme ca. 21% af direktionens samlede aflønning. Direktionsmedlemmer oppebærer tillige fri bil, fri telekommunikation samt fri avis. Direktionen er ikke omfattet af optionsprogrammer eller særlige aktiebaserede incitamentsprogrammer. Opsigelsesvarsel kan være op til 12 måneder for både direktion og selskab. Fratrædelsesgodtgørelse kan maksimalt svare til 1 års samlet aflønning. Revisionsudvalg egetæppers bestyrelse har nedsat et udvalg, der varetager opgaver vedr. revision, nominering samt vederlag. Udvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. Interne kontrol- og risikostyringssystemer Nedenfor redegøres for hovedelementerne i egetæppers interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst en gang om året koncernens organisatoriske struktur samt bemandingen på væsentlige områder. Bestyrelse og direktion godkender overordnede politikker og procedurer, herunder anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn samt andre forhold af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen. Grundlaget herfor er en klar og gennemsigtig organisationsstruktur, fælles IT-platform, centraliseret regnskabsfunktion, attestations- og autorisationsprocedurer samt funktionsadskillelse. Risikovurdering Bestyrelsen og direktionen vurderer mindst en gang om året væsentlige forretningsmæssige risici, kapitalforhold samt likviditet. Vurderingen omfatter tillige besvigelsesrisici samt interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteter tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet er at sikre, at politikker og procedurer efterleves og samtidig 18 LEDELSENS BERETNING

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport 2013/2014

Årsrapport 2013/2014 Årsrapport 2013/2014 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter.....................................................................................

Læs mere

Årsrapport 2012/2013

Årsrapport 2012/2013 Årsrapport 2012/2013 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 7 Forsknings- og udviklingsaktiviteter...

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Indhold. 2 egetæpper. 3 Koncernoversigt. 4 ege-koncernen i hovedtal. 5 Grafisk fremstilling af udvalgte hoved- og nøgletal. 6 Ledelsens beretning

Indhold. 2 egetæpper. 3 Koncernoversigt. 4 ege-koncernen i hovedtal. 5 Grafisk fremstilling af udvalgte hoved- og nøgletal. 6 Ledelsens beretning ÅRSRAPPORT 2011/2012 Indhold 2 egetæpper 3 Koncernoversigt 4 ege-koncernen i hovedtal 5 Grafisk fremstilling af udvalgte hoved- og nøgletal 6 Ledelsens beretning 6 Hovedaktivitet 6 Væsentlige begivenheder

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere