de-borgere i forskellige aldre skre har r0rt sig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de-borgere i forskellige aldre skre har r0rt sig."

Transkript

1

2 Brande Jul 1989 Brande Jul nsker lreserne en Pa opfordring har en rrekke Bran tilbage i Brandes historie for at beskrive, hvad der mrte sig i det gamle rigtig glredelig jul. Med dette nummer af Brande Jul er der atter gjort vet til bladet, for pa den nuide at gi Brande. de-borgere i forskellige aldre skre et fors0g pa at give et lille indtryk af ve et nuanceret billede af, hvad der Livet i Brande har i det forl0bne arbudt pa mange st0rre og mindre op livet, som det har formet sig i Brande kommune i det ar, der nu er ved Men arets Brande Jul ser ikke kun levelser. har r0rt sig. at rinde ud. pa 1989; men gar ogsa et lille skridt Tidligt pa aret kunne Brande Handvrerker- og Borgerforening fejre sit 100-ars jubilreum. Et jubi1lreum, der gay anledning til et srerdeles sprendende initiativ, nemlig at rejse JE Spikers Karner med Verdens Navle pa Torvet i Brande. Sommeren b0d pa det traditionsrige Brande Marked, der trak folk til fra nrer og fjern. Og i skrivende stund varmes der op til kommunalvalget, hvor der skal vrelges lokalpolitikere, som skal vrere med til at f0re Brande ind i 90 erne. Der skallyde en tak til aile, der pa forskeliig vis ha~ leveret bidrag oglant billeder ud, for at Brande Jul ogsa i lit kan komme ud til samtlige husstande i Brande kommune. Endvidere skal der Iyde en tak til annonc0rerne, der pa Brande Handelsstandsforenings opfordring har gjort det muligt at bevare traditionen med at udsende Brande Jul; men ogsa derigennem har st0ltet juleudsmykningen og julearrangementerne i Brande. Glredelig Jul Erik Lauritzen Sa smukt tager Pavillonen med Verdens Navle og /E Spikers kamer sig ud pa Torvet i Brande. Bag Pavillonen gemmer sig et helt fantastisk initiativ, udtamkt og af Brandes handva?rkere og borgere i fa?lleskab for at fejre Brande Handva?rker- og Borgerforenings 100 ars jubila?um den 15. januar 1989.

3 Jegbar ing~n opskrift pa succes, derlmod... Jeg skriver dette indlreg en eftermiddag sidst i oktober. Solen kigger frem imellem skyeme, og den far mig til at trenke pa den helt enestaende dejlige sommer, vi har haft. Jeg har ikke h0rt nogen sige det modsatte, og ogsa landbruget drog nytte af varmen, selv om t0rken truede en overgang. Jeg tror ogsa, at sol og varme er godt for vores helbred, sa pa den made har det vreret et dej ligt ar. Vi skal have byradsvalg i ar. Nar dette blad kommer pa gad en, er konstitueringen nok lige om hj0rnet. Vi har rendret en del pa strukturen i arbejdet; som det vigtigste er der to udvalg frerre, og der er flyttet lidt rundt pa opgaveme med pasningen af yore gmnne omrader. Vi haber, at det giver en hurtigere sagsgang i nogle tilfrelde, og der er ogsa kontante besparelser. J eg selv siger farvel til byradsarbejdet. N ar man er borgmester med ansvar for stort set alt, hvad der foregar, er det ikke et 9-16 job. Kommunens ve og vel er i baghovedet hele tiden, og sadan har jeg altsa haft det i snart 10 ar. Nu vii jeg have tid til at trenke pa noget andet end Brande kommune. Ellers er det pa mange mader et rart og sprendende arbejde. Jeg har m0dt mange dejlige mennesker fra den kommunale verden, bade politikere og embedsmrend, og jeg har bes0gt steder, som de fleste aldrig far mulighed for at se. Jeg har ogsa lrert til bunds, hvordan den kommunale og den amtslige sektor fungerer. Meget af arbejdet er tungt; ikke fordi der ikke bestilles noget, men fordi alting skal vrere sa demokratisk. Vi skal i masser af tilfrelde sp0rge interesseorganisationer, naboer, embedslregen, Vejdirektoratet, Politiet, Indenrigsministeriet, amtsnldet o.s.v., O.S.v., om de har bemrerkninger til yore forslag. Det sinker naturligvis sagsgangen til gene for os selv og for dig sam bruger. Jeg il habe, at afbureaukratiseringen og regelsaneringen fortsretter, for det er nresten for mange at tage hensyn til. Der er mange ting, der kunne geres anderledes og bedre i vort velfrerdssamfund, men af og til m0der man krakilere, sam er utilfredse med en eller anden bagatel. Det synes jeg, at man skal holde op med at vrere, for langt de fleste har en god hverdag uden de store bekymringer, i hvert fald afekonomisk art. J eg synes nresten, det rna vrere vrerst at vrere arbejdsles, ikke at have noget at sta op til om morgenen. Derfor haber jeg ogsa, at de nye initiativer fra byradet pa det erhvervspolitiske omrade rna brere frugt. Foran mig ligger et Iilie valgsprog, som jeg tit ser pa: "J eg har ingen opskrift pa succes, derimod en opskrift pa nederlag. Prey at g0re aile tilfredse! " Sadan er det i det politiske arbejde som pa enhver anden arbejdsplads. AIle kan ikke fa deres vilje altid, sa blev der sikkert ikke bestilt nok, eller der -blev truffet nogle forkerte beslutninger. Her ved indgangen til Det indre marked b0r vi aile tage os selv i nakken, maske vrere lidt flittigere og ikke bruge alt, hvad vi tjener. Det er min opfattelse, at de danske virksomheder skal bane vejen for, at vi kan fa det tndnu bedre, end vi har det i dag. Derfor skal de vrere konkurrencedygtige bade pa hjemmemarkedet og ude i den store verden. J eg vil naturiigvis 0nske alt godt for vor lille kommune i fremtiden. Vi har vreret igennem et par ar med stagnation og direkte nedskreringer, det har ikke vreret sa morsomt. Nu haber jeg, at udviklingen vender igen, og jeg synes ogsa, at jeg kan se nogle svage tegn pa, at det er ved at ske. Som jeg har sagt tidligere: Vi er klar til at tage imod mange nye indbyggere og virksomheder. Jeg vil slutte med at sige tillykke til de nyvalgte byradsmedlemmer og til den nye borgmester. Der er stadig meget at tage fat pa, ogsa fordi forudsretningerne rendrer sig hele tiden. Og sa haber jeg i evrigt, at vi snart far den omfartsvej. Med venlig hilsen og glredelig jul E. Rubech Rasmussen borgmester BRBBERJ--It S DFCENTRA' E,N R. BRANDT ANDERSEN Telefon Torvet. Brande Tomrermester Johannes Nielsen Engtoften 51 Telefon Brande Jui 1'989 Side 3

4 Kobmandsfirmaet N. J. Moller og Son En 110 arig rera i Brandes historie af Peder Poulsen Den 1. september 1869 udgik der et som mange i Brande endnu kan Vejle eller Horsens - ja, endda somcirkulrere fra Brandes eneste k0b- huske, havde bagerforretning i me tider helt fra Holstebro. I langt mand, C. W. Sperling til dennes for- mange ar. Set fra gaden sa den ikke de fieste tilfrelde var det m0i1er selv, retningsforbinde1ser med f01gende ud af ret meget, men bagud strakte der matte tage disse lange og tidsordlyd: "Hermed tillader jeg mig lagerlokalerne sig omtrent til Ger- krrevende ture. Nar der startedes fra rerb0digst at underrette Dem om, at hard J0rgensens gard. Det har sik- Brande en tidlig morgen, kunne jeg under dags data, har overdraget kert vreret disse lagerlokaler, der se- vognen vrere lresset med Yarer, sam den af mig i 20 ar i Brande f0rte for- nere blev omforandret til bageri. M0I1er havde modtaget fra b0nderretning til: Hr. N. Melller af Hader- Pa dette sted la forretningen med ne i en slags byttehandel for Yarer, slev, sam agter at fortsrette hande- k0bmand M0I1er sam ejer i 25 ar. som han havde afsat til dem i forretlen uforandret under firma C. W. Han sad som lejer i disse lokaler og ningen. Det drejede sig am huder, Sperlings efterf0iger". jeg har lrest et eller andet sted, at fareskind, hjemmekrernet sm0r el Senere i cirkulreret anbefaler Sper- han betalte 100 rigsdalere og sen ere ler maske "bindt0w" sam var hjemling, N. M0I1er sam en srerdeles kroner i leje af lokaleme. mebundne eller -strikkede uldvadygtig forretningsmand og g0r op- Som eneste k0bmandshandel mime rer. Disse yarer afsatte M0I1er til de mrerksom pa, at han er i besiddelse den naturligvis omfatte aile bran- grossister, sam han handlede med, af de fom0dne midler til at fremme cher og varegrupper, for hvilke eg- og pa tilbagevejen var vognen fyldt forretningens tarv. nen havde behov og det gjorde for- op med Yarer, som kunne srelges i Den forretning, sam M01ler over- retningen da ogsa. Varerne. blev forretningen. tog, la der, hvor Ankjrer Nielsen, hentet hjem med studespand fra Det rna have vreret nogle anstren- Saledes tog kebmandsgarden sig ud i 1919, hvor dette billede er taget af Brandes navnkundige fotograf Birgitte Laasby. Det lille hus bagest til venstre i billedet b/ev bygget som aftregtsbolig for Anker Mellers bedstefar. Bemrerk ievrig, at Storegade endnu ikke var bralagt, det pabegyndtes netop i Side 4 Brande Jul 1989

5 K ebmandsgarden havde ogsa handelmedtommer. Billedet her er taget i 1910 pa temmerpladsen bag garden. Den hlle fyr med matroshuen til hejre i billedet er Anker Meller. gende ture! Fra overleveringer ved man, at de sakaldte landeveje kun bestod af nogle hjulspor hen over de 0de hedestrrekninger. Denne trrelse transportform oph0rte f0rst i 1894, da anlagde man privatbanen fra Vejle til Give. Derefter blev transporten delvis overtaget af fragtmrend, der mea lange, brede kassevogne med kraftige hjul kunne transportere langt st0rre Ires pa den kortere strrekning, og med heste $Om trrekkraft gik det betydeligt hurtigere end med det langsomme studeforspand. Samme ar, som jernbanen miede til Give, flyttede k0bmand M011er sin forretning over i den af ham nyopf0rte ejendom pa hj0rnet af hovedgaden og det, der senere kom til at hedde Godsbanegade. Det var efter den tids forhold en statelig bygning, M011er havde ladet opf0re ogjordtilliggendet strakte sig helt over til Kirkegade. Der skulle jo vrere plads til trrelader og pakhuse til at rumme det store og pladskrrevende udbud af varegrupper, som forretningen havde. Det er ret interessant at kunne konstatere at til langt ind i 1900-tallet opgav M011er kun en enkelt varegruppe. Det var manufaktur, hvor BRA.' \ ~ i.\:,. /1& SILVAN man i beretninger kan lrese, at M01 ler i 1890 solgte sit restjager af manufakturvarer til Charles 10rgensen, der havde ned sat sig som manufakturhandler i byen i Idette loo-aret for Brande Handvrerker- og Borgerforening er det maske pa sin plads at oplyse, at begge disse to mrend var med til at oprette foreningen og hver for sig udf0rte et stort stykke arbejde i den. Da M011er flyttede sin forretning over pa den anden side af hovedgaden i 1894 blev hans reldste S0n, der dengang kun var 22 ar gammel, optaget som kompagnon i firmaet og det hidtidige firmanavn C. W. Sperling eftf. blev udskiftet med det mere naturlige N. 1. M011er og S0n. S0nnen havde de samme initialer i sine fornavne som faderen, hvilket jo nok har vreret forberedt med velberad hu. Nogle ar efter flytningen blev den reldre M0l1er ramt af en alvorlig sygdom, der resulterede i, at han havde meget svren ved at bevrege sig rundt. Det rna have vreret et frygteligt handicap for denne foretagsomme mand. De sidste 14 ar af sit liv matte benytte sig af k0restol. Den reldre M011er d0de sommeren /'~~ : '"<~:f). - = ~ ~~,\ NDE IULASI ~ 7330 Brande. Telefon Pa grund af faderens sygdom overtog den unge M011er forretningen i Pa det tidspunkt havde udviklingen i Brande begyndt at tage fart og t1ere og flere handlende havde etableret sig i byen. Det generede abenbart ikke den unge k0bmand M0ller, der flere gange i de kommende ar omforandrede forretningen og opf0rte ny lrenger og pakhuse til den i forvejen store forretning. Sk0nt den yngre k0bmand M011er matte have haft rigeligt at se til i sin forretning, deltog han ivrigt i den udvikling, der var sat igang i begyndelsen af delle arhundrede. Saledes var han kasserer i Brande Vandvrerks f0rste bestyrelse fra 1908 til 1912 og dets formand 1922 til I 1912, da det efterhanden stod klart, at Brande om nogle ar ville blive en stationsby og der ville blive brug for kapital til at m0de den udvikling, som denne status ville medf0re, gik k0bmand M0l1er sammen med mange af byens og sognets foregangsmrend igang med at opreue en lokal bank. Det skete i november 1912, da A/S Brande Bank med en aktiekapital pa kr blev stiftet. M011er blev medlem af det f0rste bankrad, der et par ar senere blev til ii. Telefon Glcedelig Jul ~. IEn!iiNGeHOLM':DE Brandlundvej Brande Brande Jul 1989 Side 5

6 et forretningsudvalg. Idette udvalg nent i firmaet, som han for egen regning overtog i Det faldt i hans sad M011er uafbrudt til 1949, altsa i en periode pa 37 ar. lod at overtage firrnaet i en brydningstid, hvor gam Ie sredvaner og Samme ar kastede M011er sig ud i ar bejdet med at fa oprettet en h0jere forretningsformer kom ind i en indredt kamp mod nye forretningsfor skole i Brande. Sammen med andre borgere lykkedes det at fa oprettet mer med kolossale kapital-koncentrationer bag sig. Det blev en lang og Brande Mellem- og Realskole, der havde sin f0rste skoledag den 20. sej kamp for tusinder af k0bmrend august over det ganske land, og ogsa Brandes k0bmrend matte b0je sig i denne At sognet havde tillid til den fore tagsomme k0bmand M011er kan og kamp. sa ses af, at han i 1913 blev indvalgt i Som en af de sidste stoppede ogsa sogneradet og sad til I perio firmaet N. 1. M011er og S0n den 1. den fra 1915 til 1918 var han sogne september 1979 sin virksomhed. En radsformand. 1l0-arig begivenhedsrig rera i sognets historie var afsluttet. Tredie generation af den meget ak tive k0bmand N. 1. M011er familie, Men den fiotte bygning med sin state1ige arkitektur og lange Anker M011er, blev i 1935 dispo k0bmandshistorie er stadig med til at srette sit prreg pa Brande. Siden 1979 har k0bmandsparret Henny og Holger Kjeldsen drevet forretningen og netop i ar har byg oingen gennemgaet en gennemgri bende renovering fra top til ta bade inde og ude. Der er tale om en renovering, hvor der er taget beh0rigt hensyn til byg ningens arkitektur og sjre\. En reno vering, der er foretaget i samarbejde med arkitekt Kristian Kristiansen, Domo i Brande. Bygningen fremstar i dag fuldt re noveret pa en made, sa den er med til at srette sit positive prreg pa by billedet. Itoraret 1989 gennemgik kftjbmandsgarden en stftjfre renovering, sa medsin smukke arkitektur nu sr:etter sitprr:eg pa bybilledet. Ung mode ill Torvet Brande Side 6 Brande Jul 1989

7 HJBRNEBAGERIET Vi anbefaler os i all inde nfor JULEBAGNING s ~som KRANSEKAGER. KLEJNER og meg et mere. Kom med kagedilsen og fa den fyldt op med FRISKBAGTE SMAKAGER HERNINGVEJ 8 Telefon DE BLBDE PAKKER ER VI EKSPERTE Torsdag den 16. marts satte en velanbragt mcengde sprcengstof en stopper for skorstenen ved Martensens Fabrik Aile. Hvad man for 40 ar siden tog flere maneder om at bygge op, blev vceltet pa fa sekunder. Skorstenen blev med stor prcecision lagt ned, for sen ere at blive kart vcek som murbrokker. Dermed var en cera slut. Martensen har nu samlet bade administration og produktion i de nye, moderne fabriksbygninger pa Hyvildvej. SPAR (i)storkgb vi Henny og Holger Kjeldsen. Storegade 9,7330 Brande. Tlf Slagter Brandes modeme ffldevarecenter med indbygget discountafdeling! Lceg o,gsa din julehandel her; Vi garanterer for kvalitet og lave priser! Brande Jul 1989 Side 7

8 Da jeg var dreng pa "Mldtgaard" at Ingvard Midtgaard "Midtgaard" har vreret i slregtens eje siden 1723, maske lrengere. Slregtens navn var oprindelig Kristensen, men bade min far, min bedstefar og oldefar blev kaldt Midtgaard, og efter at navneloven var givet (i 1902), fik min far, Christian Peder Kristensen, navnet Midtgaard. Han blev af ministeriet spurgt, om han ville have navnet beskyttet..2ergerligt nok sagde han nej herti!, ellers viue vi have vreret eneste slregt af det navn. Oprindelig havde "Midtgaard" et jordtilliggende pa ca. 85 tdr. land, I og sa ud som pa fotografiet. Stuehuset blev ombygget i 1899, de andre 3 lrenger er af reldre dato. Billedet er malet af min farbror, malerrnester Andreas Midtgaard, der oprindelig havde vrerksted i den s"mdre ende af stalden. Udstykningen begyndte med matr. nr. 5 b "Nordlund" pa ca. 25 tdr. land, der solgtes til S0ren Back. Denne gaard er nu nedlagt. Navnet Nordlundvej, stammer herfra. "Midtgaard" ejede altsa de arealer, hvorpa vejen og husene pa begge dens sider ligger. Sa udstykkedes matr. nr. 5 c, en udlod, der bestod af ca. 21 tdr. land, hv<;>raf de 4 var opdyrket, resten henla i hede. Her havde min mar og far deres f0rste hjem fra 1888 til Da byttede far, somhavdeopdyrket al hede, denne ejendom med sin bror, Anton Midtgaard med "Midtgaard". Matr. nr. 5 char senere vreret ejet af Bankdirekt0r Stenslund, Brande Bank. Senere solgtes matr. nr. 5, kaldet "Damgaard" til min farbror, Karl Midtgaard, som boede her til sin d0d. Endelig solgtes et par parceller, matr. nr. 5 q og 5 x til henholdsvis Mathias Christensen, S0nderlund og Andreas Pedersen, Brandlund. Til "Midtgaard" h0rte oprindelig det meste af Brandlund Mose, hvor der var t0rvegravning. Da de andre ejendomme i Brandlund ikke havde nogen steder at grave t0rv, tilb0d min far ejerne af disse ejeodomme, at de gratis matte fa 1/2 tdr.land af mosen, hvis de selv ville bekoste udstykning og Sk0der. Dette til bud blev naturligvis modtaget med taknemlighed, for sa kunne de aile selv grave fine t0rv. Under anden verdenskrig opk0bte Hagbard Abildtrup flere af disse moselodder og opgravede sa det mesteafmosen, hvorved den nuvrerende S0 opstod. I 1914 spurgte min far mig, am jeg kunne trenke mig engang at overtage "Midtgaard" og blive landmand. Da jeg svarede nej herti!, fik min s0ster Clare og hendes mand, Lars Nielsen, den senere kendte forfatter, sk0de pa "Midtgaard", og mor og far flyttede til Brande, hvor far var uddeler for den nystiftede foderstofforretning "Frem", ogsenere blev han Kg!. vejer og maier og sognefoged. Min svoger blev alvorlig syg i 1920 og solgte da "Midtgaard" til Kresten Overgaard S0rensen, som ved sin d0d efterlod sig et testamente, hvorefter Brande Museum skulle arve "Midtgaard", der nu kun har et areal pa ca. 22 tdr. Iand'. Har du rid til at la' vcere? Spar op til senere - og spar i ska,t nu. Fa dig en Kapitalpension! Kom ind og Hl en snak med en CfJ af vore dygtige "N0ddekn~kkere'.' De gar direkte til kernen i sagen, og giver dig kontant besked om dine muligheder. Pa stedet! AKTIVBANIKEN Torvet 1, 7330 Brande Telefon Side 8 Brande Jul1989

9 F0fst ved Kr. Overgaard S0fensens k0b gik "Midtgaard" ud af slregtens eje. Trrek af Iivet pa "Midtgaard" 1 de f0fste ar far og mor ejede "Midtgaard", havde de nogen sorgo 3 af mine bmdre d0de: Ingvard den , 14 ar gammel. Lars den ,4 ar gam mel. Pederden ,7 ar gammel. De d0de altsa aile 3 indenfor 11 maneder, og Peder 7 dage f0r jeg blev f0dt. Jeg d0btes ved hans kiste. Ikke underligt, at prresten talte om salmelinjerne: "1 kirkens korsgang under ranke s0jler gar klang af dabens vand og gravens n0gler." Jeg d0btes Ingvard Peder Larsenius Midtgaard til minde om 3 bmdre. - Og i 1906 d0de sa ogsa min s0ster Anna. Kun en ubetinget kristen tro hjalp mine forreldre over den frygtelige sorgo Det fremgik helt klart af, at da far ogjeg i 1941 sad ved mors d0dsleje, da tog far - lige da mor d0de hendes hand og sagde: "Hils yore 3 sma drenge og lille Anna". At de levede videre i himlen, var han sikker pa. - Og min mor fortalte mig tit, at mine 3 sma bmdre sad oppe i himlen og sa, hvad jeg lavede, derfor skulle jeg altid vrere artig. Syner og varsler Nu medens vi er ved tro, lige 2 ting mere: Far fortalte mig, at den om morgenen, medens de sad og malkede, begyndte deres hund at g0 voldsomt ude i garden. Far gik ud for at se, hvad arsagen var. Hunden stod da i indk0fselen, rejste b0fster og viste trender, som om den lige ville fare pa no gen. Den gik sa langsomt fremad lige til skellet til nabogarden, sa holdt den op. - Der var intet at se, men far blev underlig tilmode. Om formiddagen d0de min bror. Far var sikker pa, at hunden havde varslet d0den. Det andet var f0lgende: Billedet er malet afadvokat Ingvard Midtgaards farbror, malermester Andreas Midtgaard, der oprindelig havde vcerksted i den sondre ende af stalden. Billedet er malet omkring En sommeraften var vores hund og huggede efter fingeren. Men ved jeg, som da var 7-8 ar gammel, ude min side sad en kat, og hver gang nord for laden. Vi fangede skarnbasser, som fl0j imod den hvidkal Iynhurtigt med et pote, sa hugor hugormen huggede, slog katten den kede mur, og hunden ad dem sa. men ikke naede mig. Selvf01gelig fik Pludselig holdt den op med at interessere sig herfor. Den satte sig ned Men ufatteligt, at kattens reaktion far travlt med at sla hugormen ihjel. med nresen vendt mod "Nedergaard", hvor aftregtskonen, Kirsten, Da jeg blev st0fre, skulle jeg selvf01 var sa hurtig. i lrengere tid havde ligget lammet af gelig vrere "hjorddreng" og passe en hjernebl0drting. Og hunden gay k0erne. leg blev mange gange tidlig sig til at hyle pa en underlig, uhyggelig made. F0fst efter nogen tids for udlod, som la et godt stykke vest for morgen sendt med k0erne ud til en 10b fik jeg den med indo leg forklarede mot det mrerkelige, men hun ofte rreveunger lege i Iyngbakkerne, "Nedergard". Pa turen derud sajeg svarede blot "naja, sa d0d Kjesten i og jeg sad mange timer pa en gravh0j og trenkte pa mine forfredre. nat" - og det gjorde hun. Tro eller overtro - syner og varsler?? Som ganske liue sad jeg en dag i "Midtgaard" henne ved stuehuset, far var i frerd med at lresse rugneg af en vogn henne ved laden, det var h0sttid. Pludst:iig iindrede han sig over, at jeg med meuemrum skvaldrede h0jt. Han gik hen for at se, hvad imagen var og blev forfrerdet HERNINGVEJ BRANDE over at se en hugorm lige foran mig. Den var sikkert kommet ind i garden i et rugneg. leg rakte nogle gan ge en finger frem imod den, og den Brande Handelsstandsforening fjnsker glcedelig jul... Brande Jul 1989 Side 9

10 Derved skabtes vistnok min historiske interesse. "Midtgard" var samligssted far aile unge i BrandJund. Pa en "gmnning" hen mod nabogarden, der ejedes af Niels Overgard S0fensen, nu Kruse S0rensen, morede de unge sig sommeraftener og pa helligdage med at spille kroket, lege "2 mand frem for en enke" eller danse. Der var altid en af karlene, som kunne spille pa mundharpe eller harmonika. Og vinteraftener samledes flere unge i "Midtgard"s k0kken,hvor der bl.a. blev leget blindebuk, panteleg, grettet gader el. lign. Ogsa for de reldre var "Midtgard" samlingssted. Feks var det almindeligt, at far vinteraftener lreste op for naboerne. Det var ofte Thyregods fortrellinger, men ogsa b0ger som f.eks. Ingemanns historiske romaner og Walter Scotts "Ivanhoe" blev lrest. Bagefter gav mor kaffe med noget hjemmebagt til. En begivenhed pa "Midtgard" var det, da far havde k0bt et barometer. DeIefter kom mange naboer og skulle se hvordan vejret blev. Jeg tror, det var del f0rste barometer i Brandlund. En anden begivenhed indlraf i Far havde vreret aktiv for at fa GLLeDELIG JUL 0NSKER bygget Brande Elektricitetsvrerk, og "Midtgard" havde faet stf0m indlagt.sa en efiterarsaften sagde far: "Nu skal I vrere stille og sa vii I opleve noget ufatteligt!", og sa trykkede han en lille messingknap ned og der blev Iys. Det var en enestaende oplevelse. Jeg f01er endnu hvor ubegribeligt, det virkede pa os. "Midtgard" var den f0rste gard i nedre Brandlund, som fik lelefon. Den blev benyttet af aile naboer. En ling som nutiden vii fin de uforstaeligt var, at far og vore to karle vinteraftener sad i k0kkenet og "stf0g siem", det vii sige, at de rullede rughalm med hrendeme. Der blev sa noget strerkt reb, som af trekkemanden blev brugt til at fastg0re srfltaget med. - Samtidig sad mar og pigerne og broderede eller syede. Det var sjreldent, at de strikkede. Del bes0rgede bedstemor, der var aftregtskone. Nar fareulden var vasket, fik hun en srek uld op i sin aftregtsstue, hun lavede sa f0rst' "l'ejer" af ulden, ved hjrelp af to karter. Sa spandt hun pa sin rok tejerne til garn, og af det strikkede hun sa sokker og slf0mper til os. Dette var et lille udpluk af livet pa "Midtgard" og dens fortid. Citroen Brande: v. Poul Dall H0jmarksvej Brande Bevar mig vel... ~~~ -fa bilen malet godt... autolakering 1",1) ~ gati/~ iagmanden Sporg fctrst --~ ~~~~- q'.j La Cours Aile 7. Brande - Telefon Indusu ivej Brande Telf Privat ~MOND c:&jahbek A/S Specialvaarksted for graveudstyr \' Jyllandsvej Brande Telefon »' Viggo Hansen & S0n lis ", 6. ~ 7330 Brande ', Telefon TIL JUL I BRANDE MED RUTEBILERNE Side 10 Brande Jul1989

11 A. C. Poulsen ApS ALITOGUMMICENTER Markedspladsen Brande Telefon Juleaften under Afrikas stjerner.~~.. I.' ~ U.:}--M~I NISSAN BRANDE 0 Brandlundvej 27 BRANDE Telefon Hvis De gar i Bolighuset efter julegaver, er der masser af muligheder. Ogsa De er velkommen i Bolighuset - ga frit omkring, her er ingen k0betvang Udvalg - service & kvalitet - det er os... BRAN[]E BDLIGHUS Telefon Brande Jul 1989 at lise Christensen Sidste vinter kerte vi rundt i Kenya og Tanzania, for at opleve Afrika. Vi sov i telt ude pa savannen og havde skiftevis lever, hyrener, giraffer og bavianer rundt om teltet. Alle de lever blev dog hurtig hverdag for vore drenge, de lrengtes hele tiden efter nye oplevelser. Sa da den store dreng pludselig en dag midt i december midt ude pa savannen erklrerede, at nu var det snart jul- ja, sa var julen straks mere sprendende end aile Afrikas vilde dyr. Det var dog meget svrert at tro pa, at det virkelig snart var jul. Vi sa ingen niser og intet julepynt, men kun sol og stev og varme. Men da vi kort tid derefter begav os ind til Nairobi, fik vi syn for sagen. Her var der nisser og julestads i butikkemes vinduer og der var juletrreer og julemusik, nar man gik indenfor - det var der ievrigt stadigvrek i begyndelsen af februar. Ting ta'r tid i Afrika. Vores egne juleforberedelser begyndte den 23. december. Den dag kerte vi ind til Mombasa for at kebe julegaver. Vi var, ligesom aile de andre hvide i Kenya, kert til kysten ved det Indiske Ocean for at fejre jul og nytar. Vi boede pa en campingplads - Twiga Lodge pa Tiwi Beach, ca. 20 km. syd for Mombasa. Hervarteltene slaet op under palmemes skygge, tret ved stranden. Vores udsigt var den snehvide strand og det turkisgrenne Indiske Ocean. Man kan nreppe trenke sig at fejre jul i smukkere omgivelser, det skulle da lige vrere et snedrekket Danmark. Vi kebte julegaver ind i 35" fugtig varme, iklredt shorts og soltop. Selvom Mombasas butikker spillede "I'm dreaming of a white Christmas", sa udeblev vores julestemning desvrerre. Men lidt feststemning var dog til stede, da vi efter endt indkeb indtog en eventyrlig god, iskold drink pa det gamle kolonihotels skyggefulde terasser. Lillejuleaften blev tilbragt pa campingpladsens bar i sam tale med en masse sprendende mennesker, der kerte Afrika tyndt i deres Landrovers - og som tradition en tro, medtes til julen pa Twiga Lodge. Juleaftensdag oprandt med "Hej sol og 35" fra morgenstunden", sa selvfelgelig blev dagen indledt med en dejlig svemmetur i Bahari ya Hindi, som det hedder pa swahili. Bert og drengene la lrenge ude og dykkede i koralrevet og sa pa de mrengder af farvestnilende fisk, som findes dec. De kom ferst op, da tidevandet skiftede. Midt pa formiddagenjuleklippede jeg mine tre drenge under palmemes skygge - rygtet om dette leb hurtigt og snart var der en lang ke da jeg havde klippet 5 mrend, sagde jeg stop - for ogsa selv at fa lidt julefred. Skrebnen ville, at der hen under aften ankom en stor Overlander fuld af tyskere. I deres iver efter at fa sig kantet ind pa den eneste ledige plads, der var tilbage pa den overfyldte campingplads, kom de til at pakere og edelregge vandreret. Der reg julebadet - stor panik. Ved frelles hjrelp Iykkedes det at genetablere vandforsyningen og sa var det ellers med at sta ike, hvis man ville have sig et julebad. Det Indiske Ocean kan ikke anbefales i stedet for et bad, da det er utroligt salt og man er meget "fedtet" efter en svemmetur. Til aften var hele familien nybadet og vandkremmet og Idar til at abne Side 11

12 fulenat under Afrikas palmer med varme og maneoplyst ocean frem kaldte en helt specie! julestemning. julegaver - d.v.s. de 4 vi havde indk0bt da~en i forvejen og de 4 vi havde haft I rygsrekken hjemmefra - de sidste var i en lidt kedelig forfatning rent indpakningsmressigt, for bavianerne havde engang midt i november faet fat i en af vore rygsrekke og moret sig med at pakke julegaver op. Der var tre gaver til hver af drengene - aile indeholdt leget0j, og jeg tror aldrig drengene tidligere er blevet sa glade for julegaver, som de blev for det nye leget0j. Under gaveudpakningen gik en lille trup, bestaende af afrikanske b0m og voksne, rundt til teltene. De spillede, sang og dansede til de mest fantastiske medrivende afrikanske rytmer - feststemningen var lagt. Da det nu var juleaften havde vi besluttet at flotte os lidt. Vi spiste julemiddag pa Kenyas mest sprendende og dyreste restaurant "Coral Cave". Restauranten var indrettet nede i flere millioner ar gamle koralgrotter - der var intet rend ret i grotterne, blot var der lagt trregulv - der var naturligvis intet tag over, man kiggede lige op i den afrikanske nat. Demede blev vi moot af et fantastisk flot juletrre, drempet klassisk musik, levende lys og en dejlig velkomstdrink. Vi sad i fire timer og spiste uds0gt, lrekkert mad og ovenover os funklede stjememe i den sorte afrikanske julenat - ogsa drengene blev grebet af denne helt fantastiske stemning. Yed midnatstide julenat vendte vi tilbage til campingpladsen og drengene kom i seng. Vi selv sad med nogle nabocampister og n0d en stille 01 udenfor teltet. Yore blikke var rettet ud over det mimeoplyste ocean - vi kunne ikke nrenne at ga i seng - for ville vi nogensinde igen opleve en sad an stemningsmrettet varm og smuk julenat? Vi (l}nsker aile Opel-ejere en glcedelig jul...!, de motorco.~~ ~~O Herning.oi Brande Te l! UwIc f:lamen MESTER Side 12 Brande Jul 198'

13 Arets Brande Revy fejrede atter store triumfer. Her er revyholdet sam let omkring pianist K. G. Stuckert. Revyholdet bestod i ar afmona Andersen, Maja Thorsted, Kirsten Meller Rasmussen, Uffe Golbcekdal, Kim Lange, Per Knudsen, Vagn Pedersen, Dorit Thorsted, Stine Knudsen, Elin Jensen, Jonna Hansen, Seren Frank Serensen, Tove Nielsen, Kirsten Serensen og Mette Knudsen. Desuden bestod holdet afhenning Jensen og Ulla Sparre, der var fravcerende vedfotograferingen. II Brande Jul 1989 Side 13

JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O. " begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE.

JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O.  begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE. 1UllillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M0B og TJEPPE Det er ganske enkelt aile tiders treppe-sensation. Utroligt slidstrerk luv af 100 % nylon. Skal meblerne

Læs mere

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper U I ET F DE H F tv10bler OG TfEPPE Skat mobierne ski/tes ttd til jttl, da Je 'vort store udljalg Vi har: Dagligstuer fra kr. 570,00 Spisestuer ".,.,','"...... fra kr. 560,00 Lrenestoie. poistrede,.,.,

Læs mere

Ernst Borgaard EL-JULEGAVER. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0. Legett?Jj. F i\. JOH.

Ernst Borgaard EL-JULEGAVER. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0. Legett?Jj. F i\. JOH. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11,50 kr. 15,00 Legett?Jj Byens st0rste udvalg.

Læs mere

68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler

68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler MOB ER OG TIE E Skal moblerne ski/res tid til jul, da se vort Jtore ttdvalg Vi har: Dagligstuer............... fra kr. 840,00 Spisestuer............... fra kr. 960,00 La:nestole, polstrede....... fra kr.

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

Spis SM0R. Btager. J aiegatjcr. Kan De huske. "polo robaks-essclls. JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut. qi.". 07'z/(Sen. Brande Bog- & Papirhandel. i Julegal'e!

Spis SM0R. Btager. J aiegatjcr. Kan De huske. polo robaks-essclls. JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut. qi.. 07'z/(Sen. Brande Bog- & Papirhandel. i Julegal'e! "polo robaks-essclls Stort Lager i ptllekorl Ira,00!:S,OO Kr. V. B9RSTING. Srorcgacil: Spis SM0R {ra L H RE MEJERf 'anr De til Io.:ommemle H Jlid o\wvejer K",b~l af J aiegatjcr o~ D e!;tlller Dem selv

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG 1959 Fotografiet pa omslaget er af Mogens von Haven. Forordet af cand. psych. J0rgen Hviid. Bogen er sat med lntertype Baskerville og trykt

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Brande Hotel. ,- ' n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

Nr. 6 17. januar 1994

Nr. 6 17. januar 1994 Nr. 6 17. januar 1994 REDAKTIONEN. Så er Runestenen på banen igen, og denne gang med et antal sider som vi ikke har troet på var muligt, og måske heller ikke håbet på li Vi vil begynde det første nummer

Læs mere

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene Indholdsfortegnelse: Forord om : Tre vigtige anledninger 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene 2. - : En pige, født for at tjene 3. - : Gensynet 4. - : Syv brogede år 5. - : Ingen tilfældigheder 6. -

Læs mere

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Borgerbladet Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften Borgerforeningens

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

På Uglbjergvej20 hos Fam ilien Vang Andersen harviogså noglefaste traditioneriforbindelse m ed julehøjtiden...

På Uglbjergvej20 hos Fam ilien Vang Andersen harviogså noglefaste traditioneriforbindelse m ed julehøjtiden... På Uglbjergvej20 hos Fam ilien Vang Andersen harviogså noglefaste traditioneriforbindelse m ed julehøjtiden... Det starter egentlig allerede i slutningen af november, hvor mor Nina og hendes små hjælpenisser

Læs mere

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 Det Stjææer!! INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus mm. s.3 Indbydelser til julestue og julebanko s.4 Mediegruppe, Stjær Avis søger

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Nr. 18 15. januar 1996

Nr. 18 15. januar 1996 Nr. 18 15. januar 1996 -- LEDEREN. Hvor møj ska' vi gi'? Hvor møj er det værd? Overskriften er fra revyen 1991 Grønbjerg, hvor det drejede sig om indsamlinger til forskellige fester og mærkedage. Den er

Læs mere

LOKAL. www.vrejlev-haestrup-sogne.dk. 15. ÅRGAN G - maj 2004

LOKAL. www.vrejlev-haestrup-sogne.dk. 15. ÅRGAN G - maj 2004 www.vrejlev-haestrup-sogne.dk 2 15. ÅRGAN G - maj 2004 Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke AKTIVITETSKALENDER Poulstrup Missionshus Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker Lørdag den 29. maj kl. 19.30: Vækkelsesmøde

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 51 Marts 2012 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 51 Marts 2012 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 51 Marts 2012 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Virksomheder og erhvervsliv Vi har tidligere efterlyst et portræt af din virksomhed. Vi

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (1)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 10 Fjerkræplukning... 12 Stodderstubben... 13 Fyrskuret... 14 Forsamlingshuset...

Læs mere

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang mb-foto Nytårsturen den 1. januar Menighedsrådets nytårstur gik forbi skoven med væltede træer, der var resultatet af Bodils hærgen - nej ikke præstens - stormen den

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Låsbyprisen 2014 Hun må ikke få den, så længe hun sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere