de-borgere i forskellige aldre skre har r0rt sig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de-borgere i forskellige aldre skre har r0rt sig."

Transkript

1

2 Brande Jul 1989 Brande Jul nsker lreserne en Pa opfordring har en rrekke Bran tilbage i Brandes historie for at beskrive, hvad der mrte sig i det gamle rigtig glredelig jul. Med dette nummer af Brande Jul er der atter gjort vet til bladet, for pa den nuide at gi Brande. de-borgere i forskellige aldre skre et fors0g pa at give et lille indtryk af ve et nuanceret billede af, hvad der Livet i Brande har i det forl0bne arbudt pa mange st0rre og mindre op livet, som det har formet sig i Brande kommune i det ar, der nu er ved Men arets Brande Jul ser ikke kun levelser. har r0rt sig. at rinde ud. pa 1989; men gar ogsa et lille skridt Tidligt pa aret kunne Brande Handvrerker- og Borgerforening fejre sit 100-ars jubilreum. Et jubi1lreum, der gay anledning til et srerdeles sprendende initiativ, nemlig at rejse JE Spikers Karner med Verdens Navle pa Torvet i Brande. Sommeren b0d pa det traditionsrige Brande Marked, der trak folk til fra nrer og fjern. Og i skrivende stund varmes der op til kommunalvalget, hvor der skal vrelges lokalpolitikere, som skal vrere med til at f0re Brande ind i 90 erne. Der skallyde en tak til aile, der pa forskeliig vis ha~ leveret bidrag oglant billeder ud, for at Brande Jul ogsa i lit kan komme ud til samtlige husstande i Brande kommune. Endvidere skal der Iyde en tak til annonc0rerne, der pa Brande Handelsstandsforenings opfordring har gjort det muligt at bevare traditionen med at udsende Brande Jul; men ogsa derigennem har st0ltet juleudsmykningen og julearrangementerne i Brande. Glredelig Jul Erik Lauritzen Sa smukt tager Pavillonen med Verdens Navle og /E Spikers kamer sig ud pa Torvet i Brande. Bag Pavillonen gemmer sig et helt fantastisk initiativ, udtamkt og af Brandes handva?rkere og borgere i fa?lleskab for at fejre Brande Handva?rker- og Borgerforenings 100 ars jubila?um den 15. januar 1989.

3 Jegbar ing~n opskrift pa succes, derlmod... Jeg skriver dette indlreg en eftermiddag sidst i oktober. Solen kigger frem imellem skyeme, og den far mig til at trenke pa den helt enestaende dejlige sommer, vi har haft. Jeg har ikke h0rt nogen sige det modsatte, og ogsa landbruget drog nytte af varmen, selv om t0rken truede en overgang. Jeg tror ogsa, at sol og varme er godt for vores helbred, sa pa den made har det vreret et dej ligt ar. Vi skal have byradsvalg i ar. Nar dette blad kommer pa gad en, er konstitueringen nok lige om hj0rnet. Vi har rendret en del pa strukturen i arbejdet; som det vigtigste er der to udvalg frerre, og der er flyttet lidt rundt pa opgaveme med pasningen af yore gmnne omrader. Vi haber, at det giver en hurtigere sagsgang i nogle tilfrelde, og der er ogsa kontante besparelser. J eg selv siger farvel til byradsarbejdet. N ar man er borgmester med ansvar for stort set alt, hvad der foregar, er det ikke et 9-16 job. Kommunens ve og vel er i baghovedet hele tiden, og sadan har jeg altsa haft det i snart 10 ar. Nu vii jeg have tid til at trenke pa noget andet end Brande kommune. Ellers er det pa mange mader et rart og sprendende arbejde. Jeg har m0dt mange dejlige mennesker fra den kommunale verden, bade politikere og embedsmrend, og jeg har bes0gt steder, som de fleste aldrig far mulighed for at se. Jeg har ogsa lrert til bunds, hvordan den kommunale og den amtslige sektor fungerer. Meget af arbejdet er tungt; ikke fordi der ikke bestilles noget, men fordi alting skal vrere sa demokratisk. Vi skal i masser af tilfrelde sp0rge interesseorganisationer, naboer, embedslregen, Vejdirektoratet, Politiet, Indenrigsministeriet, amtsnldet o.s.v., O.S.v., om de har bemrerkninger til yore forslag. Det sinker naturligvis sagsgangen til gene for os selv og for dig sam bruger. Jeg il habe, at afbureaukratiseringen og regelsaneringen fortsretter, for det er nresten for mange at tage hensyn til. Der er mange ting, der kunne geres anderledes og bedre i vort velfrerdssamfund, men af og til m0der man krakilere, sam er utilfredse med en eller anden bagatel. Det synes jeg, at man skal holde op med at vrere, for langt de fleste har en god hverdag uden de store bekymringer, i hvert fald afekonomisk art. J eg synes nresten, det rna vrere vrerst at vrere arbejdsles, ikke at have noget at sta op til om morgenen. Derfor haber jeg ogsa, at de nye initiativer fra byradet pa det erhvervspolitiske omrade rna brere frugt. Foran mig ligger et Iilie valgsprog, som jeg tit ser pa: "J eg har ingen opskrift pa succes, derimod en opskrift pa nederlag. Prey at g0re aile tilfredse! " Sadan er det i det politiske arbejde som pa enhver anden arbejdsplads. AIle kan ikke fa deres vilje altid, sa blev der sikkert ikke bestilt nok, eller der -blev truffet nogle forkerte beslutninger. Her ved indgangen til Det indre marked b0r vi aile tage os selv i nakken, maske vrere lidt flittigere og ikke bruge alt, hvad vi tjener. Det er min opfattelse, at de danske virksomheder skal bane vejen for, at vi kan fa det tndnu bedre, end vi har det i dag. Derfor skal de vrere konkurrencedygtige bade pa hjemmemarkedet og ude i den store verden. J eg vil naturiigvis 0nske alt godt for vor lille kommune i fremtiden. Vi har vreret igennem et par ar med stagnation og direkte nedskreringer, det har ikke vreret sa morsomt. Nu haber jeg, at udviklingen vender igen, og jeg synes ogsa, at jeg kan se nogle svage tegn pa, at det er ved at ske. Som jeg har sagt tidligere: Vi er klar til at tage imod mange nye indbyggere og virksomheder. Jeg vil slutte med at sige tillykke til de nyvalgte byradsmedlemmer og til den nye borgmester. Der er stadig meget at tage fat pa, ogsa fordi forudsretningerne rendrer sig hele tiden. Og sa haber jeg i evrigt, at vi snart far den omfartsvej. Med venlig hilsen og glredelig jul E. Rubech Rasmussen borgmester BRBBERJ--It S DFCENTRA' E,N R. BRANDT ANDERSEN Telefon Torvet. Brande Tomrermester Johannes Nielsen Engtoften 51 Telefon Brande Jui 1'989 Side 3

4 Kobmandsfirmaet N. J. Moller og Son En 110 arig rera i Brandes historie af Peder Poulsen Den 1. september 1869 udgik der et som mange i Brande endnu kan Vejle eller Horsens - ja, endda somcirkulrere fra Brandes eneste k0b- huske, havde bagerforretning i me tider helt fra Holstebro. I langt mand, C. W. Sperling til dennes for- mange ar. Set fra gaden sa den ikke de fieste tilfrelde var det m0i1er selv, retningsforbinde1ser med f01gende ud af ret meget, men bagud strakte der matte tage disse lange og tidsordlyd: "Hermed tillader jeg mig lagerlokalerne sig omtrent til Ger- krrevende ture. Nar der startedes fra rerb0digst at underrette Dem om, at hard J0rgensens gard. Det har sik- Brande en tidlig morgen, kunne jeg under dags data, har overdraget kert vreret disse lagerlokaler, der se- vognen vrere lresset med Yarer, sam den af mig i 20 ar i Brande f0rte for- nere blev omforandret til bageri. M0I1er havde modtaget fra b0nderretning til: Hr. N. Melller af Hader- Pa dette sted la forretningen med ne i en slags byttehandel for Yarer, slev, sam agter at fortsrette hande- k0bmand M0I1er sam ejer i 25 ar. som han havde afsat til dem i forretlen uforandret under firma C. W. Han sad som lejer i disse lokaler og ningen. Det drejede sig am huder, Sperlings efterf0iger". jeg har lrest et eller andet sted, at fareskind, hjemmekrernet sm0r el Senere i cirkulreret anbefaler Sper- han betalte 100 rigsdalere og sen ere ler maske "bindt0w" sam var hjemling, N. M0I1er sam en srerdeles kroner i leje af lokaleme. mebundne eller -strikkede uldvadygtig forretningsmand og g0r op- Som eneste k0bmandshandel mime rer. Disse yarer afsatte M0I1er til de mrerksom pa, at han er i besiddelse den naturligvis omfatte aile bran- grossister, sam han handlede med, af de fom0dne midler til at fremme cher og varegrupper, for hvilke eg- og pa tilbagevejen var vognen fyldt forretningens tarv. nen havde behov og det gjorde for- op med Yarer, som kunne srelges i Den forretning, sam M01ler over- retningen da ogsa. Varerne. blev forretningen. tog, la der, hvor Ankjrer Nielsen, hentet hjem med studespand fra Det rna have vreret nogle anstren- Saledes tog kebmandsgarden sig ud i 1919, hvor dette billede er taget af Brandes navnkundige fotograf Birgitte Laasby. Det lille hus bagest til venstre i billedet b/ev bygget som aftregtsbolig for Anker Mellers bedstefar. Bemrerk ievrig, at Storegade endnu ikke var bralagt, det pabegyndtes netop i Side 4 Brande Jul 1989

5 K ebmandsgarden havde ogsa handelmedtommer. Billedet her er taget i 1910 pa temmerpladsen bag garden. Den hlle fyr med matroshuen til hejre i billedet er Anker Meller. gende ture! Fra overleveringer ved man, at de sakaldte landeveje kun bestod af nogle hjulspor hen over de 0de hedestrrekninger. Denne trrelse transportform oph0rte f0rst i 1894, da anlagde man privatbanen fra Vejle til Give. Derefter blev transporten delvis overtaget af fragtmrend, der mea lange, brede kassevogne med kraftige hjul kunne transportere langt st0rre Ires pa den kortere strrekning, og med heste $Om trrekkraft gik det betydeligt hurtigere end med det langsomme studeforspand. Samme ar, som jernbanen miede til Give, flyttede k0bmand M011er sin forretning over i den af ham nyopf0rte ejendom pa hj0rnet af hovedgaden og det, der senere kom til at hedde Godsbanegade. Det var efter den tids forhold en statelig bygning, M011er havde ladet opf0re ogjordtilliggendet strakte sig helt over til Kirkegade. Der skulle jo vrere plads til trrelader og pakhuse til at rumme det store og pladskrrevende udbud af varegrupper, som forretningen havde. Det er ret interessant at kunne konstatere at til langt ind i 1900-tallet opgav M011er kun en enkelt varegruppe. Det var manufaktur, hvor BRA.' \ ~ i.\:,. /1& SILVAN man i beretninger kan lrese, at M01 ler i 1890 solgte sit restjager af manufakturvarer til Charles 10rgensen, der havde ned sat sig som manufakturhandler i byen i Idette loo-aret for Brande Handvrerker- og Borgerforening er det maske pa sin plads at oplyse, at begge disse to mrend var med til at oprette foreningen og hver for sig udf0rte et stort stykke arbejde i den. Da M011er flyttede sin forretning over pa den anden side af hovedgaden i 1894 blev hans reldste S0n, der dengang kun var 22 ar gammel, optaget som kompagnon i firmaet og det hidtidige firmanavn C. W. Sperling eftf. blev udskiftet med det mere naturlige N. 1. M011er og S0n. S0nnen havde de samme initialer i sine fornavne som faderen, hvilket jo nok har vreret forberedt med velberad hu. Nogle ar efter flytningen blev den reldre M0l1er ramt af en alvorlig sygdom, der resulterede i, at han havde meget svren ved at bevrege sig rundt. Det rna have vreret et frygteligt handicap for denne foretagsomme mand. De sidste 14 ar af sit liv matte benytte sig af k0restol. Den reldre M011er d0de sommeren /'~~ : '"<~:f). - = ~ ~~,\ NDE IULASI ~ 7330 Brande. Telefon Pa grund af faderens sygdom overtog den unge M011er forretningen i Pa det tidspunkt havde udviklingen i Brande begyndt at tage fart og t1ere og flere handlende havde etableret sig i byen. Det generede abenbart ikke den unge k0bmand M0ller, der flere gange i de kommende ar omforandrede forretningen og opf0rte ny lrenger og pakhuse til den i forvejen store forretning. Sk0nt den yngre k0bmand M011er matte have haft rigeligt at se til i sin forretning, deltog han ivrigt i den udvikling, der var sat igang i begyndelsen af delle arhundrede. Saledes var han kasserer i Brande Vandvrerks f0rste bestyrelse fra 1908 til 1912 og dets formand 1922 til I 1912, da det efterhanden stod klart, at Brande om nogle ar ville blive en stationsby og der ville blive brug for kapital til at m0de den udvikling, som denne status ville medf0re, gik k0bmand M0l1er sammen med mange af byens og sognets foregangsmrend igang med at opreue en lokal bank. Det skete i november 1912, da A/S Brande Bank med en aktiekapital pa kr blev stiftet. M011er blev medlem af det f0rste bankrad, der et par ar senere blev til ii. Telefon Glcedelig Jul ~. IEn!iiNGeHOLM':DE Brandlundvej Brande Brande Jul 1989 Side 5

6 et forretningsudvalg. Idette udvalg nent i firmaet, som han for egen regning overtog i Det faldt i hans sad M011er uafbrudt til 1949, altsa i en periode pa 37 ar. lod at overtage firrnaet i en brydningstid, hvor gam Ie sredvaner og Samme ar kastede M011er sig ud i ar bejdet med at fa oprettet en h0jere forretningsformer kom ind i en indredt kamp mod nye forretningsfor skole i Brande. Sammen med andre borgere lykkedes det at fa oprettet mer med kolossale kapital-koncentrationer bag sig. Det blev en lang og Brande Mellem- og Realskole, der havde sin f0rste skoledag den 20. sej kamp for tusinder af k0bmrend august over det ganske land, og ogsa Brandes k0bmrend matte b0je sig i denne At sognet havde tillid til den fore tagsomme k0bmand M011er kan og kamp. sa ses af, at han i 1913 blev indvalgt i Som en af de sidste stoppede ogsa sogneradet og sad til I perio firmaet N. 1. M011er og S0n den 1. den fra 1915 til 1918 var han sogne september 1979 sin virksomhed. En radsformand. 1l0-arig begivenhedsrig rera i sognets historie var afsluttet. Tredie generation af den meget ak tive k0bmand N. 1. M011er familie, Men den fiotte bygning med sin state1ige arkitektur og lange Anker M011er, blev i 1935 dispo k0bmandshistorie er stadig med til at srette sit prreg pa Brande. Siden 1979 har k0bmandsparret Henny og Holger Kjeldsen drevet forretningen og netop i ar har byg oingen gennemgaet en gennemgri bende renovering fra top til ta bade inde og ude. Der er tale om en renovering, hvor der er taget beh0rigt hensyn til byg ningens arkitektur og sjre\. En reno vering, der er foretaget i samarbejde med arkitekt Kristian Kristiansen, Domo i Brande. Bygningen fremstar i dag fuldt re noveret pa en made, sa den er med til at srette sit positive prreg pa by billedet. Itoraret 1989 gennemgik kftjbmandsgarden en stftjfre renovering, sa medsin smukke arkitektur nu sr:etter sitprr:eg pa bybilledet. Ung mode ill Torvet Brande Side 6 Brande Jul 1989

7 HJBRNEBAGERIET Vi anbefaler os i all inde nfor JULEBAGNING s ~som KRANSEKAGER. KLEJNER og meg et mere. Kom med kagedilsen og fa den fyldt op med FRISKBAGTE SMAKAGER HERNINGVEJ 8 Telefon DE BLBDE PAKKER ER VI EKSPERTE Torsdag den 16. marts satte en velanbragt mcengde sprcengstof en stopper for skorstenen ved Martensens Fabrik Aile. Hvad man for 40 ar siden tog flere maneder om at bygge op, blev vceltet pa fa sekunder. Skorstenen blev med stor prcecision lagt ned, for sen ere at blive kart vcek som murbrokker. Dermed var en cera slut. Martensen har nu samlet bade administration og produktion i de nye, moderne fabriksbygninger pa Hyvildvej. SPAR (i)storkgb vi Henny og Holger Kjeldsen. Storegade 9,7330 Brande. Tlf Slagter Brandes modeme ffldevarecenter med indbygget discountafdeling! Lceg o,gsa din julehandel her; Vi garanterer for kvalitet og lave priser! Brande Jul 1989 Side 7

8 Da jeg var dreng pa "Mldtgaard" at Ingvard Midtgaard "Midtgaard" har vreret i slregtens eje siden 1723, maske lrengere. Slregtens navn var oprindelig Kristensen, men bade min far, min bedstefar og oldefar blev kaldt Midtgaard, og efter at navneloven var givet (i 1902), fik min far, Christian Peder Kristensen, navnet Midtgaard. Han blev af ministeriet spurgt, om han ville have navnet beskyttet..2ergerligt nok sagde han nej herti!, ellers viue vi have vreret eneste slregt af det navn. Oprindelig havde "Midtgaard" et jordtilliggende pa ca. 85 tdr. land, I og sa ud som pa fotografiet. Stuehuset blev ombygget i 1899, de andre 3 lrenger er af reldre dato. Billedet er malet af min farbror, malerrnester Andreas Midtgaard, der oprindelig havde vrerksted i den s"mdre ende af stalden. Udstykningen begyndte med matr. nr. 5 b "Nordlund" pa ca. 25 tdr. land, der solgtes til S0ren Back. Denne gaard er nu nedlagt. Navnet Nordlundvej, stammer herfra. "Midtgaard" ejede altsa de arealer, hvorpa vejen og husene pa begge dens sider ligger. Sa udstykkedes matr. nr. 5 c, en udlod, der bestod af ca. 21 tdr. land, hv<;>raf de 4 var opdyrket, resten henla i hede. Her havde min mar og far deres f0rste hjem fra 1888 til Da byttede far, somhavdeopdyrket al hede, denne ejendom med sin bror, Anton Midtgaard med "Midtgaard". Matr. nr. 5 char senere vreret ejet af Bankdirekt0r Stenslund, Brande Bank. Senere solgtes matr. nr. 5, kaldet "Damgaard" til min farbror, Karl Midtgaard, som boede her til sin d0d. Endelig solgtes et par parceller, matr. nr. 5 q og 5 x til henholdsvis Mathias Christensen, S0nderlund og Andreas Pedersen, Brandlund. Til "Midtgaard" h0rte oprindelig det meste af Brandlund Mose, hvor der var t0rvegravning. Da de andre ejendomme i Brandlund ikke havde nogen steder at grave t0rv, tilb0d min far ejerne af disse ejeodomme, at de gratis matte fa 1/2 tdr.land af mosen, hvis de selv ville bekoste udstykning og Sk0der. Dette til bud blev naturligvis modtaget med taknemlighed, for sa kunne de aile selv grave fine t0rv. Under anden verdenskrig opk0bte Hagbard Abildtrup flere af disse moselodder og opgravede sa det mesteafmosen, hvorved den nuvrerende S0 opstod. I 1914 spurgte min far mig, am jeg kunne trenke mig engang at overtage "Midtgaard" og blive landmand. Da jeg svarede nej herti!, fik min s0ster Clare og hendes mand, Lars Nielsen, den senere kendte forfatter, sk0de pa "Midtgaard", og mor og far flyttede til Brande, hvor far var uddeler for den nystiftede foderstofforretning "Frem", ogsenere blev han Kg!. vejer og maier og sognefoged. Min svoger blev alvorlig syg i 1920 og solgte da "Midtgaard" til Kresten Overgaard S0rensen, som ved sin d0d efterlod sig et testamente, hvorefter Brande Museum skulle arve "Midtgaard", der nu kun har et areal pa ca. 22 tdr. Iand'. Har du rid til at la' vcere? Spar op til senere - og spar i ska,t nu. Fa dig en Kapitalpension! Kom ind og Hl en snak med en CfJ af vore dygtige "N0ddekn~kkere'.' De gar direkte til kernen i sagen, og giver dig kontant besked om dine muligheder. Pa stedet! AKTIVBANIKEN Torvet 1, 7330 Brande Telefon Side 8 Brande Jul1989

9 F0fst ved Kr. Overgaard S0fensens k0b gik "Midtgaard" ud af slregtens eje. Trrek af Iivet pa "Midtgaard" 1 de f0fste ar far og mor ejede "Midtgaard", havde de nogen sorgo 3 af mine bmdre d0de: Ingvard den , 14 ar gammel. Lars den ,4 ar gam mel. Pederden ,7 ar gammel. De d0de altsa aile 3 indenfor 11 maneder, og Peder 7 dage f0r jeg blev f0dt. Jeg d0btes ved hans kiste. Ikke underligt, at prresten talte om salmelinjerne: "1 kirkens korsgang under ranke s0jler gar klang af dabens vand og gravens n0gler." Jeg d0btes Ingvard Peder Larsenius Midtgaard til minde om 3 bmdre. - Og i 1906 d0de sa ogsa min s0ster Anna. Kun en ubetinget kristen tro hjalp mine forreldre over den frygtelige sorgo Det fremgik helt klart af, at da far ogjeg i 1941 sad ved mors d0dsleje, da tog far - lige da mor d0de hendes hand og sagde: "Hils yore 3 sma drenge og lille Anna". At de levede videre i himlen, var han sikker pa. - Og min mor fortalte mig tit, at mine 3 sma bmdre sad oppe i himlen og sa, hvad jeg lavede, derfor skulle jeg altid vrere artig. Syner og varsler Nu medens vi er ved tro, lige 2 ting mere: Far fortalte mig, at den om morgenen, medens de sad og malkede, begyndte deres hund at g0 voldsomt ude i garden. Far gik ud for at se, hvad arsagen var. Hunden stod da i indk0fselen, rejste b0fster og viste trender, som om den lige ville fare pa no gen. Den gik sa langsomt fremad lige til skellet til nabogarden, sa holdt den op. - Der var intet at se, men far blev underlig tilmode. Om formiddagen d0de min bror. Far var sikker pa, at hunden havde varslet d0den. Det andet var f0lgende: Billedet er malet afadvokat Ingvard Midtgaards farbror, malermester Andreas Midtgaard, der oprindelig havde vcerksted i den sondre ende af stalden. Billedet er malet omkring En sommeraften var vores hund og huggede efter fingeren. Men ved jeg, som da var 7-8 ar gammel, ude min side sad en kat, og hver gang nord for laden. Vi fangede skarnbasser, som fl0j imod den hvidkal Iynhurtigt med et pote, sa hugor hugormen huggede, slog katten den kede mur, og hunden ad dem sa. men ikke naede mig. Selvf01gelig fik Pludselig holdt den op med at interessere sig herfor. Den satte sig ned Men ufatteligt, at kattens reaktion far travlt med at sla hugormen ihjel. med nresen vendt mod "Nedergaard", hvor aftregtskonen, Kirsten, Da jeg blev st0fre, skulle jeg selvf01 var sa hurtig. i lrengere tid havde ligget lammet af gelig vrere "hjorddreng" og passe en hjernebl0drting. Og hunden gay k0erne. leg blev mange gange tidlig sig til at hyle pa en underlig, uhyggelig made. F0fst efter nogen tids for udlod, som la et godt stykke vest for morgen sendt med k0erne ud til en 10b fik jeg den med indo leg forklarede mot det mrerkelige, men hun ofte rreveunger lege i Iyngbakkerne, "Nedergard". Pa turen derud sajeg svarede blot "naja, sa d0d Kjesten i og jeg sad mange timer pa en gravh0j og trenkte pa mine forfredre. nat" - og det gjorde hun. Tro eller overtro - syner og varsler?? Som ganske liue sad jeg en dag i "Midtgaard" henne ved stuehuset, far var i frerd med at lresse rugneg af en vogn henne ved laden, det var h0sttid. Pludst:iig iindrede han sig over, at jeg med meuemrum skvaldrede h0jt. Han gik hen for at se, hvad imagen var og blev forfrerdet HERNINGVEJ BRANDE over at se en hugorm lige foran mig. Den var sikkert kommet ind i garden i et rugneg. leg rakte nogle gan ge en finger frem imod den, og den Brande Handelsstandsforening fjnsker glcedelig jul... Brande Jul 1989 Side 9

10 Derved skabtes vistnok min historiske interesse. "Midtgard" var samligssted far aile unge i BrandJund. Pa en "gmnning" hen mod nabogarden, der ejedes af Niels Overgard S0fensen, nu Kruse S0rensen, morede de unge sig sommeraftener og pa helligdage med at spille kroket, lege "2 mand frem for en enke" eller danse. Der var altid en af karlene, som kunne spille pa mundharpe eller harmonika. Og vinteraftener samledes flere unge i "Midtgard"s k0kken,hvor der bl.a. blev leget blindebuk, panteleg, grettet gader el. lign. Ogsa for de reldre var "Midtgard" samlingssted. Feks var det almindeligt, at far vinteraftener lreste op for naboerne. Det var ofte Thyregods fortrellinger, men ogsa b0ger som f.eks. Ingemanns historiske romaner og Walter Scotts "Ivanhoe" blev lrest. Bagefter gav mor kaffe med noget hjemmebagt til. En begivenhed pa "Midtgard" var det, da far havde k0bt et barometer. DeIefter kom mange naboer og skulle se hvordan vejret blev. Jeg tror, det var del f0rste barometer i Brandlund. En anden begivenhed indlraf i Far havde vreret aktiv for at fa GLLeDELIG JUL 0NSKER bygget Brande Elektricitetsvrerk, og "Midtgard" havde faet stf0m indlagt.sa en efiterarsaften sagde far: "Nu skal I vrere stille og sa vii I opleve noget ufatteligt!", og sa trykkede han en lille messingknap ned og der blev Iys. Det var en enestaende oplevelse. Jeg f01er endnu hvor ubegribeligt, det virkede pa os. "Midtgard" var den f0rste gard i nedre Brandlund, som fik lelefon. Den blev benyttet af aile naboer. En ling som nutiden vii fin de uforstaeligt var, at far og vore to karle vinteraftener sad i k0kkenet og "stf0g siem", det vii sige, at de rullede rughalm med hrendeme. Der blev sa noget strerkt reb, som af trekkemanden blev brugt til at fastg0re srfltaget med. - Samtidig sad mar og pigerne og broderede eller syede. Det var sjreldent, at de strikkede. Del bes0rgede bedstemor, der var aftregtskone. Nar fareulden var vasket, fik hun en srek uld op i sin aftregtsstue, hun lavede sa f0rst' "l'ejer" af ulden, ved hjrelp af to karter. Sa spandt hun pa sin rok tejerne til garn, og af det strikkede hun sa sokker og slf0mper til os. Dette var et lille udpluk af livet pa "Midtgard" og dens fortid. Citroen Brande: v. Poul Dall H0jmarksvej Brande Bevar mig vel... ~~~ -fa bilen malet godt... autolakering 1",1) ~ gati/~ iagmanden Sporg fctrst --~ ~~~~- q'.j La Cours Aile 7. Brande - Telefon Indusu ivej Brande Telf Privat ~MOND c:&jahbek A/S Specialvaarksted for graveudstyr \' Jyllandsvej Brande Telefon »' Viggo Hansen & S0n lis ", 6. ~ 7330 Brande ', Telefon TIL JUL I BRANDE MED RUTEBILERNE Side 10 Brande Jul1989

11 A. C. Poulsen ApS ALITOGUMMICENTER Markedspladsen Brande Telefon Juleaften under Afrikas stjerner.~~.. I.' ~ U.:}--M~I NISSAN BRANDE 0 Brandlundvej 27 BRANDE Telefon Hvis De gar i Bolighuset efter julegaver, er der masser af muligheder. Ogsa De er velkommen i Bolighuset - ga frit omkring, her er ingen k0betvang Udvalg - service & kvalitet - det er os... BRAN[]E BDLIGHUS Telefon Brande Jul 1989 at lise Christensen Sidste vinter kerte vi rundt i Kenya og Tanzania, for at opleve Afrika. Vi sov i telt ude pa savannen og havde skiftevis lever, hyrener, giraffer og bavianer rundt om teltet. Alle de lever blev dog hurtig hverdag for vore drenge, de lrengtes hele tiden efter nye oplevelser. Sa da den store dreng pludselig en dag midt i december midt ude pa savannen erklrerede, at nu var det snart jul- ja, sa var julen straks mere sprendende end aile Afrikas vilde dyr. Det var dog meget svrert at tro pa, at det virkelig snart var jul. Vi sa ingen niser og intet julepynt, men kun sol og stev og varme. Men da vi kort tid derefter begav os ind til Nairobi, fik vi syn for sagen. Her var der nisser og julestads i butikkemes vinduer og der var juletrreer og julemusik, nar man gik indenfor - det var der ievrigt stadigvrek i begyndelsen af februar. Ting ta'r tid i Afrika. Vores egne juleforberedelser begyndte den 23. december. Den dag kerte vi ind til Mombasa for at kebe julegaver. Vi var, ligesom aile de andre hvide i Kenya, kert til kysten ved det Indiske Ocean for at fejre jul og nytar. Vi boede pa en campingplads - Twiga Lodge pa Tiwi Beach, ca. 20 km. syd for Mombasa. Hervarteltene slaet op under palmemes skygge, tret ved stranden. Vores udsigt var den snehvide strand og det turkisgrenne Indiske Ocean. Man kan nreppe trenke sig at fejre jul i smukkere omgivelser, det skulle da lige vrere et snedrekket Danmark. Vi kebte julegaver ind i 35" fugtig varme, iklredt shorts og soltop. Selvom Mombasas butikker spillede "I'm dreaming of a white Christmas", sa udeblev vores julestemning desvrerre. Men lidt feststemning var dog til stede, da vi efter endt indkeb indtog en eventyrlig god, iskold drink pa det gamle kolonihotels skyggefulde terasser. Lillejuleaften blev tilbragt pa campingpladsens bar i sam tale med en masse sprendende mennesker, der kerte Afrika tyndt i deres Landrovers - og som tradition en tro, medtes til julen pa Twiga Lodge. Juleaftensdag oprandt med "Hej sol og 35" fra morgenstunden", sa selvfelgelig blev dagen indledt med en dejlig svemmetur i Bahari ya Hindi, som det hedder pa swahili. Bert og drengene la lrenge ude og dykkede i koralrevet og sa pa de mrengder af farvestnilende fisk, som findes dec. De kom ferst op, da tidevandet skiftede. Midt pa formiddagenjuleklippede jeg mine tre drenge under palmemes skygge - rygtet om dette leb hurtigt og snart var der en lang ke da jeg havde klippet 5 mrend, sagde jeg stop - for ogsa selv at fa lidt julefred. Skrebnen ville, at der hen under aften ankom en stor Overlander fuld af tyskere. I deres iver efter at fa sig kantet ind pa den eneste ledige plads, der var tilbage pa den overfyldte campingplads, kom de til at pakere og edelregge vandreret. Der reg julebadet - stor panik. Ved frelles hjrelp Iykkedes det at genetablere vandforsyningen og sa var det ellers med at sta ike, hvis man ville have sig et julebad. Det Indiske Ocean kan ikke anbefales i stedet for et bad, da det er utroligt salt og man er meget "fedtet" efter en svemmetur. Til aften var hele familien nybadet og vandkremmet og Idar til at abne Side 11

12 fulenat under Afrikas palmer med varme og maneoplyst ocean frem kaldte en helt specie! julestemning. julegaver - d.v.s. de 4 vi havde indk0bt da~en i forvejen og de 4 vi havde haft I rygsrekken hjemmefra - de sidste var i en lidt kedelig forfatning rent indpakningsmressigt, for bavianerne havde engang midt i november faet fat i en af vore rygsrekke og moret sig med at pakke julegaver op. Der var tre gaver til hver af drengene - aile indeholdt leget0j, og jeg tror aldrig drengene tidligere er blevet sa glade for julegaver, som de blev for det nye leget0j. Under gaveudpakningen gik en lille trup, bestaende af afrikanske b0m og voksne, rundt til teltene. De spillede, sang og dansede til de mest fantastiske medrivende afrikanske rytmer - feststemningen var lagt. Da det nu var juleaften havde vi besluttet at flotte os lidt. Vi spiste julemiddag pa Kenyas mest sprendende og dyreste restaurant "Coral Cave". Restauranten var indrettet nede i flere millioner ar gamle koralgrotter - der var intet rend ret i grotterne, blot var der lagt trregulv - der var naturligvis intet tag over, man kiggede lige op i den afrikanske nat. Demede blev vi moot af et fantastisk flot juletrre, drempet klassisk musik, levende lys og en dejlig velkomstdrink. Vi sad i fire timer og spiste uds0gt, lrekkert mad og ovenover os funklede stjememe i den sorte afrikanske julenat - ogsa drengene blev grebet af denne helt fantastiske stemning. Yed midnatstide julenat vendte vi tilbage til campingpladsen og drengene kom i seng. Vi selv sad med nogle nabocampister og n0d en stille 01 udenfor teltet. Yore blikke var rettet ud over det mimeoplyste ocean - vi kunne ikke nrenne at ga i seng - for ville vi nogensinde igen opleve en sad an stemningsmrettet varm og smuk julenat? Vi (l}nsker aile Opel-ejere en glcedelig jul...!, de motorco.~~ ~~O Herning.oi Brande Te l! UwIc f:lamen MESTER Side 12 Brande Jul 198'

13 Arets Brande Revy fejrede atter store triumfer. Her er revyholdet sam let omkring pianist K. G. Stuckert. Revyholdet bestod i ar afmona Andersen, Maja Thorsted, Kirsten Meller Rasmussen, Uffe Golbcekdal, Kim Lange, Per Knudsen, Vagn Pedersen, Dorit Thorsted, Stine Knudsen, Elin Jensen, Jonna Hansen, Seren Frank Serensen, Tove Nielsen, Kirsten Serensen og Mette Knudsen. Desuden bestod holdet afhenning Jensen og Ulla Sparre, der var fravcerende vedfotograferingen. II Brande Jul 1989 Side 13

14 Strid blrest og regn kunne ikke hindre ie Spikers Karner i at komme til verden Strid regn og bkest forsinkede Pavillonens lufttur til Brande; men jyden han er stcerk og sej - og /igesa er branditten! AUe verdens vidundere er blevet til efter hardt arbejde, og ofte i lang og hard kamp mod elementernes rasen. Det var ogsa, som om elementerne havde rouet sig sam men om at rase ud over Brande netop den 14. januar 1989 som en speciel hilsen i anledning af Brande Handvrerker- og Borgerforenings 100 ars jubilreum. Fra morgenstunden stod der en strid blrest ledsaget af kraftig regn ind over byen, sa man var ved at vrere i tvivl om det, aile havde set frem til, indflyvningen af Pavilionen til Brande overhovedet kunne lade sig g0re. Regn og blrest med darlig sigtba hed bet0d da ogsa, at helikopterel der skulle flyve Pavillonen fi Kjeldsens Maskiner & Stalsprer Blah0j til Brande Stadion blev en t me forsinket. Men heldigvis var en meget stor d af de ventende blevet udstyret me paraplyer. Her kmb man sa sarr men, mens man spejdede op mo den regntunge him mel. Det store sp0rgsmal var: " Ville re! nen holde op og ville helikoptere kunne lande Pavillonen pa st~ dion?" Heldigvis klarede det lidt op, og s kom den store Mrersk Air-heliko~ ter med Pavillonen svingende undt. bugen. Efter en reresrunde over b~ Vagn's Krostue Torvet Brande Lerdag formiddag den 14. januar kom pavillonen til Brande, hamgende under bugen pa en af M~rsk Air's store helikoptere. Trods regn og bl~st forleb landingen flot. Side 14 (('V;~~7~, ~ ':':J/ (f;.- ---, J J "(r }', I;. (( c'( ') ((.r.~ / ~))),I VAGS' ((c1d (ZY l) (;18Idell,J'ul 1I111lter III frtl AlS Kai Andresen IV A G III Chr. BergSvej Brande ' Tlf ~~ Brande Jul 19B

15 Med den historiske postvogn i spidsen URt fulgt af Brande Handvcerker- og Borgerforenings fane, blev Pavillonen fort i triumftog gennem Brande. en slog helikopteren en flot bue ind over stadion, hvorefter den med stor pnecision landede Pavillonen pa stadion. Vidunderet var landet! Triumftog til Torvet Herefter tog strerke kraner fat og 10ftede Pavillonen op pa en blokvogn, hvorefter den i triumftog blev k0rt gennem byen til Torvet. Optoget gennem byen blev anf0rt af et 40 mands stort postorkester fra Esbjerg fremskaffet af Brande Postkontor til festdagen. Herefter fulgte en hestetrukket postvogn med for manden for den jubilerende fore ning, Robert Kristiansen, borgmes ter E. Rubech Rasmussen samt Jennifer Elms, der havde staet mo del til Verdens Navle. I optoget var foruden blokvognen med Pavillonen ca. 50 vrerksteds vogne med byens handvrerkere, en vogn med Verdens Navle flot ind pakket, og til fods reprresentanter fra Brande Handvrerker- og Bor gerforening med foreningens fane i spidsen. Hele dette optog blev afsluttet af jagthornorkesteret fra Blah0j. Efter triumftoget gennem byen sluttede vognene med de vigtige dele til Pavillonen af pa Torvet, hvor en stor menneskemrengde nu fulgte handvrerkernes arbejde med at samle he Ie herligheden. Det hele gik som efter en snor, lige til selve stalkonstruktionen med glaspyramiden skulle 10ftes pa plads. Sa viste det sig, at de to kraner, der var rekvireret til opgaven, ikke kunne l0fte den 2 tons tunge sag. Man fik dog hurtigt fat i en kran, der kunne magte opgaven og fjladelifj JUl...,,~. Ejendomsringen... -fordi f1ere kan SHELL SERVICE Peder Bjerreg~rd Andersen Vejlevej 30. Brande Telefon Ruglykke Storegade 33, 7330 Brande. Tell Brande Jul 1989 Side 15

16 silledes gled heie herligheden pa plads. Lysanlregget og hejttalerne blev monteret, Verdens Navle med IE Spikers Karner blev pakket ud og sat pa plads. Efter ca. balvanden times forsinkelse var man klar til nedlreggelse af grundstensdokument og indvieisesceremonien. Champagnegalop og Iysshow Som afslutning pa dagens anstrengelser og for at understrege denne festlige dag afpmvedes de 48 lamper, der glimtede Iystigt, mens H. C. Lumbye's "ChampagnegaloppenM Iystigt led fra de fire hejttalere, der peger mod de fire verdenshjernet fra Pavillonens top. Herefter sprang champagnepropperne og der blev skalet pa Brandes fremtid og pa ensket om, at PavilJonen med IE Spikers Karner og Verdens Navle matte blive en turistattraktion i lighed med gavlmalerierne. Sta!rke kraner og flittige handva!rkerha!nder arbejder her med at fa villonen sat pa sin rette plads. Den store pakke pakkes ud -og frem kommer Verdens Navle med navlestreng og talerstol- klar til at blive placeret for foden afie Spikers Karner. Side 16 Brande Jul1989

17 Uhre N rerbutik blev lukket og genabnet I juni mimed matte bestyrelsen for Uhre Nrerbutik, efter en lrengere kamp, opgive at drive forretningen videre. Uhre Nrerbutik blev meldt konkurs, og dermed sluttede f0rste afsnit af en are lang epoke med nrerbutik i Uhre. Formanden Peter S. Eriksen lagde ikke skjul pa, at det var vemodigt at lukke den gamie butik. Med lukningen af Uhre Nrerbutik, tidligere Uhre Brugs, var en lang epoke slut. Brugsforeningen blev stiftet i 1906 og indrettet i ejendommen pa Uhre Byvej, som blev k0bt af davrerende k0bmand Poulsen. Starten blev gjort under beskedne forhold, men gennem arene skete der en rrekke udvidelser og moderniseringer. I 1971 gik man over til selvbetjening. I 1987 meldte man sig ud af FDB, forinden var forretningen overgaet til nrerbutik med en lang rrekke tilknyttede funktioner. I 1988 blev der bygget om og indrettet bibliotekslokale, for derigennem at understrege Uhre Nrerbutik som et vigtigt led i hele landsbyens kulturliv. Men aile disse gode bestrrebelser var altsa ikke nok, butikken matte dreje n0glen. Efter at have vreret lukket i ca. 2 maneder kom der atter liv i Uhre Nrerbutik. Uhres medlem i byradet, gdr. Svend Bjerre, k0bte butikken, og med opbakning af en rrekke an part- og Aysel Arslan som forpagtere. Sa havere kuone butikken genabnes i ved udgangen af 1989 er der atter liv slutningen af september med Cemali Uhre Nrerbutik. Forpagterparret Cemal og Aysel Arslan ses her sammen med bornene og Cemals mor, Gylyzer Arslanforan den gendbnede Uhre Ncerbutik. Lt:o Kristiansen Nykredi t Grindsted 11f Brande Jul 1989 Side 17

18 Brande kirke kan markere 50-aret for sin genindvielse 1. s0ndag i advent, den 3. december 1939 blev Brande Kirke genindviet efter en omfattende restaurering, som havde fundet sted i arets l0b. 1 ar er det altsa 50 ar siden denne genindvielse fandt sted, og som et lihe kuriosum falder jubilreumsdatoen pa den f0rste s0ndag i advent , da jeg kom til Brande, talte man aherede om, at kirken trrengte til en restaurering og udvidelse. Som tiden gik tog der fart i begivenhedeme og i januar 1939 blev man enige om at pabegynde arbejdet. Men udbruddet af anden verdenskrig satte hurtigt sit prreg pa begivenhedeme, saledes blev der hurtigt materialemangel; men tidsplanen blev overholdt og genindvieisen Sadan log Brande kirke sig ud, f0r ombygningen i kunne foretages som planlagt den 3. Billedel er lagel Ira nordsiden. IJEN RI(}TI(}E (}AMMElIJA(}S JUlEItA(}E FAsH'S TORVET's BASERI vi ElNA & POUl E. PEDERSEN STOREGADE BRANDE TElEFON ~ => r l ICQILDI NG & PEDERSEN A S Statsautoriserede revisorer Se vores festlige gavebord i butikken...! -Deres ~ Materialist Jonna & Preben 80rensen - Godsbanegade 2 - Brande Telefon "". j Side 18 Brande Jui 1989

19 december 1939, fortceller provst Kr. DUe. Restaureringen medferte naturlig vis nogen forstyrrelse i kirkens dag ligdag; men trods kulden, naede man helt hen til paske, inden menig heden blev nedt til at anvende mis sionhuset til gudstjenester, mens de evrige kirkelige handlioger blev henlagt til omegnskirkeme. Omfattende restaurering og udvidelse Arbejdet med restaureringen af Brande Kirke blev overdraget til ar kitekt H. umborg-jensen. Han ud arbejdede planeme for restaure rin gsarbejdet, og man enedes i menighedsradet hurtigt om at god kende det forslag som denne dygti ge arkitekt fremlagde. Man vedtog saledes at udvide kir ken med et sideskib. Kirkens loft, gulv og vinduer skulle fomyes. Nye bcenke skulle anskaffes. Et nyt orgel skulle bygges og anbringes i tam rummel. Hardt tiltrcengte repara tioner pa kirkens murvcerk og tag skulle foretages. Under arbejdets udferelse viste det sig endda nedvendigt at udvide det planlagte istandscettelsesarbej de; men trods alt lykkedes det at - -~,~ lr,.il Udsnit af kirkerummet, som del tog sig ud inden ombygningen. Bemcerk det store maleri samt rcekken afapostelfigurer. gennemfere restaureringen, sa genindvielsen kunne finde sted til den aftalte tid. Restaureringen medferte som ncevnt ogsa en udvidelse af kirken, saledes blev den nordre mur taget ned, og kirken blev udvidet med tre kirkeskibe. Smuk og vemodig indyielsesdag -Indvielsesdagen formede sig pa smukkeste made. Menigheden hav de fyldt kirken til sidste plads, da prcesteprocessionen, anfert at stift amtmanden og biskop, ankom til gudstjenesten, fortceller provst Kr. DUe. Han erindrer, at biskop C. I. Schar ling, Ribe, foretog indvielsen bistaet af flere prcester. Provst A. C. Aodersen, Brande, prcedikede over dagcns tekst. II I landinspektlr HENNING JENSEN Storegade Brande. Telefon GIIJde1i9 ~~~,.. jdl! Th.Willemsen's Eftf v Herlul C hristen sen 3 { folijfiii]<floi I.r,"\;,1 1.j~"IIiII':' e VAY","'OJ e ( I As e l ORlELll,,,.. HAVEARTlKLlH Brande Jul 1989 V6JUV6J fl. BRANDE Telefon Video Frisk br0d og koge Blomster, Blade, hum0rkort Aben aile ugens doge EN SERVICE FOR HElE FOLKET d~ M E S ~~ Telefon Registreret revisor R00giver inrienfor regnskab. revisioll og skat \ PEoER HOLT 01;.r"'.1 34, 7330 ef,r d. r"'.'on STATSANSTAlJ'EN FOR UVSFORSIKRING Distriktskontor. Brande/Give Torvegade Brande Telefon Distriktsleder: Exam. ass. lorens Thyssen Medarbejdere: Exam. ass. Edgar Jacobsen Exam. ass. Poul S0rensen Side 19

20 Sudan tager Brande kirke sig ud nu, 50 ar efter restaureringen og ombygningen. Her fik kirken et nyt sideskib udformet med 3 nordvendte gavle. Efter hejtideligheden i kirken samledes menighedsnidet med en indbudt kreds, og senere pa dagen var der mede pa Hejskolehjemmet. Dagen sluttede af med endnu en gudstjeneste, hvor biskop Scharling prredikede. Mandelgaven kober man i: D0GNKIOSKEN TORVEGADE BRANDE TELEFON ,I-lOS tisi31:i:i-1 For hfuets skenhed STOREGADE 48, BRANDE Tidsbestilling Lukket mandag -lr!dvielsesdagen var prreget af glrede og taknemmelighed. Ellers kunne vi i den tid nreppe lade vrere dagligt at trenke pa den verden derude, hvor den anden verdenskrig var brudt ud. Just i dagene omkring begyndelsen af november H 'OT Treppe og Gulvbelregoing viole Jensen G ulvbelz gning af enhver art til HAN DVIERK INDUSTRI FABRIKKER og PRIVATE - indhent et til b ud fra HOT - det er billigere end du tror!.tiepper VINYL NOVILON.KORK.LINOLWM Ring for et uforbindcnde tilbud. d ler du er velkommen til at bcsege vor udstijung. Abningstider: Udstilling og butik: Ma.-torsd MarkedspJadsen 6 Fredag Brande l.0rdag T lf Biltlf indlededes vinterkrigen i Finland. AIle de frygtelige begivenheder rykkede os nrermere ind pa livet. Megen rengstelse, megenfrygt fyldte vore sind, og den felgeude tids forfrerdelige oplevelser viste, at det ikke var ubegrundet. ABe disse hrendelser var rned til at give det he Ie en egen stemning, fortreller Kr. Otte. Mange gode stuoder at mindes Provst Kr. OUe mindes mange gode stunder i Brande Kirke. -Lad tankeme ga tilbage til den ferste advent og den ferste jul i Brande Kirke efter restaureringen. Det var sendag efter sendag en glrede for rnenigheden at samles i det srnukke kirkerum, Vi kan mindes mange sendage, hvor vi har faet lov at medes i Brande Kirke for sammen at opleve hejtidsstunder, der strerkt kunne tale til vore sind. -Her trenker jeg pa den ferste sendag efter Danmarks besrettelse i april Og ikke mindst gar tankeme tilbage pa de lange ar i besreltelsens merke tid, hvor det var godt at medes i kirken om sendagen, Lad mig ogsa mindes den ferste sendag efter Danmarks befrielse. Vi holdt gudstjeneste i Brande Kirke ~ ARKITEKl & INGENI0RVlRKSOMHED ApS v ARKfTEKl KKRISlANSEN AKROGEN 2Q ' IDlNDE TLF ~ expert Radio Nyt Storegade Brande. Tel efon

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

17-12-2009. 5.klasse går Lucia til morgensang Tirsdag d.15 2.klasse Julemanden Onsdag d.16 9.klasse to vers Julegaver

17-12-2009. 5.klasse går Lucia til morgensang Tirsdag d.15 2.klasse Julemanden Onsdag d.16 9.klasse to vers Julegaver Dato Klasse Overskrift Tirsdag d.1 7.klasse to vers Advent Onsdag d.2 10.klasse December måned Torsdag d.3 0.klasse Julepynt Fredag d.4 1.klasse Nisser Mandag d.7 6.klasse Engle Tirsdag d.8 8.klasse to

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Indhold. -Juletræet med sin pynt. -Julemanden. -Nisser. -Sankta Lucia. -Hellige tre konger. -Højt fra træets grønne top. -Jul i gamle dage.

Indhold. -Juletræet med sin pynt. -Julemanden. -Nisser. -Sankta Lucia. -Hellige tre konger. -Højt fra træets grønne top. -Jul i gamle dage. Jul i Danmark Indhold -Juletræet med sin pynt -Julemanden -Nisser -Sankta Lucia -Hellige tre konger -Højt fra træets grønne top -Jul i gamle dage -Sne -Romerriget -Lidt af hvert om julen -Slutning 2 Juletræet

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Januar 2016 7. ÅRGANG NR. 1 Formanden har ordet Handler om NYTÅRET. NYTÅR HVORFOR HOLDER VI NYTÅR.? Nytåret er både årets

Læs mere

FOLK OMKRING RINGOVNEN

FOLK OMKRING RINGOVNEN FOLK OMKRING RINGOVNEN - ÅR 1900. Fortalt af Merete Bjerngaard Illustreret af Per Jørgensen 2 Folk omkring Ringovnen -år 1900 ISBN 978-87-994302-0-8 3 Kort over Nivå Her kan I se et kort over Nivå. Alle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale

ØSTENVINDEN. Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale ØSTENVINDEN Børneby Øster s blad til og fra børn, forældre og personale Nyt fra ledelsen Kære alle i Børneby Øster. Nu hvor året er ved at gå på hæld, er det tid til at skue tilbage på endnu et år med

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Nu kan jeg orientere om hvad de kommende besparelser får af betydning for vores SFO.

Nu kan jeg orientere om hvad de kommende besparelser får af betydning for vores SFO. Personale nyt: Dorthe Ziegler pædagog i jobtræning i Solstråle afdelingen, er ikke at finde i Bh.kl.B. og Solstrålen hver dag, idet hun er tilkaldevikar i andre institutioner. Så er der arbejde dér en

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen Sammentrækninger En af fordelene ved at arbejde med trykgrupper og hele sætninger frem for med enkeltord/lyd er, at fænomener som endelses e, der kommer og går ikke skal trænes som regler. Man skal bare

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

medhjælperen lov til at køre hjem til sine forældre, og så var den juleaften faktisk forbi. Vi fik både æbler, figner, dadler og appelsiner og et

medhjælperen lov til at køre hjem til sine forældre, og så var den juleaften faktisk forbi. Vi fik både æbler, figner, dadler og appelsiner og et Juleaften Jeg husker juleaften som en travl dag, for lige fra morgenstunden af var der fart på både ude og inde. Ude var der travlt med at rydde op og gøre rent i stald og lo og omkring længerne, og blandt

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 INDHOLD Side 3-4 Side 5-6 - 7 Side 8-9 - 10 Side 11 Leder v/ Alice Møberg, 9. klasse Julemarked Lucia-optog og krybbespil Juledigte Til alle jer fra alle os her

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere