Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger"

Transkript

1 3. september 2009 /jcn Sag Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Det første spørgsmål er, om andelsboligforeninger alene skal anvende bestemmelserne i regnskabsklasse A for aflæggelse af årsrapport (uanset størrelse), eller om de skal indplaceres i regnskabsklasser efter størrelse. ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr Mange andelsboligforeninger har i de senere år tegnet en renteswapaftale med enten deres kreditforening eller bankforbindelse til sikring af de fremtidige rentebetalinger på deres kreditforeningslån tinglyst på ejendommen. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Det andet spørgsmål er så, om renteswap-aftalerne skal indregnes i balancen, eller om andelsboligforeningen kan nøjes med at noteoplyse om aftalerne. Styrelsens udtalelse Andelsboligforeninger er som udgangspunkt omfattet af årsregnskabsloven, da de udøver erhvervsvirksomhed. De er derimod ikke omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, da de ikke fremmer deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Disse andelsboligforeninger vil uanset størrelse kun være omfattet af regnskabsklasse A. Der er således tale om, at foreningerne ikke er forpligtet til at udarbejde en årsrapport i henhold til årsregnskabslovens regler, men at foreningen frivilligt kan vælge at udarbejde en årsrapport. En sådan frivillig årsrapport vil være omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor andelsboligforeninger ved siden af det sædvanlige andelsboligformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, f.eks. udlejning. I sådan-

2 2/5 ne tilfælde vil disse andelsboligforeninger som udgangspunkt være omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Andelsboligforeninger med begrænset hæftelse, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indplaceres i årsregnskabslovens regnskabsklasser efter de almindelige regler herfor i årsregnskabsloven. Det er som udgangspunkt ikke et krav, at andelsboligforeninger omfattet af regnskabsklasse A skal indregne renteswaps i balancen, men en andelsboligforening kan altid frivilligt vælge at indregne sine renteswaps i balancen. Indregning er dog krævet, hvis dette er nødvendigt for, at årsregnskabet skal give et retvisende billede eller til brug for regnskabsbrugerne i forbindelse med deres økonomiske beslutninger. Hvis der er tale om renteswaps som ikke er uvæsentlige - må det antages, at det kan have betydning for regnskabsbrugerne, at de er indregnet i balancen. Baggrunden herfor er, at regnskabsbrugerene omfatter de, som køber eller sælger andele i boligforeningen. Indregning vil også være krævet - uanset indplacering i regnskabsklasse - hvis en andelsboligforening tilvælger bestemmelser om indregning og måling i regnskabsklasse B og indregner ejendommen til dagsværdi. Her vil det efter styrelsens opfattelse stride mod kravet om systematisk tilvalg, hvis de elementer, som direkte vedrører ejendommen, ikke samtidig indregnes og måles efter reglerne i regnskabsklasse B. Når en renteswap indregnes, vil dette skulle ske til dagsværdi. Denne udtalelse omhandler ikke, hvordan andelslejligheder/-beviser m.v. skal værdiansættes, da dette er udenfor styrelsens ressort. Baggrund for styrelsens udtalelse I henhold til årsregnskabslovens 1, stk. 1, gælder loven for alle erhvervsdrivende virksomheder. Spørgsmålet er herefter, om andelsboligforeninger kan betragtes som erhvervsdrivende. Dette er der taget stilling til ved udarbejdelsen af bogføringsloven (som i 2 har det samme erhvervsdriftsbegreb som årsregnskabsloven). Følgende fremgår af bemærkningerne til 2 i L 63, folketingsåret 1998/99 (forslag til bogføringslov): Den nuværende bogføringslovs 1 foreskriver bogføringspligt for andelsboligforeninger. Disse anses for erhvervsdrivende som forudsat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 342 af 1. juni 1995, som ændret ved bkg. nr af 12. december 1996.

3 3/5 Udgangspunktet er således, at andelsboligforeninger er erhvervsdrivende og derved omfattet af årsregnskabsloven. Spørgsmålet er herefter, om andelsboligforeningerne er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og dermed omfattet af pligten til at udarbejde årsrapport, jf. årsregnskabslovens 3. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at de andelsboligforeninger, hvis formål er at erhverve, eje og administrere andelshavernes ejendom, ikke er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Baggrunden er, at de ikke fremmer deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, jf. 1, stk. 1, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Det kan imidlertid forekomme, at andelsboligforeninger ved siden af det sædvanlige andelsboligformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, f.eks. udlejning. I sådanne tilfælde vil disse andelsboligforeninger som udgangspunkt være omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Andelsboligforeninger, som ikke har begrænset hæftelse, og som ved siden af det sædvanlige andelsboligformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, er ikke forpligtet til at udarbejde årsrapport, men kan efter årsregnskabslovens 3, stk. 2, vælge frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende skal anvendes til foreningens eget brug. Årsrapporten skal i så fald som minimum udarbejdes i henhold til kravene for regnskabsklasse A, jf. årsregnskabslovens 7, stk. 1, nr. 1. Andelsboligforeninger med begrænset hæftelse, som ved siden af det sædvanlige andelsboligformål endvidere ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, er som udgangspunkt forpligtet til at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens 3, stk. 1, nr. 4. Hvis en andelsboligforening er forpligtet til at aflægge en årsrapport, vil den skulle indplaceres i årsregnskabslovens regnskabsklasser alt efter foreningens størrelse. Det forudsættes i det følgende, at spørgsmålet ikke omfatter en andelsboligforening, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Der tages således udgangspunkt i en andelsboligforening som frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport. Grundlæggende krav til årsrapporten Vælger en andelsboligforening frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende skal anvendes til foreningens eget brug, skal årsrapporten som minimum udarbejdes i henhold til kravene for regnskabsklasse A, jf. årsregnskabslovens 3, stk. 2.

4 4/5 En virksomhed, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, skal i sin årsrapport følge reglerne i årsregnskabslovens afsnit II, jf. lovens 18. Endvidere skal de grundlæggende krav i være opfyldt. Heraf følger, at indregning og måling skal ske indenfor rammerne af lovens krav om et retvisende billede og følge almindeligt anerkendte retningslinjer, jf. 20, stk. 1. Regler, der er opsat med henblik på andre formål end de, der følger af årsregnskabslovens 12, såsom bestemmelser i lov om andelsboliger, er ikke nødvendigvis udtryk for almindeligt anerkendte retningslinjer i årsregnskabslovens forstand. Bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger er således ikke nødvendigvis udtryk for almindeligt anerkendte retningslinjer i årsregnskabslovens forstand. F.eks. vedrører bestemmelsen i lov om andelsboligforeninger 5 således ikke målingen af ejendommen i årsregnskabet, men derimod værdiansættelsen ved videresalg af denne. Særligt om indregning af renteswap En renteswap opfylder definitionen på hhv. aktiver og forpligtelser, jf. årsregnskabslovens bilag 1, C, 1 og 5. Hvorvidt der er tale om et aktiv eller en forpligtelse afhænger af, om renteswappen har en positiv eller negativ værdi. Årsregnskabslovens 20 kræver, at indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal ske indenfor rammerne af lovens krav om et retvisende billede og følge almindeligt anerkendte retningslinjer. Denne bestemmelse er en rammebestemmelse, som henviser til almindeligt anerkendte retningslinier og dermed ikke ubetinget medfører, at virksomheder i regnskabsklasse A skal indregne værdien af renteswaps i balancen. Kravet om, at renteswappen skal indregnes, følger af årsregnskabslovens 33, som omfatter regnskabsklasserne B-D. Målingen er reguleret i årsregnskabslovens 37, der som udgangspunkt kræver måling til dagsværdi. Som nævnt ovenfor, er 33 og 37 i årsregnskabsloven regler, der som udgangspunkt ikke gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, og der er for disse virksomheder således ikke et ubetinget lovkrav om indregning heraf, jf. dog nedenfor.

5 5/5 Vurdering i forhold til andelsboligforeningers indregning af renteswaps Det er som beskrevet ovenfor ikke et direkte lovkrav, at andelsboligforeninger altid skal indregne renteswaps i balancen. Andelsboligforeningen kan dog altid frivilligt vælge at anvende reglerne i regnskabsklasse B, jf. årsregnskabslovens 7, stk. 5. Tilvalg skal dog ske systematisk, og virksomheden skal konsekvent følge alle eller nogle af reglerne i et eller flere efterfølgende afsnit (regnskabsklasser). Virksomheder i regnskabsklasse A er dog omfattet af de almindelige kvalitetskrav i årsregnskabsloven, herunder kravet om at årsregnskabet skal give et retvisende billede, jf. årsregnskabslovens 11, stk. 1, og at regnskabet skal kunne støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger, jf. årsregnskabslovens 12, stk. 2. Renteswaps skal derfor indregnes i balancen for en virksomhed, herunder en andelsboligforening, der aflægger årsregnskab efter regnskabsklasse A, hvis dette er nødvendigt for, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Renteswaps skal tillige indregnes i balancen, hvis dette er nødvendigt for, at regnskabsbrugerne kan træffe en korrekt økonomisk beslutning på baggrund af årsregnskabet. En særlig situation opstår, hvis andelsboligforeningen vælger at indregne ejendommen til dagsværdi. Dette kan f.eks. ske med henvisning til årsregnskabslovens 41. Her vil det efter styrelsens opfattelse stride mod kravet om systematisk tilvalg, hvis de elementer, som direkte vedrører ejendommen, ikke samtidig indregnes og måles efter reglerne i regnskabsklasse B. Her vil der derfor allerede på grund af tilvalget af dagsværdi for ejendommen være krav om, at renteswappen skal indregnes og måles efter reglerne i regnskabsklasse B. Når en renteswap indregnes, vil dette skulle ske til dagsværdi, jf. årsregnskabslovens 37, stk. 1.

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere