DANTONIT NATURPRODUKTER MED DE UANEDE MULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANTONIT NATURPRODUKTER MED DE UANEDE MULIGHEDER"

Transkript

1 DANTONIT NATURPRODUKTER MED DE UANEDE MULIGHEDER

2 ODENSE TÅSINGE Ved konstruktion af procesanlægget er der lagt vægt på en effektiv energiudnyttelse, bl.a. er der installeret et system, som udnytter restvarmen i tørreluften. Råstoffer til Dantonit-produktionen indvindes fra åben grav på Tåsinge. Dantonit indvinder bentonit fra en forekomst på Tåsinge. Til dette formål er der opført en ny fabrik i Odense, hvor et avanceret produktionsanlæg gør det muligt at bearbejde og forædle materialet. Bergen Stavanger Trondheim Oslo Stockholm Göteborg København Hamburg Amsterdam Berlin Warszawa 2 London

3 Hvad er bentonit? Bentonit er en plastisk lerart med et højt indhold af mineralet montmorillonit. Montmorillonit er dannet ved nedbrydning af vulkansk aske og aflejret i havet for cirka 50 millioner år siden. Det specielt høje indhold af montmorillonit giver vores skandinaviske kalcium bentonit en række unikke egenskaber, der adskiller den fra andre lertyper. De unikke egenskaber (svelning, vandabsorption, viskositet m.m.) gør bentonit til et vigtigt materiale i en lang række forskellige produkter. Bentonit bliver blandt andet brugt til grundvands beskyttelse, vandtætte membraner, jordstabilisering, fundamentsikring, geo- og brønboringsteknik samt no-dig Tørreanlæggene er indrettet til optimal energiudnyttelse. Bentonit fra Dantonit A/S Vores skandinaviske bentonit stammer fra en forekomst på øen Tåsinge i det sydlige Danmark. Forekomsten er kun dækket af 1-2 meter overjord og ligger ned til 50 meters dybde. Vandindholdet i den uforarbejdede bentonit ligger naturligt på ca 35%. Dantonitproduktionen foregår i store, lukkede haller i Odense. 3

4 Dantonit og miljøet Som hovedregel anvendes samtlige Dantonitprodukter til formål, som er tæt knyttet til vores natur og miljø. Det er derfor en selvfølge, at indvinding og produktion sker under forhold, hvor der tages store miljøhensyn. Beskyttelse af miljøet og vore ressourcer Vores miljø skal beskyttes mod at blive forurenet. Det betyder, at der er behov for sikre løsninger, der effektivt beskytter miljøet, samtidig med at vi holder hus med vore råstoffer. Deponier og lossepladser samt andre forureninger udgør en potentiel forureningsfare for det omkringliggende miljø. For at sikre mod en potentiel forurening fra kommende deponier, lossepladser, olie- og benzinanlæg må der indbygges tætte membraner, som effektivt tilbageholder de forurenede stoffer og samtidigt leder disse til sikre opsamlingsbassiner hvorfra de kan håndteres Dantonitproduktionen er miljøcertifi ceret efter ISO 9001 og samtlige produkter er derudover miljøcertifi cerede efter tyske retningslinjer, og opfylder således nogle af de strengeste miljøkrav i markedet. I forbindelse med fabriksfaciliteterne er der indrettet laboratorium til kvalitetskontrol og produktudvikling. I produktionen pakkes produkterne i flere emballagestørrelser. 4

5 Produkter og anvendelse Naturlige membraner, deponier og vandhuller DantoCrude Slurrywalls, Entreprenøropgaver, deponimembraner, vandforsegling og injektionsgrout DantoCon Anlægsarbejde, byggeri, brøndforsegling, drængrøfter og fugtabsorption DantoGran Side 6-7 Side 8-9 Side Afpropning af borehuller samt indkapsling og geoteknik Boremudder til HDD, tunneling, og vertikalboringer Læs meget mere om Dantonitprodukterne på de følgende sider DantoPlug DantoDrill Side Side

6 DantoCrude Sø etableret med 10 cm tyk membran af Dantocrude. Naturlig jordfugtig kalciumbentonit har store fordele ved etablering af naturlige membraner i regnvandsbassiner, damme, og drængrøfter. Her undgås sårbare plastfolier, bentonitmåtter og traditionelle membraner af almindeligt ler. DantoCrude membraner er tættere, mere robuste og mere fleksible end tynde traditionelle bentonitmåtter. Det er således unødvendigt først at etablere et beskyttende underlag før membraner udlægges. Dette sparer tid og omkostninger for entreprenøren. Der er ingen tidskrævende samlinger eller limninger, som kan blive utætte og kræver specialudstyr, og samtidig sikre DantoCrude membraner mod gen- nemtrængning af forurenende stoffer som benzin, olie, og tungmetaller. Beskadiges DantoCrude membranen, er den i kraft af sine svelningsegenskaber i stand til at reparere sig selv, så der undgås dyre og besværlige lapninger ved f.eks. gennemgroning af rødder. DantoCrude membraner er formbare efter underlaget og hæfter tæt mod fundamenter og rørgennemføringer. Udlægning kan ske med almindeligt entreprenørmateriel. Der kan vælges mellem to udførselsmetoder, enten ved udlægning og komprimering af bentonit på en 6

7 Naturlige membraner, deponier, vandhuller fast overflade, hvilket giver en fast membran af bentonit, eller ved fræsning af bentonit ned i den eksisterende underbund en fræsemembran, bestående af eksisterende jordlag blandet med bentonit. Nærmere arbejdsbeskrivelse kan findes på Til en fast membran bruges mere bentonit end til en fræsemembran. En fast membran har til gengæld en lavere permeabilitet, og der spares omkostninger til nedfræsning af bentonit i underbunden. Membrantype Sand/ DantoCrude fræsemembran Fast DantoCrude membran Traditionel bentonitmåtte Jordbundstype Sammenligning af forskellige membrantyper Tykkelse i cm Hydraulisk ledningsevne m/s Strømning mm/år Advektion Gennembrudstid antal år 30 1 x x x måned Naturligt lerindhold Bentonit pr. 10 cm membran Bentonit tilførelse Sand < 5% kg/m 2 6-7% Sand, leret 5-10% kg/m 2 5-6% Sand, stærkt leret 10-12% 8 kg/m 2 4% Ler, stærkt sandet 12-14% 6 kg/m 2 3% Ler, sandet > 14% 6 kg/m 2 Maksimalt 3% DantoCrude anvendes også i forbindelse med vand-bygningsog miljøområdet: Som tætning i diger og dæmninger Tilbageholdelse af perkolat i deponier Vanddybde i m DantoCrude forbrug ved fast membran Membrantykkelse i cm Forbrug kg pr. m 2 2,4 eller mindre ,5-4, og derover Omslutning af olie og kemiske tankanlæg Styring af overfladevand fra skråningsanlæg 7

8 DantoCon Udførelse af en slurrywall til inddæmning og oprensning af en forureningskilde. DantoCon kan løse mange forskellige entreprenøropgaver: Slurrywalls, opslæmmet bentonit pulver iblandet evt. cement for fundamentering og tætning for indtrængen af grundvand. Forsegling af betonkonstruktioner mod grundvandsindtrængning. BES membraner, blandinger med stenmel eller sand til membran-opbygning under deponier, tankstationer og parkeringspladser, hvor den kan erstatte plastfolier og almindelige lermembraner. Blanding med cement til fremstilling af grout (pumpbar vælling) til udfyldning og tætning i forbindelse med tunnelbyggeri. Slurrywalls Slurrywalls (afspærringsgrøfter) tjener til at hindre eller styre forstyrrende vandstrømme i jordlag i forbindelse med anlægsarbejde. Forureningskilder kan inddæmmes og styres, så de ikke når grundvandet. Arbejdet foretages med almindeliggravemaskine, hvor der graves en smal rende, som rækker ned i aquitarden (lag med lav hydraulisk ledningsevne, ler-moræneler). Renden holdes under hele graveprocessen fyldt med en bentonitslurry, hvis formål er, med sit hydrostatiske tryk at sikre rendens vægge og med sine tættende evner, at hindre udsivning til de omkringliggende jordlag. Efterhånden som gravearbejdet skrider frem fyldes grøften op bagfra med det opgravede materiale blandet med bentonit. Der dannes derved en tæt væg, som er uigennemtrængelig for vandstrømmen. DantoCon Seal DantoCon Seal kan anvendes som vandtætning langs ydersiden af kældre, hvor den ved fugtpåvirkning vil danne en vandtæt naturlig membran. Udlagt og komprimeret langs støbeskel vil den ligeledes danne en sikker vandtætning. 8

9 Slurrywalls, entreprenøropgaver, vandforsegling, injektionsgrout Som sikring mod opstigende grundvand under veje og anlæg kan DantoCon Seal blandes med 0/2 stenmel og udlægges i et cm tykt lag, der opnås hermed en stabil BES (Bentonite Enhanced Soil) membran med en lav permeabilitet. Samme membrantype kan med fordel også anvendes, hvor der ønskes sikring mod nedsivning. F.eks i forbindelse med etablering af parkeringspladser og veje i vandindvindingsområder, som bund- og topmembran ved etablering af deponier og oplagspladser og membraner omkring ledningsgrave. DantoCon Cem DantoCon Cem er en Calcium-bentonit kornstørrelse 0-1 mm, som anvendes til fremstilling af cementstabiliseret grout (bl.a. Storebæltsblandingen). Denne grout er en pumpbar blanding, der hærder op til en tæt membran eller kappe. Den anvendes til afpropning og renovering af boringer, udforing af hulrum omkring rørledninger, stabilisering af jordstrukturer omkring boringer og tunneller samt til slurrywalls. Vertikale membraner Diger og Slurry Walls Tætning af diger og dæmninger. Konstruktion af drængrøfter ved f.eks. vejanlæg Tilbageholdelse og omledning af spildevand fra deponier. Sikring af bygningsfundamenter. Tørlægning af bygningsudgravninger. Omslutning af olie- og kemiske tankanlæg. Opfange og styre overfladevand fra skråningsanlæg. Forsegling af bygnings - funda menter og betonkonstruktioner Klæber permanent til overfladen og forsegler denne mod vandindtrængning. Nemt og effektivt at arbejde med. Ingen limninger / samlinger eller utætte rør-gennemføringer. Forseglingen er formbar efter konstruktionens profi l. Ingen behov for beskyttende underlag eller afsluttende overfladeafdækning. Materialet kan tilpasses efter ønske og fungerer i alle miljøer. Forseglingen forbliver permanent fleksibel revnedannelse over tid undgås. Udføres med almindeligt entreprenørudstyr. Samlede etableringsomkostningerne holdes lave. Leveringsoversigt DantoCon Standard Fundament forsegling ved Frederikssten fæstning. Navn DantoCon Slurrywall DantoCon Seal DantoCon Cem Kornstørrelse 0-0,5 mm 0-1,0 mm 0-1,0 mm 9

10 DantoGran SAKAB s eksisterende deponi ved Kumla i Sverige. Etablering af fræsemembran blandet af stenmel og Danto seal 0-1. DantoGran serien består af en række forskellige granulerede produkter med mange anvendelsesmuligheder. Den fi ne 0,5-2 mm sorteringen kan bl.a. anvendes i fremstilling af fugt- og lugtabsorberende produkter til husdyrhold. Den grove DantoGran 0-15 mm sortering anvendes til forsegling af sløjfede drikkevandsbrønde, da den opfylder Danmarks miljøstyrelses meget strenge lovgivning om sløjfning af boringer og brønde, som skal sikre, at der ikke kan ske forurening af grundvandet eller kortslutning mellem forskellige grundvandsmagasiner. DantoGran 0-15 mm granulatet anvendes ligeledes ved etablering af drængrøfter, vejsikring, og forskellige former for forureningsmembraner til sikring mod nedsivende perkolat fra f.eks. P-pladser eller tankstationer. Her er det en fordel, at produktet er nemt og effektivt at udlægge med almindelige entreprenørmaskiner, uden nogen form for limninger eller samlinger. Man får en usædvanlig robust og tæt sikring, som tilmed er helt naturlig. Alle typer DantoGran udmærker sig ved en høj svelleevne, stor vandkapacitet, og gode absorptionsegenskaber: Leveringsomfang DantoGran Oversigt over egenskaber for DantoGran Kornstørrelse mm Calciumbentonit Natrium-aktiveret bentonit DantoGran C DantoGran N 0-15 X X 0-5 X X 0,5-2 X X Svelning ml/10 g Vandabsorption % MBI

11 Anlægsarbejde, brøndforsegling, drængrøfter, og fugtabsorption En sammenligning med andre forseglingsmaterialer viser, at DantonGran 0-15 mm er den sikreste metode til brøndforsegling: Forseglingsmateriale Tykkelse i cm Hydraulisk ledningsevne m/s Strømning mm/år Advektion Gennembrudstid antal år Bentonit 30 5 x ,3 381 Ler 30 1 x Sand 30 1 x minutter Fordele ved en ren bentonit-membran 100% rent naturprodukt. Uovertruffen ved tætning af fundamenter og gennemføringer i søer, kanaler og regnvandsbassiner. Langtidsholdbar løsning. Ingen samlinger / limninger eller utætte rør-gennemføringer. Hvis membranen bliver beskadiget, reparere den sig selv. Vand kan ikke trænge ind under membranen og skabe udposninger. Membranen er formbar efter underlagets profi l. Samlede etableringsomkostninger holdes lave. Det er meget nemt at udlægge membranen. Udlægningen kan udføres med almindeligt entreprenørudstyr. Membranen er væsentligt tættere, mere robust og fleksibel end traditionelle plastmembraner. Brønden lukkes med DantoGran N 0-15 mm. 11

12 DantoPlug Dantonits pellets er udviklet til at ungå brodannelse. DantoPlug pellets er uovertrufne til afpropning af borehuller, adskillelse af vandførende lag og filtersætning af vandboringer. De er fremstillet af ren dansk bentonit, så der ikke tilføres miljøfremme stoffer til grundvandet. For at undgå utilsigtede brodannelser under indfyldning i borehullet er DantoPlug fremstillet gennem en speciel proces, så påbegyndelsen af svelningen forsinkes uden at svelningsevne eller tryk forringes. En af de karakteristiske egenskaber ved DantoPlug pellets er deres gode evne til at svelle ved kontakt med vand. 12

13 Afpropning af borehuller samt indkapsling og geoteknik DantoPlug pellets fremstilles i to kvaliteter: DantoPlug Super til den umættede zone DantoPlug Standard til den mættede zone Dimension DantoPlug Super / Super M 7 mm, 6-12 mm lange DantoPlug Standard Netto densitet 1,6 kg/l 1,6 kg/l Brutto densitet 1,1 kg/l 1,1 kg/l 7 mm, 6-12 mm lange Synkehastighed 24 m/min. 24 m/min. Svellestart efter 30 min. 10 min. Svelning efter 24 timer > 300% > 200% Svellekapacitet 800% 600% Permeabilitet < < VEJLEDNING DantoPlug pellets leveres i 500 og kg Big-Bags samt i 25 kg sække. Indfyldning i borehullet skal ske langsomt i et jævnt tempo for at undgå brodannelser i hullet. Vejledende forbrug i kg/meter: Borehul Filterrør [mm] " mm Antal sække af 25 kg/meter: Borehul Filterrør [mm] " mm ,3 0, ,6 0,6 0, ,1 1,0 0,8 0,7 0, ,8 1,7 1,5 1,3 1,0 0, ,6 2,5 2,3 2,1 1,8 1,4 0, ,5 4,4 4,2 4,1 3,8 3,4 2,8 1, ,1 7,0 6,8 6,6 6,4 6,0 5,3 4,3 2, ,2 10,1 9,9 9,7 9,4 9,0 8,4 7,4 5,6 3,1 13

14 DantoDrill Styret underboring i forbindelse med kabelrenovering i beboelsesområde. Boremudderkvaliteten er en vigtig parameter ved løsningen af en boreopgave. Boremudder skal smøre og stabilisere borehullet, den skal transportere materiale bort fra borehovedet og den skal tætne borehullet mod udsivning til de omgivende jordlag. Det er derfor vigtigt at have en boremudder, som kan løse de opgaver, der stilles. DantoDrill er en serie af højtydende boremudder udviklet til både horisontale og vertikale boringer. KARAKTERISTIKA: Blandes hurtigt Former en stærk tynd filterkage Stabiliserer borehullet i horisontale og vertikale boringer Lavt forbrug af DantoDrill på grund af gode fluid loss egenskaber 14

15 Boremudder til HDD, tunneling, og vertikalboringer Blandingsforholdet er baseret på opblanding i ferskvand. Vandkvaliteten kan påvirke boremudderets egenskaber. Det bedste resultat opnås ved at forbehandle vandet med soda til en ph på mellem 8 og 10. DantoDrill opblandes nemmest i vand ved tilføring til blandebeholderen igennem et sug (injektor) eller anden form for doseringsenhed. Vejledende DantoDrill reg. forbrug ved forskellige jordbundsforhold Jordbundsforhold Kg DantoDrill reg. pr. m 3 vand Marsh viskositet sek. Moræneler Sand og grus Fluid loss kontrol DantoDrill Pure Leveringsomfang DantoDrill Boremudder uden additiver DantoDrill fremstilles som ready to mix pulver, men kan også leveres som ren bentonitpulver, hvori man kan blande sine egne ingredienser, såfremt man ønsker selv at fremstille sine boremudderblandinger. DantoDrill Regular DantoDrill Gel DantoDrill Heavy Boremudder med additiver til ikke krævende opgaver Boremudder med høj gelstyrke Boremudder med forøget vægtfylde Additiver Foruden Dantonits egen sortiment er præsentations tilpassende additiver vil Dantodrill produkterne være blandbare med de normale anvendte polymertyper. Soda anbefales til PH regulering. Yderligere råd og vejledning fås ved at kontakte dantonit. 15

16 Dantonit A/S Energivej 36 DK-5260 Odense S CVR nr Administration Tlf Salg Danmark Mads Clausen Mobil: Salg Eksport Bo Kløverpris Bendixen Mobil:

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Bygge & anlæg Regnvandsfaskine Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Minimeret risiko for oversvømmelse Bedre grundvandkvalitet

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... VANDTÆTNING BYGGERIETS G INDUSTRIENS FRETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... NAFUFLEX Afsnit 1 De fleksible smøre-, sprøjte- og rullemembraner VLSEAL 200 VLSEAL 250 EXPERT PRF Afsnit 2 Smøremembraner - lette at

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Optimering af gasanlæg

Optimering af gasanlæg Optimering af gasanlæg hos Arwos Deponi 1 Rasmus Iversen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Udarbejdet af Rasmus Iversen A11003 Projektets titel Optimering af gasanlæg hos Arwos Deponi Projekttype Bachelorprojekt,

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Ensilage - proces og fremstilling

Ensilage - proces og fremstilling Ensilering Ensilage - proces og fremstilling Ensilage udvindes ved at starte en konservering af friske afgrøder. Man skårlægger og snitter ofte afgrøden, hvorefter den indpakkes i en lys-, luft-, og vandtæt

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S BYGNINGSBEVARING Femte udgave af: Blad om materialer til vedligeholdelse og renovering af bl.a. fredede og andre bevaringsværdige bygninger 2008. Vejledende udsalgspris: Kr. 95,00 Mørtelmaterialer Håndstrøgne

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Rodzoneteknik - den naturlige metode til spildevandsrensning

Rodzoneteknik - den naturlige metode til spildevandsrensning Rodzoneteknik - den naturlige metode til spildevandsrensning Rodzoneteknikken blev introduceret fra Tyskland til Danmark i firserne. Siden da er der blevet eksperimenteret med ideen om at lade spildevandet

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere