5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem"

Transkript

1 HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet service, bedes du registrere dit produkt på

2 Sikkerhedsinformationer FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG: FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER MÅ REPARERES AF BRUGEREN. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE. Slot og åbninger i kabinettet og på bag- eller undersiden, er nødvendige for ventilationen. For at sikre apparatets pålidelige funktion, og for at beskytte det mod overophedning, må disse slot og åbninger aldrig blokeres eller dækkes til. - Placér ikke apparatet i et lukket rum som f.eks. en bogreol eller et indbygget skab, med mindre der er sørget for korrekt ventilation. - Placér ikke apparatet i nærheden af en radiator eller et varmeapparat, eller hvor det udsættes for direkte sollys. - Placér ikke beholdere (vaser o.lign.), som indeholder vand, på apparatet. Spildt vand kan medføre brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke apparatet for regn, og placér det ikke i nærheden af vand (nær badekar, håndvask, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller nær et svømmebassin osv.). Træk omgående stikket ud, og kontakt en autoriseret forhandler, hvis apparatet ved et uheld bliver vådt. Dette apparat bruger batterier. Der kan være særlige miljøbestemmelser i området, hvor du bor, som kræver, at du bortskaffer batterierne korrekt. Kontakt dine lokale myndigheder for oplysninger om bortskaffelse eller genbrug. Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere ud over deres kapacitet. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød. Placér strømforsyningsledningerne sådan, at der ikke er fare for at træde på dem, eller de bliver klemt af genstande på eller imod dem. Vær særlig opmærksom på ledningerne for enden ved stikket, ved stikkontakterne og punktet, hvor de løber ud af apparatet. For at beskytte apparatet i tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn eller ubrugt i længere tid, skal stikket fjernes fra stikkontakten og antenne eller kabelsystem afbrydes. Dette forhindrer skader pga. lynnedslag og overspænding på strømforsyningslinjen. Inden AC-strømforsyningsledningen tilsluttes jævnstrømsadapterens udgang skal det sikres, at jævnstrømsadapterens nominelle spænding stemmer overens med den lokale strømforsyning. Stik aldrig nogen metalgenstande ind gennem apparatets åbne dele. Det kan være årsag til fare for elektrisk stød. Dette symbol indikerer, at der er farlig spænding inde i apparatet. Der er farligt at komme i kontakt med en hvilken som helst indvendig del af dette produkt. Dette symbol angiver, at produktet er vedlagt vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse. Undgå elektrisk stød ved aldrig at røre ved apparatet indvendigt. Kun en kvalificeret tekniker på åbne apparatet. Sørg for, at stikket sidder godt fast i stikkontakten. Tag altid fat i stikket, når strømforsyningsledningen trækkes ud af stikkontakten. Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen. Berør ikke strømkablet med våde hænder. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, specielt hvis der er opstået unormale lyde eller lugte, skal strømmen til apparatet øjeblikkeligt afbrydes og en autoriseret forhandler eller servicecenter kontaktes. Vedligeholdelse af kabinettet - Inden andre komponenter sluttes til dette produkt, skal du sørge for at slukke for dem. - Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende dele og på linsen, hvilket kan medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af produktet og vente i to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten igen. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet skal stå ubrugt eller du forlader hjemmet i længere tid (især hvis børn, ældre eller bevægelseshæmmede efterlades alene i hjemmet). - Ophobet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få strømledningen til at danne gnister og varme, eller isoleringen kan nedbrydes. Kontakt et autoriseret servicecenter for information, hvis du ønsker at installere dit produkt på et sted med meget støv, høje eller lave temperaturer, høj fugtighed, kemiske stoffer, eller hvor det skal fungere 24 timer i døgnet som f.eks. i lufthavne, på stationer osv. Hvis du undlader at indhente information, kan det medføre alvorlig skade på dit produkt. Brug kun et korrekt jordforbundet stik og stikkontakt. - Forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skader på udstyret. (Kun udstyr i klasse I.) Du skal afbryde apparatet fra stikkontakten for at slukke det helt. Derfor skal stik og stikkontakt altid være let tilgængelige. Tillad ikke børn at hænge på produktet. 2 - Dansk

3 Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Installér ikke produktet på et usikkert sted som et rystende hylde, et hældende gulv eller et sted, som er udsat for vibrationer. Tab og stød ikke til produktet. Hvis produktet er beskadiget, skal strømforsyningsledningen trækkes ud af stikket og et servicecenter kontaktes. Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug ikke kemiske stoffer som voks, rensebenzin, sprit, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler. Disse kemiske stoffer kan beskadige produktets udseende eller slette trykte påskrifter. Udsæt ikke dette apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, på apparatet. Kassér ikke batterierne ved at smide dem i ilden. Sæt ikke flere elektriske enheder i den samme stikkontakt. Overbelastning af en stikkontakt kan medføre overophedning og medføre brand. Det udgør en eksplosionsfare, hvis du udskifter batterierne, som bruges i fjernbetjeningen, med den forkerte type. Udskift altid kun med samme eller tilsvarende type. ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE BRAND I AT SPREDES SKAL STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN ILD ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF DETTE PRODUKT. KLASSE 1 LASERPRODUKT Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end dem, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling. FORSIGTIG : USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LÁSER CLASE 1 3D forholdsregler VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER VEDR. 3D-BILLEDER. Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden 3D-funktionen anvendes. Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du får et af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile. Hvis du ser på 3D-billeder i lang tid ad gangen, kan øjnene blive trætte. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile. En ansvarlig voksen bør holde øje med børn, som bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så skal børnene ophøre med at se 3D-tv og holde pause. Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (som f.eks. almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller osv.) Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt. Hvis du bruger 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt, kan du risikere at gå ind i genstande, snuble og/eller falde, og det kan medføre en alvorlig personskade. Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du tilslutte en 3D-enhed (3D-kompatibel AV-modtager eller tv) til produktets HDMI OUT-port ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du afspiller 3D-indholdet. Produktet udsender kun 3D-signaler gennem HDMIkablet tilsluttet HDMI OUT-porten. Videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning. Du kan ikke ændre opløsningen. Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden. Du skal bruge et high speed-hdmi-kabel til korrekt udsendelse af 3D-signalet. Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen. Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede. Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt. Dette produkt kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D. Logoerne Blu-ray 3D og Blu-ray 3D er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association. Sikkerhedsinformationer 3 - Dansk

4 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG 5 Tilbehør 5 Højtalerkomponenter 7 Frontpanel 7 Bagpanel 8 Fjernbetjening TILSLUTNINGER 9 Tilslutning af højtalerne 12 Montering af den torusformede ferritkerne på stømledningen på det trådløse modtagemodul (SWA-6000) 13 Tilslutning til TV og eksterne enheder 14 Tilslutning til en netværksrouter INDSTILLINGER 15 Den første indstillingsprocedure 16 Hurtig oversigt over startskærmen 16 Adgang til skærmbilledet Indstill. 17 Indstill. Menufunktioner 20 Netværksopsætning 22 Wi-Fi Direct 23 Opgradering af softwaren 25 Indstilling af DLNA AFSPILLE INDHOLD 26 Skifte kildeenhed 26 Afspilning af kommercielle diske 26 Afspilning af diske med indhold optaget af brugeren 27 Afspilning af filer på en USB-enhed 28 Styring af videoafspilning 29 Afspilning af en tidligere indspillet kommerciel lyddisk 30 Styring af musikafspilning 31 Afspilning af billedindhold 32 Radiolytning 33 Brug af Bluetooth 36 Brug af knapperne specialeffekt på fjernbetjeningen NETVÆRKSTJENESTER 37 Brug af BD-LIVE 37 Brug af DLNA 37 Apps 38 Bruge Opera TV Store 39 Screen Mirroring APPENDIKS 40 Flere informationer 41 Disk- og formatkompatibilitet 46 Fejlfinding 49 Specifikationer 51 Licenser 4 - Dansk

5 Sådan kommer du i gang Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt. Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, a. hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning) b. hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning). Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres. Kontrollér, at emballagen indeholder udstyret og højtalerkomponenterne som er nævnt på listen herunder. Tilbehør Fjernbetjening Brugervejledning Batterier Kun HT-H5500W/HT-H5550W Sådan kommer du i gang (Til strømkabel) Strømkabel FM-antenne Torusformet ferritkerne Højtalerkomponenter HT-H5500/HT-H5500W Kun HT-H5500W Center Front x 2 Surround x 2 Højtalerkabel x 6 Subwoofer Trådløs modtager Modul (SWA-6000) 5 - Dansk

6 Sådan kommer du i gang HT-H5530 Skrue (5x20) x 8 Center Sokkelfod x 2 Front x 2 Sokkel x 2 Surround x 2 Højtalerkabel x 6 Subwoofer HT-H5550/HT-H5550W Skrue (5x20) x 16 Center Sokkelfod x 4 Kun HT-H5550W Front x 2 Surround x 2 Sokkel x 4 Subwoofer Højtalerkabel x 6 Trådløs modtager Modul (SWA-6000) 6 - Dansk

7 Frontpanel NFC VIS IKONER FUNKTION STOP AFSPIL/ PAUSE DISKBAKKE ÅBN/LUK LYDSTYRKEKONTROL TÆND/SLUK FJERNBETJENINGSSENSOR DISPLAY Lad ikke børn røre ved produktets overflade, når det er tændt. Den er varm. For at opgradere produktets software gennem USB-stikket skal du bruge et USB-flashdrev. Når produktet viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen /6 på produktet eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen E. Hvis du ønsker at bruge internet, eller afspiller indhold fra en USB-enhed på dit TV gennem hjemmebiografen, kan du ikke vælge tilstandenbd/dvd med knappen FUNCTION. Du vælger tilstanden BD/DVD, forlader internet eller stopper indholdet, som du afspiller på TV, og vælger tilstandenbd/dvd. For at bruge funktionen NFC skal du mærke den kompatible Bluetooth-kildeenhed på toppen af produktet (se side 35). 5V 0.5A USB Sådan kommer du i gang Bagpanel * I tilfælde af HT-H5500/HT-H5530/HT-H5550 SURROUND BLÆSER SURROUND AUX IND * FM-ANTENNE HDMI UD STRØMKABEL EKSTERNT DIGITALT LAN-STIK HØJTTALERTILSLUTNINGSSTIK LYDINDGANGSSTIK (OPTISK) * Tilslutning af FM-antennen 1. Slut den leverede FM-antenne til FM-antennestikket. 2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den herefter til en væg eller en hård overflade. Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af hjemmebiografen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Ødelæg ikke blæseren eller ventilationshullerne. Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser. 7 - Dansk

8 Sådan kommer du i gang Fjernbetjening En gennemgang af fjernbetjeningen Tænder og slukker for produktet. Juster lydstyrken. Tryk på talknapperne for at vælge muligheder. Tryk for at vise diskmenuen. Tryk for at springe frem eller tilbage. Tryk for at afspille en disk eller filer. Tryk for at stoppe en disk eller filer. Vælg diskens undertekstsprog. Tryk for at flytte til startskærmen. Tryk for at anvende menuen Værktøjer. Vælger skærmmenuelementer og ændrer menuværdier. Går tilbage til den forrige menu. Disse knapper anvendes både til menuer på produktet og også til forskellige Blu-ray-diskfunktioner. Tryk for at sende lyden til hjemmebiografens eller TV'ets højtaler (se side 36) Vælg den ønskede DSP/EQlydtilstand. TOOLS RETURN FUNCTION DISC MENU VOLUME - + RDS DISPLAY MUTE TA PTY - PTY SEARCH PTY TITLE MENU 0 POPUP SUBTITLE HOME REPEAT INFO EXIT TUNER MEMORY MO/ST A B C D TV SOUND DPS/EQ TUNING DOWN UP Tryk for at vælge hjemmebiografens tilstand. (BD/DVD, D. IN, AUX osv.). Åbner og lukker diskbakken. Afbryd lyden midlertidigt. Brug RDS-funktionen til at modtage FM-stationer. Brug til at åbne pop opmenuen/titelmenuen. Tryk for at søge frem eller tilbage. Tryk for at stoppe afspilning. Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel, et spor eller en disk. Brug til at vise afspilningsinformationer under afspilning af en Blu-ray/DVD-disk eller filer. Tryk for at forlade menuen. Brug til at forudindstille en radiofrekvens. Vælg MONO eller STEREO for radioudsendelser. Søg efter aktive FM-kanaler, og skift kanal. Installation af batterier i fjernbetjeningen Sørg for, at batteriernes + - og -ender passer med diagrammet inde i rummet. Ved normalt forbrug holder batterierne i omkring et år. Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m fra produktet i lige linje. Batteristørrelse: AAA 8 - Dansk

9 Tilslutninger Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter. Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet. Tilslutning af højtalerne Subwoofer Center Front (H) Subwoofer Center Front (H) Front (V) Surround (V) Produkt Surround (H) Front (V) Surround (V) Produkt Surround (H) Trådløst modtagemodul Tilslutninger * HT-H5500/HT-H5530/HT-H5550 * HT-H5500W/HT-H5550W Surroundhøjtalere skal sluttes til det trådløse modtagemodul. Anbringelse af produktet Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tv-soklen. Valg af lytteposition Lyttepositionen skal have en afstand fra TV et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse. Hvis du f.eks. har en 46 skærm, skal du placere lyttepositionen 2,92-3,50 meter fra skærmen. Fronthøjtalere Centerhøjtaler Surroundhøjtalere Anbring disse højtalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45 ) mod dig. Anbring højtalerne, så deres diskanthøjtalere har samme højde som dine ører. Juster fronthøjtalernes forside med centerhøjtalerens forside, eller anbring dem en anelse foran centerhøjtalerne. Det er bedst at installere centerhøjtaleren i samme højde som fronthøjtalerne. Du kan også installere den direkte over eller under tv-apparatet. Anbring disse højtalere til siden i forhold til lyttepositionen. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads, kan du anbringe disse højtalere, så de vender mod hinanden. Anbring dem 60 til 90 cm over dine ører, vendende en anelse nedad. * I modsætning til front- og centerhøjtalerne bruges surroundhøjtalerne hovedsageligt til lydeffekter. Der kommer ikke altid lyd fra dem. Subwoofer Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil. * Højtalernes udseende kan være anderledes en illustrationerne i denne brugervejledning. * Match højtalerkablerne til den farvede mærkat på bagsiden af højtaleren, og sæt dem derefter i jackstikket med samme farve. Se side 10 for at få nøjagtig vejledning. 9 - Dansk

10 Tilslutninger Installation af højtalerne på Tallboy-soklen * Kun HT-H5530/HT-H5550/HT-H5550W 1. Vend sokkelfoden, så den vender nedad, og fastgør den til soklen. 2. Brug driveren til at samle skruerne i de 3 markerede huller. 1 Sokkelfod 2 Sokkel 3. Stræk et medfølgende højtalerkabel ud, og stik det gennem hullet i midten af højtalerfoden. 4. Monter den øverste højtaler på den samlede sokkel. 3 4 Højtaler Sokkel 5. Brug en skruetrækker til at sætte en skrue i retningen med uret i hullet på bagsiden af højtaleren. Tilslut derefter højtalerkablet. 6. Således ser produktet ud, når højtaleren er installeret. Følg disse trin for at installere andre højtalere. 5 6 Højtalerkabelforbindelser 1. Match hvert højtalerkabelbundt med den korrekte højtaler ved at matche det farvekodede stik på hvert kabel med det farvede klistermærke på bunden af hver højtaler. 2. Tilslut kabelstikkene fra hver højtaler til bagsiden af produktet ved at afstemme farverne på højtalerstikkene på højtalerledningen med farverne på højtalerstikkene på produktet Dansk

11 SURROUND SURROUND For HT-H5500 Centerhøjtaler Fronthøjtaler (V) SURROUND Fronthøjtaler (H) Subwoofer SURROUND Surroundhøjtaler (V) Surroundhøjtaler (H) Tilslutninger * Se side 6 om højtalerne HT-H5530/HT-H5550. For HT-H5500W Centerhøjtaler Fronthøjtaler (V) Subwoofer Fronthøjtaler (H) Surroundhøjtaler (V) Surroundhøjtaler (H) Trådløst modtagemodul * HT-H5500W/HT-H5550W kan kun sluttes til SWA * Se side 6 om højtalerne til HT-H5550W. Hvis du anbringer en højtaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. magnetfeltet. Anbring modulet til trådløs modtagelse bag ved lyttepositionen. Hvis modulet til trådløs modtagelse er for tæt på produktet, kan der muligvis forekomme afbrydelser i lyden fra højtalerne på grund af forstyrrelser. Hvis du bruger en enhed, som f.eks. en mikroovn, et trådløst netværkskort, Bluetooth-udstyr eller andet udstyr, der anvender samme frekvenser (2,4/5,8 GHz) tæt på produktet, kan der muligvis forekomme afbrydelser i lyden fra højtalerne på grund af forstyrrelser Dansk

12 Tilslutninger Den maksimale overførselsafstand fra produktet til det trådløse modtagemodul er ca. 10 m, men kan variere. Det afhænger af driftsmiljøet. Hvis der er en jernbeton- eller stålmur mellem produktet og modulet til trådløs modtagelse, fungerer systemet muligvis slet ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal. Hvis produktet ikke opretter den trådløse forbindelse, skal der laves en ID-indstilling mellem produktet og det trådløse modtagemodul. Når produktet er slukket, skal du trykke på "0" "1" "3" "5" på fjernbetjeningen. Tænd for det trådløse modtagemodul. Derefter skal du trykke og holde på knappen "ID SET" på bagsiden af det trådløse modtagemodul i fem sekunder og derefter tænde for produktet. FORSIGTIG Hvis du vil montere højtalerne på væggen, skal sømmene eller skruerne (leveres ikke) monteres korrekt i væggen, hvor du ønsker at placere højtalerne. Brug derefter hullerne på bagsiden af højtalerne til ophængning på en skrue eller et søm. Lad ikke børn lege med eller tæt på højtalerne. De kan komme til skade, hvis en højtaler vælter. Når du tilslutter højtalerledningerne til højtalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/ ) er korrekt. Hold subwooferhøjtaleren uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre genstande ind i subwooferhøjtalerens kanal (hullet). Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad. Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i modulet til trådløs modtagelse. Hold det borte fra vand og fugt. For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring modulet til trådløs modtagelse ikke er noget, der spærrer. I 2 kanals tilstand er der ikke lyd i de trådløse surroundhøjtalere. Montering af den torusformede ferritkerne på stømledningen på det trådløse modtagemodul (SWA-6000) * Kun HT-H5500W/HT-H5550W Hvis du monterer en torusformet ferritkerne på det trådløse modtagemoduls strømkabel, medvirker den til at forhindre forstyrrelser, der skyldes radiosignaler. 1. Træk i låsetappen for at åbne ferritkernen. 2. Lav en dobbelt løkke på strømkablet til det trådløse modtagemodul. 3. Monter den torusformede ferritkerne på det trådløse modtagemoduls strømkabel, som vist i figuren til højre, og tryk, indtil den klikker. Monter ferritkernen så tæt på det trådløse modtagemodul som muligt Dansk

13 Tilslutning til TV og eksterne enheder R Rød W Hvid Metode 1 Metode 2 Tilslutninger Eksterne enheder AUDIO OUT OPTICAL OUT HDMI IN Tilslutning til et tv Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv. Hvis TV'et understøtter ARC, kan du høre lyden fra dit TV gennem hjemmebiografen ved kun at tilslutte dette kabel. Se side 18 i denne vejledning og afsnittet ARC i brugervejledningen til dit TV for detaljer. Tilslutning til eksterne enheder Tryk på knappen FUNCTION for at vælge den korrekte tilstand til en ekstern enhed, når du har tilsluttet enheden. Hver gang du trykker på denne knap, skifter tilstanden i denne rækkefølge: BD/DVD D. IN AUX FM BT To metoder til tilslutning af eksterne enheder til din hjemmebiograf er forklaret herunder. Metode 1 AUX IND : Tilslutning af en ekstern analog komponent Brug et RCA-lydkabel (medfølger ikke), og slut AUDIO IND-stikket på produktet til AUDIO Out-stikket på den eksterne, analoge komponent. Vælg tilstanden AUX. Sørg for at farverne på stikkene passer sammen i indgangen og udgangen. Metode 2 OPTISK : Tilslutning af en ekstern digital lydkomponent Bruges til tilslutning af den digitale lydudgang på komponenter med digitale signaler, som f.eks. kabelbokse og satellitmodtagere (set-top-bokse): Brug et digitalt, optisk kabel (medfølger ikke), og slut det optiske, digitale lydindgangsstik på produktet til det digitale udgangsstik på den eksterne, digitale enhed. Vælg tilstanden D. IN. For at se video fra din kabelboks/satellitmodtager skal du tilslutte dens videoudgang direkte til et tv. Dette system understøtter digitale samplingsfrekvenser på 32 khz eller højere fra eksterne digitale komponenter. Dette system understøtter kun DTS- og Dolby Digital-lyd. MPEG-lyd, et bitstream-format, understøttes ikke Dansk

14 Tilslutninger Tilslutning til en netværksrouter Trådløst netværk Du kan slutte produktet til din netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder. Kablet netværk Trådløs router eller Bredbåndsmodem (med integreret router) Bredbåndstjeneste Bredbåndstjeneste Router Bredbånd modem Bredbåndstjeneste Din router eller din internetleverandørs politikker kan forhindre, at produktet kan tilgå Samsungs softwareopdateringsserver. Sker dette, skal du kontakte din internetleverandør for flere informationer. DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket. For at bruge funktionen DLNA skal du slutte din PC til dit netværk som vist i figurerne herover. Tilslutningen kan være kablet eller trådløs. Hvis den trådløse router understøtter DHCP, kan dit produkt anvende en DHCP- eller en statisk IPadresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Indstil den trådløse router til infrastruktur-tilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke. Produktet understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller: - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Vælg en kanal på den trådløse router, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den kanal, der er indstillet for den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre forstyrrelser og kommunikationsfejl. I overensstemmelse med de nyeste specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter Samsunghjemmebiograferne ikke sikkerhedskrypteringerne WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2 Mixed) i netværk, der kører i tilstanden n. Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (AP-ydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.) Dansk

15 Indstillinger Den første indstillingsprocedure Hjemmemenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne. OSB-menuen (skærmmenuen) i dette produkt kan muligvis ændres efter opgradering af softwareversionen. Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu. 1. Tænd for dit TV, når du har tilsluttet produktet, og tænd derefter for produktet. Når du tænder produktet for første gang, viser produktet automatisk skærmbilledet Startindstilling sprog. 2. Tryk på knapperne for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen E. 3. Tryk på knappen E for at starte funktionsopsætningen. Startindstilling Tv-forhold og netværk bliver indstillet. Hver indstilling kan senere ændres under "Indstillinger" 4:3 Pan-Scan - Til ældre, almindelige, analoge TV. Viser 4:3-billeder i fuld skærm og 16:9-billeder i pan-scan-format, der udfylder skærmen, men afskærer venstre og højre side og forstørrer midten vertikalt. 5. Skærmen Netværk vises. - Inden du starter, skal du kontrollere, at produktet er sluttet til din router. - Indstil til trådet eller trådløs afhængigt af dine netværksomgivelser. - Hvis du har et netværk med statiske IPadresser, foreslår vi, du vælger Skip (Spring over) ved at trykke på den BLÅ knap (D). Hvis du springer netværksopsætningen over her, eller opsætningen ikke fungerer korrekt, kan du sætte produktets netværkskonfiguration op senere. (Se side 20) Startindstilling Netværk Vælg din netværkstype. Netværkstype Trådløst Kabel Indstillinger Start Tilslut Netværkskabel tilsluttet. a Tidlig. " Vælg 4. Skærmen Tv-forhold vises. Tryk på knapperne for at vælge et ønsket TV-formatforhold, og tryk derefter på knappen E. Du har fire valg: 16:9 Original - Til bredskærms-tv. Viser billeder i bredformat i deres originale 16:9-format og 4:3-billeder (det gamle standardformat) i 4:3 pillarboksformat med sorte bjælker til venstre og højre. 16:9 Fuld - Til bredskærms-tv. Viser bredskærmsbilleder i deres originale 16:9-format og udvider 4:3-billeder, så de fylder hele 16:9-skærmen. 4:3 Rektangel - Til ældre, almindelige, analoge TV. Viser 4:3-billeder i fuld skærm og 16:9-billeder i et rektangelformat, der bevarer 16:9-formatforholdet, men anbringer sorte bjælker over og under billedet. 6. Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket. Når det er udført, skal du trykke på knappen E. Skærmbilledet "Startindstillinger udført." vises, hvorefter startskærmen vises. Hvis du vil vise skærmen Startindstilling igen for at foretage ændringer, skal du vælge indstillingen Nulst.. (Se side 20) Hvis du bruger et HDMI-kabel til at slutte produktet til et Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibelt Samsung TV og 1.) Du har indstillet funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) på både TV'et og produktet og 2.) Du har indstillet TV'et til et sprog, der understøttes af produktet, og produktet vælger automatisk det pågældende sprog som foretrukket sprog Dansk

16 Indstillinger Hurtig oversigt over startskærmen 8 Funktion 1 Afsp. disk 2 Billeder Videoer Musik Bruges til skifte til en ekstern enhed og til at skifte radio og tilstand for en Bluetoothforbindelse. Du kan bruge knappen FUNCTION på fjernbetjeningen og knappen på hovedenheden til at skifte tilstand. 9 Indstill. Indstiller forskellige funktioner, så de passer til dine personlige præferencer. Blu-ray App 1 App 2 App 3 App 4 Opera TV Mere Screen Skift Store Mirroring enhed Funktion Indstill Afsp. disk Disken, som befinder sig bakken, vises. Tryk på E for at starte afspilningen af disken. 2 Billeder/Videoer/Musik Afspiller billed-, video- eller musikindhold fra disk, USB, PC eller mobile enheder. 3 Apps Går til forskellige betalbare eller gratis programmer. 4 Opera TV Store Gør webbaseret app for TV tilgængelig for brug. 5 Mere En liste med praktiske og populære apps, vi anbefaler. 6 Screen Mirroring Opsæt den trådløse spejlingsfunktion mellem hjemmebiografen og en smartphone eller en tablet. 7 Skift enhed Viser en liste over eksterne enheder, som er tilsluttet din hovedenhed. Tænd for den ønskede enhed. For at afspille eller vise video-, billed- eller musikfiler, der findes på din PC, skal du slutte din hjemmebiograf og PC til et hjemmenetværk, og du skal downloade, installere og konfigurere AllShare-softwaren på din PC. (Se side 25) Adgang til skærmbilledet Indstill. 1. Vælg Indstill. på skærmen Home, og tryk derefter på knappen E. Skærmen Indstill. (Startindstillinger - sprog) vises. Indstill. Skærm Lyd Netværk System Sprog Sikkerhed Generelt Support 3D-indst. Tv-bredformat BD Wise Opløsning Filmramme (24 bps). HDMI-farveformat HDMI dybe farver Progressiv tilstand : 16:9 Original : Fra : Auto : Fra : Auto : Fra : Auto 2. For at åbne menuerne, undermenuerne og mulighederne på skærmen Indstill. skal du se illustrationen af fjernbetjeningen herunder. (Se side 17) Hvis produktet efterlades i stoptilstand i mere end 5 minutter, uden at det bruges, vises en pauseskærm på TV'et. Hvis produktet efterlades med pauseskærm i mere end 20 minutter, slukker det automatisk for strømmen Dansk

17 Knapper på fjernbetjeningen til brug i menuen Settings (Indstill.) SUBTITLE HOME REPEAT Indstill. Menufunktioner Skærm 1 TOOLS INFO 3 RETURN EXIT 2 4 TUNER Knappen HOME : Tryk for at flytte til startskærmen. Knappen RETURN : Tryk på knappen for at vende tilbage til den forrige menu. Knappen E (ENTER) / RETNINGSKNAPPER : Tryk på for at flytte markøren eller vælge et element. Tryk på knappen E for at aktivere det aktuelt valgte element eller bekræfte en indstilling. Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den aktuelle menu. Detaljere oplysninger om funktioner Hver Indstill., hvert menuelement og hver individuel mulighed er forklaret detaljeret på skærmen. For at vise en forklaring skal du bruge knapperne til et vælge funktionen, menuelementet eller muligheden. Forklaringen vises som regel til nederst på skærmen. En kort beskrivelse af hver Indstill. starter på denne side. Yderligere informationer om nogle af funktionerne findes også i appendikset til denne vejledning. 3D-indst. Indstiller 3D-relaterede funktioner. 3D Blu-ray-afsp.tilst.: Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand. Hvis du flytter til startskærmen i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D. Skærmstørrelse: Indtast størrelsen på det tv, der er sluttet til produktet. Produktet justerer automatisk 3D-outputtet til tv'ets skærmstørrelse. Læs omhyggeligt sundheds- og sikkerhedsinformationer før du ser 3D-indhold. (Se side 3) Tv-bredformat Gør det muligt at justere outputtet til størrelsen på din tv-skærm. (Se side 40) BD Wise BD Wise er Samsungs nyeste funktion til sammenkobling. Når du slutter et Samsungprodukt og et Samsung-TV med BD Wise til hinanden via HDMI, og BD Wise findes både på produktet og TV'et, udsender produktet video ved Blu-ray/DVD-diskens videoopløsning og rammehastighed. Opløsning Lader dig indstille HDMI-videosignalets udgangsopløsning til BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Tallet angiver antallet af videolinjer pr. billede. I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere linjer, desto bedre kvalitet. Filmramme (24 bps). Indstillinger Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24 bps). til Auto, kan du automatisk justere produktets HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret billedkvalitet ved tilslutning til et 24Fskompatibelt tv. Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24 bps). på et TV, der understøtter denne billedhastighed. Filmramme er kun tilgængelig, hvis produktet har HDMI-opløsningstilstandene 1080p Dansk

18 Indstillinger HDMI-farveformat Lader dig indstille farverumsformatet til HDMIoutput, så det passer til den tilsluttede enheds kapacitet (tv, skærm osv.). HDMI dybe farver Med denne funktion kan du indstille produktet til at udsende video fra HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde. Progressiv tilstand Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD er. Højttalerindstilling Lyd Gør det muligt at justere følgende højtalerindstillinger og tænde/slukke for testtonen, så du kan teste højtalerne. Niveau: Du kan justere den justere den relative loudness for hver højtaler fra 6 db til -6dB. Hvis du f.eks. er glad for dyb bas, kan du forøge subwooferens loudness med 6dB. Afstand: Du kan justere den relative afstand mellem hver højtaler fra lyttepositionen med op til 9 meter. Jo længere væk højtaleren er, jo højere lyder højtaleren. Test tone: Du kan køre funktionen Test tone, så du kan teste dine justeringer. Indstilling af Test tone til Til tænder for Test tone. Indstillinger til Fra slukker for den. Vælg højttaler Lader dig vælge, hvilke højtalere der skal være aktive: Enten tv'ets højtalere eller hjemmebiografens højtalere. Lydreturkanal Du kan omstyre lyden fra tv'et til hjemmebiografens højtalere. Kræver en HDMI-tilslutning og et tv, der er kompatibelt med Lydreturkanal (ARC). Hvis Lydreturkanal er aktiveret, og du bruger et HDMI-kabel ved tilslutning af produktet til TV et, fungerer digitalt, optisk input ikke. Hvis Lydreturkanal er indstillet til Auto, og du bruger et HDMI-kabel til at tilslutte produktet til TV'et, vælges ARC eller digital optisk indgang automatisk. Digitalt output Du kan indstille Digitalt output, så det passer til mulighederne for den AV-modtager, du har sluttet til produktet: Se tabellen til valg af digitalt output for yderligere oplysninger. (Se side 45). Dynamisk områdekontrol Du kan anvende kontrol med dynamikområdet på Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby TrueHD-lyd. Auto: Styrer automatisk dynamikområdet på Dolby TrueHD-lyd, baseret på informationer i Dolby TrueHD-lydsporene. Endvidere deaktiveres kontrol med dynamikområdet for Dolby Digital og Dolby Digital Plus. Fra: Lader dynamikområdet være ukomprimeret, så du kan høre den originale lyd. Til: Aktiver styring af dynamikområdet for alle tre Dolby-formater. Lavere lyde gøres kraftigere, og kraftige lyde gøres lavere. Downmixing-tilstand Du kan vælge en flerkanals downmixing-metode, der er kompatibel med dit stereosystem. Du kan vælge, at produktet skal downmixe til Normal stereo eller til Surround-kompatibel. Lydsynk. Når produktet er sluttet til et digitalt tv, kan du kontrollere lydforsinkelsen, så lyd og billede er synkroniseret. Du kan indstille forsinkelsestiden til mellem 0 og 300 ms. Netværksindstillinger Netværk Giver dig mulighed for at konfigurere netværksforbindelsen, så du kan nyde forskellige funktioner, som f.eks. internettjenester eller DLNA Wi-Fi-funktionalitet og udføre softwareopgraderinger. Netværkstest Du kan teste opsætningen af internetprotokollen for at se, om den fungerer korrekt. Netværksstatus Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og internettet Dansk

19 Wi-Fi Direct BD-datastyring Gør det muligt at tilslutte en Wi-Fi Direct-enhed til produktet med et peer-to-peer-netværk uden brug af en trådløs router. Bemærk, at hvis produktet er sluttet til et trådløst netværk, så kan det blive frakoblet, når du bruger Wi-Fi Direct. (Se side 22) Tekstfiler, som f.eks. filer af typerne.txt eller.doc, vises ikke, når du bruger funktionen Wi-Fi Direct. Screen Mirroring Funktionen Screen Mirroring viser dig skærmbilledet på din smartphone eller smartenhed på et TV, du har tilsluttet produktet. (Se side 39) Enhedsnavn Du kan knyttet et sigende navn til produktet. Du bruger dette navn til at identificere produktet, når du slutter eksterne Wi-Fi-enheder (smartphones, tabletpc'er mv.) til det. BD-Live-internet forbindelse Du kan tillade eller forbyde en internetforbindelse til BD-Live-tjenesten. Her kan du styre det indhold, som du har downloadet via en Blu-ray-disk, der understøtter BD-Live-tjenesten. Du kan vise informationer om den USB-enhed, du bruger til BD Live-datalagring, inkl. lagerpladsen. Du kan også slette BD Live-data og ændre enheden. DivX Video på kommando Se DivX VOD-registreringskoderne, der skal købes til afspilning af DivX VOD-indhold. Sprog Lader dig vælge det sprog, du foretrækker til skærmmenuen, diskmenuen mv. Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det. Sikkerhed Standard-PIN-koden er Indtast standard- PIN-koden for at åbne sikkerhedsfunktionen, hvis du ikke har oprettet din egen PIN-kode. BD-spærringsniveau Indstillinger Startindstilling System Giver dig mulighed for at køre proceduren Startindstilling. (Se side 15) Hurtig start Du kan tænde hurtigt ved at reducere boot-tiden. Hvis denne funktion er indstillet til Til, forøges strømforbruget i standby. (Cirka 12 W ~ 20 W) Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ er en praktisk funktion, der tilbyder betjening kædet sammen med andre Samsungprodukter, der er udstyret med funktionen Anynet+, og du kan styre disse produkter med én Samsungtv-fjernbetjening. For at bruge denne funktion skal du slutte dette produkt til et Anynet+ Samsung tv med et HDMI-kabel. Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske der har et spærringsniveau lig med eller større end et bestemt aldersniveau, hvis PIN-koden ikke indtastes. DVD-spærringsniveau Forhindrer afspilning af DVD'er med et niveau over et specifikt numerisk niveau, hvis PIN-koden ikke indtastes. Skift PIN Skifter den 4-cifrede PIN-kode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner. Tidszone Generelt Lader dig angive tidszonen, der gælder for dit område Dansk

20 Indstillinger Softwareopgradering Support For flere informationer om denne funktion skal du se side 23. Kontakt Samsung Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til produktet. Vilkår for serviceaftale Viser den generelle fraskrivelse vedrørende tredjepartsindhold og -tjenester. Nulst. Bringer alle indstillinger tilbage til standardindstillingerne, undtagen for netværket. Kræver at du indtaster din sikkerheds-pin-kode. Standardsikkerheds-PIN-koden er Netværksopsætning Når du slutter dette produkt til et netværk, kan du anvende netværksbaserede applikationer og funktioner som f.eks. BD-LIVE og opgradere produktets software gennem netværksforbindelsen. Konfiguration af din netværksforbindelse Følg disse trin for at konfigurere din netværksforbindelse: 1. På startskærmen: Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E. 2. Vælg Netværk, og tryk derefter på knappen E. 3. Vælg Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen E. 4. Gå til instruktionerne for kablede netværk, der starter herunder eller til instruktionerne for trådløst netværk. (Se side 21) Kablet netværk Kabel Automatisk Efter at have fulgt trin 1 til 3 herover: 1. På skærmen Netværksindstillinger skiftes Netværkstype til Kabel. Vælg derefter Tilslut, og tryk på knappen E. Produktet detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer netværksforbindelsen og slutter derefter til netværket. 2. Markér OK, når du er færdig, og tryk derefter på knappen E. Kabel - Manuelt Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for Netværksindstillinger manuelt. Efter at have fulgt trin 1 til 3 herover: 1. På skærmen Netværksindstillinger skiftes Netværkstype til Kabel. Vælg derefter Tilslut og tryk på knappen E. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen. Hvis det er muligt at oprette trådløs forbindelse til dit netværk, skal du nu vælge Skift netværk, skift Netværkstype til Trådløst, og se derefter instruktionerne for trådløse netværk. (Se side 21) Netværksindstillinger Kablet netværksforbindelse mislykkedes. MAC adresse XX:XX:XX:XX:XX:XX IP-adresse Subnet Mask Gateway DNS Server Fejl ved automatisk IP-indst. Prøv følgende for at indstille IP autom., eller indstil IP manuelt ved at vælge 'IP-indstillinger'. - Sørg for, at DHCP-serveren er aktiveret på det trådløse netværk, og frakobl/tilkobl derefter det trådløse netværk. - Kontakt din internetlev. for mere info. Skift netværk IP-indstil. Prøv igen Luk a Tidlig. d Skip < Flyt " Vælg 2. Brug knapperne til at vælge IP-indstil., og tryk derefter på knappen E. Skærmen IPindstil. vises. 3. Vælg IP-indst. feltet, og indstil derefter til Indtast manuelt. 4. Vælg et paramter, som skal indtastes, f.eks. (IP-adresse), og tryk derefter på E. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste talværdien for parameteret. Du kan også indtaste tal med knapperne. Brug knapperne på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt indenfor et parameter. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen E. 5. Tryk på knappen eller for at flytte til et andet parameter, og indtast tallene for dette parameter ved at følge instruktionerne i trin Dansk

Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning

Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning Forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet service, bedes du registrere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps

Internet@TV med Samsung Apps HT-C5500 leverer HD-billede og lyd, der matcher dit Samsung HD TV. Med dette hjemmebiosystem får du fantastiske billeder og mange tilslutningsmuligheder. Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SUB100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere