de-borgere i forskellige aldre skre har r0rt sig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de-borgere i forskellige aldre skre har r0rt sig."

Transkript

1

2 Brande Jul 1989 Brande Jul nsker lreserne en Pa opfordring har en rrekke Bran tilbage i Brandes historie for at beskrive, hvad der mrte sig i det gamle rigtig glredelig jul. Med dette nummer af Brande Jul er der atter gjort vet til bladet, for pa den nuide at gi Brande. de-borgere i forskellige aldre skre et fors0g pa at give et lille indtryk af ve et nuanceret billede af, hvad der Livet i Brande har i det forl0bne arbudt pa mange st0rre og mindre op livet, som det har formet sig i Brande kommune i det ar, der nu er ved Men arets Brande Jul ser ikke kun levelser. har r0rt sig. at rinde ud. pa 1989; men gar ogsa et lille skridt Tidligt pa aret kunne Brande Handvrerker- og Borgerforening fejre sit 100-ars jubilreum. Et jubi1lreum, der gay anledning til et srerdeles sprendende initiativ, nemlig at rejse JE Spikers Karner med Verdens Navle pa Torvet i Brande. Sommeren b0d pa det traditionsrige Brande Marked, der trak folk til fra nrer og fjern. Og i skrivende stund varmes der op til kommunalvalget, hvor der skal vrelges lokalpolitikere, som skal vrere med til at f0re Brande ind i 90 erne. Der skallyde en tak til aile, der pa forskeliig vis ha~ leveret bidrag oglant billeder ud, for at Brande Jul ogsa i lit kan komme ud til samtlige husstande i Brande kommune. Endvidere skal der Iyde en tak til annonc0rerne, der pa Brande Handelsstandsforenings opfordring har gjort det muligt at bevare traditionen med at udsende Brande Jul; men ogsa derigennem har st0ltet juleudsmykningen og julearrangementerne i Brande. Glredelig Jul Erik Lauritzen Sa smukt tager Pavillonen med Verdens Navle og /E Spikers kamer sig ud pa Torvet i Brande. Bag Pavillonen gemmer sig et helt fantastisk initiativ, udtamkt og af Brandes handva?rkere og borgere i fa?lleskab for at fejre Brande Handva?rker- og Borgerforenings 100 ars jubila?um den 15. januar 1989.

3 Jegbar ing~n opskrift pa succes, derlmod... Jeg skriver dette indlreg en eftermiddag sidst i oktober. Solen kigger frem imellem skyeme, og den far mig til at trenke pa den helt enestaende dejlige sommer, vi har haft. Jeg har ikke h0rt nogen sige det modsatte, og ogsa landbruget drog nytte af varmen, selv om t0rken truede en overgang. Jeg tror ogsa, at sol og varme er godt for vores helbred, sa pa den made har det vreret et dej ligt ar. Vi skal have byradsvalg i ar. Nar dette blad kommer pa gad en, er konstitueringen nok lige om hj0rnet. Vi har rendret en del pa strukturen i arbejdet; som det vigtigste er der to udvalg frerre, og der er flyttet lidt rundt pa opgaveme med pasningen af yore gmnne omrader. Vi haber, at det giver en hurtigere sagsgang i nogle tilfrelde, og der er ogsa kontante besparelser. J eg selv siger farvel til byradsarbejdet. N ar man er borgmester med ansvar for stort set alt, hvad der foregar, er det ikke et 9-16 job. Kommunens ve og vel er i baghovedet hele tiden, og sadan har jeg altsa haft det i snart 10 ar. Nu vii jeg have tid til at trenke pa noget andet end Brande kommune. Ellers er det pa mange mader et rart og sprendende arbejde. Jeg har m0dt mange dejlige mennesker fra den kommunale verden, bade politikere og embedsmrend, og jeg har bes0gt steder, som de fleste aldrig far mulighed for at se. Jeg har ogsa lrert til bunds, hvordan den kommunale og den amtslige sektor fungerer. Meget af arbejdet er tungt; ikke fordi der ikke bestilles noget, men fordi alting skal vrere sa demokratisk. Vi skal i masser af tilfrelde sp0rge interesseorganisationer, naboer, embedslregen, Vejdirektoratet, Politiet, Indenrigsministeriet, amtsnldet o.s.v., O.S.v., om de har bemrerkninger til yore forslag. Det sinker naturligvis sagsgangen til gene for os selv og for dig sam bruger. Jeg il habe, at afbureaukratiseringen og regelsaneringen fortsretter, for det er nresten for mange at tage hensyn til. Der er mange ting, der kunne geres anderledes og bedre i vort velfrerdssamfund, men af og til m0der man krakilere, sam er utilfredse med en eller anden bagatel. Det synes jeg, at man skal holde op med at vrere, for langt de fleste har en god hverdag uden de store bekymringer, i hvert fald afekonomisk art. J eg synes nresten, det rna vrere vrerst at vrere arbejdsles, ikke at have noget at sta op til om morgenen. Derfor haber jeg ogsa, at de nye initiativer fra byradet pa det erhvervspolitiske omrade rna brere frugt. Foran mig ligger et Iilie valgsprog, som jeg tit ser pa: "J eg har ingen opskrift pa succes, derimod en opskrift pa nederlag. Prey at g0re aile tilfredse! " Sadan er det i det politiske arbejde som pa enhver anden arbejdsplads. AIle kan ikke fa deres vilje altid, sa blev der sikkert ikke bestilt nok, eller der -blev truffet nogle forkerte beslutninger. Her ved indgangen til Det indre marked b0r vi aile tage os selv i nakken, maske vrere lidt flittigere og ikke bruge alt, hvad vi tjener. Det er min opfattelse, at de danske virksomheder skal bane vejen for, at vi kan fa det tndnu bedre, end vi har det i dag. Derfor skal de vrere konkurrencedygtige bade pa hjemmemarkedet og ude i den store verden. J eg vil naturiigvis 0nske alt godt for vor lille kommune i fremtiden. Vi har vreret igennem et par ar med stagnation og direkte nedskreringer, det har ikke vreret sa morsomt. Nu haber jeg, at udviklingen vender igen, og jeg synes ogsa, at jeg kan se nogle svage tegn pa, at det er ved at ske. Som jeg har sagt tidligere: Vi er klar til at tage imod mange nye indbyggere og virksomheder. Jeg vil slutte med at sige tillykke til de nyvalgte byradsmedlemmer og til den nye borgmester. Der er stadig meget at tage fat pa, ogsa fordi forudsretningerne rendrer sig hele tiden. Og sa haber jeg i evrigt, at vi snart far den omfartsvej. Med venlig hilsen og glredelig jul E. Rubech Rasmussen borgmester BRBBERJ--It S DFCENTRA' E,N R. BRANDT ANDERSEN Telefon Torvet. Brande Tomrermester Johannes Nielsen Engtoften 51 Telefon Brande Jui 1'989 Side 3

4 Kobmandsfirmaet N. J. Moller og Son En 110 arig rera i Brandes historie af Peder Poulsen Den 1. september 1869 udgik der et som mange i Brande endnu kan Vejle eller Horsens - ja, endda somcirkulrere fra Brandes eneste k0b- huske, havde bagerforretning i me tider helt fra Holstebro. I langt mand, C. W. Sperling til dennes for- mange ar. Set fra gaden sa den ikke de fieste tilfrelde var det m0i1er selv, retningsforbinde1ser med f01gende ud af ret meget, men bagud strakte der matte tage disse lange og tidsordlyd: "Hermed tillader jeg mig lagerlokalerne sig omtrent til Ger- krrevende ture. Nar der startedes fra rerb0digst at underrette Dem om, at hard J0rgensens gard. Det har sik- Brande en tidlig morgen, kunne jeg under dags data, har overdraget kert vreret disse lagerlokaler, der se- vognen vrere lresset med Yarer, sam den af mig i 20 ar i Brande f0rte for- nere blev omforandret til bageri. M0I1er havde modtaget fra b0nderretning til: Hr. N. Melller af Hader- Pa dette sted la forretningen med ne i en slags byttehandel for Yarer, slev, sam agter at fortsrette hande- k0bmand M0I1er sam ejer i 25 ar. som han havde afsat til dem i forretlen uforandret under firma C. W. Han sad som lejer i disse lokaler og ningen. Det drejede sig am huder, Sperlings efterf0iger". jeg har lrest et eller andet sted, at fareskind, hjemmekrernet sm0r el Senere i cirkulreret anbefaler Sper- han betalte 100 rigsdalere og sen ere ler maske "bindt0w" sam var hjemling, N. M0I1er sam en srerdeles kroner i leje af lokaleme. mebundne eller -strikkede uldvadygtig forretningsmand og g0r op- Som eneste k0bmandshandel mime rer. Disse yarer afsatte M0I1er til de mrerksom pa, at han er i besiddelse den naturligvis omfatte aile bran- grossister, sam han handlede med, af de fom0dne midler til at fremme cher og varegrupper, for hvilke eg- og pa tilbagevejen var vognen fyldt forretningens tarv. nen havde behov og det gjorde for- op med Yarer, som kunne srelges i Den forretning, sam M01ler over- retningen da ogsa. Varerne. blev forretningen. tog, la der, hvor Ankjrer Nielsen, hentet hjem med studespand fra Det rna have vreret nogle anstren- Saledes tog kebmandsgarden sig ud i 1919, hvor dette billede er taget af Brandes navnkundige fotograf Birgitte Laasby. Det lille hus bagest til venstre i billedet b/ev bygget som aftregtsbolig for Anker Mellers bedstefar. Bemrerk ievrig, at Storegade endnu ikke var bralagt, det pabegyndtes netop i Side 4 Brande Jul 1989

5 K ebmandsgarden havde ogsa handelmedtommer. Billedet her er taget i 1910 pa temmerpladsen bag garden. Den hlle fyr med matroshuen til hejre i billedet er Anker Meller. gende ture! Fra overleveringer ved man, at de sakaldte landeveje kun bestod af nogle hjulspor hen over de 0de hedestrrekninger. Denne trrelse transportform oph0rte f0rst i 1894, da anlagde man privatbanen fra Vejle til Give. Derefter blev transporten delvis overtaget af fragtmrend, der mea lange, brede kassevogne med kraftige hjul kunne transportere langt st0rre Ires pa den kortere strrekning, og med heste $Om trrekkraft gik det betydeligt hurtigere end med det langsomme studeforspand. Samme ar, som jernbanen miede til Give, flyttede k0bmand M011er sin forretning over i den af ham nyopf0rte ejendom pa hj0rnet af hovedgaden og det, der senere kom til at hedde Godsbanegade. Det var efter den tids forhold en statelig bygning, M011er havde ladet opf0re ogjordtilliggendet strakte sig helt over til Kirkegade. Der skulle jo vrere plads til trrelader og pakhuse til at rumme det store og pladskrrevende udbud af varegrupper, som forretningen havde. Det er ret interessant at kunne konstatere at til langt ind i 1900-tallet opgav M011er kun en enkelt varegruppe. Det var manufaktur, hvor BRA.' \ ~ i.\:,. /1& SILVAN man i beretninger kan lrese, at M01 ler i 1890 solgte sit restjager af manufakturvarer til Charles 10rgensen, der havde ned sat sig som manufakturhandler i byen i Idette loo-aret for Brande Handvrerker- og Borgerforening er det maske pa sin plads at oplyse, at begge disse to mrend var med til at oprette foreningen og hver for sig udf0rte et stort stykke arbejde i den. Da M011er flyttede sin forretning over pa den anden side af hovedgaden i 1894 blev hans reldste S0n, der dengang kun var 22 ar gammel, optaget som kompagnon i firmaet og det hidtidige firmanavn C. W. Sperling eftf. blev udskiftet med det mere naturlige N. 1. M011er og S0n. S0nnen havde de samme initialer i sine fornavne som faderen, hvilket jo nok har vreret forberedt med velberad hu. Nogle ar efter flytningen blev den reldre M0l1er ramt af en alvorlig sygdom, der resulterede i, at han havde meget svren ved at bevrege sig rundt. Det rna have vreret et frygteligt handicap for denne foretagsomme mand. De sidste 14 ar af sit liv matte benytte sig af k0restol. Den reldre M011er d0de sommeren /'~~ : '"<~:f). - = ~ ~~,\ NDE IULASI ~ 7330 Brande. Telefon Pa grund af faderens sygdom overtog den unge M011er forretningen i Pa det tidspunkt havde udviklingen i Brande begyndt at tage fart og t1ere og flere handlende havde etableret sig i byen. Det generede abenbart ikke den unge k0bmand M0ller, der flere gange i de kommende ar omforandrede forretningen og opf0rte ny lrenger og pakhuse til den i forvejen store forretning. Sk0nt den yngre k0bmand M011er matte have haft rigeligt at se til i sin forretning, deltog han ivrigt i den udvikling, der var sat igang i begyndelsen af delle arhundrede. Saledes var han kasserer i Brande Vandvrerks f0rste bestyrelse fra 1908 til 1912 og dets formand 1922 til I 1912, da det efterhanden stod klart, at Brande om nogle ar ville blive en stationsby og der ville blive brug for kapital til at m0de den udvikling, som denne status ville medf0re, gik k0bmand M0l1er sammen med mange af byens og sognets foregangsmrend igang med at opreue en lokal bank. Det skete i november 1912, da A/S Brande Bank med en aktiekapital pa kr blev stiftet. M011er blev medlem af det f0rste bankrad, der et par ar senere blev til ii. Telefon Glcedelig Jul ~. IEn!iiNGeHOLM':DE Brandlundvej Brande Brande Jul 1989 Side 5

6 et forretningsudvalg. Idette udvalg nent i firmaet, som han for egen regning overtog i Det faldt i hans sad M011er uafbrudt til 1949, altsa i en periode pa 37 ar. lod at overtage firrnaet i en brydningstid, hvor gam Ie sredvaner og Samme ar kastede M011er sig ud i ar bejdet med at fa oprettet en h0jere forretningsformer kom ind i en indredt kamp mod nye forretningsfor skole i Brande. Sammen med andre borgere lykkedes det at fa oprettet mer med kolossale kapital-koncentrationer bag sig. Det blev en lang og Brande Mellem- og Realskole, der havde sin f0rste skoledag den 20. sej kamp for tusinder af k0bmrend august over det ganske land, og ogsa Brandes k0bmrend matte b0je sig i denne At sognet havde tillid til den fore tagsomme k0bmand M011er kan og kamp. sa ses af, at han i 1913 blev indvalgt i Som en af de sidste stoppede ogsa sogneradet og sad til I perio firmaet N. 1. M011er og S0n den 1. den fra 1915 til 1918 var han sogne september 1979 sin virksomhed. En radsformand. 1l0-arig begivenhedsrig rera i sognets historie var afsluttet. Tredie generation af den meget ak tive k0bmand N. 1. M011er familie, Men den fiotte bygning med sin state1ige arkitektur og lange Anker M011er, blev i 1935 dispo k0bmandshistorie er stadig med til at srette sit prreg pa Brande. Siden 1979 har k0bmandsparret Henny og Holger Kjeldsen drevet forretningen og netop i ar har byg oingen gennemgaet en gennemgri bende renovering fra top til ta bade inde og ude. Der er tale om en renovering, hvor der er taget beh0rigt hensyn til byg ningens arkitektur og sjre\. En reno vering, der er foretaget i samarbejde med arkitekt Kristian Kristiansen, Domo i Brande. Bygningen fremstar i dag fuldt re noveret pa en made, sa den er med til at srette sit positive prreg pa by billedet. Itoraret 1989 gennemgik kftjbmandsgarden en stftjfre renovering, sa medsin smukke arkitektur nu sr:etter sitprr:eg pa bybilledet. Ung mode ill Torvet Brande Side 6 Brande Jul 1989

7 HJBRNEBAGERIET Vi anbefaler os i all inde nfor JULEBAGNING s ~som KRANSEKAGER. KLEJNER og meg et mere. Kom med kagedilsen og fa den fyldt op med FRISKBAGTE SMAKAGER HERNINGVEJ 8 Telefon DE BLBDE PAKKER ER VI EKSPERTE Torsdag den 16. marts satte en velanbragt mcengde sprcengstof en stopper for skorstenen ved Martensens Fabrik Aile. Hvad man for 40 ar siden tog flere maneder om at bygge op, blev vceltet pa fa sekunder. Skorstenen blev med stor prcecision lagt ned, for sen ere at blive kart vcek som murbrokker. Dermed var en cera slut. Martensen har nu samlet bade administration og produktion i de nye, moderne fabriksbygninger pa Hyvildvej. SPAR (i)storkgb vi Henny og Holger Kjeldsen. Storegade 9,7330 Brande. Tlf Slagter Brandes modeme ffldevarecenter med indbygget discountafdeling! Lceg o,gsa din julehandel her; Vi garanterer for kvalitet og lave priser! Brande Jul 1989 Side 7

8 Da jeg var dreng pa "Mldtgaard" at Ingvard Midtgaard "Midtgaard" har vreret i slregtens eje siden 1723, maske lrengere. Slregtens navn var oprindelig Kristensen, men bade min far, min bedstefar og oldefar blev kaldt Midtgaard, og efter at navneloven var givet (i 1902), fik min far, Christian Peder Kristensen, navnet Midtgaard. Han blev af ministeriet spurgt, om han ville have navnet beskyttet..2ergerligt nok sagde han nej herti!, ellers viue vi have vreret eneste slregt af det navn. Oprindelig havde "Midtgaard" et jordtilliggende pa ca. 85 tdr. land, I og sa ud som pa fotografiet. Stuehuset blev ombygget i 1899, de andre 3 lrenger er af reldre dato. Billedet er malet af min farbror, malerrnester Andreas Midtgaard, der oprindelig havde vrerksted i den s"mdre ende af stalden. Udstykningen begyndte med matr. nr. 5 b "Nordlund" pa ca. 25 tdr. land, der solgtes til S0ren Back. Denne gaard er nu nedlagt. Navnet Nordlundvej, stammer herfra. "Midtgaard" ejede altsa de arealer, hvorpa vejen og husene pa begge dens sider ligger. Sa udstykkedes matr. nr. 5 c, en udlod, der bestod af ca. 21 tdr. land, hv<;>raf de 4 var opdyrket, resten henla i hede. Her havde min mar og far deres f0rste hjem fra 1888 til Da byttede far, somhavdeopdyrket al hede, denne ejendom med sin bror, Anton Midtgaard med "Midtgaard". Matr. nr. 5 char senere vreret ejet af Bankdirekt0r Stenslund, Brande Bank. Senere solgtes matr. nr. 5, kaldet "Damgaard" til min farbror, Karl Midtgaard, som boede her til sin d0d. Endelig solgtes et par parceller, matr. nr. 5 q og 5 x til henholdsvis Mathias Christensen, S0nderlund og Andreas Pedersen, Brandlund. Til "Midtgaard" h0rte oprindelig det meste af Brandlund Mose, hvor der var t0rvegravning. Da de andre ejendomme i Brandlund ikke havde nogen steder at grave t0rv, tilb0d min far ejerne af disse ejeodomme, at de gratis matte fa 1/2 tdr.land af mosen, hvis de selv ville bekoste udstykning og Sk0der. Dette til bud blev naturligvis modtaget med taknemlighed, for sa kunne de aile selv grave fine t0rv. Under anden verdenskrig opk0bte Hagbard Abildtrup flere af disse moselodder og opgravede sa det mesteafmosen, hvorved den nuvrerende S0 opstod. I 1914 spurgte min far mig, am jeg kunne trenke mig engang at overtage "Midtgaard" og blive landmand. Da jeg svarede nej herti!, fik min s0ster Clare og hendes mand, Lars Nielsen, den senere kendte forfatter, sk0de pa "Midtgaard", og mor og far flyttede til Brande, hvor far var uddeler for den nystiftede foderstofforretning "Frem", ogsenere blev han Kg!. vejer og maier og sognefoged. Min svoger blev alvorlig syg i 1920 og solgte da "Midtgaard" til Kresten Overgaard S0rensen, som ved sin d0d efterlod sig et testamente, hvorefter Brande Museum skulle arve "Midtgaard", der nu kun har et areal pa ca. 22 tdr. Iand'. Har du rid til at la' vcere? Spar op til senere - og spar i ska,t nu. Fa dig en Kapitalpension! Kom ind og Hl en snak med en CfJ af vore dygtige "N0ddekn~kkere'.' De gar direkte til kernen i sagen, og giver dig kontant besked om dine muligheder. Pa stedet! AKTIVBANIKEN Torvet 1, 7330 Brande Telefon Side 8 Brande Jul1989

9 F0fst ved Kr. Overgaard S0fensens k0b gik "Midtgaard" ud af slregtens eje. Trrek af Iivet pa "Midtgaard" 1 de f0fste ar far og mor ejede "Midtgaard", havde de nogen sorgo 3 af mine bmdre d0de: Ingvard den , 14 ar gammel. Lars den ,4 ar gam mel. Pederden ,7 ar gammel. De d0de altsa aile 3 indenfor 11 maneder, og Peder 7 dage f0r jeg blev f0dt. Jeg d0btes ved hans kiste. Ikke underligt, at prresten talte om salmelinjerne: "1 kirkens korsgang under ranke s0jler gar klang af dabens vand og gravens n0gler." Jeg d0btes Ingvard Peder Larsenius Midtgaard til minde om 3 bmdre. - Og i 1906 d0de sa ogsa min s0ster Anna. Kun en ubetinget kristen tro hjalp mine forreldre over den frygtelige sorgo Det fremgik helt klart af, at da far ogjeg i 1941 sad ved mors d0dsleje, da tog far - lige da mor d0de hendes hand og sagde: "Hils yore 3 sma drenge og lille Anna". At de levede videre i himlen, var han sikker pa. - Og min mor fortalte mig tit, at mine 3 sma bmdre sad oppe i himlen og sa, hvad jeg lavede, derfor skulle jeg altid vrere artig. Syner og varsler Nu medens vi er ved tro, lige 2 ting mere: Far fortalte mig, at den om morgenen, medens de sad og malkede, begyndte deres hund at g0 voldsomt ude i garden. Far gik ud for at se, hvad arsagen var. Hunden stod da i indk0fselen, rejste b0fster og viste trender, som om den lige ville fare pa no gen. Den gik sa langsomt fremad lige til skellet til nabogarden, sa holdt den op. - Der var intet at se, men far blev underlig tilmode. Om formiddagen d0de min bror. Far var sikker pa, at hunden havde varslet d0den. Det andet var f0lgende: Billedet er malet afadvokat Ingvard Midtgaards farbror, malermester Andreas Midtgaard, der oprindelig havde vcerksted i den sondre ende af stalden. Billedet er malet omkring En sommeraften var vores hund og huggede efter fingeren. Men ved jeg, som da var 7-8 ar gammel, ude min side sad en kat, og hver gang nord for laden. Vi fangede skarnbasser, som fl0j imod den hvidkal Iynhurtigt med et pote, sa hugor hugormen huggede, slog katten den kede mur, og hunden ad dem sa. men ikke naede mig. Selvf01gelig fik Pludselig holdt den op med at interessere sig herfor. Den satte sig ned Men ufatteligt, at kattens reaktion far travlt med at sla hugormen ihjel. med nresen vendt mod "Nedergaard", hvor aftregtskonen, Kirsten, Da jeg blev st0fre, skulle jeg selvf01 var sa hurtig. i lrengere tid havde ligget lammet af gelig vrere "hjorddreng" og passe en hjernebl0drting. Og hunden gay k0erne. leg blev mange gange tidlig sig til at hyle pa en underlig, uhyggelig made. F0fst efter nogen tids for udlod, som la et godt stykke vest for morgen sendt med k0erne ud til en 10b fik jeg den med indo leg forklarede mot det mrerkelige, men hun ofte rreveunger lege i Iyngbakkerne, "Nedergard". Pa turen derud sajeg svarede blot "naja, sa d0d Kjesten i og jeg sad mange timer pa en gravh0j og trenkte pa mine forfredre. nat" - og det gjorde hun. Tro eller overtro - syner og varsler?? Som ganske liue sad jeg en dag i "Midtgaard" henne ved stuehuset, far var i frerd med at lresse rugneg af en vogn henne ved laden, det var h0sttid. Pludst:iig iindrede han sig over, at jeg med meuemrum skvaldrede h0jt. Han gik hen for at se, hvad imagen var og blev forfrerdet HERNINGVEJ BRANDE over at se en hugorm lige foran mig. Den var sikkert kommet ind i garden i et rugneg. leg rakte nogle gan ge en finger frem imod den, og den Brande Handelsstandsforening fjnsker glcedelig jul... Brande Jul 1989 Side 9

10 Derved skabtes vistnok min historiske interesse. "Midtgard" var samligssted far aile unge i BrandJund. Pa en "gmnning" hen mod nabogarden, der ejedes af Niels Overgard S0fensen, nu Kruse S0rensen, morede de unge sig sommeraftener og pa helligdage med at spille kroket, lege "2 mand frem for en enke" eller danse. Der var altid en af karlene, som kunne spille pa mundharpe eller harmonika. Og vinteraftener samledes flere unge i "Midtgard"s k0kken,hvor der bl.a. blev leget blindebuk, panteleg, grettet gader el. lign. Ogsa for de reldre var "Midtgard" samlingssted. Feks var det almindeligt, at far vinteraftener lreste op for naboerne. Det var ofte Thyregods fortrellinger, men ogsa b0ger som f.eks. Ingemanns historiske romaner og Walter Scotts "Ivanhoe" blev lrest. Bagefter gav mor kaffe med noget hjemmebagt til. En begivenhed pa "Midtgard" var det, da far havde k0bt et barometer. DeIefter kom mange naboer og skulle se hvordan vejret blev. Jeg tror, det var del f0rste barometer i Brandlund. En anden begivenhed indlraf i Far havde vreret aktiv for at fa GLLeDELIG JUL 0NSKER bygget Brande Elektricitetsvrerk, og "Midtgard" havde faet stf0m indlagt.sa en efiterarsaften sagde far: "Nu skal I vrere stille og sa vii I opleve noget ufatteligt!", og sa trykkede han en lille messingknap ned og der blev Iys. Det var en enestaende oplevelse. Jeg f01er endnu hvor ubegribeligt, det virkede pa os. "Midtgard" var den f0rste gard i nedre Brandlund, som fik lelefon. Den blev benyttet af aile naboer. En ling som nutiden vii fin de uforstaeligt var, at far og vore to karle vinteraftener sad i k0kkenet og "stf0g siem", det vii sige, at de rullede rughalm med hrendeme. Der blev sa noget strerkt reb, som af trekkemanden blev brugt til at fastg0re srfltaget med. - Samtidig sad mar og pigerne og broderede eller syede. Det var sjreldent, at de strikkede. Del bes0rgede bedstemor, der var aftregtskone. Nar fareulden var vasket, fik hun en srek uld op i sin aftregtsstue, hun lavede sa f0rst' "l'ejer" af ulden, ved hjrelp af to karter. Sa spandt hun pa sin rok tejerne til garn, og af det strikkede hun sa sokker og slf0mper til os. Dette var et lille udpluk af livet pa "Midtgard" og dens fortid. Citroen Brande: v. Poul Dall H0jmarksvej Brande Bevar mig vel... ~~~ -fa bilen malet godt... autolakering 1",1) ~ gati/~ iagmanden Sporg fctrst --~ ~~~~- q'.j La Cours Aile 7. Brande - Telefon Indusu ivej Brande Telf Privat ~MOND c:&jahbek A/S Specialvaarksted for graveudstyr \' Jyllandsvej Brande Telefon »' Viggo Hansen & S0n lis ", 6. ~ 7330 Brande ', Telefon TIL JUL I BRANDE MED RUTEBILERNE Side 10 Brande Jul1989

11 A. C. Poulsen ApS ALITOGUMMICENTER Markedspladsen Brande Telefon Juleaften under Afrikas stjerner.~~.. I.' ~ U.:}--M~I NISSAN BRANDE 0 Brandlundvej 27 BRANDE Telefon Hvis De gar i Bolighuset efter julegaver, er der masser af muligheder. Ogsa De er velkommen i Bolighuset - ga frit omkring, her er ingen k0betvang Udvalg - service & kvalitet - det er os... BRAN[]E BDLIGHUS Telefon Brande Jul 1989 at lise Christensen Sidste vinter kerte vi rundt i Kenya og Tanzania, for at opleve Afrika. Vi sov i telt ude pa savannen og havde skiftevis lever, hyrener, giraffer og bavianer rundt om teltet. Alle de lever blev dog hurtig hverdag for vore drenge, de lrengtes hele tiden efter nye oplevelser. Sa da den store dreng pludselig en dag midt i december midt ude pa savannen erklrerede, at nu var det snart jul- ja, sa var julen straks mere sprendende end aile Afrikas vilde dyr. Det var dog meget svrert at tro pa, at det virkelig snart var jul. Vi sa ingen niser og intet julepynt, men kun sol og stev og varme. Men da vi kort tid derefter begav os ind til Nairobi, fik vi syn for sagen. Her var der nisser og julestads i butikkemes vinduer og der var juletrreer og julemusik, nar man gik indenfor - det var der ievrigt stadigvrek i begyndelsen af februar. Ting ta'r tid i Afrika. Vores egne juleforberedelser begyndte den 23. december. Den dag kerte vi ind til Mombasa for at kebe julegaver. Vi var, ligesom aile de andre hvide i Kenya, kert til kysten ved det Indiske Ocean for at fejre jul og nytar. Vi boede pa en campingplads - Twiga Lodge pa Tiwi Beach, ca. 20 km. syd for Mombasa. Hervarteltene slaet op under palmemes skygge, tret ved stranden. Vores udsigt var den snehvide strand og det turkisgrenne Indiske Ocean. Man kan nreppe trenke sig at fejre jul i smukkere omgivelser, det skulle da lige vrere et snedrekket Danmark. Vi kebte julegaver ind i 35" fugtig varme, iklredt shorts og soltop. Selvom Mombasas butikker spillede "I'm dreaming of a white Christmas", sa udeblev vores julestemning desvrerre. Men lidt feststemning var dog til stede, da vi efter endt indkeb indtog en eventyrlig god, iskold drink pa det gamle kolonihotels skyggefulde terasser. Lillejuleaften blev tilbragt pa campingpladsens bar i sam tale med en masse sprendende mennesker, der kerte Afrika tyndt i deres Landrovers - og som tradition en tro, medtes til julen pa Twiga Lodge. Juleaftensdag oprandt med "Hej sol og 35" fra morgenstunden", sa selvfelgelig blev dagen indledt med en dejlig svemmetur i Bahari ya Hindi, som det hedder pa swahili. Bert og drengene la lrenge ude og dykkede i koralrevet og sa pa de mrengder af farvestnilende fisk, som findes dec. De kom ferst op, da tidevandet skiftede. Midt pa formiddagenjuleklippede jeg mine tre drenge under palmemes skygge - rygtet om dette leb hurtigt og snart var der en lang ke da jeg havde klippet 5 mrend, sagde jeg stop - for ogsa selv at fa lidt julefred. Skrebnen ville, at der hen under aften ankom en stor Overlander fuld af tyskere. I deres iver efter at fa sig kantet ind pa den eneste ledige plads, der var tilbage pa den overfyldte campingplads, kom de til at pakere og edelregge vandreret. Der reg julebadet - stor panik. Ved frelles hjrelp Iykkedes det at genetablere vandforsyningen og sa var det ellers med at sta ike, hvis man ville have sig et julebad. Det Indiske Ocean kan ikke anbefales i stedet for et bad, da det er utroligt salt og man er meget "fedtet" efter en svemmetur. Til aften var hele familien nybadet og vandkremmet og Idar til at abne Side 11

12 fulenat under Afrikas palmer med varme og maneoplyst ocean frem kaldte en helt specie! julestemning. julegaver - d.v.s. de 4 vi havde indk0bt da~en i forvejen og de 4 vi havde haft I rygsrekken hjemmefra - de sidste var i en lidt kedelig forfatning rent indpakningsmressigt, for bavianerne havde engang midt i november faet fat i en af vore rygsrekke og moret sig med at pakke julegaver op. Der var tre gaver til hver af drengene - aile indeholdt leget0j, og jeg tror aldrig drengene tidligere er blevet sa glade for julegaver, som de blev for det nye leget0j. Under gaveudpakningen gik en lille trup, bestaende af afrikanske b0m og voksne, rundt til teltene. De spillede, sang og dansede til de mest fantastiske medrivende afrikanske rytmer - feststemningen var lagt. Da det nu var juleaften havde vi besluttet at flotte os lidt. Vi spiste julemiddag pa Kenyas mest sprendende og dyreste restaurant "Coral Cave". Restauranten var indrettet nede i flere millioner ar gamle koralgrotter - der var intet rend ret i grotterne, blot var der lagt trregulv - der var naturligvis intet tag over, man kiggede lige op i den afrikanske nat. Demede blev vi moot af et fantastisk flot juletrre, drempet klassisk musik, levende lys og en dejlig velkomstdrink. Vi sad i fire timer og spiste uds0gt, lrekkert mad og ovenover os funklede stjememe i den sorte afrikanske julenat - ogsa drengene blev grebet af denne helt fantastiske stemning. Yed midnatstide julenat vendte vi tilbage til campingpladsen og drengene kom i seng. Vi selv sad med nogle nabocampister og n0d en stille 01 udenfor teltet. Yore blikke var rettet ud over det mimeoplyste ocean - vi kunne ikke nrenne at ga i seng - for ville vi nogensinde igen opleve en sad an stemningsmrettet varm og smuk julenat? Vi (l}nsker aile Opel-ejere en glcedelig jul...!, de motorco.~~ ~~O Herning.oi Brande Te l! UwIc f:lamen MESTER Side 12 Brande Jul 198'

13 Arets Brande Revy fejrede atter store triumfer. Her er revyholdet sam let omkring pianist K. G. Stuckert. Revyholdet bestod i ar afmona Andersen, Maja Thorsted, Kirsten Meller Rasmussen, Uffe Golbcekdal, Kim Lange, Per Knudsen, Vagn Pedersen, Dorit Thorsted, Stine Knudsen, Elin Jensen, Jonna Hansen, Seren Frank Serensen, Tove Nielsen, Kirsten Serensen og Mette Knudsen. Desuden bestod holdet afhenning Jensen og Ulla Sparre, der var fravcerende vedfotograferingen. II Brande Jul 1989 Side 13

14 Strid blrest og regn kunne ikke hindre ie Spikers Karner i at komme til verden Strid regn og bkest forsinkede Pavillonens lufttur til Brande; men jyden han er stcerk og sej - og /igesa er branditten! AUe verdens vidundere er blevet til efter hardt arbejde, og ofte i lang og hard kamp mod elementernes rasen. Det var ogsa, som om elementerne havde rouet sig sam men om at rase ud over Brande netop den 14. januar 1989 som en speciel hilsen i anledning af Brande Handvrerker- og Borgerforenings 100 ars jubilreum. Fra morgenstunden stod der en strid blrest ledsaget af kraftig regn ind over byen, sa man var ved at vrere i tvivl om det, aile havde set frem til, indflyvningen af Pavilionen til Brande overhovedet kunne lade sig g0re. Regn og blrest med darlig sigtba hed bet0d da ogsa, at helikopterel der skulle flyve Pavillonen fi Kjeldsens Maskiner & Stalsprer Blah0j til Brande Stadion blev en t me forsinket. Men heldigvis var en meget stor d af de ventende blevet udstyret me paraplyer. Her kmb man sa sarr men, mens man spejdede op mo den regntunge him mel. Det store sp0rgsmal var: " Ville re! nen holde op og ville helikoptere kunne lande Pavillonen pa st~ dion?" Heldigvis klarede det lidt op, og s kom den store Mrersk Air-heliko~ ter med Pavillonen svingende undt. bugen. Efter en reresrunde over b~ Vagn's Krostue Torvet Brande Lerdag formiddag den 14. januar kom pavillonen til Brande, hamgende under bugen pa en af M~rsk Air's store helikoptere. Trods regn og bl~st forleb landingen flot. Side 14 (('V;~~7~, ~ ':':J/ (f;.- ---, J J "(r }', I;. (( c'( ') ((.r.~ / ~))),I VAGS' ((c1d (ZY l) (;18Idell,J'ul 1I111lter III frtl AlS Kai Andresen IV A G III Chr. BergSvej Brande ' Tlf ~~ Brande Jul 19B

15 Med den historiske postvogn i spidsen URt fulgt af Brande Handvcerker- og Borgerforenings fane, blev Pavillonen fort i triumftog gennem Brande. en slog helikopteren en flot bue ind over stadion, hvorefter den med stor pnecision landede Pavillonen pa stadion. Vidunderet var landet! Triumftog til Torvet Herefter tog strerke kraner fat og 10ftede Pavillonen op pa en blokvogn, hvorefter den i triumftog blev k0rt gennem byen til Torvet. Optoget gennem byen blev anf0rt af et 40 mands stort postorkester fra Esbjerg fremskaffet af Brande Postkontor til festdagen. Herefter fulgte en hestetrukket postvogn med for manden for den jubilerende fore ning, Robert Kristiansen, borgmes ter E. Rubech Rasmussen samt Jennifer Elms, der havde staet mo del til Verdens Navle. I optoget var foruden blokvognen med Pavillonen ca. 50 vrerksteds vogne med byens handvrerkere, en vogn med Verdens Navle flot ind pakket, og til fods reprresentanter fra Brande Handvrerker- og Bor gerforening med foreningens fane i spidsen. Hele dette optog blev afsluttet af jagthornorkesteret fra Blah0j. Efter triumftoget gennem byen sluttede vognene med de vigtige dele til Pavillonen af pa Torvet, hvor en stor menneskemrengde nu fulgte handvrerkernes arbejde med at samle he Ie herligheden. Det hele gik som efter en snor, lige til selve stalkonstruktionen med glaspyramiden skulle 10ftes pa plads. Sa viste det sig, at de to kraner, der var rekvireret til opgaven, ikke kunne l0fte den 2 tons tunge sag. Man fik dog hurtigt fat i en kran, der kunne magte opgaven og fjladelifj JUl...,,~. Ejendomsringen... -fordi f1ere kan SHELL SERVICE Peder Bjerreg~rd Andersen Vejlevej 30. Brande Telefon Ruglykke Storegade 33, 7330 Brande. Tell Brande Jul 1989 Side 15

16 silledes gled heie herligheden pa plads. Lysanlregget og hejttalerne blev monteret, Verdens Navle med IE Spikers Karner blev pakket ud og sat pa plads. Efter ca. balvanden times forsinkelse var man klar til nedlreggelse af grundstensdokument og indvieisesceremonien. Champagnegalop og Iysshow Som afslutning pa dagens anstrengelser og for at understrege denne festlige dag afpmvedes de 48 lamper, der glimtede Iystigt, mens H. C. Lumbye's "ChampagnegaloppenM Iystigt led fra de fire hejttalere, der peger mod de fire verdenshjernet fra Pavillonens top. Herefter sprang champagnepropperne og der blev skalet pa Brandes fremtid og pa ensket om, at PavilJonen med IE Spikers Karner og Verdens Navle matte blive en turistattraktion i lighed med gavlmalerierne. Sta!rke kraner og flittige handva!rkerha!nder arbejder her med at fa villonen sat pa sin rette plads. Den store pakke pakkes ud -og frem kommer Verdens Navle med navlestreng og talerstol- klar til at blive placeret for foden afie Spikers Karner. Side 16 Brande Jul1989

17 Uhre N rerbutik blev lukket og genabnet I juni mimed matte bestyrelsen for Uhre Nrerbutik, efter en lrengere kamp, opgive at drive forretningen videre. Uhre Nrerbutik blev meldt konkurs, og dermed sluttede f0rste afsnit af en are lang epoke med nrerbutik i Uhre. Formanden Peter S. Eriksen lagde ikke skjul pa, at det var vemodigt at lukke den gamie butik. Med lukningen af Uhre Nrerbutik, tidligere Uhre Brugs, var en lang epoke slut. Brugsforeningen blev stiftet i 1906 og indrettet i ejendommen pa Uhre Byvej, som blev k0bt af davrerende k0bmand Poulsen. Starten blev gjort under beskedne forhold, men gennem arene skete der en rrekke udvidelser og moderniseringer. I 1971 gik man over til selvbetjening. I 1987 meldte man sig ud af FDB, forinden var forretningen overgaet til nrerbutik med en lang rrekke tilknyttede funktioner. I 1988 blev der bygget om og indrettet bibliotekslokale, for derigennem at understrege Uhre Nrerbutik som et vigtigt led i hele landsbyens kulturliv. Men aile disse gode bestrrebelser var altsa ikke nok, butikken matte dreje n0glen. Efter at have vreret lukket i ca. 2 maneder kom der atter liv i Uhre Nrerbutik. Uhres medlem i byradet, gdr. Svend Bjerre, k0bte butikken, og med opbakning af en rrekke an part- og Aysel Arslan som forpagtere. Sa havere kuone butikken genabnes i ved udgangen af 1989 er der atter liv slutningen af september med Cemali Uhre Nrerbutik. Forpagterparret Cemal og Aysel Arslan ses her sammen med bornene og Cemals mor, Gylyzer Arslanforan den gendbnede Uhre Ncerbutik. Lt:o Kristiansen Nykredi t Grindsted 11f Brande Jul 1989 Side 17

18 Brande kirke kan markere 50-aret for sin genindvielse 1. s0ndag i advent, den 3. december 1939 blev Brande Kirke genindviet efter en omfattende restaurering, som havde fundet sted i arets l0b. 1 ar er det altsa 50 ar siden denne genindvielse fandt sted, og som et lihe kuriosum falder jubilreumsdatoen pa den f0rste s0ndag i advent , da jeg kom til Brande, talte man aherede om, at kirken trrengte til en restaurering og udvidelse. Som tiden gik tog der fart i begivenhedeme og i januar 1939 blev man enige om at pabegynde arbejdet. Men udbruddet af anden verdenskrig satte hurtigt sit prreg pa begivenhedeme, saledes blev der hurtigt materialemangel; men tidsplanen blev overholdt og genindvieisen Sadan log Brande kirke sig ud, f0r ombygningen i kunne foretages som planlagt den 3. Billedel er lagel Ira nordsiden. IJEN RI(}TI(}E (}AMMElIJA(}S JUlEItA(}E FAsH'S TORVET's BASERI vi ElNA & POUl E. PEDERSEN STOREGADE BRANDE TElEFON ~ => r l ICQILDI NG & PEDERSEN A S Statsautoriserede revisorer Se vores festlige gavebord i butikken...! -Deres ~ Materialist Jonna & Preben 80rensen - Godsbanegade 2 - Brande Telefon "". j Side 18 Brande Jui 1989

19 december 1939, fortceller provst Kr. DUe. Restaureringen medferte naturlig vis nogen forstyrrelse i kirkens dag ligdag; men trods kulden, naede man helt hen til paske, inden menig heden blev nedt til at anvende mis sionhuset til gudstjenester, mens de evrige kirkelige handlioger blev henlagt til omegnskirkeme. Omfattende restaurering og udvidelse Arbejdet med restaureringen af Brande Kirke blev overdraget til ar kitekt H. umborg-jensen. Han ud arbejdede planeme for restaure rin gsarbejdet, og man enedes i menighedsradet hurtigt om at god kende det forslag som denne dygti ge arkitekt fremlagde. Man vedtog saledes at udvide kir ken med et sideskib. Kirkens loft, gulv og vinduer skulle fomyes. Nye bcenke skulle anskaffes. Et nyt orgel skulle bygges og anbringes i tam rummel. Hardt tiltrcengte repara tioner pa kirkens murvcerk og tag skulle foretages. Under arbejdets udferelse viste det sig endda nedvendigt at udvide det planlagte istandscettelsesarbej de; men trods alt lykkedes det at - -~,~ lr,.il Udsnit af kirkerummet, som del tog sig ud inden ombygningen. Bemcerk det store maleri samt rcekken afapostelfigurer. gennemfere restaureringen, sa genindvielsen kunne finde sted til den aftalte tid. Restaureringen medferte som ncevnt ogsa en udvidelse af kirken, saledes blev den nordre mur taget ned, og kirken blev udvidet med tre kirkeskibe. Smuk og vemodig indyielsesdag -Indvielsesdagen formede sig pa smukkeste made. Menigheden hav de fyldt kirken til sidste plads, da prcesteprocessionen, anfert at stift amtmanden og biskop, ankom til gudstjenesten, fortceller provst Kr. DUe. Han erindrer, at biskop C. I. Schar ling, Ribe, foretog indvielsen bistaet af flere prcester. Provst A. C. Aodersen, Brande, prcedikede over dagcns tekst. II I landinspektlr HENNING JENSEN Storegade Brande. Telefon GIIJde1i9 ~~~,.. jdl! Th.Willemsen's Eftf v Herlul C hristen sen 3 { folijfiii]<floi I.r,"\;,1 1.j~"IIiII':' e VAY","'OJ e ( I As e l ORlELll,,,.. HAVEARTlKLlH Brande Jul 1989 V6JUV6J fl. BRANDE Telefon Video Frisk br0d og koge Blomster, Blade, hum0rkort Aben aile ugens doge EN SERVICE FOR HElE FOLKET d~ M E S ~~ Telefon Registreret revisor R00giver inrienfor regnskab. revisioll og skat \ PEoER HOLT 01;.r"'.1 34, 7330 ef,r d. r"'.'on STATSANSTAlJ'EN FOR UVSFORSIKRING Distriktskontor. Brande/Give Torvegade Brande Telefon Distriktsleder: Exam. ass. lorens Thyssen Medarbejdere: Exam. ass. Edgar Jacobsen Exam. ass. Poul S0rensen Side 19

20 Sudan tager Brande kirke sig ud nu, 50 ar efter restaureringen og ombygningen. Her fik kirken et nyt sideskib udformet med 3 nordvendte gavle. Efter hejtideligheden i kirken samledes menighedsnidet med en indbudt kreds, og senere pa dagen var der mede pa Hejskolehjemmet. Dagen sluttede af med endnu en gudstjeneste, hvor biskop Scharling prredikede. Mandelgaven kober man i: D0GNKIOSKEN TORVEGADE BRANDE TELEFON ,I-lOS tisi31:i:i-1 For hfuets skenhed STOREGADE 48, BRANDE Tidsbestilling Lukket mandag -lr!dvielsesdagen var prreget af glrede og taknemmelighed. Ellers kunne vi i den tid nreppe lade vrere dagligt at trenke pa den verden derude, hvor den anden verdenskrig var brudt ud. Just i dagene omkring begyndelsen af november H 'OT Treppe og Gulvbelregoing viole Jensen G ulvbelz gning af enhver art til HAN DVIERK INDUSTRI FABRIKKER og PRIVATE - indhent et til b ud fra HOT - det er billigere end du tror!.tiepper VINYL NOVILON.KORK.LINOLWM Ring for et uforbindcnde tilbud. d ler du er velkommen til at bcsege vor udstijung. Abningstider: Udstilling og butik: Ma.-torsd MarkedspJadsen 6 Fredag Brande l.0rdag T lf Biltlf indlededes vinterkrigen i Finland. AIle de frygtelige begivenheder rykkede os nrermere ind pa livet. Megen rengstelse, megenfrygt fyldte vore sind, og den felgeude tids forfrerdelige oplevelser viste, at det ikke var ubegrundet. ABe disse hrendelser var rned til at give det he Ie en egen stemning, fortreller Kr. Otte. Mange gode stuoder at mindes Provst Kr. OUe mindes mange gode stunder i Brande Kirke. -Lad tankeme ga tilbage til den ferste advent og den ferste jul i Brande Kirke efter restaureringen. Det var sendag efter sendag en glrede for rnenigheden at samles i det srnukke kirkerum, Vi kan mindes mange sendage, hvor vi har faet lov at medes i Brande Kirke for sammen at opleve hejtidsstunder, der strerkt kunne tale til vore sind. -Her trenker jeg pa den ferste sendag efter Danmarks besrettelse i april Og ikke mindst gar tankeme tilbage pa de lange ar i besreltelsens merke tid, hvor det var godt at medes i kirken om sendagen, Lad mig ogsa mindes den ferste sendag efter Danmarks befrielse. Vi holdt gudstjeneste i Brande Kirke ~ ARKITEKl & INGENI0RVlRKSOMHED ApS v ARKfTEKl KKRISlANSEN AKROGEN 2Q ' IDlNDE TLF ~ expert Radio Nyt Storegade Brande. Tel efon

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Guldbrudeparret den 28. april Mille og Inge Mille Tina på hendes 50 års fødselsdag Panama Kanalen Leguan i Costa Rica Hejre i Costa Rica Dødningehoved abe i Costa Rica 2012 Vi ønsker en glædelig Jul og

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013

Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013 Læs, lyt eller se klip om: Besøg i kirken Stormen Bodil Kringsminde som i gamle dage! Find nissen i Yggdrasil Lego robotter

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere