kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2."

Transkript

1 Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet, i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas for Revisornævnet. Det fremgår af udskrift af Det centrale Virksomhedsregister af 7. juli 2014, at Morten Frederik Clauson-Kaas har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 11. marts Erhvervsstyrelsen har i mail af 5. januar 2015 oplyst, at Morten Clauson-Kaas blev godkendt som statsautoriseret revisor den 11. marts Morten Clauson-Kaas var tilknyttet A P/S, CVR-nr. XX XX XX XX, i perioden 27. februar februar Morten Clauson-Kaas var tilknyttet B, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX XX, i perioden 5. marts marts Morten Clauson Kaas har været tilknyttet revisionsvirksomheden C, Statsautoriseret revisor, CVR-nr. XX XX XX XX, siden 18. maj Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Klagen: Tilsynet har rejst følgende klagepunkt: At afgivelsen i revisionspåtegningen for D A/S for regnskabsåret 2011 har medført en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er taget forbehold for flere overtrædelser af årsregnskabsloven Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2013 Revisionsvirksomheden C til kvalitetskontrol, jf. kapitel 9 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Tilsynet udpegede statsautoriseret revisor, E, fra F statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. XX XX XX XX, som kvalitetskontrollant til at gennemføre kontrollen. 1

2 Af kvalitetskontrollantens erklæring af 9. december 2013 fremgår det, at der på tidspunktet for kontrollens start til revisionsvirksomheden var tilknyttet 1 kontorsted, 1 godkendt revisor hvoraf 1 var berettiget i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Endelig fremgår det, at der er foretaget enkeltsagskontrol på 1 kontorsted. Ved kontrollen er der udtaget 1 af de efter interne regler underskriftberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt 4 sager. Følgende fremgår endvidere af kvalitetskontrollantens erklæring: Forbehold Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi i et enkelt tilfælde konstateret, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og ikke dokumenteret, samt at den afgivne erklæring ikke indeholder forbehold for manglende overholdelse af årsregnskabslo-vens bestemmelser vedrørende væsentlige poster i årsregnskabet. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendte med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Bortset fra det i forbeholdet anførte, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anled-ning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver i øvrigt ikke er i overens-stemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Vedrørende selskabet D A/S (revision): Indklagede har den 2. maj 2012 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten D for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var , balancesummen var , herunder egenkapital med kr. Af årsrapporten fremgår blandt andet : ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Immaterielle anlægsaktiver 2

3 Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af afskrivninger, der foretages lineært over 10 år. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder, som er erhvervet i 2006 eller tidligere, måles til anskaffelsessummen reguleret for andele i virksomhedernes resultater indtil Efterfølgende erhvervelser måles til anskaffelsessummen. Dattervirksomheder, som er under afvikling, måles til likvidationsværdien, hvis denne kan gøres nøjagtigt op. NOTER 4. Immaterielle anlægsaktiver Goodwill i tkr. Anskaffelsessum 1. januar 0 0 Årets tilgang Anskaffelsessum 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar 0 0 Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Finansielle Anlægsaktiver i tkr. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kostpris 1. januar Året afgang (regulering) Årets tilgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar 0 0 Årets opskrivninger Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afgang 0 0 Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Tilknyttede virksomheder CVR Ejerandel i % Regnskabsmæssig værdi

4 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Selskabet har med [bank] indgået renteswaps, der indebærer, at rente af en væsentlig del af bankgælden er fast indtil En eventuel opsigelse af disse renteswaps pr. 31/ ville medføre en forpligtigelse på ca. kr. 1,3 mill. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at sagen er udtaget til intern kontrol samt at der er afgivet en blank påtegning. Det er oplyst, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler i form af utilstrækkelig udførelse af opgaven og overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, herunder om overtrædelser af den relevante begrebsramme (f. eks. årsregnskabsloven) er afspejlet korrekt i revisors erklæring. Som beskrivelse af sagen er anført: Sag er en udvalgt sag fra den intern kontrol foretaget i D A/S er datterselskab til G og moderselskab for alle andre af koncernen omfattede tilknyttede selskaber. Selskabets resultat udgjorde i 2011, t.kr , Egenkapitalen t.kr Af redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision fremgår blandt andet følgende: Af note omkring eventualforpligtelser fremgår, at der med kreditinstitut er indgået en aftale om renteswap. Forpligtelsen er alene medtaget i årsregnskabet som en evantualforpligtelse. Det følger af årsregnskabslovens 37, at virksomheder efter første indregning, løbende skal indregne afledte finansielle instrumenter til dagsværdi. (beløb udgør t.kr ) og er væsentligt i forhold til det samlede resultat (t.kr ) og selskabets egenkapital (t.kr ). Manglende indregning efter årsregnskabsloven er ikke behandlet i rev. dokumentationen. Af redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f. eks. årsregnskabsloven) fremgår det blandt andet: 4

5 Gennemlæsningen af årsregnskabet gav i umiddelbart følgende bemærkninger omkring den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme: Generelle bemærkninger: Regnskabsklasse er korrekt oplyst til B (men der er enkelte tilvalgsbestemmelser efter C), herunder anlægsnote, indregning af leasingaktiver m.v. Opmærksomheden henledes på Årsregnskabslovens begrebsanvendelse: Eksempelvis, Nedskrivninger til tab i stedet for hensættelser til tab. Vedrørende indregning og måling generelt for aktiver og forpligtelser; Anvendelse af amorticeret kost, (som sædvanligvis svarer til nominel værdi) i stedet for det oplyste nominel værdi. Resultatopgørelsen er artsopdelt (opl. mangler) I resultatopgørelsen anvendes ikke korrekte betegnelser for hovedposter: Afskrivninger = Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Finansielle poster bemærk den korrekte betegnelse andre og øvrige. Generet: Bemærk at præsentationen/rækkefølge af balanceposterne skal følge årsregnskabsloven (bilag 2). Øvrige bemærkninger vedrørende anvendt regnskabspraksis: Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill, begrundelse for forlænget afskrivningsperiode (10 år) er ikke anført, jf. Årl 53. Materielle anlægsaktiver: Formulering af anvendt regnskabspraksis ikke helt entydig Driftsmidler måles til en restværdi primo 2007 samt.. Indholdet af den anførte beskrivelse er drøftet med revisor og der er iflg. revisor tale om Kostpris med nedskrivning til lavere genindvindingsværdi. Finansielle anlægsaktiver Beskrivelse af finansielle anlægsaktiver er meget uklar. Det er drøftet med revisor, hvorvidt der er tale om kostpris eller indre værdi, vedrørende kapitalandele. Ifølge revisor er der tale om kostpris (og nedskrivning tidligere år heraf = lavere genindvindings værdi) OK men bør formuleres rigtigt. 5

6 I henhold til årsregnskabslovens 72, skal der (blandt andet) indgå noteoplysning for kapitalandele, ejerandel, størrelse af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte årsrapport. Af noten i årsregnskabet fremgår en specifikation af den regnskabsmæssige værdi, som bogført i selskabet dvs. der fremgår hverken resultat eller egenkapital i de tilknyttede virksomheder. Der ses ikke en begrundelse (i revisionsdok) for manglende opdeling af kapitalandele i henholdsvis investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder. Varebeholdninger bør indeholde hvorledes kostprisen er beregnet posten er dog ikke væsentlig. Tilgodehavender Jf. bemærkninger C19 vedrørende udlån til tilknyttet virksomhed. Det er min vurdering at tilgodehavendet, herunder tillige henset til revisors egne kommentarer, ikke er korrekt præsenteret, blandt andet klassifikation og manglende noteoplysninger om udlånet. Gældsforpligtelser Udover generelle bemærkninger som anført ovenfor mangler der oplysning i anvendt regnskabspraksis omkring udbytte. I henhold til Årl 53, skal det fremgå hvis udbytte indregnes som forpligtelse efter 48. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Af note omkring eventualforpligtelser fremgår, at der med kreditinstitut er indgået aftale om renteswap. Forpligtelsen er alene medtaget i årsregnskabet som en eventualforpligtelse. Det følger af årsregnskabslovens 37, at virksomheder efter første indregning, løbende skal indregne afledte finansielle instrumenter til dagsværdi. (beløb udgør t.kr ) og er væsentligt i forhold til det samlede resultat (t.kr ) og selskabets egenkapital (t.kr ). For så vidt angår de pantsatte aktiver bør der oplyses om de pantsatte aktivers regnskabsmæssige værdi (ikke kun omfanget af pantsætningerne), herunder omfanget af tabshæftelse overfor tilknyttet virksomhed. Revisor forestår udarbejdelsen (opstillingen) af årsregnskabet på ledelsens vegne så fejl og mangler jf. ovenfor indgår ikke med beskrivelser/vurderinger/konsekvens i revisionsdokumentationen. Den efterfølgende interne kontrol har ikke afdækket forholdene. 6

7 Jeg har vurderet, at der samlet set er tale om så væsentlige fejl og mangler (manglende overholdelse af årsregnskabsloven), der burde fremgå af revisors påtegning. Konklusionen er: Ovenstående beskrivelse af fejl og mangler i forhold til begrebsrammen indeholder de til revisor nævnte forslag til forbedringer. På baggrund af mangler i den udførte revision (manglende dokumentation/revisionsbevis m.v. for væsentlige poster samt manglende overholdelse af årsregnskabsloven for væsentlige områder i årsregnskabet, har jeg medtaget forholdet i min erklæring. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste bilag 4 Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave, fremgår det som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C), at: Gennemgangen gav anledning til væsentlige bemærkninger som omtalt i afsnit C19. Af afsnit C19, under punkt C om udførelse af revisionsopgaven fremgår det blandt andet: Af note omkring eventualforpligtelser fremgår, at der med kreditinstitut er indgået en aftale om renteswap. Forpligtelsen er alene medtaget i årsregnskabet som en eventualforpligtelse. Det følger af årsregnskabsloven 37, at virksomheder efter første indregning, løbende skal indregne afledte finaniselle instrumenter til dagsværdi. (beløb udgør t.kr ) og er væsentlig i forhold til det samlede resultat (t.kr ) og selskabets egenkapital (t.kr ). Manglende indregning efter årsregnskabsloven er ikke behandlet i rev. dokumentationen. Indklagedes egne bemærkninger til ovennævnte gennemgang af punkt C: F.s.v. angår renteswappen er jeg enig i, at ÅRL 37 stiller krav om indregning af denne i balancen. Jeg har med henvisning til ÅRL 11, stk. 3 valgt at oplyse forpligtelsen i en note. Henvisningen til undtagelsesbestemmelsen i ÅRL 11, stk. 3 burde naturligvis være oplyst i noten. Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, at: Som følge af den manglende dokumentation af forholdet nævnt i afsnit C19, mener jeg der er tale om en væsentlig fejl/mangel i dokumentationen for konklusionen på revisionsopgaven. 7

8 Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet, at: Regnskabet indeholder jf. ovenfor (F2)og de i punkt C19 en række mangler/manglende oplysning om anvendt regnskabspraksis på væsentlige områder og præsentation af regnskabets poster (tilgodehavender osv.). De konstaterede mangler har ikke haft en konsekvens i revisionspåtegningen, idet revisor assisterer ledelsen med opstillingen. Jeg har vurderet, at der samlet set er tale om så væsentlige fejl og mangler (manglende overholdelse af årsregnskabsloven), der burde fremgå af revisors påtegning. Kontrollantens bemærkninger til ovennævnte gennemgang af punkt F2: Øvrige bemærkninger vedrørende anvendt regnskabspraksis: Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill, begrundelse for forlænget afskrivningsperiode (10 år) er ikke anført, jf. Årl 53. Finansielle anlægsaktiver Beskrivelse af finansielle anlægsaktiver er meget uklar. Det er drøftet med revisor, hvorvidt der er tale om kostpris eller indre værdi, vedrørende kapitalandele. Ifølge revisor er der tale om kostpris (og nedskrivning tidligere år heraf= lavere genindvindingsværdi) OK men bør formuleres rigtigt I henhold til årsregnskabslovens 72, skal der (blandt andet) indgå noteoplysning for kapitalandele, ejerandel, størrelse af egenkapital og resultat ifølge senest godkendte årsrapport. Af noten i årsregnskabet fremgår en specifikation af den regnskabsmæssige værdi, som bogført i selskabet dvs. der fremgår hverken resultat eller egenkapital i de tilknyttede virksomheder. Der ses ikke en begrundelse (i revisionsdok) for manglende opdeling af kapitalandele i henholdsvis investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder. 8

9 Sikkerhedsstilleler og eventualforpligtelser Af note omkring eventualforpligtelser fremgår, at der med kreditinstitut er indgået en aftale om renteswap. Forpligtelsen er alene medtaget i årsregnskabet som en eventualforpligtelse. Det følger af årsregnskabslovens 37, at virksomheder efter første indregning, løbende skal indregne afledte finansielle instrumenter til dagsværdi. (beløb udgør t.kr ) og er væsentlig i forhold til det samlede resultat (t.kr ) og selskabets egenkapital (t.kr ). For så vidt angår de pantsatte aktiver bør der oplyses om de pantsatte aktivers regnskabsmæssige værdi (ikke kun omfanget af pantsætningerne), herunder omfanget af tabshæftelse overfor tilknyttet virksomhed. Revisor forestår udarbejdelsen(opstillingen) af årsregnskabet på ledelsens vegne så fejl og mangler jf. ovenfor indgår ikke med beskrivelser/vurderinger/konsekvens i revisionsdokumentationen. Jeg har vurderet, at der samlet set er tale om så væsentlige fejl og mangler (manglende overholdelse af årsregnskabsloven), der burde fremgå af revisors påtegning. Revisortilsynet gennemførte ved skrivelse af 18. marts 2014 en høring af indklagede, hvoraf det blandt andet fremgik, at tilsynet havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet. Afgørelsen var blandt andet begrundet i følgende forhold: a) Statsautoriseret revisor Morten Clauson-Kaas har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet for D A/S for 2011, idet der ikke er taget forbehold for flere tilfælde af overtrædelse af årsregnskabsloven Indklagede fremkom ved skrivelse af 21. april 2014 med sine bemærkninger. Heraf fremgår det blandt andet, at: Renteswap Selskabet har indgået en aftale med banken om at betale en fast rente på 2,3% p.a. af en del af selskabets lån i banken i resten af lånenes løbetid. Den løbende rentetilskrivning sker i henhold til markedsrenten. Da denne i årets løb har ligget lavere end den aftalte rente er selskabet blevet opkrævet forskelsrenten. Den negative værdi af den såkaldte renteswap, udgør den kapitaliserede værdi af denne forskelsrente, som selskabet vil være forpligtet til at betale, hvis selskabet på tidspunktet for årsafslutningen ville gå ud af aftalen om den faste rente. 9

10 Det vil derfor efter min opfattelse være misvisende at indregne aftalen som gæld, som skal betales med netop dette beløb. Den årligt beregnede forpligtelse nedbringes i takt med lånenes afvikling. Min holdning skal også ses i lyset af, at leasingforpligtelser, hvor gælden kan gøres nøjagtigt op, kan oplyses i en note. Hvis selskabet havde going concern problemer, ville det give mere mening at indregne aftalen om forpligtelsen i henhold til den faste rente i balancen. Forpligtelsen i henhold til den såkaldte swap aftale er som nævnt oplyst i en note, således, at en regnskabsbruger er fuldt informeret om dens eksistens. Det er derfor min opfattelse, at en eventuel manglende pligtmæssig indregning ikke er af væsentlig karakter Revisortilsynet traf herefter, ved skrivelse af 3. juli 2014 afgørelse om indbringelse af indklagede for nævnet vedrørende klagepunkt a i overensstemmelse med det herom anførte i høringsskrivelsen. Parternes bemærkninger: Tilsynet har til støtte for klagepunkt a anført, at det fremgår af erklæringsbekendtgørelsen 6, stk. 1, at revisor i sin revisionspåtegning skal tage forbehold hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler eller hvis revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. Forbehold efter 6, stk. 1, skal altid tages når regnskabet ikke indeholder krævede oplysninger, med mindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, jf. erklæringsbekendtgørelsen 6, stk. 2, nr. 2. Det fremgår af årsregnskabslovens 53, at virksomheder skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning. Efter Revisortilsynets opfattelse, skal de regnskabsposter, som er væsentlige for regnskabsbrugers forståelse af årsregnskabet, fremgå af beskrivelsen under anvendt regnskabspraksis. Renteswaps Årsregnskabslovens 20 kræver, at indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal ske indenfor rammerne af lovens krav om et retvisende billede og følge almindeligt anerkendte retningslinjer. Denne bestemmelse er en rammebestemmelse, som henviser til almindeligt anerkendte retningslinjer, og dermed ubetinget medfører, at selskaber i regnskabsklasse B, skal indregne værdien af en renteswap i balancen såfremt den opfylder betingelserne for indregning og måling. Revisor har i sine bemærkninger henvist til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens 11, stk. 3. Revisortilsynet finder ikke, at denne bestemmelse kan finde anvendelse i denne forbindelse. Revisortilsynet skal endvidere bemærke, at benyttelse af undtagelsesbestemmelsen skal oplyses og begrundes i noterne til årsregnskabet, herunder med angivelse af den beløbsmæssige indvirkning. 10

11 Måling af en renteswap er reguleret i årsregnskabslovens 37, hvor det fremgår, at virksomheder efter første indregning, løbende skal regulere afledte finansielle instrumenter til dagsværdi. Selskabet har indgået renteswapaftaler og markedsværdien af disse er ikke indregnet i årsregnskabet. Det fremgår af noten i årsregnskabet, at de indgåede renteswapaftaler har en negativ markedsværdi på 1,3 mio.kr. Sammenholdt med den bogførte egenkapital på 5,9 mio.kr., anses den manglende indregning for at være en væsentlig fejl som medfører, at egenkapitalen i årsregnskabet ikke er retvisende. Endvidere fremgår den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter ikke af anvendt regnskabspraksis. Revisortilsynet finder derfor, at der er sket væsentlige overtrædelser af årsregnskabslovens 37 og 53. Revisor burde have taget forbehold i sin påtegning på årsregnskabet for de nævnte overtrædelser. Efter modtagelsen af revisors bemærkninger i høringssvaret for så vidt angår den af selskabet indgåede renteswap, finder Revisortilsynet fortsat, at årsregnskabsloven er overtrådt som følge af den manglende indregning i årsregnskabet. Immaterielle anlægsaktiver Det fremgår af årsregnskabslovens 43, at aktiver der måles til kostpris skal afskrives over en periode svarende til brugstiden under hensyntagen til forventet restværdi ved brugstidens afslutning. Immaterielle anlægsaktiver må ikke afskrives over en periode der overskrider 20 år, jf. stk. 3. Det følger af årsregnskabslovens 53, stk. 2, nr. 1 c, at såfremt afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver overstiger en periode på 5 år, skal dette oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende. Ifølge selskabets anvendte regnskabspraksis afskrives goodwill over en periode på 10 år. Der er ingen begrundelse herfor. Revisortilsynet anser en sådan begrundelse for at være en væsentlig oplysning for regnskabsbruger og finder derfor, at der er sket en væsentlig overtrædelse af årsregnskabsloven, som revisor burde have taget forbehold for i sin påtegning på årsregnskaber. Finansielle anlægsaktiver Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Efter første indregning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet følger af årsregnskabsloven, jf. 36. Det fremgår af årsregnskabslovens 72, at en virksomhed, som hovedregel, altid skal oplyse navn, hjemsted og retsform for hver dattervirksomhed, associeret virksomhed og for hvert interessenteller kommanditselskab, i hvilket virksomheden er interessent eller komplementar, samt hvor stor en andel virksomheden ejer. Årsregnskabet indeholder en note vedrørende selskabets kapitalandele, hvor selskabets ejerandel blandt andet fremgår. Der er dog ikke oplysning om størrelse af egenkapital og resultat for kapitalandelene, hvilket, efter Revisortilsynets opfattelse, medfører, at regnskabsbruger vil have vanskeligt ved at vurdere indholdet af regnskabsposten, herunder de tilknyttede virksomheders økonomiske stilling samt hvilke selskaber der eventuelt måtte være nedskrevet til 11

12 nettorealisationsværdi. Revisortilsynet finder derfor at årsregnskabslovens 72 er overtrådt, og at revisor burde have taget forbehold i sin påtegning på årsregnskabet. Samlet vurdering På baggrund af ovenstående finder Revisortilsynet fortsat, at der er tale om en række overtrædelser af årsregnskabslovens krav af væsentlig karakter. Revisortilsynet finder, at de manglende oplysninger er væsentlige for regnskabsbrugers forståelse af årsregnskabet. Som følge heraf finder Revisortilsynet, at statsautoriseret revisor Morten Clauson-Kaas har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, som følge af, at der ikke er taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven i den afgivne revisionspåtegning. Indklagede har anført, at Revisortilsynet ikke har forholdt sig til indklagedes uddybende begrundelse for undladelse af indregning, men blot afvist indklagedes begrundelse med, at det kan man ikke. Indklagede har derfor ikke yderligere kommentarer. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Af erklæringsbekendtgørelsen 6, stk. 1 fremgår det, at revisor i sin revisionspåtegning, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 3, skal tage forbehold hvis revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer at regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler eller revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. Forbehold efter 6, stk. 1, skal altid tages når regnskabet ikke indeholder krævede oplysninger, eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, med mindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, jf. erklæringsbekendtgørelsen 6, stk. 2, nr. 2. Af årsregnskabslovens 53 om anvendelse af regnskabspraksis fremgår det, at virksomheder skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning. Renteswaps Årsregnskabet for D A/S for 2011 indeholder i en note vedrørende eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser oplysning om, at selskabet har indgået aftale om renteswaps vedrørende en væsentlig del af bankgælden, og at en eventuel opsigelse af disse swaps ville medføre en forpligtelse på ca. 1,3 millioner kr. Det kan følgelig lægges til grund, at værdien af disse swaps havde en negativ markedsværdi af en sådan størrelse, at denne, set i forhold til selskabets resultat og egenkapital var væsentlig. Nævnet finder at værdien af renteswaps i selskabet i overensstemmelse med almindeligt anerkende retningslinjer, og under hensyn til virksomhedens art og omfang burde have været indregnet i årsregnskabet til dagsværdi jf. årsregnskabslovens 20, og at principperne for indregning og måling 12

13 burde have været beskrevet i den anvendte regnskabspraksis, jf. årsregnskabslovens 53 jf. 37. Revisor burde således have taget forbehold i sin påtegning af årsregnskabet. Det af indklagede anførte om udtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens 11, stk. 3 kan herefter ikke føre til andet resultat. Immaterielle og finansielle anlægsaktiver Efter indholdet i årsrapporten finder nævnet det godtgjort, at selskabet uden konkret og fyldestgørende begrundelse anvender en afskrivningsperiode for immaterielle anlægsaktiver, der overstiger en periode på 5 år jf. årsregnskabslovens 53, stk. 2, nr. 1, litra c. Det fremgår af årsregnskabet, at selskabet indregner finansielle anlægsaktiver vedrørende ejerandele i 10 navngivne tilknyttede virksomheder, hvoraf selskabet ejer mere end 50 % af kapitalen i 6 af disse selskaber. Årsregnskabet indeholder ikke oplysninger om størrelsen af det enkelte selskabs egenkapital og resultatet ifølge den seneste godkendte årsrapport, jf. årsregnskabslovens 72, stk. 2, nr. 2. Der er ikke oplyst noget grundlag for at udelade oplysningerne om egenkapital og resultat. Samlet finder nævnet, at revisor burde have taget forbehold ved sin påtegning af årsregnskabet, idet forholdene er væsentlige dels set i forhold til brugere af årsrapporten og dels i forhold til selskabets resultat og egenkapital. For denne overtrædelse af god revisorskik pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, statsautoriseret revisor Morten Clauson-Kaas pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Henrik Bitsch 13

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere