Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S På vegne af TOTAL E&P Denmark ansøges hermed om bortskaffelse spildevand til godkendt renseanlæg, i forbindelse med forskningsboring Vendsyssel-1 efter skifergas ved Dybvad. Indledning Total E&P Denmark har ansøgt Frederikhavn Kommune om tilladelse til at etablere en efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad. Formålet med efterforskningsboringen er at undersøge, om der i undergrunden eksisterer såkaldte skiferlag, samt om disse indeholder naturgas, kaldet skifergas. Denne ansøgning indeholder en generel beskrivelse af projektet og en spildevandsteknisk redegørelse af de spildevandsgenererende aktiviteter i forbindelse med efterforskningsboringen. Dato Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F Ref E Generel beskrivelse Gennemførelsen af projektet vil i alt vare ca måneder fordelt på nedenstående tre faser: 1. Forberedelse og etablering af boringen. Igangsat primo Juli 2014 og forventes at vare ca. 6 mdr. 2. Borefasen. Forventes igangsat primo januar 2015 og forventes at vare ca. 4 mdr. 3. Nedlukningsfasen. Såfremt der ikke findes gas lukkes boringen permanent ned og området genetableres. Denne periode forventes at vare ca. 4 mdr. Hvis der findes gas, lukkes boringen midlertidigt ned i 1 mdr. Borepladsen opdeles i et indre boreområde, et ydre boreområde, et opholdsområde og et område med bassiner til vand og boremudder. Indretningen er vist på nedenstående figur: Rambøll Danmark A/S CVR NR /5 Medlem af FRI

2 Det indre boreområde omfatter det areal, hvor boreriggen og det tilhørende udstyr placeres. Af udstyr kan bl.a. nævnes dieseldrevne generatorer, tanke, tilsætningsstoffer til boremudder og forerør m.v. Det ydre boreområde anvendes til opbevaring af øvrigt udstyr, der skal bruges til borearbejdet. I opholdsområdet placeres containere, der indeholder kontorer, mødelokaler, omklædningsrum, toiletter, kantine osv. Dette område skal også anvendes også som parkeringsplads for lette køretøjer. Afvandingssystemet er indrettet således at regnvandet der falder i hhv. det indre og de øvrige område opsamles i to separate afvandingssystemer. Under etablerings- og nedlukningsfasen (fase 1 og 3) ledes overfladevandvandet fra hele borepladsen til Ovnstrup bæk. Under borefasen (fase 2) køres overfladevandet fra det indre boreområde til bortskaffelse hos godkendt renseanlæg ved Frederikshavns Spildevand A/S, mens overfladevand fra de øvrige områder ledes til bækken. Udledning af overfladevand fra ydre- opholdsområde i alle faser og indre område i fase 1 og 3 til recipient er behandlet i anden selvstændig ansøgning. Spildevandsgenererende aktiviteter Aktiviteter der genererer spildevand, der bortskaffelse til rensningsanlæg kan opdeles i 3 typer: 1. Sanitetsspildevand 2/5

3 2. Overfladevand fra indre boreområde i borefasen 3. Spildevand fra aktiviteter i indre boreområde under borefasen. 1. Sanitetsspildevand Sanitetsspildevand bliver opsamlet separate tanke. der tømmes og leveres på godkendt renseanlæg. Denne mængde spildevand er behandlet i anden ansøgning. 2. Overfladevand fra indre boreområde i borefasen. Overfladevand fra indre boreområde opsamles i borefasen separat i samlebassin, hvorfra det bringes til godkendt renseanlæg med tankvogn. Systemet er vist på vedlagte bilag 1, Kloakplan. På hele borepladsen er udlagt et plant lag af komprimeret grus, et asfaltlag og et kørestabilt lag af belægningssten. Borepladsens underlag vil være mere end 99 % vandtæt. Selve boringen udføres fra bunden af en kælder støbt i beton. Bunden er tæt, og har en tykkelse, så der ikke kan nedsive vand herfra. Opsamlingssystemet vil være forsynet med afspærringsventil, der sikrer, at systemet enkelte dele kan lukkes enkeltvis og forhindre udløb til recipient i borefasen. Inden bassinet ledes overfladevandet gennem et sandfang, hvor der vil ske bundfældning af slam. Bassinet har et volumen på 326 m 3, jf tegningsbilag 1 Kloakplan. Indre boreområde dækker over et areal på m2 Mængden af overfladevand er beregnet til 372 m 3 pr måned og 12,2 m 3 pr dag baseret på nedbørsmængder Dette svarer til en samlet mængde i alt i fase på m 3, jf. bilag 2a og 2 b. Forudsætningerne for dimensioneringen af bassinerne ses af bilag Spildvand fra aktiviteter i indre boreområde under borefasen. Der ledes i den normale arbejdssituation alene overfladevand til samlebassinnet, hvorfra det bringes med tankvogn til godkendt renseanlæg ved Frederikhavn Spildevand A/S. Baggrunden for at opsamle overfladevand separat til rensning på renseanlæg, er alene i tilfælde af utilsigtet spild. For at minimere uønsket spild fra de forskellige arbejder i fase 2 vil anvendte entreprenørmaskiner på bliver regelmæssigt undersøgt for lækager. Dieseltanke i det indre boreområde følger EU s regler og udføres med dobbelte vægge som ekstra sikkerhed mod utætheder og spild. Tankene er placeret over et opsamlingsbassin, som kan rumme mere (110 %) end dieseltankenes indhold. Til selve borearbejdet anvendes boremudder, vand, cement og grus samt additiver. Disse ressourcer og affaldsstoffer anvendes i et lukket system og vil blive opsamlet separat under arbejdet og ledes derfor ikke til afvandingssystemet. Håndteringen af produkter anvendt ved borearbejdet sker i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsdatablade og tilsyn varetages af arbejdstilsynet. Opsamlede affaldsstoffer og spildevand fra borearbejdet Boremudder, borespåner og borevæske vil blive fragtet til deponi hos AVØ A/S. 3/5

4 I eventuelle uheldssituationer, hvor der sker spild af borrevæske eller andre stoffer på det indre boreområde og spildet ikke er muligt at opsamles direkte på uheldsstedet, vil dette ledes via afløbssystem til opsamlingsbassin, og fragtet til godkendt renseanlæg ved Frederikshavns Spildevand A/S. Al transport af spildevand til renseanlæg foregår i tankvogn, som er godkendt til transport af spildevand. Kontrakt med godkendt renseanlæg ved Frederikshavns Spildevand A/S om modtagelse af overfladevand er under udarbejdelse og vil blive eftersendt denne ansøgning snarest mulig. Spildevandets sammensætning Sammensætningen af overfladevandet opsamlet på borepladsens indre område i normal arbejdssituationer er sammenligneligt med en almindeligt belastet vejvand med lav intensitet. Stoftyper og stofværdier for typiske maksimale koncentrationer i vejvand fremgår af Baggrundsrapport - Risiko ved nedsivning g udledning af separatkloakeret regnvand og Afstrømning fra tagflader og befæstede arealer Vurdering af forureningsrisici for grundvand Sammenfatning Overfladevand fra indre boreområde Spildevand fra boreaktiviteter i indre boreområde Opsamling / behandling renseforanstaltning Opsamlingskapacitet 12, 2 m3 pr dag 372 m3 pr måned Fase 2 - Borefasen Kun ved spild i uheldssituationer Sandfang Opsamles i bassin og bringes til godkendt renseanlæg med tankvogn. Bassin volumen: 326 m 3 TOTAL E&P Denmark afholder alle udgifter i forbindelse med gennemførelse af projektet. I er velkomne til at kontakte undertegnede for spørgsmål eller yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Lisbeth Rosenberg Natorp Senior Ingeniør Forsyning og Klimatilpasning, Aarhus M Bilag bilag 1 Kloakplan Bilag 2a Nedbørsdata Bilag 2b - Nedbørsdata Bilag 3 - CDS beregninger for bassinvolumen TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2 DK-1051 København K Denmark Tel: +(45) Cell: +(45) Kontaktperson I Danmark: Henrik Nicolaisen 4/5

5 5/5

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere