5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem"

Transkript

1 HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet service, bedes du registrere dit produkt på

2 Sikkerhedsinformationer FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG: FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER MÅ REPARERES AF BRUGEREN. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE. Slot og åbninger i kabinettet og på bag- eller undersiden, er nødvendige for ventilationen. For at sikre apparatets pålidelige funktion, og for at beskytte det mod overophedning, må disse slot og åbninger aldrig blokeres eller dækkes til. - Placér ikke apparatet i et lukket rum som f.eks. en bogreol eller et indbygget skab, med mindre der er sørget for korrekt ventilation. - Placér ikke apparatet i nærheden af en radiator eller et varmeapparat, eller hvor det udsættes for direkte sollys. - Placér ikke beholdere (vaser o.lign.), som indeholder vand, på apparatet. Spildt vand kan medføre brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke apparatet for regn, og placér det ikke i nærheden af vand (nær badekar, håndvask, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller nær et svømmebassin osv.). Træk omgående stikket ud, og kontakt en autoriseret forhandler, hvis apparatet ved et uheld bliver vådt. Dette apparat bruger batterier. Der kan være særlige miljøbestemmelser i området, hvor du bor, som kræver, at du bortskaffer batterierne korrekt. Kontakt dine lokale myndigheder for oplysninger om bortskaffelse eller genbrug. Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere ud over deres kapacitet. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød. Placér strømforsyningsledningerne sådan, at der ikke er fare for at træde på dem, eller de bliver klemt af genstande på eller imod dem. Vær særlig opmærksom på ledningerne for enden ved stikket, ved stikkontakterne og punktet, hvor de løber ud af apparatet. For at beskytte apparatet i tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn eller ubrugt i længere tid, skal stikket fjernes fra stikkontakten og antenne eller kabelsystem afbrydes. Dette forhindrer skader pga. lynnedslag og overspænding på strømforsyningslinjen. Inden AC-strømforsyningsledningen tilsluttes jævnstrømsadapterens udgang skal det sikres, at jævnstrømsadapterens nominelle spænding stemmer overens med den lokale strømforsyning. Stik aldrig nogen metalgenstande ind gennem apparatets åbne dele. Det kan være årsag til fare for elektrisk stød. Dette symbol indikerer, at der er farlig spænding inde i apparatet. Der er farligt at komme i kontakt med en hvilken som helst indvendig del af dette produkt. Dette symbol angiver, at produktet er vedlagt vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse. Undgå elektrisk stød ved aldrig at røre ved apparatet indvendigt. Kun en kvalificeret tekniker på åbne apparatet. Sørg for, at stikket sidder godt fast i stikkontakten. Tag altid fat i stikket, når strømforsyningsledningen trækkes ud af stikkontakten. Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen. Berør ikke strømkablet med våde hænder. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, specielt hvis der er opstået unormale lyde eller lugte, skal strømmen til apparatet øjeblikkeligt afbrydes og en autoriseret forhandler eller servicecenter kontaktes. Vedligeholdelse af kabinettet - Inden andre komponenter sluttes til dette produkt, skal du sørge for at slukke for dem. - Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende dele og på linsen, hvilket kan medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af produktet og vente i to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten igen. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet skal stå ubrugt eller du forlader hjemmet i længere tid (især hvis børn, ældre eller bevægelseshæmmede efterlades alene i hjemmet). - Ophobet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få strømledningen til at danne gnister og varme, eller isoleringen kan nedbrydes. Kontakt et autoriseret servicecenter for information, hvis du ønsker at installere dit produkt på et sted med meget støv, høje eller lave temperaturer, høj fugtighed, kemiske stoffer, eller hvor det skal fungere 24 timer i døgnet som f.eks. i lufthavne, på stationer osv. Hvis du undlader at indhente information, kan det medføre alvorlig skade på dit produkt. Brug kun et korrekt jordforbundet stik og stikkontakt. - Forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skader på udstyret. (Kun udstyr i klasse I.) Du skal afbryde apparatet fra stikkontakten for at slukke det helt. Derfor skal stik og stikkontakt altid være let tilgængelige. Tillad ikke børn at hænge på produktet. 2 - Dansk

3 Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Installér ikke produktet på et usikkert sted som et rystende hylde, et hældende gulv eller et sted, som er udsat for vibrationer. Tab og stød ikke til produktet. Hvis produktet er beskadiget, skal strømforsyningsledningen trækkes ud af stikket og et servicecenter kontaktes. Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug ikke kemiske stoffer som voks, rensebenzin, sprit, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler. Disse kemiske stoffer kan beskadige produktets udseende eller slette trykte påskrifter. Udsæt ikke dette apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, på apparatet. Kassér ikke batterierne ved at smide dem i ilden. Sæt ikke flere elektriske enheder i den samme stikkontakt. Overbelastning af en stikkontakt kan medføre overophedning og medføre brand. Det udgør en eksplosionsfare, hvis du udskifter batterierne, som bruges i fjernbetjeningen, med den forkerte type. Udskift altid kun med samme eller tilsvarende type. ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE BRAND I AT SPREDES SKAL STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN ILD ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF DETTE PRODUKT. KLASSE 1 LASERPRODUKT Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end dem, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling. FORSIGTIG : USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LÁSER CLASE 1 3D forholdsregler VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER VEDR. 3D-BILLEDER. Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden 3D-funktionen anvendes. Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du får et af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile. Hvis du ser på 3D-billeder i lang tid ad gangen, kan øjnene blive trætte. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile. En ansvarlig voksen bør holde øje med børn, som bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så skal børnene ophøre med at se 3D-tv og holde pause. Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (som f.eks. almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller osv.) Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt. Hvis du bruger 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt, kan du risikere at gå ind i genstande, snuble og/eller falde, og det kan medføre en alvorlig personskade. Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du tilslutte en 3D-enhed (3D-kompatibel AV-modtager eller tv) til produktets HDMI OUT-port ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du afspiller 3D-indholdet. Produktet udsender kun 3D-signaler gennem HDMIkablet tilsluttet HDMI OUT-porten. Videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning. Du kan ikke ændre opløsningen. Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden. Du skal bruge et high speed-hdmi-kabel til korrekt udsendelse af 3D-signalet. Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen. Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede. Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt. Dette produkt kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D. Logoerne Blu-ray 3D og Blu-ray 3D er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association. Sikkerhedsinformationer 3 - Dansk

4 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG 5 Tilbehør 5 Højtalerkomponenter 7 Frontpanel 7 Bagpanel 8 Fjernbetjening TILSLUTNINGER 9 Tilslutning af højtalerne 12 Montering af den torusformede ferritkerne på stømledningen på det trådløse modtagemodul (SWA-6000) 13 Tilslutning til TV og eksterne enheder 14 Tilslutning til en netværksrouter INDSTILLINGER 15 Den første indstillingsprocedure 16 Hurtig oversigt over startskærmen 16 Adgang til skærmbilledet Indstill. 17 Indstill. Menufunktioner 20 Netværksopsætning 22 Wi-Fi Direct 23 Opgradering af softwaren 25 Indstilling af DLNA AFSPILLE INDHOLD 26 Skifte kildeenhed 26 Afspilning af kommercielle diske 26 Afspilning af diske med indhold optaget af brugeren 27 Afspilning af filer på en USB-enhed 28 Styring af videoafspilning 29 Afspilning af en tidligere indspillet kommerciel lyddisk 30 Styring af musikafspilning 31 Afspilning af billedindhold 32 Radiolytning 33 Brug af Bluetooth 36 Brug af knapperne specialeffekt på fjernbetjeningen NETVÆRKSTJENESTER 37 Brug af BD-LIVE 37 Brug af DLNA 37 Apps 38 Bruge Opera TV Store 39 Screen Mirroring APPENDIKS 40 Flere informationer 41 Disk- og formatkompatibilitet 46 Fejlfinding 49 Specifikationer 51 Licenser 4 - Dansk

5 Sådan kommer du i gang Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt. Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, a. hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning) b. hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning). Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres. Kontrollér, at emballagen indeholder udstyret og højtalerkomponenterne som er nævnt på listen herunder. Tilbehør Fjernbetjening Brugervejledning Batterier Kun HT-H5500W/HT-H5550W Sådan kommer du i gang (Til strømkabel) Strømkabel FM-antenne Torusformet ferritkerne Højtalerkomponenter HT-H5500/HT-H5500W Kun HT-H5500W Center Front x 2 Surround x 2 Højtalerkabel x 6 Subwoofer Trådløs modtager Modul (SWA-6000) 5 - Dansk

6 Sådan kommer du i gang HT-H5530 Skrue (5x20) x 8 Center Sokkelfod x 2 Front x 2 Sokkel x 2 Surround x 2 Højtalerkabel x 6 Subwoofer HT-H5550/HT-H5550W Skrue (5x20) x 16 Center Sokkelfod x 4 Kun HT-H5550W Front x 2 Surround x 2 Sokkel x 4 Subwoofer Højtalerkabel x 6 Trådløs modtager Modul (SWA-6000) 6 - Dansk

7 Frontpanel NFC VIS IKONER FUNKTION STOP AFSPIL/ PAUSE DISKBAKKE ÅBN/LUK LYDSTYRKEKONTROL TÆND/SLUK FJERNBETJENINGSSENSOR DISPLAY Lad ikke børn røre ved produktets overflade, når det er tændt. Den er varm. For at opgradere produktets software gennem USB-stikket skal du bruge et USB-flashdrev. Når produktet viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen /6 på produktet eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen E. Hvis du ønsker at bruge internet, eller afspiller indhold fra en USB-enhed på dit TV gennem hjemmebiografen, kan du ikke vælge tilstandenbd/dvd med knappen FUNCTION. Du vælger tilstanden BD/DVD, forlader internet eller stopper indholdet, som du afspiller på TV, og vælger tilstandenbd/dvd. For at bruge funktionen NFC skal du mærke den kompatible Bluetooth-kildeenhed på toppen af produktet (se side 35). 5V 0.5A USB Sådan kommer du i gang Bagpanel * I tilfælde af HT-H5500/HT-H5530/HT-H5550 SURROUND BLÆSER SURROUND AUX IND * FM-ANTENNE HDMI UD STRØMKABEL EKSTERNT DIGITALT LAN-STIK HØJTTALERTILSLUTNINGSSTIK LYDINDGANGSSTIK (OPTISK) * Tilslutning af FM-antennen 1. Slut den leverede FM-antenne til FM-antennestikket. 2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den herefter til en væg eller en hård overflade. Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af hjemmebiografen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Ødelæg ikke blæseren eller ventilationshullerne. Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser. 7 - Dansk

8 Sådan kommer du i gang Fjernbetjening En gennemgang af fjernbetjeningen Tænder og slukker for produktet. Juster lydstyrken. Tryk på talknapperne for at vælge muligheder. Tryk for at vise diskmenuen. Tryk for at springe frem eller tilbage. Tryk for at afspille en disk eller filer. Tryk for at stoppe en disk eller filer. Vælg diskens undertekstsprog. Tryk for at flytte til startskærmen. Tryk for at anvende menuen Værktøjer. Vælger skærmmenuelementer og ændrer menuværdier. Går tilbage til den forrige menu. Disse knapper anvendes både til menuer på produktet og også til forskellige Blu-ray-diskfunktioner. Tryk for at sende lyden til hjemmebiografens eller TV'ets højtaler (se side 36) Vælg den ønskede DSP/EQlydtilstand. TOOLS RETURN FUNCTION DISC MENU VOLUME - + RDS DISPLAY MUTE TA PTY - PTY SEARCH PTY TITLE MENU 0 POPUP SUBTITLE HOME REPEAT INFO EXIT TUNER MEMORY MO/ST A B C D TV SOUND DPS/EQ TUNING DOWN UP Tryk for at vælge hjemmebiografens tilstand. (BD/DVD, D. IN, AUX osv.). Åbner og lukker diskbakken. Afbryd lyden midlertidigt. Brug RDS-funktionen til at modtage FM-stationer. Brug til at åbne pop opmenuen/titelmenuen. Tryk for at søge frem eller tilbage. Tryk for at stoppe afspilning. Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel, et spor eller en disk. Brug til at vise afspilningsinformationer under afspilning af en Blu-ray/DVD-disk eller filer. Tryk for at forlade menuen. Brug til at forudindstille en radiofrekvens. Vælg MONO eller STEREO for radioudsendelser. Søg efter aktive FM-kanaler, og skift kanal. Installation af batterier i fjernbetjeningen Sørg for, at batteriernes + - og -ender passer med diagrammet inde i rummet. Ved normalt forbrug holder batterierne i omkring et år. Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m fra produktet i lige linje. Batteristørrelse: AAA 8 - Dansk

9 Tilslutninger Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter. Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet. Tilslutning af højtalerne Subwoofer Center Front (H) Subwoofer Center Front (H) Front (V) Surround (V) Produkt Surround (H) Front (V) Surround (V) Produkt Surround (H) Trådløst modtagemodul Tilslutninger * HT-H5500/HT-H5530/HT-H5550 * HT-H5500W/HT-H5550W Surroundhøjtalere skal sluttes til det trådløse modtagemodul. Anbringelse af produktet Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tv-soklen. Valg af lytteposition Lyttepositionen skal have en afstand fra TV et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse. Hvis du f.eks. har en 46 skærm, skal du placere lyttepositionen 2,92-3,50 meter fra skærmen. Fronthøjtalere Centerhøjtaler Surroundhøjtalere Anbring disse højtalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45 ) mod dig. Anbring højtalerne, så deres diskanthøjtalere har samme højde som dine ører. Juster fronthøjtalernes forside med centerhøjtalerens forside, eller anbring dem en anelse foran centerhøjtalerne. Det er bedst at installere centerhøjtaleren i samme højde som fronthøjtalerne. Du kan også installere den direkte over eller under tv-apparatet. Anbring disse højtalere til siden i forhold til lyttepositionen. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads, kan du anbringe disse højtalere, så de vender mod hinanden. Anbring dem 60 til 90 cm over dine ører, vendende en anelse nedad. * I modsætning til front- og centerhøjtalerne bruges surroundhøjtalerne hovedsageligt til lydeffekter. Der kommer ikke altid lyd fra dem. Subwoofer Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil. * Højtalernes udseende kan være anderledes en illustrationerne i denne brugervejledning. * Match højtalerkablerne til den farvede mærkat på bagsiden af højtaleren, og sæt dem derefter i jackstikket med samme farve. Se side 10 for at få nøjagtig vejledning. 9 - Dansk

10 Tilslutninger Installation af højtalerne på Tallboy-soklen * Kun HT-H5530/HT-H5550/HT-H5550W 1. Vend sokkelfoden, så den vender nedad, og fastgør den til soklen. 2. Brug driveren til at samle skruerne i de 3 markerede huller. 1 Sokkelfod 2 Sokkel 3. Stræk et medfølgende højtalerkabel ud, og stik det gennem hullet i midten af højtalerfoden. 4. Monter den øverste højtaler på den samlede sokkel. 3 4 Højtaler Sokkel 5. Brug en skruetrækker til at sætte en skrue i retningen med uret i hullet på bagsiden af højtaleren. Tilslut derefter højtalerkablet. 6. Således ser produktet ud, når højtaleren er installeret. Følg disse trin for at installere andre højtalere. 5 6 Højtalerkabelforbindelser 1. Match hvert højtalerkabelbundt med den korrekte højtaler ved at matche det farvekodede stik på hvert kabel med det farvede klistermærke på bunden af hver højtaler. 2. Tilslut kabelstikkene fra hver højtaler til bagsiden af produktet ved at afstemme farverne på højtalerstikkene på højtalerledningen med farverne på højtalerstikkene på produktet Dansk

11 SURROUND SURROUND For HT-H5500 Centerhøjtaler Fronthøjtaler (V) SURROUND Fronthøjtaler (H) Subwoofer SURROUND Surroundhøjtaler (V) Surroundhøjtaler (H) Tilslutninger * Se side 6 om højtalerne HT-H5530/HT-H5550. For HT-H5500W Centerhøjtaler Fronthøjtaler (V) Subwoofer Fronthøjtaler (H) Surroundhøjtaler (V) Surroundhøjtaler (H) Trådløst modtagemodul * HT-H5500W/HT-H5550W kan kun sluttes til SWA * Se side 6 om højtalerne til HT-H5550W. Hvis du anbringer en højtaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. magnetfeltet. Anbring modulet til trådløs modtagelse bag ved lyttepositionen. Hvis modulet til trådløs modtagelse er for tæt på produktet, kan der muligvis forekomme afbrydelser i lyden fra højtalerne på grund af forstyrrelser. Hvis du bruger en enhed, som f.eks. en mikroovn, et trådløst netværkskort, Bluetooth-udstyr eller andet udstyr, der anvender samme frekvenser (2,4/5,8 GHz) tæt på produktet, kan der muligvis forekomme afbrydelser i lyden fra højtalerne på grund af forstyrrelser Dansk

12 Tilslutninger Den maksimale overførselsafstand fra produktet til det trådløse modtagemodul er ca. 10 m, men kan variere. Det afhænger af driftsmiljøet. Hvis der er en jernbeton- eller stålmur mellem produktet og modulet til trådløs modtagelse, fungerer systemet muligvis slet ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal. Hvis produktet ikke opretter den trådløse forbindelse, skal der laves en ID-indstilling mellem produktet og det trådløse modtagemodul. Når produktet er slukket, skal du trykke på "0" "1" "3" "5" på fjernbetjeningen. Tænd for det trådløse modtagemodul. Derefter skal du trykke og holde på knappen "ID SET" på bagsiden af det trådløse modtagemodul i fem sekunder og derefter tænde for produktet. FORSIGTIG Hvis du vil montere højtalerne på væggen, skal sømmene eller skruerne (leveres ikke) monteres korrekt i væggen, hvor du ønsker at placere højtalerne. Brug derefter hullerne på bagsiden af højtalerne til ophængning på en skrue eller et søm. Lad ikke børn lege med eller tæt på højtalerne. De kan komme til skade, hvis en højtaler vælter. Når du tilslutter højtalerledningerne til højtalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/ ) er korrekt. Hold subwooferhøjtaleren uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre genstande ind i subwooferhøjtalerens kanal (hullet). Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad. Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i modulet til trådløs modtagelse. Hold det borte fra vand og fugt. For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring modulet til trådløs modtagelse ikke er noget, der spærrer. I 2 kanals tilstand er der ikke lyd i de trådløse surroundhøjtalere. Montering af den torusformede ferritkerne på stømledningen på det trådløse modtagemodul (SWA-6000) * Kun HT-H5500W/HT-H5550W Hvis du monterer en torusformet ferritkerne på det trådløse modtagemoduls strømkabel, medvirker den til at forhindre forstyrrelser, der skyldes radiosignaler. 1. Træk i låsetappen for at åbne ferritkernen. 2. Lav en dobbelt løkke på strømkablet til det trådløse modtagemodul. 3. Monter den torusformede ferritkerne på det trådløse modtagemoduls strømkabel, som vist i figuren til højre, og tryk, indtil den klikker. Monter ferritkernen så tæt på det trådløse modtagemodul som muligt Dansk

13 Tilslutning til TV og eksterne enheder R Rød W Hvid Metode 1 Metode 2 Tilslutninger Eksterne enheder AUDIO OUT OPTICAL OUT HDMI IN Tilslutning til et tv Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv. Hvis TV'et understøtter ARC, kan du høre lyden fra dit TV gennem hjemmebiografen ved kun at tilslutte dette kabel. Se side 18 i denne vejledning og afsnittet ARC i brugervejledningen til dit TV for detaljer. Tilslutning til eksterne enheder Tryk på knappen FUNCTION for at vælge den korrekte tilstand til en ekstern enhed, når du har tilsluttet enheden. Hver gang du trykker på denne knap, skifter tilstanden i denne rækkefølge: BD/DVD D. IN AUX FM BT To metoder til tilslutning af eksterne enheder til din hjemmebiograf er forklaret herunder. Metode 1 AUX IND : Tilslutning af en ekstern analog komponent Brug et RCA-lydkabel (medfølger ikke), og slut AUDIO IND-stikket på produktet til AUDIO Out-stikket på den eksterne, analoge komponent. Vælg tilstanden AUX. Sørg for at farverne på stikkene passer sammen i indgangen og udgangen. Metode 2 OPTISK : Tilslutning af en ekstern digital lydkomponent Bruges til tilslutning af den digitale lydudgang på komponenter med digitale signaler, som f.eks. kabelbokse og satellitmodtagere (set-top-bokse): Brug et digitalt, optisk kabel (medfølger ikke), og slut det optiske, digitale lydindgangsstik på produktet til det digitale udgangsstik på den eksterne, digitale enhed. Vælg tilstanden D. IN. For at se video fra din kabelboks/satellitmodtager skal du tilslutte dens videoudgang direkte til et tv. Dette system understøtter digitale samplingsfrekvenser på 32 khz eller højere fra eksterne digitale komponenter. Dette system understøtter kun DTS- og Dolby Digital-lyd. MPEG-lyd, et bitstream-format, understøttes ikke Dansk

14 Tilslutninger Tilslutning til en netværksrouter Trådløst netværk Du kan slutte produktet til din netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder. Kablet netværk Trådløs router eller Bredbåndsmodem (med integreret router) Bredbåndstjeneste Bredbåndstjeneste Router Bredbånd modem Bredbåndstjeneste Din router eller din internetleverandørs politikker kan forhindre, at produktet kan tilgå Samsungs softwareopdateringsserver. Sker dette, skal du kontakte din internetleverandør for flere informationer. DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket. For at bruge funktionen DLNA skal du slutte din PC til dit netværk som vist i figurerne herover. Tilslutningen kan være kablet eller trådløs. Hvis den trådløse router understøtter DHCP, kan dit produkt anvende en DHCP- eller en statisk IPadresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Indstil den trådløse router til infrastruktur-tilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke. Produktet understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller: - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Vælg en kanal på den trådløse router, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den kanal, der er indstillet for den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre forstyrrelser og kommunikationsfejl. I overensstemmelse med de nyeste specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter Samsunghjemmebiograferne ikke sikkerhedskrypteringerne WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2 Mixed) i netværk, der kører i tilstanden n. Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (AP-ydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.) Dansk

15 Indstillinger Den første indstillingsprocedure Hjemmemenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne. OSB-menuen (skærmmenuen) i dette produkt kan muligvis ændres efter opgradering af softwareversionen. Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu. 1. Tænd for dit TV, når du har tilsluttet produktet, og tænd derefter for produktet. Når du tænder produktet for første gang, viser produktet automatisk skærmbilledet Startindstilling sprog. 2. Tryk på knapperne for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen E. 3. Tryk på knappen E for at starte funktionsopsætningen. Startindstilling Tv-forhold og netværk bliver indstillet. Hver indstilling kan senere ændres under "Indstillinger" 4:3 Pan-Scan - Til ældre, almindelige, analoge TV. Viser 4:3-billeder i fuld skærm og 16:9-billeder i pan-scan-format, der udfylder skærmen, men afskærer venstre og højre side og forstørrer midten vertikalt. 5. Skærmen Netværk vises. - Inden du starter, skal du kontrollere, at produktet er sluttet til din router. - Indstil til trådet eller trådløs afhængigt af dine netværksomgivelser. - Hvis du har et netværk med statiske IPadresser, foreslår vi, du vælger Skip (Spring over) ved at trykke på den BLÅ knap (D). Hvis du springer netværksopsætningen over her, eller opsætningen ikke fungerer korrekt, kan du sætte produktets netværkskonfiguration op senere. (Se side 20) Startindstilling Netværk Vælg din netværkstype. Netværkstype Trådløst Kabel Indstillinger Start Tilslut Netværkskabel tilsluttet. a Tidlig. " Vælg 4. Skærmen Tv-forhold vises. Tryk på knapperne for at vælge et ønsket TV-formatforhold, og tryk derefter på knappen E. Du har fire valg: 16:9 Original - Til bredskærms-tv. Viser billeder i bredformat i deres originale 16:9-format og 4:3-billeder (det gamle standardformat) i 4:3 pillarboksformat med sorte bjælker til venstre og højre. 16:9 Fuld - Til bredskærms-tv. Viser bredskærmsbilleder i deres originale 16:9-format og udvider 4:3-billeder, så de fylder hele 16:9-skærmen. 4:3 Rektangel - Til ældre, almindelige, analoge TV. Viser 4:3-billeder i fuld skærm og 16:9-billeder i et rektangelformat, der bevarer 16:9-formatforholdet, men anbringer sorte bjælker over og under billedet. 6. Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket. Når det er udført, skal du trykke på knappen E. Skærmbilledet "Startindstillinger udført." vises, hvorefter startskærmen vises. Hvis du vil vise skærmen Startindstilling igen for at foretage ændringer, skal du vælge indstillingen Nulst.. (Se side 20) Hvis du bruger et HDMI-kabel til at slutte produktet til et Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibelt Samsung TV og 1.) Du har indstillet funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) på både TV'et og produktet og 2.) Du har indstillet TV'et til et sprog, der understøttes af produktet, og produktet vælger automatisk det pågældende sprog som foretrukket sprog Dansk

16 Indstillinger Hurtig oversigt over startskærmen 8 Funktion 1 Afsp. disk 2 Billeder Videoer Musik Bruges til skifte til en ekstern enhed og til at skifte radio og tilstand for en Bluetoothforbindelse. Du kan bruge knappen FUNCTION på fjernbetjeningen og knappen på hovedenheden til at skifte tilstand. 9 Indstill. Indstiller forskellige funktioner, så de passer til dine personlige præferencer. Blu-ray App 1 App 2 App 3 App 4 Opera TV Mere Screen Skift Store Mirroring enhed Funktion Indstill Afsp. disk Disken, som befinder sig bakken, vises. Tryk på E for at starte afspilningen af disken. 2 Billeder/Videoer/Musik Afspiller billed-, video- eller musikindhold fra disk, USB, PC eller mobile enheder. 3 Apps Går til forskellige betalbare eller gratis programmer. 4 Opera TV Store Gør webbaseret app for TV tilgængelig for brug. 5 Mere En liste med praktiske og populære apps, vi anbefaler. 6 Screen Mirroring Opsæt den trådløse spejlingsfunktion mellem hjemmebiografen og en smartphone eller en tablet. 7 Skift enhed Viser en liste over eksterne enheder, som er tilsluttet din hovedenhed. Tænd for den ønskede enhed. For at afspille eller vise video-, billed- eller musikfiler, der findes på din PC, skal du slutte din hjemmebiograf og PC til et hjemmenetværk, og du skal downloade, installere og konfigurere AllShare-softwaren på din PC. (Se side 25) Adgang til skærmbilledet Indstill. 1. Vælg Indstill. på skærmen Home, og tryk derefter på knappen E. Skærmen Indstill. (Startindstillinger - sprog) vises. Indstill. Skærm Lyd Netværk System Sprog Sikkerhed Generelt Support 3D-indst. Tv-bredformat BD Wise Opløsning Filmramme (24 bps). HDMI-farveformat HDMI dybe farver Progressiv tilstand : 16:9 Original : Fra : Auto : Fra : Auto : Fra : Auto 2. For at åbne menuerne, undermenuerne og mulighederne på skærmen Indstill. skal du se illustrationen af fjernbetjeningen herunder. (Se side 17) Hvis produktet efterlades i stoptilstand i mere end 5 minutter, uden at det bruges, vises en pauseskærm på TV'et. Hvis produktet efterlades med pauseskærm i mere end 20 minutter, slukker det automatisk for strømmen Dansk

17 Knapper på fjernbetjeningen til brug i menuen Settings (Indstill.) SUBTITLE HOME REPEAT Indstill. Menufunktioner Skærm 1 TOOLS INFO 3 RETURN EXIT 2 4 TUNER Knappen HOME : Tryk for at flytte til startskærmen. Knappen RETURN : Tryk på knappen for at vende tilbage til den forrige menu. Knappen E (ENTER) / RETNINGSKNAPPER : Tryk på for at flytte markøren eller vælge et element. Tryk på knappen E for at aktivere det aktuelt valgte element eller bekræfte en indstilling. Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den aktuelle menu. Detaljere oplysninger om funktioner Hver Indstill., hvert menuelement og hver individuel mulighed er forklaret detaljeret på skærmen. For at vise en forklaring skal du bruge knapperne til et vælge funktionen, menuelementet eller muligheden. Forklaringen vises som regel til nederst på skærmen. En kort beskrivelse af hver Indstill. starter på denne side. Yderligere informationer om nogle af funktionerne findes også i appendikset til denne vejledning. 3D-indst. Indstiller 3D-relaterede funktioner. 3D Blu-ray-afsp.tilst.: Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand. Hvis du flytter til startskærmen i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D. Skærmstørrelse: Indtast størrelsen på det tv, der er sluttet til produktet. Produktet justerer automatisk 3D-outputtet til tv'ets skærmstørrelse. Læs omhyggeligt sundheds- og sikkerhedsinformationer før du ser 3D-indhold. (Se side 3) Tv-bredformat Gør det muligt at justere outputtet til størrelsen på din tv-skærm. (Se side 40) BD Wise BD Wise er Samsungs nyeste funktion til sammenkobling. Når du slutter et Samsungprodukt og et Samsung-TV med BD Wise til hinanden via HDMI, og BD Wise findes både på produktet og TV'et, udsender produktet video ved Blu-ray/DVD-diskens videoopløsning og rammehastighed. Opløsning Lader dig indstille HDMI-videosignalets udgangsopløsning til BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Tallet angiver antallet af videolinjer pr. billede. I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere linjer, desto bedre kvalitet. Filmramme (24 bps). Indstillinger Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24 bps). til Auto, kan du automatisk justere produktets HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret billedkvalitet ved tilslutning til et 24Fskompatibelt tv. Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24 bps). på et TV, der understøtter denne billedhastighed. Filmramme er kun tilgængelig, hvis produktet har HDMI-opløsningstilstandene 1080p Dansk

18 Indstillinger HDMI-farveformat Lader dig indstille farverumsformatet til HDMIoutput, så det passer til den tilsluttede enheds kapacitet (tv, skærm osv.). HDMI dybe farver Med denne funktion kan du indstille produktet til at udsende video fra HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde. Progressiv tilstand Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD er. Højttalerindstilling Lyd Gør det muligt at justere følgende højtalerindstillinger og tænde/slukke for testtonen, så du kan teste højtalerne. Niveau: Du kan justere den justere den relative loudness for hver højtaler fra 6 db til -6dB. Hvis du f.eks. er glad for dyb bas, kan du forøge subwooferens loudness med 6dB. Afstand: Du kan justere den relative afstand mellem hver højtaler fra lyttepositionen med op til 9 meter. Jo længere væk højtaleren er, jo højere lyder højtaleren. Test tone: Du kan køre funktionen Test tone, så du kan teste dine justeringer. Indstilling af Test tone til Til tænder for Test tone. Indstillinger til Fra slukker for den. Vælg højttaler Lader dig vælge, hvilke højtalere der skal være aktive: Enten tv'ets højtalere eller hjemmebiografens højtalere. Lydreturkanal Du kan omstyre lyden fra tv'et til hjemmebiografens højtalere. Kræver en HDMI-tilslutning og et tv, der er kompatibelt med Lydreturkanal (ARC). Hvis Lydreturkanal er aktiveret, og du bruger et HDMI-kabel ved tilslutning af produktet til TV et, fungerer digitalt, optisk input ikke. Hvis Lydreturkanal er indstillet til Auto, og du bruger et HDMI-kabel til at tilslutte produktet til TV'et, vælges ARC eller digital optisk indgang automatisk. Digitalt output Du kan indstille Digitalt output, så det passer til mulighederne for den AV-modtager, du har sluttet til produktet: Se tabellen til valg af digitalt output for yderligere oplysninger. (Se side 45). Dynamisk områdekontrol Du kan anvende kontrol med dynamikområdet på Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby TrueHD-lyd. Auto: Styrer automatisk dynamikområdet på Dolby TrueHD-lyd, baseret på informationer i Dolby TrueHD-lydsporene. Endvidere deaktiveres kontrol med dynamikområdet for Dolby Digital og Dolby Digital Plus. Fra: Lader dynamikområdet være ukomprimeret, så du kan høre den originale lyd. Til: Aktiver styring af dynamikområdet for alle tre Dolby-formater. Lavere lyde gøres kraftigere, og kraftige lyde gøres lavere. Downmixing-tilstand Du kan vælge en flerkanals downmixing-metode, der er kompatibel med dit stereosystem. Du kan vælge, at produktet skal downmixe til Normal stereo eller til Surround-kompatibel. Lydsynk. Når produktet er sluttet til et digitalt tv, kan du kontrollere lydforsinkelsen, så lyd og billede er synkroniseret. Du kan indstille forsinkelsestiden til mellem 0 og 300 ms. Netværksindstillinger Netværk Giver dig mulighed for at konfigurere netværksforbindelsen, så du kan nyde forskellige funktioner, som f.eks. internettjenester eller DLNA Wi-Fi-funktionalitet og udføre softwareopgraderinger. Netværkstest Du kan teste opsætningen af internetprotokollen for at se, om den fungerer korrekt. Netværksstatus Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og internettet Dansk

19 Wi-Fi Direct BD-datastyring Gør det muligt at tilslutte en Wi-Fi Direct-enhed til produktet med et peer-to-peer-netværk uden brug af en trådløs router. Bemærk, at hvis produktet er sluttet til et trådløst netværk, så kan det blive frakoblet, når du bruger Wi-Fi Direct. (Se side 22) Tekstfiler, som f.eks. filer af typerne.txt eller.doc, vises ikke, når du bruger funktionen Wi-Fi Direct. Screen Mirroring Funktionen Screen Mirroring viser dig skærmbilledet på din smartphone eller smartenhed på et TV, du har tilsluttet produktet. (Se side 39) Enhedsnavn Du kan knyttet et sigende navn til produktet. Du bruger dette navn til at identificere produktet, når du slutter eksterne Wi-Fi-enheder (smartphones, tabletpc'er mv.) til det. BD-Live-internet forbindelse Du kan tillade eller forbyde en internetforbindelse til BD-Live-tjenesten. Her kan du styre det indhold, som du har downloadet via en Blu-ray-disk, der understøtter BD-Live-tjenesten. Du kan vise informationer om den USB-enhed, du bruger til BD Live-datalagring, inkl. lagerpladsen. Du kan også slette BD Live-data og ændre enheden. DivX Video på kommando Se DivX VOD-registreringskoderne, der skal købes til afspilning af DivX VOD-indhold. Sprog Lader dig vælge det sprog, du foretrækker til skærmmenuen, diskmenuen mv. Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det. Sikkerhed Standard-PIN-koden er Indtast standard- PIN-koden for at åbne sikkerhedsfunktionen, hvis du ikke har oprettet din egen PIN-kode. BD-spærringsniveau Indstillinger Startindstilling System Giver dig mulighed for at køre proceduren Startindstilling. (Se side 15) Hurtig start Du kan tænde hurtigt ved at reducere boot-tiden. Hvis denne funktion er indstillet til Til, forøges strømforbruget i standby. (Cirka 12 W ~ 20 W) Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ er en praktisk funktion, der tilbyder betjening kædet sammen med andre Samsungprodukter, der er udstyret med funktionen Anynet+, og du kan styre disse produkter med én Samsungtv-fjernbetjening. For at bruge denne funktion skal du slutte dette produkt til et Anynet+ Samsung tv med et HDMI-kabel. Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske der har et spærringsniveau lig med eller større end et bestemt aldersniveau, hvis PIN-koden ikke indtastes. DVD-spærringsniveau Forhindrer afspilning af DVD'er med et niveau over et specifikt numerisk niveau, hvis PIN-koden ikke indtastes. Skift PIN Skifter den 4-cifrede PIN-kode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner. Tidszone Generelt Lader dig angive tidszonen, der gælder for dit område Dansk

20 Indstillinger Softwareopgradering Support For flere informationer om denne funktion skal du se side 23. Kontakt Samsung Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til produktet. Vilkår for serviceaftale Viser den generelle fraskrivelse vedrørende tredjepartsindhold og -tjenester. Nulst. Bringer alle indstillinger tilbage til standardindstillingerne, undtagen for netværket. Kræver at du indtaster din sikkerheds-pin-kode. Standardsikkerheds-PIN-koden er Netværksopsætning Når du slutter dette produkt til et netværk, kan du anvende netværksbaserede applikationer og funktioner som f.eks. BD-LIVE og opgradere produktets software gennem netværksforbindelsen. Konfiguration af din netværksforbindelse Følg disse trin for at konfigurere din netværksforbindelse: 1. På startskærmen: Vælg Indstill., og tryk derefter på knappen E. 2. Vælg Netværk, og tryk derefter på knappen E. 3. Vælg Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen E. 4. Gå til instruktionerne for kablede netværk, der starter herunder eller til instruktionerne for trådløst netværk. (Se side 21) Kablet netværk Kabel Automatisk Efter at have fulgt trin 1 til 3 herover: 1. På skærmen Netværksindstillinger skiftes Netværkstype til Kabel. Vælg derefter Tilslut, og tryk på knappen E. Produktet detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer netværksforbindelsen og slutter derefter til netværket. 2. Markér OK, når du er færdig, og tryk derefter på knappen E. Kabel - Manuelt Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for Netværksindstillinger manuelt. Efter at have fulgt trin 1 til 3 herover: 1. På skærmen Netværksindstillinger skiftes Netværkstype til Kabel. Vælg derefter Tilslut og tryk på knappen E. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen. Hvis det er muligt at oprette trådløs forbindelse til dit netværk, skal du nu vælge Skift netværk, skift Netværkstype til Trådløst, og se derefter instruktionerne for trådløse netværk. (Se side 21) Netværksindstillinger Kablet netværksforbindelse mislykkedes. MAC adresse XX:XX:XX:XX:XX:XX IP-adresse Subnet Mask Gateway DNS Server Fejl ved automatisk IP-indst. Prøv følgende for at indstille IP autom., eller indstil IP manuelt ved at vælge 'IP-indstillinger'. - Sørg for, at DHCP-serveren er aktiveret på det trådløse netværk, og frakobl/tilkobl derefter det trådløse netværk. - Kontakt din internetlev. for mere info. Skift netværk IP-indstil. Prøv igen Luk a Tidlig. d Skip < Flyt " Vælg 2. Brug knapperne til at vælge IP-indstil., og tryk derefter på knappen E. Skærmen IPindstil. vises. 3. Vælg IP-indst. feltet, og indstil derefter til Indtast manuelt. 4. Vælg et paramter, som skal indtastes, f.eks. (IP-adresse), og tryk derefter på E. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste talværdien for parameteret. Du kan også indtaste tal med knapperne. Brug knapperne på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt indenfor et parameter. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen E. 5. Tryk på knappen eller for at flytte til et andet parameter, og indtast tallene for dette parameter ved at følge instruktionerne i trin Dansk

Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning

Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning Forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet service, bedes du registrere

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps

Internet@TV med Samsung Apps HT-C5500 leverer HD-billede og lyd, der matcher dit Samsung HD TV. Med dette hjemmebiosystem får du fantastiske billeder og mange tilslutningsmuligheder. Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere